Skip to main content

Full text of "Ancient History - Works In Public Domain (Published Before 1923) Part Two"

See other formats


It z ; ■ 
• If » i 


i » V 

" 1 * ' ; m * •» 1 1 ■ i * 1 1 ■ j i * t| 

' •'•mMhMUMHm (f 
■MOMS LATIN t LIBER DICTIONARI 

Quad rip ar titus 
i i O U 
I A R T Si 

Engliffi-Latine. 

-Claflkai 

Eatine- 

Latine-Barbarous. 
w he r e r n • The Latine and 
are 
with what care mi both- as to Stock of Words mi Proprieties of Speech igk be 
Fv A R T , I C U LA R lTy 

In the <£ttgUu>latiitC , more Words and Proprieties of our Language, as now- 
ken, are fet down, by federal Thoufonds, than in any other Dictionary yet extant. 
In the JtatUlCeClfttfiCB > the JEtymobgies, Significations, and Thrafe s are fully and \ 

plainly, yet briefly, dilcourfed together with .the feveral Kinds and Conftruc"tions of 

the Kerbs ; a thing hitherto not much regarded. 

In the 3iatilW^p?0pet., the Expreflions of Story 9 which were taken moftly out of 

CO OP BR, are much amended and many .ufeful things-are now added , which were 
formerly omitted ; with two Mapps, one of ITALY, another of old R O M E. 
In the iiatin^barliacotttf , thofe words which through Miftake of writing have 
been corrupted from the Latine y ot by Ignorance or Boldnefs of later Authors have crept | 
into the&*ri»^ are expofed and expounded. 

And in all Four Parts , many things that were utterly impeclttent and cumberfbn 

School-Jnjtimtion and to the true ufes of Learning, are laid afide. - 

Qf. all which feveral performances, together with conftderable Additions of 'new matter byway of 

Appendage to the main Work,, a fuller Account ts given in ffo Prefaces* Opera s Studio Adami Littleton.; S. T\ D : Capcllani Palatini. 
E t T O N ¥. O T M N O N E I A O S. Hefiod. 

Qttam qaifque ncvit A/tcm> in ca fe JExerceat. S N B O N Printed, for and£ T. Baffei at the George in Flett-ftreet, J. Wright at the Crown on Lndgate'fM- 
R. Chtfwell at the Roje and Crown in SKPaufs Church-yard. . 167 8. 


I 
5 
■ i 
■J 
r 1 1 

i ■■ 

I i F • i; ♦ • ( > 0 1 : <? 7 
CANT I M. * r 
. m ft ■ • 

i ■! 
■ . 

E HE N.I SSI M O 
• ■ O M IN O • ' I 4 V t ' •. 

4 >■ ! G R A T I A 


- . i - 1 r A. ft % i . * * » / ' t 

ST A S 
■ is * V * * • 
* >9 * 
't • * 
wto, qua untyernnt Subdiffl 


mmus argumjento 

bumanarumfaftigio pojitostraBar 

CiESAREM in tit, ams de Analogia infer ipfit >Libm 
omine Dorneflico oblaturrL. 

quod lion fuduit yiros in fummo r erkn 

llo Ju l i u tit 4 i * •4* *Paterna Indole degenetavit 2). A u 

'fjkm h fe extruUam Apollini qui ex Aru 


idoneorum duritaxat JuBoru qua reaper entwr tma^ t Bum Smgies in ipsfc OperU front e 

• it Con/ilium aupem m totd Opere reprtfentatur. Qtuppe genuine tantbm Latimtatis 
Docahula in banc Palatinam Bibfi ptliecam admilimus W V 

* ■ \v 


« i partes advocarem 
*omntofefat AJESTATEM T U AM Irf has jfat eUrOS \ s 

I 


I' IB 5 
Pater Patriae elms. 
w rJrttaanicse f mentuw ufitm .-»" 
4 r 

* V I/'* 'i * »4 
in/udarim^. J^eque Mud etiam flentio h me prcetermittendum 

quod & Fdmulari obfequio & Client elari beneficio obftriBus 
ad facratifiimos Tedes Tuos provolvar. Quod ft T u a Sere 
qitas bifce meis cceptis affulferit, & hoc ipfum Opus in cumu~ latiorem maturefcet perfeBionem, & ipfa Scriptoris paupertini 

£ emit as ad major a aliquando incitabitur. D e it s_Q p t . M a x 

cuius vices in terrkgeris, Maj est atem 
HAM 
diu incolwmm fervet 7 & vigor -e Jpirituum ccelejlium animet, *Pa- 

ue negotium T i b i h, Chri/liano Or be concr edit urn for tune t 

Majestat 
banc eximiam & per ennem Gloriam, hone omnium piorum votorum Summam refervat 
remi ^(uminis *Providentia 7 ut 
u a Ope at que Opera ?fideratifiima tandem PAX, qua hodie ac dudum fubsiugu JJkifiimis T ids. Aufticiis T u a fruit ur BRITANNIA 

reliquis Europ^is Cjentibus pojlliminio reddatur. > Ita vovet ex ammo * ■ • SS. M AJ E ST ATI S 
» 

Devptiffimus 
• 
US 
amulus & Cliens > i <i_Adam Littleton. Erudito Lettori S. 
Arbarus merito cenferer, utpbte qui parum cx Komana fide agercm, fi 
Te Lettor Erudite, fub initiis hujufce commentationis, quae tota lcrmfc 

in Latino fermone cxplicando verfatur, aut infalutatum praeterirem, aut 
una cum popello vcrnacule compellarem. Te nimirum fecundum Regent 

mini Patronum advoco, Te operis Arbitrum volo. Non eft quidem, quur 

mihi ad defenfionem Galeato Trologo opus efle exiftimem, Augufte Map ftatU patrocinio clypeatus. Verum quum tarn perverfi fint mores feculii 

v m _ ut optima qusque calumniae notam vix eff ugere queant, & nonnullorum 

invidiam Tel ipfe bene merendi voluntas commove*at non erit mirum, fi hie nofter in tenui 

labor, utut a laudabili confilio profe&us, non fe fatis omnibus ex omni parte propare ^noirit* 

Neque deerunt forte* qui me pipilo difflent. Diccnt me hominem tbeologwn alienum a" munerc 
meo perfonam induifle, qui, poftquam Tbeologu nomen dederim, ad Grammatkwum rutfus fub- fcllia fam rem eflc De „fque adeo necelTariam, dim 8c plus fatis fuppetat hujus farinae fcriptorum, quibus juyei 

( dicam an diftrahantur ) ftudioii, 8c ego in hoc argumento nihil fit quod afferam novi. 
Me primum dicam, delnde de Re. \ , , ', , 

Ad Me quod attjnet > ftfacris initiato non liceat in publicum confulere, fi hommt met ordinis 
juventuti prodefle, remp. literariam promovere nefas fit \ habent fatentem reum. In hunccgo 
fcopum unice animum intendi, hue collimarunt cogitationes & curae mea omnes, hoc quantum 

in me erat per hafce temporis anguftias & varias ofticiorum intercurfationes aliaque incommoda 
elaboravi. Quod fi mintis iftum finem ufquequaque affecutus videar, fiquando ( quod huma- 
nitus fieri folet) ab iftoc inftituto aberrem ignofcet mihi ea, quae pedoribus folida & genuihA 
eruditione imbutis, & generofo honefto inco&is ultro innafcitur, humanitas. Nec illud tacen- 
dum, quod hifce fiudiis a prima adolefcentia innutritus, poft vicennalem demum, & quod excur- 
rerat. oneram in nalaeltra Grammatica navatam, non omnin6 imparatus, nec rudis rerum, fed 

I hanc provinciam acccfTerim. Quur enim me pudeat aut poeniteat, literal 
docuiffe ? Erat ilia non minima Scholafticse inlUtutionis labes- 6c corrupte- 
fcaturiao, homines Scholarum rcaimini infuetos& in docendi methodo didiciffe fere peregrinos, dum adulterina 8c fubleftae fidei vocabula fupponunt pro veris & leg: dum confufaneos 6c tralatitios fenfus vocibus affingunt \ verbo, dum novis ludibrio habitam in infinitos paiTim errores traduxiffe 

pitbs His ego. fenfuum propagmc recifa 8cinnativum prdinem jugatS, vitiifque fermonis, quae per imperi- 
tiam vel incuriam irrepferant, fuasfibi res habere juflis: quod fi minus praeltiterim, apcrui 
faltem feneftram aliis, qui meo exemplo edodi efficient aliquando, ut Lingm Latin* promptua- 

rium quam purgatiffimum prod eat. 

Habeo aliquid ex me majus 8c majoris.momenti, quanquam hoc-ipfum, quod dixi modo, fit maximi Erit, fi mihi bonus Deus vitae fpatium conceflerit, ubi in alia divertar, ad modior, hoc Trogymnafmate qualitercunque perac^o, dabitur umfunda 

Adeb fi meapte folius gratia hie labor a me fufce 7 X 

is fuiflet, erat haud poenitendu 

Accedo iam ad ipfam Rem \ cuius opportunitatem, fi nihil aliud, vel ipfa fcriptorum in hoc pfo genere multitudo Latine quidem dcx^is 8c in re litcraria al iquoufquc provec^is profpedum erat fatis dudum in uno Caletino^ cujus Compendium edidit Wafxw noller confilio judicio, ut vix quidquam ufpiam in eo reperias, quod Bai^a A 2 Hie, ll^Cglepinus inquam, & fincerins proponit voces, carumquc fignificata accuratios difti 

& ea admilcet raonftra 8c prodigia vocum, qu3m pleriq;qui eum fecuti. Denoftratium 
plemqv ut loquar, alia res eft,. Aliud hisconfilium, aliud fere infyttitum * qui vocabula omnia 
undecunqvcoUedta,; quomodocunque corrupta 8c interpolata, in beculium Latiriitatis tranfcri >ferurit : perinde ac fi moles librum non ufus commendaret Qua de re nonnihil dico i n Prae fatione ad Glojfarjum, In hujus rei fidem unum allego Cooperum, qui uti praeclaram seqi 

frudtuofam operam lbcabat in explicanda puritatc fermonis ex idofteis au&oribus defumpta 

fpotis mifere fallebat fimul'Sc fallcbatur, ut nemo niagis. Non jam ad defcen NeqUe enim aut ia&antius praed Qtoid- a . nobis praftitum fit, Alloquio ad Populares figtllatim docemus. D. Goldmanno, qui mihi 

proxime pranvit, (liquid ego novi hominem, dubium magifne probum an eruditum fenctn, an- 

tiqua fide 8c. moribus, atque turn temporis, cum id negoti in fe reciperct, Regiarum partium 
feum,) non erat integrum facere quae vellet j quippe qui ageret ex formula 8c praffcripto* uti 
Kquuntui Jureconfulti v non quo Vetera corrigeret, fed ad jiceret nova i magis adeo ut in quieftum 
Sofiis, quam; lLc&oribus in commodum cederet grandius volumen. 

' Sapereft, ut rationem confilii, qpo . Latino-barbara a Claflicis fecrevi, tibi, Le8or Erudite, 
teddam^ quod non feci aliquo novitatis obtcntu (erat enim & ve.teris inftituti) fed fer io 8c ex 

ferendum ett, quod aliqui Ladnitatis latifandium nulla rnaceri* 

claudi, nullis limitibus coerceri patiantur i quinimo temere omnia civitate donari poll ulent do- 
oa«i poftulent, quae vel infinruenotae 8c fequioris aevi fcriptor aliquis proletarius uforparit. Enim- 
verfc uti cives ijjfi in cenfum venire 8c protiteri apud Pmorem debebant, ita 8c verborum dele- 

Deiis veto &us agenfius Nequetamen aut Jftri&e nimis aut nimislaxe res haec erat tentanda florcnte RowA viguerunt, nemo eft qui dubitet. Sed nec ea Claffe fecludi 6c 

decebat, quae vel veteribus, Accio puta, Pacuvk, Innb, 1 8cc. inufueranf, ututmox, "irte'jfo 
gufrtorum fait em aevum, in defuetudinem abierint qua? vel Plautrn deridiculi gratia efiinxit \ ,vel 
«quae deniqiie eruditorum ufusrenafcentibus Uteris adprobavit, aut etiamdehicepsadprobaturus 
efiv GrammaticU porro melioris notae is honos habendus; ut quicquid illi adducunt- ctiam citra 
veterum audtoritatem, in Claffe reponatur i adferunt enim fuam, Reliqua in GloJJl 
xelegandav in " ' •■■•-« 

rim j id' ideb fcfens feci, quoi jam plena meflis, prout accepi, iftiufmodr vocabulorum fudet fub 
praelo LutetU Parifiorum, 

Statueram aliquando adjunxifTe huic operi Aftaratum Phiklogieum, in quo exa&iori tmtina 

univerfa fimuli expenderem,' ad certos Analogic canones redacta i quse fparfim tributa quo-fi diligentiam meam xlefideras, quod non totothylaco, quod aiunt dilfeve longum fuifiet fingula ad id Verum quum ea res moram defideraret, coacl:us ab eo coepto defiftcre in aliud tempus rciervo ieorfira fortean, ubi vacabit, edend xe^iremus Lec^or^ iftinc CiviUtas, hinc Laffitudo me admonet, ut Hnem faciam, quo uterque TO 

nniatiir "fillip I* 1^77*. Guil. June R. P. D. Henr. Epifi. 

Lond. a Sacr/s Domeft. TO THE 

.* 1 + He travail of thy Work having been VndtnaV&t mi Performed mamly for %% 
fa fa for the. Common Benefit of my Country i I mean* for the Help 

vantage of Learners, though I hope too not- altogether to the mjfatiifaaton of 

the Learned:- Ijudg I cannot, acquit myVuty only -in aUtwAMm 

wherein none but Scholars can be concerned'* nnlefi ldo alji ErteWh 
give an account of my felf, vehich may be underjlood by ail. And here IJhaU 

not wed to mak *n Hiftoric'al dtdutlion of Dictionaries, the Vfe md Ne 

ceffity whereof U Hnqueftionable, at being one <f the moft conftdtriblt tyl"** 
menu of Infiitution, if rightly prepared, and faixlyapp}ied to. Nor have i 
tbe Vanil\oH ' III nature to defign my om Commendation by cafiing the leajlVifitmttmnt orRtfltfton 
uptn anyof thofe : who have gone before m in Enterprifes of ' th« kind, to whofe Mom* and Mligenct 
m ratter willingly own an Obligation. Butfince it U free for any man to Veferve mU of the P»%^ 
it is but mcejTary, both as to Civility and frudence, to lay before thee an acmnt of the WorJc;^ 
bath been done '» it, ( it being a JTorK of fuch a nature, that as h U tended for Genera Good, , for* 

tJjatU to he expend from tt, m^tm^m*. 

fubietiedto every ones Particular Cenfure) that fofe . 

ther be too forward in Cenfurmg ^Author, nor too backward in Valuing the Work. 

In the main then 1 mujt tell thee, that though m do travel all along m theOld ^atenKoadof AV 
phaber, that being tbeufml ' Method of fuch Booh, andthat which te.moft agreeable anaeafie to Tojttb* 
and no lefi conducive to their findies by Reding their inquiries: ret there U eneugh offered^ falpnz 

1 - - - - ■ ■ ' • • " • - amendments, and. the through all the Veins of the Work^ what for matter, what for manner of hanging tt, as may 0m 
dantly jufiijte thefenurt of tbtiBoo^ to be as fiee from Jnmaching upon any others Copyhold^ any, 
that has been writ in Englijh of this kind fmce Thomafius bti time. 

7o tbit end it bath been our great Aim, to carry the purity of the Latine Tongue throughout, m 
ifequenths our no 14 Care, not to takg things or words upon truji, fo as to tranfertbe others mijta% ?/ the fevereft Critic^ fuppl •nd ( as it happens in all7'raditionary kpowledg ) toaddour own to them Wherefore where we could bed the tjuut opportunity of more certain information from the Authors themfelves^ we have not \ flared mr 
pains in applying to them V where that was wanting, we held our f elves bound to name Ihofe* who have 

■ 

have not been w anting fome, whs have thought it the grcateft credii of -their 

Labours, the more Words they could amafi together, however they came by thems as we d6 not envy 
thofe of that defign their due ejieem, fo we may withal affirm, that for Ms, which they account a 
Mafier-piece, to wit, for variety of CoMions, and number of true currath Words, Ihtt prefent W-orK 
in aM its Parts doth notyield to any Former 

A nd for thU which hath been f 
der, who Jball give himfelf the aidin the General I humbly refer, my felf to any unprejudiced Rea~ 

», .... v ofme of comparing what is hen done, with what has been before. But 

the Bujineflwe are to ffea\to,as will appear in theCharaUer and Lineaments of, the Par- 
ticular, pieces feveratiy* ^ 

In the Engtim-Latine Vifflonaryh having confsdered the Improvements of owLanguage, ftneeKi- 
verend ^Coopers time, both as to the Ularging, and to the defining of it t we have endeavoured H lay 

down the whole Body of it as now fio^n, and to ft if, as well as we might, aU ever wtth a WW£ 

Jl 
io the READER. .Latine habit* Hereupon fever al thoufands of Wcrds and Proprieties formerly wanting are here fit down. the feveral Notions and Importances of words are dtjlin&ly and orderly reckoned up, as near as may 
be, according to the method of then ' Natural dependence *, efpeciaily thofe of Verbs, as they are vari- oufly applied \ and that either as they ft and alone, or as they draw after them little Particles; in, out, 
on, off, up, &ow#,&c.?wbich U the Englifh way of Compaction* Wherein no fmall affiftance hath been afforded us by we. Jfyi/ereqd Pr.Lloyd, "Dean of Bangor, in bit Philofophical' Dictionary at the 

end ofBifhop Wilkin*5#k Univerfal Character. ^ 

The Idiot ifms and Proprieties of Speech, which by ftanding at that diftance they do fromL&tlne, 
are fo apt to tuzzle/Touth, and the Particles, wherein the elegance and difficulty of mofi Languages 

mainly lies, have been much inlarged > to which, befides our own obfervation, we had here and there 
fome help from Mr. Walkers Treatifis on thofe fubjeclsiand might have had much more, but that wefaw 
tbeWot\wmld by that means have grown too big upon us, , 

. fo makeroomfor fitch ufeful Additions and necefjary Supplies for our prefent occafton of difcourfe, 
we thought it not fo much'Injury to our Grandfathers, as Advantage to our Children, to lay afide fome 

oldrfajhioned Words, now grown out of aUufes fuch as Abarftick, &c, and to dif card many uncouth 

Mxpreflions and infignificant Circumlocutions •, as The inwtrd top of the finger next to the Nail, 
and the lik$ : though of thofe Old Words too we have retained as many at leaft, as do really belong to 
the Englifh Stocky . 

1 The Names of Herbs, Trees, Stones, Beafts, Birds and Fifties, &c. we have by Retail diftri- 
buted into the common Alphabet i temembring we are not now upon a Nomenclature, which reduces 
Things under their Heads, but a Dictionary, which marjhals Words by order of Letters, , 

Lafttyi for diftinttioh fakg, Terms of Law, Phyfick, Navigation, Architecture, Heraldry, and 
\ctbers of uncommon ufe are marked with a Crofs ■> thus t. And thofe that are of -an immediate 

defientfrom the Latine, with a Star j thus *. \ * J>ifkLatine-Clafficki bejides the Etymology, Signification, and Ufe of each word, (to which 
three Heads the whole nature of Speech well-near U reduced ) befides thU fome other things are done, 
which toofc up fome time and thought too, though atfirjl they might be look} on as flight Infianees: As nam That the kind and quality of the Word, whether Noun, Verb, &c. is every where almofi fet 
down. 

That the Hebrew has been continued thorough the whole Works 
That Primitives, as the leading words, are put into Capitals for honors fake. 

Thai where the Englifll word comes from the , Latine, which it expounds, it is put into the black} 
Englifh letter, -» 

That words manif 'eft lytak§n out of the Greek, efpecially if they retain their declining too, are noted 
witbanMctlsk*, And that words Obfolete, to be met with only in the rubbifh of ancient Writers, 
and Terms peculiar to particular Sciences, though ufed by approved Authors, yet as not fit for School-ufe, 
are marked with an Obelisk t. 

pjefe things, as they will, we prefume, be helpful to the younger fort ', fo will not jee hope, give of- 
fence to thofe who need not fuck Remark^, 

■ But then as to the more ferious concern; Inghing Etymons, wherein we have been obligedto be 

the larger by others Example rather than our own Judgment, ( that being lookt on as a point of skill, 
wherein both old Grammarians and late Criticks havetakgn fo mwkpains ) we have endeavoured to be loft and pertinent , as refolving no great matter of Learning to lie tit forced and affecl... „ „„_ 

left 'they may be brought to fome true meafures of Analogy. 

Ti)e Significations of words are adjufted, as near as might be to the prefent Englifh expreffton, and 
deduced orderly along; beginning either with that which U the mofi natural and proper importance, or 
with that which is the mqfl ordinary and common, 

The Ufe, moreefpeeiallyof Verbs, U represented' in fuch Pertinent JnftaHces, as tofhewatonce their 
Grammatical Conjtrutlton and Government, together with the Latine Propriety or Phrafe, 

" • - * — 

• 1 MM * M m A /« a . _ To the READ E R. Another help to find out the true value and force of words being the obftoaiion of SynonyrA& s 
( i. e. words of a likefenfe ) and Antitheta's (i.e. words of a contrary meaning) Thofe are herenoted h peculiar markf, the former thtts thustX s • „. Latine-Proper we have fo handled HiftOry, Poetick Fiction, arid Geography, as to con- 
fine them, what we might, though overborn with Precedents, even down from Stephantis htmfelf, (out 
f whom the re(i have takgn moji of theirs ) within the comp4 of Latine . Cldjfick^ Writers, m tys 

felfwere any where fo confiderable, as to give fome inftdtice of ufeful 'Jr. delightft ledge. Wherefore we have cafhiered hence many Names mentioned only by iraui«iu«, Suidas, many of then* only mentioned \ to put thing? of mote *ft m the*. .. 

For thofe Perfons and Places, that dreyf any Eminence and Note, , Hebrew orGreeR *f weB as Ri* 

man, we have takgn notice of, and given fome of them the refieti of Capital Letter*, 

The Englifll Stories, which are up and down large, and are in many Schools made ufeoff or Dicta* 
mens, having been tak$n out of Eliot <wj</Co6pcr, and continued initat oU-faMonedLdngmg^ w£ 
have here and there amended andfomewhat refined by ^fMf^^^t. ■ 

Where we found it neceffary 
xperiettce thai Children are oft 
biowmm ^Geographical part jpecialcare hath been ta^ of brifigmt faW^aa^p 
the Ancients and Romans', and thefe later moji of them in a compledt Lib returned bac\again, the 
Englifh before the Latine, after the Englilh-Latine Visionary, 

for fkGloflaiy <*h&mltoxk^^ have already given an account to our ttomcl 

Reader-, nor can any right-bred Latiniji take offence to fee them thrown into a Lay fall by themf elves. 

For how hardfoever it may be to fet the Boundaries of the Roman Language i yet tt u,we are afjured, 

aspoffible to dfch!g*i0*dmM*\ from thfe that are not fitch, as it is neceffaryfor Touth that 

thevfhouldbe fo dijlinguifhed, „, , 

Herein we befiow many fuch words as oarGlofles have holpusto \ fuch as by milling, or other 
nictate even ofmionary-makps themfelves, have ferved only to fweU the bulk, of our common. 

Vmionaries : of which we have more at large difcourfed in the Preface beforethe Gloflary. 

Moreover, thofe terms which have been either devifed or coined out of the Latine, OreeK, w VttW 
gar Tongues by Schoolmen, Civilians, Phy ficians, &c of later time and meaner note are ranked 
here ( for to the more eminent of thefe we allow a place in the Clafs, ) unlefi they are grown to I be of cm* tje y and have fome more than ordinary importance fJ(*Vt> JVrm *t*ui\, *rJ&fl ve wwvij nrrpvi *v*t* vv» t t ^ J' t%' 

M , w Chymical terms ofParacelfus, ( which have formerly federed Lattntty )and otber 
jimnge words ufed by men of hU Tribe, wichhave no affnitywitbUtinc or Greek, they are wboUy 

omitted, and notfo much as fet down amongfi the Barbarous, ( . p 

Nor if this OmiJJion any dif advantage at all to the Latine Tongue, with which fuch Writers have 

little to do in thofe Adventures > who alfo, iftbeyintend to be mderftood, have provtdedUwes and 

Revs of their own, whereby their Readers may. underhand them. Nor ought tU9 Pe WW®, 
blemifh or dtfell to a Visionary, that the Writer thereof did not tkinkjit to rake up all the 
anv fort of Canters have invented to amufe people, and to conceal their own notions, 

Letitfufiicethee,\\^,that thou baft here the whole body of ^^^^^7^ 
tural and genuine branches, delivered to thee i whereby thou mayfi b» inabled '.to f^eak,and ^iteUtmC 
byjhefameaHthrityastheKotmm themfelves^ and wrote it, when Rome ^ 
For as to thofe words, which thou miffeft here ± and meeteft with elfewbere, thou jnufi \now that , they 
being but corruptions and abufes of Ratine, are better let alone then takyi notice of. 

In the lafi place \ the better to acquaint thee with Roman Antiquity and Hiftory, I have ft 

ifhed thee with fome fmall helps by themfelves ; vil. 

The Vefcription of old Italy and Rome,*/ wet asfo narrow a Pag 
Their Kakndar with their Feajis, Games, &c. 
A brief Account of their Weights, Coins, and Meafures.- I ■ mid prefent them. * » v • • * 
A. - _ - 


wfow Cbtbnofotfcil Table «f ft^ta^m^iiia»«M» Mim _ jtffof » froth tho* haft a Uef Attira* of *f Cothmon-taw. l^mb^ibc^r of aitbe tim^if.fi* Bm^VM WSmB^ L?l£ thU Book they™ mJi heenjerwedtm 

Normahs, i» Z>ee<&, Chartered other Records* 

mnyW mmaribi and indeed are Varbarom,, yet they are fmh as require grea^torM^M 
t&e Jtenure* MiNMwt "tttfifafr I w fl?y Worthy Pro 

ift^^Lg* to b*i>ek&mt front any difmgenmw refits upon 4#*fr.*mh*. be 
bath "been always acl^UdgedtohavebeenfiablcaMafter. j^, r. 

Reader,! bave^lfr2fed thee in tbe begimm&en thee an Account of my 
few*/ tkmhncei and if it bath, (as lam too tonfctmto myfelfit fenhath) hafnedfhat I 
Sa% nm^kllfmy defignlf in a long and tedious W^lbave tbrmgh inadvertency^ s of 
Infirmities <f Thine and his Countries - j -.1 V ■ • - < faithful Servant • '. •. •'■V:.. • » - r ' J ^4* X 4 ) % - i f * v 4 J ■ I i 0 • X * * 

s 1 I 
V V i I si' .r, ■ » > / r « ■ V » > . 1 > . -A * , * / i * : * - ) f « 

1 ' t 0 0 ' • 4 * ' 

" ■ 1 I » ■ * - ■ 4 . . - \ ■ TH englifh-Latin Diet i o n ar y 
To be abafhed. PudcfierKconfiiH^ f Before 4 confin*ht> SLtl 
' before a Voml > to the 

I jgf! of a Noun Subjl. as 

- ~ — ' fundi* 

An tbajlwtnu Confternatio 

confufi^ infraAlb ant ml* 9' (Kjjg, Ovur 
A>Anfomttiint$ U put for One § 

* " unum oitines* Perttirbarej J* liier<> Coerctfe i Itt 

nemredigere. 

^ Abridgment or hrevidte* 7"^ 

rlam. I* r cere jtir famlmt ufed indefinitely \ left. ' Demlnuere , Imminuere* 
fdr Some $ ^ ^ manJKomo qui- 1 # i» accounts. Subdu- 

danu 

^ mth aVmk. prefent k put \ To abate fimewbat in reckoning 
for the Verb\ as What aft a doing I or payment. Detrahere aliquid 

bow- jbej 'are * plajing y Lfcdi- To abate ones cwaee. Repnme- affixunu Compendium » cplt^m 
marium. v . v 

w«v Alphabetum^ tabula abe-i 

cedar la. 

An A. b. Cm Scholar. Abeceda- 
rius, eleme»tariuspuer. - 
An Abce teacher. Literawr, 

grammatifta. 

To ly a ItfOt Cubarc in lefto. 

To be fick^Abe^ H*rerc kfto tur. anitnum Parrurire vim. parere, 

re a concitare> lmpellere. /0* tbeflrft Supine?, at To go a 
bunting$Irc venatum. 

A U ufed for e^ch, every ? at — A - 

Tme/ttf aJkfrx a utiur* In fingulos ft Ulcere ata ue proftcrnere* 

homines. 5a w»cA a foot 9 la | To abate or dt^arage a thing. Vi- J aliqua flkare* 
pedem To abate or diJparagebimfelf.$e-\ To Abettor aid andaflijt. Ad- 

*l ii— A_ A .ijL I ^u..!^ ^ fub(341o cfle> ab tuperando amigere. I To Abett or imouraze ana mam' 

~kmadeufeofu>exprePTmc$fff^ „ m . 

^ i 1 DertittBrf. Animare, vindtcare, patroclna 

Jffar. I iri, partes tueri. . comuntur, annu$ eft. 

f HEblUtnit, jhatos of Cattle. 

Abaftores 3 abigek v 
!Rbffi,dNoHrt 9 we hinder part 

of the Ship. Puppis, pofteripr 
navhpart. Abolere aftlonem* To abate jiVl^t.) i, c.'to jbrinttA for^auftor. 

* ImminuU decre- A ' 41 " ' An Abetter* Irtftiijatdr, impuU fcere. 

To abate in omfiefi 

maceftere. 
An ataifattCt, or lowconrtefc 
Yener^unda corporis inclina- 
tio. f A Fee-Jtmple in &1)tWntt \ 

an.EJlatc in.expettation. Haeredi- 

tas jacens or vacans. 

The beats abatey or dreabalejl.M-'\ k To Abhorr or dettft.Pibhottttty 

ft us defervefcunt. , ' ' ab6minarl. . ; . , . v . v 

f The Wv % n aftatt^ or ir over- \To Mon or loath, 
thrown. Concidit crimen. ftidife. * I* JIT 

Abated. • Imminutus * Subdu- I * Abhorrence tr ¥$he Abldt}viwfi.&fa Abla- 
Jfefc in flrength Vatiifak ; 

Able vtefiate. DWef/>puledttti« 

Ahte In or' in bis hofeffson % 

AnAble Seholau yir appr|mi 
1^e%le. ^0(Riiii4QUeo^>ie<H 

As one if able* If to virU!> pror 

Hot to te, t iiUk fo , pay hk depi $4 
Sol vendb noh clTt. 

^ timO °r Abode. HabiUcd- 

Ium»babjtati6. . 

To.te aboaro «5%» innavi 

efle, in nave vcrfarh 

To go Aboard. Navem confeen-. 

derfr. , ; 

From aboard the Admirah B 

navi prxtoria. 

* To Abolijb fir utterly tfylroy* 
AbQlercydilperdere. 

To Abolijh or repeal a Iw» An- 

tiqu*re* refcindcrc. ^ 

To Abtlijb or defact. QbQ^r^ 

di(pu f H^. 

To Abolijh or raft out the memory 
of a {king. Exftt(iguere>exterm^ 
A Li £tus 5 &c* To maltg a low Abaifance. Incli- | An abatement, orle'ffehing* 

minutiO) fubduftio, &c. vcrfatio, faftidium^ naufca her projecuijotr. Abolf 
tiojlnftitiitje aftionis peremptlo* in a place. Subfifttre> rcftitare. J Abominarl Jhifts. Deftitupre. 

To abandon or Divorce a wife. 

Repudiate. • 

To abandon or Vifinberit a Son. 

'Abcjicare* 

To abandon hbnfelfi or live him- 
felf over to Ms (up. LiSidinibus 
fe ded'ere. \ 

To abandon a tbinfa or give it up 

for lojh Pro derefifto habere. 

To abandon or Quit all hcye>8cc, 

Abjicer^omnem Ipem. 

Abandoned^ fcrfak£n>1kc. Derc- 

liauSideftitutus^abdicatuv^ 

An abandoning^ forfaiting, &c. 
Derelift^ &c* 

Tof\i)b{ti °r bring lorr. Humi- minutio^ &c. rarii moras 
nato corpore d^enerari. , r — fi -— — v - a ta - A 

7> aftattBom ^ forfait An abatement in.Heraldry. Dl- to Abide or tarry and loyttrMo- \To Abomwte or /otflP.Fa(tidire, 

wei Dew3Wquei-e. * minutto;^. • 5 Irarhmorastrabcre.. -It Abomihable^haleful. fixecra- 

1To Abdtidon or cafi one off. A- 

mandare* ■ z 

To abandon or leave one to his endure. Per- { WH^Midfei . ; 

tamentumT exce'ptio dilatoria^ I manere>durare. , \An, Abominable faff. Flagitium, 

— • • - * ^ AtiJ ^ - * (toe//. Com-, fecinus aftionjs abolitio. 

f J* aijatojt Abominably. Fcodi. morari, habit are. 

v Intru-I^ (Aft) i. Tofufer or \ Abominably , for mightily or 

lor. endure n thing. Tolcrare, pa- ! Jlrangely. Veh^menter, nuruni 

* Abba, father. AbHi P^ter. ti>perpetU- [irimodum. 

* ' ' ' To Abide or flay for one. Pr*fto- ^Abort'm or Bctn before time* 

larlyoppCTlrn ^ abortives.; coenobiarchaj archimandrita. m ... 

* : T/;e l Abbacy or dignity ' of an\l cannot abide it. Aterfbr , odi 7 tf 

bba anti- Coenobium c4« Abbefi 

ftita. 

Abbey. 

fterium. 

An Abbey-lubber. Pinguis mo- 

nachus^ Frater fraterrimus. 

To %ep owe rt^ afc&ag* Protela- 
re, repeliere.' 

* To Abbreviate or fl>orten. Ab- abom Olfe. • 

AnnUtttttMtit* Abortui(«0 1 cannot abide to hear of it. Re- ' abortio* 

fptiunt aiires* i5tbobe> Pr<fj>. Supra locu« plus 1 , ampiius; 

^6ot/e art hour . Hori amplius Hare, deprimere, gradu deji- breviare,cbntraJiere,incompen- cere. 

An Abafement, or bringing /on?, Humiliatio , dejeftio , depref- Abbreviatura. diurti r^digere. 

* An Abbreviation of words. Wo. To afobjifcgfcj or epitomize a 

writing. Contrahere, in com- T°ti)tfl),ormnk£ajhamed, Pu- 

^ , rubore I pendiurri redigere 

lulFundere. - Jo Abbridge or leffeii ones char- 

To Majh or tnakg afraid.Vctttt-] get. Contrahere fhmptus- refaceft, conftirnare. To Abbridge or kgep one Jhort of Homo yilis , abjeCtus , nulliud \ Above what was met. Ultra 

(quam pppr^ebaf. ♦ 
No* a/Awe ^/<Jot fcfg/?. Pede nott 

eft aitiof bho. ' 

Above> an Adj. i.bigker in placf! 

Superior* 

That which is Above. Supernus. 
To be Above, u to excel!. Pnefto pretii 

iaWUmtnW* Veftltu$,appara- 
tus. . 

aUUt^ or power. FacuUas, po- 
tentia. 

Ability of Body. Vires, robur. 
Ability of EJiatv. Opes, facul- 
tates. fuperlor fum, eminerc 

Ability of Parts or sl^lf. Soler- 1 To get. Above one. Supero, fupe» 

tia,'peritia^eruditio. jriorevado* 
* To Abjure orforfwear. Abju- 1 To be 'Above ground. Extare fe 
rare, dejerare. tcrri. A He AW 
7 
- A u+ 4 Att 

ffe <r ^£#t/* f en years old. 

ceflk annos decern* 

^frove u wwre efyeciaUy. 

Cutoprimis, potiflimftm. 
#Yoi» ^&ove.'Deluper,(upemi. 
'Over and Above. Ad,extra,(uper 

h*c, infuper. . 
To be or remain over and Above* 

Superette. 

* To Mound withy or have rf- 

bundtnee of. Abundare, affluere, 
exuberare, (catere : cum Abl. 
Mending, Abundans, &c.^ 
SboUt, Pr*p. Circum, circa. 
About noon. Clrciter meri- 
diem* • > ' \ 
About the fame time. Sub Idem 
tempus. 

About for Concerning Deeper. t v; ftar ,plus minus ,~ prxter pro- 
pter. 

About three thou/and. Ad tria 
millia. 

About fifty years old* Annos ad 
quinquaginta natus. 

About feven a Clock. Hard quad 

ftptiml. 

Quafi 

tremo* 

All about * Undiquaqueipalfim. 

RoundAbout. Circuracfrca; tm- 
dique; 

three miles comPafl about. Tria 

millia pafTuum In circuitu. 

9 Tis not fo farAbouu Minor eft 
emtio* 

To go About a thing. Aggredi* 
To be about a thing. Agere. 
Mind what you are about. Hoc 

age- 

WhtW they are about dreffing. 

Dom moliuntur, dum comun- 
tmv 

To bring About a bujinefii Eflfe- 

Qtan-dare- 

About to doy the Jlgn of the Fu- 
ture in ru$9 at 

Abota to read. Letturus.- 
To be about ' to run array. Orna» 
*e„ para re fugam- 
Look^ About you. Fac apad te 

flea* cavefis. 

To tahg one about the middle. 
Medium complefii. 
f Abrahams bauniy a] Tree. Vi- 
tex,, Agnus caftus. 

"*^»Stt>ltOtf Malum Epiro- 
ticum, pnirtum Armeniaqum. 
AnAbricot-tree. Malus Arme- 
nia or Epirotica. 
tt:fltyi9g« Abbreviare. Vid. 

to jQWuf Off* 

A Vejfel afiKMltib. I>»liu 

rcbratum. . 

To Jet Abroach. Relinere.. 

flttyMAb Adv. 3. without doors, 

wr#om Eoris. 
Abromi after motion, Forls. 
Akmdyor in the open air* Sub >»e or go abroad. Prodire 
foris, in publicum procedere. 
To , walf^ abroad. Prode* mbu- 

lare. # •» * ^ > •• 

To r<#i> abroad. F.xfpatiart. 

To fp^ead abroad the fails. Pan- 

derc vela. ; 
To bring abroad to light. Foras 

proferre $ in medium, in apri- 

cunu" in afpeftum lucemque 
proferre. 

To fet abroad or publijh. Divul- 

gare, edere. 

The report runt abroad. ' Fama 

vagattir, ift yulgi^s emanar. 

* To Abrogate or repeal. Abro- 

garc.. 

To /A a fyOflD. Incubare o- 

vis. 

* Abrupt y or craggedy rough and 

uneven. Preruptus. 
Abruptly. Ex . abrupto. 
Abruptmjf. Abruptio. 

* Abfenty or out of the itay, mif- 
fing. Abfcns.* 

Tobeabftnn Abeflc, defiderart. 

* To Abfeht btmfdf. Abdere fe. 

To Abftrit another y or cay fe him 
to be Abfent. ^blcntare* 

* Abfence. of being aivay. Ab» 

fenth y defiderium. 

* To Abfolvy \. to acquit or to 

perfett. Abfolverc# 

* Abfolute y i. perfeS. Ablblu- 
tus 3 conlummacus. 
Abfolute y or not depending. §ui 

juris. 

Abfolutely. Abfolute 5 planifll- 
AbfoluteneJ?. Perfeftio $ domi- 

natio, • 

* An AbfoJution or difcharge. 
Abfblutlo. - 

* To Abfiain or forbear. Abftt- 

nqtey temperare (e ; Cum All. 

* Abjlemionsy that abftains from 

wine. Abftemius. 

*Abfterfivey of a cleanfing vir- 
tue. Abfterfivus. 

* AbjHnem , forbearing meat y 

drin\y &c. Abftinens , conti- 

nerH* 

* Abftinencey or forbearance. 
Abftinentia. 

* To Abjlratt , or abridge. Ab- 

ftrahere 5 redigere in [compen- 
dium. v anguxgu CohvK 

ciari. 

To abufe one In aUion y Malefr- 
cere; 4 cun) Dat. ' . 

Abufid. Con tumelloft habitus. 

*An Abufe. AbufiOaabufusCvi), 

convicium, contutnella^ * 
*AbuJive. Dicax, (curriltSj [a- 

bufivus.'] 

Abufively. Seurriliter, contu- 
meliose. 

Abufivenefi. Scurrilitas. 

Toabntt. Vergere, confinem 

e(Te. [Abuttarel 
+ a&lltttlj*. Limites, termini, 
confinid. 

*AnAb)Ji or bottom I ej? pit. A- 
byffusX Commodum . ^ 

An Accommodation of ' a conteji 

or quarrel. Rcdintegratio pa- 
ci$. ; 

To &CCOmiiang or keep compa- 
ny tfiitb one. Com ttari> <:/*/* Acc. 
confociare fe. 

Tq' accompany , or bring one cat 
his way. Deducere. 

Accompanied. Comitatus % cum 
Abl. 

Jj> SltCOmpTlft or finifi. Ab- 

folvere , conflimmare. 

To Accomplijh onet commands. 

Peragere , exequu 
To accomplijh a Vow. Perfolvcrc. 
Accomplijhty an Adj. AbfolutU8> 
perfeftus. 

An Accomplishment. Abfblutio. 

An Accompli foment of a- 1 erf on. 
Perfeftio, V 

The Accomplifiment of a buft- 
nef?. Peraftio. 

* To Accompt. Computare, Vid. 

To account. 

To aCCOJD or agree. (Neut.) 

Conftntire> concordare, conve- 
nire. 

To accord (Aft.) of Verfons fallen 

out. Conciliart; in concordiam 

reducere. 

To Accord things. Componere. 

Accorded. Compofitus. 
An Accordor agreement .Confen- 
fio, concordia, & contenlus. 
Of one accord. Unanimis, con- 
cors. 

With one accord. Unanimiter, 
pariter, unoanimo. 
Of his own accord. Ultrt>,{ponte> 

fuapte fponte.. 

According as. Prout>perirfdeut> 

proeoac. 

According to. Secundum juxta, 

ad, ex > pro. 

According to covenant. Ex pa- 
fto. 

According to thy, cujlom or fa- 

* An Accefton or additional ad- I fiion. Tuo more , tjiatlm, 
vantage. Accefffo , additamen- | Accordingly. CongYuenfcr, rit&, A me C. 

* An Academy or Vniverfity. 
Academia. 

* To Accelerate or haft en. Ac- 

celerare, deproperare. 

* An Accent or mark^ over a 
letter. Accentus (6r), apex j vo- 

cis tenor. 

To Accent words. Accentum ap- 
pingcre. 

* To Accept y or takg in good 

part. Accipere, in bonam par* 

tern accipere, xqui bonl coi\Iu- 
lere. 

* The Acceptt on or meaning of 

a word. Acceptio, ftnfus, fig- 
ftificatio. 

Accepted. Acceptus. 
Acceptance. Benevolentia, 
ceptatio.]] 

Acceptable. Gratus, pergratus, 
acceptus. 

Acceptably. Grati. 
Acceptablentfi. Gratia, favor. 

* Aecepor admittance. AccefTus, 
aditus. 

To have Accef. Accedo, admit- 
tor. Pac- *An AbJlrattya Jhort drautpt of 
a thing. Compendium [Abjlra- 

j ^wi,PL) Graramatica Introdu tim; corollarium. 

**AcceJpble y that may be ap- 
proached. Expofitus, aflfebilis. 

* An AcceJTdryy or Acceffbry to 

a fault. Affinis culpa, particeps 
criminis, confciusiceleris, Qac- 
ce(Torius.] 

Accejfdrily. Obiter. 

* The Accidence. Accidentia, te- 
ready or in open fight. In 
publico, inpropatulo. 
\ : Already or in jereign Countries. 
Ifcregrei 

All abroad. Pafllm.. 

far abroad. Longe late'que.. 

That which is from airoad. Ex- 

ternus.. * Abjtrufey cloft wmjcwi. x*u- 

ftrufus,reconditus^ 

* Abfurdyfoolifhy awkpard. Ab- 

%dus, tneptus , importunus j 

incongrufus. 

Abfurdly. Abfiirde. 

* Abfurdity. Abfurditas. 

* Abundant , or plentiful. Abun- 
dans, coplofiis, cumulatus. 
Abundantly.. Abunde, abundan- 

ter,ubertim, copiost,affluenter, 
cumulate, opipari, af&tim, ef- 
fus^, prolixe, pteni manu. 

* Abundance y plenty y good ficre. 

Abundantia, copia, ubertas, af- * An Accident or chance. Acci- 
dens, cafiis fortuitus. 

* Accidental or cafuaL Contin- 
geos, fortuitus. [accidentaHff\ 
Accidentally^ by accident. Con- 

tingenter, cafu, forte fortuni, 

ibrte ita ut (it. . 

* An Acclamation , or Jhout. 

Acclamatio, plaufus. 

*To Accommodate or fit. Ac- 

commodare, adaptare. 

* To A f commodate or furnifi 

one. Suppeditare, cum Dat. 

To Accommodate or makg up a fluentia , opulentia } Abupde, ! difference.^ Dirimere controver- que. 

* To Abufcy or mifufe. Abutor, 

Qtbufiis) cum Abl.V fiam, redintegrare pacem, 

Accommodated prjurniflted. In- 

ftruftus, &c. 
[*Aii Accommodation of lodg- conformiter, congrufe j haud a- 

liter; ex prafcripto. 
To JSJcCOft. !• to falute one y to 
come up to him* to fa upon him. 

Aggredior, adorjor; accedo, 
convenio, compello. 

AnAccojf. Compellatio. . 
•A" SlCCOttttt orreckgning. Ra- 
tio, computus, fupputatio. 
A Booh^ of Accounts. Liber ac- 

cepti 8c expenfi, rationarius co- 
dex* commentarius, diarium. 
To call to account. Ad calculos 
vocare. 

To Account orcaft account .Com- 
putare, (upputarc, rationem in- 
ire, calculos fubducere. 

To Account y to rcchgn or tell 0- 

ver. Numerare,dinumerarc, re- 
cenfere. 

To Account y or ejieem of. JE&U 
mo,pendo, facio. 

A n Accounting. Subdu&io ra- 

ttonum, computatio. 

An Accountant. Logifta, ratio* 
nanus, calculator. 

To give an account. Reddere ra- 
tionem. 

To give Account of a Jioryyor fomje 

thing done. ,Enarrare 3 exponere. 

Account- 
1 ~ ACC ADA AD D 
Accountable. Obnoxlus reddett- 

dzratloni. & 

To even accounts y and Jet dv 

ftraight. Pajriare » rationesex- Statuere a- Ac- square, componere. 

To makg account 

^^Ih, no account of oMe. Nlhlll 

ftcere^fioccl pendere. 

To makp no account of bsmjeif. 

Abjicerc fe. . 

TomakefmaU account of. Neglt- 

gere , defpeBui habere > parvi 

pendere. ■ t 

To makg great account of k Magna 

ftcere. _ 
A thing of no account. Re* nihil^ 

vilis. ' . 

A thing of great account. Quan- 
tivis prctii. 

Of or belonging to accounts. Cal- 

cularis, rationarius 5 Adj. ' . 
TofltCCOtttr^ Inftrucre, veftl- 
re, arm are. 

Accoutred. Veftitus, ornatus,ar- 
matu$# 

Accoutrements. Aritia y vefte^, 
apparatus. 

* To ^c*r€p> oi mtUt* 

creftere, ircdundare. 

* To Accumulate or heap up. Ac- 

cumularef. * ' 

* Accurate or exaQ. . Aceuratus, 
exaftus* 

Accurately. Accurate, examut 

fim. i ' ; ■ , 

To {&( tnxft. Execror,maledico^ 

devoveoi 

Accurfed. Malediftus. 
*To Accufe or impeach. Accu- 

Coy arceffo, infimulo. 
To Accufe fecretly. Defero, in- 
dico. 

To Accufe fa IJly and malicioufly. 
Calummorj criminor. 
To Accufey blarney or find fault 

with. Culpo. reprehendo. 
An Accujer. Accufator. ■ 
A fecret' Accujer. Delator. 

A falfe Accujer. Calumniator, 
lycophanta. 

* An Accu fat ion or charge. Ac- 
cufatio. 

A fecret accu fation y Indicium. 

A falfe accttjatiotty Calumnla. 
To ^CCUQOtn one. Affuefacio, 
confuefecio. 

To Accujtom himfelf. AfluenO, 
confiiefto, foleo. 
An accujioming. Afluefaftio. 
Accujiomedy or wont to do a 

thing* Afluetus> confuetus, af- 
fuefiflus. 

Accujhmed 9 or wont to be done. 
Ufitatus, ufiirpatus. 
Sot accujiomed. Ihfblens, in- 
fiietus, inalfuetus^ Inufitatus. 

Accujtomably. Ufitatfc, frequcnr 
ter. 

An $ltt-toint. Mona$(&&) u- 
nio. 

The Ace-throw in the die e. Cani- 
cula. 

%xtib8 ace or ammtf ace. Am- 

bo affes, monadum par. 

* Acerbity or bitternefi. Acer- 
bitas. 

Ah^Clie. Dolor. 

the bead-ache. Cephalalgia, ca- 
pitis dolor. the tootlvatbc. > Odontalgia 

dentium dolor. 
An extreme ache of a Bile. JE- 

ftus ulcerls. 

Ihe 3Ufot-bone. Os coxendicls. 
f SUht for SmaUagCy an herb. 

Apium. 

To QLtfyttht or bring to pifi. Otf* 

ro, ccfnfici6, ago, perago, abfol- 
yo\ at Negotia cdAncere^-^ 

achieve his affair Sk 

To acbicvcy or compar and get f 
Obtineo, potior, aflKquor. 
Achieved orgotWt. ftutii** ge- 
ftus»profllgatU9 t ai Prbfligata A8s regiflred. Afta* orum. 
Noble aits. Resgeftae. A wicked all. Facinus implum, auftarium. An addition in weight and m<a 

fnre. Mantltta, additancieiiwm> vidoria, vi&oty achieved* 
Achieved or dt (batched. Decur- 

ius, aautitranttOut, confeftusi 

Achievements or Exploits. Res 
geftge. ♦ 

f Achievements in Heraldry. Tn- 
lignh. 

* Acidy Jharp as vineger. Acidus. flagltium. 

* An Anion or deed. Adio. 
AUion 9 or ailing. Fabula* 
An action or gejlure. Geftus. 
An Atfhn erf nit in Haw. Dica, 

lis, formula. 

An A&ion perfonaf. Conditio, 

aftio condtAltia. 

f An Aldion upon the Cafe, h* 

ftlo fiiper cafiim. 

An Allhn upon the Statute. 

Afllo fliper (tatutum. 

An Anion of TreJ^aJf. Injuria- 

rum formula. 

An Anion of Covenant; Yotmu- 

lapaai&convenfl. 

An aliion to recover that which 
wot appointed by the Judge. Aftio 

afcftlmatoria. An anion againfl him that bath 
To acttttOfof tbfft* own and conA f°M a thing that hbady tomaht\fimewhat. Addicere 
felK Agnofto/ confiteor » rcco- 1 him take '< A&io redhibi* I ft» * An addition of a letter or $lla> 

ble in the beginning of , a word. 

Proftiiefis: in the middUy Epen- 

tticfis 2 in the endy Paragoge. 
An fllDDtt; Vipera, coluber. 
A Water-adder. Hydros > tta- 
trix. 

Of or belonging to Adders Vipe- 

rinus, vipereui. Adj. 

f Adders or Serpen: s unguiy a 

herb, qphiogtofllim, lingua fcr- 

rntina. 
Atfders grafi. Cyndforchii. 
Addtrwort > or Snakeweed* 

Biftorta. 

Ax which Coofers uft. 0ola,- 
bella 1 fccurtcula , afcia vieto-* 
rla. 

* te AU\H or give himfilf t* 

y devovere gnofto 5 in fe reciperc 

To acknowledge before} art Officer 
Profiteof. Agnltio, Acknowledged, 
gnitus. 

An Acknowledgment 

recognitio. 
^I«acwn. Glans,dis./J 

To acquaint one y or mak$ him 

acquainted with a thing* Imper- 

tite, figftfficare. 75 brin£ or enter an ABienyta 

coninitnee a fuit againfl one. Di- 
ll fcr-i J ' To addin himfelf to fome Art, 

Artem colere. 

AcUMed. Ad/datHV dedittu. Agnitus, reco- 1 cam alicui fcribere, impinffere; [Additfedto his Studies. Devo* 

irt jus vocare, formulara ihten- 1 tus 8c donatus ftudils; # dere alicui. 
; To fue one upon an attion of tre» 

fp*fi Agere injuriarum cum a- 
ljquo. 

i Ti f fie one upon an aBion of debt. 

lJiterpellare debitorem. 
To loofe his aBion. tite tadere. To l?e Acquainted with one. fit! 
atiquo famiHarlflimfc , hm\\\i-\* ABWe y qui^ A- 
rem .ft notum eife. f gilis, ftrenuus, gnavui. 

To be well Acquainted. ConjuA- 1 The ABtve voice. Vox Activa. diflimfe verftrf. 

To come Acquainted together. 
Notitiam int^r fe afcifcerc. 
Acquainted, Notus, familiaris, 
necefTarius. 

An Acquaintance, (tht TerfonJ) 

Familiaris,notus. 1 

Acquaintance^ the thing. Faml- 
liaritas y confuetudo, commer- 
ciiim, rieceflitudo. 

To get ones acquaintance. Ami- 
citiam alicujus fibi conciliare. 

To takg acquaintance. Ad alt- 

quern infinuare Cr. 
IVe dre : old acquaintance. Inter 

nos vetus ufuHntercedit.' 

Vpon what' acquaintance} Quo 
nomine?Qua gratii> Unde ifthxc 
familiaritas? 

* To Acquiefceyor reft fatisfed. 
Acquie/co. 

^ To Acquire or get. Acquiro* 
lucror. 

An Acquifl or Acquifttiott. Ac- 

ceflio, lucrum' ft fruftus. 

acquit or difcharge. Ablbl- 
vpjlibero. 

An Acquittal. ^ Dimiflio,- abfolu- 

tia 

An Acquittance for money recei- 
ved. Acceptilatio, apocha, (yn- 
grapha. {Acquietantict^] 

* An Ac re. Acrtiy jugerum. 

* Acfimcny or tartnejf. Acrimo- 
nia. 

* To AB or doe. Ago, egi, aBum. 

* An Ail or decree. Senat&s con- 

fultum^ fcitum* decretum. 
An Hit or deed. Aflk)^a£lum. 
An AM in a Comedy. * A&u$(j4 /.) ABively. Dextrfr, prompt^. 

* Altivityj or nimblenejf. Agi 
Utas, gnavitas, ftrenuitas, dex- 
terftai. AddiBed y or earneffly diftofed. 
Studiofts t at y 

AddiBed to his profity ' Studio* 
(lis commodi. 

Inanls, calTui^putidus. 

n Addle egg. OvuTn Itibventa- 

neum,.urinumi xephyrthuittjbd^ 
ifubtunh y butre. - J 1 . 

Addle-beadid. ratuds. ' 
Toitfititti ormdhfteady.Ap* 

to, paro, accingo. 

Toaddrejiordireltto, Dlrlgo. 
To addreff or jpeak^ to. Com- 
pello. An ABor or Stage-plyef, Hi- 1 An AddreJ? or petition. Supplex fttid. 
4nABrefs. Mima. 

* ABual. [AftuaMi.] 
ABually. In aftu 5 revcra. 

* An ABuary y or Scribe of a 

Convocation. A&uarius. 

* Acute 7 hgen or Jharp. Acutus. 
Acute in judgment. Subtil is, 

per(plcax*figlx; 

Acute \n keply. SaMus. 

Acutely. Subtiliter, falst. * * * An Adage , or old Speech. 

Adagium, provcrbium. 

* An Adamant jtonn Adamas, 
antisym. ■ 

* Adamantine , ! # of adamant. 
Adamanttnus. 

t Adam's apple. Mali Aflyriae 

pomuitu 

* To Adapt y or fit. Adaptare. 

An Adapting. Adaptatio. 

* To Add y or put to. Addo* ap- 

pono, aidjicio. 

To add or join to. Adiungo, con- 

nefto, fubnefto, fubtexo. 

To aa% or reckon to. Adicribo, 

annumero. 

To be Added. Addor, adjicior, 
&c. accedo. 

* An Addition or adding to a 

title. Additio , acceffio , adjc- 
ftio. 

A* libellus. 

An addrefi or dinBion, Forma' 
dlreftlonfs. 

An dddrefi or J^eak^ng to. Com- 
pellatio. 

taDel(tt0. ^ Saxt* term for 

a young Prince the heir of the 

Crown. Princeps. . 

* Adequate y or proportionable. 

Ad^quatus. 

* To Adhere of Jlick^ to. Adto- 
fttto. 

* An Adherent or partner. Par- 
tiedps.' 

* Adjacent. Adjacent y conter- 
minus. 

*An AdjeBtve. Adjefttvum. 
filBleli > w f*rewel t . Vale> va* 
le to. 

* To Adjoin. Adjungo. 
Adjoimnf % or lying near to. Ad* 

Jacens, affinis, adjunftus^ finite 

mus, in confinlo pofitus, con- 
terminus, mm 

Adjoining ofheufes. Contiguus. 

To aBjOUrit> or put off for 
fon. Comperendino. 

To adjourn the Parliament: C 

xentum feu comitia in alium 
diem rejicere. 

Adjourned or deferred. Compe- 

rendinus, comperendinatus, dU 
latus. 

An Adjournment* Compereqdi* 
natio. . 

it* 0 ) A- 

. • ■ 13 I i *4 .t -A 

ADY 
A*F ♦f.Tb <tifa«< Adjuro, as. 
f^apitttt. Accommodo. 
,1X0 <ti/M/t ait account. Rationed 
'componere. • 

iwtor. adopttvus,adoptitius«. I vc 5** f *j * ■ - ^ J 

*A* Adoptions noting an heir \ * To .^foeri or Mr* Adverto. 

ty *n//,&c. Adoptte, adopu- j ro amwt.fe *>*n, Adapted. Adfcitus, cooptatus. 

* To Adore or worjhip. Adored 

* Aftrai ion , or worshiping. A- 
' cuttus facta. 

* Affability ? orcourtejse. Afta- 

knowledg. Mojrco i Atimen- I * ~1V trln+ Jectb tnifa 1 wttorHftftf .. _edpceo. 

To 6c advertifed 9 orwarned»0)mj 
monqfio, rettifco, edoceor. ^ 

Advertifed. BdoOmanftraftas. (uratiot ... , 

»* To Jdminifitr r orfoUicite a | ho, decora. 

titans caufe* Admltaiftto , pro* 

euro. . t * 

\ToadminifierThyfickz AdMberc 

imedicinam. perpo- 1 Jittverttjemenb nwmmiw$ 

moaitum. An Adornment. Ornaijientum. 

To aotoame Caao or lift up, 

fcxatto % attolio. &9bi(£, or counfet. Confilium, 
fententia*arb}tratus. 
To ask advice. ConCu\o*cum Acc, To advance or prefer one, Eveho, [ To give a adminifiet other things* Mi!*. | proraovco. - I, ^gftSg^SSS /V, a , f 

% advance or pay moneys b4^\y^S^&^ lt ^ * Affable or eourieom. AfTabilisj 

comis>Ad;. ' • , 

Afnbly. A f&bilitcr, com iter. ' 

^ aflfotf > or.bujinejt. ReSj 

hegotium, commercium. 

* To ^/e^ or »>or^ irpon owe, 

Afficiofc, , ■ 

*2o Affetttorfet ones mlndu$oh^ 
AfFeftol 

To Affoli or love, Diligo. 
AffeBedi Affeftus, aniiitatus. 
Hovo fiands U *p$gd* Quid ftro. 

^AwAdmintSrAfton or adm*n\~ 

fringe Aditiimftraifid, prAuift- 

* An Aiminiftrator > or he that Pecuniam. too much affelied. PutiduItK. repr«(b^tarc» approp^rarcv - . , . , ^ r - 

^NW^P teC^£ OI, fc \AnafeM™*. Diftum. 

curator* * jfaftigmm.. I*n*» ' 

Admtnijlrairix^ fhe that 
baib the 3 Sec, Adrainiftratrbc. 
4* aiftnirali of . the Seat.. Co- 
jjfarum luValiiim Prjpfeaus feu 
Lrgatus :•' Capltaneus Sc cuftos 
maris. T^^to'M^*!" 

We Lord High Admiral. Tha- 

l^lBarcha. 

An Adrnihl of a Squadron. Chi* 
^ over^e^mMan- 1 ^gitaie,confideratMaut^on. | Aftftum fpirans , ftadiofur, Adv'ifedly rium > auftarium. I *Advip AnMmml^attofMSbilu 
vlipr*t6ria# ?■ 

t»e Admiralty, aJCourh Fompi For <tiv4ff i^Quxftfts aut com- fideratip* 
modicausl. . *^*/*/ory 

COftdllCO* • *' I'tUS* I " » W*\VZ\\&y 

Tohavttheddvantaieolone$t&Y Adul " ' * *" 

Ho, lu^erior fum. I tcrium. 

To give one the advantage.. Super I To commit Adultery. Moechor, 

rforem' alictti conditionem ce- \ conftupro. 
Adml . ^ . . . t . . 

To take advantage of the time. In j ger. Adulter^ mtzch us* 

• ~ ^ ' • 4 - - 1 Adulurejf. Adultera, moe« 

mere. i cha* 

fo, W' <w m tf^ir^tio^ Sttt- 1 Advaningjout. Commodu?> u- Adulterout> or given to Adulters 

y?o. cHmAcc. I tilis. . 1 Stuprofos, Adj* TfaAdmtrallbtfyQrofii 

Admiral. ThalaQtarciu pathetica, 

Affttiionately. Amaiitcr; 

* A foliat ion, or curio us defire of 

atbtnz. Aifeftatio, 

#ury*men in 

Cowis Leei > tllat jet fines upon 

offenders. V Afferatores] Jurato- 

resqutmutoas irrogaots Taxa- 

tores. tor, fiifpicio. . 
*"»^»t Admiration 

Admiratio* SlfflanC^ or confidence, Fidu 
eta. Admiral le y brttorthy'admira- 
i/o^Admirabilis, fafpicieodus, 
adml rand us. 

Admirably., InfigBitcr, egregie, 

mirandiwiin modum. . ventus,^/ AdulteAre, interpolarc anee or betroth^ Detpoiifo. 
Affianced, or betrothed. Defpon- 

lus, defpotifatus. 
Affiancitjg, or betrothing. Dc- 

IponfatK).. , 

AffnhygUidnce or Tt^n by mar- 
riage. Afnnltas.' 

* To Affirm* orafTure. Afnrmo* *>Admi£ivty or admittance. . Ad- 
miflio, 

tJUmh H befo, v Eftb, He ita^effe. 

Admitted* Admiflus. k 
.Admitted into a Colledge. . Co- 

eptatu$. 

Admitted into Orders., 1 

* Admixtiotty or mingling. Ad- 
mixtio* . "» 

*'ToAdmonijh or wam.yLQtteQy 

* An^Aiimoriition or warning* 
AdmonUio,monltum. t ■ 

Much aBO> or great jiir. "fumul- 

tus/Mftba*. 

After mush Adoe. Non fine mag- 
►ore. . 

> much adec. > Magiio conatu^ 

. #| To rnwr* .Magnas con- 

nve w wfc ajce . , Multnai la- 
JSrSre.* AfRrmatio %,ti%%* ft •j* V* J \ • * 

Admiuor takfi unto. Admit- l/ii). Audeo, fuCipio, aggredSor. umbrare. , - - 

" " ad£ifco s coopto. To ^w««re or ty* Expcrior, • ^rfwctfW, or Counsellor at hcou. 

tenta / Advocatas, oatronus,cau- \* An l Afr 

adventure. or hazard, Pericli- 1 famm aftor^auhdicus. - . a K^.w u 

^ petty forry Advocate.. Lcgu- Mpw^iw/y. Attirmate, am*- 
lciui. Imative.. Adv. tor, 

.>4rc w^l^venf PericlitatiOt 
AdveniuroHf. Audax. 
An adventurous att. . Aufutm 
Adtiontureujly or boldly. Auda- 

fter^cooftdetiter. 

Adventure or chance, Cafiis 3 fors 3 

event us ^ alea. . ' . M ~^-~ t r rf 
Adventure or hazard, Pcricu- I aDtJOtofOit) ^ wgW o/ be- 

ftowing a living. Advocatio^tu- Affigo> 

* fo JfflHl ? or troul le, Affligo, 
afflifto, crucio. to guoto* 

/i?n/tor<? or hazard, Pcricu- 1 

lum, _ 

Ao Adventure orenterpYifc. Cce- \ tela* jus patronatas *v r*^ w — — - - - — — , 

cinarf, caufam agere.. 

A'dvocatejbify or the place of an 

Advocate. Patrocinium. 

+ To flBtoOto/ Advocare. vid. /^^// /ifcont * 

1 Macerari de re altqu*. " 

* AMittion , or trouble. AEflt- 

ftio. 

* Affluence, or plenty. Copi-a 
ptum^ an mm. 

Petaiventure, or perchance. For- 

fan> fbrfitan, fotti, fortafsi , 
fortaflisj fortuitb , forte for- 
tuna. 

At all adventure. Temere. . 

* An.AdverJar*,er letkat if d- 

gntnjt one. Adverfarius^ antago- 1 rius 

niftajadverfator^ inirfiiaisv ; 

* V J he Auverje or contrary party 
Pars adverft 5 partes divcrfe. * AuulLor burnt, (corded. Adu- I affluentia. 
ftus, a, um. I To affOJt? i* fitting. Yen Jo,^ A 4»^c E. 

JEflimate. ^ftimium.. 
KjAtrw/. heavenlu Mtho r 

A ante VI. mm. vende 

1 cannot afford it at fi little a 

price. 

To afford or yield \ Rcddo. 
To affcrd, or give. Pr sbeo* flip- 
pedtto, copi^m faverc / 

t ^ afiO?eG, ^ turn ghund 
into kotejt. £Afforeltere.J a T 

grum cultum in'fajtum vcrtert. 

t aftvaK/Pu&na>tumuUuss 7 ' 

/ 
Donate d- 1 WW »» "»»*> V^* 1 Haud ! *» P rid . em * I To ?" *f^TSL!S!£^ 

» , . ponarc a k j < | r fa Ante duos 'f««»i^ .tUc» tntCTalwuos com- 

1 toltw Lenfii. ' . Iponcrc, ad condordiam addu- 

T» a|niftO(* TtT* 0 ' I feci \So many ytart age. Tot anni* , cere. 

confternatto. I nervi/adver&ntc riaturi. * ^» Jg«y 9 «pitf. Agoma, t/«/a(/«rt««t. In gratiam redlgl, 

Affright*. Terntos. .. 1 n j"f>5 X Zmim Adverfoflu- anaor. amorcm rcdintegtare. 

lantenUudere, _ r ^ IO nc , e*ad- ktti,«r alugtibtr. Univer- decldcre cum atlquo, facerepa- 

\M Affront, Contumelia. \ J yotf:[imm y , ft, conianftim omnia. ftionem. , I 

f0|f. Pwe,an«e.. I ~ ™JJ: ^ uU dain a \.\rl taiga worKmeat. Opus ft- M» P!»ci$ , 

» , ? s&c ' 0> 5r , Dehte. Mndin— Jlgainjl nhhi . An- dempturai rcdemptto. aptus. . 

i De ,ntC I J" "Seram. '—-Jgainfl he To afentyorjieU mtt. Jtgrteable, or accefiabJe. Gtl- 

I gro, denuo.. , ^ c AJ<i | ^ vpn5rel ,. 6 , | Aue"tio,a(rcntioryiftipulor, an* tus,acceptui, jucund^ 
mpW*f« ^ Sfc JgSJSf! idverfor.re- 1 „^«^ acquiefco. ( f 

After,mlh a $oun ofnme.A.fib, 1 

as, convent 

cnter^ apti> «ate# 
Agmableneft. Coogruentia 3 Con 

venttntia. 4 4 After breatjajt. A .jentaculo, 
^ffier.i, behind. Pone,»Acrgo; 
Afier^accordvfi tb. Secundum, ] 
ad, id: or an'Apl. as, 
\ After the fame faJhlon. J Ih eun- 
dem morem. 

After tbk fajhhrt, • Hunc in mo- 
mom. 

I After the French fafiion. More 
I Gallomm. 

I After my manner, Mfeo modo^ 

Imeatim. '' 

j After, \. after that. Poftquam^ 

I pofteaqiiam, ubi. ' . ■ 

j After, A. afterrca rd. Port, poft^ 
lea, dein,deinde. againfi another. A<tverfis fron- 

tibiw coricurrere. 

To dajh oneagainjl another. Col- 
lidor. ' 

&gaft* 0Y amazed. AttonitUS 3 
Conferhatus, obftupeftftus. 
I To be Agajl. Obftupefiert, atto- 

nitum efle.' You and J agree, toe are agreed 
Convenit'mlhl tecum. 

Not to agree. 

dare iftter fe. . 
To agree with one another, or to 
hang together. Cbh*rere inter 
fe> conionare* 

I To agree and fuit fitly with one i henceforward. Poll- I tion-tge. Minbritas. 

hac, inp^fterui deincep S> ex- What age are you ofi Qu 9 tan * An Agatc~Jlone. Achates , | another. Congruere, qu^drare 
gagates.. 

A k£nd of Agate of a bloudy co- 
lour. H*ma<;hates. 

| An age for loo veats. Seculum. 
\Anage,\lartunk$ownlime. M- 

vum. 

\ Old age. Serteftus. 
Full age. Mtas adulta. * Agxefiical , rude. Rufttcusi 
rudis, agreftiSi*. . .... 

Diflldere, difcor- J * Agriculture, or mpan#M\ 

Agricuttura... * . ...\ • .,,1'. 

f Agrlmony,br Liverwort'. Agrt- j ? 

monta, m^tmorella ^upato- 1 

t ft* SlgrtOt V *r m Cherry. \ J 
Cerafum acidum* * inde. 

Next tf/^r. Juxta, fecundum, 

prox'imej ^cic. 

| AJittle while after,,M ting aft 

ter. Paulo pofti baud ita multo 
poft } poftea aliquanto. 

The day after. Poftrtdie. nos agis t Vnder age. Mlftorennls, impu- J agreedupon a truce. notber? Accomtiwdo, adipto. I brlcufS . ^^atSm C, 1 1 

To malw people agree* In gratiarti A consumptive ague. 
redigere, fimuftates dirimere, \An ague comihg by{Jtu. Feffitt, 
conciitare. * intermittens.. ■/» 

To ^ree n>itf> owe fce/ore b«f 4 M^tfctfrtif, of every day ag^.l 

pacifcof cum ali^uo. - t - I Quotidiana. . ^ ^ w ^sJ 

To.agree to a bargained pafti- J! tertian age, that Mitb fttfg 
onem, ad cor^ditibnem acce^ I other day; Tertiana. M 

To rtorec «f on ^ Condicos I every third day. <J^irtana r . 
I *. Condixerunt inductas. They A burning ague, j Cauibn. 4 

1 ber. 

Off ullage. Adultus. 

Of great age, Grand^vus. 
Of the fame age. Coatane 

qujevus. Afitofa* afe, ^"j?Iroxyfmui,ac^| | t!0« Conrino. IceOus... . ... c . r " 

Concord confin- A fklverittg , or toak&gfi. 9^ 

:, lague. „ Horror {drily. I 

i After^two'or Pheedays. PaucisMge^. proveftus setate, grand is 
interpofitis diebus, lapfis paucis natu . poft diebus, v +-An Agent y or doer. Agens ; Vne after another. Alternis, al-l An Agent jfrRefident. Reddens ternatim, invicem. 
To be after. Poftcriorfum. 
To come after. Sequor, fuccedo. 
Totookaftcr. Inquiro. 

To gape rt/fer^Innio. legatus. 

* To Aggravate, or mahg more 
then the matter is. Aggravo* ex- 
aggero. 

To aggtiti)* Moleftia affice- titurfconftat. Imp. \agne. Ihtervailurtt 

Agreed t of a quartet. Compofi- 1 0 for pert ainiag to an ague. . 
tus 3 diremptus. . 

Agreed \ of per fins fallen out. 

Conciliatus, ad concordiam ad- 
duftus; in gratiam tedaftus. 
Agreed upon. PaAus,tranfaaus brills, adj* . , f 

To have art ague, or toUijsct^oy 

an ague. Febrlcltarl , Jlborare; 

febrf. 1 

1 
i *, . +The ague tree. , (q» A'ArWr f&i 

pfiftitutus, Paftitius^ at,c4 brii^a.)^#c.Ugntf*.Safl^ Afternoon, tempus pomeridia- re, angere, contriftare. num. 

The after-birth. Secundinae, 

A. antfrQ* 

f&mi n, Itcrum, denub, rurfusi 
rurfum, 

| Again or hereafter. Pofthac. * 'Apihylor nimlltnefi of body. 

Agifitasi 

With agility. Dextre. 

* To Agitate bujineji. NegotJa 
gerere, traftare. ' * 
An piglet, or little f late of any 

\ met ah Btafteola. \ ' 

| An Jgletyr tag ofnpoin\l\^ilk faVio pngn* paftitla, A recite of 

War agrted upon. . 

Agreeing. Conftntiens, conft- 
nans, quadrans,con(birahs. . 
not agreeing. Diflidcns, dilcre- 
; pans, diffetitaneus. * * Jh, alaji /Ah, hel, heu, atat ! j 
To alD. or htlf. Auxllior, ,opi 

tulor, juvo. adjuvo ; fiipoftias I 

f 

) pans, ameiKuiiciuu I wior, juvu* au^w , 

Agreement; orco'nfent, Concor- opem, auxihum tero. . A} ain * or on the (ther hand. E vel aftrigmenti cufpis ? (fc^ra contra, invicem $ viciflim; • 
Again, after Virls by re^ 

To coyteagnin. Redeo. ( 
To fetch again. Repeto,; 
T 9 and again. Ultro, cttrbque. 
As big again. Duplomaior. 
^4g<im Iterum atque 

, itcrumV etiam atque etiam. dla, confenfio, confcnfiis. ! 
Agreement in tune'. Concentus. 
Jgrcement' of bargain, Sponfto, 

tranfaftio. 

Agreement of covenant. Conven- 
tanv,pa£lio. 

Agreement of a quarrel. Cdmpo- 

fitio, conciliatio. . 

Agreement in fneafure. Symme- 
try Heat a. ) 

An agttati> or com growing up- 
on the toes. Clavus pedis, ptery- 
gium. 

'An agnail, - or fore * between ' the 

finger and nail 9 Pa*onychia. , y - • ^ * , 

^B0 9 'or before this time. Ab- I FoeduS, confoedcratio. 

Mnc; ^, duobu* abMnc annis .^wicW o/ ^m»««f; ppita, 
domum rediit : he r a mm home I conditioncs, articuti foederis. . 

fts7adv7rfum, contra, in cum \ again two years ago Acmding toagreenunt. Excom- 

Accuf \ Lon g a g°* Jamdudum, . | pafto, ex paao. . An agreement or treaty offeace. [Aid or help, .AuxHiumi f«^1 
dium, adminicafum,\fuppet^*' 

adjumeutunrt.." ' A 

The Royahaid, 6f fttbfid^ »W\ 

Cenfus tribtJtum , .4«od TO 

ex plcbifrito in fumpW ^fW 
<rc. prjeftitur. ; . 
Anardtr or helper. Ajmltytor* ; 
What Aileth thee? tlt: vdleif 

quid te turbat^ , . [, 

1 Ml"nothing. .Nihil mlhi dolto 
To Mm or hvel. Collihio , col^ 
|rmed,dirig(X^ • 

Aimed at. Petitus. . , 
An aim or level, COlliraatip,dM reaib, fcopus; Thl\\ 
I ■ 
All about. Undique, pafllft, 
All alone. Solus. 
All at once. Stand ftfemcl. 
All along. Ufque, conrinub 

jfl// f tor • ufijue adfauc 

together Omninb t*e A*r, aur* ^ I *K Muftum- 
yfct^ir^^yic^ Suavisraoau-U^wg ale. . £erevtfia prima* 

The air of ones face. Sjfmmetth\SjnaU ale; Cetevifi* tenuis & 
VultAs, gratia , vcnuftas* afpe* fccundaria. _ 

I Stale ale. Cerevifia vetula. 
JTaAirordrjatbing.UxRcczrCt Ale-brewer. Cereviflarius 

Mid. Sol! vel igni cxjKtftU*. ^Me-houfe. Caupotta, popi- 

dir* Aureus. ^ ^ tabema cererifiariia, scytho- quid habeo jadicd. 

Ai/y.ttanton, merry. Lafcivus J Ppiium „ t „ _ " M* £ QB*g 

lepldus. I renaming to an Alc*houfe. Po* | quantum in me erit. 

. r. . * . o- 'finalised}. 

A* Atchoufe-kgeper. Caupo,!2y or AiffJ? marriage. Affi- 
nis, proplnquus. 

•AfftHtfmft Crocoditas. 

IV Allot, ajtfwi** *** ft 

/owe bujsnejf. Afltgnare> dele- 
gare, In the o fen air f Subdio. 
uirraiti ofHappkl y &C. Pulli thopola. All under one. tin* atque cadem aUotfommbat to one. Sorti- 
| operi tbtribuere 
. Jtf tfe judgment I have. (Mc^ \Te be allotted un^e 9 or ie have by 
1 quid habeo judicih ' S^<x>cwnAcc. 
All I can. Quantum potero, \ A* allotment. Aflignatio, torn* 

* I tic* - * 

All after as the thing h. Pro To alldto wsmwIi mainte* 

conditlone rei, prout res fc |ia- ] nance. Exhlbco, pnebeo, fup- 
buerit. I Pedlto, cum dot. fW^^ Magra-I^^ ' 1 1^^^^^ £ rla, Jierba Gerardi, * 

A ante K. ganeo, m 

An Ale-vat. Lacus cervifiarius. 

&Uttr» Acetum Cervifia. 
t 4Ut*CQfl> Balfamita I bio. 

7i^^7 f 4Cfr Mfft tf* one. I * ^™ bk ^"$B A } m - On all fides. Quaquavfcrfus. 

0>i * // fair**/. Ex omnl parte. probo, comprobo, acciplo, 
mitto. *f * Ddet mlhi capit, He- nihil prorfos, nihil quicquam. 

• dolore capitis. <W* terreftrts. \ All one as if. Pennde aclu Jf/fiw a// . doubt. Procaldu- 1 To allow or gram. Cpncedo,per- 

mitto. ' 

Nothing at all. Nihil omnino , | Tc allow in reckoning, pecido, 

fubduco. To allow one hbexpences. Sui 
Tis all one] TantUndem eft, ni r J Ptus fuggerere. 
fndi^ri7moTeSi*ferr'e, itaf^il W^/ornax,vas diftillatorium. I hilintereft, nil refert. uIZ^aJ' 

(umeflfc . I + Slltlfilllllf V >" tfit ■ "fcerfr. - Olus I W*e/i «tf ctf/^e to ai/. Tandenij I ^/ ^ ^^w^. uteixdum dare. A ante L # 

* A/abaffer. Alabaftrum. at rum. i «ui cxcccmum. I J" t' v "; " 

^Alexanders foot, an herb. Py- 1 ** herb < Chryfo- {Scholars commons. Demenfum, ad extremum. Allowance for one 'to live on$ as rethrura. lachanum penfioj exhibhdo* 
Allowance' or abatement inree*> * Hfiw. SitArif # t flU4)M(9 Panares, 
Slgnlfer, aquilifer. n. bonus Henricus feu raercuria- WW. Deduftio, &c. 

* An ftuattt, alien, foreigner or Ms Anglica. | ^wrf cr Ratus,pro- JheMaflerftone. Alabaftrl- Exterus , externus J t f ««*f«B» .«» *«*• Atriplcx batus, approbatus alienu^ peregrlnus, aHcrfgena. filveftris, polyftermon. Allowable or atprovable. lift- 

J-t.tif t .t fir. / _fi«;_L. M\Alabafltt bote, Alabaftram, I * Mieiiate, ekrangtrf with- \,To aU»P o-«f«./e. ScdOjtmti^ NabiUs, probabllw, legitimus, 

w " ' . All«io,abaileiio,a- fcoio»aBevo. ^f^* ' 1 •. 

1 to May ot mingle. Tempero, p&e alio? "/ Tm». Tempera- lyiotherfuiv hy.^qJ. r^r tf r»#0 Cbffl-I^ 0 d™**** «r jut away. Ab 

<WQf J dico* 

To give an alaym. Ad armac- * Alienation* eflrangittg, or I Temperamentum > mixtura. 
vocare; '. j |»»tf i«g rtiwy. Alienatio. * nrV JM ^ " ^ r - 1 ? 

* jftf^rfi A/tfrw. Claflfcum IflKiWWt "W«wn iMdanum, 

alarm or fright one. Ptrter ! ^ Ah, hi?»tteb ! . 
Wajiforfbame. frroh pu<M 

Aljjtferfbrrow. Vteix doloir 1 > 

roftafi.Vi 
or mitigate mentum, tnixtura viliorisme- 

To be allayed." D&ttvto, fubfi- I talli. - " ' 

do, refideo, * To -4tf«rfe* or wiw /iwe 

The allay of gold or filver coin. \ reft'& or reference to any thing. 

Afludo, reipicio. 
* To'Altedg, or Jay for himfelf. J SUlUftU Alumen* 

^ . - , AUego,asj profero, pretendo* Kock^aUum. Alumen petttfc' 

To maht off an horfe. DefiHo, To altcdge an excufel Caiifor , t B *4» J^tlumfnO^ i * i>iw"<T. 

. I deftendoab equo, & ex equo. caufim affero , lubjicio ratio- Piftor. f L 

I Alighted, rtelaplus,* p. I nem, \ > 1 7o aUU^e, w entice. Al- adj.. Par, compar, To altedg one as an author. Cito Mcio, illlcio* pellicio, (blticito. 
is.. audtorem. . \ To allure , t, to wheedle, fajot, AUJlfor muus, aequalis, 

Alihgwadv. Pariter, perinde, | To alkdg a thing malitioujly a WdjJO> deltoid S6 ir^£tif a LenoeIn6r r , inefco, fe- 
duco, blandior, lafto. ■ * tp alafotfhingle wine itith wa* verium.] aequK " " ' | gainft one. Calumnior. , - 

ipero* * Alimmy, or maintenance to a\ To alledge a thing falfly. Audio- Allured or enticed. Allectus, il- 

^ l wife. AHmoniaJlrationaleeftorl ritatem emcntiri, 1 ,AA,,e * An Allegation. Allegatio. to. Dilucs t !XU(nBlivti or Lwagey an\ AfaJfe allegation, Calumnia. leflus. 

An allurcr or eniicer % or that 
which enticetb. jllcjx (icis) tile- t.^» l i4/fe.»f it f rM» H H!pptfftllnum,/e« fovifti- ^Iteglatt^ Fides, aut fidcli- ccbrofus, pcUax 
cUitt vulgare, l Smyrnium, al. pc- tas Domino Regidebita. 

^- - - - ^ — S * - - ^ — - — . A " - — - - S — I *pT A ft /^m * i r/«p ^ # « a ■ allurement or enticement. Jl- $(tr or although. Tametfu trofelinum Alexahdrinum. AUegoryyr. figurative fteevh. I lecebra, blaridimentum , pella- etfamii^ tpiamvis, quantumvis. 1 1 

+ AlburniOt auburn cohur.$\xh- \ a » ' aqullus^ ftbfcfcus , ex albo & 
rufomixtus. 

-* Alcbytoyi or, Cbymiflry. Al- 4lfak$ngiy or winter-cherriesA Allegorta. 

herb. Voicaria, helicacabus. To allegorize. 

31VNIMU tM.herb % Anchufa, Iegorico, feu parabolico. 
alcanna.^ Allegorical. Allegoricus. . 

MM* Supetltes, vivus. | t&utlUJ>a> or Woodforrely an \ thing. Agnominatjo* s I cia, invttamentum, lenocinium. 
Sermoneuti Al- M^*r/wg/)f, or cunningly. Ille- 
1 cebrosfe, blandS. 

* An Allufion to the name of any chynpa, f ^ia, ars fragtrica. ISM* Omftfc. I herb, Oxy^trifoliumacetoium,M« allufion or flaying upon a 

t An Alchymifi. Alchymifta. ' Alitor whole, Totu^, integer acetofeHa pujula.3 thing. AlluGo, parodia. 

*U* Alcotdnj^ baobsof Turhifh I uiliverfus : >• AH ddy> toto diej j An fgftXl % or place, to walkjn, I f An alman in Mufick^ Mo4a» 

J^eligipn. * #l * n 
dus. fl//ey in a garden. Hypxthra, n/cw. lus quidam Muficus. q.Alaman- WtttlAtt* Senator ur- 1 i« nufnber*for all in general. J fubdialis ambulatio. I Art SllmatUtC^ Calep^arium, 

bahrts, ^trteiusidyis primarlus, Univerfij cunftu * An alley in theftreets. Angipor- Ephemens (Uis.f.) 

pufpuratuSf^^Altfefmanhus. \ Alt > for alt 4nH every one in par-\ tus, diverticulum. ' "* ' The. Alderman $ bench }<or Conn- Uicular* Sii^guK, linufquiique. cil-ftoufe. 'Senatus*. f uria. . • \AU in alf, F x>ra t & puppis. 
^^tf/^««^^r^<iffjrptfc?e,/^Ur I /forfttw is .ailjnalt in thehufi- almtf* Eleemofyna* 

jftlUatlCe by marriage. AfiRni- 1 An alms. Stips, ftipis, * tepiuC%e4ere. 
&Wmvtt; Alnus, f, 1 

An~alder~bed xlxre alders grow 

w etum. 

\t* Cerevifia no 
zj^hum. 
donum: 

tas. J« i/W f Con/anguim- 1 pauperi crogatuni. * ' , 
tas. : . x ' " 1 f° h ve tints. Eleemofynjim e-1 

»e/T. tltramqiie paginam ftcit. I An alliance or league. Foedus, I fQgare, ftipem dare. 
\ AU in aUk or very familiar wrth\ corf \ To ash^alms. Mendtcare. 

. [ one. Pcrtamilbns , indmi ft- 1 To aitte» atlP * or affbeiate. 
miliaritate conjunftus. 

focietate coniungere.. 
Allied to. Conjundusjdevinftus. To be all in all with one. Pluri- 
mum poffe apud aliquem. To aitt?3 a'ttp* or- ajfociate. I AnlftmimiX* or Amner 9 the 
Conjungo, devincio $ foedere , Princes alms-giver.* Eleemoljj- • ■ narius, Comes lacrarum largi- 
tionum* 

An 

penuana dedltufi 
"aims^usfor 'to^lffiffiiiLI Un Jimbrj » Cupboard, head. \Am W ufy. » t ..A3.. J * Abacus ter. ftnarius, Adj. y 1 * 08 ^^/^ 7 ^. Ambidexter. I tua*> morte mulutus. 

naxGr«ca, nax TO* ■ Tuberadmn-, verrac# 

^ d/ffwir^itf; Amygdalus.F. tos. 0imff Lfi. . 

J/moni roi/fc tac Amygdall- ! MtoM or alt»ai?J<. Semper^ num. w . , - r • 

The almonds of }he car. Paroti* , ulque# 

des,um,f. " • . 
An Almoner. Qui regias Elee- petub, iugiter^iunquam non> | I *°> valco- A 4rtie M. It amounts to fo much. Summa 

7? Ise in ambujb or in wait. In- 1 hue redlt. * ' 
fidior. s I* Jb»wi f <s French word) u e« 

+ AineUcorn. Frumentum amy- 1 loves. AmoreSt 

leum, olyrai amyl^m. 1 1 Simp «♦ PMegmone , ttt* moiynas anviouiit r , - 

aitlUlh or ^'^J^ll^ mJ5i J TviAementer . valdi, 1 3mei, V ^ Encauftum, 1 mor. . 4 
me, pene,propemodum, tantim > vaWe > ffSm.] * ^ JwpW^ M Am 

«»• .-'--fimm Paruml tS Amen, fiat, I mai amphibium ahfuit diiln I i trs t0 c< " Re dwifd* . Accedite. 

" iifr. Nox appetlt. the Marin*, to lorn* To*m 

tl almijl one a. clock, Taftat **e/oi//. Deraittitc vela. I reparo, 

hora prima- \*9mt»* Coacervare, 
9 
7 go,In meliu$mtttare, 1 v*«*,»i»*u tbe Amphitheatre * M MntitWr Ml»egtr.uU\ wulare. . 

f lands •AnJmaft or heap. Acervus. i gyj -•■ — ■-- . , | A««i > i.i,«» H ,ii, r doubtful f^i 

ng. ArapniDologta. 

Jfi Amphitheatre* or place 
tie of Scaffolds to fee f lays* 
mphitheatrum. attomtum melius mutare. dolus. BR? 7*n *i I - aflonijh. Obftupe- r. ^ i. .fa-ftfc Convalefce. * To ^c. Amplificcexag 

XK'fublimis, fipe/nus. ' ^ focio, attonitum reddo, in (T«. re Sffi'wSSSSto. Rt-to^ « ■ 
^ f w Suprt, fupcrne, porem & adm.rationem con,i- j» Emwdg£ . »^ 

^JXl^^A-laUrfL' Stuped ,J ^S e irffi%e- 1 tuotperiapc ahum eveho. r . ,. Wiardre l T<» amttft. ^Jnc^oSfc 

damna. Joccuparc apimum, cogltatto- 

-to make amend, for hh fault. nemlnUcere, ^ obftup>facere., 

ft leave alone. Derelinquo, de- An Jlmbajfage or Ambaffie. Le- MulOp , mulftam 

de/oMe. Defola- * ^#e. 

tufc defertus. ' - netungu /r . i fc Wuuta,. muicuuo, miuca pc . /AaAWftaL i A««N; vium. 

^/owg n?i^ owe. Un3i cum Allalont. Toti SecusM 4*-JW0Mm *n*w*«<*~ Le. I ^Jdi^ 

gadvunif 

Ambm i r"""' 7"".v^ . . i.... a i * Analogy rnuua, amicia. ium, w/g. a* | «y w«« & w5 |J^ e . 

Anagramma, f « Procumbo, Sifeeimim, eledrum. 

Ambergnece^ or ambergrk^ logisu ..j.u— A«^uii;- ««,mirfc ft . hicA4wer%&c. AnalyMs,/. Delonge,eminus, Mon- 1 bra, fuccinum dneritlum 

ginquo. . . I 0^/ 0/ ai»l?<fy. Oleum (uccinl. I^^jS 

pha, ; . ; I bigultas, L homonymia, aequivoca- 1 cor,morum comita«,forme ve- 1 ^ anathematize. Ananwinaw Anarchy, 

\ vetnment . aimivih*. fc * ; 
^ ^« Anatbemayor excemmunh iff, uo,ampniDoiogia« 

jabetum, *ccedariura. | * Ambiguous or doubtful. Am 

3lM<Wn?. Jamdudum, Jam, * ' * . 

}am}amj dttdum., | Amhguoujly or doubtfully. Am- 

r^. Myb/ota, auricula muris. | * Ambient $ as y tthe ambient air. 
SlUb* Item * etiam , quoque, I Ambtens. , 
necnon. I * Jmbition^or immoderate defire 

Alfb) or moreover. Quinetiam, I of honour. Ambitio , ambitus, 

pwetereij porrb, autemj infuper, ( us.) 
adhsc. 1 * Ambitious. Ambitioms* - 

* An Altar. Altare, n. ara. I Ambitioufiy. Ambiriose* 

* 7b Alter or change. Altero,| Ambitioufiy to feehjor prefer* 

muto, immuto , . innovo , va- 
rio. 

* An Alteration 9 or alteringMa- 1 To ambU > or pace. Tolluto, I rum copia. 
tatio, innovatio, variatio. I tolludm incedere. I An Ammunition , 

* An Alternation^ or wrangling. \An ambling pace. Tollutatio, | Trull > that follow* ^Amicable or friendly. Amicus, I *M«emy> crtUart ofi*m 

m I up bodies. Anatomla , arS'Aija^ 

flmifo* (adj.) Pravus. tomica# 
Amift* not rightly. Mali, ptAJn Ammp or ™»j » 
peram, prave, vidose. Sccleton. 
v: jAL:/? s\<r» n ,ir» ^«i;n. Tfl anatomize. Diliccare 
Anatomifi. AnatC«flicUS* tei happened amifi. Si' anceQP^/AnteceiTor^. 

altauidelTetoffenlum. i 5^ res % . « ^1%^ 

N?»«db Non income 1 Mcejlrte. ParetiteU,prpla^a A mode* 

flmfte* Amicitia i * ^» Anchor of a flip. bSKoor** 
To Jwctor pr e^i^ncbon A"~ I ftare* ,a fitfrt.gr or To ire/gft ^ nchot. 

th the Camp. i choram, foivere. Sublevare an Rixa, altercatio. mollis inceflfus. Scortum caftrenfe. * An Anchoret, or hermit* Ana 

choreta, cremicola. v ^Alternative, or done by turns. An ambling Nag. Tollutaris 3 f&mUUt ace. Ambo aflcs. 1 ^xasj^ Sardfina, encra 

^ 1 " 'isf gradarius cquus $ M« fltlltiec. Elecmofynanus. | ^» ftttCQQW* »» raiw amonB* Inter, apud. Mutuqs, altemus. 

* Alternation* or doing by turns, i afturco. 

Vteiflttudo. I if/? <j» <i;;ife/i»g pace. Tollu- |i*>p«f<i//wg* E,ex. 

aU^OIlg^ Licet, ouamvis « I tim. adv. l * J - J -"*-' lvWl ficholua,apua . 
Ancient, Antiquus , vctus, 

* J« Jwj«rw i'<rr/i Amafius,. pnlcus. . j _ » 


.1 * i nwC) qaaerc aniraw. 

:. (lomiKHiu^iiividia; if* W«w ' Scheie, •*tate < * -tt^MWiiWl"»r-«4f 
proveaa».arirtdjv6si' Adwrtere animum. 

Has. . .. I Animal. ' '• •' 

+ Uneiettt 'Vrnitan, • VeturtUv I mare; itfdere ammo* 

gU pitomonium. 

7>irt)i» ^»cie)in fcofeto lave _ . . „ „ , 

terafco. • * • * ' |*^*fr.or *»>/fci. Anifiim. 

*nxien\ly. Antiqukto; M* ftnfctr. Anchora. 

Ancientry* or anctentnefr. Antk . • *• 
^tas,vetuftas. . ;' - ! U»8l»fclf» Talus. rftfltl- 

An Ancient in War. Anteugna- I ClC. ■ ■ . 

Uttsi figniftri vcxilttfef . ' I * Jtamlr, or Tear-boo^ Fafti, 

^eantlr <>/^e% Titas* . annate*. 

Thk ancle-b trie? Malleolus. \An Annalift. Faftoram fcn- 

Coming down to the ancle. T*- P tor > annalium conditor. 

larlsr 1 fr : ; ' t annate Pdmiti*. 

ju ancome* ulcus, famncu- annealing o/fi/w. proba co- 

■ »■ ' jab&Jndjaratlotegularum. 
fltett* Et,ac, atque, quince- * To Anne* or join together. hn- 

iron. * ixaojr^aoneko,^. 

Without ift orandt. Plah*,al* t atortferttW, or difannulled, 
-Jblug. fAbrbgatus, antiquatus, abo* 

^*$JttrfttOn #rCoMWt An-jlltus, , 

dela, fcbe*, cantherius foca- * » Annihilate^ or turn to no. 
rim. ~ . I In nlnllum redigtre, an- 

» ffllfal or Pol*. Inu- 1 . - ■ ' 

rere. *^*i/f*/. Anifum. 

SRtttt* for concerning. Dc. * Anntverfary, or that tohich rc- 
riw , joftigtinft. E r<gionc > turmth yearly at one time. So- 
5nxta. < lennis, ^mauus. 

JSoetQf Dcqu6> ab Intcgro. \ anniverfary feafi. Annivcr- 
^v4>?^frf. Angelas. / wrfum^Itaaeftftum. 

;Ugood Jbgfl, Bonus genius. r<> aitOitlt. Uiiko, Jnudao, per- 
As- - tril Jfajftf. Malus gciSuf, | ungo > ilUno,perflno ? ob%o. 
•cacodjetton. I^iwerf. UnAus, delibuti|s. \ Nocumentum; v/rf. 91111(1^ | ™*ft°cw Acmothc- 

* atttfot*.- ReJpondeo. ton, truncus incadis. V 

to anfwer, or accord to one a»o~ * Anxiom. or Careful* Anxfas, 

ther. Omvemre, quidrare, con- 1 foucitus. 

fona.ro, congruef>. , *. troubfiof mind. An- 

7b mfTiMr min-t * 1 xjetas, angor animU 

rfo**, Refono, rtfponfo, at»H» uflm. ; 

To an fiver U> an atthn in the late. Any one, any body. ^Qafyfc><4ai- 
Reftipulor. " - • ^et.qmfquam^^aft^ 1 

To anfwer in Law for another. My thinju (^iMimi ! \Md 

Vadimonium oblre pro aliqi^o. piam,qmdvi8. £ . 

An anfwer.' Refponho, refpon- Any > with an Interrogate fie- 
Cam. . «w?P*i . 

Unfwerable* or conefpondcnt.\Aftj 9 wubtf. Siquis. 

Congruus. 1 M"^ *A*tol Qu6vis, quopiam, 

Anjwerable, or bound to anfwer quocunque. 

it. Obligatus, obnoxlus. \ Any where. Ubivis, ufpiam, uC 

An ant, «r Emmet. Formica, quam^ubilibet. 
Art Am-hitlockt Caverna for- 1 Any bow. Quocunque modo, 
rnlcofi, grumulus. jquoquomodo. 

f An Antbear^ a Beajl. Taman- 1 '*nj time. Unquam, quando- 

dua. Icunque. 

* An Antagonift, or adverfary. J If any whither. Siqiib. 
Aiitagonifta, (m.) I V*V how. SiqUi. 

* the Antarftick or Southern 1 1] anywhere. SicubL 

pole. Polus auftralis five antar- 1 # 4* ^ tiwr . ^iquando; 
dicus 

* -Antecedent) or foregoing. An- 

tecedens. . 

* To Antedate a writing. Falsb lWJpaC^ wi* fcfyle, m'tA Aeei* 

fignare , eracntito retrorfum Citb, celcriter, pix^crft, feftL- 

temporc* Anachronifmum ad- I nanter,curricu!6. 

mittere. \ To write ajace. Currentc cala- 

* An Anthem ot Anthymn 9 to be I mo. ^■fbX&l>*kMe6in± Axtge- l^anowter oj dead bodies. Pol- 

llnus, numus.aureus. , hnftor. («.) & trix, r/.; f 

•f w^e//c4iXW^rt> oKlrO^g- M/» anointing, Unftio, inun- 

iww* Apgelica. . \ j« !0 * ' . * ■ , , , . 

f Ah Angelot-Cbeefe. Angela anotnttng of dead bodies. 

tiu.c?<KisquidartiGalUcus. PoU^ura^/. 

ToMMteh IrrJto, exacerbo,ex- 1 * ^» Annotation, or note of ex- 

«ito, Thceffo, commoveo. Itofitton, Annotatio, annbtati- 
To be angry. Irafcor, fuccenfto, uncula. ; 
ftomachor, excandeftoi - • \ r ° anttOK or hurt. Noceo, in- 
^Ifjgifrflrn^tff^fra.* ' J jcommodo, officio. 

Aptnefi to anger. Irapindia. I An annoyance. Noxa , incom- 

Mxttiam Anger. <■ Bxcandefcen- 1 modum. 
tla. • I TAnnualyor yearly. Solennis, an- 

^£yy. Iratus, Jnfenffis. ; |nnijs, ^> • 
SUffckli angry. Iracundus, fto- 1 &nwatlyy every year. Quotan- 

macbofus. ' s ^|n»- 

Iratfc, iracundJ. \ M r a ™ uh * > ' or 1**h P*»f*°»* 

tf'Jm Angle ortorner. AnguluStl Pcnfio annua, ^animus«reditus. 

^V&nSlf y Or hock,. Hamus. 1 1 Annulets in Heraldry. Pawl 
Arrjhtfy^oi.anjiling-rod. Arun- 1 annuli, cynibia. 
do, pertto piftatorla. ^annull. Abrogare, irritum 

To avgfe to Jijh. Harno pi-|redd^re. v 

ffi|jf» , v. ,ii - , v- i / "■ l*-TbeAnhunehtionjorLady»iay. 
Atwnglerorfifarwiihanangle.l&ntiMc^ feftum B. Yir- 
Pilcatori femiota, w. I ginis 

An ahping or jtying line. Lt- 1 * Anomalar y anomalout , or ir- \ fung in a ^nire. Anthympus , 

Antyphona. 

St. jintboniesfire. Bryfipelas,^. 
* Antic hri ft) the enemy ofCMjt. 

Andchriftus. It raim yfnows apace. Vehemcn* 
terpluit,ningit. 

^"/apaiD* Contentus;, lxta- 

bundus* 

I am ill apaid. Mali meci«n a- nea, regular. Anomalus, adj. * To Anticipate or prevent. Antl- I B«tur. 

cipo,as. 1 JSlPart. Seorfim^^Untlmifi^ 

* Anticipation^ a Figure. Pr»- 1 gmatim. 
lepRs, anticipatio. | To ft and apart. Abfifto. • ' . : 0 f j 

To lay apart* Amovere, al#e 
antiqui figur*.' I c ?' e i, 

Tddance Antkkt; Antiquo mo* M» 3pt, ^ #ack$uapes. Simla, 
re ducere choreas 5 faltantes fi- |/.fimius, f»l . 
tyros imitarl. - , \}S U • A t e J 0U 1 Ehoiinepte I 

A meer Antkk* Ineptus, panft> I To^peone.infajhions, Sec. Ridi- 

mimus. . . Iculeimitari. QLMittt. Irritatus , offenfas Jetton, h and by , frcfently. 
commotus. I Mox,Utfcb, confeftim, aftutum, 

To mak$ one *ngry. Bileoi mo- 1 extemplo^ftatim, continuo, eve- 

Vere alicui, cofamOtuiri reddcre. I ftigio. 

Exceeding angry** liiceniRis iri, I* Anonymous , 1. namelejf. 

VAemenSf id dommotus. I Anonymus. 

atiotfter* Alius. 
One another. Invicem 3 alii Angrily f/j look.- . Torve. In 
fteecb. Afper*. FW. «n0er. 
Hlt^Uilb of body or mina. An- I alios. 
Bbr, anxtetas, cruclatus, doldr | One after another. Alternis. 
intcn(us» 

4 * Angular er cortiefd. Angu- 

laris. Anoihmiani. Alienus. ( a£.) 

Another way. Aliorfiam. ( adv.) 
At another time. 9 or in another ^: : J4HAnhnadverfto:ry>r^em^ A\\te. (adv.) 

Jo attop. O.fendo. * An Antidote again ft poifon. I Apifiy. Mimicus, aWQrdus, pe- 

Antidotus, /♦ alexipfiarmacum. I tulans. <B 
^i»antUope. Antelaus, \At»\am> tricky Gerr*, inept j«, 
cus fpi^iufotcy i. recurvis cor- J agin*. ' 

nibus. I * An Aphorifm y cr maxim of 

* Anthnony 9 aMineral.$tM\mAJI*t*9 or in any Art. Apborif- 

Antlmonia,^. m « 8 > maxima > f^J axioma , 

* Antipathy % a,naturalaverfneffA(atis)thcRs. 

Antipathia , averfitio , ftfti- * The Apocalyps y or Revelation 
dium.- \^y.\of^St.yobn. Apocalypfis> is./. 

* Antipodes^ thofe that dwell cn \. The Apbcrypha, Bookg of doubt r 
tlx other fide the globe dire&lyun- \f H ^ authority. Libri Apochry- 
der'w. Antipodes, um ^ m. phi. 

* Antiqueyor ancient. Antiquus, * Apocryphal^ that doth not ob- 

archaicus. - tigt our faith. Apocryphus. adj. 

'Antique or grown out of fajhion. * An Apology ordefince. Apo- 
Exolctus. J logia, defenfio. 

* Antiquity or ancientnefi* An- 

tiquitas. . 

* To AMiquate^ or lay afidea 

cuftcnty'&c. Antiquare, abro- 
gare. 

* An Antiquary t hat ftudies An- 
tiquities. Antiquarius, ahtiqui- thegma. 
tatum ftudiofiis. * / • j *• The Apoplexy^ a difiafe that 

* Ant it hefts 9 or oppofiiion. An- furprifeth people. Apoplexia. 
tithefis. /. . \*Apopldtical y orjHb}elltotbat 

Stotltttf* brow .antlers in Veer, ^difeafe. Apoplefticus. adj. 
Ritni cornuum primogenii. 1* An Apojtate 9 or reatotterfrem 

ms * An Apologetick^oration. Ora* 
tio ^pologetica. 

* An Apologue 9 fitch at JLtfops 

Fables. Apologus. 

* An Apophthegm , a witty fay- 
ing > or quick^ xtyarty. Apopb- 
1 \ 
**ll*tons AooftSta, deftrtor, f A default of appearance. pefer*| To Appointor make an appoint. \ Apt or forwardly toiHrioi. 'Ptfe" ' 
Wreugton. np»<» , ' I m.^ji^i.™ . ■ mentofathing. Afllgmi, deft^lpenfus,, proelit h. / ^ 5^JS/yor bdckcfi'ding. Apo- 
ftafia,defe£tto. v . ; . 

* rtf4M^fee>'«r p/^^ ^1 percmptor turn vadimonium. 
A day of appearanceiJilt^lkztuA. The loft day 'of appearance. Dies 
no. ' Aptnefi. Dext^ritas ) aptltudo. 

Appointed > as a day. ' Status , I Aptnefi to good or evil. Ipt^U!, 1 
h I conftitutus, condidus. . I orooeiifioi V * • » • • Sifcerk defied ^ To appeafe or pacify. Mitigare, »%// appointed. 

' ' lenirc. I ttus. propetifio* Rate „ . 

* Jb* ^te^/e. Appftolus 

Apoftlejhip. Apoftolatus. 

* Apoftolick. Apoftolicus. Probi lt)ftru<* \ Aptnefs to learn. Docilife 

/I Apt*. " ■; u . To Appear anger. Sedare, reftin- I *>4« Appointment Aflignatio, I To mak$ Aptpz ftj .AptO^klapto, prjefcriptio, pr*finitlo j IniVitu- j accommodo. 
turn, mandaitum. | To be apt to >jk*P+ 'Facttfc deUbl 

I 5? a ttointment. Ex pr*ftrlpto. | in fomnos. * ^ 7 * f 
,dc- I appo?ttOtl. -ffiqualiter di- 
videre. jipeltoitck. Apoiioiitm. 1 guwe> P^acare.v . , 

*JnA{omumt y w impofihume. | To Jlffmflnft. Litem compo- 
Apoftema, abfcefliis, . I " ere . , ... , 

JtQtoVtwm* Pharmacopft- To^f^aperfon. Mulcere 

&%2SSW Ph*"na- r " -4m h Sacrifice* Propiti- 1 + An AfpmKnmtnu Apia 1 1* ittjalfolet fieri,' 

rop^Uain-. : | are.j litare cum Dat. _ . _ | ftndi partitio, [Jfpmunamen- |in mott pofiWmeft.' V. to be, apt to 0 t /-Propemfer^ 
vergcremttdftiiiu 5« ^»er»e * A-i 2* Ae v»«»e<jM MUefco, dc&r- /«ff»0 . 

• aWatft *"^' r » w 1 1 ^apptUOttr <J#/c<"/eM no, exploro. or examine, Examl' An ^/>/><>/hV Examinator.- « 
* Appofite orp at. Appofitus$OU 
gruus. pozema, 

Attifnuolfa^^ I ^^^^witB^ijium de- 

frimzo. I * ator * ' 

To AUUaUi <fa«if f , «f difcourage. I Appellour that challenges to 

Pcrteflere, pecterr?6icer^ pal- 1 fight. Qui ad rf«e//iM» j/iw/pro- 1 Appofitely. Apt^congruenter 
lorem incutere* confternare. I vocat / J * Appofition of two words > in the 

* Apparent or manifeft. Evidens, I * AnAppendixor appenDaflte. \farnecafi. Appofitio, gr. Para* 

mamftftus, confpicuus. I Appendix, appendicula, acc^TUH thefts. . 

It is apparent.VwtXy liquet,*}*, | rium. f t ^ | *J/ U ^ r ^ tni \% la J b0i * Ctt * A 4»f f * AnAquedultorpaffagdfoim 
ter. Aqu«duftn$.* 

A * f 

A 4«c R. - ftat. * Appendant, hanging at, or be-* Prehenoo, comprehei depre- To mate apparent. Manifeftare, 1 longing to. Appendens. I heado, capio. 

inapricum proferre* . I i Stppennage, or maintenance To Apprehend or underftand.Ptr- 

Apparently. Manifeftb , liqui- I for the Kings younter children in cipio, teneo. 
J5* , I France. Portio, ftlpendium Ci- * v4» Apprehenfion or underftan- 

flpnatttU Apparatus, veftitus, barium $ q; d. Adpanagium. ding, captus, fls. 

baStus, amiftUsi (fts.) I * Appertain or belong to. Per- An Apprehenfion ^ jealoufte 3 fear. 

Afuit ofApparell. SVnthefis. I tlneo, attineo ad. Sufpicio, metus. 

Mourning apparell. Lllftubris ha- I Appertinances. Pertinentia, pi. * AppYebenjive. Perfpicax , fa- 
bitus, puflus veftitus. * ^» ^fmie, or defire. Appe- gax. ; ' . ^ 

flayers apparell. Scenicum cho- tltus, appetehtia, [An appjtf tttlff . Tyro, diftl- 

tagium. ' . .. ' . , \ A greedy appetite. Gula, inglu- pulus. . ■ ,. 

»r tfftoW/. Mundus mu- Vies. ' ApprenOfhip. Tyrocinium. 

Hrfjris' . I To get an appetite to % s viltuals. J To a^QaCO or draw near* Ap- 

to Apparell or tloaih.. Veftio, a- \ Obfonars femem. | propinquo, >ccedo * An Apparition' or Gboft. Spe- To fc^ve 4t> <ij$e« i*e • Efurlre, val- Tte ^iigA^ approacheth. Nox ap- 
_ xx „ . dfiappetefe. petit. 

^ilum, pnalma. ' * To Applaud or highly commend, judgment approaches. Imminet, 

feuilw AtrttAvhar ny futnmoner in- 1 Aoolaudo. ol audo^DlauHim dare, impendet. *&U/» 'Jtpparitor or fummoner in- 1 Applau^o, plaudo^plaufum dare. I impendet. 

f court. Apparitor, al. appa- | * Applaus. Plautus (fts.) accla- 1 Jin' Approach AccelTus^ aditus, * Arable land. Arvum, ager.o* 
lendus. 

%m * Ornatus. 

^Ir4y or onfcr. Ordo, ftrfes, 
difpofitfo. 

To Aray or apparell. Voftlo> j6ri 
no. 

Arajed. Indutus* 

To yet in Aray. Diipono ; acienJ 
compono, oraino, inftruo. 

Set tn aray or order. Compoftfas, 

bene difpofitul,P. 

* Arbitrary. • Arbitrarius. 
Arbitrarily. Ex arbitri6,plfO,U. , 

bitu. t 7 1 ; 

* To Arbitrate or give fenttnee. 

Di judlco, ftntentiam ftrre. ; 

* An Arbitrator* Arbiter* " ' 
Arbitrement or umpirage. Atbl-i 
trium, arbitratus, comRromidio^ 

To put to arbitration.. Cbmproi' 

mitto. tator, liftor, accents. I matio'. 

4» appattment, or lodging a ~ An tipple. Pomum, malum. 

part. Habitatio ftparata, domi- J The Apple of the eye. Pupilla" * To Appropriate. Approprio. 

* Appropriation. Appropriatio. cilia portio 
Well appaiO» Contentus 
III appatfl. Mate habitus To apptacl) , or impeach. Infi- I rophylaciiim. 
mulo, accufe. I An Apple-coar. Volva. 

* To Appeal to a higher Court.. I A fummer Apple. Pomum prx 

Appello, provoco ad. J Cox. 

An Appeal. Appellatio. | A winter apple. Serotinum. A green %rl)0U . AltKMrcfp 3i,tMT 

piarlum 5 drbu/ciila tbpiarla, 
pergula arborea fubdialis. • 

, * v . — - - AtiArbormttksr. Topiariu§. 

Ajp le-iree. Malus, pdmus,/. | To app?Q&e» Approbo, probo. \ * An Arbm-tree^ Arbutus,/^ 

;4^ove<f._Apptoba^ 

•A*'9Lxtb. Arcus, fornix, m 9 

The Arches of Abridge. Camera, 
fornices pontis. 
t &PPJ<rt)ttjS of the King> that \Arch-wife. Ajrcuatfm. An Apple-monger 9 Pomarius An Apple-loft. Pomarium, opo- batMs, (peftatus. An approved Auihqr. Idoneus 

auftor. improve bis rents. Appruatores , reti. Approbatores, qui reditus 
* To appear oMibeMn. Appa- j * To Apply in general, or put one \ regios adaugent. 
reo, compareo. - . . | thing to another. Applico,accom- ] An ^ppu(f (tfanC(t Appen- 

To Appear aboil 

lb Appear abovewater. Emergo. I To apply his mind. Appellcre, in- J Ah Appurtenance of a lamb. Vi^ 
To Appear, on, high. Eijnineo. ^ I tendere animum. cera, pantices. 

To appear or peer out. Exorior, I To apply or minda.hu finefs. Ac- ^*£tP|iC0t&* Matuhi Armeni- 

exurgo. I euro , as 5 cfi. Acc. Incumbo, um, q. d. malum pr*coquum. 

To appear in Court. Siftere le. I operam navo, cfi Dat. An Apricocl^tree. Malus Arme- 

To Appear for another. Vadinlo- j To apply to one by way of addrefs niaca. . • « 
nivurt obire. | and intreaty. Adire, acccdcre, I * April) a montb. Aprilis. Made arch-rilfe: Arcuatus. . ; v . 

To A*rch . '-Areito^ cunrare ftfttSr 

cum. ' • ■ " , 

An arched roof. Laiuc^r,; laCur 
liar. .'" 

The court of Arches. Curia de ar^ 
cubus. ... 
Sltcl)>i- arrant 1 man Arch-bird 9 
or anArch-hyavc. Purus putus 
nebulo. 

J Arch> i. Chief: as an Arch-here* 
tiqh Haerefiarclia, Wit, venue, Sec. appears. Elu- 1 infinuarefe ad aliquem 5*orare, I An &]tf!on. Ventrale, pr*dn- I . Archingdus. ' 

«*aI> *>ntt-n+ ~~~~ 0.~ / 1 „ U „1 « n - li d..lL I T.. J.-J^i*!.. r ' U> ■ cet, enitet 
It appears. Paret, vWetur, liquit 

d6 conftat. 

To mak$ it appear. Arguerc, ma- 
nifeftare. 

An Appearance or Jhew. Species. 
fAn Appearance of truth. Verifi- 
militudo. exorare, Sec. 
To appoittt,oftferor defign. Sta 

tuo, inlkituo, prxftitua. 
To Appoint by law. Prxftribo To Appoint upon agreement. Con- J miale ftorium, perizoma. If Archangel or dead.nettles. Lfr- 

A trades-man** apron. Semicin- 1 mium, agfipatma^aleopfisjano^; 
ftium. Inium. . 

A womans apron. Caftula, gre- J An &Xttfbl(l)09> Archiepifco- ft i tuo, condico. 

To Appoinione to do a thing. Ju-I domen anfcrinnm^ 
beo, in mandatU dare. I * Apt or meet. Aptu^, congrufcs. 

• 1 . * pus, An Apron of a roafted goofe. Ab- I An Archbiftoprichi Afchiepit The Appearance of a perf on. Pr«- To Appoint a ptrjon for a pi ace A idoneus. fentia. 

r 

^ great, final I Appearance. Fre 

qUentia, c«tus. Lego, dclcgo,(as.) 
To Appoint in place of another, 

Snbftituo,fufficio. Apt to do any things. Dexter 
Apt to learn. PoctltSj &dj. 
Apt to take, Capax, adj. 

B copatus, 

An SlxttfQmW* Arcludiafio* 
nus. 

A\t Archdeacon's office. Arcliidi- I 

aconatui. v . \ 

An ftotVBttK> Archidux. 

An I 
— * •t • I. t AY/ • '■1 'I i t 

Mi 

, i ~ j 

te 1 i 

ISr *4 

'4 fc ■ • 

t: - 
A' 4" RM 
J4 :R T _ » r ■ 
■hlpresby«r 1 fwB owe */ «fet *n»/« E 

tarjftarncnVpotitifcx. . Ico^plcxu^vrihre, 

- " * To carry a thing under ones am* 

rlus^a^It^ensr " jPortarefubaU. ; 

An archer on horfeback^ K\w&\AnArm-full. Mttipulusfluan- 
toxStfow. I turn complex*! tenere 

* «>t/ff ArchiteU or chief builder, j flty*«\iff<?. 
Archittftus, I Arm-pit or arnuho, 

ArchhelUiki. Affabre. I axilla. 

^rcbiuBure. Archite~ w ..^— . 

fltrdjltrabe or er fewm. *ftuarlui *f tbefuferlative^n a badfenfei Atdfidoin, ftropto, techna. 
as an arrant thief ,f cold, cheat AM Artificer, or handy craftf- 
cmard,&c. he, A very thUfA man. Artifcx, me&anicufc 
Furacifltmus, egregius fur, «5rc. I Artificial, or curioufly and band- 
Of QxKKt /Atrebaticus^um* at Xfomely done. Elaboratus,arte la- 

Arras-battgings. Aul*a or peri- | boratus , examuffitatus } coa- 
ftromata Atrebatica, *• e. made | cinnus, eximlus. 

a* Arras r/i Flanders. Artificial at oppofed to natural. 

An&mv. Ordo, (cries. Faftitius. 

Architefton^ | An Arm of thefea. Sinus maris,! Acta iaftrafta. JJJJ^^ 

^tfflmt^ E P i- 4 m. Ramus, 'H^*^^^^ 

' ' ^ Armare, munire,] **• *tlHw^ 

ArchiW winncrf. Armatus. To Mfata* m -irrwff. Roll- ™&W^ A rt . f • 

* r*<? ArltioLpolt. Polus Arai- ^rw«* Ciftf* or «// Cata- quart. I atttttm amrex. 

c™,cardo£arealis. phraftus. fa *t*»/«J ^ ^-f^ _ _ M 

* or e4rer. Ardena, vc- Armed with a buckler or target. \ :l»cndo, apprehendo, coinprchen- | A Mtt 
hemens* * Scutatus. I do $ in Jus trahere ? raperc. 

^IrAm/y. Vehementer. Armed whh a coat of male. Lo-| AvArrcft. Apprehcnlio, manfts Oft. Ut, j ficut, prout, y«u^«u, 

ricatxis. I injeaio. | ficuti,velutl,ccu. 

dor> Jeftui, ^elus.' I Armed with a coat armour. Pa- 1 An Arreft of Parliament* 

t*iimr 9 in Heraldry. Cindi- lttdatus. a«t^,plcbifcitum- »*;^-» • . 

dus, argwteus. I ^irwerf »i/fc a headpiece. Gale- 1 f «rrl«0»S» Ad reaum vo- | Even as, hk$ ^Qucmadmodum, m herb. Thali- atus. 
arunv . I Armed 

* To Argue or debate* Arguo^dif- 

Ceptcv I Fore-armed. 'Prainunitus. 

'* An Argument or reafon. Ar- j3rtnfi( or weapons, Arma ; catus. 

ToSfatftt. AppeWcre a adve- 
nire. 

Arrived. Appiilfiis, p* Adventus Arms, i. a coat of arms. Infignia I 6s h gumentum, ratio. 

An Argument or fubjett of a trea- 

tife, Sec. Thema^.lemma* Beats of arms. Rts bdlicxjgefta 

Ibe Argument or contents of a \ militaria. 

difcourje. Periocha, hypothefis* A man at arms. Bellator, belli- 

A fubtle Argument. Sophifina, cofiis^ 

ftropba»l I Bv force of arms. V\ & amus 

A foor weak^ argument i Ratio 

ficulna* * I A coat armour. Paludamcntum. much 

tohimfelf. Arrogo, affumo. 
* Arrogant . Arrogaro. 
An arrot»» Sagttta, calamus, 

arundo, • 

An Arr ore-head* 5piculum,cu£ 

pis. ■ | As it were, As if, or As though 

Quafi,tanauam, acfi. ficut, ita lit* fimilis atquc. 
According as. Pro eo ac, pcrin- 

deatque. 
As 1 ought. Pro co ac debut. 

As eccafion requires. Pro re na* 

tl, utcunque opus erit. 

Whereat. Quum. 

As for, As to, As concerning* 

Quantum ad, quod attinet ad, 
de. 

As for example. Puti, utpote, •gumertu Argu- 1 An Armourer. Armamentarius, 1 talis, I ^uaa mn amotm. Juxta, 

entum apodiafcum. armorum feber & politor, the arfe or fundament. Podex, "jn/wus* ac fi fratcr effet. 

To bold or maintain an Argu- Ar Armoury* Armamentarium, cuius, anus. As for Which, v.g. As you kgo*>+ 

- ! > ■ 'armarium, atfetWfie* Prxpoftere, per- Idquodfcis. 

An JExercitus,(fts) ades, verfe, inverfb ordine. As, for whileft ,oneis doingought. 

(ei) agmen, militum copi*. An Arfefoot or little Didapper. Dum, cum^iAi. . 
&&iftbm> the K ' n & f*o- 1 10 an arm y in arra J* Aciem Mergulus, | As he root going hit journey. In> 

clamaihn tojummon all. that hold inftruere. I t Arfefmartfn herb. Pcrficaria 

' -\ An Armada or fleet of men of\An$xttMu Armameutarium As*,* ****** 

numl i. e..Ediaum Domini Re- 1 mr. Claffis armata. navale. nam. 

*Bole Armonick. Bolus Armo- * Arfenicb^ or Orpine* Arfeni- As great. Tantus 
niacus. I cufiuauripigmentum, I As much. Tantum, tantundertu. 

ArJenict\colour. Sandix, finda- 1 As many. Tot, totldem. 

romaticus. I racha. ^ # m \ As often. Toties. . 

An graiieM* Scloperum. . An&tt or fcience. Ars,fcientia. Suchan one as. Talis quails, fe; 
» arralfim Ad tribunal a^AAnAniftwAnifan. Axl^ \^ 

ream agere. ^» ^VtecIjOftCt Cy nara, fcoly- jewr/*// «fce /rme ^ 

Arraigned* Reus peraaus, I n^us, «arduua (ativus. I you have been* Eundem 

^ 0 ^ , 

tas. Is. 

Sorgo rkljt* Riti,reae. or. 

^riye^Exorto.' 
To arifeupto one. Aflgrgo. 

To mah$ one arife ExfufcttoV , — . mwr » w « , , - , . ,- A . . 

77>c Jlri/?»a tfly. Acclivi- An Arraignment. Reatus, con- * An Arterie, wherein the vital lla, qui tuifti. 
tas. , viaio. , ftirk it mixed with the bhod.tx- An you fuch a fool as to thm\,at 

* Arijlocracy or the government An AwaitO* Nuncium. teria. - I to truft ? Tarn tatty**, ut P* - 

Ariftocratii, regimen \Tofendoneon anarrand. Able-| * 7le ^rtAriifc^r ;omf,prr«ff- | tes, quicredas > optimatum. lgarealiqud. I ningGout. Arthritis^ 

* Arijiocratical. Ariftocraticus, Tt» deliver an arrcwd* Maodata thrfticus. 
a, urn. perferre. I * An Article. Articulus. 

t Afiflolocby or birth-wort. Ari- A J/e<%lefi an and or a fools ar- Articles of account. Nomina, t|« 
ftolocbi k. I rand. Futile negotium. Articles of Covenant or Treaty. 

Togo o,n' a ■ fleevlej? arrand^ Re J Capita fcederis. 

bring. Arithnjetka, arslogifti- I infeft4 rodire, fruftr^ri, operal Artichby artkU* Articulatim. 
ca. abuti. Tafurrender upon Articles. Sub 

Arithmetical. Arithmeticu*, a, J&rrant* Merus, purus putusJ certis conditionibus. 
um, x j^fj \ To Article or draw up Anklet a- 

An. Arithmetician. Arithmeti- An arrant lye.. Merum menda- ! gain/tone for Treafon. JPoftulare J jit often as. Tories quoties, 
ciis, logifta, cium. I capitis 5 laeCe ma;eftatis infimff- . quotie(cunque. 

An Arc?. \ An arrant Knave. Purus putus lare. I As many as. Tot quot, totidem 

A mans fyxxil* Brachium,lacey- nebulo. | To Ankle one in other matters, quot. § Uc.Never/o wrtwjf.Quot- As well as. £Sque ac , perlrtdc 
atque, pariter ac, tarn quam, 
juxta atque. 1 

Asjfeonas. Ut primAm, quam 
primum, fimulac, fimul atque, 
ilatimut*. 

As long at. Donee , quamdiu, 
quoad, dum. 

As far at. Quatenus , quoad, 
quantum. ^y jtrength of arm. Valid* ma- 

T6iah£ one in his firms. Cpn>pk- 

ilnis ampltau. W> ambabui * .1 An arrant Rofcal. Vilis homun- Formulam intentare. {quot 

do, Komo treals. I * Articulate or diftinti. Diftih- ! As much at, an Adj.. Quantum.. 

An % arr ant Whore. Proftibulum, flus, articulatus. # j $ i. e. Never fomuch. Quantum- 

firortum triobolare. j Articulately. Diftinae.. [ cunque, quailtumvls, quantum- 

%MMX i* Hfid for very, the fign \ * An Artifice or cunning fetch. libct 
frm'uoh m! can. Qaim poffum 

Ft? as much at, In 
Quandoquidem, quandoj fiqm- 

&m, quoniam,quatemis^topte- 

rea qn6d. 

gretff /tx may be. QuantUS ma- 

xlmuSi quton maximus. 

At great at Quantumcun- 

T mu as '#* Qsan^ ltt,tf \boldly, or to detttsrtd. Vo 

ftubi ^ . 

Toatkjmportunately. EfBagito. 
Ti athjb asto obtain. Irapetro. 
Toash^thepiceor to cheapen I 

citor. 

To ask^ a price at the feller does. 
Indico* at, Hovo mwb do you 
askjor it ) Quanti indicas ) 

To atkijsn alms. Emcndicarc ftl- 
pem. 

lo a$\fer Goafs /i^. Vthemen- 
tercbteftar! cunque eft. 

As big at. inftar, cum Gen. 

As big again,or twteeat big. Du- 

fb rich, Sec. Utut, or quamlibet 

dives. ' - 

Such as His. (^al^quaHs. 
excedit. m w , 

f Afa f^tida. Idem. 

* ^fortf 6<<cc<f# Alarum. 

SKtmntt. Ex *Mqu^ 

* r<? Afcend or go up. Aicendo, 

tonfcendo, ftanuo^ 
JnAfcenti Afcenliis,alEenRo. 

^ gfctttaim Afleverare, cer- 

tumfacere. ^ 

Afcertain'd ; c/ « Con- 
flyJKatus. Ofaperfon. Certior 

* To Afcribe or attribute. Afcn- 

bo^ ImputXH 
An myjree. Fraxinus. 

AwildAJb. Orhus. 
Agroveofjtjkes. Fraxlnetum. 
ten or made of AJh. Fraxine- 

iis. 

AJhenKeyt. Fraxlni fruaus, ob 
timil. Lingua avicul*. 

f Ajh-weed,an herb. Herba Ge- 
rardi. 

Afh-colour. Leucophaeus , cine- 
reus, cineraceus. 
SHbatneD ^ °/ countenance. 

PudorefttlTufus. 

Idw AJhamed. Pudet me. 
I half afiawed. Suppudet. ^ 
To be ajhamed. Verecundari , 

erubefcere. 

To wd% aframed. Pudetacere, 
ruborem i neuter e. 

&tyt8* Cinis, gris. 

Lye-a(l>es to bucK, With. 
llxivius, lix. 

To burn to ajkes. In cineres redi- 
g?re. 

AJhy or full of after. Cineru- 
lentus. 

Subcineriti- Jftokffter onti Requko. 
to askpeople in the Church. Pub 
licarebannas matrimonii. a**autice> Obliqui 

Sljil'ftttB> tf or crooked. Llmus, 
obliquus, ad). 

To looh^lthpo. Limis obtueri, 
tranArer£i tuetl* 

(bmno obrutus. * AssAjfauh or onfet. Impetus, 

incurfus, infultus, aflultus, Inva- 
do. 

ToAjJault. Invado, inceflb, ad- 

orior. 

Togoajfault, asMtcbes do. Ca- 
tulio. 

To a(&^ try or prove. Expeci- 
or, prow, tento, attento, ex- 

ploroi 

To affay,or tajle. Pr*EUfto>pt*- 

UboT 

To affay or pratlice before he 
comes to do a thing. Pr*tento> 
proludo . 

An Ajfay,or proof in an cxercifc. 

J Tentamen, fpeclmen , praeludi- 
uro, progymnalma. 

An affaying, orflourijh, before one 

begin to play. Prolufio , praelu- 
diurn. 

Ihe Kings Affayer at the mint. 

cnonctaruB pr«£eaus , TAt To fall ajleep. Dormito, ©bdor- (aifiator Regis.] 

J *f flflt Oatiom ^ Pr«diorum re- 

glorum taxatio* 

To OUCmhXh or call together. 

ConvocoyCongrego Cinis Bahfid in the afiet 
us, 

SlL^mamttti^p Cineralia, 

(tim) Carnis-privium, Dies ci- 
nerum, 

aff)0?e. Inlittore. 

QUttt or apart. Seorfim,fepara- 
tim. 

AJide or afide^long. Oblique, i 
latere. 

To call afide. Sevoco. 
lolayajsde. Depono. 

Tocajlor throw afide. Abjicio. 
To go afide. Seccdo. 
To Jajflft, or defire. Rogo, peto. 
Toaskjt quefiion. InterrogO. 

ploro 
To lull or lay ajleep. Confopi*. 
To be ajleep. Dormlo. 
To be ajleep as ones limbs are. 

Torpep 

* An Aft or Afiich^ a ferpent* 
Afpis, tdis. 

An 8fa o* Afito-tfee. Populus 
tremula. 

* Afparagw, an herb. Aipara- 

\e8 or fight. Afpeaus , vl- 
(fas, (As.) 

An Aj]>er, a Turhtfb coin. Dena- 
rius Turcicus. ^ mtm , 

* Afterhy or Jttarpnefs. Aiperl- 

tas. A 

* To After fe one, or caft an ajper- 

fion* Maculare , maculam in- 
urere. ■ * 

*AnAJberfion. Macula. 

* To Aft ire or blow upon. Alpl- 

ro* 

To JJf iw or ambitioujly to Jeef\. 
Anhelare, annltl* ambitioft con- 
tendere. 

* An Aftiration or breathing. 
Aftiratio. 

afqutnt* Tranfversum. 
Anq$&> Afmus. 
A Jhe-Afs. Afina. 
A wild Afs. Onager* 

AnAJfis colt or foal. Pullusafi- 

naritis, laliflo. 
An Afs "driver. Agafb, 
An Afs or coxcomb. Stolidus, 

ftipes, fungus. 
A little Afs. Afellus. 

Of or belonging to an Afs\ Afiiu- 

! mis. , ' . 

•fjjfafoetida, a fiink^ng ^tt^ 
Afa foetida. 

* To AJfail or fet upon. In 

invado^aggr-dior, oppugno, IMC 
peto. ^ 

AnAJfailant. Aggreflbr. 
f AJfaraback^or wild ftih$nard. 

arum. 

To SHTatt* Arbores extlrpare. 
To aiTafitt) or murder onebafe- 

ly. Maftare^ dolo occidere. 
An Affajln* PercufTor, ficarius, 
latro. 

An AJfafinate or fuch a murther . 
Latrocinium ; cades ex in- 

fidiis perpctrata* To be affembled, to Ajfemble or 

come together. Convenio , con- 
gregor, coco, confluo. 

AnAjfembly, or meeting of peo- 
ple* Concio, firequentia, c«tus, 
conventus, congregation 
An ajfembly of people fitting to* 
gether. Confetti*. 
An ajfembly of people for Ele&i- 

on of officers , or making of laws. 

Comltia, orum * n. 

An ajfkmhly of honourable per* 
fons. Celebritas. 
An ajfemblyof counfellors. Con- 
cilium. 

An AJJimbly of Divines. Syno- 
dus, convoca tio. 

* TdAjfint or agree toi Aflentlo, 
afleniior , afttpulor, aflenfiim 

pracbeo. 

"ented to. id, cut aflen- 

fum el^ & quo convenlt. 
AnAJTent,orc6nfen\ A(icn(bs, 
aftipulatio. 

* Ajfentation or flattery. Affen- 
tatio, 

* To Affert or affirm. Aflero, aC- 
fevero. 

* An AJferthn , or aJTeveration* 

Aflertio, affirmatio, tnefis. 
To SJlftfe or/e/>.Tributi|m im- 
ponere, irrogare, ta^are# 
AJJhjfors. Taxatores , trlbuti 
cenfores, rAflifores.3 

An Ajfejfment. Taxatio, cen- 

irrogatio. 

Satis, quod fufficiat 
bltis & legaris. 
ition. Afleveratlo. Cenfignarei«aifitio figttoiikuttf* 

re. ' . 

A Clarkof Affiut. Acceuliuf i 

*ToAJjfjtoraidone. Ofltulor^ 

auxilior,fubTidium fare. 

To ajpjt or Jhand by. Affiftere* 

adelfe. 

AffiJksnce or help. AuxUium/ub* 
fidium. 

An Ajfiflant. Ad)Utor,dollega. 

AfflfieJL AdJfittM. 
^75 Ape late bitnfetf * or hp! 
company. Socictatcm inure, con- 

trahereCAimaliquoj adjungcre^ 
applicarefc. , 

To ajfociate others afidmakg them 
ones company. Confidare,a(ciC 
cere fibi focium. . ■ 

An Alfociate. 9oclus,&miUaritt 
To mt& oraliuit. Abftlvo^tU 
bero. 

*To AJfume or takg to bknfelf. 
Arrogarc, in ft transfcrre. 
t An jafflUWPfit. Paaum,pro- 
mlrtlo. , , 

To QiHttilt a> thing or mak( it 
fure. Firmare, contirmartf. 
To A {jure a per/on , fr> Premife. 

Fide Tnterpofitl polliceri. 

To Ajfure by bare relation* Cer- 

tiorem facere^idonter aflbn»are> 
afleverare. Affkre himfelf, or to be ajfk- 

f. Apud fe ftatuere,pcrfliaium habere. An 

legatib. \Ujgence. Aflidui- 
\nt. Affigno, 

* 

'flignatkvde- An AJftgn. Aflignatus. 

* To Ajfimilate. AflimilOt 

An Stiflfe* Scfllo, confelTus Ju- 

dicum. EAflifi.] 
TkeAjftzes. Comitia; provinci- 
al. Affured. Securus, firmus, con- 
firmatus, conftabiUtus,raCus» 
Affuredly. Certo Certias , pro. 

culdubio. 

An Ajjkrance* Cautlo, plgmin 
confirmatio^curita3,fidei data* 

A jlender ajjura nee. In fir ma oau- 

tio. ■ ' 

To give afjhrance. Sadidareyfc- 

dimonhim prasftart. ' . 

To aiTtoaflf^ mitigate. MtW- 
go, fed©, placo, kpS 
Imminuo. , 
To AJfwage or be affbi 

sltjp, deiervw, cooqukfto, re- 
laxare ft. 

lo AJfwagt after f welling. De- 

turgeo, deturrieo. 

AJfwaged. Mitlgatua > lenltuf| 

(edaius, emollltus. 
i^An After ish^, or mar( % a. 

fta\. Auerifais, ftellula/ 

* An Afterjfm or coitftellatipn. 

Aftram. 

* An\Mkma or Jhon breathing* 
Afthma x anhejittt5. 

* Afipmatkk^ or purfie , that 
fctcbet bis breath Jhvrt. Afthma- 
ticus* anhelus. 

To flftpttiQb amaTte, or difmay. 
Stupetacto, exanimo, perterreo, 
perterrefacto. 

To be aftonifted. Stupeo, obftu- 

pefco, torpeo, expaveftp. 

Ajionijhed. Attonitus, ftupefe*. 
aus, confternatus, perterritus^ 
perculfiw, percitus,lymphatu^ 

mentemotus. 
\AftoniJhment. Stupor, 

confternatio. 

tixmlt* varicitas, 

. i Jit afir addle. EquitO. 

Togoaq^H. yagor^decrro^- 
lo. pavor, 
To Ajpze weights, and meafures Goneaftray. Erra^unduSj vagus 
■ w 

- ■ ~ i r * 


'l" *^ifovie\*rAfhti*gittt ) bind* 
iHgyCdjiive. Styidow. 
AftUlt* Dl^arfcatis crurlbjs , 

* An Ajhclabe or inftrument to 
pbfbtve the, motion of the ftars. 
Aftrolabium. 

f Aftrotoge or Hisrtwort. Arifto- 
At T * An AJhologer } that mahgs judg- 
ment from the fiarU Aftrologus. | (ioius lvr*. this, Hac re ahditl; 

£ «/ Pace by, a Geni of fom 

ije&ivei ; as 9 What do.you fet it 

at i Cjtiantl Indicas ) 

At a great rate. Magni. 

At more* Pluris. 

At lip. Minoris. 

At ^Inftramcnt/iwcrifliii iw- 
plics skill, and it Jim of a Gen. * AArologyortbeArtof nut ^ w 
fuch judgments* Aftrologiaf 

* "An Ajfhonomer y or fiudent of 

the ftars. Aftrfcnomus. 

* Aflrortomji or knowledge of the 

ftars. Aftronomia. 
Aftttttltr. Seorfim, teparadm, 

figillatim , fegregatim, ab invi- 
cem. * • 

Totat^eanythingafunder. Parti- 

ri>inpartestribi|erc» 

At, ottime,Pricc, Inftrument, 

Maoner,orCaUie,« Jfe* common- 
ly of the Abl. <** , JTi riwf r/we. 

Ed tempore. 
Aiafmati charge* Parvo. 

At a large rate. Profufis fumpti- 
bus. 

To flay at b'aUybcwtsy &c. Lude- 
re pill, globls, &c. 
JtfirftJ'gkt. Primoafpeftu. 

At Bneblorty Unoiftu. 

A\ ones command or intmtyjvdr 
ffi, rogatu. 

-d* a *por*/. Verbo. 
At my peril. Meopericulo. 
.Atyourpleafure. Tua arbitratu. 
A& of Time k fometimes made 

h Vxepofitiom. Ad, fub, %&c. 
as At Ad diem. ^ /<*/?, 
Adultimum>adcxtremum. ^4t 
Sun-fety Sub occafum foils. 

r*>?/f»*Infrtaciplo> inter ini- 
tio. 

*4jfupper. Inter, ftpercgnam. 
Atprefent. in prxfchti, impr*- 
lentiarum. 

Atftrft dap. In limine. ' 

Jup at In ipfo opere. 
At two day tend. Port: duos dies. 

At midnight. De media no&e. 
Sometime oy Adverbs j as At any 

thne y \. Ever. Unqttam. i. When- 
foevcr. Quandocunque. 
If at any time. SLquando. 
leap at any time. Nequando. 

At no *iOTf v Nunquam.. « 

At onetime or other. AUquando. 
.At that time. Tunc , tunc tcm- 

P°"«* / 
Atfirp. I>TimiWU 

At lap y or At the length. Tan- 
dem, poftremd> demque, de- 
mum. . 

Aton^e. Simul, parlter, fimul 
fcfemel, uhl atque eadem ope- 

rt.. ' , ; 

At jio*nd ^third time*. Secundi 
tertia vice. ; 

To do a thing at kafure. Gtios&> 

per otium. 

whm'irfti a Vankiplt 

in ing j ^ Mjf bidding* .Mc 

jubente* 

^tbtt&p&oming. Utyprimir /it So will a Gerund $ os 9 Good 

m^.Peritus jaculaodi. 
>/ Manner, exprepfometh 
>r*p.orAdv. to 9 At will and 

pleafure Ad arbitrium , pro ar- 

bitrio. 

*wrf, i . heartily. Ex animt. 

•>4t charge. De meo. 

Omnino. 
At leap. Saltern. 
At mop. Adfummum. 

<* venture. In incertum , te- 

mere. 

v4t unawares. Inopiaato. 
#t P/tfee In, cum Abl. as At 

fchool. In fchola. 6 ^1^ #41 
In fiimmo. $ At the bottom. In 
imo. § At the further end. In 
cxtreml, parte. 
At the gate. Ante Januam. ( 
At the door. Pro* or pra foribus. 

Ad manum, pr*ft6, in 

promptu. 

ijt with proper names of place' of 
the prp or fecond decl. find png. 
number y by a Gen. as At Kome y 
Rom*. At Londony Londini. 
S<s At homey Domi. 6 Of the 
third decl. or plur. number by an 

• Abl. at At Athensy Athenis. At 
Carthage y Carthagine. 
Atoneshoufiy Apud. as At my 
houfe. Apud me. 

Sit after Verbs : as To laugh aty 
Irrideo. To throw aty Peto. To 
come aty Adeo,a(Tequor} cum 
AccuC 

To be angry at one. Succenfeo 
cum Dat. 

To begin at. Inciperei. 

To be aty dr to be frefent at* In- 

terfiim cum E>ar. 

To be at workg playy 8ec. Operor, 
ludo. 

Tobeatfea. Navigo. 

be dt'pudy. Incumbere ftu- 
diis. 

To be at Pains and charge. Labo- 
rem & fumptum impendere. 
To be at hand. Appropinquare, 
inftare. 

7a be or lie at Jlakg. Agitur de 5 
My life is at pah^. Agitur deca- 

pite meo. 

To be at leafure. Vacare. 
I am at leafure. Vacat mihi, &c. 
To be at a lop. In dubio e(Te. 
lo be at a Jland. Hxrere. 
To be at idds. Diflidere. 
Tofet at one. Conciliare, redi- conlummare. 

\To Utchiev or obtain. AiTe^U 
potiri. 

An jitchievment or exploit. Res 

ffcfta, pr«clarum facinus. 

An Achievement in Heraldry for 
a full coat of Arms. Infignia. 

*^»atljelQ» Atheos,i. 

* Atbeifm. Athelfmus, 

* An Atom or mote. Atomus, /♦ 

To atOtte* Propitiojplaco., 
An Atonement. Propitiatio. 

To Qltt&t% or arrep one. Prc- 
hendo > inju3tt , aho. < 
To Attach orf em ones goods.\>\%- 

norari. 

An Attachment or amp. Clari- 
gatio, alligation 

lo &ttaut or fct upon. Invado, 
corripio, adorfor. 

An Anach^or onfeu Impetus, 
infultus. k ' 

to flttft(n to. Conftquii perve- 

nire ad. 

An Attainment. Acquifltto 
dos. 

To Attaint one. Evinco, reum 
agere vbl j?eragere. 
Attainted. Conviftus. 
+ An Attainder* Eviftio, con- 
demnatio. 

To Attaint or corrupt. Inficio, gereingratianu 

To be at a point. Propemodum 

confcfltire.. 

To be at a word. Vcrbo expe- 

dire. 

To take one at his word* Accipe- 

re conaitiontm. 

T^' AttbH* or perform. . Confi- corrumpo, 

Attaintedor ft inking fep. Ran- 
cida, putrida caro. 
Attainture or blood corrupted. 

Sanies, tin&ura, (anguinis cor- 
ruptiob 

*To Attempt or enterprifeMolitiy 
conari, attentare. 
An Attempt. Aufum, inceptum, 

cona tus. 

* To Attend, or hearken to'y or to 
be attentive. Attendo, adverto. 
To Attend or mind a bupnefs. 

Vaco, invigtlo, cum Dat; 

To Attend or wait for one. Ma- 

neo, opperior, expeao. 

To attend or wait upon in compa- 
ny. Comitor, ftipo, deducp. 
To attend upon yor give attendance. 

Servio, afto. 

To attend cattUy &c. Cuftodio, 
fcrvo, euro. 

An Attendanty AfTecla, ftipa- 

tor, comes. 

Attendance or fervice. Opera, 

obfervantia, obftquium , mini- 
fterium. 

Attendzncty u e« A train of at- 
tendants. Comitatus , pompa, 
turba clientum. 

Attendance or waiting. Expefta- 
tio . 

To dance Attendance. Diu 8c 
fruftra expeftare. 
Attentive or heedful. Attenfus, 
arreflus. 

To be Attentive. Antes arrigo, 
animum adverto , me attentum 

praebeo. 

* Attention or Attentivenefj 

Attentio.' 

Attentively. Attenti , arreftis 
aHribus. 

*T*o Attenuate or lefpn. Atte- 

mjo, as. 

* ToAttepSrwitnefs. Teftor. 
Attefted. Teftimoniis confirma- 
tus. _AUD 

AttirC or AppareU Yeftitus , 
ornatus, ( is.) 
To Attire. Veftlo.prno. 

* The Attire , which women ufe 
to wear on their heads. Redimi- 

culum, tiara. 

the 2Ltt\xt% of a Stag in Heral- 
dry . Cornua cervina adutta, qd% 
ornamenta capitis. 

To AttOnt or appeafc. Prppitio, 

placo, reconctUo. 

An Attornment. Reconciliation 
prapitlatio. • 

-An AttontntK. Caufidicus, 
advocatus,procurator caufirum. 

[Atturnatus.3 

The Kings Auourney. Cognitop 

regius, cognitor fifti; 

Aprasing Attourney. Rabula. 

A Letter of Attourney. Litem 
procurations. 

t m Atmrnment Procu T 

ratio, ( ubi Inquiiinus novum 
Patronum agndicit.) 

* To Attratt or intice. Attraho, 
allicio,ineico. 

Attratlhve. Pellax. 

An At trail he. Illicium, invita* 

mentum, lenocinium. 

Bravely atteapptO. Phalera* 
tus, inftratus ornatu regio. 

* to Attribute or afcribe. Attri- 

buo, imputo, afcribo. M 
To Attribute to himfelf. Arrogo, 
aflTumo. 

* An Attribute. Attrlbutum.. 

*At$rk ion., Attritio. » * 4%l A ante V. 

% 

To AMI* or 9 profit. Profimt, 
confe<o,conduco, valeo. 

Available. Utilis,cpnducibilis, 
efficax. 

ItAvaileth. Intereft, refe/t^ott-r 
fert, condudt. 

Aiiant, i. Come out , get thee 
gone. Apage, abi, facefle. 
An Avant-niure. Antemurale. 
The Avant-peach. Perticum pr«- 
C03C. 

* Avarice or coyetoufnefs. Ava- 
ritia. 

Avaricious or covetous. Avarus. 
f At>aQ ? a Sea term. . Ocyfcs-fa* 

ceffe, abi. 

Submit colour. Fufcus. 

AuUaCiOUj« or oversold. Au- 
daciflirnus, impudens. 
x Audacity or boldnefs. Auda* 
cia, confidentia, fiducia. 

* Audible or loud. Sonorus. 

* An Audience of an Ambaffa- 

dour. Audientia. 

An Audience or compam of Au- 
ditors. Cstus , concurfus , fre-r 

quentia. 

To give one Audience 9 or the hear- 
ing. Aufculto, attendo, audio. 

An AuOit of Accounts. Com- 

putum, rationum fubduftio. 
To Audit accounts* Ad calculos 

vocare, rationes fubducere. 

* An Auditor or hearer. Audi- 
tor. 

* An Auditory fortheplace. Au- 
ditorium. $ for the company, 

Coetus,auditorum frequentia. 

An Auditor of accounts. Ratio- 

nanus, calculator^ computat or. 

An AVO » 1 A Fiftl procurator, (ubau*ftor, 

* X MAvt.Mafj. Ave Maria.^ 
larutn tributum To avoid byflool. Egero. 
To avoid by urine, Mmgo. 
To avoid or mak( empty. Vacuo. 
To avoid the room. Difccdo, rc- 

Avoid or be gone. Abii fertile. 

An avoiding of blood. Proflu- Auxiliary forcet. AuxUla > 

ciorum copix. 

A ante WJ rius.. TTmnist »J* ave "& ed on m * I Attptr mm* J ufto & 

Libra 16 Ulcilcer, vindico. . - ^ - 

^STJ^ To Avouch) or another. Aftipulor, 

f AvtfHFJ. , fiteor, in fe recipere. 

i^SSu 16 ounces to the\ Avowed. Confirmatus. . . . 

aW 5 "AfiJmft!^ U ^ flWtW* Patrons eccle- ^*>^ or/e«^« i« -rfc^w- 
ftnimJ. Libra zveoitica. ll - ^ vvwv ^ I tio „ m Ar bitrium, adjudicatio. At»* Metus, revere 
To At» Incutei^cmetum. 

Tojtandinaw. Rcvcreor. 
To b^ep in aw* Coercerc > in or- 

dinem redigere. 
To Atoatt. Expefto. 
To AtDate^^ ofjleep.nxifttec- 
(ado, exdudto. 

To n iptf V ofhitttfelf or to be swa- 
hgd. Expergifcor, ekpcrgefio, 

Awake or awaked. Experreckus, 
expergefaftus. 

Broad awakg. Somno fplutus , 
vlgilans. 

To atnarO ^ t0 * Ad^udi- 

co,addico. 

To Award or bear off a blow. Ia- 
um inhibere. Co- 1 Apick&x* Blptnbibllgo, raft* 

rubium. ? 
^4 bntebtrt-ax. Malleus. ; , 

A baitel-ax or polecat. Mtiifa 

belllca. . 
An ax that cntteib both wayu 
Anccps ftcuris. 

A little ax or hatcfai. Dolabel- 
la, ftcurlcula. 

ridica^ , 1 

AjC'toWBr Herba Oerardl. 

* An Axiom or^poBtionin on;. 
Science. Axidma, (Skis * Bi)r^ 

v4« AjCft'tfft or Axrt-tW. fi!*> 

is. 1 
pound. Libra zygoft . 1 A^^tno 

W . ^ Averfu. , ab- p)£ggg* t ^ 

tasasi-jssssr 

i«r« afide. Averto. | * ^«&^g n 0 ^*> Au ^'" 

(atio,faftialum.., ' " .yjuymnbafi.' Aufterus,. 

SaS*** ^^ir^e/oUTorvusafpea 
-JJ^rrf/.Stultu,, ^ ^ 

Ad- ritas, acerbltas. 
auffeo Auftln J?rMw." Fratres 9. . Au- 

To^wewioKirt/drge. Amplio, guftini. ■ , 

•lamplijfco. *^fce»t/c^, or Amhentical. 

Augmented. Adauaus. 1 Authenticus, ratus. 

* An Augmentation or ..~ x , _ tvJ - A . 

mem. Augmentum , incremen- a 
turn. AtttiO^ Auftof. 

w4« GfttirifC or Wimble. Terebra. An Authour or ring-leader. Prin To ft and to ones award. Arbitrio 

allcujus rem permittere. 
Atoat* o/.Pr*fcius,prxftnticns, 

fcjens., 

Not aware of. Ignorans, ignarus, 
infeius. 

To be aware. Pr*I&itlo,animad- 198 SVMtlf an Herb. Aizoon< 
A«D* Suppetir. 
To Aid. Qpltulor. 

To Exficco— 
Ayryy m adj. Of place. Apri- 
cus. $ Of Per/o^. L*tos> wa- 
cer,lepldus. t _ 

^ Ag of Hawh£. Swanfy &C< 
Nidus, pullities $ Cfttus. 

AftltecoW. Caroleus. 
the Azure-Jlone. Lapis Lawllj 

cyaneus lapis* 
B 4»te A. * To Augment or improve^ verto,percipio, 

To be aware of one. Caveo. - ^-j, t 

pagej* auftr te. ^Alittle ^JtmtM^ 

Awayforjhame. V9h} m \ ABaby or^atb** iW** gur, aufpex. 

* Augufty the month. Auguftus. ceps, dux, impuMbr. 
An Authour or contriver and ma- 
far. Inventor, molitor. $n!fvi'a^ ) ^« approved 'Author. Idoneus 

Clarea, ornithotrophium. i i u ^ OK ;- . . xv ' • 

Auftt0arO» Praepofterus , ab- , * Authority or power. Auttori- 

fwdus, ineptus, ffnifter, inido- , tas, ooteftas. 

neus,perverfus. ^ I ^ {» w J d rfp * ,fo,f * 

w4» autm o>* o/ Kfecwi/^ PrJivlleg!um„licentia. # 
»jwT Amohorak cadus, dolium With Authority. Cum privilegio, & potens y princeps,magiftratus, | An AtotV or Aulnofwine. Am 

phora vini. Plurimim v .av.a^ ^ congiorum*; ' jcumimpeuo 

*AnAulnegery.the Kings Ajft- A mm of Authority. JVxtgnw 

zer of cloth. Ulniger. "\ ^ 

^« Attml)«V, p/rtce to fe^eep magnas. # 

«fAv«ii iw. Cella penuaria. j ^jpo» wfc^i authority. Quo )ure? 

An Aumbry or Almonry, , where quofretus? 

^eJ4/wo^r./i^. Eleemofyna- To fce i/i authority, 

tium. pollere, eminere. 

An Aumelet °f eggs, Ovorum To exerci fa authority. Regnafre, 

frinura. . , doipinari. ^ 

tAuncel^g^.Dolbfumfta- ToawtftoM?t orgwepewer. Au- 

terae genus. ftoritate munire, licentiam con- 

f homage of Aut1Cefl»tI»Clien- cedere, Jus alicui fecerc. # 

tela haereditaria. v Authorized. . Publici auftontate 

AuncCOO^* Majores,antcccf- munitus. # 
feres. | To t«rw owe o»^ of authority. Ex- 

AutlCitnt* Antiquus, avitus. auftorare, abdicare aliquem ma- 
t ^WXiittA demean. YetusRe- giftratu, abrogare alicui ipagi- 

gis patrimonium. ftratunw 
* An Avocation or let. Impedi- * Autumn or the fall of the leaf . 

mentum. ' * « AUtumnus. 

To AtoOlD^ efchew or (bun. Vito, * Autumnal or belonging to Au- 

evito, devito, refugio, decline tumn. Autumnalis. 

To avoid with coughing. . Extut * Auxiliary >\. helpful. Auxitf- 
fio, expuo. I cannot away with it. Non pof- 

fum ferre. 
He »// <jn?tf.y toith it. Gravl- 

ter,non&cilifert. 
Away after Verb's is made by Ab* 
a/, To £e Abium. To |o 

away y Abeo. s To ctf/l awai>Ab- 
jicio, To yjtfffrf tfmtfjf, Abfifto^ 

To fend away. Ablcgo, To tak$ 
awayy Aufero. To run away 9 Au- 

fiigio. To bave.ont awayy Abdu- 

CO. 

To get away. Evado. 
To pine away. Contabefto* 
Tojfletf / away. Subducere fe. 

A Shoomakgrs At»l* Subula. Aton ans. (er/^ ) palea, fili^ua. 

T Afillttt-» e '^- dances wa- 

nHariie. 

bella, velum cannabinum arcen- 

do loli pratentum. 
JHjWflrw«Hp/, Obliquus, li- 

mus,aiftortU9. 

Awry or 'Crookedly. OWiquSjdi- 
ftort&. 

To go awry. Obliquo, oberro. 
Tofet awry. Dlftorqueo, obll- 
quo. . 

Tolook^awry. Limistueriv. 

A me x. y. z. 

An AjC» Securis, aicia. 

A broad-ax y crc kip*ax., fiola* 
bra. 

B a To Iffa&bU l"" 1 " andtalkfio* 
tijbly. Garrio* cffutlo, Mater.. 

Jl BafcWer. Blatcro, gerro(«/*3 

locutulelus, garruluj. 

Babble or filly frhtlt (rait fa IXh 

quadta», Ineptt wrrulitaif > 

tfcingj. Nog. , ludlcra. 9* n 

lewtlu Gemm»> jocalia. |.Batt- 

bcUa.1 • • . , ' 

A T&tibton* cynoccphaluj , 

^VWiMW *y fi»gle mm 
Clebs, Obit.) ' • 

A Bachelor of Arts. Arrlum bttc- 

calaureus. ' '■ 4 . 

A Knight Bacbeler. Milea bata- 

larlusj , ' . . ' 

f Bacbelers-bulton. Poiyanthe- 

Baekelourjhip. CltbatW.- 

«tVgr«. Baccalaureatus, T« J 
^15aclt. Tergum, dorfum^ 

Back roil hVerbi made by rty"t 

bac k, RepSlA To ^ b*>k, 
Rctineo, rctardo. To cat* back s 
Rcikio. To go btck, lUgwdU 
or. 

To give Iwlfcor ricri^ .Krtroce- 
do,refilib. 

To drive backf Retroago. , 

Backcfliding. TetgivcrfitiO , fi* 
poftafia. 

A pull-back^ Impedimentum,r«- 
mora^ . ^ _ 

To .BflC^ 'M*. Equum * con* 
feendere, equi tergum premcre. 

To Brfc^or 4i M andaffijt.. M}u* 
vo, faveo, animos addere.- A B A BAN 
T^7 -4 * 7 - 1 1 
r 
*4 backing. Adminiculate % fii- 
ftentatiot 

Backed nitbfisndfy&c. Anflcb 
frftu^ fubnixus, 

To breakfnes back. Delumbo. 
Brohgn^bockgd. Elumbis. 
to *j men backet o back* Averfbs 

collkare. 

^/i^/e-fc^LTergum lubsldens 
Apig-bacL Tergum recurvum. 
T*e bactyarts. Pofterlora* 
The bttch^bone» Spina dor fi. 

Thejoyntsof the backs Spondy- 

*< back-blow or a pacl\flroh£.lGt- 
usaverius. 

A bajckjriend. OCCUltui hoftU> 
ftllus amicus. 
A back-door. Poftlcum, 
A backside of a houfe. Oortls. 

The backed* of a leaf in a book: 
Charta averfa. 

On the backside. Pont, *tcrgo, 
to averfa parte. . 

A b.tch-fword. Machwa* 

tttfMMH), ** Adv. Retrd, 
retroriura. 

To go backward as crabs do* Re- 

trwredior. 

Bachpard) an Adj. Plger, fegnis. 
Bacfyardnefs* Pigritia, 

t ^artttrrOnO, $. a thief 
is tah^n in the manner bearingop 

the back* Furtumn^nlfeftum. 

To TfotRblte. Ghtre{to, male- 
dico, obloquor* abfentem ro- 

der<,d*traber* abfcntii fcm*. 

A Backbiter. Obtreftator. 

A backbiting. Obtreflatio. 

loBacMlid*. Pr*varicari , ter- 

Baton* tarduaij larfdum* 
Ajtitchof Bacon. Sucddhuf. 
The foreleg of bacon. Petaft. 
A Gammon of bacon* Perna* 
gamba. 

Bjtfly bacon. Rancidum lardum. 
B*t, «**/, w M*flb/, Malus, 

pravus, nequam. 
Bad company. Pravum commer- 
cium, confbrtium malorum. 
Bad timtt) Tempora calamlto/a 

Bad matter. Trifth, parum 1* 

Uterupeftas. 

To be very bad , u fick. PeOirae 

fe habere, veheta*nterlaborare. 

ATBHOfSor cognizance. Infigac 

Mi* Indicium. 

A Badgupon a Waterman s or Por- 
ters cm*, father, Winter, m. 

A IStimty a beajK Taxus,me 
le$. 

A Badger or buyer of corn to fell it 

again. Dardanarius, frumenti 
revenditor. 

To Baffle or fi»l o**\Deiudere, 
llludere. 

Tobajjh or dif appoint, ^ruftrari 
To baffle or confute. Refatare 

os obfttuere. 

m led. Delufts, fruftratus, vi 

Qus, peffiindatus. 
A B«(. Saccusy* A meal bat 
Saccusirumentarius. 
A mony-bag. Sacculus, marfu 
pium, crumena. 
A leather bogy or budget. Afcc 

pcra,buka. 

A cloak-bag. Mantica, penula 
num. A blachjtag or mmans bood. Ca« 
iantlca; 

To put one in a ba%. Longi fiipe- 
riorem eflTejfacilfe viacere. 

To give one the Bag to hold. Im- 

ponere aliaii & fucum fecrte j 
fibi cavere ft alterum in dlfcri- 
men adducere. 

A BaB^Ulpf . Afcaulus , tibia 
utricularis. 

A bag-piper. Afcaules, utrlcula- 
lius. 

Bag and baggage. Sarcina, Im- 
pedimenta. 

To trujk up bag and baggage at the 
removing of the camp. Sarcfoatj 

& ficcos colligere. 

TB&S&ftSt) trumpery or lumber. 

Scruta,orum* n» 

A TSaBSage, or Souldicrs punk. 

Scortum caftrenft^cretrix gre- 

garia. 

A TSijAytbeperfon. Vas^vadis) 

fidejuuor. 

To Bail or put in fureties. Vada- 

re 5 vadimonium prondttere,con- 
ftituere. 

To be Bait for one. Vadem fe fi- 
ltered 

To favehimfelf and his Bail. Va- 

dimonium obire. 

Bailed or put under fureties. Va- 

dtmonio obftridus^rxbitus. 

A bailing. Vadimonii interpo- 

fitio. 

ABail > mah"pize > orbond of ap- 
pearance. Vadimoninra , fitis- 
datio. 

AT&&mffor over-feer of lands. 

VilUcus dilpenfiito^oeconomus, 

[Baliviis.] 

A Bailiwick* Villicatio, [bali- 

va.1 

A Bail if or Sergeant. Appari- 

tor^atelles, accenfus^ liftor tBa- 
livus itinerans.l 

Such a Bailiwick^ Nomarchia, 

toparchia, pr*fe£kura. 
A Bain or Bath. Balneum, 
Adry Bain. Laconicum. 
A TBtitforfiJb, &c. Efca 3 ille- 
cebra. 

To Bait or inticetoitb a bait. In- 
fcare, illicere, pellicere. 
To Bah a hooks Efc4 obducere 
hamum. 

7a Bait or reftejh ones felf at an 
Inn. Divcrto , divertor, diver- 
Cor. 

To Bait one^fet upon him and net 

let him alone. ImpSto, invado^ 
follicito. 

To Bah a bear or bull. Taurum 

vel urfum commtttere pugnd 
!ujncanibus5 Agitare. 

A baiting place for bulls and 
bears. Arena, $ For tefrejl:- 

ment) Diverfbrium. 
t The Hawkbahetk. VolatKfit, 
alas concutit. 

f She baits at a blackbird. Ad 

merulam contendit. 

T0a(?e ? or fine Prize. Villofus 

? annus, levidenfa. 
*>Bafte, Pinfb, coquere furno 

vel clibanp. 
Bak$d. Piftusjcoftus. 

Bafyd meats. Pifta. 

ABohgr. Piftor, panifex, 
A bakgr of jpice-bread , or Con- feSionen Piftor duldarius. i He that tojjltkthe ball. Dator. 

A bak*r of pies » or paflri-man. Lm. / Artocrearlu9j paftillarius. 
A bahys trade. Panificiunu 

A Bakers vt>ife 9 or woman bah^r. 

Piftrix, fur naria. 
bating day. Fornacaria. 

' r ȣt arf * Artbpta. 
Abahghous. Kftrinum. 

Baker-iegg'd. Valgus. 

A VnUlh <* ba **** Canticum, 
carmen, candlena. 
TBiUtSftfo* a Jbip. Saburra, fa- 
bulum. 

To balafi a Jbip. Saburro,as. 

id. Saburratus. 

tfs a precious jione. QBataf* 

fius] rubini Ipecies. 

A ©alCpng^ Podium , pegma, 
catafta, 

wnivi Calvus, glaber. depilis. 
■Somewhat bald. Calvafter. 

Bald before. Prxcalvus. 

Bald behind. Rfxalvafter. 

To be bald. Calveo. 

To grow bald. Calvcfto. 

To mak( bald. Depilo , degta- 

bro, decalvo. 

Baldnefs Calvities, calvitium. 

A difcafe caufing baldnejf. AIo- 

pecia> u 

A bald or fimple reafon. Futills, 

inepta 3 abfurda ratio* 

Bald or tbred-bare. Tritus, pra- 

tritus. 

A bald Buzzard. Percnos,?^- 

BalDCrOaf^ of drinks Mixta 
potio. ^ Of other things. Farra- 
go. 

+ lBftlOmomj?, an herb. Gcn- 
tiana; meum, 

A BalDrlb, Cofta porciha. 
AW&Xtoffil^ 8cc. Sarcina, 
ta(H$, pila, fagma. 

t To Bale, i. fcoop water out of 
ajhip with hatsy 8cc. Aquam ir- 
ruentem exonerare quoquomo- 

do, 

t BaUflrf ♦ Tri ftis, imrftus, fo- 
neftuSilamentabilis. 

A BalJt or furrow. Porca, lira. 

Abalkjr chief beam. Trabs, 
To mahg a balkjn earing of land. 

Imporco, deliro. 

To balkj>rpaf r by one. Negleftlm 

prxterire. 

To bal\a thing and not fpeakjo it. 

TranfiUre, onuttere, intaftum 
relinquere, ficco pede praetcrire, 
t Balfttttf) that upon fime give 

notice of the herrings coming.tye- 

culatores halecum, prolpcJVores 
plfcium. 

^BaU* Pila, pila luforia. 

The Ball of the eye* Papilla* 

The Ball of the hand. Pal ma j vo- 
la. 

The Ball of the foot. Planta pe- 
dis. 

A Ball or dance. Chorea. 
Baltylay. Pililudus , pililudi- 

um. 

A ball-player. Pililudius. 
A ball to play with. Pila trigo- 
naria. 

An hand-ball. Pila pal mari&vcl 

manuaria. 

The rebound of a ball. Refoltus 
pil*. • ft u — J rr " 

other. Datatim. adv. 

A Foot-ball. Pilapcdalis, fiar- 
paftum. 

A great foot-bolt. Foilis, pila 

paganica. 

A Fireball. Pyrobolus, malleus. 

ignis Phrygius. 

A waft-ball or fope-ball. Mag. 

ma 3 fmegma, n. 

Ajhow-ball. Nivatum^ niveno- 
dium. 

A Printers inf^ball. Tudcs,pila 

atramentarla. , 
Soap-balls. Pita mattiac*. ' 

Afweet ball* Paftillus. 
Ihe ball of a cart-wheel. Arbu£ 
cula, 

A round ball on the top of apil- 

lar. Scotia. 

To TBall or cry out. Clamo. 
^BallaD. Cantilena, menla. 

^Ballante or Pair of jcales. 

Trutirta, bjlanx 3 (tater> libra. 

A ballanct orevenweight.Mqid* 

poadlum. , 

To ballance or weigh any thing. 
Pendo. 

To ballance or makg even weight. 
iEquipondero. 

To ballance or even accounts. Pa- 
riare. 

Apair of goldbal lances. §imbel- 

la, ftatera, f. 

The beam of the ballance. Librile> 
jugum. 

The tongue of the ballance. Exa- 

men , n. (capus> canon> m. 

A fcale of the ballance. Lanx. 
The Hole wherein the tongue of 
the ballance turneth. Agina. 

That is put in the ballance to 

makg even weight. Sacoma> n. 
Ballanced. In aequipondio con* 
ftitutus. 

A Ballancer. LibripcnSj 2ygo- 
ftata. 

Ballafl. Saburra. 

^Balloon* Foilis. 

^Ballot* Calculus, fphaerula 

fufTragatoria, 

Balm or Balfam. Baliamum. 
The Balm-tree. Balfamus, frutex 
Judaicus, 

7 he herb Balm. Melifla , apia- 

ftrum, meHflbphyilum, ' 
Balmy. BaKaminus. 

t BalmafttC or water-mint. Si- 
fymbrium. 

* Balfam. Opobal/amum. 
+ Balfam^ttilnt.Mentba Gr«- 
ca, 

+ T&altafat an Amaran- 

thus. 

A BanB or tie. Vinculum, li- 
gation, copula, retinaculum. 
A Band for the neck^ Collare^ n. 

An Hat-band. Spira,f. 
Afwaddle orfwathing band. Fat 

cia. 

Ahead-band. Anadema,n. 

A Band of lead to fajicn panes of 

tfafs-winglows. Lamella plum- 
bea. 

A Band or. ward. Tribus, us, f. 

A band of Souldiers. Caterva, 

cohort, turma. 

A [mall band of men. Manus. 

A band |^JiS!*Tu?^S, catcm-laedopecunUm. mn, ...^apulati-^ — . , r- j 

A BanD^BOg <r Mtntjg* Mo- J vo,jrecpndo. 

loffus, canis cat 

A BanDWlU 

flteamcr. VexlUulum 

A band-roll or mujier-roll. La- 
terculus, matriculum. 
A Bandito or Out-law. Exlex. 
A Or high-way man. Latro. 

mSSSsk > pyrii puivens 

a BanBojte, * **ft**t in fi YU * 

ment ~ A Banker. TrapeziU, nutnmu- 
a Utile fag ofllar^coliybifta. 

The trade of bankers. Argenta- 
ria. 

t Banft--C«(TW*EryGmum,lri- 
co. 

^Ban^t^Epulum^convivlum. 

To Battk$t. Epulor, convivor. 
Belonging to a banuff. Conviva- 
lis, epularis. A Barbers bafin. Concha, pelvis 

tonforia, 

A Barbers cafe of inflruments. 
Ferramcnta tonfima. 
A barbed arrow. Sagitta barba- 
ta, ferro pr«pilata. 
f B. Barbara's herb. CBarba- 

* Barbaronsy or a barbarian&zr~ 

barus, inhumanus. 
Barbaroufly. Barbart, immanl- 

ter. 

Barbaroufnefsj or barbarifmJ&M- 

baries, (ei.) „ ; 

* A Karbarifm in (beecb. Barba- Oannt Cortex, tya. 

'^M^Vall. Jaftare, agi-UB^^^i^-^ # C«naculum : 

K l c«natio. Banh&fusrw* — > r~ Barbus>mul tare,cUvatorqucrc. 

To Bandy at Tennis. Reticulo 

pellere. ri ^ 

A Bandy. Hama,clavatalcata. 

To Bandy or mah$ & party. Solli- 

citare, ambire, concitare faftio- 
nera, in partes trahere. # 

To Band* aiainft one. Conlpi- we. 

Bandy-leggd. Valgus, varus. 

TSAMypoyfonj Ormifchief Ve- 

nenum, pernicies. 
Rats-bane, Arfenicum. 
Wolfsbane. Aconitum. 

t ^aneberrv. chriftophorl- 

ana \ (qubd habeat baccas vene- 
aofas.> 

t 'BanetoOJ*. Ranunculi fpe- 

ciesovibus infefta. 
BantjS of mair'smony. Bann*> 
publicatio fponfalium. 
To bid the Banes. Publicare ma- 

^rimonium. 

To Bang or beat. C*do, fiifti- 
go, verbero* 

A Bang. Colaphus^ plaga, iflus, 
verber. 

BangUfWrV. Flaccus. 
bangle ears. Aures flaccidae ♦& 

penaul*. 

To Banifl)» In exilium mitto, 
relego, prescribe. 

To be banijbed. Exul<>. 

Banijhed. Proftriptus , relega- 
tus« 

A banijbed man. Exul, cxtorris, 

Banifhment or exile.. Exiliunr 

cxterminium, fuga* 
A kind of banijbment among the 

Athenians for . ten years Jpace.. 

Oftracifmus. 

A BantfiW or balliJlen.VWH- 

la, brevis columella. 

A Bank or Hillock^ Tumulus. 

A bankofa ditch. Agger.-. 

Abankffa&iver. Rjpa*. 

A banfyfthe Sea.. Littus. 

A banker pelf in the fea. Ru- 
pes. 

AJlcep.bankpr ridge that one can 

hardly climb up. Clivus. 

A+ankwithpolesyboardsy &c. to 

k^ep of the water from the wharf. 

Pila, f. . 

Banks made of turfs to k$ep wa- 
ter from over-flowing. Tribuna- 

ABankpfmony. Collybus, tra- 
peza Cojlybiftica \ menfa num- 

raularia five lohgobardica. 

A Banker publicly Jlock^ 7En< 
rium. A Banltl'OUt or bankrupt. De- 
coftor, conturbator. 
To be bankrupt . Decoquo, con- 
turbo. 

To play the bankrupt. Cedereto- 

ro, vertere (blunu 

To Bantt orcurfe* Execroiy dl- 
ris devoveo^ 

Bannings. Dir«, (arum.). 
A Banner ♦ Vexillum , lab$- rum. ... 

A iCnigfit banneret made in the 

field* Baunerettus, eques vexil- 
larius, bandophorus. 
To BlinnUg. Profcribo, relS- 
go, in exilium mitto. Vid. B»« 

titty* 

To Banquet* Convivor, epu- 
lor. 

To banquet rhtoufly. Commefla- 
ri, 

A Banquet. Convivium> epu- 
lam. 

Banqueting diflies. Bdlaria, 
orum\ ttageniata, um^ n. 
A BandiCle or Stich£t bac\> a 
fifh. Pungitius, 

* To Baptize. Baptlzo.. 

* Baptifm*. Baptlfmus. lusbarbatus. 

The Ti&Ntom me x . o x y aca "- 

tha,pyxacanthos, ipina acctoia. 
* A Barberityy the fruit. Berbe- 

ris. 

A BatfttCan or watch-tower.. 
Specula, TBarblcanum.3 

The BarBlCM (Ufiafe in beaftr* 

Rana, ulcus in lingul jumend. 

BatUd f° r & borfe. Epiftomium. 
BarbjS or horfes trappers. Pha- 

lcr*t ornamenta equeftria. 

Barbed. Phaleratus , cataphra- 
ftus. 

* A Bard or old Krit 'tJb Voet&t* 

dus,vates. 

To oatD or beard wool, Extre- 
mitatcs vellerum tondere. 
A 75atDaQf Cin^dus^lraiicus, 

labda. 

Batt or nakgd. Nudus, 

Bare-foot. Nudipes,excalceatus, 

difcalceatus. 

Bare without bairorgraji. Ola- 
ber. 

A bare plat without corn or grafs. 

Glabretum. 

To Bare* or mahg far*. Nudo,de* 
nudo, detego.. 

Barenefs. Nuditaf,calvitie«.. 

Barely* Nudi, adv The barking of a fops* 

tus. 

The Bat* of a tree. 

(dub.) 

the inward barkz tft>cr,rl. 
To barker piU trees, Cortico, de» 

cortico, derado,deglubo. 
A barker of trees. DecotUcator f 

A barkpoufe. Cerdon^riunu 
That haib a tbickjbarkt Corti- 
cofus>adf. 

A WMhor little fhip. Kaviglo* 

luqu linter, myoparo, 

A jwift barker pinnace. Dr6» 
mas, f. celox. 

A little barks Lcrabuncului. , 

iBatUSt Hordeurxu 

Great barley y or beer barley.. Zea, , 

fpclta* 

Barley-flower. Polenta*. 
Barley-mater, Ptilanarium ory- 

or yeft . Spuma vel fld» 
ccrvifis, fermcntum. 
A Bam* Horreum. . 

A Bam for hay, Fainlle. 
A Barn or child. Puer,in&tt* 
A hmmity *» infirument to 
fet upon the n«fe of an unruly 
horfe. Poftomis, epiftomiuni. 
A Barnacle 6irrfXhenalopex,an-» 

ftrScoticus. , t n 
* A. Baron. Baroj dynafti, fa- 

trapa,m. m 

mina. . , 

A Baron of the Rtcchejuer. .Qu** 

rSw rW Chief Baron. Biro COn pitalis. 

* ABaroittt. l&lwn*to9< „ 

* A Barons mfeyor Baronefi, 

ronlfla, beroina. Barenla, (atrapUL 
Cadus. doliunl* Thedayofonesbaptifm. Dieslu- Barely Jenderly^crporly.Mhy 

ftriciw.. I tenuiter, exiliter, jejune. *ABaptift. Baptilla, m. 
A Bat or bolt to mah$ faft a 
door. Peffulus, obex, 
A Bar or lever. Veftis, m. 
A Bar where caufes aye pleaded. 

ttoftra,orum§ cancelli in fbro. 
A Bar or .'hindrance. Gbftacu- 
lurtu. 

Croft bars of wood. Clatfiri. 
The bar of a haven $ alfo whence 

horfes begin their race* Repa- 
gulum, 

A Bar in a Court of law. Can- 
celli tribunalis, cancelli Judici- 
al e^. QBarra,] 

T ) bar the door. Ohio peffulum 
fbribus.. 

To bar or h$epfrom.. Interdtco, 
To bar or fet with bars. Clathro 3 

as* 

Barred or fet with bars. 
tus* Macilentus* 
Bare of woay/lndigens pecunii. 
Bare in cloatbs. VeternoKuB,pan« 
no(us, 

Thrid-bare. Tritus. 

To Bargain ormahga bargain* 

Pacifcor, pango, ftipulor,,con* 

traho. 

A Bargain or contract. Pattum 

conventio, contraftus, fponfio. 

A havoatn-maker* Paaor* ftipu I lator, tranfiftor, fponfor. 

A bargain*, i. e. Uk agreed. Pla- 
cet conditio* 

A Barge* Linter, navicula^ia- 
visveaoria,[Barca.] 
A Barge-man. Portitor. 
t A Barg^ j< V^ r - Curator 
fodinx, fcaptenfuls prxfeftus, 
Barglj'WOte* Coaventus A Barrel ofaGnn* Viftm totw 

menti, vel tubus, cavitw. . 
To Barrel up. In dolium recon- 
vert* 

barren* Stcrllls, infoiscundus, 

infru&uofus, effcetus. 
To wax barren. Sterilefco. 
Barrenly. Inficcundi, fteriliter, 

eflfaetfe. 

Barrennefi,. Sterilitas, infecun- 

dita*, • - 

f Barren or creeping Ivy. Hedc* 

ra helix. _ 

^Barren-weed. EpKnedium. 

A Barrtoer* caufidkus re- 

pagularis, Cbarrafterius-l 
A Barret0f •«? troubUfome 

h$ave. vitilitigator, rabula,ba- 

latro.. ' I ' * 

Munimentum, Stipa- feu curia de rebus metallicis. 

ITo Batlt as a dog. Latro, as. 
Tobarkjikgafox. Gannio. 
To bark^againfi. Oblatro , pb« 
so paw or mm. Aonaere, gannio.. 

(prop, barbam.) | Bark, a dogs name. Canache, by 

A Bar& orBarbary-horfcEqum lax.. 

Mauritanicus, fiveNurnidicus*. 1 A barker. Latrator. . 

A Barber. Tonfor. \ The barkjng of a dog. .Latratus 

A Barbers [hop, Tonftrina,. | (it.) A BaVtlGOO* Munit 
lorica,obft^iculum. 
To Bank ado.. Loricam obdu- 
cere.. 

Barricadoed. Loric* Jnurtitus^ 

Battles, or the feat of playing 
at barners, pal*ftr& , WlttS mi- 

litaris intra cancellos. 
He thai tight eth at the bamers. 
Pal*ftnta,m.. 

A BaWttiX to cftrry out dung. 
Veftula , . vcbiculum v trofa* 

tile. . 

A wheel-hanorc* -Carrus umro^ 

tlS * A hand . 
% 

• 
Y 
V 4 • 
*4^t. Ba(Ulfca§> tormcnturn ( r<> I) a ft «• afoiee. Subduco,dc 

mlriuo. Affault and ban 

:t ( ' vetberatto t injuria f^nlRUtti}Mbtrb.nom^ \ To bate or to be abate J. Immi- |^.'^^^ ffr . fi ^ W m-v4fr<w, Camw manua- 
ls, five njanu ptilfiw. N 
Akarrm bop Porcus majalls. ' 

2* Offxrtet /or <irto- ptare foletn. iculi decrefco 

, iatty as a .... 

turire, devolare. berum ft puliation: **er. Wr^utare'merces, 

ySiWm *r coop for poultrey. 
Cavea. * 

t Bactrim » *>tid ttUhotj. 

* ^ baft ^ jfttyw <>/* fifa** 

Bjfii.'./. : . 

* Tfce Btf/e isimfich. Baflusi ' 
A.Ufefriol , <trc. cithara in 
Batfo. -.4^ 

^ fclftj the Sea-wolf or Sbarh^ 
Sargus, labrax. 

Cl&aftj**^;. K w^flu and tow* 

HumilisjobftunwjVulBark j 
^4 baft frith. Deg6ner anim-as* 

aUmtuabje&u* 

fAbafeCoftn. Curia inferior. 

ft,A:b4fe&ftfi6orFee. Feudum 

humilius feu villus, 

| jM reuMvwCiltatela fervl- 
lis. A TStfdtt* Corbisi fporta, ba£ or firifi. Lis, content!?, 
Cauda, cophinus. , I A mahg-bate. Sufiirro, (onis. 

A bread-Bmkgt or pannier. Ct' \ Tornahg bate. Litesferere. 
niftrum,panarium. it""" 

A Basket for womens tvork^ Qua 

fillus, qualus. 

A wicter-baskff. Cifta, fcirpi 

cuius, fiicella. 

_ » _ _ ft m. »■ gainft a t[own 9 8Ui 
mentorum. 

^ Battle, 

Prxlium, pugna, co battel,* W&Uitilt ground , pit between I i» 
nderers. Aaer con trover lus. . I Afo Coftura Corbis ria. lebs. ■ f 

ABatchelcrofAns. &c. Bacca- 1 micare, confligcrc; [Sua. 

Marte. 
:ataria. 

f Mile &j Sea. Naumachia, 
ugna nayalis. 

ertaining to battle. Prriiarls. 
To Battle or fight* Praliari di- Ihdicerc belluhu Provocare hoftem A bashg to carry on ttie bach* j laureiw. 

^ihtfc bosk*. .Sportuhj cala- | f Batchelors button, an herb. Po- I To begin the battle. Velitari 

lyanthcmon, i. thifiufc 

A ba*kit*mak$n Cophinarius. 
A batfot*carrier< Corblllo, ci- I Batus. 

ftiftr. , . t 

r _ m _ Balneum, lavacrumt 

lubrum 

■nam v w ..,„ pugnafi prieludcrc. 

* A Bath, an Hebrew meafure. \Tojoyn battel. Confcrere pr«- 
Batus. I lium > confligere. 

A T&fith or Bain , to rpajb in. I 7 * Rattle or /core for his diet, 
Balneum, lavacrunt. I » th *y do at the Vniverfity. Vji- 

A dry Bath. Laconicum/udato- |tt&$impenfas in nomina refcr- 

■re. ibria. 

j/r, i. Of mean parentage. Igno- f Venus Bafm or Fullers Teazel. 

Hs, plebciUfii, terr« Alius. Labrum Veneris A hot Bath. Therm*, vaporari- 1^ s t ^ler 9 a Scholar that battles 

r * for bit comment. Batalariih. urn A batk-hgeper. Balneator. 
Belonoinz to the bath. Balnea haferfoh. Plebecula , fex M i»C* M ™ ^ 

all. V iiKVift& Scirpea, fcirpi 

duTterinus. * ' * " M BaOarD. Spurius , nothus } I »?i yef de Salneo, J&aje+boMt Spuriusj nothus^ a- I ftibadiura 

dulterinus. M 'Baflaro. »punu» , uu 

$afi pf counterfeit asmettal. A- SUus populi, TbaftardusQ 
dul teratus * | ^ a Jj ar /J • , Natalium innrnua 

\"Mafi or vile. Turpi., 1 /" ' / " " ^' 

fis. . I dulterare. 

Bafi or Jtarbjtau0 

quam^nulHuspretli Battling. .ConviQus, (6s.) 

A Battle-ax. Securis bellica, 
Upennis. 

A Knight of the Baib. Miles bal- I ^ 'BattltDOje/or Jhmle-cock^ 

nei vefde balneo, I Feritorium, repercufforium. 

To TtfatI) e Ww/f//. Balneo inna- Battledore or horn-book^ Abe- 
tare, aauis balncfaribus fe orolu- I cedarium, tabula alphabetaria. 

BattlemenW* Murorum fum- t She batheih, ofa Hattk^ Pro- I States crenatae , pinn*, acro- 

Vinum paflum, | luit, immergit fe. 1 *** u * m5 ~ «"«- , « f — *— 

To bathe or wafl\ Lavare 1m 
fire wve purus* imp 
Ju^ClubftO improbus , iceleftus : cxderc, plagisonerare. or beat one. Fuftigare, To bathe or foaL Macerare. 

• . I A t> -xL:.. .tt*.- J. .... ABathingTub. Labrum. inftmis nebulo. balaftrum. Balnearium frausiin- FiioconfuSre. 
dlgnUm faefnusr * ' \To baft meat. Deguttare, inun- A place to bathe in cold water. Baft or freaking and cowardly. 8 ere > carnes inter aflandum H- Frigidaria cella* 
PufiHanimju. auato butyro five adioe fove- A 1 ^ i 

Safe or penurious and niggardly. I &linire, llquamen inftillare. uato butvro fiveadipe fovere | The bathing in cold water. 

Pfychrolufia. Sordidus inc place where tpey 

Safely or meanly and -pitifully I m * at » Humeftatio. I chatbs 9 whileft they hi 

Humiliter* ignobiliter, miferti r ° bebaftedfoundly. Sttenui va- dyterium. murales 

. battQPlt or club. Baculus* 
fuftis. 

t A hax(b%% or farthing* Opt* 
drans 3 as. 

tfauittljS or jewels. Jocalia, 

gemmaT ; fbaubella.] 

t ^ fcautreg. Tignum, trabs. 
A Sal) in* Cremiorum fafcis. 

To Baulft. Intaftum relin- 
auere. Vid» Balk. 

l&attlm> an herb. Meliffa, me- fordidd. pulare. k f or embattled. Pro- 1 lirtophyllum. 

BafelVor nauthtily and biavi<h- VABafthg-ladle. tardarium^ li- I pugnacujis munitus, I Affyrianbaulm. Molucca. Wi. 

// Improbe, nequiter. M gula deguttwa. A IBattalU or battle array. A- To bmlttV ones hair. # Complt- 

To.come of bafily. Turpiter fe TBaat or the bark, of twigs 9 &c. cies inftrufla, phalanx. ^iiuS^l *r 

dare, . Spartum. . \A QUattaKottv Agmen qua- 1^ fiatofile. Nugamentum. dare* 

Bafenefs. ffumilita*, vilitas* 

turpituda. teus Baften rope y Sec* Funis {par- dratum. Bawbles. Tric« > apin*. _ t battel or fruitful. Fertilis, MBafoB* Leno> mango. 

-BaJiefTof birth. IgnobiHtai, I ^ WOlte or Tower, as at Paris [ foecundus. r//; B T^ P n > r i - 

natalium obfeurira^ M i» JFrance,- Acropolis, arx urbi- I + To battel as cattel turned mo \ Jo play the bawd. Lenocinan, 

pafc 

Bafionado. 

ftuarium* I cere. . 

ToBaJlonado one. or give one the A TBattCl or tryal by combat. \Sawdryor ribaldry. Obfcenltai^ 
Bafenefs in expences. Sordes. 

f ^ Bafelarn^ Pugio, fi ca . tenocinium* arslenonta. ^#a(fat)0U Satrap 
Dynafta Muhammedi Verecundus modeftus. naculum^ fortalitium. urcus, 

v-boufe. Lupanar BajhjuUy. Pudenter , verecun- ^ taflon or batoon. Fuftis* ba- ri, colligere ventrem. ' Imp ^ „ , 

+ BatDBefeJn or tinfell. Seri- d&. cuius. DJatteio to makg puddings with, j cum aurointertextum Bafifulnejf. Verecundia, mode- t^TttaflOtt,™ Oflfcer oftbcFleet, Farina lafte commifta. ^ QBatnWCk * bell-clapper, 

Ala. *pfo» uttwrrff /*e Cowr^ wi/fc j re^ p' tatter or bruife. Contun- Ropali corrigia. 

t TtJafll 4rt fcerfc.Ocymum , Fba- fi*f* Apparitor, liftor. dere, colliftere qualTarc, t Bawdrickjr iurniture. Appa- 

filicum.] 1 or Reremouf [ .Vefpertilio, To Batter or beat down. Demoli- ' ratus. Sk. 

ACm~bafil. Vaccaria* ifatis ny^eris, mus alatus. ri, profternere, deturbare* pef- * JB -^^- 2 

fylveftrls. . M *Ba t ^ club. clava,fuftls 5 ba- fundart." . 

Acinus, ocVma- I cuius. \ To batter with ordinance. Pulfa- 

Brick^bats. Saxa, laterc$» re, concutere. ' .„ 

ft>l n)tor/-kir.. Caeftus. 1 Pattmd. Contufus, collifus 5 

Batfowling. Aucupium noflur- 1 concuffus, , .{ Arum. 

* A BaJ$lifh orccckatrice y a fir 
pent. BafiHlcus} regulus. 
^ " ' num. 

I A battery. Ruittb.fenefttiu f ^4 Bafodrickj>rjewel which »a- 

menwear. Anabole. R. 
+ TBatUB^?, i. e. Bravery. Lau- 
titiaveftium. Chauc, 

^ bafot* Exclamo, vocife* 
ror. A bawling. Vociferatio. Abaw v 

fir nunciarc. ^ , „ ^ clawofitty [Qjherwifi 

meles. . 

Agrcdtliapjifo YCtttrpfiift 
+ * teW^ E«laitw:e, into- 
nare* Wk. . , 

-4 barter * ^ s<J ^ r * 

PlftorT - f 

A ^ or road for JHpf. Sinus, 
ftario. ■ ' * 

^ Bay or dam to flop water. Pi- 

la, molest agger, *. ■ 

A Bay of buildirtg. Contigna- 

•%H^/M»r/Badiui> balms, pu- 

niceus. . ^ 

Basalt from Ba|pnneft France* 
SalGalliow,fainiger. 

A Bay-trie* Lauras. 

A dwarf bay or wild Bay-tre<. 
Lauruftlnus. 

The Cherry Bay-tree. Lautoce- 

rafiis, oleander. 

The Rofe Bay-tree-. Nerium, 

Rhododaphne, (es.) 
A Say-wtndm. Feneftra arcyi- 

ata, moenianum, podium. 

To TBai? or bark^as a dog does* 
Latro, baubor. 
To Bay as a lamb doth. Balo, 

To kfep one % at a Bay. Morari, 
fiftere, tenere. 

font* Pahnus villofus, levi- 

den(a. 

TBatarS , a horfe. Equus ba- 
dius. 

15aj?tt» vide ^atl> 
Doceor, bmtni Vapulo. To hi Afraid, 
Timco. 

Afta ^ A Beatn 9 a meteor in fhapeof a 

colum ft. Trabs ardens. 

Cum f Ar«c^ a fhrublik^ tbt thor* befland Hawthorn. Aria, Wi. . ny broom, Afpalathus. 

^ TBtHCOlt or Becott* Specula, 
ignis (peculatorius. 
A, watchman at the Beacon. Spe- 
culator, excubito* ■ < fThe L<iW*/ , Be«m3ohcmia. 
Belonging to a beam. Traballs, 
The ends of the beams, that peer 

out. Proccres. 
^TBtatt. Faba. ye beacon.. Specu- 

ipccul?. I bdney-bean. PhafeolUs, Wi'. 

m. Adventum ho- ] Jbe ptun ofEgyi 

enfo in fpccuU The blacky ffech^ 4 f him. t ftttoOtlkSt , to he paid for A bean-cod. Siliqiia 
maintenance of the Beacon. Tri- ; A bedh-Jhtle or hm\ 

fpcculat' 

" opefculamentum, 

Bean-chaf. Fabago. 
A bean-ftafht Fabale. A ^eaUf. Sphsrula perforata tiean-ftraw or holm. Stipula fa- 
balis. a gum. Bdellium. 

B ante E . 

Totyt. Sum^elTe; exlfto. 

J have been or 1 have bin. Fui, 

Ijhouldbe. Fdrem^def. 

Be itfo. Efto, fac it a e(Tc. 

Being., Exiftcns.^ 

A^ Being. EflTenda , exiftentia» 

Vid< Being* 

To be hereafter. Futurus. 

That which may or may not be. 

Contingens. 

IBe a particle in comp. fet before 
Verbs Jlgtt. All over, and is 

made ordinarily by con, as 9 'To 

bedawb 9 Conlpurco, coinquino, 

To fit is varioujly rendered in 
Latin according to the wordfol- 
hwing it. As 

To be in good health. Benfc & 

habere, re£te valere. 
To bcjic\. Morbo affici. 

To be Jn danger. In difcrimine 
vcrfari. 

To be always before ones eyes. 

Oculis obverfiri. 

To be at enmity with one. Inimi* 

citias graves cum aliquo gerere. 
Jo be thankful. Gratumfepr*- 

bere. 

To be of no Authority^ i. To have 
little authority. Parum valerc, 
non multum poffe. 

To be a bather to one > &c. Fungi 
vice patris, 8cc. 

tiavmg been Confitl, Perfun- 

«us confulatu. Ag^ _ ^ ^ 

A Bead of pearl, Margarita,unio, 

gemmula. • . — 

Popijh Beads to fay their prayers Sean-meal. Lomentum. 
over with. Sphaerul« precatoria?. \Bean-ppttage. Conehis. 
A pair of fuch beads. Coron*ri- A bean cakf. Libum fabaceum. 
um,roIarium. f • , \ A bean bruifed. Faba freffa, 

A firing of beads. Linca fphz- JTZ^e bean Jbrou s. Faba naufcit. 
rularum. $ For, the tsecfeMomle. R, 

$For the arm, Armilla. . \Of or belonging to a bean. Faba- 
f The BeadAree r with white ber~ j I19, fabarius. 
ties. 'Azedarach. - \ Made of beans. Fabaceus. ^ . 

A Beddfman for payer. Orator, f Bean-caper. Capparis ftbago 
§ For alms. Eleemofynarius. vel legurninofi. Sk. 

A Bead-roU. or Bedroll. Catalo- J f Tht : Bean-tree. Ceratonia ar- 

gus. s - bor. Sk. 

A T&tMt in theVniverfity&f* t The binding Bean-tree. Acacia, 
dellus, virgarius, anteambulo. | WI. A Beadle or Cryer of a Court. 
Pr*co,acccn(us. 
A Beadle for ArreJIs. Appari- 
tor, viator. 

A Beadle in a Corporation to whip 
bewars. Liftor. to T&rar or carry. Porto, fero, 
geftoibajulo. 

To bear orfufer. Tolero, pcrfe- 

ro,patior. 

7 o hear or bring forth. Pario. 
To Bear or fupport. Suftineo, fu- oeg ; 

A Beadle of Bridewell. Flagel- ftento. 
lator^ liftqr piftrinalU. To Bear down a thing in its way. 

•^beajEU* Catellus venaticus, Prpfterno, protur^o, obruo, 

A precious Beagle. Homo futilis,' To bear one down in difcourfe and 
ineptus, improbus^ nullius pre- mate him yield. Evinco. adige- tii^ nebulo. 
^ IBtaft or bill of a bird. Ro- 

ftrum. rein verba. 

7 o Bear off at diftance. NT, Abfi- 
fto. The Beakjf a flip. Roftra, (o- To bear of .an. Prohibeo. pro- rum.)* 

The Beah^head. Extremitas pro- 

rx. 

Beaked. Roftratus. 

~4 btafter, a fort of cup. Can- 
tharus, cyathus. 

A beal orwhelk^ Papula, pu- 
ftula. ■ 

■ 

To beal or gather matter. Sup- 
puro. 

A TSeam ofdhoufe. Trabs,tig- 

num. 

The main beam. Lacunarium. telo-j averto. 

To bear one out in a thing. Se- 

curum pneftare. 

To bear out or Jiand jutting out. 

Promineo, propendeo. 

To bear up. Fulcio, fulfulcio. 
To bear up againft the wind, &c. 

Obnitor. 

To bear up againft a perfon. Re- 
fill o. , 

To bear towards a coaft in fatl- 

Iirtg. Adnavigo. 
To bear with one. Indulgere, - Suftentaculuffl, r 

fulcimentum, columen* I To Bear affeliion to one. Ardere 

The Beam or pole of a wain cr amore alicujus ', amarc pluri- coach. Temo., 

The Beam of a ballance, Librilb, 
libr* (capirs. 

A Beam of the Sun. Radius, Ju- 
bar. 

A Weavers Beam, or yarn-beam. 

Liciatorium, jugum textorb. 
A draw-beam. Ergatum. f The Beam or main horn of a \ deducerc. mum. 

To bear one pod will or reftctf\ 
Ammo efle in aliquem benevo- 
lo , faverc, complcfti bencvo- 
lentil. 

To Lear one a flit r, grudge or ma- 
lice. Odifle, infenium cfle. 
To bear one company. Coinitari, 
■ To beaY ones cbargtt; Supped l^ 1 

tare, (Uggerete fumptui, % 
To bear fway. Dominate , rcg^ 
narej Imperium exercetc. • 

To bear witneU. Teftarl, tefti- 

monium pcrhtWre. ' 

The paper will not bearing Cb&c- 
Utranfmittitlitcras. 

To bear Fruit. Fruftum ferret- 
cere. ■ 

To bear the loft of a thing. Prje* 

ftare damnum. ' / 

To. bear ones felf well , ill. Beni, 

male fe gerere. . ir. t .#r?-\ 

A Bearer or njefenger. Nunciu-sjq^^ ' " 
bajulus. 

IBtadnft to be madttn - LMtm 

accotdin* to tbefenft. , Qeftatlo* 

toleraritia , partus, proftratib, 

Sec. t . r 

Pajt bearing ( efTrttfandWe- 
w^J.Efifietuj. 

A bear or Bier to carry the dead ] 
ov. Feretruav 

A Bearer of the corps. VefpUto. 

^lseat;. Urfus,urfa. 
A Bears cub. UrfulUs^ uriula. 

Abtar-dog: . CanUurfturlUs. 

A Bear-ward. Urforum magl- 

fter, Arftophylax. , 

Belonging to a Bear. Urfinus. 
A Sea-bear , a JbeU-fiJb. Urlbs 

marinus. , 

f Bears breech , an herb. Acan- 
thus^ marmarith. 

f. Bears eArs an herb. Auricula 

urfi $ (anicula, M. 
f Bears foot or brank urfsn. an 

herb. Branca urfina, hellebora- 

t Bears garlicky Allium, urfi- 
num. 

f Bears wort. t Ardiurti monta- 

num 5 njeum, M. 
^3earD. Barba* 

A Hale beard. Barbula. 
A long beard. Barba promitTa. 
AGoatsbwrd. Aruncus, fpirii- 

lum. • 

A Beard of torn. Arifta, fplca. 
T<J begin . to baye a Beard. Bar- 
befco. 

The firft appearance of a beard, 

Primalanugo. 

Bearded. Barbatus. 
He that has a forked or fwallow* 

taiPd beard. Sphenppogon, . 
He that has a little pitbgdwant 

heard. Barb^tulus. 

He that has a red beard. Aheno- 

barbus. 

Beard/eft. Imberbis. >■ 

A bearded ear of corn. Arifta (pi- 
cata. . * 

To Beard or affront cne. Barbam 
vellere, infultare, infplenter ie 
gerere adverfus aliquem. 
+Tn beard or bardyvoo^ L to cut 
off the head and necl{ oj the jleece y 
thai it may yield the lift cujlorn, 

Truncare veijus. 

77.v Bearded creeper ^an kerb. , 

Cliqndrilla, crupjna. Wi. 
t A beafll "* the Nmh for a 

child. FUius, inFans. * 

+ TSearO?** o} f prejfors or a- 

letters.' Oppreffores, ad}ut9resi 

A or llefom. Scopa. 

'•v^taO. Beftla, bellua. 

AlitiUbeaft. BeftioJcr. 

A wild i • v.;. ^ 1 1 • » 


^Mf beaft. Fertu -i 

>/ Fo»re^# Fer* fyl 

ftc__ 

_ _ . Pecora. 
An herd of heaps. Armentum. 

A Be aft for fervlcc. Jumentun 

A beafl for facri flee. Viftima. 

Beajlly or brutifr. Brutus , ru- 

dis. , 
fiej ; 1/j or JJ/rty* F*dus, obfce* 

nu3- 

BcafiUnefs. Beftialitas. 
Belonging to a beajt. Beftialis, 
bcllumus. 

To 05eat or ^ri%. Cxdo , ver- 
bero, ferio, percutio. . 
To beat or kpock. Pulfo, plango. 
To Be* t or punifh. Plefte , pu- 
nio, mal* mulfto. 

To be Beaten or (unified. Vapu- 
lo,c*dor. 

To Beat or overcome. Vincfcre, 

profligaf e, fuperare, fuperlorem 

evadere. ' 
To Beat again fiy os the waves a- 
gain ft the rocks. XUidor, plan- 

go- 

To beat back^ Repello, repercu- 
tio» 

To 4nim. Demollor, pel- 
fimdo, difcutio, obtcro. 
To l?e<ft a.rti"g into ones memory, 

Itoculco. 

To6etfto«f, at corn with a flan. 
Extundo. 

To Sfti t wit/; d cudgel, FultiKO. 
To beat blacky and blue. Sugiilo. 
To beat in amortar. Tundo,con- 
tatido* 

To beat the price. Licitor. 

To beat his brains. Excogitate, 
ingcnii nervos intendere. 

Beaten. C*(us,verberatus,&C. 
Beaten wsth rods. Laceratus vcr- 
beribus. 

Beaten with . hammers. Mallea- 

tU5. 

Beaten to powder. Contuius. 
Weather-beaten. Vends quaf- 
fctus. 

Btatenor driven in as a nail.Hd- 
aftus. 

Beaten or Jiamptdown clef:. Sti- 
pattts. 

A beaten way. Via tr? ta. 
A Beater. Verberator. 
One that ufeth to beat. Plagofus. 
Oriethdx ufeth to be beaten. Ver- 

bero, flagrio, (onis) maftigia,ul- 
mitriba 5 (m.) 

A Beater orramm.r. Pavicula. 
Frinters Beaters or balls. Tudi- 

tes. 

A beating. Pulfitio , verbera- 
tio. 

A beating of tbebreajt. Plan- 

plaogor. . 
A beating down. Qemolkio. . 

A beating of one thing againji 
mother. Colli fio. ' . 
A beating back,.. Repercuffio.- 
The beating of the pulfe. Pulfus 

arteri*. . 

The {lew beating of the pulfe. 
Pulfus languidus* 

The quick beating of it* Creber 
pulfiiv 

f The: tare Vagtt*. dte bkflid&nA Ji featber-bfd. Oildta pro 
* H U \ A flock-bed. Culclta torn 

8c floccte refarta. 
A ftraw-bed. Leftus ftramir 

. i A Bed in a garden. Areola. 

TStabtr. *beafl likf'an OtAAbeds-he&d. Plutcus. 
t7^^^<^ \^eds.Read. Fulcra- 

five aftoris confeaus. 7*f W **Jf* ^* 5tw 

Oil of Beaver, or the Beaver- gula, toralta* 

Tfce Advrr or better of « MwcK To to fcrf. Ire cubitum. 

To he a bed. Decumbere. 
To h&P hU bed. Lefto affiftl. 

To bed with one. Concumbere. Bitch maji. Olam&gea. Wa. 

Made of leech wood, Fagitius. 
'Betf* Bubula, caro bovina. 
F6*«Ur f d Beef. BubuUfclita. 

^ Beef, Bos, bovis. 

TSUI! 'w rfrin ^ Potu9, ccrtrlfia. 

Beer hopped, forvifia lupulata, 
zjrthus. 

fceer. Tenuis ccrvllia. Buccuta, f rom galex, # 
TBeattt?) Forma 5 pulcntudo, 

^.to^EgrcBh fivelu- 1 A bed- fellow. Confers kSM»- 

cuienta forma. 1 tubernalts. 

Beautiful or beauteous. Formo- , , 

fus, pulcher, venuftus, fpecio- parturio, pano 

.Beautifully. Pulchri, venu(». dondecSro. ■ 

Beautified or trimm\l. Ornatus, 

decoratU9. n . ^ 

Beautifying or' garni jinn g. Or- 

natu5j(HsO' , . ' t , . 
To beat*tifiethe fk*n andtnakg it 

/J^orn handfome. Ittducere cuti us. 
nitorem. . fl I f 

* Tbe Bea^r oV Bezoar-Jtone. 

Lapis Bezoar. • 

Annull pala. 
To fiecalW. Sedo, paco. 

Becalmed. Vento deftitutus. 

T&tcaufe. Quia, quoniam^r^o- 
ptcrea qubd# 

Becaufeof. Propter 
Ergd,cum Oen. Nembeer. Muftum* 
Frejhbeer. Potus recens. 

Stale bardbeer. Actdus potus. 

Dead beer. Vappa. 
To trff * vejJTrf o/ teey. Rellnere 

feriam, 

^betv^tU^ Sandapila, ca- 

pulum, feretrum. Vld. Bear. 
Thofe that carry the bier. Sanda* 

Puer- I pllarii. Vid. Bearer. 

' ulcralis tela 3 

, s _ lefto 

. nere, concinnare. i t Scoparia , ofy- 

1^4 bed-maker. Leaiftern 

TBWftD* Clinicus , lefto affix- milkoftheUWffterfhe has col- 

- 1 verf, Coloftra, (ortlm.) - 

Bet^ ^4 /;ei«g brought to bed. 

pcrium. rlus. Clinopo- 

i f L^iei Bed-ftra&> an herb ufed 
1 for Runnel. Galium. Wi. 

ft BrtaJgU. Oram veftis 
collutulart* 

TofteBa«J. Afpergere. 
To fienattll- Conlpurcare. 
b^irf, Oblimare. $ Wirt 
. cum Acc. 1 colly, Dcnigrare. ^ With ink^ 
«r™ cum vtu.i. l&c. Commaculare. 

tccdula " ^ Bret without fcem. Biitum,. 
R« 

t "v4 iett offiax. Unlbrium.R.. 
i.e. cxpon. Sk. linifrangibulum, 

a Tewiow or Brake. 
^TBeetU. Malleus, tudes. Ahtt^orriU. Rivus. 
-4 TSertt o^w^- Nutus, (Bs.} 

To beready at ones becl\. ~ 

re ex nutu. 

To Becfc^w. Nuo, nuto. 
To &ct%w to one. AnnuOjtm 
To beckon from one. Abnuo 

convenio. 

It becometh. Decet, convenit. 
It mif -becomes. Dedecet. 
Becoming. Decens , conveni- 
ens. 

Becomingnefs. Decorum, n. de- 
cor. 

What becomes you. Quod te dig- 

num eft. 

To Become or prove and be made. 

Fio, evado. 

He became fo proud. Eb arrogan- 
tiae proceflit. 

What will become of me ? Quad 

mihi,me,ordemefiet? 

To become alfo is the fsgn of a 
Verb Inceptive \as To become hot. 

Calefco, Sec. 

Aj&ZBi Leftus.cubile. v Coqpcrtus 

TheT&tiWV or T5fBttePi }; 

the neaiher Hone of an Oil-null. 
Peiide- Meta, inferior molaris. Wa. 

ToJjeDeto. irroro. 

OSeUUttl or Betblem , a place, 
where mad folks are hpt. Xeno- 

dochium Bethlehemiticum, No- 
(bcomium mauiacorum. # 
A Bedlam. Maniacus, fonoius, 
mente motus five captus. 
Bedlam-liks, ad^ Furibundus. 

6 Adv. Furiosi. 
jllieDioll. Catalogs. 
To beDttfl. Pulvere confper- A little bed. uk 
A truchje-bed. Parabuftus. 
A trundle-bed. Leftiis verfati- 

lis. 

A fettle-bed. AcoAiturri. 
A pallet-l ed. Stratum, ftibadi- 

^4 bride-led. Leftus v genialis, 
thorus. 

^[^of/ltf/e.Pulvinar^ gere. 

w4TBee* Apes, apis. 
A little bee. Apicula. 
A bumble-bee or bumblebee. 

Bombilius. 

A drone-bee. Fucus, cephen. 
A gad-bee. Afilus. 
Tbejlwgofabee. Aculeus. 

Tfce humming of a bee. Bom- 
bus. 

The young bee , wkiljl a grub. 

Nympha. 

A Bec-hive. Alvearc, prxfepe. 

Afwarmofbees. Examen. 

A Bee-merchant. Apiarius. 
A Bee-eater or Eat-bee , a bird. 

Apiafter, roerops. 
f Bee-flower y an herb. Orchis, 
f Bees-vejlyin herb. Linariae {pe- 
des. 

f Bee-wort or Balm gentle. Me- 

liCTophyllum. dicula. 

w4 Beetle-head. TudltatlUS , fa- 
tuus,ftipes. 

Beetle-browd. Supercittofus. 

A UttVt} <* fih $carab«us,can- 

tharus; 

The long-leg beetle. BupreftU, 

tabanus. 

The dung-beetle. Scarabam pi- 
lularis.. 

The knobbed horn*H beetle. Scara- 

bxus antennis nodofis. Wi. 
As blind as a beetle. Hypfeacae- 

ciorv . 

To befall or ^ej/.AccidOjCon- 

tirtgo, evenio. 

If any thin^ fhould beftU me, 
otherwife, then well. Siquidmihi 
humanit&s accident. 

35eRtttnS* Conveniens. 
To befools. Illudere, ludifi- 
cari,ludosfacere. 

1&tf0}t oftimei Ante, pr*p. & 

adv. 

Before, i. e. formerly. Olim, an- 
tenacjdudum. ■ 
Long before. Jam pridem ^ du- 

_um, aetatem. 

A little before. Paulo ante, fub 
cum Acc. 

The day before the wedding. Pn- 

dienuptiarum. 

Before, for Before that . Antequim, 
priufqu3im. 

The day before I went from home. 

Pridie quim domo profeftus 

fum. 

Ante, TBtfO^ of place. Ante, pro, 

pr\g. , _ 

Before and behind. A frontc Sc 

i tergo^ 

Be/ore Be/ire nit dMfc ^ to mite, fa}. 

ice. Supra, ant^ prifo. 

Before an Adj. Prior. 
^efO?e, u in prefence. Catm, 

apud, aatc ^ in conipe«u. # 
Be/ore Palam^uffopa- 

tulo. 

Before ones face or fight. Ante, 

ob,pr«ter oculos; fufr oralis. 

To te before ones eyes. Ocuhs 
obverfiiri. 

'Befo« «»/ ctnH t ***** » 5 * w f e 

rial, ^Plufquam. i : 
tben> PotiCis quam. $ i. Sooner 
then, Citlusquim. 
To pre/er one thing before another. 
Prasferre, anteponere aliud alll. 
.Togpiefore. Pr«co, pracedo. 

To get before one* Pr*vertere> 

jpriorem e(Te. ' ; 

To kffotp beforehand. Pr*iclre 

■ h 

T» wo«y, &c beforehand. In 
anteoeflum dare. 
To do a thing .before his Mfit*A*\ 

Pravenire defideriurti. ! 
beforehand in the world. Opulen- 
tus, locuples. 

To befriend o»e # Oratiiicari, 
gratil fublevare, amid olfieium 
pr*ftare. 

To UJeg or humbly intreat. Hu- 
militer & fubmifgfe peto, fupplt- 

co$ab}icere fe ad pedes alicujus., 

To Beg ot earnejlly dcjire. Obnixfe 

rogo, obteftor. 

Let me beg it of you. Sine te ex- 

orem. 

To beg leave to play. Impetrare 
veniam ludendi. 

To Beg or ash^ an alms. Mendi- 
care* ftipem cogere. 
The begging Friars. Fratresmen- 
dicantes. 

ABegger. Mendicus.,a. 

Beggers BuJJ) or the phee of their 
Rendezvous. Clivus Aricinus. 
As lazy as a begger. Otio tor- 
pens. 

ToBetgerme. Ad inopiam, ad 
egeftatem redigere. 

Begger y. Mendicitas , cgeftas, 
extrema inopia, 

Btlgnly* an •Adj. Pannofiis., 
Of things. Abjeftus, humilis $ 

^putidus, importunus. 

A begger ly fellow. Irus. 

Begprly r an Adv.' u Toorly. 
Abjette, putid^. 

Beggerlinefs. Pauperies. . 
^ffejKet. Gigno, genero, pro- 

creo, propSgo. 

To. peget or procure. Concilio, 
pario, paro. 

A begetter. Genitor, procreator. 

A begetting. GenitUG^procrea- 
tio. 

Begotten. Procreatus, genitus, 
prognatus. 

Thefirfi begotten. Primogenitus. 

An only begotten. Unigenitus. 

T° .^egin. Incipio , occipio, 
inchoo. 

To begin y N. Nafcor, orlor. As 
There began a quarrel betwixt 

them^ Ortaeftlis inter eos ma- 
xima* § the plague begun y Co- 
ortapeftis. 

To begin afiejh or again. Redin* 

tegro, inft*uro. To Begin a dtfiyt. Inftituo. At 
To begin to dtfeourfe. Oratio- 
nem inftituere. 

As you have be^un to do. Sicut 

facere inftituiftis. 

To Begin a journey. Ingredi iter. 
To begin a war. Capeflere ar» 

ma. 

To bfgin the quarrel fir ft, taceP 

CO) Prior aggredior, aciorior. 

To hegin or enter upon an office. 
Iniremagiftratum. 

To begin a thing luckjly. Avkfyi- 

cor, aufpjcatb aggredior. 

the leafe tygips at Cbriftwas. 

Initium ducit vel (limit it Na* 
taUtiis. 

When the year begins, In&twte 

a»np. 

Since the world began. Ab orbe 

condito y Poft homines natos, 
Poft hominum memoriam. M(tt«9 ^ trip. Poft. $ An 
Adv. Pone>atergo. 

To behindy or to be left behind. 
Rclinqni , (upcre(Te , reliquum 
^fle, reftare. 

Wha t it behind. Quod fupereft, 

reliquum* refiduunu 
To be behind in Arrears. Reli- 
quor. A Saints bell or facrfoitell/ai 

panula&cra. 

Tbtbellof acjock. Tyiwattnm 
An ahrum^bell. Tro&afMliil 

cum martrllo. Wa. 

Apaftng-bell. Mortinola>\ 

panalunebri). 

A hrprbcU. Campinola. 
A kmkt bells. Acctpltri* tl 
tinnabula. 
To be behind in 9 s buflnefs, Ceffb. 

$ehind*band in the world. tiA\x[-\toe button to the bell on. oF opUm redaftus 9 awe alicno op- 

pr^fl\is. 

To come behind one for efiate^ 

skilly &c. Cedere , pofteriorcs 
ferre, imparcm efle. 

jjteakjil.of one behind his back^ 

Abfentis&mam Ixdere. 

TStflfAn prftefnAdv* En I ec- 

BjehoUhimyhet. Eccum>eccam ; 
eUuoueltam! Sec. To finijh what he hath begun* Per- J To btfyQtt) or loohjtpon, Alpicio, te^erc q^od exorfos eft 

T5C3innittJf. Principium, 
init^m. ^ l 

A beginning or rife. Origo,pri- 

mormum. ; 

The beginning or firfl entranced 

Introitus^ingreffus, veftibulum,! 
limen. . * j 

The beginning of a fpeech, Exor- 
dium, j 
The beginning or firjl Jtart of M 

race. Carceres, pi. | 

From the beginning to the end.' 

A carceribus 3d metam. j 

A beginner. Inceptor. i 
A beginner or dejigner. Author,^ 

inventor. 

A beginner or fetter on. Dux, 
auftor, fuafor. 

A beginner or novice. Tiro. ' 
Begun. Inchoatus, coeptus. 
To : be«iU h (tlfo a Jign of the\ 

Verb lnceptive y qs To begin toflou- 

rip. Florefco. 

^ foegtt. cateiius, v. beagle. 

* A bc^erbeg , a lurkijb Ojficery 
q* d. , Dominus do minor urn. 
Prxfeftusj Piroconful. 
Begotten. G«itus, procreatus, 

editus,ortusffatus,v. To beget. 

To begtlmt. Fuligine denigro. 
To begreafe. Inungo^ oblino. 

To b$gtUl( or deceive. Decipio, 

fraudo, deliido, fruftror^ verba 
do, circumvenio. 
Beguiled. Delullis 9 fraudatus. 
t TSegttinejS, order of Nuns, 

Moniales S. Beggx , qu«.erat S. 
Gertrudis foror. 
Jw ^beljalfj Sec. Med causa, 

meo nomine, mea vice. 
To befiabe himfelf. Gerere,pr«- 
bere ft. 

To behave himfelf welly illy in his 
office. Beni, mate provinciam 
adminiftrare. 

Well) ill-behaved, Ben& , male 
moratus. 

Behaviour. Geftus,(fts.) 
Goody ill behaviour. Boni , mali 
mores. 

76 beljfcaO. Decollo, obtrun- 

co, caput amputo, fecuri pcrcu- 
tio. 

A beheading. Decollatio. 

1Btt)Zltt. Iofpeftus. v.^boia. 

•^•teljefl or ^row//e,Promi(Tum. fpefto. 11 

To Behold. or lookjtboui. Circum-! 1 

fpicio, difpicio, luftro. 

To behold , or view with eaxnefi- 
nefs or delight.' Gontcmplor 9 

obtuw. 

Beheld. SpeAatqs, confpeflus. 
A beholder. SPeftator, contem- 
plator, inTpeaor curiofus. 
A beholding or . looking. Intuitus, 
contemplatio. 

QSeljOlbiltg » i* t beholden or 
bound to cite. Devinftus , obli- 
gatus, obftriflus, addidus. 
Behqldingneff. Obligatio. 

it bebOObetTj. Expedit, con* 
venitj opprtet, intereft. 
Behoovful. Commodus, utiliu 

TBibOM* Commodum, utilitas. 
To mybehoof. E remel. 

^QBeittg. Ens$ efTentia. 
To Be in being. Efle in rerum 
naturl, extare. 

Ones being or abode. Habitatio. 
To have jo fettled being. Non ha- 
bere commorandi locum, incer- 

ti laris efle. 

My being here. Mea pivefentta. 
QBCiUg) i*C. toPe\ as 'tis good 
beingherry Bonum eft eflel^tc^ 
There's no being for me /.)ere,Non 

licet mihi efle liic. 

TSCillg, bejore an In fin. is a fign 
of the future in rus y as Being to 
come. Venturus. 

TBtillgy betwixt two. Nount is a 

Jtgnoj Appofitionyandthdt fome- 
times in the Ablative cafe , at 
Chrijl being my guide 1 r///e, 
Chrifto apipice regno. 

This Avpofition fometime expreft 

by As being. Quippe, utpotc, or 

As being one that. Ut qui, ut- 

potequi, quippequi. 

15ti\\%i }*r Seeing that, Foraf- 
much' as , Becaufe that. Quum, 

cum, quoniam, quandoquidem. 

Tok^tp a thing from being done. 

Prohibere, impcdirealiquid, ne 
fiat. 

it was neer being done. Parum 
abfuit quin fieret. 
/ am fo far from being, Tantum 
abeftutfim, 

Ays%\\, Campana, nola. 
A little, bell. Campanula, tin- 
rimiabulum. 

C 2 \ (endix. 

The dapper of Nol* mal- 
leus. v : 

A rhigivtaf Ullh Puliatlo. , 
A peal or chime of bells. Concen* 

<W;HCFlarairu 

^ Jkljryj Campanile > turrli 

C3i|TipaDitcra. 

Jo curfe one with bell , bool± and 
candle. O m nibus di til dpvdvcrft 
To bear away the bell. Prariperc 

pal mam. 

A Bell-founder. Eulor urameu- 
tarius. 

A Belt -man. Prjeco noQurnu9. 
A helUweatber. Vervcxiedarius. 
A bell-bit. Lupatum.campani- 
forme. 

Bell-flowers cr blew»bellt* Cam- 
panula, uvularia, 
feelaggei). Reliftus a tcrgo. 
(Madidatu4.R.) 

To belaitl °r belabour one found- 

ly. Verberare ufque ad necem, 
malfcmultare. 

t1&el*amj?. Pulcher amicus. 

i <im fttiateo. Noxoccupavlt. j 

To betaK onts wa J* Inlidlarl^ ta*: 
fidias ftruere^ j 

To WtXtYiybell^orWeah^windufy* 

ward. Ruclo. . ; 

Abelch. Ruftus,(ui.) 

^mttjame. vetuia*; ; v i. n 

To beleaguer or 'Wmjim. t 

deo, cir<Jumfideo, obudlont cln* 

go. , . : 

To TQt\itt>t>credit , truft. Credo, 

fidem habeo. 

A tbmgnotto be believed, lucre- ? 

dibile, fidoi abfonui'n. • • 

A perfon not to be believed as a* 
witnefs. Inteftabilis. • 
A Believer, Fidelis. 

QSelltfi'wJl w crerfif. Fides,(el.) 
Light of belief y or Apt to beiieve, 
Credulus. 

Hard of belief. Incredulus. 

Eafsnefs of belief.. Crodulitas. \ 
Hardneft of belief, Incrcdullta?., 
A wrong belief. Pideff erronea. 

lie that is cf a>rigfit belief in Ae- 
ligion. Orthodoxqs. 
To have 1st tie belief. Diffido,fuP 
picor. 

Pajl all belief. Incredibilis di- 
Au, (uperans omnem fidem. 

Who would believe it ? Proh 

Deftm atquehpminum fidem ! : 
t TBelibe or Blive 7 i, <%tf kkly. 
Statim, illico. 

To belliptP , l*hi an 096 or cow., 

Mugio, boMinor, boo. 
Abellowine. Mugitus, boatus. 

A pair of bellotPtf. FolHs. t 
Smiths bellows. Foliis fabrilis. 
Tlx pipe or nozzle of the bellows,. 

Aerophyfium. 

-^TBelij;. Venter, alvus. ^ . ■ ■ i ■ ^ . 4 ■ 1 < ■ 
\ < « A tittle belly. Ventricular > - 

Grtat-bettkd. Vcf!trk6fife* ^ ^ 

prjgu?jfo f . • • 

The 3mi of a lute. Concavtutl 

tcftacftnis. 

ft' r » 
Tsbehfletfld 

Fe. v -'• 

*4 B.jtd or fold. Plica, 

+ T&e feritf o/ (i J&ip. Latcrum 

firmamentum, curvatura Be The 'Belly ate or griping of it? 1+ ^ Bxtdin Heraldry. FaFcia. 

Tormina inte(Una,w^ # 
naVchiclatiu,flatttihypbcondri- | Inclinans, obllquatas 

act. 

A belly-worm. Lumbricus inte- 
ftinorum. 

^ belly-god. Helluo, gulofiw, £t*BiHti>okttci o > good Witt 

nev&lentia, favor. 

f Benjmtn or Benzoin^ gumnv 
Ltffcrpittum, gummt Benzoi 
num, ros Syriacus. 

f T/tf M> o/ Benjamin. Silphi- 
urn. Bending or fbclving. 
devexus. 

Bending forwards. Prominens T&ettitf&tejU Nofte pneventus. 
qiitim Era nox oCcupavit* 
Acclinls, | * Benign , kind , courieom. Be ntgnus. 

* Benignity or genilencfs^ an* 

tending iitwardsl Acciivisi ven- J klndtieft. Benignitas, animi can- 
tremfaciens. I dor, liberalitas. voraju Epicuri de grege porcus. 

A gor^beuy or paunchJbeily . Ab- 

domirie tardus •, pingute aquali- 
cuius.* . 

Belly.timber or belly-cheer. Oplm* 

dapes, abdominis voluptates. 

To btfOflg pertain to. Atti- 
nco ad, compcto cum Dat. 
J/ belongeth. Pcrtinet, Fpeftat. 
To whom doth it belong? Gujus, 

a 3 urn? 

^eltfttlL Dlle£hw.* 

Dearly beloved, Dilcftilllmus. 
IBfclofo or beneath, Infra/ubt&s. 

^ $Clt* Balteus. 

jhoulder-belt. Balteus fupcr- 
humeralis. 

A waft-belt. Clngulum mill* 
taw 

A klt-makgr. Baltearius. 
To f one. Calumnior. 

Tv bcty a thing. Ementior. 
Belyed. Fa!s6 delatus. 4 Emcn- 
titus. 

TohtmivZ. Oblinvrcj inqui- 

nare. . . 

^l)tmoatt» Condoleo, deplo- 
re \ * 

f Ben 9 an aromairch^mi. -Bala- 

ttusmyriftica* "Wfa. 
(damnum, fedile. 

A Bench of Ju ft ice. Tribunal, 

q.d. Regis vel Judicis Scam- 
num. . y 

The Kings Bench. Bancus regi- 
us. / 

Abehcbof yufltcejtt Conftffus. 
t A Benclxr.* Affeflbr. 
7fo Benches in, a barge or flip. 

Tranftra, Juga ^ pi. 

P.ennitefi-bench. Ofcitsms vel 
.otiofiimftdile. 

To OBtltBu tacreoh^orbew. Fle- 

fto,.tnflcao, curvo. 

To bend bsch^ Reflefto, retor- 
queo. 

To bend towards. Inclino, 

. To bendjremtcard. peclino* 
To bend inward. Incurvo. 
To bind round. In orbem flefto. 

Tobcnda bow. Arcum tendeVe^ 
adduced, finuareycurvare. 
To bend his brews ^ • Capcrare 

frontem. 

To bend kk fifls., Complicare 
pugnos* . \ . . 

To betid him ft f y bit mind to a 
thing. Applicare fe, animum ad 

aliquid. " 

Tohend Hsftudy. Anniti, cona^ 
ri, ftiidium confer^. 

Hajie to bend. Flexibilis^flexilis. 

To bind. New, Vergo. 
To benpl or Jhrink^knder a burden. 

Sob ppndertnutarc. . + One berry , or the herb True* 
love. Herba Paris. Wi. 
fA fjeprg or bumugb. Collis, 
tumulus, agger. Dift. 

^ Canny- berry. ^Cunlculorura 

lattbulum. • 

t IBtttJj 9 Seaxroom to moor a 
flip* Spatium commodum; in 

quo navis in anchoris ftans vacil- 
let Sk. 

t ^ liertOtt or grange. Villa, 

?rjediiim frumentarium. 
WMtftm y "an herb. Pyre- 

thrum. Bmdingwfe. Acclivfe. $ LiAf +^&Cn(fon^ hlefftng. Bene* Beryl, aprecions flone. Be- 

a boft. Arcuatim. di^io. . . _ IVjJi^ « ^ « boft 

Jk ^dCnTo}Towing. Flexura, I f TOttttet* ^ G ram > ^ 1 f or *<**!" 

inclinatioT 1 ryophyllatum. Barb. Sanamun- v$ Heraldry 5 a hndofgold torn. 

A bending downwards. Declivi- da > oculus leporis , Benedt- 1 ■S?!S^ t J? y ^~ ltt ? # 
tas, devexitas, |fta. 

U TSttlt or ru Jh. Juncus, fcir- 
pus v fpica, riiyrfus, fcapus gra- A bending arch-wife. Sinuatio. 
tendings and turnings. Diver- 
ticula. 

Tfo Benders. Tendines, mutculi 
digitorum flexoresi Wa. 
Bent or bowed. Inclinatus,di (tor- 
tus. 

Bent forward. Acclinatus. 
Bent backyard. Reclinatus. 
Bent like a bow. Arcuatus. 
Bent likg a hock^ Falcatu*. * 
Bern or crooked, adj. Incurvus. 
Bent unto a tiling. Deditus,-ad- 

ciiftus : propenfus, proclivis, 
adj. 

Refoluielybent. Deftinatus, ob- 
firmatus. 

Maliciously bent againft one. In- 

fenfus,cumDat. 
The bent of ones body. Corporis 

nixus. 

ABent of graft* Spica graminis. 

IBeneath, a Tr*P. In(H, fub, 
lubter. ^ An Adv. Infra, fob- 
tfts, dcorftm. ^ An Adj.; In- 
fernus, inferior. 

From beneath. Infernfc, ex in- 
feris. 

* A Bcncdi&ion or hlefftng. Be- 
ncdi&io. 

+ ABehefattor) he that doth one 
agoodiurn. Benefaftor, 
Abcntfa&or to Scholars. Moece- 

nas, patronus,fautor. minis 

f The Bent-graft. Gramen agro- 
turn, vend Fpica. 

To fcenuroitU Stupefocio. 

To be benummed. Obtorpeo. 
§ With cold. Algeo. 
That h apt to benutn. Narcoti- 

cus. 

Bemmmed. Torpidus , emor- 

tUU3. . 

A benummingor benummednefs . 

TorfK>r> Jftupor. 

Tofoyifa. Commingo. 
Bepifh totio madens. 
To htMt&tb or leave by will. 

Lego, (as.) 

To bequeath or freely beftow. tar- 
gior, addico. 

^ 'BfqueQ or legacy 
turn. 

He or fle to whom any thing it 

bequeathed. Legatarius, a. . 
To lieta? or defile. Confpurco, 
concaco, conforio. 

Berayed. Permerdatus. 
* Th Berbery or Barberry tree. 

Berberis. 

To fctceatlt or deprive. Orbo, 

privo,fpolio. 

Bereaved or Bereft. Orbatus, pri- 
vatus... 

A bereaving. Privatio To befeecl) or fn.reau SuppltCO, 

obteftor, obfecro; 
Humbly to befeech. Supplfciter! 
iubmifl!6 precdr. 

Edrnefily to befeech. Magnopert 
peto,obnixirogo. 

£ befeech you. Quxfo te, fodes. 
I befought the Lord. Imploravi* 
exoravi Dominum. 
TohttiMti or become. Deceo, 

cum Acc. Convpnio, cum Dat. 
Befeerning or comely. Conveni- 
ens, decens,decorus. 
To btftt ♦ Circumdare^ obfidc-; 
re. 

Hard befet. Ad incitas redaftus. 

Befet with Diamonds. Interftin- 
ftusgemmis. 

To htfbtit. Concaco, permer- 
do.. 

AIL bejhitten. Permerdatus. 

Lega T l To fwfytetQ* Imprecor, male- 

dico. 

Bejhrew your heart. Mal^ tibi (it, 

abiqubdignuses. 

TBtWt> a Pr*p. i. C. By or nhh 
to. Prope, propter, juxt a, Se- 
cundum. 

Bvfide^ue. Except r SaveyBuh, 
Prxter, extra. 

Befidcy i. e. Above , more then. 
Prater, ultra. 

TffefiDeft a Conj. \. e. More> or 

Moreover Sun her more. Praeterei 
porrd, adnoc. A benefaiior to fome publickA gomenfe, pyrumHetrufcum fA Bergamot-pear. Pyrum Ber- 1 Befides that. Praeterquim qubd. rrork. Liberalis erogator. 
* A Bem j allure. Largitio. 
*A Benefice or Church-living. 

SacerdotiumjbeneRcium, munus 
Ecclefiafticum. Befides bimfclf or mad. Demens, 
mente captus. 

To be befides himfelf. Deliro. 
Befides the purpofc. Abs re.. 

Bcfide the iujbion. Nihil ad 

rhombum. t a 'BcrsIjinaHflerj the Bai- 
liff or chief Officer among the 

Verby-fl ire miners. [Balivus 
mineratorum] fcapceniul» ma- 
gifter. 

* Bemjcenccy or doing of good 1 1 ^ TBtVSWotty * Coun ht l J To bgfiggt. ObGdeo^obfidione 
turns. . Bcneficentia >. liberali- there. C conventus^ tpinerator J cin^o, circumyallQ, oppugno. 
tas. I rum,3 Curia ftannaria. B ' » « 

* Beneficial or klnd.and fee. Be- A OBerrp. Bacca, morum. 

neficus. I A little berry. Baccula. 

Beneficial or advantages. Com- J A Bay-berry. . Bacca laurea. 
modus, utilis. ^ blackberry or ^ramble-berry. 

A Itfttfcfit ^ good turn. Benefi- Vacciniumbatinum, morum ru- 
cium, gratia, officium, munus. bi five fentis. 

Bineji') advan age or profit. Com- I An Elder-berry. Afteon,n. 
modum, emolumentum , utili- An Ivy-berry. Gorymbus. 
tas.. ' J'^ RaJ}>i$-berry. Morum rubi 

To benefit or profit onc y . AS. Be- J Idxi. 

A Servk-berry. Sorbum. 1 

AWhit-tborrt-berry. Zura. 

A Bear-berry. Uvaurfina. ncfacio, profiim. 

Ti) benefit or profit by orie y Heut. 
Proficio. As 
To benefit undtr a Minijltr*. Fru- 

ftum capcre ex ejus.concionir 
bus* A Goofe-berry.. Uva anferina, 
groflufaria. 

Hung with berries.. Baccatus. Bejugcd. Obfeflus. 

Tj litCtntatr. lnungo,oblino. 
Bifmearei. Delibutus, qbUtus. 

TojefmoKe* Fumigo. 

To befmut^ Fuliginedenigro. 
^befom* Scopa. V.Beafim* 
To fa { ot» Infatuo, demento.- 
To befit with drink? Inebrkv 
To befpattlr* Afpergo. 

Tobef&atol* confpuo.. 

To b^ipiak one 3 or fpeak^ to him. 
Alloauor, compello. . 

To beffeak htm and tngage him on 
our tide. In parties traherje • Tq belbeak^a thing* or fpeak^forh 
aforehand.Ali({\iii faciendum vel 

emendum mandare,.procurare.- 

To m 

mkmm 
Maculare, macu- 1 To ftetlflt or happen. Contango, [ tjoj^c^' vinaiM ddd«in aifUl ( * ThtVhMn rir ^'J^h^ 

Hs diltlngttcre. 

intcrftttiftus i wmiw».".»'7-v , f ..». r ,,„,„„u.yractum. . . 1 1 IBfce, *tymcMur t tinftu Btftecty 

intcrlhi 

To !be^tt. Confpua 

Toietpot. Commaculo. I vw ■ 

Bttiw- 1 Uva bicarnis. Sk. mane, multomane. 

Betimes \, or in good time. Matu rofte^Wtter. Conf^utare 
^{fl» o» Jty Optimus, 

Vtji t toA<tv. Optimi. | tendo, pr*lagio 

Befabtfottd compare. Tarn - ... ig^j - - A bttiy of quails, of roc»buchj) \ ra cacrulea. 
0/ L.i^iex« Coturnicum , &c. w 

grcx. I with one. Altercor , contend?**. 

,„ 7 „ - v m „ # . Bevy-greafe.tbe fat of a Roc-deer 

Piper adulterinum, M* Vide Adeps cervirta. I ^'Wc^i^or^rreW^jp, 0«r 

To ftetoail or /awe*. Deploro J flifhis, concertario, atteraridj 

To tifl or command* JubfeOi lip 
go. 1 pero, pr«cipio. >* 

Bewailed. Dcploratus. I To Mi or invite guefii. : Invlt*). 

To betoarf °r tab heed. Caveo, j voco. ; ^ . J '. k i 

euro,- I 7o bid orpublifh tf)e Bwu B^ T 'i\ia^mL noere nitU inten- To ttttn one. . Prodo, trado. To Bemre or /00^/ow Aim. Pro- nas.matrlmoniales pubtlcarc. ' 
dcri nSlS I ^ rfi/cowr thing. In- 1 (pici£r. / . . , | To Wn*o/y ^ Arias lnd|ce Tomkitke'beft of a bad market. jtaWW^ 

Redimere fecaptumquim queat | Bet 

mini mo., ' 1b kware or avoida thing. Devi- 1 re, promulgare. . 
to, fuglo. To bid the enemy baiilc. Ucdr 

To beutft* Madcfacio, confpet- 1 Fere, provocate a " 
go. I nunciare bellum. 

v _ a To b ptof tC^& w incbant. Fafci- 

7o btttUfl Concredcre,fidei | no, incanto. 

BewkchedoroutofhkwitSylytti- To make the beft of every thing. 

Lucru.il undecuonue captare,*^^^ 
utiHtatem in omnibus fectan. „--.--;,-- t- 
To w the be(l conftmUioH upon alicujusdommittere 
so isn j 9 1 t j_ \ <$ nt fa an Adj. Meiior, po-|pbatus, 

fulere. " I tiof » Pt* ftantior * Tabid defiance. Vxovoco* 
To Wrf : if* jrice , or wo»jj /or d 

f/^i/fg. Lidtari, licert.' . 
What do you bid fir it t Quantl WW or. i/i Wjr. Ef- 1 lici tarU ? . . 

To KM ff^rer. Hbrtafl ad r pre- bewitching, ing. Formula qutdam juris 
To betojay °r difiover a ficret candum, oratlonet ffM&GU W 
plead- Fplcarf. muerioremefTe \ Abetter man. Hotiodi^nior. 

tieOatl, nil fort ef cattle. Pe- ^ bettercaufe. Superior caufa. 

w^ armenta. M .fcwr Potior condi- 

To befleaB; Commodo,profum. 1 tip- divulgare. 
*Bc$at. beafily. Beftialis. I ^ belter fortune. Fortuna Fecun- To Bemr/iy or /ow/lw bofe. C«n 

^btfliin^/EoetQreoppiere. Idior. I cacare (iibligacultt. 

To htm himf 1 If. &tmtm mo- To have the better on' I. Superarc, Bewrayed. Tivpiter fiditus. 
vcrerapidem. prscellere. ^KOIffc " Tirana, ultra. , . w 

To T&ettOto or give. Largior, To give one the better. Cedere, Beyond of meafure. Supra, pr«- luto, Falvere jweo. p 
confero herbam porrlgere. Iter, extra, ^ -M bfU*aUor ( WO;»U • W- 

Misbetter. Pr4ftat,fatius eft. B^o«^^ meafure. Supra mo- 1 nus, oeha collatitla, pdtlo pr«- 

To Br«er or to make better. Emen- 1 dum. caria*. ' k «- 

' J^v. Ulteri&s, por- To biDt or Abide. tommprarU 

Mble.teOjB. Diverblum, .ada- 

&c. an. Ad). TranC I glum.. At your bidding. Tfto Juffur, 

Without ones biddhg. In^WX^ , 
Do as I badyo$t.x ItSfic ut Joflt" 
To do as he is bid. Mbrem gerere 
moncntl, difto audicntem cue. 
To bid one AdltW orf arml. ^ 

gooi_ I To befioworlayout. Impendo. 

' To befiow in Charity. Erogo. 
Tobefiow or place m Colloco. 

To befiow or lay up. Recondo. 
To Bcfiow coft. Sumptunfacio 

To b'ftow his pains. Locare ope- lefcere. 
mm, curam ponere in - re all- To groro better m manners. Mo- 
qu^, 1 res lit melius mutare. 

To beftow bit time. Conterere \Tobe never the better. Nihil 

tempus, collocare bonas horas. . I quidquam profiderc. 

To bellow gifs on one. Aliquem Ones Betters. Superiores. 

muneribus cumulare. I 'Bettoe^n, * ?r*p. ifiter. marinus Divcrtlcuji tranfi- 1 ay. ^ 
llioj tranFgredior. -ifcfer orbear 9 4o carncorpton. 

Togobeyonione, 1* over-reach Loculus, feretrum, ftnaaplia. 
»«e. Circumvenio, circumfcri- hBIg or grwf, Qranqls* . 

bo. I SonnwUi hi*. Orand^fittlus. 

To go beyond, \. toexcell. Pr*fto, | Big with chtld. Gravidas, pr»g- J To beftow a good living upon one. J Between themfelves , privately, [fupero, prjetcreo, .anteeo, yrstr j nans 
Opimum ftcerdotiam in aH-|$eorfim. 

quern conferre. I Between botb 9 \. in the middle. ^ 

[To beftow a daughter. Fili^m I In medio, medius, intermedius. dus in cornu cervino. 
collocare, nuptum dare. n 1 ' " J ^ curro. 1 *'g bul^ Crafus^turgidu^ 

Fecun- I Big withprtie. .TtfrmdUj, inr tus. 5f(»pm» bof*, i. indifferent. In 7iiie l)^ac ut X&yQXt P"^ 1 7o l<l0 K^l\ Tdrv&m tUCrl. magpa, Hmwii^ou^A^sour felf? I neatram partem propendens ; \ ken out of the mtwof a Ve'rfian I To fteikjbji xtordt. Ampulla* 

Quldafturuses? in confinio pofitus. ro^. Lapis Bezoar., . 1 * »^«« 

Be/tmed. Impenfus, collatus, tfo one. and. the. other. % [The to%t\ or fy^X of a tin%. An-j-^wg 

cpllocatus,8c<:. Altrinfec&s. nuHpala. ^? reav , <• ' 

^4 kffowi^. Expenfiojcollatio, fi'fve^V m o»e^ Cither. To it«U ?»'»']'/'/<'. Pcrgrscor. . To grow Mg: IHtutie Ko. . . 

cpllocatio, &c. Ultrb citrique, \M,gneff erfize. Magnitudo. 

T&tOtart , befltaWffI)t «r mad. To behtxveen. Intcrfuhl, inter- B'tnte T. . tll^ W^WSSSiS 

Lymphatus, mente motus. hacco. ■ 1 1 traftichon, i>oTyfttehon Vernum. 

IftetlrlDtf Inequito, \To go between.. Intercede A fctaftf of *r ton-APrjepondium, 6 , 

To TStt or lay a rvheer with one. Toput or -14? between. Interpo- momentum> indinatio. 1 at owe. Blgamia. , 

Gertare pignore. no, Inter jicio. Wogoorrun bhjf. OWiqu^ cur- M Uggift ^ ."V 

r ' " ' - 1 TP.Wtottt. Inter. * ^fttotett. rcre ,. inclinare in altemtram Calantlca infantilij, anadema x 

«4* fitSec drinkjng bvtr *«« partem. J (Stis J n.) • 

Merenda, anttcoenium, Tibft cr»M>/c Potito,poto. | + Tir WBft?rk*i"rgg t "' f ' r - 

poftcojnium* To bib or ftp. Pitiflb. b/e. Flexura Rye arculi ruden^ 

A btW or caftor. Fiber , ca- \ A bibber. Bibax, vinofus, bipa- tis lp orbtm convolute • 

ftor. Vid; WtoCr. cuius. , J^artSfrA 

^ Bwer /<j»^. Caftdrea^i. plur. ^ or cbi/^r fucking-bottle. Btgetted. Saperftlttone ama* 

A Bevrr, or hat made of btvert Aliphanus, potiftfe. . • tus. 

hair. Galerus e fibrorum pills I -4 Bib or childt mui^....- , -. . , 

cbnfeftus. kreafl-clcth. Peaorale 9 ftfciola obiter & pro £e natl condit*. - 

txBever of an helmet. BttCCUli, peftoraliS. + Bilmrt } fi rBurl.m$ 

frons gale*. . \To UWt orbubble. Bilbio. G. 1 l«wt. Leges pagan* fi^villatl'- 

+ WQm&Zt) * Sea term. Po- 1 * Ike Bible. BiWia,orumi a., | c*, idftituta ruftitoruin. ^ To bet or lay down a flak£. Depo- 

no. 

Abetorflikg. Pignus, fponfio. 

To\)tt*M himfelf fame whiter. 

Recipere ft, conferre Fe. $ tor 
fafety. Conrugere. 
f To bettikg a thing and deliver it 
to anotbers <}rujt. Committo, 

tradb, tux matido fidd. 

T* HtyM limfelf. Cogito, 

confidero j Yecolligere Fe; 

To betfinkyand mufe upon, before- 

t*»d. ; Pt*meditark" r*Wt or fore. Ulcus, ( 
Full o)' biles. Ulcerofus. 
Theprickj??za>:d fhcotingpain of 

.ffiftusulceris* 
To makg one hrenk^out into biles. 

;Exulcero. 

TSiVk at Cribbage. Sots cifla. 
TU^iW of a bird. Roftrum, 
To b)U y as a pigeon doth. Colum- 

oari , toftrum roftro infercrej 
fuaviari. 

•A Bill of halbert. Bipenriis, pi- 
lum pnefcrratum. 

hedgingbitl. Runcina, falcu- 

A brownbill. Sjparus. 

A bill*man or lower of trees. Lig- 
i^tor. 

Bill orfcrowl. Schedula, ta- 

bella. 

A b ill et lift and catalogue* Ca- 
talogs* rotula. 

A Bill of Ihditemem. Libcllus 
accufatoriui. 

A bill, of complaint. Libcllus in- 

juriarum, pcftulatio. 

A Bill in Parliament. Lex ro- 

sanda* 

To bring in a bill to the Houfc. 

Referreadfcoatura. 
A Bill or bond for debt. Codicil- 

Chiro- 

gtaphum. . 

A pill of Exchange. Syngrapha 

cbllybiftica, codfdUus numraa* 

riusv 

•A bill upon ajatc , doer^ Sec. 

Pwramraa ? ^^^ 

To let a bill on the door, 3 to let 

loggings. infcribere *des merce- 
de. 

AtltW&mi. Vaccinium* bac- 
ca vitis Ida*. - 

t WlUmtttW 1 1 Abiliments 
for a womans drefs. Mundus 
muliebris. 

A ttlUt of mod for. feted. Ba- 
cillus, ta|ea. 

A Billet or ticket for quarter. 

Schedula feu teflera mili taris. 

A billet or billot if gold. Rudis 

^urimafla. 

?°P!ay at MilXtytXXl. Sph*ris 
IcUglobulis eburneis ludere. 
Abilliard*bMl. Pilaeburnea. 
Abilliard-ftick. Clava eburnea. 
A billiard^tablc. Menfa tudicu- 

laris.* 

A ISIUofo or great wave. Flu- 
Bus decumanus $ unia, fluflus. 

Tol&lm ortye. Ligb,vincio. 
To. bind hard. AtfXh aftringere. 
To bind to aftak£. Deli gar e ad 

palum. 

To bind up in bundles. Colligare 
in falciculos. 

To bind one band and footy or neck^ 
"and heels. Quadrupedem con- 

ttringere. 

JVith bis hands bound behind him. 
Manibus ad terga rcvinftis. 

To bind one with . an oath. Jut*e- 

jurando obftringere , in jura- 
mehtum adigere. 

To bind one by covenant. Obliga- 
te pafto. 

To bind a \ fervant by giving him 
earnejt* Obasro. 

Tb'hnia bargain whk tarnifl *~ Arrhidati confirmare. 

To bind one apprentice. Manci- 
pare. 

To bind a Varment wiibgatooniy 
Sec. Pnetexo. 

To bind a booh,. Libnim compin- 
gere. 

A Book-binder. Bibliopegus. 
To bind tlx belly. Aftringere al- 
vum. 

Binding or coftive. Stypticus. 
Binding as a bond. Obligatorily. 
To bind o re by courtejle. Devin- 
cio. 

To bind himfelf by promife. Sti- 

?ulor. 
o bind himfelf for appearance to ; 
anfwera charge in law. Satis da- 
re , vadari , vadimonium pra- : 

ftare. 

BjundortieJ. Ligatus, conftri- 
ftus. 

Bound or beholden. Devmftus. 
Vid. Bound. 

t * MttD of Eels. Menfura pel- 1 

Hum 33. Sk. 

t O^inO^tBeeO or Withy wind. 
Convolvulus, fmilax* foldanei- 

la. 

^ Mnn for bread. Cifta pana- 
ria. 

* A Biographer or writer ofliv$s. 
Biograpnus. 

* Bipmite y i. divided into two 

parts. Hi partitas. 
-A bittlytree. Betula. 

AWHM. Avis^olucris. 
Alinlebird. Avicula. 
A great' bird. Ales. 
A young bird. Pipio. 
A bira tmvly hatched. Pullus 

recens exclufus. 

To bird or go a 'birding. Aucupor. 
A birder. Auceps. 

*A hi/ding. Aucupium, 

A birding-picce. Sclopetum au- 
cupatorium. 

A bird-cage. Cavea. 

A bird-call. Fiftula, 

Birdlime, Vifcus. 

Sticking /i% bird-lime. Vifto- 
lusj vifcidus. 

+ Birds-cherry, an herb. Padus 
Theophrafti. 

t Birds eye. Paralyfis monta- 
na» 

t Birds foot. Orjiithopodium. 

+ Birds neftj an herb. Orchis a- 
bortiva, daucus fyiveftris. 

t Birds tares. Aracus, 
t Birds, tongue. Polygonium. 

^ filrffattUer, « kind of mid- 
gooft. Chenalopex,vulpanfcr. 
TeirteB orjludded. Clavatus. 
t Ahixlzt or tfomans hoca!, Ca- 
pitlum muliebre, lacerna. 

L^^irt, ajijb o} theTurbut hind. 

Rhombus. 

Birtf) or nativity. Nativitas. 

Bsrth or bringing forth. Partus, 
parturitio. 

Birth or parentage and extraction. 
Natales, parentela. 
Of good bsrth. Nobilis. 
Of mean birth. Ignobilis, 

An untimely birth. Abortus 3 a- 
bortro. 

New birth. Regeneratio. 

By birth. Natu. 

The after-birth. SecundLn*. Bearing two at a birth. Gemelli 
para. 

A Vmh-iay. Die* natalis vel 
natalitiun 

Afiajt upon the birth-day, Oene- 

thlia. . 

Birth-right. Primogeniture, 
t T&ivimofl. Ariftolodjia.* 
t IBtrtoOlt. Malum terr«. 
A OBityop °\ Frelaie.EfKcwpua, 

antiftes^ pr*ful. 

An Arcb-Bijbop. Archiepifto- 

pus. 

ABifhop of the chief City. Me- 

trbpolitesjin. 

A bijkoprickz Epiftopatus, 

A Btjhops mitre. Mitra > infiila, 

tiara, apex. 

A Bishops crofier. Pedum pafto- 

rale. 

A Bifropsfeat or chair. Affidela, 
abfida. 

Of a BiJ!,op. EpiCopalis* 

f Bijhops leaver, Betonica aqua- 

tica. 

f BiJJ?ops-weedy an herb. Ammi. 

TISivktU Paois nauticus* panis 

bifcoftus.. 

fBiCmtttC, or Tin-glaJ?, me- 
tal ufed in mating of pewter. Wi. 

Metalli genusj e# quo ftannum 
confit. 

* A Bi (Textile or l*eap-year. .Aa- 

.nusbiaextilis. 

* Bijlort or Snafq-wcedJliftotta. 

A bltcft* Canis foemina. 
A little bitch. Canicula. 

The liming of abitch. Initus. 

A i)it ofbready&c. Buccea,fru- 
ftum. 

A little bit. Buccella. 

The Bit of a bridle. Lupatum, 

lupus. 

To tear a thing all to bits. Frufta- 

tim di(cerpere. 

To Bite* Mordeo. 

To bite ojf. Demordeo, abrado^. 

prxmordeo. 

7a bite fore, or to the quick. Ad- 

mordeo. . ' 

To bite, as ft oft doth the graji , or 
as pepper doth thctongue^c. Uto. 
Bftten. Morfijs, demorfus. 
A hard bitten dog. Pugnacifli- 

mus, affuetus pugue cams. 
A biting. Morfqs, rofio. 
A bite with the teeth. MorfiiS. 

Biting in tafte. Mordax> after. 
Somewhat biting. Mordaculus. 
Very biting. Mordaciflimus. 
Biting one another. Mqrficatim. 
Bitingly, Mordicus, mord^citer. 

t 13JttacIC. Repofitorium a- 
cfts na»tica5. 

TBitter* Amarus, acerbus. 

To makg litter or fowre, Acerbo> 
as. 

To wax bitter. Amareico. 
Bhternefs. Amarities, amaritu- 
do, amaror. 

Full of bhternefs. Amarulen- 
tus. 

Bitterly. Amare, accrbiter. 

f Bitter-fweet , an herb. Dulca- 

mara>folanum lignofum. 

f Bitterwort. Geijtiana. 

^liutertt ^ 6(ttaur> * bird. 

Buteo, ardea ftdlaris. 

* Bituminous. Sulphureus , bi- 
tuminofiis. . B. me I» 

To Wab ; Futio, efEutio, blate- 

ro, garrio. 

A blab or long tongue. Futilis, 
lingulaca, 

A common blab. jRumigerulus, 
adj. 

Blaby a dogs name. Canache. 
T&WbtVtiipped. Labeo. 
Blabber-lips. DemiOa labra, n. 
BlflCfe. Niger^ater. 
Somewhat bhi% Nigellus, iub- 

niger. 

Bhckyh. Fufcus. 

Bright blacky Coracinus. 
Cole-blacL Anthracinus* furvus. 

Blacky. pneh. Piceus. 

Thellacljehick Shoomakgrs vfe. 

Atramentum iutorium , chal- 
canthum. 

Tl>eBlackof a bean. Hilunu 

To be blacky Nigreo, 
To p^w black. Nigrefca 

To befomewhat blacky Nigrico. 

To blachgn. Denigro. . 
Blackqed. Atratus. 
Togo m blacky Atri vel pulU 
vefte indui. 

Black and blew 5 an Adj. Livi- 
dus. 6 ASubft. Livor. 

To be I lackland blew. Liveo. 
To beat one blackand blew. Su- 
gillo. 

Blachufi. Nigredo. 

The black Art. Necromantia. 

A Black-bird or Ouzil. Merula. 

A Blackrberry. Vaccinium, mo- 

rum bati, bacca rubi. . 

Black^foot > adogs name. Melam- 
pus. 

A black-moor, ^tliiops, maurus. 
A jhe-BUck$moor. ^thiopifla. 
The Vfl)er of the Blachgod. U- 
torvirg* nigrx, virgibajulus. . 

A Blacksmith. Faber ferrari- 
us, 

Blacl^wheau Melampyrum. 

t The Blacl^vine y an herb. Ain- 

pelomelana. 

A 6la00er» Vefica. 

■A little bladder. Veflcula. * 
The gall-bladder. Veficula fellis. 
The Bladder-nut like the coco. 

Nux veficaria. . 

The WaSe of an herb. Folium, 
talca, fpica graminis. 
Abladeofafword. Lamina. 
A blade or a fword. Enfifc 
The blades of a flower. Capilla- 
mentum. 

A pair of yarn-winding blades. 
Gyrcillus. 

The breft-blade. Os enfiforme. 
Tie jhoulder-bladc. Scapula. 

A Blade or gallant, lautus homo. 
To blade it. Laute, magnified in- 
cedere. 

t One-blade y an herb. Monophyl- 

l^kunifolium. 

W>y-blade. Ophrys bifolia. 

A Sfajn or boil, ulcus, (eris.) 

To QBlatflC or find fault with. 

Cnlpo, criminor, reprehendo, 

accufo, vitupero. 

To be blamed. Arguor 9 • repre- 

hendor. 

Blamed. Culpatus. 
A blamcr or fault-Jindir. I$.ep r<J- 

hcnfbr. 
crimina- offenfa, ktofht , vltuperator , 
tor. 

Blame or fault. Culpa 5 
vkium. 

Ji blaming or finding fault. Rc- 

prehenfio, vituperatio. , 

To fret from blame. Abfblvo, cx- 
cuib. 

To lay the blame upon one. Fabam 
inaliquem cudere. 

Blameableor blame-worthy. Re- 

prehenfione dignus, culpabilis, 
vituperabilis. 

Blarnel'efi or faultlejf. Inculpa- 

tus, ivreprehenfibihs. 

Blamelejly or without blame. Irt- 

culpati. 

To ilia ItCd or whiten cl oaths. De- 

albob 

To blanch or takg of the rind , as 
in Almonds. Decortico. 
The blanching of Mafom work* 

Albarium. 

Blanchy or white coat , J3 dogs 

nanr. Leucon. 

To l)Ian5ii(6» Adblandtor. 
Blaudifiment. Blanditia. 
Q0lanfe or pale and wan. Palli- 
dus, luridus. 

Blanker out of counienancc.Con-' 
fufus. 

To be blank. Frigeo 3 labafco. 
A Blankjn lottery* Sorscafla. 
A bhnkor unlucky caft at dice, 

Jaftus fupinus. 

^blaitUtt. Lodix lanea, tora- 
le^ftragulum. 

A tittle blanket. Lodicula. 
To hX&tl. Clamitare, muginari. 

* To Blaftfxme or jpeak^evil of. 

Blalphemo. 

*Blafthemy or ill report. Bla£ 
phemia.f. 

Ablajbhemer. Bla(phemus, m. 

*BlajpbemoHt. Sacrilegus , tm- 
pius. 

Blajphemoujly. Imple, bla(phe- 
m^adv. 

To blafl. Fulguro, uftulo, uro, 

fidero, afflo. 

BTafted or planet ftruck. Sidera- 
tus, ambuftus. 

hlalied with lightning. De coelo 
taous, fiilguritus, afflatur. 

A blafting or Jinking with a 

planet. Sideratio. 
A blajt ing in corn or trees. Ure- 

do, rubigo. 

A Blaflof wind. Flabrum , fla- 
tus/ flameh. 

A gentle blaft. Lenis aura. 
^ Ma», fifa Albula. Wa. 

To bldzA. Flagro, flammo. 

The blaze of fire. Flamma actfs ^ 
vehemens. 

A blazing ftar. Cometa. 

To maze abroad. Divulgo, pub- 
lico. 

A blazer of fame abroad. Fami- 

gemlus, m. 

^ Ma?0U. Geftamcn , in(ig- 
nia. To MCACty or whiten clothes a- 
broad tn the Sun. Infolo, ad ft- 

lem licco. ! 

A bleaching in the Sun. Inftla- 
tio% dealbatio. 

A bleaching-placc. Inlblatorium, 
T&lt&k or cold. Algidus. 
Blea£j>rpa!e, Pallidus. 
A Blea^ a fijh. Alburnus. 

T$im*y«l* Lippu^adj. 

To have blear-yes. Lippio. 
Blearedncf? of eyes. Lippltudo. 
To Meat Hkg a Jheep. Balo. 
To bleat likga goal. Caprirtb. 

A bleating of fieep. Balatus. 
^ Met. Vefica. 

To MeeD. Sanguine fluere \ fin- 

guinem ftillare, mittere. 
A bleeding. Sanguinis fluxus. 

Bleeding at the nofe. Narium pro- 

fluvium, fanguinls b Airibus cru- 
ptio. 

Bleeding that cometh by opening 
the end of a vein. Anaftomofis. 

to let one blood. To Bleed one y i 

Venam fecare, incidere. 
To IBUmifl^* Maculo. t Blind net t ley ail herb. Scrofil 

laria> tamium. 
A Blind-worm. Caecilia. 

When the Devil** blind. Ad Grje- 

cas Calendar 

To blinft. Diftorquere oculos, 
niftare. 

A Blinkprd. P*tus, ftrabus. 
TBUfou Beatitudo. 

Bliftuf. Beatus. 
To Mi(fom or t'upy as a ram doth 
the ewe. Coeo,ineo» 
A MfQtr, blain or wheal. Pu- 
ftula. 

A littleblifter. Papula. 

A blifter upon bread in baking* 
Pufula. 

To Blijler one or drawllijlers. Ve- 

*Blite> a kind of flower '. BU- 
tum. 

QBUtftt or merry and fiolick^ L«- 
tnsy' bilaris, alacer. 

Ablonfi)* Puftula, varus. Sk. 
TQHoh'-cheek^d. Bucc6,ouis. m. 

A blocfe or ftem of a tree. Tnm- 
CUS3 ftipeSj m. Toblemilb ones reputation. Ma- 1 7a Bhck^up. Obfidco. To blazon a coat of arms. Infig- 

niadepingere, vel explicare. 
To blazon or fet out. Celebra* 
re. Blazoned. Vivis coloribus depi- 
Ous. * 

Blazonry. Ars fecial ium. 

*Ab\tH)trbljak. Alburnus* culamnomini inurere, iufamii 
notare. 

Blemijhed. Maculatus. 
A Blcmijh or {pot. Macula. 
A blemijh to ones credit. Inftmia, 
ignominia, dedecus, n. 
A f mall bhwiJJ) or jpot. Labccu- 

la, n^vus. 

To MtnD or mix. Commifceo. 

To1ftti&< Benedico,beo, 

Blejfed. Benediftus, beatus. - 
BlefTednefS. Beatitudo. 

A oleffing. Benedidio. 

Bleffedly or happily. Beatfc, adv. 
^Uto HkiAmrc. Csruleus. 
Somewhat blew. Lividulus* 

Bright blew. Cyaneus. 

Blew lilt£ the Sea-waves. Cyma- 
tilis, thalamus. 

Light or Venice blew. Venetus. 
Blackand blew; Lividus. Vid. 

Black 

Blew-bottUy a flower. Cyamjs. 
^Mlgbt* Rubigo, uredo; 

Bltghted corn. Seges rublginota. 
Blighted or decayed. Perditus , 

corruptus. ^ 

OBlinn. excus. 

Stark^blind or blind of both eyes. 

Oculis captus. 

Blind of one eye. Monoculus , 

luftus,cocles # 

Tur-blind or pore blind. Myops. 
Sand-blind or mooti-bUnd.Tsy&A- 
lopsj lufcus, lufciofiis. 
A s blind as a Beetle. Tirefii 
cscior. 

To Blind one crput out his eyes. 

Occxco, exc^co ; oculis orbare^ 

privare. 

7a blind or hoodwink^one. Velare 
oculos. . 

To Hind or deceive one. Fallo. 
ABUnd or falfe pretence. Pne- 
textus 

To be blind. Ctecutlo... 
Blinded. Excacatus. 
Blindneji, Cscitas. 
hlind-jold. Atidabatarum more. 
To blind-fold. Oculos velare, in- 
volverc. Bhnd-mansBujf. Myinda,ae. BlockiJ)\ Stupidus. 
A Block-head. Bardus, caudex> 

ftipes,truncus, afinus. 
A Bhck-houfe, Propugnaculum, 

agger. 

'BlomarP, ^ of an Iron- 
mill. Macnina tuforia. 

^MoOHt. Flofculus. 
To Bloom. Efflorefco, germlno. 

^Moffbm* Flos, flofculus. 
ToBlojpim. Floreo^germino. 

A blot or blur. Litura, macula. 
To Blot, Maculo. 

To Blot out or deface. Deleo, cx- 
purgo, induco, oblitero. 
Blotted out. Deletus, oblitera- 
te 

Blottingpaper. Charta bibula. 

To blOtt or fvbell. Intumefco. 
TobUteall. Infumare. 
Bloted herrings. Haleccs fumo 

duratae. 

TBlOllO* Sanguis, (Knis j m.) 

Gorebloud orvloudftilt, Cruor. 

Blackcorrupt bloud. Sanies, ta- 

bum. 

Full of bloud. Plethortcus. 
Without bloud. Exanguis, adj. 
To let bloud. Venam iccare , in- 
cidere. 

Letting of bloud* Phlebotomia* 

ven«feftio. 

7a flanch bloud or flop bleeding. 

Sanguinem fifto. 
Bloudcdormaic bhudy. Crucn- 
tatus, (anguine refperfus. 
Bleu Jed or feafoned with bloud. 
Sanguine imbutus. 

A Bloudirjg or blond-pudding. A- 

pexabo,farcimen (anguineum. 
Bloudy. Sanguinolcntus, cruen- 

tus. 

BlouJy or cruel. Sangulnariu3. 
BloudUy. Cruente. 

The bloudy Flix. Dyfentcria. 
Bloud for k^nred. Profapia, na- 
tales. 

Bloud for murthcr. Cxdes, homi- 
cidium. 

A bloud-hound. Canislnveftiga- 
rius y metagon > canis indu- 
ctor. Bl6ud«jhed. Sanguinis cffhfio* 

homiadium. 

Bloud-Jhot in the eyes. Suffufio 

fanguinis. 1 
A Bloud-flone. Hematites. 
+ BUud-flrangiy an herb, Myo- 
fbros. 

A Bloud-fuchgr. Sanguiftga. 
Bhud-thtrfly. Sanguinem rtti- 
ens> cruentus. 

+ Bhud-wit. Mulda pro eflftul- 
one fanguinis. 

+ bhud-wort. Lapathum (angui- 
ncum, (anguinaria herba. 
To Woto or breath. Flo. 
To blow away. Difflo. 

T* blow upon. A(Ro. 

To puff* and blow. Anhelo. • 

To blow an inflrument. Inflo. 

To blow the pre. Igtiem cxfuicl- 
tare, fufflare. 

To blow ones nofe. Emnngerena- 
fum. 

To MotD or fftinv out as a flvwtr* . 
Efflorefto, germino. 
A blower or whtd<t of a horn. 
Corniccn,n. 

A blowing or breathing, Spir^r 
tto. \ 

^ Hotm ** Jkok£. iau$, plaga, 

A blow or cuff on the car. Ata^a, 
colaphus. 

To gtve ottt a blow or buffet . r h\& 

pamimpingo. 

A blttfiber> a k\ndof fijh. Put- 
mo maf inus. 

Blubber or the fat of a whale. A- 

deps cttacea* 

To blubber with weeping. Bucca* 
inflare. 

To MtttfStt* Pneci^ltanter a- 

gere^ cortmsi & Inepti rem agr 
gredl,vel lpquUalluciharL 

A MmmxMfl* Tormcqtum 

bellicumr 

A meer btundcrbufs. Bardus^ fttt- 
pidus, tcmerarius. 
^lllunfttt or light waichel cc* 
leur. Syricum# 

TBlunU Obtufus.hcbcs, 

Blunt or downright in carriage. 
Rudis, (implex, liber. 
7a wax blunt or dull. He!?eA 

CO. 

To blunt the edge of any tbing.Ob* 

tundo, hebeto, retundo. 

A blunt or rude invention.C&ttby 
rudis, plnguls Minerva. 
Bluntly. Obtuse, adv. 
Bluntly in difecurfe. tiberi. 

Bluntnefl or dulntfi. Hebetudp. 
Bluntmfi of carriag Simplki- 
tas, liber tas. 
A hint or blot, litunu 
To blur. Maculo. 
To Blur a trumpet. Raucum (&- 

nare, Wa. ■ ' ' 

7a blUtt out a word. EflljU^re^] 
temerc proferre. 
Te Mult)* Erubefco. 

Tomak£ one blujh. Ruborem itfc. 
cutio. . 

He blujhed as red as fire. Iocan- 
duit ore rubor. 

At firjl blufly. Primo afpjeflu.. 

To OulOti? <*?■ the wind. JtfvQy 
fremo, ftrcpo. . 

To blufter or k#p adoe. Tumul- 

tuari , turbas dare , tumultum 

ciere. . 

A bh 1 t r 

i 1 1 hi 

r ,'. 

V it 
4Ms. 

fus, wrens. Striatals, — ~ , 4 . 

pli. B mc O* Procetto- 1 The body pfi * tret. " Caudex , m. 

Stirps. . . _ 
A tody wUjtout head. Truncus, urn ia ^T&oat. Aper, m. 
*Aboar-pig* Verres, nt# Adeadbody. Cadaver. 

S J obody. Nemo,nullus. 
x . o Jt . > . owe body. AUquls, quidam^ 

Ji #i/*i>.Mr. Ferus'aperj fingu- Mta* Jiwiiiira bodies* Bicorpor, 

1** "fcwr. Glandium,n. Btfi/y. Corporeus. 

B*ir</fr. Aprugnus. ft/* bodily upon a thug. Totis 

******* , _ , verba. 

TBonB «r Ixwrf. Vinculum. 

A Bond obligatory. §yngrapha. 

A bond for appearance. Vadimo- 

nium. t ' . , 
A bond for p'aynint or perfor- 
mance. Satifdatio. 
To give bond. Satisdare. 

Bondage or flaviry* Servitus, ca- 
ptivitas; 

To bri ng imp bondage. Manci po, orum ? n. | ^ TBOfr Vorago, palus (udis s 

Jl4mrd* Abacus % alveus lu(fcriu$. 

li Board or planted place* . Con- 

tabulo, coaflft, coaxo. 
A boarding or planing of a floor* 

IrContibulatio. 

A boarded floor* Tabulatum/ 

To Board a flip. Navem pre- 

henfam infiHre, occupare. 

Onboard* InriavL' 

To Board or table one* Mens! & 
ho((>itio excipere. 
Tp [pay for cms board* Stipempno 
cbnvittu fblvere. 
Jl boarder* Conviftor. 

To 6pafl or vaunt* Oftento, glo- 
rl^jaft^ 

*ftb&* Jaftantia, oftenta- Boggy. Paluftris. 
TdtoSfile. Haefito, titubo. 
ToioiU Eltxo, coduo. 
A boiler or cal dron * Ahenum . 
A Jolt or bile. Ulcus, JSris ; n. 

t A toilar-K °f f lilu Salina. 
750lfler0Wft flormy 9 fierce. Vio- 
lentusjvehemens. 
Bolflerom weather. Tempeftas. 

.4 Boifterom triad. Procella,tur- 

bo. 

Boifleroufnefl. Violentia. 
IffoIlK hardy> flout. Audax , fi- 

dens, (trenuus, impavidus, intre- 
pidus. 

Boldorfawcy. Infblens, audacu* 
Ius» . 

A bold Bettrke. Mulier improba Boaftfag or bragging words* % Am- & efirons. 
piilli, verba ftTqulpedalia. I To be bold. Audeo. 
A btalkr* Gloriotus. Boafttngly. Gloria, jaftanter. 
^ Wat. Cymba, navicula. To mak$ bold or i ml olden. Ani- 

moj animosaddo. 
Boldmjf. Audacia. 

„ ^ ^ Sea- 1 Bddneji iu foaming. Libe^tas, 

I' A (ink boat* Cymbula, fcaphu- Mdnefl-in ashing or begging. 
Ujliuter. | Procacitas, f. 

A Fitters boat* Plfcatofmm na- vl^tum 3 hariola. 4. pavide, audentir. A Ferry-boat to carry borfes atierl &°ldly or freely* Confident^ H- tti^pago, pbnto« 

Ji Tajjagi-boat* ] 
A Fl\»boat. ri&li berft f 

* Bole Armoniatkf Bolus Armc- 

niaca. A bod:-man* Portitor,:veftori MboU 0 /^- Liniculmus. 

remex.. •* . ^ ^ \ Boiled. Habcns culmum. 

A Boatfaain** Sczphhrius; pro- + T&Mlfmonjy or maflin corn 

remi- 1 FarngOjtriticum miftellaneum. ftrclied* Tumefa- 

6m* Sk. 

-4 lEJblfltt fa * ked. Cervical, 

The bojftir'of a fiddle. Ephippii 

faitimentum. jqll orpoh-talf. Curtus. 

ABbbdr mbckt Sanna. 
^rfr> toK pifferium* 

To belt or jh^pne. Ferid. 

7S orclmfoone. Deludo. • 

t i$Wt$J>Mli fifl?*$. leucora^- * boljhrup: Suflfulcio. 
ftidesi/ ' ■ ' " ' \ A16tAtor arrow. Pilum Cata- 

tlBjDCWanD, landheldbyboohA pultarium,n. 1 
or cbamrl (a A. Terra Hbraria,) Ml bolt of 'thunder > or a thunder- \ 

Torra Rarefy tafia. ! v \ ' V. . . Fulmen, n. 

TofioBC. Poftendb, ominor, U4 Wf »>/<» rfwr. Peflulum. 
^rs^gio. ' , , . , * ,\. Prifo/iers bolts. Compedes, ma* 

TutopBgjoVfo/ck Interpolo. nica;. 
Abodger, or Botcher* Iitterpola- + Bolts, an herb. Ranunculi, 
tor* . \ ' I A bojt-ftrit. Vid. hoult. 

C4%tta^n. $ubuK * |; t Boll-rotes. Retihacula, navis. , 

^P**hj* tfa* women rife, tala- To Bolt a door-. Peflulum oftlo tHiftrum.' 

A'lfdkjfl to ptrl the hair with. 

Actts criruiis^difcerniculum; 

A little body., Cor^uCulum. , 
The body of an [aimy.^ltfotinx* a- 
<Scs. obdere. 

1 1SfoltiX\iS>M Exercife at Gmys 

Imiy of lejs folemnity then their 
Moot. Difceptatio Juridica. 

^l)0U?w. Extuberare. 

* A BtlwofTbyfick. Bolus. 

* BombaJtn.Vmxiws bombydnus. (crvitutem. ✓ 
To free one front bondage. Eman- 

cipoj manumitto. 

Btlongingto bondage. Servilis. 
A Bond-man or Bond-flavc* Ser- 

vus> mancip|utn. 

A bond-man born and brought up 

in the houfe. Verna, (com. gCS 

A bond-man madt fr<.e. Liber- 
tus. 

A bond-woman made fiw. Liber- 

*A H>tlc tone* Officulum. . 

The Backbone. Spina, f. 

f The J aw -bone or Cl^eeh^bone* 

'Mandibula, maxilla. 

Vx hip or hucklc-bonet .CoxZjCOx- 
endix. 

the flrin»bone. Tibia. * 
Bonelefly or without bone* Exos% 

adj. 

Tojilnckjiut or brcak^the bones-. 
Exoflb. 

Bony* Ofleus, adj. 

^ 6on(Bt^ Pyr«3 rogus, ignis 
feftusi 

ftOltgratC. Caufia, umbella, 
froritale. 

A 1)Q\wtt or under cap. Redi- 

mlculum, galericulum. 
*Bonhommes, an order of Fri- 
ars (q.d. Boni homines.) Ordo 
Fratrum Minimorum. 
TBoiXnH* Bellus. 
A fcoQjJg* Infubidus, ftipes ; bar- 
dus;/ftupidus. 
A TBOtik. Liber, codex. 

A little books Libellus, codicil- 
lu^. 

A bookof Accounts. Codex ra- 
tionarius,ratio accepti & expen- 

fi. ; 

A book^of Remembrance, Com- 

mcntarius. _ f 

A day-bool\pr Journal. Diarimfy 

ephemeris. 

Books of Civil taw. Pandedl*. 
Books of public*^ Record. Libri 
r flephantini. 

A Note book, Adverfaria, (pl.n.) 

A bool^ without the Authors name 

to it. Liber adefpotus. 

A boob^jet out under a falfe name. 

Liber fuppofititius,' Uibdititius. 

A book Jet out after the Authors 
dea.h. Opus pofthumum. 

A School-book* Auftor Clafll- 
cus. 

A tims-bco\ . Novell*,arum 5 f. 

To mind , or follow 5 or ply his 

toek. Incumbere ftudiis, vacare 
mu fis. 

One that loves his b'ool\. SCudiis 

addiflus. or t 4 gnat reader of bcohj. Ul 
rumhelluo. 

To fay a thing without boo\*\ 

citare memoritcr. 

A Booki/h felloe Merus Sc 

lafticus. 
Mowing tobooki* Librarhis. 
A Bcok-btnder. Bibliop&ui. 

4 Bookseller. BibliopS^' 
A Bjok^worm. Blatta. 

TBQOm onjhore y tojhoip a flat. 

Trabs erefta, contus longus. 
A WQ It) <* requeft. PetJtio. 
A boon 5 a gijl or good turn. Do- 
num, munus. 

A Boon companion* Bonus CocU 

us. 

f A bmgffijh with great eyes, 
Wi. Bodpis vel Boops? 
A pool* Rufticus, colonus. 

d^^^ Jocari,iU u . 

^ TBok* Ocrea. 
Booted. Ocreatus. 

To boot Inacceflbrium^compen- 
fatiomsgratii > m 

To no boot-. Fruftra. 
Thto no boot. Nihil refert. 

gtottofott. Predator, prx« 

To go a boot-baling, i; to forragt 

up and down. Graflari, palare. 
pr^dari. r • 

^OOtfttf orjlandingsy in fairs 
markets jo fell wares. Praefteg 

attegiaey'attubernalia, (plur.) 
$13QQtyorprey; Prada. 
To make a booty of one. Dep 
dari. ^ , 

Top/ay booty. Praevaricari . c 
ludere, ' 

ToplayJ) 0 ptty. Celare fefe 
j^ox oftefndfere. 

* Borace, a mineral usU for 
fodder* Borax, chryfbcolla. 

A BOWCJ) iQt Saccus coria- 
ceus. • 

^Bitage^anherb. Borago. 
A1)Of.it\orlrothel. Lupanar. 

^T&OftZt. Ora, margo, extre- 
mitas; x 

^ Border of a Country, Limes* 

nms. 

A Border of a garment* Limbus, 

nmbru. 

A Bprdir of a wemans gown. Ih- 
ftita. . 

The Borders or marches. Confinia* 
termini. 

7o Border upon. Adjaceo, co 

minus (urn. 

A borderer* Accola. 
Bordering near together. Con ter- 
minus, finitimus, confinis, con- 
tiguus. 

Pertaining to fuch borders 

mitaneu^adj. 

t lBQtTs1lZt> the tenure of Bord 
lanas. QBojrdagium.] 

t TBojD^atfpemm Tribu- 

tum in foro.protabulis, 

+ T&OltBlaiUltf or Domain lands. 

Dorrfmcum ad menftm, prsdia 
reftrvata ad viftum.- 
To 1)f)fZ or makg an hole with at* 
<w£r v \ Terebro, & r 

gold li . '* r t i * 

M* < ml.- . m 
. ■ 
To boro or pltrco tbr 
to* penetro, pertun„ 
A boring orpmcing* PcrforttlOj 

tcrcbr^tIo,r. 

The Bore tree. 8ambucus# 

T^ts^ti as a child, K»tus# v 

at a burthen. Latus, por* 

tatus. 

To be Born* Nalcor 9 procreor, 
orior. 

To be born again. Renafiror. > 
To be born before his time* A{>6- 

rior # 

Bern. Natus, prognatus, fitus, 
ere tus, crcatus, or tus > edltus, 
cum Aid. 

Born or defcen.led of a flock, or li- 
neage-* Oriundus. 

Firfi~born. Primogenitus. 
Born again. Renatus 

Bom before its time. 

Bafe-born* Spurius 
terinus. 

A child born at the 
Lucius. 

One that is born with hVJfeet for- 
ward. Agrlppa. 

Born after the death of his father* 

Pofthumus, m. 

Twins born at one birth. Gemi- ' 

ni 9 gemelli. 

Born three at once. Trigemini. 
A Native born* Indlgena. 

Thofe born after w* Pofteri. 
Bom in the count ry* Rurigena. 
Born of the earth* Terrigena. 
To be TBO^W or carried. Feror, 
deportor. 

To be born up or holdcn. Fulci- 
or, fiiftentor. 

Born up'* Suftentatus, fultus. 

Born or carried, Por tatus, de- 
portatus, geftatus. 

Born out. Defenfixs. 

To be born down. Opprimor. 
Born down. Oppre(lus,depreflus. 
To be born withal or fujfered to 
do any thing. Indulgeor. 

Bom withal or fuffered. Indul- 

tus. 

•A'TBOltMZ}) or corporaticnMu- 

nlcipiunru 

A Head-borough* Decurio. 

Tofcojfofo. Mutuor,mutu6ac- 
cipcre yel fumerc. 

To borrow or takg monyupon n fu- 
ry* Foeneror. 

Borrowed. Mutuatus , mutuati- 
tius, conduftusjfhutuS acceptus. 

A borrowing. Mutuatio, 

T ^ 'Boftage, i. w^,^.[Bof- 

cawum.] 

^pofom. Sinus, gremium. 

•A &OC0 or find of a girdle or bri- 
dle, *c. Bulla. 

The Boflofa a boot\* Umbilicus. 
Ihe Bofs of a buckler. Umbo, m. 
A Bop in the body. Gibbus. 
A fat Bofl. Pinguijcfcla. 
* Botanical > belonging to herb s 

crfimples. Botapicus. 

I T&OtarSO or the ftawn of mullet 

Mullorum /perma. 
-A bottyor Bile. Ukus,n. 
A botci tn the groin. Bubo, m. 
Full of botches. UlcerOfus, ulce- 
nbusfcatens, 

^ ilOtClj or patch* Affumen- 

tum. 

To Botch % piece, mend or repair. 
t ■ — v 

\ Perfb-I Refircb* reconclnno^ ftrcio, 

1 ntcrpolo, con(Uo,reficlo. 
Botchedi pieced or wended* Sat* 

tm> refiirtus, confutus, p. 

To Botch or bungle. Opus cor- 

mmperc, difperdcre^ A Boulter. Reticulum, crlbrum 
ppulnarium vel fctaccum. 
A fine boulter, Subcernlcula, 

A boulting'boufe. Faritiarium. 
Toboultorflartom* Exilto. 
i . Y - r — ^ t 1 To boult acony* Excito. 

A Botcher or mender of old gar* ^ Boultofadoor.feMm.Yii. 
mems. Sartor, veteramcntariuSf Bolt, 
interpolator, \A "boult of a bow. Telum. 

A Mtcbing or patchtng* Interpo- To bmntt or k^ot\ PuMb. 
Ji r -?t To give a bounce* Strepo, crcpo, 

©Otfc. Ahibo. [(as.) 
&othfeveraJy)\* one and t'other* ' A bounce* Fragor, 

n^urj ' . : To » Llmito, 

Z** b fi$i* Utnnque, utnn* termino, definio. fecAs, utrobique. To Bound or border upon* Colli- To be on both fides* Duabusfel- ' mitor. 
J8t 1 • ** . LfJ bounded or limited* Definttus, - I vrnr^-f^njf dM^((7| land and 

whwaysy Ambifanim, adv. land* FInitor, menfbr. 
The J)0W tn horfes. Vermiculiy I A bounding fitting uf bounds* 
verminatio, iumbrici in cquis. ; Limitatio, terminatio. 
To betroubledwithtbebots.Ver- fA Boundor bounds. Meta, finis, 
minor* ; terminus. 

A TBQttXt* Uter, m. obba, la- j The Bounds or limits* Confinia. 

A Bound-ftone to part one mans gena. 

A little bottle* Laguncuhu 
A glafl bottle* Ampulla. 
AJucfyg bottle. AMpbanus. 
A Bottle of hay. Manipulus fo- 
nt, fafclculus foeni. Mc w _ o 

AmpullaceuSiampullarius, adj. [jacens. ground from another* Lapis ter- 
minals. 

The meeting of fowmfr.Collimi- 

tium,n. 

Bounding or bordering near ioge- A Blew^bottle* Cyanu9. 
Bottle nofed* Nau>,onis« 

The iJOtwtn or ground . s VII1W 

thing. Fundus, fundum, imum, Of or belonging to bounds* Ter Boundlefs, that bath no ' bounds or 

limits. InterminatU9, infkiltus, 
immenfus. minalis,adj. The Boitcmyorfetling 9 or dregs of To botttlB or rebound from the liquor. Faex, ftdimentiim. - — ground. Refilio. 

To fettle or go to the bottom. Sub- Ul bounding (lone. Spharula fideo, 

A Bottom or valley* Convallis. 
The Bottom of a flrp* Carina. 
From the bottom of the heart, Ab 

imo peftbre. 

At the bottom. In imo. 

To the very bottom* Funditfts. 

A Bottom of thread. Glomus. 

A bottom to wind thread oa.Gyr- 

gillus. 

Flat-bottom'd. Stffilis. 
iTBott'omatVyvben mony i, bor- 
rowed upon the flip. Fidejuffio 

navalis, feu fponfio nautica. 

A botiomleflpit* Abyffus, bara- 
thrum. • > 

To honst outy Tumeo. G. 
-4fc0Uji$et» Bulga. 

^ l)0Ugft or Branch* Ramus. 
A little bough or branch* Ramu- 
lus 3 ramu(culus. 
A dead bough. Ramale,n. 
Full of boughs. RamoTus. 

lB0U8^t» Emptus. 
^bOttfiljt. Fornix. Wa. 

A bOXil or any thing that is 

round* Globus, fphara. 
A little Boul. Globulus. marmorea , globulus refultori- 
us. 

To be bound. Teneor , obligor, 
obftringor,devincior* 

To be bound wiitb juretiis for pay* , 

mens or performance* Satisoare, 
vadari. 

Bound ortied. Ligatus, vinftus, 
obftriftus. 

Bound or beholden to one* De- 
vinftus. 

Whither bound? Quo tendis,itu- 

rus, iter paras i 
Bounden. Obvinftus. 

BOttlttl?. Liberalitas, benigni- 
tas. 

Bountiful. Benignus, Uberalis. 

Bountifully, Benignfe, liberali- 
ttr. 

TofiotttB, Jocor. 

Abourding. Jocatio. 

A hour ding or jefling word. Di- 

Serium, 

A bourderor jefler. Cavillator, 
mimus, joculator. 

To ito\ir& eon, i. to bud or flro/tt 

out. Germino, pullulo. 
To bourgeon, t. to grow big, In- To B«r, mm* Inclirto. 
omahe* bow* Incli 
A Sousing-alley* Spliaerifteri. crefcere, dilatare ib* 

u "l- tn ^ . * M &0Um or little brook* 

^TUOlllfler. Cervical. 1 ^* 

To boulfler. Suffulcio. 
To TBoiilt or range meal. Ex- 

cerno, cribro. 

To boult or Jiff cut. Extorqueo, 
elicio, exculpo. 

7o bcult a bujinefs* DiCutiO, 

eventilo. Tor- 

rens. 

A lioiU or courfe. Vicis, vicem, 
vice, 

TBOUtefeto,^ incendiary and 
mak^-bate* Vitllitigator, litium 
fator, fedidonis au&or. 

To TQtf\fi or bend. Flefto,incur- 
vo. 
bm theater* Flcfilere poril- 
tem. 1 r 

To bow the head* Annucre , nu- 

tare. 1 

To bow down and worjhip* ' Ado- 

ro,adveneror. v 

To bow or hang downward. Pro- 

Sendeo. 
owed or bent* Flexus, Inflexus, 

Eandus, curvus,incllnatu>#/. 
owed downwards* De ve$my p. 
A bowing downwdrd* DevexN 
tas. 

Bowing outward* Convexus. 
Bowing inward* Concavus. 
To cry bow-wow* BaubarL 
^15otO» Arcus. 

A Bow-firing, .chorda , amen- 
turn, nervus. 

A bow-cafe- Corytus. 

Aftone-bowi Balifta, catapul- 
ta. 

A Rain-bow* Iris, arcus coele- 

ftis, arcus pluvius. 
ACrofl-bow, Arcubalifta. 
A Steel-bow. Chalybea balifta. 

AnOxe-bow in a plough* Ar- 
quillus. 

A Saddle-bow* Ephippii flexu- 
re. 

The Bow of an inflrument. Plc- 
ftrum. 

lo bend a Borr* Arcum tendo. 
A bow-man or Archer* Sagitta- 
rius. 

ABowyer* Arcuarius. 
Lite a bow* Arcuatim, adv. 
A Bow-net, Nafla. 

TbeTbofatlt or h trails* Inte- 

ftlna, orum \ vifirera, urn % exta, 
orutti5 n. 

Within the bowels* Inteftinus, 
adj. 

To Botrely embowel* or draw out 
the garbage or guts* Eviftcro,ex- 

entero. 

BoweUed or embowelled. Evifte* 

ratus, exenteratus. 

Bowelling. Exentcratio. 
A botDtt. Pergula, (ccna topl- 
aria , tabemaculum fronde- 
uni* 

t -A BotpfifC of Court. Congi- 
arlum regis. 

To bofofie or pierce. Penetro. % 

lo bowge or pierce a flrip with 

Jhot* Perforo, perfodio. 
Bowged* Perforatus. 

A Bot»l to play with. Globus, 
fphsra. * 

A Bowl todrink^out of. Pocu- 

lum,(cyphus. 

A wajh-bowl* Labrum. 

A 100104(110, a l iart °f r 'gg' tr1 g 

ClavHs in navi. 

To botUUCe or thump. Pulfoj 

tundo. 

To bownce at door, Calcibus fo- 
res infultare. 

To bownce or mahganoifi* Stre- 
pito. 

To bownce or vapour and romance. 

Giorior, jafto. 

A bdwricey noife 9 or thump. Cre- 
pitus, bombus. 
A botnr. Umbraculum. 

hoMtt w a col I edge, The- 

fiu" \ 

t • - V 

farlus.3 

A bowser. Arcuarius, 
+ Bonder/ aw/tW, Thlafpi mi- 
nus. 4 ... 
To bofojfc* Po*°> largiter bibo. 
^ bOJC on the ear. Colaphus,ala- 
pa. 

fo box or clap one on the ear.Co- 

laphizo, pugnum impingo. 
A*$Qpiree. Buxus. 
Box-hilly or a place where much 

box grows. Buxetum. 
Box-thorn. Pyxacantha. 

^TBOC* Pyxis, cifta, area. 
Alittlebox. Pyxidula, ciftella. 

A box to keep fpice in. Narthe- 
clum, n» 

A box of fweet oyntments. My- 

rothecium, alabaftrum. 
A dufl box. Pyxis pulveraria. 
Grocers boxes. Nidi,orum. 
Boxes in aprejt. Loculamenta. 

A box to throw dice on the tables . 
Fritillus,orca. 

A box or pot to put in lots* Sitel- 

^bog* Puer, m. 
A little boy or. lad. Puerulus, 

A Souldiers ley* Calo, lixa* 
A School-boy. Ludfdifcipulus. 
Xbyifh* Puerilis,adj.. 
Baytftnefs. Puerilitas. 
Boyifioly. Pueriliter, adv« 
A WVx or Buoy f f Anchor. 

Index anchoralis,lignum ancho- 

(bpernatans. 
TobOBi or feeth as Cookf do. Co- 

?ao > elixo. 
oparboyl. Pr*coquo. 
To oijl again. Recoquo. 

To boy I thoroughly. Excoquc 

To boy I away. Decoquo. 
To makg to boyl. Fervefacio. 
To Boyl as a pot boyleth. Bullio, 

•ftUo, ftrveo. 

To boyl over. BfFerveo, ebullio, 

efFervefco* 

Toboyl asthefeadoth,andcaft up 

great waves and furges. Undo, 
exsftuo* 

Boy ltd or, fodden. Coftus. 

Half boyled.. Semicoftus, f c ml- 
erudus. A Brace or couple. Par. 
A brace of hares. Duo lepores. 
The braces of <ifl>ip* Rudcntes, 
fanes nautici. 

An archers Bracer. Brachiale,n. 
A bvmltt. Armilia. 

A bracelet of pearls. Linea mar- 

garitarum. m ' . 
A tyacl) or bitch. Cams foeitu- 

* Brachygraphy. Brachygraphia, 
ftenographia. 

A tyaCHCt or bragget. Mutu- 
lus. Brackjjhnef. Salfugo. 
Tobcag. Glorior, jafto. 

A Braegard or Braggadocte.Tnr*- 

Co y miles gloriofus. 

rfr/W Promulfis , hydromeii, 
cercvifia mclle & aromatibus Bwrdraf, or fprung out, or 
ved. Frondatus,p. 

Branching or (bringing out. Gcr« 

minan3>fronaen9>p« 
A Branch of * tree. Ramus, fla 

gdlum, farmentu n. 

^ /i«/e J>r<iif Ramufculus. 
A branch of Bay. Lime*- 
A Vine-branch. Palmes* , 
^4 brnwc* 0/ a pnWd off torn 

the fruit, Termcs. 
Such a branch of * Date-tree. 
Spadix, itt. fpathalium. 
The branch oj a pedigree.St&mmz 

The branch of a candleftick^ Sca- lea- I A brave S\ldier. Miles egregi- Aboyling or fiething. Co£Uo, 

A boylingover. Ebullitio. 
Eafie to be boyled. Coftilis.. 
+ A htybybeing a vejfel of brajt. 
Lecythus,R, ahenum. 
TBOHtttXsm^ Tempeftuofus , 
turbidus. 

Boyfterons or Jlormy weather.Tem- 

peftas, f* 

A boyjteroHS wind. TUrfco, pre- 
-Aer, m. 

To be boyfterons as the fea is. Per- 

horreo, perhorrefto, fluftuo. 

B ante R. To ItfriNKCt Altercor, Jurgo*. 
A trabile. Altercatio , rixa> 

lis. 

A brabbler. Rixator , vitillti- 
gatdr.' 

To fejlSCC or buckle. ColHgarc. 
A brack tofajicn beams- in build* 

big* Fibula ftrral. condita. , . 

^ bl aSS« in thnler-rcork^y or 
JhouhUrtngpiece. Mutulus. 

To ft^aiB or curl. Crifpo, com- 

plico. 

Braided. Plexus, comphcatus. 
A braidofhair. Cincinnus, dr- 

rhus. 

To TSjale or I))ta2> P und 

or Jtamp. Pinfo, contcro , con- 
tundo. 

Brayed or bruifed. Cont«ius. 

A Braying or bruifing. Tritura, 

contritio. 

To ij^att or bltyoutyor cry r Ttc- 
mo ? vociferor. 

To bray likg anAfi. Rudo. 
7o bray likg a Veer. Glocito. 
To bray like an Elephant. Bar- 
rio. 

A braying out. Vociferatio. 
The braying of an Aft. Ruditus, 

m. 

The brayiyg of an Elephant. Bar- 
ritus, m. 

T/je^jtafn» Cerebrum. 
The brain-pan. Cranium > tefta> 

caivaria. 

The hinder part of the drain. Ce- 
rebellum. 

To Brain or dap out ones brains. 

Cerebrum extundere, elidere. 
Brain-ftcK. Cerebrofus, mania- 
cusjphreneticus, ftiriofiis. 

Shhtle~brain y d. Futilis. 
Hair-brained. Cerebrofus. 

A fyate ^ f" cb as tak S rr u f c * 

Frangibulum, artopta, maftra. 

A ftia^e of feam. Filiceturrv 
A TBitftf or Crofs-boiv. Balifta, 
catapulta. 

A 10 jake for fa* or hemp. Li- 

nifrangibula, linifrangibulum. 

A brake or {harp bit or Jhaffic , for 
horfis. Piftomis. 

A TBjtamftU or Briar. Veprcs, 

rubus, tribulus, fentis, m. 

A little Bramble. Veprccula,f. 

A \luce full of Brambles and 

Briars. Vepretum,rubetum,fen^ 

ticetum. 

^^amWiHjS or btamblttie, 

a Itrd. MontifringiUa. 

To Tfiijiancl) out. Germino, pro- 
germlno. 

To I. avc branches. Frondco. 
To begin to have branches.. Frou- 
defto.. , V^go, al- A t renching. Getminatto. 
Of a branch. Frondeus , fronda- 
cem, firmentitius. 

Full of branches. Ramofus. 

branch* hawk* Eutrophus* 
R. Accipiter junior. 

f A brancl>peafe. Pifom. 

AT&tm*»ft iYe ; Tp r . r is > fax. 

A jmoklng brand. Tit 10. 

A Brand or mark* Stigma. 
To brand. Stig mate inure re. 
A Brand iron to mark^ Felons 

with. Cautcrium. 

A brand-iron or treveU Chytro- 

pm, fulcrum focarium. 

Brand-icw or fire-new, Novus, 

recens, [Yecens ab igne.] 
To bWltDlflj. Vibro, corrufiro. 

'BjtantiK* Vinum aduftum>tpiri- 

tus vini. 

To biangle^ Rixor 

tercor. ^ 
+ 1B?anfe or Buckwheat. Tra- 

gopyrum. 

* tirank^ urftn or Bears breech. 

Acanthus,branca urfina. 
TBl&n* Ftarfur, m. 

Of or belonging to bran. Furni- 

raceus, farfureus, ad;. 
A\)W\t>goofe. Anfer. 
A BjtanBltnff or detcwrm. 
Sk. Vermis. 
Tftaf « . /Es, *ris 5 n. 
Brrf/?Trorfe, or that which ts made 
ofhraji. /Eramentum, n. 

A brajfpot or little. Ahemim. 
A little htaflpotorpofnet. .ffinu- 

lum. 

BrafS-Oar. Cadmta. 

A Brafier. Faber crarlus. 
Braferty or of brtij?. <Ereus, ahe- 
neus, aeneus. 

To Brafen y to mix or counterfeit 
with brajt. JEto, fubxrp. 

Done over with brajt. iEratus. 
Brafi-mony. Nummus fub»ratus. 
t TBjafcB in Hendry. Decut 

fatus, Sk. 

* Brafil. Lignua Brafihenfe, 
vel acanthi num. 

tHJjtalftW* Armatura brachii. 

TBiaO orburjt. Difruptus, dif- 

Af&i&tU P«er vel mfans vul- 
garis & plebelus. 

tus, fplendidfc veftitus. 
Brave and gallant. Lautus,mag- 

nlfi^us.. 

Brave and put. Magnammus. 
Brave is ufed for optimus, Sec. 

as % 
A bra-oe Scholar. Kon vulgari- 

j ter cruditus. us. . ^ 

A Brave. Sicattus, percullor. 

To brave it. Oftentare> # fpcciem 
>pr« fe fcrre, magnifice inccdere. 

fo brave one. Lacetta 

Bravery. Magnificentia, &c. 
Bravely. Splendid^, magmhee. 
To bjiaM or chide tci h one. Al- 
tercor, rixor, delitigo. # 
A trawler. Rixator, m.'tnx,f. 
A Brawl. Jurgium, rixa. 
A bjtafol * dance. Chor^a> tri- 
pudii genus. 

A brawlingor chiding. Conten- 

tio, altercatio, litigatio. 

Brawling. Rix6(iis . 
T&ltitolX or Boris fltfr* Aprugtfi. 
Brawn or hardfojl). Callum. 
tt-oftbe avnr. Ton. 
: a capon* Pulpa. 

efco. 
Jiofus. 

!r arms. Torp£iis , la- 
The I 

To 

a bo 
Br aw. 
Braw 

certofu- . . - 

TobjtaiJ. Pinfo , contero. Vid. 

Braie. 

The b|aBt or panne I of a hawk^ 

Anus accipkris. Wa. 

To 'BiajC* -ffiro , (as) «re ob- 
duco. 

Brazed over. .JEratus. 

Brazen. jErcus, «neus. 

A Brazier. Faber fcrarius , *ra- 
mentarius. 

Brazen-faced. Effrons, perfrifta 

fronte. - 

To brazeft o«t a thing. Impuden- 
ter, affirmare vel negare. 

A htmh R«P tura \ , r 

A breach of waters jkc. IncurUo, 
labes. 

To makg a breach. Labefafto. 
I A breach between men* Simultas, 

feditio. , . 

The breach of apromife. Violatio 

fidei. 

TBjeatB* Panis,m. 
Vnleavened bread. Azymus pa- 
rtis. 

Leavened bread* Panis fermeni- 
tatus. 

Wheat en bread. Panis trlticeus. 
Barley bread. Panis hordeaceus. 
Oaten bread. Panis avenaceus. 
Whitebread. Candidus vel Ufa 

glneus,primarius panis. 
C<<% bread. Dulciarius panis. ^ 

Fine vtanchet bread. Panis ftmi- 

lagineus, ' 
Houflyold-hread. Cibarius vel (e- 

cundarius panis. 

Sugar bready or marchpane. Pa- 
nis faccharites. 

Ginger-bread. Panis gingibere 
conditus. 

Brown ircaJy or courfe bread. Pa- 
nis ater, domefticus, autopyrus, 

agelxus. 

Horfe-bread. Panis furfuraceu«. 
Biskgt-bread. Panis nauticus, vet 4 
biscoftus. 
Mouldy or 
mucidus. 

Bread takgd in the afhes. Pams 
(ubcineritius. 

Bread b.\k$d in a pan.. Panis te* 

ftuaceus, artoptitius. 

Light bread puffed up tvhh barm y 

as 

BR E 
BRE BR E BRI 
I as French bread. Panis fpongio- 
I ^ 

I A crujl of bread. Frufturiu 

The crufl. Crufta. 
I Thecrum orfoft. Medulla, 

I Acrum. Mica. 

1 72« f/w^j^g 0/ bread. PanlRci- 

|um,n. a , 

t Sow-bread. Cyclaminus arta- 

nita, rapum term Wa. 
Thepveet-lread of an tog. Fan- 

I creas. 
15lCaBtb» Latitudo. a 
lo^ean* Frango, canfringo, 

rumpo. • . . 

To brea\fmall ortnpteces. Con- 

I tero,coinminuo,contundo, dil- 
I cutio. ■ . 

I To Break^ones head. Diminuere 

caput, cerebrum. 

to breah^ his brains about a thing. 
J Macerarefc'Cogitationibus. 
I To hreak^ ones neck& Cervicem 

diflfringere, elidere guttur. 
I To break his own nechjpHb a fall* 

Pracipitem fe dare. 
' 1 7o break^his heart. Animum moe- 
Iroreconficere. 

To break^ ones back. Delumbare. 

I To break his belly. Ventrem dit 
rumpere. 

To breaks bis fides with laughing. 
J Rifu emoriri. 

XTobreakhis wind. Defetifcian- 
[ helando. 

J To break^one upon tlx wheel. Ro- 
1 1* alligatum terrel clav4 dearp 
tuare. 

To breah^company. Diffocio; a 
focietate ft abftraliere. 
I To breakjt covenant. Violare foc- 

I dus. - 

I To breakhi* courfe. .Inftitutum 

f abrumpere, intermittere. 

1 To breah^ his cujiom. Receptum 

I morem negligere. 

I To breakhis Faith. Fidem laede- 

I re,fallere. 

To break his fafl. Jento. 

\TpbYca\a horfe. Domo, man- 
fuefacio. 

I To breakjt }ejl w Jocor. 

To breakjt late. Legem violare, 
tranfgredi.. 

To breakjm mind to one y Aperirc 

Tenia animi, consilium detege- 
re. 

j To bredkhU oath. Violare jusju- 

randurrt. 

To break, his prom ife. Pfomiflis 

non ftare, fidem fallere. 

To breakjvs reji or fleep. Noftcm 

infbmnem agere. 
lobreakjwwd upwardA.to belch. 

Rufto. 

To breakpind backpardji.tofart. 
J Pedoj crcpo* 

To Break afunder. Difrumpo,dif- 

fnngo, diftraho. 

To ireakjn. Irrumpo, irruo. 

To break^ out , or to break^ forth. 
I Erumpo, prorumpo. 
I To break^ out as water out of a 

Jr^g, Scateo,fcaturio, profilio. 

I To Walkout, as tlx fea does. Ex- 

j undo, cxaeftuo. 

To breakout into pimples, fcabs 9 

«c. Puftulas, ulcera emitter 

iO b m (^ m M a j iye QY fa 

Graflarf. To brcakjsjf, Abrumpo,refi:indo. 
To breakdown. Deraolior, di- 

ruo. 

To break up land. Occo,offiin- 
go, profcindo. 

To break-up fchool , houfe % 8tc 
Scholam, familiam dimittere. 
To break-up a letter or mit. Re- 
figno. 

To breakjpith one, \. to fall out. 

Diftordare , amiciti^e nuncium 

remittere. 
To bre/tkfpetsa houfit , the doors. 

EfFringo, refringo. 

Ta brealunetoter, i. to be broken. 

Crepo, (as) fetifco. 

To brea^ with age. Senio confi- 

ci 5 deflorefco. 

To break^yoith forrotp. Moerore 
confici. 

To breaks, as a Citizen doth. Con- 

turbo. 

Thefrofi breaks. Re/blvitur ge- 
lu. 

The weather breaks up. \. clears, 
Redit poftnubila Ph«bus. 

Breakff day. Diluculum. 
A Breaker of doors. Enraftor. 

A breaker of laves. Legirupa. 
A breaker of hcrfes. Domitor 

equorum. 

A covenant-breaker. Foedifra- 
gus. 

Heart-breakers, or love-locks *C\ r- 

rhi amatorii, cincinni pendiili. 
A breaking. Fraftio, fraftura, 
inFraftio, ruptura. 
A breaking afunder. Diruptio. 

A breaking off. Abruptio. 

Abreaking off for a time. In- 

termifllo. 

A breaking up. Dimiffio. 

•Abreaktngdown. Demolitio* 

*A breakjngin. Irruptio. 

A breaking out. Eruptio. 

A breaking out in fcabs. Ulce- 

ratio. 

*A breaking forth of water. Ex- 
undatio. 

A breaking with a noifi 9 Fragor. 

A breaking of laws. Lcgum vio- 
latio, 

*A breaking ef theback^ Lumbi- 
fragium. 

Abreaklngof aflnp. Naufragi- 
um# 

*A breaking or taming of a horfe. 
Domitura, manfuera&io. 
A breaking of the belly, \. a ru- 
pture or burJtennejtJizmeyL, her- 
nia, enterocele. 

Broken or burjh Fradlus , con- 
tractus, ruptus. 

Broken to pieces. Comminutus. 
Brohgn-backgd. Delumbis, 

Broken-bellied. Hcrniofus. 
Brokgn-wiaded. Anhelus , ilia 

ducens. 

Broken off. Abruptus. § Inter- 
mifTus. 

Broken up. Profciflus. $Dimi£ 

Broken down. Dirutus. 

Broken with age, forrorc. Senfoj 

angore confeaus. . 

Abreakfajt. Jcntacutum. 

A Break-necl^ place or precipice. 

Locus arduus, pr*ruptus. • 

^ b^CaftU Abramis 9 .cyprinus 
latus. Afea-lnam or Gilt-head. Aura- 

ta. 

A^itufa Pcftus, 5ris^n. 
A l/ttle brcajh Pcftufculum. 
A rcomans breajl. Mamma, 
ubcr. 

A I ittle breaft. Mammula, ma- 
mllla. 

A breafi-cloth. Mamillare, ftro- 
phium, 

A Breajl-plate. Lorica, thorax, 
m. 

Belonging to the breaft. Pcftora- 

Hs, adj. 

fBreaJi-apples. Mala orthoma- 
ftica. 

To 'BjieatlJ. Spiro, refpiro. 

To breath fajl and thick* Anhe- 
lo. 

To breath out , or caft forth a 
breath or fume. Exhata. 
To breath or air. Exficco. 
To breath himfelf with running. 

Exercerefe curfiu 

To breath in or upon. Infpiro, 
adhalo. 

To breath out or give up the ghoft. 
Expiro, exhalo, efflp animam. 
A Breathing. Rcfpiritio. 

A breathing with difficulty. An- 

hebtio. 

A breathing osit. Expiratio. 
Breath. Halitus, flatus, fpiri- 
tus. 

Aftmt breath. Sufpirium. 

Amoift breath or air. Vapor. 
A dry breath or fume. Exhala- 

tio. 

A breathing hole , out of which 
breath, wind, air, or fmoakjaf* 

feih. Spiraculum* 

The Jhortnej? of breath. Anheli- 

tus, (pirandi difficultas> dy(p- 
naea,aft!ima. 

A jlinking breath. Anima fe- 
tens. 

A breathing fweat. Sudor remift 
fus. 

Tofuck^ up ones breath. Sorbere 
fpiritum. 

r io be bltH°f* Nafcor, orior. 

Where were you bred ? Ubi na- 

tus, educatus i 
^hftt^ Afilus,tabanus. 

A b|eecJ> Podex , nates, clu- 
nis. 

Breeches, flops, or long /;p/t>,Brac- 

cx,arum, f. fubligacula, femo- 
ralia, ium *, n. 

Breeches or flop-mahgrs.. Bracca- 
rii. 

He that weareth breeches. Brac- 
catus, p. 

The woman wears the breeches. 

Uxor imperitat viro. 

To be breeched. Tergo paaas da- 
re. 

f Bears breed:, an herb. Branca 
urfina. 

To 7$ltt1l or wax with young. 

Genero, parturto. 

To breed teeth. Dcntio, is. 

To breed or brin^up. Alo # cdu- 
co. 

Bred in one naturally. Innatus. 
Bred or brought up. Educatus, p. 

A Boeder. Generator. 

A breeder of cat tel. Pecuarius. 

The Breed or increafe of cattel. 
Fxtura. 

D 2 A Breeding of teeth. DendtUv 

Breeding or grett with yonn^ctm 

tus,gravidus,adj. 

A breeding. Prjegnans, utero ha- 

bens. 

A breed, kind , or race.' Qenus, 

ftirps. 

A good breeder. Fjccunda geni- 
trix. 

Good breeding. Liberalis infti- 
tutio. 

IBftKilh Latitudo. 
T3mt Brevis. Vi(J. Brief. 
A b^c^ or gad-fly i ; Afilus, ta- 

banus, aeftrura. 

A Brcez of wind, tenis aura. 

T&ftM °r Burnt. Uftus. 

^ 15^0. PeQus. Vid. Breajl. 

A tytty or Bruit, a fifl? likt the 

Turbut. Paffcr raarinus, pfitta. 
R. 

* A Breviary or Mtji-book^ Bre- 

viarium. 

* A Brcvfote. Epitome, com- 
pendium. 

* To Ireviate. Abbrevio,in com- 
pendium redigo.^ 

* Br ev latum. Sigl*. 
*Brcvitie. Brevltas. 

oTUjefo.. Potum vel cervifi- 

am oquo. 

To Brew or mingle. Mi(ceo,con- 
fundo. 

Brewed. Coftus. 

A Brewer. Potifex* cervifiarius, 
zythepft. 

jlBrew-lxufe. Cerv}(iarjum. 
IBietUljEl. Offul* adipat*.' 
A bitatJ or Brier. Vepres* 
To T5j(b0 or corrupt with gifts. 

Muneribus corrumpo, capto. 

Bribed. Corruptus. 

A Briber. Corruptor, m. 

A bribing. Corrupt to, ambitus, 

prenfatio. 

A Bribe. Munus, donum, n. 

Bribery. Corruptie $ repetun- 
darum, (dis.) 

Accnfed of bribery. Repetun- 

darum reus. 

-A b^Cfe or tile. Later, later co- 

ftilis, tefta. • 

A little bricl^or tile. Latercu- 
lus. 

ABrickjnaker. Laterarius. 

ABrick-kiln. Fornax lateritia. 
A brick^wall. Macetia.t murus 

coftilis. 

That is made oj brick* Lateriti- 
us, ad}. 

A Bricklayer. C*mehtarius. 
f The brick^ or fweet apple tree. ; 

Malomellus. 

A or weman new marri* 

ed. Sponfi, nupta, nympba, f. 

A Bridegroom. Sponfus. 
A Bridesman. Pronubus. 

The Bridesmaid. Pronuba. 
The Bride-chamber. Thalamus. 

A Bridal or wedding. Nuptla, 

arum,f. 

T5M6tt»elU Piftrinum,ergaftu- 

lum. 

The Irlafter of Bridewel. Erga- 
ftularius. 

^IBtfDB^ Pons, m. 

A little bridge. Ponticulu* 
A draw-bridge. Pons f erfatilis. 
A bridge of mW.Porw fublicius. 

The 
1 ! 
BRO 
«e fcrW^e 0/ toe , gitterny or 

any fuck lik$ infirumenU Maga- 

dtam. 

Tlx Bridge of the nofc. Car^ila- 
go, qua dividit nares $ tef turn 
na(i,interfinium. N 

^'BjUrt** Fraeniim, retinacu- 
lum. 

*4 bridle-mitt. Habena, Jorum, 

The hcad-fiall of a Iridic. Orea. 
To Br/i/r. Equo franum inji- 

cioi frxno. 
Brirf/prf. Franatus. 
Not bridled. Inframis , effbenls, 

adj. 

A TB>ie or Attelabus, 

oeftrum. Ora, Totyimo* afore. Subo. 

The fyiUI 0/ *6wg- 

margo, crepido. 

A Brimmer or full cup. Crater 
ad fummum margmem plenus. 

IB^mOone. Sulphur. 
Done with Wmjione* Sulphu- 

ratus. 

(7/ or Lelongingto brimfione. Sul- 

?hureus. 
Brimfione-wortyanherb. Peu- 

cedanum. 

T&tfne or Ji^km*. Aqua fal- 

fa, muria, falfedo, falfugo. 

Brinewith dregs and alt. Alex. 

to feafonwith brine. Salio, fal- 
fediftc condio. Renun- ISlitt orftmt. Brevis, compen- 

diofiis, fuccin&us, concifus. 
A Brief or Writ Breve, is*n. 
A Brief or Utters Talents for a 
collection. Diploma, atis} n. 
to be brief in freaking. Preffc & 
angjifte dicere, in compendium 

redigere. 

A irief difcourfe. Angufta & 

concifaoratio. 

A brief rebearfal of things trejt* 
ted of before. Recapitulatfo, 

anacephalaeofis, fem. 

Briefneji or brevity* Brevitas, 

compendium. 

Briefly or compendioujly. Brevi- 
ter, concisfc, (uccintte , prefce, 
ftri£Hm. 

A TBfitic or bramble. Vepres, 
tribulus, fentis. 

Sweet brier. Roft canina , cy- 
nosbatos. 

A place of briers. Senticetum. 

A fylt??* Ventus frigidiufcu- 
lusxaura lenis. 

A tytB<* B * °f Soul&ers. A B" 
men,phalanx. 

+ A fyfgaUD °* higk-nay man. 
Latro. 

A ijjUBaitDlnC » coat of male. 
; Lorlca. 

A ^{gautitte, pinnace or little 
flyip. Phafelus, liburnica, myo- 

P aro# 

A brigantineor kgtchfent to efpie. 

Catafcopium,navigium Ipccula- 

torium. 

I f A ttflBU* or quarrel. Lis,con- 
tentio Lbriga.3 

fBMSf&Ote or Bruglote. VontU 

conftruftio, rcfcftio, reftaura- 
tio. 

16*1 t#t or clear. Lucidus^fplen- 
didus, fulgidus , clarus, coru£ 
cus, micans, nitidus. A bright colour. Color acrls. 
A bright fire. Focus luculentus. 

* Thorough-bright y that one may fee 
through. Pelluridus, triluccns. 
brightifl:. lucidulu*. 
To be bright or to pine. Fulgeo* 
i;efulgeb, luceo, collucco, fplen- 
deo> niteo, mico. 

To make bright 9 or brighten* Elu- 

cido,mtido, polio. 
To wax bright + Luccfto, elacet 
co, Q)lcndelco, inclaredo.. 

J* it bright. Lucet, 
It toaxeih bright. Lucefcit. 
Brightnefiorciearnejf. Splendor, 

ftilgor, nitor , claritudp. 

Brightly or clearly. Lucide , 
<i>lendide> clire, nitidis Brinijh, Salfus. 

To b}ins* Affero. 

To bring a thing. Apporto. 
To bringaperfon. Adduco, 

To bring out of another country 
Adveho. 

To bring by force or violence. At- 
traho, adigo, perduco. 
To bring from one place to ano- 
ther. Defero, deporto, deduco. 
To bring or carry over or on the 
other fide. Traduco, transfero. 
To bring about. Circumduco.' # 

To bring a thing about. Ad exi- 

tum perducere, effe&um dare. 
To bring again. Reducere. 
To brine, an aBion againji one. 

Litem aficui intendere. 
To bring afide. Seduco. 
To brinp down. Humilio, depn- 

mo, dejicio. 

To bringdown orlefien a raie.lax- 

minuo. 

To bring down, or rveahgn. Atte- 

nuo, accido. 

To bring forth. Produco, profe- 
ro. 

To bring forth young* Pario,pro- 

gigno,enitor, edo. 
To be ready to bring forth. Par- 

turio. 

To bringforth before the time. A- 
bortio, abortior. 
To bring forth at one bringeth 
forth vpttnefes. Tcftes produco, 
allego. 

To bring forth fruit. Fruftum fa- 
cere, proferre, edere , procrc- 
are. 

To bring in. Infero,inveho. 
To bring one in the place of an- 
other. Subftitua, fuccenturio, 

(iifficio.. <4 , 

To bring low. Humilio, dejicio. 

To bring hWy or to bring to decay* 

Labefecio, attenuo. Te bring word again* 
c\o. 

To bring into a Tools Paradtfe. 
Blandior, vani fpe lafto. 

To Lring amifchief uponhimfelf. 

Suo fibi jumento malum accer- 

To le brought. Afferor, deducor. 
TV be brought, to pafi. Efficior, 
conficior. 

TBlfMZbt. AUatus, adveftus, 

adduftus. 

Brought by force. Compulius , 

adaftus. . 
Brought in. Hiatus, inductus,m- 

troduftus, inventus. 
Brought in another s place. Subftl- 

tutus. 

Brought back or again. Repor- 
tatus, reduftus. 

Brought fit tb. Produ&us, pro- 

latus. 

Brought forth or born. Partus, 

procreatus. 
Brought up. Educatus. 

Brought up wantonly or //% a 

Cockney. Delicatus. 
}Ve\l brought Kp.Liberaliter edu- 

111 brought up. Male tnftttutus. 

Brought into the world. NatUS, 

inluccm cditus. 

Brought to poverty. Redaftusad 

inopiam. 

Brought to his finfts. Ad incitas 

redaftus. 

Brought to bed. Enixa, puerpera. 
Brought under. Subjeftus, domi- 
tus, (ubaftus. 

Brought to pajt. Aflus, peraftus, 
effeftus. 

Brought to naught . Exhauftus. 

Brought to definition. Profliga- 
tus. 

Abringerup. Educator. 

He that bringeth a thing to paj?. 
Effettor, perfeaor. 
A bringer of tydings*. Nuncius. 
A bringingup)0r education.Edxi* 

catio,dUciplina, 

A bringing from one to another. 

Tranflatio, tradu&io. # 
A bringing in. Importatio, in- 

duftio, introdufUo, illatio, in- 

A bringing hacl\. Reductio. 
A bringing forth or abroad. Pro- 

latio, produftio. 
A bringing forth of young. Fs- 
tura, procreatio, partus* 

A bringing togetlxr. Collatio, 
A bringing to / afi. Effcftio. - 
A bringing urfder. Sub)cftio. WlittXt or foon broken. Fragi- 

lts, vitreus. 
Brittlenejl. Fragilitas. 

Brittly. Fragilitcr. 
A bjtt^f or gpd-fly. Afilus, ta- 

banus. 

To tyQfttt) or tap . Relino. 
A Broach or jpit. Veru,obelU9# 
A little fo'u. Veruculum, ' 
Broached or fet on broach. Tere- 
brans. 

To broach a joynt of meat. Veru 

transfigere. 

WW** LatU8 > patulus. t , 

Broad awali£. Experrcttus, vigt- 

lans. [ 

To make broad. Dilato, diduco. 
To wax broad. Latefco, ^ 
To lay abroad. Pando, expono, 

nudo. ^ . 

To jpeak^ broad. Ruftice to qui, 

plane, apertfc dicere* 
Broadly. Latfe. 
Breadth. Latltudo* 
iT&mtflQor b^OCCaDO, cloth 
ofjilver and gold. Pannus auro 
& arfeento intextus. 

A \wfaorbadget. Taxus, me- 

A ^joffett or buckof the fecond 
year. Cervus bimus, lunnus. 

+ *B)tOaD WpeUitg or rather 
bO&tfD half-penny. Immunitasa 
tabulgrio folvendo in nundinis. 

1 70?OgCr^ or Brokers , bargain- 
makgrf. Pararii, [Broccarh.] 
To\)i$f£l for Eels. Turbare a- 

quam ad captandas anguillas. 

A OBfOlBWW 0f Embroiderer. 
Phrygio, . 

To fijoiU c * braid the bur. Cnl- 

po. 

Broided. Calamtftratus; 
Toljioil, Torreo,torrefaclo # 
Broiled. Toft us. 
A ijoll or tumult. Tumultus, 
turba. 

A Broil or quarrel. Contentlo, 

rixa, jurgium, 

To mak$ broils. Ciere turbas# § 
'BjO^U* Fraftus, ruptus. Vid» 

1 Breaks 

Broken winded. Afthmaticus,an- 
helus. 

Broken bellied. Herniofus. 
A ^Oker or feller of old clothes. 

Interpolator, veteramentarius, 
fcrutarius. ronia vitis. tor, deduco. 

To bring one to bed , cr to lay a 
woman as a Midwife doth. Ob- 

ftetricar'u 

To bring one to poverty. Redige- 
re ad inopiam. 

To bring to noug}:t. In niniium 
redigo. 

To bring to remembrance^ Redu- 
cere, revocate in memoriam. 

To bring top<i/?.Efficio,exequor, 
cffe&um do* 

To bring tidings. Nuncio, an- 

nuncio. . 

To bring up or noHrifi). Educo, 
pafiro, alo. * Briony 9 or the white vine. Am- 

peloleuce, vitis alba. 

* Briony or the wild vine. Ta- 
minea vitis, Brionia nigra.. 

To brifile or fet up the brsjlles. 

Horreo, fetas erigo. 

To brijtle a fiooe-makgs thread. 

BriJUy'y or that hath brijlles., Se- 

tiger, hirfutas, hifpldus* feto- 

f Briftow non-fuck an farW^ych* 
nis Chalcedonica^ Brokers ware. Scruta. 

A Broker or procurer. Pararius, 

conciliator, proxeneta, mediar 

tor. v 

A pawn-broker. Fdenerator. 
Brokgge. Verfiira. 

A fyronD. Stigma, atis h ft. m 
A bjtQOJti) or ouch of gold. Mom- 
lc, n. bulla. 

A Brooch that Ladies wear about 

their necki. Murenula , catena 

collaris. 

To ^000 0)' fit on brood. Itxcu- 
bo. 

A fittingon brood* Incubatia 

A Brood of chickens. . PulUties 
f. partus, m. 

A brood or off-firing. Soboles 
propago. 

To tyOOk* Patior, tolero. 
A bjOOK or little rjzw.Torreff 

amnis,rivus. % w . 

4 BropJ 

\ BnokcliMh M ^ Anagauw 

*+&ud*n brookiime. Cepsa, Wl« 

T»i00m» Genifta, fpartum. 

\Abrewfild. Myncetum, fpar- 
tarium. # . 

•fThorny-broom. Alpalatnu?. 

f Broom-rape, an herb. Oroban- 

C \%utchers-breom, Rufcus, bruP 
cus. 

f Broom-wort. Thlaipi. 
A Broom or befom. Scopx^ 
WWth Jus, jurculum. 
fifty broth, Muria,alicula. 
Stewed in broth. Jurulentus. 

^Xaumbrothels. Luftror, febr- 
tor. f Brukwort. Saponaria , ftruti- 
um. 

Bruifing, Colli fio, contufio. 

AliMit or report. Rumor, ru- 

muKulus. 

f Brunei. Pruoella. 

A fyllttt. Infultus, impetus ktr. Plufcularius, I To build up. Extruo. 

m. ^ \lo be built. Adificor. A bucfejer. Clypcus, parma, 

anctle, kutum, ^lta. 

A buckler mahgr. Clypeariui. 
A buckler-player. H(^)lomachus. 

He that beareth'a buckler. Cly- To5^tt(t). Vcrro, converro, de- peatus, ftutatus. Brothel ry orbaudry. ObfceniWs, 

impudicitia. 

A fyOttyV* Frater - , 
A little brother. Fraterculus. 

A brother of one father and mo- 
ther. Germanus. 
A half-brother. Semigermanus. 
A brother by the fathers fide only. 

Frater confanguineus. 

A brother by the mothers fide. 

Frater uterinus. 
Thelmsbands brother. Levir. 
A fillers brother. Sororius. , 
Afofier brother. . Collaflaneus. 
Sworn brothers. Sacramento ad* 
afti. 

Twin bothers* Gemini-, gemel- 

A brothers wife. Fratna. 
Brothers children, or Coufin ger- 
mans. Patrueles. 
Brotherhood. Fraternitas. 

Brotherly y adj. Fraternus , 

Fraterne. 

15{0Ugl)t. AUatus. Vid.Riwg, 

^4yjt0w» Frons. 
A brow 9 or eye brotr. Supercili- tergeo, 

Brufied, Verfus, purgatus, mun- 
datus ftopls. 

ABruJher. Converritor. 

ABrufb. Scop«,arum,f.pl.ver- 1 
riculum, n. rnufirarium. 
A little brufl). Scopula veftia* 

ria. 

A brujh ofbrifiles to brujb vel- 
vet. Mu(cariumfetaceum,equi- 

fetum. 

A brujls of briftles to makg pots 
clean with. Echinus. 

A painters brufhyorpencil. Peni- 

ciilum, penlcilius. 
A plaijterers brufl\ Penictllus 

teftorius. 

A dry brufl) to kindle a^ fire with. 
Cremium. 

Tofyilfltffr CrepitOi 
* A Brute. Brutum animal. Brutijh. Brutus , belluinus, fe^ 

rus, immanis, ftupidus. 
To be brutifh. Sicvio, obbruteo. 
Brut iftmejf. . Obbrute/centia,ftu- 

poy. 

Brutiflyly. Stolidfr, ftupides. 
* Bryony* Bryonia. 
To bubble ttp as water doth. Bul- 

lio, ebullio, fcateo, fcaturio. 

To bubble as a pot doth. Ferved. 
Bubbling in water as Duties do. 

Bibulus. 

A Bulling. Ebullitio. 
adv. \ A Bubble of wat r. Bulla. 
A bllCft or doe. Dama. 
Abucl^goat. Caper. 
A buckcony. Cuniculus mas. 
IfBuckshorrty.an herb. Corono- 
pus The foacc between the brows. In- + Buckthorn, a fhrub. Rhamnus tercitium* 

Beetle browd. Chito, blepbaro. 

To bend the brow. Caperare fron- 
tem. 

To brow-beat one. Torve tueri. 

^Ofon. Fufcus, fubniger,leu- 

cophsus, baetkus,pullus. 
; Brown mingled with blac\ and 

red. Ferrugo. 

Brown blew. Luridus. . 
Browny or natural colour. PulH- 

To make hrown. Obfufto. 
T'b^OUJfe. Frondes carpo, fo- 
lia depafto. 

A irowfing. Frxmdatio. 
Erowfe , or meat /«»>• • beafis in 
j now time. Vcfox frondes. 
Browfed upon. Depaftus. . 

^b^Ogl. Tumultus. 

To fyOgt. Torreo. 
To bjtuc or brew. . Coquere cer- 
vi fiam. 

To bjtilfft or brea\ final!. Con- 

fringo, collido, comminuo,con- 
tero, contundo. 

To bruis with a pefile. Pinfb. 
A bruis y orllach^ and I lew. Vi- 

bex,livor. ' 
Bruifedi br tyed 9 .or made fmall. 

Cpi)tufus, contritus, colliuis. . fpina ccrvina. 

t Buckyiajl) or the maft of beech. 

Glandes faginx. . 
f Buckwheat ,. o>* French-wheat. 

Tragopy rum vcl Fagopyrum. . 

Buctycans. Faba hircina. 
•f Bucket eed, Ela tine. 
To buc& clothes. Lixivio elucre, 
incoquqre. 

A bucking of clothes. Lixtvari^ 
um,n. 

A bucking fiock. Lixivatorium, 
n. . 

Buckeyes. Lix, cinis lixivus. 
Buck-lie. Lixivium. 

A bucftSt. 81 tula, urna,.ba- 
ma. 

A xrcll-bucket. Cratera, mergus, 
bydria,hauftrum. 
Bucket s 9 or any thing ferving to 
quench fire. Siphoncs incendia- 
ru. 

To bntWe* Fibulo , fibula con- 
ftringere, (ubnefto. . 

To i in Lie to his bufinefi. Accin- 

gere fe ad opus. 

Buckled. Cpnftriflus, accinflus- 
A Buckle or claf}\ Fibtila, fpin- 

ter vel fpinther, n. anfa. 
A flwbHekle* Fibula calccaria, 

fixula, plufcula. . Paliurus, Ipi- 

na Chrffti. 

TBttCkram* Braudium. R. 

+ Btwkrams , an herb. Allium 

fylveftre. 

TBucWOttt or merry. Hiiaris, 
feftivus,alacrist 

Bm kfom or gamtfom. La(clvus. 
* Virgil s Bucolicki or pafi orals. 

Eclog*. 

To bulJ or flrout. Pullulo. 
Tobudy burgeony or bloom. Ger- 
mino, gemmo, florefiro, protu- 
bero. 

To begin to bud. Germtaafto , 
puiiulafco. 

A Bud. Germen. 
A young bud. Gemma , ocu- 

lusk 

The bud of a rof*. Calyx. 
The firfi bud of the powers of a 

Vomgranat. Cytinus. 
T&lrtW hmbi furr. Pellis 
agnina. 

To budg or ftsr. Moverc lc> diF 
cedere, pedem movere. 

A bttBget* Bulga, afcopera, 

vidulum. 

TBUff, or leather of l?«/.,Corl- 
um bubalinum. 

A buff-coat. t Tunica coriacea> 

bubalina, miiitarls. 
A buffy or bujfle y a wild ox. Bu- 

balu«,bifon, urus. 
A Imfft t or box on the ear. Co- 
laphus, alapa. 
A buffet jiool. Abacus. 
To buffet. Oedere, colaphos in- 

friugere. 

A buffie head. . Stolidus, bardus, 
hebc*- 

A ittfifOOll orjefier. Scurra,are- 

talogus. 

To p lay the buffoon. Scurror, 
Buffoonry. Scurrilitas. 

A an infill. Bruchus. 
A hugg or bug bcary . TerricuU- 

mentum, lirua. 

TBuggerH* Pxdcraftia, venus 
poftica. 

To commit buggery. Paedlco. 
A buggertr* . Piederaftes , padir 
caton 

T&UgU, * kind of glafi. Seg- 
mentavitrea. . 

A bugle horn. .Cornu venatori- 

um. 

Bugtey a beaft. Bifons* 

* BugUy an herb. Bugula , .con- 

folida , fymphytum , remer 
dia, Sk. 

* BughBy an kerb. Bugloflum, 
euphroiynum. 

t Vipers bughfi. Echium.-. 
f Wild bugloff. Anchufa. . 
To bltfftj. Fabrico,xdifico.> 

To build a City. Urbem fmidaro, 
condcre«- 

To build under. Subftrtio./. 
Tobuildabout. Circumftruo. , 
To build again. Rexdifico , in« 

ftauro. do altcuu 

Bulldid or built. Condi tus, ftrtt* 
ftus, extruftus, atdiftcatui. 

A Builder. Condi tor , acdifica- 
tor. 

A chief or mafier builder. At* 
chitcflhp. 

A building, ^dlficatio, ftru- 
aara. 

Abuildin<guj. Extruftlo. 
The art or fcience of building. 
Architeftonice, architeaura. 
-^butl. Taurus, bos, m. 
Of or belonging to a bull. Taurl- 

nus^. 

Lite a bull. Tauriformi^. 
Theropes bull. Balta , diploma 

papale. 

A bulicr htcongruoufifreccb. So- 

lxcifmus. # 

A bull begger. Larva, tcmcuu- 
mentum. 

A Bull -fly crbull bee. Buccros. 
A Bull finch. Rubicilla. 

A BuU+beady.a fifh. Gobio. ca- 
pitatus, . 

\'Bull-weed. Tacea nigra.- 

+ Bull-Wort. Ammi. 
t TSvUhmM^r fmi n>*fl herb. 

Viola lunarts. 
* Bulbous. Bulbotus. To bUlgt/" w* Titubfc- 
re, Jaaari. 

A bulfc or maffsncfi. - MoJes r 

maffa. m ■ 

A bulk wMgmB of a thing, 

Magnitudo, craffitles. 

Bulk^ or ma f"* Solldmi den-^ 
(us,* _ 
Bulhj or corpuleitu Camus, prJN 

pinguis. . - , 

Bulky or big. Qrandb» ingen?.- 
Butty or weighty. Ouierofus^ra* 

vU. . m 

A bulkpr ft all before *fhop. Jifr 

pendix, propoliura. . 
To bulkput. Propendeo. 
A bulkor wheUparcel of wares. 

ToUmerx. N 

To breakjbsdk: Navem depr«da- 

Ah\\\*tt< Pmnum fylveftre, 

pruncllum. 

^4 bull ace tree. Prutuis.r 

JHrnlltU Ohm plumbea. . 

\ A bullion of copper to fet on 

Poytrehy ,or bridles for an orna* 

menu Cucumis, crufta, bulla, 
emblema,n... 

T0uUioa,.U gold or filler up- 
coined. Aurum , five argentum 
rude, infeftum, . 

A bullP rOCk, or a bully fellMW* 

Vir-fortts& animo&s. 

T^buttt. Nates. 

* A Bum bard. Bombarda; 

* Bumbazine. Paunus Bombyci^i 
nus. 

^bullotfu Tuvencus, : . 

A bulnifl^* Juncus, fcirpusi . . 
A place wheje bulirnflies grorv. 

Juncctum. . . • v 

full.of bullrujhes. Juncofus.. . 
Made oj bullrujles. Junceus— 
A bultoatftj or rampart. JVlu- 

nimcntum, agger, propngnacu-* 
lum. 

ft 
» _ friltlfcafl* ,GolTypn*m,xylam« 

elinum. 

himjtaji of *Wpertiji?nt fluff. Lo 
gi, gerri. 

Bwhqji or ajftfoa'Unguage. ' O 

tlo^ffcftatai ampfllU, verb; 

fefotiiped^Ha. 

ToBumbajione. Cxdere, fufti- 

flare* 

* The Bumble bee. Apis t>ombi- 
lam* 

bttmltf n« Rufticus , agte- 

ftis, inlubidus, colonus. 
<A blimp or f welling. Tuber. 

-4 burnt or l^tock^ Plaga , cola- 
>phui. 

To Bump. out* Protubero. 

A imttcfj or clufler of grapes. 
Racenus. 

A bunch of any things tied toge- 
ther. Fafciculus. 
Bunchy >y bunch-back^. Gibbo- 

. .4 bunch on the back^ Gibbus, 
fibber, m. ftruma,fciber. 
A peat bunch in the throat. Bo- 

ttium, bronchdcele. 

A bunch , kpur , or kffot of a 
tree. Bru/cum> tuber, n. 
A little bunch or fwelling. Tu- 

l^bercuium. 

A tnttible or . batfifnl. Fafcis, 

'fafciculus, manipulus. 

To ma kg up in. a* bundle. Con- 
Arihgere in faftenr, 
A bundle of rodf carried before 

Qlagijlrates. , Fafces, m. . 

Bundle wife. Fafciatim, adv. 

«4.iHUtft* Epiftomium, obtura- 
[ culum. 

A bung bole* Dolii orificium, 
ibramen inru(brium,(piraculum, 

bungle Imperite agere. 
-4 Bungler. Imperitus, rudis. 

Bunglerly. Infcite. 

A bunt! or //tt/e manthet. Col- 

flyra, libum. 

7o 6unt o«f . Protubero. 
t T£e bunt o/ * /a//. Flexura 
•veli. 

f ^ bunt-line. Funis nauticus. 
•^btttttlnffj <* Emberiza 

alba, ahuda congener. Wi. Ru- 

bctra. . R. 

A BttOg o/ * Index ancho- 
rarius. 

To t«oji we Suftento, fufful- 

-cio. 

-4 butiDttt or load. Sarcina, 
onus, gravamen, fafcis, m. 

To Burden or load, Onero. 
To burtlxn or lay to ones charge. 

•Oaerare confcientiam. 

To beburthened. Oneror, 
Burthened. Gravatus , aggrava- 
te. * 

Burd&nfom. Gravi$,onero(us. 

Tfce Burdenofa fong. Verfus in- 

tercalaris, m. 

To burden ones confcience. Reli- 
gions obftringo, onero. 

f ySUV&Wti « certain tenure 
Burgagiurrr. 

t A a»tnrganet, * k}nd of bel- 
met. Cadis Burgundica. 

+ B«rf6ofe. .lmmunitas 3t repa- 
randis b'uVgi muris. 
To bttVgtOtt or bud. Germino. 

^fturfiljor Burrougb. BurgHS, 
fluinicipium. A Burgher. Municeps > [burga- 

rius."] * 
^ Burgefl or Magijlratc. Bur- 

genfis. ' 

ABurgtfinVarlJament. Sena- 
tor, pajer conlcrlptus. . 
Jl Burptjior free Denifon. Muni- 
ceps> civis. 

Of or belonging lo aBurgeji. Mu- 
nicipals. 

T&UtSUrg *>; ^caking into 

houfes., Perfoflio parietutn, asdi- 
urneffradio. 

A Burglar or breaker of houfes. 
EfFraftor. 

t A T^nraratt e or Burgomajler. 

Urt?is pmes, municipii prafc- 

t l&MXmQtttor town-court. 

Burgi five oppidi conventus, ci- 
viumcoiqitia. 
T°hMV> Sepeiio,turaulo. 
To be buyied, Sepelior. 

Buried. Sepultus, 
A burying. Sepulture, humatio, 
inhumatio, defolliQ. 
A Burial or funeral, Funus, n. 
A place of burial. Sepuicrum* 
Solemnities at burial r. Exequiae, 

arum, f. 

To burl cloth at Fullers do. Eno- 
do, de(quamo. 

A burling iron. Forceps fullo- 
nica. 

QBurtefat^ o* mckjoetry. Rt- 
dicula poetarum imitatio, poe- 

fi$ jocularh. 

T^Utlj? or big. CralTus, obefts. 
To burn *&. Uro, comburo, 
cremo, concremo, incendo. 
To burn in facrijice. Adoleo. 
To burn in the. band, &C. Stig- 

mate inuro. 
To burn up. Exuro, 
To burn or finge off the ha ir of a 

fmne. Glabro, amburo. 
To bnrtty mm. Ardeo , aeftuo, 
flagro. 

To bum up as graft doth in hot 
mather. Exarefco. 
To be burned. Uror, 8cc. 
Burning. Ardens, flagrans. 

A burning coal. Pruna. 

Burned^ or burnt. Uftus,combu- 
ftus,cxu ftus,crematus,iticenfus. 
Burnt round about. Arabuftus,p. 

Burnt to apes. In ; clnerc^ reda- 

Burnt with the pox. Lue venered 
inuftus. ! Burnt wine, Dcfrutum % vinum 

aduftum, excoftum. 

Burnt in the hand, Cauteriatus, 

ftigmate inuftus. 
Sun-burnt. Torridus, aduftus. 

Burnt up as grafs, Arefaftus. 

A Burnt facrijice. Holocau- 

ftum. 

A burner. Uftor. 
A burning or fating on firc.Com- 

buftio, concrematio, incendium. 

A bumingone alive, Vivicom- 
burium. 

A burning of a Town. Confla- 
gratio. 

A burning heat . Ardor. 
A burning feaver. Ardens fe- 
bris. 

A burning in fear:. Uredo,uftri« 
6^ Aburninimn. Cauterium. ( bujbeland an half Sefqul- 

+ Tl5ut:wet> an herb. Pimplael- 1 modhis. 

la. 5 Three buJ1>els. t Trimodtum. 

+ Thorny Burnet, a fhrub. Pota- f»° bufiels and an half. Cu- 
rium* Wi. I 'cu** 
Burninglyl Ardenter,adv. 0 l a % u M* Mpdialls, adj. 
To tilxMtt) or polijb. PoUo, ex- BtlfiC orbufied. OccuMtus,fo- 

polio, laevigo. 1 »citus, diftencus, dmnftus. 

Burnified. Politus, Bufincfi ^ or Affair. Negotium, 

To Burnilh or brighten. Splen- occupatio, res, ofus. 
dorem inducere. \ Buftncf? or trouble. Turba, t«- 

loburnijhor (bread the head of 

bucks. Defricare corrtua. \Ah.tlc bufinefs. Negotiolam, 
To burnilh or grow big. Gran- r ecula. 

defco. M Bufy-body. Ardeho. 

AburniflM. Politor, potto. \ F "U °f bujinej?- Negofciofus, 
Aburnijbing. Politura. _ ; it- ^ A j. * 

A jfavl Lappa, glis , So ,Ixcit ^ ftudiose, dili- 

f. geliter. 

t Ditch-bur, or clot-burr. Xan- To do ones bufmef. Adfellare, 
thium, profopis. 1°^^ # , ^ 

+ The burr-dock. Bardana. A buffc, that women wear before 

~ ' thebreajh Pe£torlgium > lignum 

gula. jpeftprale. 

f A Burr>tbe round kgob of horn A hufaitt coming up to the calf 
next the Deers head. Tubercu* of the leg. Cothurnus. 
l um# . I A lund of wild . buskins that 

f Butter-burr an herb. Petafi- Mm *fe *' Follicantes 
tis. caiig«. 

f Burr-reed, or burr-flag. Spar- *?e that wearcth btnlvns. Co- 

ganium. thurnatus. 
* Burrageyan herb. Berrago. ^ fcttfjtf or ktf. Bafium, fuavi- 
A burre M> Tabanus. ^ . # 

^ burrotD, or Burroughs town Abufs orfhip. Navigmm. 
corporate. Municipium, pagus. j^buflarB* Otis, tarda, tetrao, 
A Burrow-majhr , or Headbor- buftardus, afio. R. 

rough, or Burgh-holder, i.e. £/- rBuQlatt* Pannus goffypinus. 
der- of the Burrough. Pagt-prae- 't* b\\HU* Tumultuari , ciere 
feftus. Iturbas. 

Abufile. Tumultus. 

lum. | T^Utf Sed, autem, verb, at, at- 

A Cony-burrow. Cuniculi, an- 1 caterum, verum, quinlmo, 
trum. enimverb. 

AJ^wxil, or Exchange where] But for Only. Tantum,duntaxat, 
Mctchantsmeet. Burfa,cambium, f>lum, modQ. 
bafilica. But for Befidc. .Prater, extra* 

ABurferof a Colledge. Burfa- 1 praterquam,nifi. 
rius 2 quaftor, oeconomus, dif- Hone but. Nullus quin, nemo 
penlator. quinon. 
To bwQ or breaks aU. Difrum- Nothing but. Nil aliud quam, 
p 0# I nil niff, nihil quod non. 

To burfl, neut. Di(Iilio,crepo. What but ? Quid nifi ? 
To burft forth as tears do. Pro- 1 1 cannot but , or 1 cannot choofe 

filio,prorumpo. NonpoflTumnon. 

To burfl with laughing. Rifii e- No yucftion but he will. Non eft 

mor ; r ; B dubium quin velit. 

Burlten or broken-bellied. Her- But, after fcarce, hardly. Quin. 

mo'Cus. % ut f or y° u > or n>mt been for 

Burfiennep. Hernia, ramex. you. Al^fque te effet. 

t Burft-wori. Herniaria , mille- But how ? Quomodo nam, quo- 

grana. modo verb? 

A b\\Xt, a kindofturbut. Rhom- But if. Quod fi, fin. 

bus, Bur that, for Vnlcji , were it not 

A buttljen* Onus, Vid. Bur- that. Nifi. 
4 erj0 I Hot but that. Non quod non, 

A buflj of brambles or briers. I non quin. 

Vepretum, fenticetum. \But only that. Praterquim 

A Bufo of thorns or fuch 1%. qubd. 
Dumus, fpinetum, rubctum. I But rather. Imm6,quinim6. 
j A Bufh of hair. Coma , csefari- But a while aeo. Non ita pridem, 

es. nuper admodum. 

A BuJI) of a Tavern. Hedera. But yet or notwithftanding. Ta- 

f Silver-bufi, a fhrub. Jovis men, attamen, veruntamen. 
barba. Wi. ^ butter* Lanius,lamo. 

Buflyy, or full ofbupes. Dumo- Butchery.* Laniena. 
fiis,adj.* \ To butcher. Mafto. 

Abwftfilw ft ri k* Modius. A butchery or fh ambles, Macel- 
A little bufhel. Modiolus. I lum carnarium. 

A Bufhel or twojlrikgs. Medim- Of or belonging to a bucher. La- 

medimnum. I nionius, laniarius, ad}- 

T JlyBUt- 
A Butcher-bird. )Lanlus. 
Butchers prickctree. Euony- 

mus. . ' 

i Butchers broom. RuicUS. 

Jlttltttr. Promus, cellarius. 

J, Butler, or he that waiteth on 
ones cup. Pincerna, pocillator, 

icaliculis. , . 

A Butler, or he tbat-k&petb the 
houfholdfiore. Condus promus, 
diftenfator. 

An under butler. Subpromus. 
A butt or any great veffel for 
wine. Dolium , cadus, ampho- | To buy beforehand , or to by out j Day by day. Quotidie, in fingu- 

efones band. Prjemercor. : | los dies. 
To buy and fell, and, makg wer- [Tear by year. Annuatim Mc- ra. 

A Butt or marhjo fioot at 

To butt at one. Ancto. 
The butt end. Extremitas rei. 
A butt, orbank.toj1>oot at. Ag- 

Tb^un full butt at one another. 
Frontibus adverfis concurred. 
©Utter* Butyrum. 

Buttered. Butyratus. 
Butter-milk. Lacfetofum, laca- 
gitatum, ftfum butyraceum. 
A Butter fly, Papilio. 
A butter fly that breedeib about 

milk. Mylscos papilio. 
Thehawkputter fly. Prxdatrix, 

Wi. 

f $utter-burr, an herb. Pctau- 
tis. , 

\ Butterfly, an herb. Satyrlon^ 
6rdhis hermaphroditica. 
t Butterwort, an herb. ' Plngui- 

cula,Wi. Sanicula.Sk. 

f A Butter-bAmy, a bird. Ono- 

crotalus,atdeafte11aris. Sk. 

To butter bread. Panem butyro 
imbuere. 

A Buttery. Promptuarium, tel- 
la cervifiaria , pen^aria , poto- 
na. 

A bUttOCft or haunch. CluniS, 
dub. nates, pU ' 
That hath flenderbuttock^.Vtfy- 

gis, adj. 

A bUttOlt. Fibula. 
To button. Fibulo, fubneao. 

A button hole. Anfula, retina- 
culum. 

A buttoning. Subnexio. 

A Button in plants. Gemma, 

oculus, germen. 
f A button fifh. Echinus. Wi. 

fBatcbelers button , an herb. 
Lychnis. 

A butttCftf , prop , or pillar , 

whereby buildings are flatdup.. 

Anteris, fulcrum. 
Buttreffes., Antes. 
A Smiths Buttrefi, wherewith he 

pareth horfes hoofs.. Scaber^rm 

OKujCOttl or obedient. Obfe- 
quens. 

Buxom or merry. Hllatis , lxta- 

bundus. 

To be buxom or cheerful. Exul- 
to. 

To be buxom or obedient. Obfe- 
qtior^ 

Buxomly. Clemehter, obedien- 
tcr.. 

Buxomneft or meekneff. Obfe- 

quium, dementia. 

lobug* Em °s m ercor; 
To buy 'to felt again.. Promer- 

<or. 

\ chandife. Mercor,nundindr,ne- 
gotior. 

To buy meat , or victuals. Ob- 
fonor. 

To have a lift to buy* Emptu- 
rio. 

Bought. Emptus. 

A buyer. Emptor. 

One that buyeth and felletb* Mer- 

cator, negotiator. 

A buying. Emptio. 

A buy ing and Jelling. Nundina- 
tio, mercatio, negotiatto. 

An humor or defire to buy. Ema- 

citas. Things bought at advantage to fell 

again. Promercalia, um, n. 

o 6u?J as bees do. Bombilo, 

bombum edo. 

To buzz in ones ear. Infufiirra- Buteo, rubetari- rc in aurem. 

us. 

©g or through. Per. 
By of the Doer athra Taffive. A, 

ab. 

By of the Inflrument or Manner y 
a fsgn of the Ablative. 

Byfome manner or means. Ali- 

quatenus, aliqualiter. 

By what means K Qui ', quo pa- 
£to,unde? 

By fome meatis or other. Quocun- 
que modo, quoquomodo. 

By chance. Cafu, forte fortunS, 

forte ut fit. 
By ftealth. Furtim. 

Bycourfe or by turns. Viciffim, 

alterftatim, alternls vicibus. 
By degrees. * Paulatihi, grada- 
titrn 

By little andlittte. Senfim. . 

Byitfelf. Separatlm. 
j By my felf. Per me,egofblus. 

I have a wolj by the ears. Lupum 

auribus tcneo. 

To mete others corn by hU own bu- 

J1>el. Ex fuopte ingenib alios 
aftimare. 

By agreement. Ex compafto, de 

coramuni ftntentil. 

By heart. Memoriter. 
To get a thing by heart. Memo- 
riae ntandare. 
By, by means of. Per. 

By reafonof. Propter, ob, per. Hous by hous. Domatim. 
Street byftreet. Vicatim. 
Man by mxn. Viritim. 
One by one. Singulatim. 
To be by. Adeffc. 
To ft and by. Ad dare. 
Topaftby. Prxtereo. 
To lay by. Repono. 
To fet by a thin%. JEftimo. 

To come by a thing. Aflequi,Con- 

fequi, bbtincre. 
Tofwear by. Juro cum Acc. 
By my fay* Mehercle. 
Totakgworkjty the great. Redt- 

mo. 

A by-place. Reccflus, latcbra. # 
Aby-way. Via devia, diverti- 
culum. 

A by-word. Diverbium, adagl- 
um. . 

^ l>2af#»Pr*pondium,momen- 
tum. 

* 

ToByaft, Tranfverfiim a^ ere. 

t1$Krfafo£> Leges rufticorum. C ante A. t Jt Concilium prl- 

v - 4/a vatum , Cabbala, Conci- 
liabulum. 

+ Qta^arkfe or hazJewon+Vtt- 
I penfa. R» 

A caWagt* Bra(fica, caulis. 
A cole cabbage. BraUica capl- 

tata. 

a cabern or caftin ™ a jbip. 

Stega, tabulatum. 
A cabin in a fair or booth. Ca- 

durcum- To Cajole or beguile one. Deci-» 
pio,ludificor.. I 

^ CalUff or flave. Captlvn$. . 
A Caitiff, or wicked wmch. Im-] 
probus, nefarius. 

A CaftC* Placenta, popanum^ 

libum. 

Awheaten cak(. Adorea* 
Abcancakg. Fabacea. 
An oat cakg. Avenacea. 

A little cakg. Libunculus. 

A fbke cak$. Panis dulciarittSi 
Catq bread. Artolaganus. 

<A calx-feller. Libarius. 

^Miamarg#. LoKgo. 

Jbe calatnin ihm of which braft 
is made. Lapis calaminarls, caa- 
mia. 

f Calaminty an herb, > Catamini - 
tha. 

* Calamity. CaUmlta$i 
full of calamity. Calamito(us» 
To CHXmttV cloth. L*?igO, po- 
lio. 

* To calcine or burn tt. a cinder*. 
In cinerem redi gcre, caklnarei 

* To Calculate or reckon. .Suppu*- 

to, computo. 

* A Calendar, or Almanack.^ 
lcndarlum. 

A Calender or day-book^. Diari- 

um,Ephemeris. 

* Tht Calendf or fitft day of every 
month. Calender ' 

^calenture burning femtn 

Ardens febr is. *«, 

^calf* vituius.' 

Of or belonging to a calf. . VftuH-- 
nus> 

The Calf of the lea. sura. 
\Calf-fnout, an herb. Antirrhi- 
num , Wi. Lychnis iyiveftris , 
Ri. 

firft ma- A little narrow cabin , or 

lodging. Gurguftium. 
C abifts to lye in. Tuguria> 

palia. 

At&biMU Capfula, ciftula, 

Attfbltrope. Rudens. 
Cables, Funes nautici , retina- 

cula. 

t <i!CaM4fl),, °r Brufiwood, or 
Yather wind fallen wood. Vir- 
gulta,frutices CcaMicia,olim ca- 
dibulum.) 

t Cabo(l)tD* Capite trunca- 
tus. 

To catftU <ts a hen dotk.Glocito. Byreafonthat. Propterei quod. A cacftttl, "fifl"* Maena. 
By of Time, fur Before. Ante,fub AtXbtlamb. Agnus domefti- cum»>4cc.. 

By day. Interdiu, luci. 

By night, Noftu. 

By of Meafurey after a Compara- A catttt , cus, domi eduflus. 
* A cadence or fall of a period. 

Sententiarum numerofiis exitus. 

or younger brother. tivc y a ftgn o] the Ablative?, as 9 Frater natii minon 
Higher by a foot. Altior pede. | A t&KtXlXorflraw worm. Phry- 
By of Place or fleer, (of reft.) ganeum Prope, }uxta, fecus. ( ^ Of tm- 
tion<) Per,prxter. 
Hard by. In proximo. 

By wh.n place or way ? Qua ? 

By fome way or place. Aliqui. 
By the B; . Obiter , in tranfeur- 

A thing by the By. Acceflbri- 
um. 

By and by. Mox , illicb^ confe- 

ftim, protinus, e veftigio, ex- 
tcmplo. . * A Cecity or blindneft. Caeci- 
tas. 

A dag offlurgeon. Tefta. 
A <&agt> or place to h^ef birds 
in. Aviarium, ornitliotrophi- 
um,cavea. 

A (ffagt t0 K ce P tnahfaUors. 
Career clathrarius. 
A cage tofdljlaves in. Cata- 

ftl. 

To taiolt or drm in. Illefto, 
adblandior^ . year. Cervushornus,hinflalui, 
A fia-calf. Phoca.^ 

A Cattb(^ Sclopus velltariuf. 

To calk * Jbip. Stupam inferci- 
re laterurti compagibus 5 navem 
refarcire, oblinere. 
To call. Voco, appellor 

To call by name. NuncUpo>.no* 

|6ino, compello. 
To call one by a wrongn&me. A'g- 

nomino. 

To call one all to nought.. Comu 
tior. 

To call to account. Ad autftio- 
nem vocare, rationcm exigere. . 

To call to mind or remembrance. 
Recolere ftcum, reminl&i. 

To call to witnefi. Teft©r,»ppel* 
lo : teftcm laudare. . 
To go to call. . Accer Co. ~ 
To call as a, partridge. . CZC&Q.- 
To call afar off. Provoco. 
To call after one. laclamo. . 
to call again. Revoco.. 

lo call aloud. Exclamo.* 

To call afide. Sevoco. 
To call away. Avoco. 

To call back* Revoco*. . . 

To call backjtr deny vbft **f ** 

faid. Recanto, rttrafto, . dene- 
go* 

To call down. .Devoco* 

To call for one. Areeflo > .accer* 
fo. ^ 

To call for a thing, Poico. ~ 

To call for he // .Implorare opem* 

To I * A Camel. Cameluj. 

to call forth. Evoco,excio. 

T<» f o«e into a houfe or compa~ \ A he eper ur driver of Camels «f. Admitto, intromitto* 

to call in an order, lardy Sec. Rfc- 

fjgere, abrogarc,antiquarc. 

To call in a rajb word* Retra- 
ce. 

Xocallin\a dog. Inclamo, incre- 

To call in at a Place. Salutare 
de vi*. 

ft Call into Court* Cito. 
TV call one off. Dehor tor* 
To call one on, Adhor tor • 
To call often., Vocito, appellito, 
clamito. 

To call over names y &c. Recen- 
feo, recito. 

local! out. Exclamo* 

To call to om. Advoco>acclamo. 
To call together. Convoco. 

Ttcall unto one, Invoco. 
to call up in a morning. Sufcito, 

excito, expergefacio. 

To callup Jpirits. Ciere manes. 
To caU upon God. Invocarc De- 
UflU 

To call ufon a fiiend in ones way. 
^mpellare,6lutarc devil. 
To te called, yocot nominor, 

Sec. 

Called. ' Vocatus, &c» 

Caller. Vocator, accerfitor. 
A calling. Vocatio, &c. 
1 Calling or Trade. ProFeflio, 

ars> genus vibe . 

* CaUigmhy , or fair writing. 
jCaUforaphia. 

CaluCO cloth. Paruius Cali- 

cutianus. 

CalUmaitCO a fort of fluff. 

Pannus fcricus. 

'* Cations or brawny. Callolus- 
**,CaUoJity y or hardnejf of flefi. 

Callofitas. 

Call 0 OS hot fledge. Implumis. 
•A CaUtf or leather cap. Cudo, 
onis,m. 

Calm or flill. Tranquillus,pla- 
cidus, lents, ad}. 

Calm weather. Tranquillurn, fu- 
dum. 

ACalmatfea. Malacia, pelfe 
flaponti. ■ 

Calmnefl. Tranquillitas. 

Calmly,. Placide, trancjiulle. 
To be calm* Qutefiro, nfitcfco,fi- 
[Jeo, jaceo.* > 
To Calm * or make cairn. Paco, 

r laco, feao, naulceo. 

Ca ltC0l|8 made with four iron 
tointrjbjoyped that being thrown 
one jtandcth upright. Murices, 
tribuli^pj. m. 

t Qaltropsy a flower. Tribute* 

feuc^rduusftellatus. 

+ Land caltrops } an hitb. Tribu- 
lus terrejtris. 

+ Water Caltrop. Tribulus aqua* 
ticus. Wi % 

To cafttft VUulum parcre. 
f Calves foot y an herl\. Arum. 
\ Calves fnout. Antirrhinum. 

* A Calumny or flaunder. Ca« 

lumnia. 

* To calumniate or flaunder. Ca- 
lumnior. 

CaittbjiCft. Sindon , f. tela 
Cameraqenfis. 

J Xame* Veni;* Vid. To come. 

I Camelarius. 

Of a cartel. Cameljnus, adj. 
f Camels hay 9 an fprb. 

^ Camera&e, afeiiowjouidhry 

or chamber fellow. Commllito, 

contubernalis, (bdalis. 

A CamlfaDe , or furprUe by 
"/g/>Vlnfidi* nofhirn*. 

* C a mom ill. Camcmelum, leu- 

cantbemum £CamomUla, Oft.] 
f Baftard . Camomill. Mara- 
thrum. 

t CatltOpjBt, or crooked upwards. 
Rccurvus, refimus. 

t©aW0Cft^ reft harrow.Reft* 

bovhy ononis, aratri remora* 

-A ramPaiU, Campaniayr large 
plain. Plaruties , regio campe- 
ftris. 

A Campania y or fummers war. 

Expeditio acftiva. 

A Camp* Caftra,pr«fidium. 

Aflandmg camp. Stattva. 
To Campy or pitch the camp. Ca- 

ftra metor. 

The pitching of a camp. Caftra- 
metatio. 

The Majler of a camp. Prxfeflus 

caftrorum. 

Of or belonging to a camp. Ca- 
ftrenfis* adj. 

Jhofe that follow the camp.' Lixzy 
caloncs. 

* Camvhirey the name of a gum. 

Campnora, camphura^caphura. 

t CaWWWt* an herb. Lych- 
nis. 

J tan* Poffum, quco, polleo, 
valco. 

I cannot. Nequeo. 
To do what one can. Enltor, Co- 
nor, dare operam. 
That cannot* Nefcius, adj. 
*ACana!e. Canaiis,m. 

* A Canary bird. Paffer Cana- 
rtus five Canarienfis , vitreo, 
chloris. 

f Canary grafly an herb. Phala- 

ris. 

Canary wine, yinura Canarien- 

To C&nttlyorblotyor raze. ("Can- 
cello] reicindo^oblttero, indu- 

co, deleo, refigo, antiquo. 
To be cancelled, Expungor , de- 
leor 5 &c. 

Cancelled; Interlitus, induftus, 
P. 

A cancelling. Litura, induttto. 

* A Cancer y an ulcer y or fore y as 
in a womans breafl. Cancer, car- 
cinAma, atis; n. 

* Candid or court com. Candi- 
das. 

* A candidatcy or one that flands 

for a. pi ace. Candida tus, compe- 
titor. 

* A Candle. Candela , lucer- 
na. 

A little canlle. Lucernula. 

A wax candle. Cereus. 
A little wax candle. Cereolus. 

A watch candle. Lucubra, vigil 
luccrna. 

7?;e wicli^ cottony or fnuff of a 

candle. Ellychnium. ' 
A candle-Jhujfer. Emunftori- 

um. fitfdlijlkht 0 Candelabrum > 
lychiiicbui* f ' . m t 

^baMgmicandlefttchi LychnU- 
chuspcnfiHs* 

To worker ftudy by candlelight. 

Lucubro, elucubro, evigilo. 
CanBlemaftf^^Lychnocaia, 

gurificatio Beau Virgims. Candour or gentlenefs. Candor 
animi. 

To catt5S* Saccharo condtre. 
Sugar-candy. Saccharum, cry- 
ftallinum. 

f Candy Alexander. Smyrnium 

Creticum. 

A aitlty or reed. Canna,arundo, 
calamus. 

A little cane. Cannula; 
A fugar cdnc.Canna facch arata. 

A cane banker place where canes 

grow. Cannetum, arundinetum. 

T t&ntU which is a 'fjfice or 

tree fo called. Cinnamum, cinna- 
momum. 

^dattilial or man-eater. An- 

thropophagus. 

A cattltW worm foe ailed. Eruca, 
campe, f. 

A Canker fore. Cancer, gangr*- 
na» 

A k^nd of Canker eating in^ the 
upper parts of the body. Carcino- 
ma, atis s, n. . 

A Canker in the nofe. Polypus. 
A Canker or pock£ eating to the 
bone. Phagedena, f. 
Canker or rufl. Rubigo, 
The canker or rufl of brafs.JEni- 
go. 

A catltt or pot. Cyathus,cantha- 
rus. 

A can or pot for oy I. Cann a . 
A can with two ears. Dio- 

ta. 

+ Cannel 3 an herb. Cinamomum, 
Ital/canella. 

* A >Cannel or channel. Canalis. 
The Cannel-bone of the throat. 
Clavicula. 

CattntOtti of breeches. Peri- 

zomata, braccalia. 

* A Canon or rule. Canon, 6- 
nis} m. regula. 

^ A Canon of a Church. Cano- 
nicus. • 

* To Canonize or mik$ a Saint. 

Canomzo, in divos refer re. 

* A Canonization. Apotheofis. 
A Canonfl>ip. Canonicatus, fis. 
A CattOU or piece of ordinance. 

Torihentum militare , machina 
bellica, petrobolum. 
A Canoneer. Torment'artus. 

A (atlOO or Indian boat. Sca- 
phula Indica. 

* A Canopy. Conope'um, umbra- 

culum. 

* Canorous or tuneable.Cznorus. 

* To Cant. Canttllo. 

A (&mt*piece. Emblema, atis 5 
n. Wa r 

f Canturbury bells yan herb. Cam- 
panula. 

* Cantharidesy poyfonous files to 

draw bliflerswhh. Cantharides, 
um, f. 

* The Canticles or fong of Sole- 

mon. Canticum canticorum. 

A tHWtltyfhe wfale heap or lump. 

Mafia, moles. ACantltorpitcc. Ffuftum* 
* A Canto or fong, Canticum, 
cintlo, cantilena. 

-^Canton* or fmall part of a 

country Regluncula, provinclo. 
la, tabus. 

To Camonize, Fruftatlm conci- 

dere, partirl. c ^ . J' e * a hundred 
of a County m Wales. Centuria. 

Canba** Cannabi^cannabum, 

pannus cannabinus. 

To Convasyorfift a bufinefs. Dif- 

cutlo, eventflo. ^ J 

To Canvas for a place. Ambio, 
contendo. . , 1 

Tlbire is a great canvafing. Labo- 

ratur, imp. 

C anvafed or much talked of. A si* 
tatus, iaftatus. ^ b 

A ©ap* Pileus,Pifcum. 
A little cap. Pileolus , pileo- 
lum. 

A womans cap or bonnet. Calv- 
ptra,f. 7 

A furred cap. Capapellis. 

A Capper. Pilearius, pileo. 
Full of capping and crouching. 
Venerabundus, adj. 

7o Cap one* or take away his hat. 

Pileum acfimere, vi eripere. 
To C ap or put on a cap of wood. 

Ligno munire. V 
To cap verfes. Certarerepetendis 
verfibus. 

Capable or fit to receive. Ca- 

pax, adj# 

* Capacity or aptnefs to learn. 
Captus, capacitas, comprehen- 

fio, modulus, indoles. 

Capape* A capite ad cal^ 

cem. 

Capapj: or armed from bedd to fool. 
Cataphraftus. 

A capartfatt* Ornatus eque- 
ftris. 

Caparifoned. Loricatus , cata- 
phraftus. 

A Cap-Cafe. Mantica , afco- 
pera. 

A ca^t of land. Promontori- 
um. 

A Cape of a garment. Capa. 

A Spanifi cape. Bardocucullus, 
(agulum Hifpankuiii. 
To (aper/ Aililio, tripudio* 
A Caper or jump. Saltus 3 tripu- 
dium, , 

* Capers 9 a fruit madeufe of in 
fallets. Capparis, idis 5 f. 

A Caper yor pirate Jhip. Navis pi- 

ratica. 

* The Capillary veins. Ven« ca- 
pillares. 

A cap It OtaW, a kind of minced 

meat. Minutal. 

* Capital y or chief. Capitalis, 
prscipuus. 

* A capital crime. Crimen ncfa- 
rium, capitale, morte piandum. 
ACapitalcity. Metropolis. 

A Capital fhip. Navk infignlor. 
A Capital letter. Majufcula. 

* The Capitoly or chief place in 

Rome. Capitolium. 

A Capitol in building. Capitu- 

lum. 

* To Capitulate or treat upon 
terms. Traftare, ftipulari, ca- 
pitulari. t 

a capU 
• cjtrdf.- Chakitum' fta felioram 

pidorum ludfl*. 
\£ fusty *r fort of cards. FaitiHia 

net. Caputtculus. igentifim 

Valeri- 1 To deal the. cards. Diftribuere botfe. Caballt 
Q>^do» r gtotia,accuratto; Dili lumrtior. A f Capons tally 4* herb. 

Caputimm 

tatpttteere. ^ 
figns. Cap^orniw^.^bceroiil^rwif^r^ Diffiindcre pwAe*ecHafta 

To (hu flit the cards. Folia* char. Cartfuhefs brpenfivenefs. An xl- 1 A Carper, ZoTlus. 

eta8^lbllfcitudo,angor. 

Carelefsor ateaft* Securut 
^ufeotlbfui* hetifio. rewe Otlf. :'i . 

AtAfyifftiQy or foolifh fancy. 

Delirium. 

Caprkhiom or conceited and bu- 

morout. Phreneticus , petulans, 

morofus. 

The «CapQail or Capftand in a 
fltip. ErgJta. 

a captain* Dux, fa&or,tr*- 

fe&u^capltaneus. . 

A'Capiain General of an Army 

Strategus, legatus. 

ACaptainjhp. Pr*fe&UW 
A Captain in tear.. Impcrator. 

A Captain Lieutenant, Subcen 
turio. chartas. 

To pack the cards. , Comppncre 

folia, ihftruere chartas. 

The trump card. Index charta, 

dominatrix, f. 

A mariners or fea Card. Charta 
nautica vel Geographica five 
Cbotographica. 

To tjffn xpooI. Carmino , pefti- 
no V l^nam carpo, pe&o* 

Carded. Pexus, peftitus, carmi- 

natus. 

A Card for wool. Peften cirml- 

natorius, five lanaris, hamus. 

A Carder ofnool.be or fhe. Car- 

arptriK A Captain ovtr an hundred. men.. The cardittg of wool. Carmina 

Centurio. , tio* 

A Captain over a thousand men. \ Carding and 

Chlliarchus, chilwrcha, 

militum. . ' 
The Captain 0} the Trine 

Prrfe&us vigilum. 

* Captious or quarrelfott 
ofiis, litigiofiis. 
Captious or cenforiouf. ] 
difecilis. 

fyptio^mfl. c^ptio,^ 

* A Captive. Captivus< 

* frptlvity. Captivitas Card*waker. Carptarlw, pe- 
flinum faber. 

*Cardamum. Cardamomum. 
* The. Cardinal virtues. Virtu- 

tes cardinales. 

The, Cardinal points, Cardinei 

mundi. [ r : ! 

Hinal, Cardinalis, pjt- 

ter purpuratus. 

CarMnalJbip. Cardinalatus, b$i \gligini. Ipconfid^ 

ratus, negligerti, Improvidus* 

Careleflyor negligemlu Securi, 
n egleflt m, per Wnftorlc^/ci tart- 

ter, difTolut^Hinconfideratc. 

CarelejThefs. Incuria, fecuritas, 
ofcltatio, ncgligentia. 

~A Carter or full ffeed. Curfus 
eaui ^dmifluS|Celer,incitatus. 
A Career or Jhort turn 'y Anfra- 
ftu$> gyrus. 

To cartfi ♦ Adamo, indulgeo j 
adblandtor, demulcco. 

A Carefs or treat. Epulum* 
To Careff or treat one. Liberati- 

tertraaare , 
re* 

Care flit or complements, Blandi- 
tiae, bland i men t a* •/ 

Carfay '« Oxford. Quadrivi- 

CarffafOtt of a flip. Onus na- 
vis. 

A carKO or till ofladingor lift 
of gocdr. Mercium catalogus. 
Carine or Careen a Jhip. Ob- Caepenwr A mfltr carpenter. Architcflus . 
Afbiprtarpenter, Naupe^m. 

A Carpenters line. Linea, libel* 
la>*mufllf . 

ACarpenters rule. Norma, re- 

gola,canon, th, 

A Carpenters ax. Dolabra. 

°f or belonging u> a Carpenter. 

Fabrrib,adj. 

Carpentry or the carpenters art. 

Arshibrica, . - , 

^Carpenters herb; Prunella , ^carpet. Tap^ 

amanter accipe- 1 gaufape, amphitapa 

Ion. ATurky^carpet^ Poly ml ta Phry- 
A carptttygbtsndlnt homo. 

MmmnotCdfbiney idopc* 

^ carrac*^ f atri^ 

fljp. Bucentaurus, riai 
na,carraca,corbita. 
A cartat or camll , etween reconcinnare, carinam I whereof make one 0 dram wig/** of \four grains. (Trterta 

.upk* apud monetirlo^X Cettv 

.tion,n» Siliquau ^ <\ 

Carwfoagt*, Cam. >,( Hie that is returned flons captivU, J gelosging to a cardinal nalitius. 

A CarHOOll. Cinar^/caules. Care or diligence. Cura, dUi- 1 (fever. ty . . 

* To Captivate. Captivq. , 

^ CapuCt), or Cowl. Cucullus. 
A Capuchin Eryar. Fratercucul 

F«ncifeuw$. I Care or regard. Ratio, cUra 

Carrus. \Care or bse.1. Cautio. . ,. — ^ 
TAf^aguya^beafllikeanApe \ To have a care 5 or take heed.. G*--| lonus, 

A Cirl-cqt. Ca ^^tus, fells. refarcire. 

1^ Cat* and care. Sollicite cu-* 

r^W,iaii^liprofidere.; , 
Car king care. Sollicitudo, anxie- 

„ J tmiiior ^king . ir here t key 

a carltanet * carfenet of\ run tvith great horfes.oyt^M^ 

podronaus; • 
congeries, monile, coljare . I AXarreer of a nimble bnfe, An- 

A Carltafifll or dead body. Ca- fraftus leviorls eaui. > A t&tift or Carrot. Paftlnata 
ahd a Fox. Simivulpes. Wi. I veo, attendo. 

t A Carftmofil a flip of burthen. To tak^ care. Adhibere curam, 
Acatium y navis oneraria. 1 — 
A Cltravany or company of Mer~ chants trading together. Merca- \ 

torum fimul itinerantium c*- ' 
tus. 

\A.Caravel or ftvift barl^. Dro- 
mas, Sdisi f.. , 

®aratoaH^»*^ carum. 

faraways. Tragemata, um i n. accurare. 

To tak$ no care. Nihil penfi ha- 
bere. 

To care little for a thing. Vili 

aftimare. . 

To be in ore fit care. SoUicitum 

effe,angu , 

To take care or heed to. Attendo, 

accuro> advigilo, ftudeo. . ^ iMwcaflcf afbwl. Truncus, I iativa,rarota. *- 
carwa ayicj^lac. Wa. yWld.carret. Daucus 

~" CO-l lirtUS. R. . :<\\ . 'rr-?r:j») 

\ White enrret orSlqmorl.$\(krmi 

L u, At- 1 1 iO\U Cadaver, n. taw> 
* Carhne thtflje. Carhna , cha- | morticina. . , 

i ... -/w/f. Strlgoffif. mici- A Carbine* Sciopetum eque- 1 To have care taken 

ft ;e. ^ efiealicui, cordi e(le alicu}. 

A car&OtiaHO w ™ea* broiled \ To care for orregard a thing. ^ on the coals. Carbonella. ro, a(timp, fA Carbuncle or precious ft one. \ 1 do not much care, fton m^gnqh 
Carbunculus, pyropus. , \ 

A carbuncle or pi ague fore. An- 
thrax. 

^ CarCaiUt, or chain for the 

mch^ Murenula. 
A carcafe. Cadaver, p. 
Fuu of dead carcafes. Cadaver 0- 
fusi adj. 

*[*xW c«Wt ch vt* pia*, 

chartula luforw. 

A pair </wr<fr.Fa(ciculus fdlio^- 
rum. 

A Coat card. Imago humana> 
charta figurata,pcrfona» 

A Jingle card that is no coat card. 

Siraolex, ^ura charta. 
Cdrd playing or the game upon thp pere laboro. 

What care 1 ? Quid mea refert ? 

Careful or diligent. DiliKcns,in- 
duftnus, fedulu9,^udioius. 

Careful or heedful. Cautus, pro- 
vidus. . 

Careful or pen fsve P Anxius, fol- 
ljcitus f 

CareJuUi or fil'gMlh Diligen- 
t^r, induftrie, ftudiose, accu- 
rate (edulo. r 

tare) uUy or warily. , Caujte, pro- 
vide. 

Carefully orpenjtvely. Sollicite, 
anxie. 

To be careful or much troubled. 

Angor, fatago, acftuo, laboro. Carollmts* Sk. 

The C^rMttgjJ of ajhipt Forulo- 
icum f firmamentum,8k. 
CatnagC Laniena ^cwjes. ff 

^ Carnal «r flefhly. Carnalis. 

* Carnalfty. : Concv^\CcmKh car-, 
nalis.. -f t 

Carnally. ^arnaUter f 

To have carnally to do with. Co- 

eo, cogno(co,confitefco. 

^ camatiom Caryophyllum, 

Carnatifn-or flifl colour.. Ruber 

us color, e«roeolus t v>s 

t A car«et, *'m/« fcip. Jjlayi- 
pula> ^vfannula^ $k. 
y Carneoly an herp f Acefi. t i 

* CarnoJUy. Carnofuas. 

A earn cfity or flejby excrefcence, 

Caruncuia, tuberculum. 

* A Caroach. Carruca. 
He t&toh'tree. Siliq^ua ar^o^, 

natalitlum,feftivum canttcqra, ; | cumge lentus. 

*W& carrion. Cadaretoftfc \ 

\Tm feeds on carriod as ctoW do. 

' Cftmjv^rus. 

Jo carrg* Fero, portb, gefto; ; 

To carry by cart or ^ierv Velw< 
To carry ot behave himfelf. ©e- | 

rcreft. 

To carry, often. Ve&Oy vedito, 
geftito, portito. v ^ 

TO can) water. Uxor. > v 

To cany mod. Xignor. ' . . ' V i 

To carry with leaven, Palaifgoti 
Jo carry upon the flould*rt m Bi- 

julO. - t,i. t 

To car/y tfa fry, canft> &c; y 

cere, fuperiorem evadere* • ' : 
To carry the bell. Palmam repor- 
tare^ punftum few. 

To Carry abou:. Clrciimvehbj 

drcumfcito, . i A carot; Paftinaca. 

_A wild carrot. Daucus*. . 

To carOUfC or quafl. Potftare* 

grxcari. 

A carowfi. Amy ft is. > » *A Carpy a pji . Cyprinus, car- 1 abripio. To carry afyndets t orr inta< diver* 

pam Dilferoi : . v \ .\ m 

To carry arrdyS < Aveho, aufero, 

Atixcoy a^rto/ . 

To carry away by force. Rapio, pio* 
1 
1 !BW veho,pr*tcndo. . . -.V -| jfaber plauftrariu^ -v . I tuam. mtferet me tiit* IntFrfcrp. 

tto. Acnft-load. Vehes,is* fi \U good cafe for jitfl>. Pinguis, 

plau(tai 1 • ' ^ ~ " 

Hfc v " . .... v • ' l^e, De*eto.|y* Ctfrfer or wa inma su Auriga \To be in gped caji* < tk^fote? To Taft about or confider. Cottfi- 
dero, delibero, verfareanimum« 
Tocajtagainft. Qbjiclo* , vcto,prp&ro. 

To carry pom om to mother* Dd- 1 frr/iv 8arraciMJ 

ftro^ . , ■ . k * t ■■■■ 

To carry in. Infero, import Oj in 

To carry in adoors. Intrtr attfer 
re* v. V 'Ail « "l 

oiw^^Rii, jnfrjb «v | \A cafemat. Crypta, fcftcftii^ I To' caftHhtfilf 

culitoria, § TbeAollowrf ufiU I vwamftwu ' 

Acaritohbmoixtfes. Biga. : lifar. Sima,Wa. /vnrr ^ ^ Reprobus 

jf^ri with three horfes. Tti» Mt«Cw»l«»Tran(tena»ftner " " 

J! cart with four borfes. Quadn- &ra. t 

or ready monj. Pecuma 

A carufaddle. Dorfuale. 1 numerata, ceiifus. 
tranf- 1 * ^1 Cartel or challenge. Schema- MtfaJMfl^ or cVJfcwv Capla- 

provocatoria- '■ i I ri^k M Cat ttltJfft o>* CaHoofe^r^ar^ yTo Cafhirtor disband SonWm. 

tare. Charta tormehtario pulvc- Exauaoro^ ^ca (To] dlmitto. 
re impleta, capfella pulvcris ^ ca$ft ^ Tefta* cadtts, 

>rH, * doHum. 

o cirtot <,r & Yave * Casio , fbol-4 c#A<pr fc^rff fece.Caflisjgalea. 
po, exfttilpo, fiffcutpo, incido. | >ACatkft. :i CapfUta, dftula, ci- 

I'arved. C»latu$i, to(b«lptU6, 

JTart *#r mdt> fflru^. ScuUq ^ C/tffat»are of Emm , .veho, tranfportpj tra)icio« 
7e carr.y ««tor /ortfc. Evcho 

porto^ effero> egcro. 

to carry te\a$lac& Advchw 
To carry to and fio, Tranfveho* 
To carry together*. CongcxpjCon* 
(troy comporto, ' 

To carry up. Subveho, fiippor- 

•TV te carried. Vehor* Seror. . 
>To be xvrtfetyapAf tiy love or 

force.. AbducQr>abripiqt«. ; , 

Carried or born. Ve^AigdUtus> 

}d aloft. Suove&us, p. . 
\Carried away. Abduftusiablatus> 

abreptus# 

Camed beyond. Prjeterveftus. 

Hiatus, n."^ .;> ' ? ' : JCarpoi refeco, difterpo^ diftri 

Carried up and down. Ultro d-J Carved. Difcerptus. 
troquc jaftatus. 1 ^ Curvrr. Carptor , chiroito- 

Carria&e* Veflura, Reftatio. i itius. 

^ , Acarvlngkptfe. Cultcllus ftfU- 

jedimcnta. . I ftorius. 

; ^?^R6fi °/ ordhnnce. Vcftura j ■ r 5 7o * cockfels are cawed. 

wt«> aram. caiwgo.3 i Ciftt6, emaftulo* 

^arrifige pnttxbavhyr. Geftus, [ f -4 caiftt of land y or a plorc- 

S^WW'g* Urbanitas. j A t1XM\ or pip . Celox 
Usbipfor.carriage. .Navis 

ftqria^ oneraria* j A Cafe or quefiion. QtieftiOj hy- 

*A "fyaftjor carriage* Jumentum J pothefi*. 
dorftarium, animal veterinum, J A Cafe in law. Caufi. 

A boflk-caft, Pnejudidnm 

r .-- kA Cafe to put any thing in. 

)fifatfei$1kc. J cajloculu$i cfl^ 

A pin-cafe* JAciculaHa. 

A needle*afe 4 ^<ti*vixtHi0 !* -4 Cflrti/tfge or grifile. Carti- Ttf . Cadjtve or turn one of. AbdW rejiccrc. Tpcajldmy. ObHquare. 
Ta cajl backt Rejicio. 

To cap bacV^bU eyet. Refle&ere 
oculos, ■■ 

behind ones batty A ietgo IA Carver* Caelator, (culptor. ' 'Intel s hair. Emeu, Wn 
A carving. Cfclatura, iculptu- * Caf$a, a tree or fhrub. Callla, 
*a. cafia. 

The skill of carving. Anaglypti- t Cajfidony,' vulfr caO we down 

ce, ars (colptona^ •' ~" 17 l— 

too/ to carvewiih. C»lum. To cajl down. Dejicto^ -dofirfbO) 
demolior; 

To cajl down hie eyes. Derftitte- 

revultum. 

To ctffortb\ Proilcto , etttitto, 
pf&fundo. 

To cajl headlong. Prxcipitem da- 
re, pr«cipit; 

To cajl in. I 

Tocajtiribntsmina. Afiimo re* 

vtAitrtyCccnm recolere^ reeogi- 
tare. 

To cajl in onesieeth of dijh. Ex- 
probrare, objicerc. 
To caji in prifon. In carccrcm 

compin^ere* 

To'cafiinio form. Inform^m rc- 
digere* 

Tb call -into a dead Beep* Confix To cajl of. Rc)icere> abdic 
repudiare. 

Tocafi out. Ejicid, acigo, or. French lavender. St*chas. 
t It. Lapis carcheckmius. Skj 
y4 caflbdu Ohlamys > palla , 
tunica talaris. .. : '< 

AfQuUiersihdfock.' Sagum. 

'To Caft> or fling. Jacio, 

ACaJt y or throw. Jaftus* 
To cap a dart. Jaculor 4 vibrOj| 
torqueo. 

7o carrf 4 bowly &c. Mittere glo- . . - u 
bum. * ' To cafi one out of eompdnfi Ex- 

To cajl account^ Computarcy ra- tcrmm^i dortfbrtio. 1 K 

tiones fubducere. / 7or4/^o^-/ro. Agltare^ultr^ 

To cajl ones chaths.- <Ph>)iciOj citroque Jaihre; * 
exuo. I To cap underfoot. Peflundo. - 

Cap cloaths. Exuvi?, Vetera- To cap up y or vomit up 4 Evoiho. 
menta. I To cap up a reckoning. Collige- 

To cajihis eyes. Oculos con) ice- re fummam 3 computare* 
re, volvereJ . I To cap up hk eyes. Erigerc ocu- 

One that has a cap with his eye. x los. A.om'nrs horfetr Jumentum. ^ 
A Carrier of letters. TabellarU 

us, tabellio. . ' 
A carrier of tales >about+ Rumi- 
getulus. i ■ 

Acarryingwer to. the other fide. 

,Traje6io, tranlveftio, tranftori- 

A $&tb or Can. Carrus > rhedaj 
vehiculum, carruca. r 
Afavgrtarti Benna,toenivefto* 

rium, plauftrum. 

A Brewers cart. Traha, 

A cart for children to playwhhi 

Ploftellum. 

A covered' cart. Capfiis , Co?i-« 

A cart; wherein folki are caffiedi 

Cifianij efledanu ' . , 

Of or belonging to*m cmHi Plait* 

ftra!fo> vehferfaris; 

To rfrive cvt rr« Aurtgo> aurigtor. 

Theguidingof a cart. Auriga- 
tio. - 

CtrlJamfh 'Helciadn fc A comb<afe. PefUnariuiiu- 

AJbmrcafel Corj/tiis. 

A barbers-cafe. Chirargotheca^ 

A cafe <)f injiruments. Ferra- 

mcttta* • 

To Cafe.* Intfnittcrc capfi . 

A Cafe of a MM. - ^s^rrtii- 

natlo. * - 1 * . * . 

A word without efflc. Aptotitm. 
A word that hath 'but one tafe. 

Monoptbtop, ' • ' '• ■ 

A word that hath but wo cafes. 
Diptotoiiv 

A word that hdtb but three cafes. 

Trbtdtori* 

•AWoralthat baibmdnycHfis.Pb^ 

lyptotoi* " 

■Incafeorif: 9\^U(pAJM4 . 

tfeV NuHatentti , tiemia- 9trabus. 

To cap a Figure. Vaticinor. 1 

Tocnpiotr. 6ort?ior. 

To cap mettle. Conflareifundere. 

To cap a mip before ones eyesl 

Nubem objicere, bffundere ca- 

liginem. 

To cap ones Nativity. Horofto* 

pum ad calculos vocare. 

To cap a pif oner at tbebari Cott- 
dehuio. 

lo cap his Rider. Excutere fe£ 
l^he fhaU$ caps her shin. Exuit 

pel lem ftti ft rtbft am. 

locapafmell. Afflare odorem. 

To cajl a Patients water y as the 

fjffcian doth. " Ififpicere To cap up a vapour. Exhalo. 
To caft up earth.- Egerere. 

Tocajlnpa bank. Agger ere. 
To cap upon a heap* * COacer vo. 
To cap ^'he fault upon on*. TranP 

ferre crimen , trajicere culpam 

inaliquem. . 

To cap with bimfelf. Meditari, 

cogitare. 

To be Cajl in law. Causi cadere. 

Ca(l> hurled^ or thrown. Coii- 

jeftus, jaftns; e^iJufTusj p. 
Cap witkviolencc. Vibratm,p. 
Cap by the Jury. Damnatify j>» 
Capabroad. Sparfirt, p» 

Cafiafunder. DisjettuSj'p. 

Cap away. Abjeftus. 

" " bdmu Re jc&m contemplari aegri unnam, ^eon- 1 Cap between f Interieftus, p. 

jctam faeerc ex lotio, Cip doW. >totmW dettoba- 

To cajl her young. Abenrttr^ a- { tus. 
bor turn faccre> abigere partum, J Cap in. Inieftus, p. 
Tocafl^^w/f./EvoinQjexpao.! Cap off]. Rejedus, abdicate, 
aiiafh *- ■ I Ready t o cafi. Nau(eabundus. i repudiatus. 

htcafehlefi. Efto, fit ita fa- TAe / aw{ lath cap. ^^Thegatescap of the bookl.Vo- 

n ^ * purgamentum rernmt. ;I-Ites emoti cardme. 

Wereyouinmy cafe. Tu fi hlc To t^abroad. Expand© % &SA Caft off as a garment 4s caft off. 
fin. % I pergo. |Exutus* GAT GMT> 
Call out. Ejefluf. \ACatara8intbeeye. Lcucoma ,] * Catholickor unherfal. C2tho- 

A £ aQinS^ throwingyr flinging, '] ItU) n. luclda gutta, catarafta. J liou, ijnlvcrfaUs, iidj. 
Conicfti<N jaculatlot l *ACatanbordeftuxhnoJ rheum. I * A Catholickor he which hold* 

A cafting or vomiting. Vomfttitj Deftillatio, gravedo , rhcuma, I ethtbe right faith. Orthodoxus, 

Asi vomitlo. [ n * catarrhus. ■ .» ■ . jadj. ;. : ---irjf 

The cafting of a hawks Purga- [One that hath a Catarrh Hhei*-T* A Roman.CatholicL Romano- 
mentam. J | maticus, ad). | Catholicus, pftUdcoadiolicus. 

Thorough cafting of Walls. Opus | * ACataflrovhe or Up{h6t of a bu- 1 * ACatkolicon or.fovmln mdu 
teftoriUtiT. : ' |/^/. Cataiwb|^^ 

A caking by the Jury. Damna-M/W Cataprophe. Calamitofiu 1 1 Cats-tail or Red*p lum y a long 
tio,£ , ' exltusi I round thing upon nut-trees. Pa- 

Acatlini about of liquor. Re- To CatCl) orfnatck. Rapia^ar-Iniculus^m. panicula, f.g. 

fperfio. ripio, iCDnttfU ^ttle. Pccua, 

A caping at. Petitio, f. I To cateh or overtake one. Affe-!fldi%fi * ■ 

A cafting away. Abjeftio. qupr, apprehendo. \Great cattle. Pecus^prk,^ • 

44 cafting betweenJnterJcOtmyt.i. Tocatch or lay hold on 9 Prehendo. J Cattelfor. buhhtn.< Jilmenta, n. 
A cafting down. Dejcftio, pro- \ To catch in a net. Irrctio, Hla-jpl 

Of or belonging to cattel 9 Pecua- 
o _ b _ t b nu*. 

cipitttioif. 

A cafting in t Inje&io. ftratft I q?«>- , t . f 

•^l cafting down headlong. Pr«- To catch birdt. Aueupor. 

• # " * 1 To catch haftily or greedily i Ca- | A jtealer of catteh Abigeus, ab- 

pto,rapto« jaQon 
A cafting h% the teeth. Expro- | To catch as pre does. Conci perc | To mar^cattel. Signum Imprl- bratio. 

A caping of. Rejeftio. # flaitimas. I mere pecori. 

To catch a told ^ an ague. Frigo- A tafttrfaafol* Fellum catu- lientium cjulatus,catulttio;' 
^Cabalcaae^ Caterva eque- 

'ftrls, pompa equitum. 

•A Catialf CC or \mfman. Eques. 
Cavalier or Koyalip. Ccfari- A cafting out or forth. Ejeftto, \ re, febre tornpi. 

projeSio. \ To catch the diftemper or the 

jicaftingunder. Subjedlo. league. Afflaripeftei ^ 

^ cfl/?/wg upon. Super jeftio. To catcft Appeto, annltor, 

* Caftanets or fnappers y they ufe to prenfo, eapto. 
dance with. Caftaaeae > aepitar To catch before another. Pracri* J anus^ 

cula. ■ y Pio. Vthe Cabalrp or Horfe in an ar- 

* Colligation or cbafiifemcnt.Ct- To catch up. Corripio. I my. Equitatus, As. 

ftifeitlo. M Catch orfong. Cahtilena, can- A (auM^ . Sorbillum 9 Juloi- 

A c aCtlt orfortrep. Arx, f. ca- tluhcula alternatoria. I lum, ovaceum. . ' . \ 

ftrum, ciiftellum. - M c<1 ' c ^ °/ a ^ or# Anlula> fibula. J A <£abt or roowi w^ier ground. 

f CaftUward. [Caftlegardom • M c<iicfo or Kticb) a p*ip % Celox> 1 Spelunca, antrum. 

WairdUm ciftri.] , • acatium. MC4worfco/i»«w<fcrgro«»rf.Ca- 

* A Capellan'or keeper ofa cap It. A catch for ahdwk^ Palpum. verna, fovea. 

Caftellanu9, arcls pr«feftus* <ZPat^(0 or fnatched. Ra- 1 A Cave or den. Latibulum, fpe- 
^CaQljng* Foetus abordvus. ptus. eus. 
I Caftor of BotfvtT.Fiberjcaftor I Catched or laid bold of. . prehen- A Cave, a houfe or cellar under 

(us, prenfus, p. ] ground. Hypogaum, cellafub* 

Catched or overtaken* Deprehen- terrartca, citypta.- 

flis,p. ; \ Full of caves. Caverrtofus, ad}. 

Catched beforehand.Vrxileptxts^. fUZuteVfylJlobbers of the mines 9 . 
CatcbedJna net. Irrctitus, ilia- Fures fcaptenfulares. cacabus, aJienuoi,c9«lJaa abenfj r 

caldanum. . - . 

To caulk * JW/v 8« pare j ftu* 

pam latent compaglbuslrtfci^ 

cire. . 

A caulh&r. ' Sdpator. 

Caillm* Tranquillut. vide 

Calm. . . 

To Cattfe ormah£. Facio i effi-* 
cio, caufa. 

Tocaufe 9 move,orprovoh^. Inci- 
te*, impel lo,cogo. 

Toxaufe or proc»rr.Concito,creo, 
giro,gigito, pario. 

To caufeforrow. lafcrre doib-; 
rem. > • . 

Tocaufeflecp, Uve % See. Concl- 

lio, pario. . 

To caufe trouble. Ckre vet pon- 
cltare turbos. 

A Caufe oroccafion. Caufi, oc- 

cafio>arat'u. 

A caufe or reafon. Caufa, ratio. 
A caufe or alt ion at law. I)ica> 

115. 

The chief caufe or original of a 
thing. Origo, initium, fim% ' 

ACaiefer. Effeftor, auftoh N 

Cauftd. Effeftus. 
For what caufe i Cur , quamo^ 
brem, qui gratil, quo uomipe i 
For. that can ft. . Ergo, ided* id« 
clrci, prop tereJ. r u J >: » 

For many caufes. MuUls 
oibus. 

Without caufe. Immctitb,g 
ultr6. 
*A Caller of Bau/«r.Fiber,caftor 
ACafw-hat. Galerus ex fibri 
five caftorts pilis confeftus. 

* To CaftraU of guxld. Caftrate, 
evirare. 

A tafltel or Kc/fre/, a h$nd of 

hawL Tinnvin^lQs. 

* Capiat. Fortuitus,adJ. contin- 
*gens 3 p. cafiulis, adventitius.' 

Cafuatlf. Contingenter 5 fortuit6. 
Cafualty or chance. Cafus. 

*^Crf/»i/f.-Cafuifta. 

A Cat* Felis, catus, selUhis. 
Ofa cat. Felinusj adj. 
A gib-cat, Felismas* 
A Civet-cat. Fells zibetica. 

AMusk^cat. Capreolus mofcbl. 

A Pole-cat. Putorius. queatus* p 4 A catckerby violence. Raptor. 
A catcher by craft. Captator. * A Caveat or caution. Cautio* 

* A Cavern or cave.' Caverna. 

Catching as difcafes are. Conta- head ftrain to lead aborje. Capi- giofiis. j ftrum, habena laxa. 

A catching hold. Apprehenfio. Cattght* Captus, apprehenfus, 

C atcb) one of Aft eons dogs fo c.i/- deprenfus. Vid. Catch, 
led. Harpalus, m. J (ILfiMHvyjhefp/iWft of Sturgeons. 

-bit. n — ° • ^ • " " Not without caufe. Merits noa 
immeritd, optimo fure, non in- 
iuril, non abs rc ? rite. 

h is not without caufe. Hon tc* 

merfeeft. * ■ . . . 
I have caufe ti rejoyce. Eft qubd 
gaude^m. 

A catlftg or caufway.>V\r&r** 

ta, agger, [calcenim.1 m .u ■ >' 

* A Caujth\ or burning modi* 

cine. Cauftlcum. 

* CauteloUt or wary. Cautus,(ub- 

dolu$,adj. 

* A Cautere or hot iron. Caute* To play at cat. Cato ligneo lu- paritor. num. 

ToCauteri&ejo fear orburn.Oxtr» 
.terio inurere. r - . . \ . i 
Parafitus- JSperma acipenferis .'ftgrlpnum 1 * Caution or heed. Cautlo, cait- 

t Catch-ftyy an herb. Mufdpula, ova. ' , ' » tela. » i 

lychnis vifcofa. \ * A Cavil. Cavilla, cavillum, A caution or mrhing. Praemo- 

A C aid -pole; Liftor, viator,ap- n. calumnla, lis, jurgium. I nitio. A catch derc, baculo & buxo ludcre. 

4cat-Jlict^ Bacillus luforius. 

To turn cat in pan. Transfugere, 
pr*varican. 

A cat in pan. V raevaricator , 

transfuga. 

t Cat-mint yor cats mint. an herb. 
Nepeta, mentha felina £eu cata- 

ria. Sk« | A cavil Or fopbijiical reafon. So- ] Caution-mow. Pecunla ftipuU- Ht&tM* Obfonia, mpl. Dapes, ^iifma> atis t> n. captiuncula. j toria. 
pi. cibi dclicati. | To Cavil or marigle. Cavillor> * Cautionary. Cautionarius* 

TocatCtr Obfonor. t calumnior, altercpr. \ Cautious or heedful. Cautus,pro» 

A Caterer or provider of viBuals. \ A caviller. Cavillator, calumnj- vMufe Obfonator, ftruftor annonje. 

•k " 4tor,vitilitigator, m. Camioupy. Caute, provide ^ t ^„ m j .. M# ,„ pw „, J .... rr-.jfty. c 

Catechrfrn or catechizing. Ca- A xavi Sing, "captio, "f. altercat- | Cauqoufneft. Cautela. fCai-jilvcr, a pone. Magnetis. tcchefis, inftitutio rudiments tio. 
ria. 

* A Catcchift. catechifta, m. 

* Catechetical. Catecheticus. \Cats~iail. Typha 5 phoba, pa- * To Catechife. Catcchizo, vivS 

n »cula f Ivoceinftruo. 

* A Catalogue or lift of names. C. Ante E. • - * 
*€>vmm* erocodiiu$:wh 

Cavilling^ ah adj. Captiofus, C>- 
phifticus. - 
Subtle cavils. Captioncs dialc- I 

fticff, To Ctaft^^^^.Cf(To,de- 

, .. \*<rfivity or hollowrteft.' Xavl^.Ujno^ dqfifto^ ^ (bperrcdeo, omt- 

*CatcgorjcaLorfoinlblarih^l\tf. ♦ ■ ' » ■ k • ♦ I to. V 
no. Categorfcus. ' \ThetHXd or Kelt which covcrcih To ceafe ovfc altofeth-''ifMdb6j 

tmvpiUt r> VOlvoxf, drii- J the bowels: OfheriturU, intcfti- .conquiefto, fubfido. ■ ■ -i 

, . , r ,ca,campc, J riorum Involucnihi. : " To cw/f /ro^^or^. Feriaru ' 

dus; atamitus,puer merkorius . jCaterpitlefyn fcert.Scorpoidcs. | A Caul for womens heads, Capll- To c^/r or leave of for a timt 

A Cataplafm or Tultis. Cata- * A Cathedral Church, fcafilica, ! lareicrobylon,rcticulum crinale, Intermltto, 
glafma, atis j n. ecclefia Cathedralis. feu wliebrc 5 calantica.tetiU^ ,j 

^ C^r^ or fall of a river. Belonging 1 0 a Cathedral. Catlie- forWts. 1 "A IHfe 

Catarra£ta. Idralitius. M cattlD)0K w tel 

Tfe<>» CataTogus. 

f Catalls or chattels. Catalla. 
* A Catamite. Pathicus , cinx- 

e. RefrigeCra. , 
taftd. venti fub- 
3 never ceafeft. Nullum re« 
mitti* tempus» 
Ceaptd. DcfitusyremiiTw. 
A Haling. Intermiilio, ceflatip, 
vacjttio. 

Without ceafing. Irtdcfinenter, 
iitteulii iotermNRone. . 

* A Cedar trie. Cedrus,£ 

* CtlanDftie or Celendine , ah 
krfc Chelidonium , herba hi* 

rundlnaria. 

* A Cell. Cclla. 

A Friars cell. Mandra. 

i* lo Celebrate or folmnize. Ce- 
lcbto, concclebro. 

* Celebration. Celebratio. ■ 

* Celebriont or famous. Celebris 

* Celebrity or renown. Celebritas 
oomints aut fern*. 

* Celerity or fwiftneB. Celeri- 
ty s ' 

* Celejlial or heavenly. CctlekU, 

* Celibate or 'jingle life. CocU- 
batus,fls. ' 

%A Cetoir.Cellarium,hypog*um, 

cella. • 

A little cellar. Cellula , £ cel- 
lar iolum, n. 

A cellar for drinks Cclla poto- 

tla, ganea, popina. 

Awinc-cetfar Cella vinaria, £ 

ioliarium, n. . ; 

$£'etffl*ig*i ; jfoji P^d for 'laying 

wine in a cellar. LCellctagium.j 
f J CeMriJI in j Religions houfe . 

Ccllarius. 

* Celfitude or Higbnefi. Celfi- 
tido. 

* A cement or miner. Intritum> 
caementum. . 

A cement, wherewith Jlones are 
toned together. UtboColla. 
to Cement^ or fodder, and f often 

itolido. Chafing or being in great chafe. 

iEftuans irl. 

A chafing or gaUing of the sk^n. 
Intertrigo. 

A Chafing-iifh. BatUlum foca- 

rium, battllus mertfarius , foca- 
lus, anthepfa. 

A Chafer to warm meat. Ahe- 
num, caldarium. Sk. 
A tmftt or beetle. Scarabaus. 
A Goat-chafer. Capricornus. 
A Green-eta fer. Scarabxus ar- 
boreus. QLlfHn* Palea ; acus, ens 5 n, 
Muscled with chaff. Aceratus. 
Chaffer full of chaff. Aceroft \ gtther. Con 

7o cewftit Thuriflco; adoleo. 
A Cenjer for imenfe. Thuribu* 
lum, acerra., 

y.'A Cenfor or reformer of man- 
ners. Ccnfor, 

* Cenforious. Criticus,cenfi>riu3. 

*Cenfure. Centura. 
to. cenfure. Judlcare, cenlere, 

fententiam ferre. . ♦ 
*l\A Qentauf Jfalf man, half horfe 

Centaurus. 

* A Center. Centrum. 
f the Center fij);. Balanus,.Wi. 
f.Centsnody or Khot-grafl. Ctn- 
tinodia. 

* ACentm or patch. GentOjpnisj 

* (entity an herb. Centaurium. 

* A Sentry orfanUuary. Sanfltt* 
arium. 

A Centry or Sentinel. Excubitor. 
to (land Ccnlry* fcxeubias age- 
re* 

* A Centurion or captain of a 
hundred. Centurlo, 

* A Cenmy* Ctntyrfe? ^ . 

* Cef belief fills good for the 

had. JJilvita cephalic*.. 

CttfClOtlfc Ceratum. 

* A\ Ceremony*. Ceremonia> u 

*Ceremmal. Ceremonialis. 

<7«wow<w,Supcrftitiorus t § ln 
tykaviout and converje* Civilis, Certain jr fm* Certus> inda- 

bkatusj rauujcxploratusjmani* 
feftus. 

Some ceratin thing or perfon.Qul* 

dam>aliquh ) qairpiam» J p/Mr Ali- 
quot* > 

Certain others. Alii. 

Of a certain. Pro certo. 
To be Certain or manifeft. Con* 
fto. 

It is certain. Liquet > conftat> 
impers. 

To be cetiain of. Cert6 fcio. 
To knew for a certain. Perfpe* 
£hwi vel exploratum habere. 
Genainty* Certitudo r f. 
Certahlyyceries orfurely. Certi, 

profeftog (ani, na* plank, pror- , . , - - . 

fus. To Cftaftei?> #0 fr*2r, b«jr d»J 

Certainly or without doubt. Cer- Mercor, negotior^ permu- 
tb/wdubitante^proculdubio. tare merces. 
Fur acertainty. Explorate, adv, I To chafer or beat a price. Lici- 

* to Certijie a thing. Certifieo. tor. . 
to be certified of a f erf on. Certi-I^/^ 9T MenhtndiAc. Merci- 

orera fieri. - :\ I momum 5 merces, f. pi. 

To certijie tr acquaint a ferfonl** Cgj 

with a thing. Significare,certio- 
rem facere. 

Certified. Certior faflus. 
4 A Certijicat. Ltbelius, m. H- 

te«qertificatori^ 

*<?erufe or xrhlte lead. Cerufla. 

%> tefe, tan or levy. Cehfeo, in- 
dico^taxo. 

A wjfor. Cen(br 9 taxator, 1 / 
Ceffed. Cenfos>p, 

* ^ Ceffation or giving over. 

Ceflatio ) interftitium. 

A ceffation of arms. Armifti- 
tium, inducts. 

* A Cefiern to hold water. Ci- 

fterna, nafiterna, f. 

A Cejiern-cock.. Maftus. R. 
A cefiern in a dining room to put To challenge or xcufe one. Pofttr 

larc, accufire. 

To challenge* openly or gain-fay* 
Reclamo. 

To challenge or except a^ainfi a 

rpitnep, Elcvare teftimoiiium. 
Such a challenge. Calamnia^ ex« 
ceptio. 

A cftam6er» Camera. 

I A chamber or rocm above-flairs. 
Solarium. 

A bed-chamber to lie in. Cubicii- 
lutttj dormitorlun. 

A dtningfehamben. Triclinium. 
A little chamber near the. mafters 
chamber* where the fervants lie. 

Proccetmnv 

An inter chamber or withdrawing 
room. Conclave. 
The mens chamber. Andron>otii$« 
The woment chamber or Hurfery. 

Gynsceum. 

A Bride-chamber. Thalamus* 
Star-chamber. Camera ftellata* 
A chamber of ftate. Camera la- 
queata. * 

Tlx chamber of London 9 $cc. M- 

rariura. 

A Groom of the chamber. Cubi- 

cularius. 

An VJber of the Chamber. Ad- 

mifliohalis, m. 

A Jentlemnn of the Champer.^- 
gi & cubic ulisi 

A ChamVer-feilowK. Contubetna- Scutra, f. fervorium>n# %. i.e. 
vas calefatftorium, caldarium. 
A €Umtttl. FringiKa. 
t Cljag^lt or difcontent. Ace- 

aia 5 mBftitia; it. invidia. . 

AttfMtt* Catena. 

A little efiain. Qatepula. 
To Chun or tie wiib chains. <Ca» 

tenoj (as.)" • 

chained, Catenatiw, p. catena- U>$> m» 

rius»adj. • \the company t bat lodgeth in one 

Attaining. Catenation f. {chamber. Contubernium. 

An Aldermans ch.un. Torques 

& torquis, m, viel f. I veaiteth in a chamber. Cubicula 

that weareth a chain, Torqua- I "us, le&ifterniator, tn, trix^ £ 
tu$,ad;. 1 \A isord Chamb^rlain >m 8cc. Ca- 

A chain which women wear abcut their necks. Murenula. 'bottles in, va$, refrigerator!- 1 Cfiair^Cathedra, fella. urn. C ante H. to tl)Ut or purpie. Perftquor> 

infugamconjiclo. 
Tocbace or hunt heap. Venor* 
agito fer^s. 

A Chace. Saltus. Vid. Chafe. 

to cftaft> warm , or mak$ hot. 

Calefacio, (erveficio. . ~ .. . . 

to be chafed or made hot. Conca- 1 M[* Caldarium. 

leo, calefio. 1 I * A Chalice or cup. 

C hafed or made hot. Fervefaftus^ 

eakfoftus. 

Cale- Hemicyclus. 

A privy-chair or flool. Sella far 
miliar \%>Sc familiarica. 

A Chair of State. Sella curulis. 
A Chair or fedan. Lefticagefta- 
toria. 

* Chalcedony y a predion* Jicne. 
Chalccdonius. 

A calves fifaXaww* Exta vitur 
lina. 

A C&atDjWn of colesy vit. 36 bu- A chafing or making hot. 
ftftio, f. 

toC^fe or rub with ones hand. 

Terojmolliojfrico. a 

Chafed or rubbed. ^ Drift us > tri- 
tus. 

f the Chafe-wax , an Officer in 
the Chancery, Cer* calefeftor. 
to Chafe^ fret y orfume. Indi'g- 
nor, ftomachor, fuccenfeo, ex- 
candefeo irsl^ Calix, m. 

fimpulum. 

Cljallu Creta, calx, f. 
to chalky Cret4*notare. 
A chalkpit * Cretaj.fodina. 
Cballigd or marked with chalky 

Cretatus, adj. 

Chalky y or full of chalk. Creto- 
lui> adj. s 

Of or belonging to chalk. Creta- 

ceus* adn meranus. 

JL city Chamberlain, Quaeftor 

Urbanus, aerarii prxfeftus- 

A chambermaid. PedUTequa^ an- 

cillacubicularia. 

Of or belonging to a chamber. 

Cubicularis. 

A chamber-pot . Matula. 

Chambering and wamonnejf. Co- 

meflatio, mxus. 

CDbamberg^ hind of fire-works. 
Pyroboll, 

©ftamlilet* Cymatile, n. pan- 
nus undulatu$> lericum uiidula- 
tum. 

A garment of chamblet. Veftis 

undulata, fcutulata* vel cyma- 
tilis. 

* A Chanideon. Chamaeleon. 

A fftbWXttt 1 channel orrebat. 

Stria, canaliculus. 

to cfyamfer* stri6,(uico, polio. 

Chtmjred. Striatus^p. 

A chamfringy channelling or ma* 

kjnghoUi'W. Striatura* 
A <£])a!tt0f£» Caper montanus 

fivefylvefter^caprea. 

* Cbamomil; Chamaemelum. To tMUti&t or lay claim to, 

Vendico, aflcro, arrogo.. 

to challenge one into the field. \ to t^aHiy or to chew^ Maltlcarc, 
to chafe within bimfelf. Rin- Provoco: ad pugnam, taceflto. 1 mandere. 
gor. I Challenged. VemKcatus, p 

, r . # na remordet. 

vere alicui bilem^ commotum ^ " " 

reddcre. \A cluUenge to fight. Provocation 

Chafed \r, made tngry.. Commo- 
tio. • I A Challenge or letter of challenge. 

jt chafing or being angry.. Indig- J Cbarta.vel'fcbedula provocate 
&atip.£. (ria* A Cfiampattt or large plain.Vh- 
Hirtcs, locus t ampeftrls. 

* ^ftamyartlf ♦ Litium re- 

emptio. 

t <2tl)ami>art0UWk Redem- 
ptore? lkium.. 

a c^am^ 
-1 jl chmpion to fight for one'.Vto kmgnator* 
the King* Champ Camplo regit. ♦* . . • j 

C!>am»i«tt or plain gtounl 

Campus, regio campeftris Achangtng. Mutatio, commu- l^f Cbajrpei within the houfe. La- ( Charged with. Obnoxtui, i&U 
tatio,variatlo,immutatlo. rarium. I accufitus, p. 

A changing by courfe. Altcrna-J A Chappelry. Capellaria. Charge or coft. Snmptus, m. im- 

tio. 1 the (CliatfjBl* Fauces. penfa. 

A (ftfytyttt ? * *h* and \ to bear pm of the charge. In pa*- 

Chapter. Capitulum, confeffus 

facerdotum in -Ecclefii cathe- 
drali* A changing f ont one place to an- 
other. Commigratio. 
A changing from one form into 

another. Tranjfiguratio % mcta- cont..-p-, T t j 

to come by chance. Incido, A Chapter-htufe. Exedtt* capi- 

Changeable } or that is or may be I tulum. 

eafth changed. Mutabilis, vari- j the Chapter of a book. Caput, n. 
abilis, mutatitius. I * ACbaratler or /« < ir/i.Nota,cha-» 

^mtinaiti accidit, 1 Changeable or unconfiam. Muta- 1 rafter. . 
Contingic, > bU j^ varJu ^ Incor ^ |||8a dcful- J A charter or defcriptson. Dc- 

Accidcns , con* 1 tor ius, inftabilis, adj. evenit, hnperf, 
that chanceth. 

tingens,incidens,p. 
Chance. Cafus K (to) f^tuna, 

fors, eventus. 
Ill chance Infortunium. 
As h chanceth. Pro re nata. 
Chancing or happening by chance. 

Fortuity ad). 

Bychdnce. Fortfe, fortuitb, obi- 

t^cafu,ex accidenti. 

A CKhanctll. Cella 3 £ Ineptus,idiota,ftultUs. 

AThamd ofa Churchy where] A cfoumeU, canhel or gutter, 
none but Priefts came. Adytum •A garment of changeable JilkJlC- 

ftis foriculata vel (urculata. 

Changeable of colour. Verficolor. 

CbanjLcablenej?. Inconftantia , 

mutabilitas. 

Changeling children. Lamix> f. 

R. (criptio*hypotyp&fis. 

A Cbaratter or manner of wri- 
ting. Fi'gura five duftus liWra- 
rum. 

Characters or fhort hand. Semio- 
graphia> bracbygrapbta. 
to give one a goad cbaralier. De- 

?rasdicare. 
0 give one an ill chtrattcr. Ca- 

lumniari. * 

To Charalferize. Dcfcribere gra- 

Charcoal* Carbo ligncusfive 

ex liguo adufto. 
A tmtl or fmall bufinefs. Nc- 

gotiolum. 

A Charc-tv mdn. Merccnatia. * A Chancellor* Cancellarius , ' the Channel of a river. Alveus 

lomS^x ' W \the ckannelUe. OS clavku- 7> C^rgt or burthen. Onero. 

rHSanLp ^«rr. Cancel- lare. ' Wo charge a gun* Scjopctum 

lariav * ' ' \ 7k * Channel or narrow feas. Fre- 1 slandc & uulvcre onerart- 

the Chancery Office. Tabular!. tqmBritanmcurn. 
urn, n. Channels tn piUars. Sttl*. Vid. 

A Chancery-man , a praSitioner Chamfer, 
in the Law , to drat* out Writ s. 1 Channelled, Stirlatus, laqueatus tern impenfie venfre 
Chargeable or cojily* Sumptuo- 

fus. 

ta Charge an enemy. Adoriri 9 
Invader e, aggredi. 
A Charge in spar. Impremo. 
At^mtVfrgreattJaiteu Pa- 
tera, paropfis , lanx, mazono~ 

mum, gabata. 

A twitoU Currus, rheda, car- 
ruca, thenfa, pilentum, earpen- 

• um »* ... <r 

A Charioteer. Rjicdarfuij ^Uc- 

darius. . 

A chariot ufed in folemmtles* 

Harmamaxa. ■ - 

A t lcmifl) or French chariot* 

Petoritum,n.. . . v> 

A Cbariot-mahp.. Carpentarl- 
us. 

Of'the fsfition ofactariou OlP^t 
lis* adj. 

* Charity. Chatito*; 
Charitable. Muntficus, p\tts,ml- 
fericors, HberalU. 

to ciartt « to# n Wa W Adurof 

+ a &hMhm ttock*Ci* Formularius, m. 

a ©Dannie** 

lychnopAla. 

A Wax-Chandler. 

lychnopausj ni- CandMarius > Cerariu5 > A C^janotttV Canonfcus. Vid. 

Canon. 

to Cljattt orfsng. Canto » can- 
tillo. 

I A Chanter or chief finger. Pr«- culatpr, agyrta. . 

A charge or burden. Onu*» 
to Charge or comm %nd. Imperoi 

jubeo, mando, pr2cipio,in man- 
datisdare.' 

To charge by proclamaiion.UatCO. 
To charge one againjl a thing. In- iRrunA_ 

;IH %r inchantmtot. In 

ln<abcatl9: men« n* 

A charm to make one Intermi — - *- w w» m w - ^ V- r ' " — " — » - W — — — — — — 

mentarius, dardanarius. 
te cliangt or alter. Muto> al- 
teronimmuto. 
to Change, Ke«f ♦ Imrautor. 

to change to the better. In melius 

mutarj. 

to change colour. Impallefto. ^ 
I The Moon changetk. Luna coit, 

Vel novatur. 

to change by turns. Alternate. 
to change habitation or lodging. 

Demigro. 

to change mony. Commuto,cam- 
bio. 

to change his opinion. Fleftere 

Judicium, decedere de fententia. 

to change front one place to an- 
othir. Tran-fcro,de*porto. 
to change out of one form into an* 
i other., fransfiguro. 
To change cut of one hand into 
another. Tranfarao. 

Change. Vartetas, viciflitudo. tor, fymphonhitha 

Chapfel tewlico. 

To charge upn pain, 

nor.. 

Charged j afl.. Obftoftu?.. 

A Choree or commandment. Man ey uje to fing Service 

rcantaria.1 ■ \A Charge, office , or government. 

Cwtttecfet^ Gatlus , Phae- 1 Munus, negouum, miniftenum, 

beius ales, ij^fiiut. t provincia. 

* A Chaos or botch potch.. Chaos, To a\fign tofome charge. Dclego, 

rudisindftgeftaque moles. _ | fas.) i1)*9> cbin h or W e * iRofi- To have the charge of. Curo^ 
co» ochilioi diffilio * rimas a- I To have the charge of am ber gere. 

A Chap or chink., Rima, fiflura, 

(ciflura. 

A Hi tie chap. Rimula,r. 
Achap of the ground. Hiatus. 
Chapped vr chtnkgd. Hiulcus, adj. 

ftillus, fiflus, p. 

Full of chaps. Rimofus, ad}*. _ 
A Chap or jaw, Faux,mandibuta. 
A blow on the chaps. Alapa. 

A tljapt ofafcabbard.Ro&r\xm, 
mucro vagin* ferreus, five fer- man r s bufintj?. ProcUro. 
to takg charge of any thing. Suf- 

ciplo, cape(io,curamgcro. 

To perform ones charge well. De- 
fungi munere* matorium carmen^ 

Ta Cham or inchant. IlieatllX>« 
to charm amy * or unchaw.. 

Rtfahtc* . - 1 

A Charmer he oY ^Ifteaiitato^ 

ra .& trix. f. /, r - 

A charming or inchanthg.. m 

cantitio, ftfdnitto. 
A ^mthboufe. OfltwHum.. 

toCharr orchtrk* Adurcre^ 

A cjartelt or challenge Cbarta 
provoditoria. t ' - . 

A Charter* Diploma^ati%^^. 

charta, privUegllim; , 

the Charter-houfe or Cbattereu*. 

Comientui fiu monatoriumCa»* 
thufianorum. J '• 

f Charter-hnd Or* Free-bold. Committed to ones charge. Com- Terra per chartam- ■ . , 

t «E*artM*patt»,w indentures- 

among merchant*, ana Teamen. , 

Cbarut»artita,fyngwpha.. 

*m*mU ™ herb., qiteio^ mendatus. 

the executing of a charge or lujs- 

nej?. Vunftio,adminiftratio. 
Achargeortrujl. Cura, cufto- 

dia, procuratio. 

To charge or trufl. Mando fidei, 
curam alicui delegO. the change cj the Moon., litter- lium, capitellum 
luniuro* coitus Lun«. j* A Chaplain. Capellanus , 

lobe changed. Mutor, deflefto, . facellanus, ^ facris. ramentumvagin*. . ,~ 

A atfiartttr of a pillar. Epifty- | to taU$ a great charge upon htm. 

' r 1 Duram in ft provinciam fufci- vertor. s 

to makg one change his mind, La- 

befafto. 

Changing or < altering. MUtans, 

varians, p Changed. Mutatus, immuf atus, | tor.. perc. 

To lay to ones charge. Imimulo, 

A thfiVUtor garland. Corolla, I accufo, incufo. 
fertuii. p to ones charge faljly. Ca- 

^tJja»man* Lidtator , em- 1 lurtinior.. v^.oda. 

p t0 / t • \to charge xtnh a thing. Yitio da- 

A chapman or cufiomcr. Adven- | re,exprobro, ob)ifcio* A Charge or incitement.. Accufa- verfus, alteratus , permutatus, 
variatus.. 

A Mimy-changer. Trapesitai, 
miramulariusa collvbifta.. * A Chappel. Capctta, facellum, I tio. 
facrarium. I L^'^ ^ ffo'^v Objcftu*. 

A little Chappel. Henula, xdi-M/W f 0 ones *h*rge.. Expro- 
c«la.. ^bratib, qbjeftio. Hum. ' 4 ' 

*3 Cliaft attennk. Mete , ter 

minus. 

^4 C/?.r/e orforreft. Saltui, toi 
to chafe or hunt. Venor,' fofto^. 

agito. 

^ c^/r fcwnrer. Vtnator,, m#. 

8c*rix,£\ ; 
to ihye or fiigfn away* ABige* 

re, in fugam conjicere. - 1 

to chafe asGoldfmiths d*. Ar- 

gento. incruftare veV otHtace- 
re; 

Chaff'd away.. FugaWj pi 

* A Chafm or gaping. Chafmaj, 

hiatuv. 9 . ■i" 
^CftaOev Caftiis, pudictfs, illi- 

ITheChafte tree. Agnus callus, 
vitcx. . . . r 

V Cartas, pudlckla, ca- 
ftlmonia. r v rt ^- rtadtfe.c 

owtlplo^ pun!o,antmadvc 
W«i Caftlgatu$,p. 

A Chaffer. 'Cafti* atot/ 
Chajlifement. Caftigatio. I'tA^WttWt, tPrieftsCopeat [Tobechcarful. Hilarefco. 
^fte* CaHiolajpalla (accrdotalir. J Chcarfulnejl or liveltnejL 

ior. -4 clearing or encouraging. Hor- 

tatio,f. 

Tole of goodcbedr. Bono efle 
animo. , 

to makf good char. EpUlart hi- 
lar*, Indulgere genio ; genlali- 

teragere. 

How cheat you ? Ut vales } mr V¥ ,„, v „,„ 5<r# ^ 

cttiw/ji/ or /i w/jr, Alaccr , & Cheerful, 8cc. Vid. Cheat. 
alacris, adj. * i - - 

Chearful or pleafant. Htlaris , 
latus, ad;. .rum lufus , ludus teflerarius* 
latrunculorum lufus. ' * r#ll c w , r ~.A dvarfybefry-trce. Chamace- 

uullum. rafus. 

Blub-rbeekfd. Bucco, buccu- 1 * ^ <&fterub or Chembin* Chc- 

lentus, adj. [ rubinus. 

Cheek^yarnijh, Fucus,cerufla. . t CfterDII, <w/*rk Ch*replivJ 

c £'*kJ>jjoll> Exaquo. ton, carefolmm. r > 

tffeer «r die/. Di*ta, cibus. ^ Cfreftl. C*lum,celtis. 

^ Animo. I ftf (ffteflift* Vetmtn common- . 

^ * — i h tying vn&r ft ones or tiles Tv. 

«Cfteefe^ Cafeus. x lus, Porcellio, m. R, # iy 

S£r^;^^ d & ffeflop. coagutam. 8k. 

Cbeefemadeof Cows tnsll^ Bu- or the play at cbefiAcru* 

bulus cafeus. \ t..j.... - u# 

little cheefe. Cafeolus. 

; . # - , . . .Cheefe with mites in. Cateusver-I ^playatC/xfs. IztntntalU hi 

J*™P*rt(y. Argutor, (aris,) lantas, f. • Frejfr cfcefi. Cafeus recens, mu- ^ c*e/>- W. AbaniQ ■ dt™^ 

nug^ftbulx. , ter. ItTw/eMrir Lar riyumlitum alv^l.iV ? U CUl3na > 

channg. Petulant Hn- adv. U cU, (/ , cafeale, n. U^//Wo& 

JS&lr re./, « £ m/w and fuck **«"' » i£g*&^ * *« ^ I S3J S3" ^ ' 

r l ... fe 2 tf "i'» .f ^"J" aftutia, deceptlo, impoftura. bedltraw* an herb. Gallium. fotet omimm bZuZlil ■• 
aiia»ona. mo, inhibeo, cohibeo. hortenlTs. \ Such a chedina DnS, , 

^Ctor, Crcpito • 7. rt^ carpo , per- CbMkge , or 1 ' ' " ^* PoUuia «"' 

Gartio. I ftrlngo, reprehendo. TnWumcapitisJchevagium.nM/rtf/e Cfc#. Arcula 

A^^friiMM Sub- ©Delf^ f PriipS c^lla,caXa: ' 

' atarCm Vd " P5» lc i^ li | J Pri'«^prim a rius,adi U Cbeji'ta U fc,^ m. Hbra- 

t TA,, cfe^*. Ludifica- Ones cbeifiji care. Cufa poti ffi- ^ de/f / o ^ papers or mitin*, 

Z?\ \ „ , „ 1 ma, antlquifljma. | »». ChartoDhvlaclum 

gjw^/. Rcprchenfus, pcrftri- f fei/ perfas of a City, opti- 1 .2X ro PPy ia ^ Ul ?' 

m0mtt,m * 1 22^ m. 3 \ A cbejl or C^ak^ SS- Peftu ** ™awr m.vms uan 

chattering of birds. Garri 

tas> fls. 

Ch0uerin%> Garrulitas. 

Cbtsiteringbirds. Garrulse aves. 
J cbduer-tj. Picajoquax. yuaitupnyiacium. 
W'' place for Evidences 0} 
:bjm writings. Tabularium, 
^*xya|UlUUII oj coats % i. 31 

Mhm Modii a^Idarfum. V n ^fc*w. ™ r— i Obrogo^ rectamo, refragor. I fuperior pars. ' Irofus, ad J- 

mSSS: SSf ^ U$ rc 6 ,us » fcac - "«e, prfmas tenere. . A Cbtfnmp»ve: Caftanetum. 

Ig,» trim. Ji-"-' , 1 5S"^ m .* , Cheifly^rincifallu or effecially. \Chefnm colour. Color Bifa 

Merit ? * nufloris C^V-^Aj Opus tdfcUa- Pra-dpu^, pr^erlfm, Saximi, ferragineus. ' ' ^ 

' » tuna. I P?2S n ? 1 S» imprimis, apprimtf. <2f&et>eril, Aluta hKdiua, pel- Jo grow cheap. Vile/co * evilefc I 4&^e Checker** fe, or in checker- I ^ < J to> cieif • Vili cmere. 
^ -^^nof'wirH. UcXmotA LaVercuiunn 

m, 8cjbrtxjf. 

•Acbeapning. LiqitatlOyf. 

or good fare, Dapes, 

. ipparatus. 

Cbtarorgladneft. Gaudium. TomdKeCkeckeworki 

lor,ans. | (jUcguerT vide cVw^r." 

vwlL TelTellatus, p. To ch crip or maintain. Alo, nu- 

^ Checkpr-board. Alveus lufb- trio, 

T T^e CqtCB^oH Cbechfir~roIf. dulgeo, mujceo, demulceo. Cbersfied. Fotus, enutritus. 
Cheat or countenance. Vultus latus. boni. 

hear. Tenuis apparatus 

Heavy cheat. Miftitia. Checked with colours. TelTella- A cberilher. Altor, nutritor.mi- 

tus, variegatus. tritlus, ftutor. 3 

To plant trees cbeckgrtoife. Arbo- ' 

resinqu1ncuricemdigv»rere. . I cirnea. 

f C^CltE Heraldry. Tefle!- Tocbttn^ ot mah$ butter. Buty- rum agitare. t ^ Chet^in* Aureus oum- *A (thtxtvl Ceraium. 

mus apud Venetos, Zecchinus. A cherry ~ . AccIamaMo M cEfteeTc. Mala 5 bucca, B ena' 

M C3# • ' r l c . • hi Buccula. 

Jt Cfaror makichearful. Exhi- T/^e mo cheelqtkat are puffed up 

toty Wtifica. »M Wo»%. BucciVf. 

Tochearor encourage. Exhortor, HvC^-/e^. Dentes mola- 

^?. lll ? 0# . . / I res, maxillarcs. 

To chear the bounds. Hortari ca- ~" 

7d f^«r Solor, coillolor. | der the eye. Gena, mala. cherry ft one. Acinus m, & a- 
cinum*n. 

f 5ir// cAeyry , Padus 

Theophrafti, Wi. 

+ IVinter-cberry) an herb. Alka- 
kengi. Wi. 

T^t? -4gw/ cherry. Ceraium aci- 
dum. 

A Cherry-orchard. Cerafetum. . 
Cherry-wine, Cerafites. 
Hs caprina. 

A C hevercl conference 9 ma)te of 
flmching leather. Mens lucri fe- 
quax. 

a cljeaewtt ?» and 

heraldry. Tignum tranfverfum, 
capreolus. 

A (ftetjin ar Chubyafift. Capi- 

to, rtiugiljtacda. 

t Cfteaifance> tf» unlawful 

bargem. iljegkima paftio. 

To cjjefo meat. Mando, mandur 

co, maftico. 

Chern A or chami, Manducatus, 
mafticatus^prjemanfus. 

ji chewing 'or charring. Mandu- 

catio, mafticatio; confeftio. 
To chew the cud. Rumino, rumi- 
nor. 

A chewing of the cud K Rumina- 

tio, 

A (l)lhl)0l °r young onion. Ce- 
pula. 

^tWc!) or chich-peafe; Cicer. 

A CJbtCft > or chicken, Pullus 
gallinaccus. 

A lit- 


T7 ^ r^-T. 7 A little cbkks^ r Pullulus, m. . cW/rf««te» **jr i»y Etfir, *it4 I ^J^f Chynllfta. M'lAMfffc Oaffltt* • v 

f, f . pui. !M Poor fuppofititlus. M©ft(mne». Caminris, (ooaXjiChn or young Cat, Catului, A chick£n-h$e\\cr ? he or 
larius, m. pullaria, f. 

Ji hatch of cbick$rtf. Pullities. rJ .* w ,, .... ^ . ^ »* rr -l 1 c • /• i I 

J chick new hatched or very Exppfitusvd expofitmus, pro- LInnimibulum 9 furaanum, fpira 

young, Pullafter, puilus recens I^J^-pucr. I™"*™* « « ^ - - 

cxclufus ^>r/yrtg^i/rf. Pfleclaftcns. M ^^ejf-f iter. Tabula foca 

+ Chkkcint'i. Alfine, myofo- ! Fo/frr cWW. Alumnus, altd- I ria. 

tis. • V lus. , i 

+ Berry-bearing Cbickpeed. Ca- ! A Nurfe child ^ or one that fur ketb 

cubatum, Wi. ' the f ame mHk z pucr collafta- 

rus, Wi. ' H C * ,/J ^ # Mammo- 

Underground Chickling. Art- L threptus, ad;. 

chidna. 

70 CI)iDt ^ rrf«%* Jurgo ^4 c/)i/^ eje^/c 4 /^/i in the \ fUtnariU(> furnarium. ' .1 catus mlnotvfcBi pnSIM 

flreettl whofe father is unknown. \ The fl>ankj>r tunnel of a chimney. J lou chit you Titib til cpte 1 

eptus. 

lifcus, venter fartus : ititeftlt^*. . 
MmallcbwMingfahti. «ffla. 

€\Mtt orKni&tbojd. «qui- 
tatus, ordoequeftris. 
Chivalry or Prowefs. Fortltud(o. 
Chivalry or Knights fcrvice, Scr* 

vitium milltare. + Chimney-mony. Vcftigalfdca* 
riumi " 

^ chimney-fweeper, Purg^tor 

camtnorutn. . 

* Chin a. a root ufed in drfakJAfe* num Chincnfe. ) v4 cAi/io/ one jfwr oW. Puer an- 1 ^ CfltnAr Cimex. ' * 

, niculus. I A </R)iW> Mentum. ^ ®5( ttt «r c/vr. Cepa mittor^ 
cepala obiurffo* tacrepoi arguo, incla- Acbildof two yean old. Bimu- ! Long c binn\i. Mento on Is ; m. J A CEfcUtJ. S^lprum, celtis. 
mo incclBr lus. M Cbin-ficce> or a Chin-cloui.\ ^C^Oi*. Sudbco. Vid. C*^. foZbide, or Bt*vt. Rixor , al- ^ c*//i ifcree ^rtr/ aW. Tri 

tercor. ! nwlus. 

To c/jiJe eartteftly with one. De* J A God-child, Filius luftricus u- 
Mtigo. veluftralis. 
To chide or quarrel with one. ' Ex- - A ward-child, Pupillus. 

poftulare cum aliquo. | A Uoblemaas child; Prgtcxta- 

Chidden, Increpitus^ objurga- tus ft 

In cbild> or great *Ub cbild.Qt*- I lum. 
vida, prxgnans, adj# 
To be with child. Gravidor, «te Focale. ) 

The chin-cough. PertulTis, f, The Cbiflt or Backbone. Spi- 1 Americanum* CbOCOlatt) a tree. Cacao. 
Cbocolait, tfse drinh^ Apozcma na, fpins crates. 

The lower pari of the Chine. Uro- 
pygium. tus, p. 

Achicfer. O.bjurgator 
A chiding. Objurgttio. <£b((f» Primarius >' princeps. ro fcrre, geftarc. 
Vm/ Cheif, I To have a child by one. Filium 

+ A chief pledge. Plegius five fudiperc dc attquJ. _ 
vas capitalis. \To be the fathers own child in \ Toftppcbi 

The CfyUtte or lUle tbreds of \ conditions. Patrittb. A dj OCft under the chin, Mattl* 

attreftatio, Wa. 
^CljOtCC* Elcftlo,^ptio, dt* 

U Cbsne of beef. Tergum bubu- 1 le&tts, &s. 

Choke or variety.V^etA^Uvtr^ 

To Chine. Exdorfuo. I fitas % ubi plura ^ufdem gene- 

The chine-sough. Tuflts rachitt-1 Hircpcrta* 
ca, anhela 8c afthmatlca tudh. 1 To make choice. Agere vel' ba* 
Tottytfo as the ground rf^A.Rl- Wet»e deteftun. mas agerc,fatiico. r cleft. Obftipo, Achinkorcleft. Rsma. ( To play tl* child. Puerlliter fc Full of cbkoki. Rltriofiw, plenus J &tt^wgfa* To give one the choice* Option 
nem faoere f 4 peroilttere. 
Choice or excellent, Exlndiu* fiowers. Apexjftamen. 

CMU or C *M* Gelidus^ algio- ' gererel 
fus,algidus, , ■ \To grow child 4g*iinRe^uerafco 

CbilneJ?. Alg^r. . . 
To c/j///.. Algeo, horreo. 
A Chilblain. Pernio,!*. 

*4 CljltU. Puer, puerul 
fens. rimarum 

Chined, MffifTus. (?f or belottoinr to a child. Pue- To rfc/iii^ or /o««i nf moujf doth. rilis, infantilis, ad; Tinnire. 
own choice. Sponte. 
or ^l/Tf . Strangutoi J jg- J o/ a child. Nixus, fts. 

Child-bed % Puerperium. 
A little child or baby. Pufio, in-v [ A IVoma n in cht Id-bed. Infan- 

fantutus,pupu9. . s \ taria, puerpera Child-bearings or the deliverance I ChinKor money. Pccuniola,nutri* | A Cboh^pear. Pyrum QMklga- mustinnulus. llltowuw. 
To Cfttf, Prrfcco, dlftrlngo. Choked orflrangled. Sfctaogttla- 
To chip bread. Diftrfpgcrc cru- tin, fuffocatui* eilftlfc ftas«anb< A choker. Suffbcafor. ^ftw4fec6iw/virguncula, pu* Chdhinh. Puerpertum, partu- To chip tpith an ax.> Afcio, <k- \ A choking, Sifbcatlo, ftringu- clla, puj a. rkto, partus,. 6s. A chid in the womb. Embryon, ^ilD^OOO. Pueritia, infan- 
n. embryo, m- * tik,.*tatula,.*tas tenella. A child born before its time. A- 

bortivus, m. dolo. 
A chip-ax* AtcU. 
To chip or cut to chips. -Dlfleco, Vp from hk childhood. A pueri- i n fruRa ditcindo. hdo. 

*Choler. Bills, cho1*t,f/ ^ 
C holer adsM. Mclaaeholla, $M\ 
bills. tU,ablnfantU, ab ineunte aeta- \A Chip. Secamentum, affula, I* Choleric!^ Bilttfus, cholcri^-l A child new born. Infans recens te, J teneris annis, ab inpinabu- fegmen, fruftulumi 
natus. | lis> k teneri9 unguiculis, i par- Chips of wool that Carpenters 

A childborn before day. Mani- vis, h parvulo. I make. .Schidia, tvafTuta, f. cut Cbolerickjtr feeuljh. Iractindus> >| 
morofus. • - US, HI*. 

A child born at Sun-rifing. Lu- 
dus, m. it . 

^4 cfc/W bornflowly) orfucban 

oniasislong before the. mother be &f>ttof$» Puerilis, ludicer. C^>/>x ro fire, Crtmla , To.^togfe. ^ ntak$ choice* of* Ellgo, dclfgo. 

To chooft *r appoint,. Defignt^ v 
conftituo. 

To choofe into ones place, 8ul Childifb paftim%. Nuce9, fare- quifqwlic 

pundia, m \The cbippings. of breai4 Rcfeg- 

Childijbly, Puerlliter. ■ mina panis, ttrifturac cruftarum* 

CbUdtfanefu Pueritia, puerili- A ©Ijlrn* Cirnea, fiddia. 
delivered of at. Chordus puer, & tas, f. * The Ohiwrapher *j Fines , an] cere,fublegere, allegere.-.' 

cordus, ad;- \ Children. Liberl, fiiii,m. fobo- ] Officer in the" Common-pie*. Chi- 1 To choofe out or cull. Exccrpoy, 

A child cut out of hk mothers les^'mgnora, proles. • rographus finium. . . „ w ... ... 

belly.. C«fo, onis, m. Without children >or childlefs.lm- * Chiromancy, ot Pdlmeftry. Chi- 1 To choofe into a company. A3Ugo> 

A child born with, its feet for- ! prolis, orbus, ad;. \ romantia, divinatlo ex in({)ca4 , coopto, afcifco. 

ward. Agrippa. CljilDermaf^. S. S. Tmto- 1 manu. . \ To choofe one hh heir, ^Afloptc* v 

A child born when the father to \ centtum aies,infanttcidium* j To C^rj? •« a iird. Piptlo,fri- \ To choofe by lets. Scwtior.- 
o«^o/ t/re Country, or is* very old * A t Chiliad or tboufand. Chilias, tinnto. _^ 1 7>/^ owe <?fcoo/e or giy^ Ww w 

man. Proculus, m. If. millenaMUS. I A Chirping if fmaU birds, itikl efcoke. > Optioncrtl facerc W 

w4 <?/;»W o/icr *^ /<ii*erx! cVpi//^ or Millenary, who \ nuritlb, cantus avium. permittere. 

rferti^Poftlmmus, pofthuma.pro- holds, Ghtifis reign on earth for \ ^AClnrurgionor^anX^\x\ytgm.\Uu 

lea. . I iooo years. Chlliafta, m.. L>4 Chirurgian or plaijltrer. All- nr. In tul poteftatf;*|tum Ci^ 

A child whofe father (i'tes before A ctyffle of ielis. Clalficum ! ptes, m. I optlo fit tua. 

his grandfather. Gpiter.,vra, & vel frequent amentum iintlnna- \Cbirurgery or Surgery. Am chi- ?o choofe rMbw.VMfc. I 

opitrix, f. . bulorum, campanarum modula* 1 rurgica, chirurgla. '11 eannot cboofjs but. »N^Hjipouuma 

A fatberlefs ■ eUlld. Orphanus , men. . • ' > . A 1 >>1 <flH)l(eU Scalper, m. celtis,;Utbn,ponpoirum pati 1 vei tac« 

pupHlusim.; To cWimp the bclH. jtonorfe vel J f. fcalprum, c*lunv ll9S tn 't - ' 

A child whofe father liveth. Pa- numeroft pulfarc, »«|lulari. | A little chifel. Scalpellus, fcaU Qt^ftK* OooptttUli fleOW? 

trimus, m. & 4 pat»ima, f. I Chimes.. Moduli campanarii. I petlum U ^ r P ict ?^ a * u Pf?u ^ 

A ci.il I lv twin 9 whicb being born\ A maker of chimes. Faber auto- 1 A (£,%iVpeafc. Lcnticula, deer, 1 feleftus , excerptus , delibatus, 
wiib another, that being mifcar- \ matarins. In. I excmptus,p. . 

tied, doth com.* to petjeii. birth. I * A Chimera ot whimfjiXMmx- \A Chit ^ ot freckle in the face;\Chofenintoa c<mpdnjm.AUtamy 

Vopi£us,m. ' 1 ra, figmentum. . I Lentigo* . |p* fc Chofen • % 


r j v :• t i - i* a.' Chef en, or takpi mtd. Afcitui 

Arhoofir. BleftOr, m. 
Achocfing or gathering. -Conqui 

.«* ^hoofing out f rem among other* 
StlcSUyf. i 

.4 Chrifimapiay. Die 

■tails; ■ ■ |-A^,gTOV' w r w ** wrw V»|7/ w "" r w»' Jispiator. rirtu rium, alphabetum. rm. Abeceda- 1 To fluft. Eligo. vid. Choofe. 1 7*e bhek 

Chyle. Chylus. I ris, f. ^ I C r^fa thor ^ *$K™* I + -^Wfc numb, f. R. 

tltM.''» m * Helleborus, me- 1 * fl^*,/. Chymtcus. 

Aw chvmica . pj- | ^f*tet« Hemicyclus/cm!- tfoffpyvrmirrcey 

iflcco; minutlm concido. 

To chop or cut of. Tiujko, an 

l-pato. 

To chop Jhort. Pracido. 

To chop and change. Permutare, 
To chef at a thing. CaptQ« lampodium, veratrum. 

* CbrtftaUr Cry flail ratber.Cty I Wtccfmia. 
ftalltrt, f. cryftallurm * A Chymiff Aldivmifta £3&l** ****** jj>eculum. Belonging to a Circle. Circularise 

s# ^>-i»«r-fe§&- west* 

culm. chryfocolla. * * MX??™' "»-"<M"«'«»f|*r«paeiaa> amputo. ' 

^ ^»f! i/K Anforloitirfu!- \*ch,,jhlh,, » «», I aST'^Sf' , "™"' pon11 " I''*""**** Circumcidj, „. 

2^ss« I a«sr» - 1 ITS" 
U2* chopphg. CzRm 
Cothurni tenet!, calc. 

ajtiuft^: 

* Chord* firing. Chorda y 
films. ;P, 

* A Clwijhr. Chorjifta , c*ntor 

choral!?, ; - ; 

* ?kmr*fh or the defer 'm ion of 
*stoHjp. Chprographia, r<rglp- 
nh deft rip tio. 

* M CkortH of finger j , on the 

ftm\ Chorus. 

^©UOUBljj a bird. Monedula, 

> pyrrhocorax > eorni- 

vula, graculus. 

#9Wjtofe, Illaderciudifica- 

darc,falkrc. «n IUcpidm, inurbands. Sn?S fl2S« «.a„w« 1?^^^^ ••»«>. Cir- 
Plum, fcnum, dclubrum, «les «. a*** x)x rhbt\bo Cmm f cri! »> Circutnfcri- 

istrcwnjpeB ervMry t Cautus, »*/f^ Princes rreri anoimea. 

Lcnticula, ? . 4. Chrifmatoriunci- 

P»" ointment. Oleum pr«fentare pro incolumi Dirtu^ + >- i ». r» 1 57 cw um ft eU - Pwautus, adj. 

•AfWtk-man. Cler cus . fieri- tus. ^ 

cola, m. • » 1 WdfdtH a r *ur- . * , I a. " rf 1 Circumfcc 

. ... w , lu .„ llc . , uJS J ,ir ^"W^- Providentia, v.gilaHtia, cu- 

pulcretum, polyandrium Jah^T^ « ' • A ra » cautcla > 

^^rf^TcW.f]o C,0tt *^ SUrCU,^S, ft °* C TH Cauti , confide- 
reev . ^Edili s . ^defi, gardia- *^CM W «r»H W 6tr. Ciohra f Smffl ,d4 » vi ^ il »« t «'» c «" 

j /a — l I • Inteth a thing ; a* lime. VUce* ipsssa I ms*>** W:~.r was: 5 to cS£ lj(Vl Cllrift . t!Jn; , ae k^Jnu'banu, > tetricu ^ H clrfafi S»S^ ^ fet P^^aHatio, vallum. pro^fo ydigi op i $ cbriftianje. ' I Hlibenili^r 

r 
11' » r.jr MM 
W ciii or quote* Tcftf 
iCOftlaudo. 

i%c^ f fcttatus>p. 

libeltos* dlC0 9 ^cro # ■ * n . uuiiarifl 
1 I rrtlntculttm, Ipfathfr, A fpinther. , i Attogfl^iiuuino. . five riibcllum. A claiming. Vcndlcatfo^ f. Chief or Mother City. Metro- 1 ^ CiamO(r w clammer. Scan 

do. ^ CUfior tendrill. HellJ^ 
polis^n 

-4 £#yr or f<nswt incorporate ^ , ha- 

^i^La^i iw^ ojpe^r. Mu- 

nicipium. 

ttip Jrce^ow 0/ Civltas, 

I jut civitati?* *»**»r*jBc liquor* ueipumo » 1 JHfo for *) 1 1 LiOpolttlCiD) itu;« 

Bijhbp of ib.u Cit?. Metro. * A, " A " f Hierodulus, ft- j Toelatttr or jar. Alter cor, I id-^ 

Clamor, a^™— 1 ^ ficrowmwlnl- g<^ . ; , : . .f.r. cV i 

viamor> iter. . . I Ta+i*»m* .m^j^l polltanus, metrdpolltes adj. 5 Toclamolir. Clamo. Urbanui. ( Ciamorom Clamofus J Trabe* navales^ l^r!hCJth^per^hlngtothi\A tlan* Clientela* tribus folium Bl^f i»n/Vi ■ ^ 6uburbaniis, adi 

^ Mm or MM. Clvls, 
municeps, c. g. ; 

The company or eft ate ofcitizom. 
CMta^f. 

TtrtaMno to Citizens. Civills, 
iminldpalis. bulitiurtu 
*CU 
tlus. P*tertt § clancula Ciandeflineor fecrek Clandeftim*. A mmng dark,. Scriba, CcrU 
f^f'fH LcguWua. 1 - — 

^» aiarkjtlroays attending. Ama- 

^ i7/nW» on fhon ftntenco in Or a- fecu- riodus, Perlocha* J ' i Crepitus. V iter. At, one clap. Unoifllu. ens 

njiumcltreur^ malum Aflyriuto | re?^*lfiifma 
five Medicum* v 

g Citron*tree. Citcus> f. maltis 
medical • 

Of a Citron* Ci tceiis, adj. 
JtitmlU Jtcwwmbp of a 

tnw (?o/o«r. Citrullum. I 1 
^ ClttC tn*, Cithara j flftrttmi 

WbWor Chives. Porrum feftl) 

■lc.i * »■ ' :* a \ . K \'X . \- V 

CitJtt, A jxceet poxedfr focaUedi 
2ibethUift 9 r*> . r / . , 

j^ (?^-c4N Zibetta, felis Sa- 
bia, 

* PMK ,Civilis, politicus. 
Civil wxoutteoHs, UAanus, hi 

manus. s ltUnv,: / ,> 
A CM>\kWm. Bellumclvileyve thunder. Fulmincus conontfj . ... , »*, membradm. 
Rotulls. 1 To d4fa orfcraick. Scabo, ftal- 

roviy. cierim J PoaIRhucow . Collldo, V" J 4o^<if wemngs. vQuatere vd 
wtKutercalas^alisplaudo, 

To clap or give one A dap. Ferio, wfcutio 

To oive one a eUpf }. t fo U atoxv C *W«- , , rMCImv. Unguis. 

cus ejetraftorum. 

^ Clar kpf tti Exchequer. Serl 
ba aerarlus. 

^Clark^of tbe Hamper. Cleri 
cushanaperll. . Palpo , Man- bula, flagella, n. cfael., R , . 

f.a«tatu»ung«ibn». T 1 Luc venci*4 to 

7o clap an Jitf or on tibe flam Apw 

To clap the door to. Claudcre o* 
ftium cum fragore. 
Tedap or- map up together/col- 

To clap up an agreementy Sec* Fl- 

nlrp^xxM^mmare. ; 

To clap up in prifon. Comrtflgc-! 

— incarccrem*. 1 • •\ «f the Marty. jBtttlis *«UM t cltj. ;OfanolUt«in, C SR D ft , 4^"biteclay,t>bin^ 

""K.'itbe.Marhst to fee to\pots, Ttbehiatbok^t&tome* 

****** made. Taftonlunumcma 

Taftonia"" fcmsty.vcivmmixt 

numauitas. ' Irruere. ceo, Demul 
. wi/.Emol- 7od^o«tf fikcr. Afluere* 

£i*m /^ffiTSK^ , " ^ clapping of the Unit. Plauflis ; 

*Tf!^^ C VI 111 ^ 6 ^ H^ 1 ^^ applauTus; m. 

^I»MI. Forfex. ' - f/i ] W^^«N«h 

"n:- . jiv'-" ' ; ^m#i • !| tus pennarum. • mpre|ii0f ' — 

„. . fcxftca f e » qu6lAriort.lit-to.il * qi«teeriit \ethat cla&etbtbt 

~t ' . • •• ' \k<*ndtfcr fa. Plaulbtv apAlau. 

r ! . ^ WW/ * M. campanx 

* W ^ Clofmus, i^>. B. .1 , ^ timer 
i&l^***^''*^ fatoria > "^S-' 

wui, via. (Vojtfc : . 1 . . I pmm cuniculorum. mights* Zygoftata , m. llbrl* 
pens. . mjw 

n\S^ Mmh Clcriclw I ^ H^dayM 
nthilomm. f f n^ttufe &lntrltum. *^ ^ 

^ a .,.t.^-i 1 -v-™/ Ctffoi 0*. 

^W* P«ift. Clerlcus l^c/^or ^t^c/^Deluto^ 
^c^rfc of the Pett/bag, Cleil- -4 C/«.Mr. ArgUIetiMb , j 

piacit&rum. r l iMWr of Potters, day. Arjjljl th Trivj-SeaL jCl^ .ccm, adj fcrtttlariiii r jw*. MHodifeternal. 

Cleric6S>[ immaculatus, pums. ■( * ■t Mini ^tlarK.ef lte&arr'antt. cie. dlcltUsvpr^fc^omwnd. .TJ-. fclarea. .(-iJi: . : « To fo f/r4«. * 

HormirtiJrt, teftii. : T ktcleoft. PurgO) crfpurgty 
emundo, i i •4 ♦ 70 claflj .<5p|»Wow 

flO, clango, I &c. Abftcrgo, drtei«lo; 4 

ofuwmnfo 

To malty-ttoMty tfajhtngi Ab>> dUTcntio, couteadoi > v „ 

^ Chjh. collifio 5 ftagdr j I lod^SSpySSS contentio. v. 

^ (Tafp *r Flbida 

F it.'.»i 
/o mokgclean by hujhing. Erer^ 

ra , . 

To * 1 

cufo. ' Idi. ., ; v ■ « 

eteolio. v lteo,eluceo. • 

MfibrftfiP. Wundatns , purga* I fiwfc'ctor. --bp« tttaflw 

^ msklngtftiHU iAblutto » puff |I* clearsmp* Albcfdt fox , dies 

eieanly $> M*jy.Qmhj wind!- U is clear or apparent. Liquet, 
ter. • ■ direst, imp* 

CltwlyornWly. NUidi, poll- 7a Char 9 \. to makg clear, frit or 

Cleattly> an adj. Miwdus > nki- Icido, fereno, clarific<K pwibco. 
d%£ltgans» v v > v.* I To c&ir or tfc^uiu Abfofyo, cx* 

Clean! ineLy ^hannjtft. MtntfU 1 cuffo, expucgo. lochia Impllcare. 

To clip one about the .middlt.M*, 
Clipped or co\kd. ComplewM, pu f j 

£Wpl<^*TOlexatia. ' 

* ^1 C///fer or wajhingpurgatton. menu Clavicordium* 

A ClerbJ'or writing. Apwnucn- 

CleWu Cleverly. « JDextt*> 
iliter. 

<fl>tetQ (f thread. Glomus, 
To CtlCfc watch doth. .Refo- I Clyfinu^ dyfter^m. 

CliDtr or Butchers ax 3 a cfcop- tia, raunditKtyf. To clear bimfelf. Purgate fc,clu- Channefi, ojr. tttatvtfi.. Politura, 1 «ei.dUuere, ex^tercemroen. 
politic fttegfuma-ftnttoritm* I Clearing. Clarigatio, € CtfMnqPwtwrwfi of mindset 

ftlmonia, t>uritas, finceritas, £ if purgatkv aMblMio 

% itaffifr Mnnflp, jRUTgo; I Clearly or purely. Purfc, liquids 

To < Tunfe drin^ Deliquare. \ Cl*wi, 
To tleanfjt pr { f^rge * iy facrificer 

ltU3,p. 

i kJbfpftAfim dregs 4*1 fifth J®** 
-A chanfing. MundW w> f. . 

>Wm \orjpm. Bu*us,Hqtti4us, 

;limpidus« adj. - ,• . iw^.t vvtuma^ >• 

CJm p bright. jLudtfttS^riUp** Clearn&jm ytirfakuity. Perfpi- 
Clearorjair. Sercnus,,<jamlia4i% qftil^cnaigia, f. no, clangb. 

-d^lfcbtt -or A?? c *{ r * <foor. 

Crepitaculum, cormx. 

Amman client. Ctienta* • «'5 
«4 Clifwr^A^ o/« Mf. 

ACtofot rockj. Hgpes, jftopiilas, 

motufr^riip.tus* tmjqife. XllUWCUturii. 

^ doaK. Pallium. Via.,Cii?Af. 

$mh*n& Keftltm,?v* «ot*f* ' 

The clocking of a benwMb fbicke Acleariog jhm. Purgatio , ex- 1 ^ «//f i« /^c/^ Clavis, f. I -JdO«» Horolo^^ jQttota eft 

hora?' \ : i.- 

1*9 ClmLfrt tdinfy. Lucylentc^u- 1 ^ cllBUt* Crepitaculum. Wa. ^ rfwfecwafei^ Faber hqrologl.; 
eulcnter, mani'fcfti, pcrfpicu^ *A ChmaUmcalfar^t. ivery ws, aut^arttaciuai • . ■:: n. »i ; , Ctwtlwwboilj.ln totum^ror- nint Amts ftwn.X AonMs rimta^ 

^ A Climate or part of da rtoWd* 
To clit!t& or c/i;;/e tf/ii get, ufi Clear-jfirtied. Siricems, candi- 

Cfowtefstf ihriihtrfs^ClmtaSi 
Clearnefs of the day y air or tctd* 
tbffi Scrcnitas, £ mataria, f. • ' 

To clod, vfaeAh^clodfi ft cltiu 
Clodded, gathered together iViClidt Clodded or clouted milk& Jpac €0* Clearnefs or furenefs. Puctoa*. 

\Cteaih calm. Impotokpl*, \ tlmwf a/^cicc^laHit^ipkfi- 

dorvocis. 

CJeMieJj froty any fault:. lima* 

cenda* 

^iCtotoiiC^t or divide. Findo, 
diftindo, ftco. 

%£bavt afiiader $ jfA Qiffindo. 
N«</. Dehifto. Climbing.' Afcenfiw , (fts) 
ftanfio. - - * ■ 

Tbat tudy heclmhed.or lottfn uf r Tp d$$o* bktdif^ Priepedio dmsilwc^cntus. ' 
Clewrmfa. fototfdntcgen 

;iiteru$» 

Char mtb^ mham. Mew- To c/og or Onero, grava 

•4<^o^ Impedl^ieiicwi. ' r ? Wftkiiva or c4^ s . « thf ground To Ctft^CQ or c/e«c*. Coatraho ow 4 Scahfilis, adj. j .:l 

J« taclmbstp. ftr*Vuptu^ _ 

* ^4 Clime or climax, ©lima*!* A4lozim/tgw%AbQM*jdotfrt&lu 

+ (CUtUjtf orWiwiw.^kflna- TruiKus > nunieUa/ i« ' vr 

tides. • MStufc/jic/o^, 8dle3BlJgne*,{cul- 

tyiimbtr .o/Virginia orVirginian pone», baxeas ^ calopodium. 

Canadcaftf* Wi. * .4 c;/oi/i#r. CUwftiiiliJ;, ptri^ Arfc Rimas a^ere, dehifcerei ' ftntigo, dingo* ftvlium. 

A f \ Ciotfiir,orcwem., ; MODaftttf- 
CUinvfitkoMtiCtaitdf* In&ubUu^ | To c/e^w iw, or ^ # Inhpceo. 1%tfMpe ; «r'jft^^|q^ Ad- To clinch onufifii IWg! 
barco, adh«Befto; « * ^ tijncffc; - & * To clinch a nail. Inflefto 
. ... . Tp<l^wioge<jW. eoh«r<o# I ' ' > 

jC/w rmto we mjt jCte 4)bro«f«l>. Toc/wveor gron> together. Coa- 1 To clinch togetm. Comprimo. 

' 1 1 ^4 f fftdEvr/ C/wver, - Malleus, | pidum, feftivum 5 jocus > paw- | A riding cloke, Penula. 

dia. . To cloifler one uf>. Includere moL 
Clotfier f J m Septus clauftrls. ■ 

<4'ChHte» Fallhim, cMamyc, 

l*na, ^uus, Hmpidu». 

tCi&ir .trtihoyt drift* Defacotm. I cluaaculum, (ecuri^ AMokf which hath a kood.Birdo- flear cffigpK Qisti&toh fctfpi- 1 1 C'ww/, i* JmA^wIk- • ■ ^ M c«w*ir. Homa&ftivus y l^to^Mo. ^fearficm debt* Solutes , (m> 

tip* inmuB& 

^ bouhclett ftm .tbijnfettim \C having or I'Htag^iuchiofiisy 
vJfcrifls,M. ^ •■' 

Cleaving fajh Afi)Wip* 
tfttOir Clariit. V4A ?/e«r # iAekoffalgfli*"* Actotuip, per- M Clcff ^ /tf «/;<V ClavU. 
ilpicax ;udicium s f ^Ueir; difiSflUK Vfd^ Clinclxd, as a fift.. ContraSui; • 
Clinohed^ a* a naiL R^tufi^iift* 

adhacrefco. 

Tod^tsogdber. Ctfuerco, coa 
C/iffejr or clammy,, Vii^oOts. AHttlecloks. Pallioftm. '' • : 
AjSl^i^^p $vm^ QowntEpl- 

tOglUrtt. * it : "i 

Adb^reo, M^Uyrff^toljn.; Rheno>5iiis> ^lcuus..(i > K o. x 7 ."a ; 

-4 c/^r j^u^ E^p^Uiiblf A cleft, or chink. ftln^^flUra Jttitify of gold ufid to be mm 
on rickgamems. Patagium. f 
A Jko#*x.ligfaClbk& Arnica J CkfiiihmK Bifidus* 

iii ^ many; pieces. \ Multlft- 

dus. i i ? " i .ri ••f • f Mi nlo. 

"rt d(9**$piv ^ondcoji . r^fty ;| na, firort«u! ^4 to faepfrom rain. Lacer- Char or bright watberJUaddmti | tHkuuttc) or g/usilenefi. Cta> To (SUttCb* Retwtido^ -4 char fire. Focus luculflntus*. meutia, lenitas. 

+ To 4Cttj^, Tchfed. 

T/^ CIerfiK» Clfcrw^ owl© 

^ rViflpra «tf^sum. I Tie oftbeChrgy. Juscle* 

^c/wrtrytt^^ttttljin^jricw^^^^ v." f > 

ACllrgy-man* Clericm* » 
ycierkal.. Gkriealis. ^TcCtarcaf^ Liquidl pare* cido. 

Cliffit^ Tonfiis, detonfod, at» 

C/^t mo«y. Nummusacclms. 
Not c/ipM IntonfiiB> PM* 

A cliWer. Toalbr: » 

u< cltfyiug. Tonfar* u 

Cli^mgs. prjefegmina, urn ^ Ji. 

adj. • ' - * ' ' V'» 

Tm dip orfo ^otf ani^mbracf. A beggevs patched Clokg. Pannu- 
Clo^dmclddin a Chahf PMir 

atus , penulatus , chlamydatas, . 

7o C/oftr, or cover nd hide. Co& 
4qgo,'oi*e^ v^JiOyobvolva. - 

To c/oAfor diffimbtej ©iffl^lo, 

Cloudy orconheihd. (pedu6> io<i 
fooatuc,!^^^.^ 

A Chke or colour of a .fault, e¥. To c//f o«c dkia iii «ef l4»q- ftextus, obtentus, ra. 
cover. Involucrum, 
viatoria, pcnul^rlum.. ' 

VhfcornearfH hqufes arii Cdit* 
ttipra*. 

C/o/e or Ai^/f. OcCultasi abdt- 

ttMi iWcenditus. 
C/o/e 4/f</ fihnvot fill!. Tadtui, 

Clofe and referved, Tadttirmis. 

Olofe andjlxret. Arcanu>> ftcce* 
tus. 

67cj/c ditdtfafti FlrmUf. 
r(o/u >y/>^^r coi/eiow Parcusi a- 

v^rtrtitena^ 

Conjuh " 

rto/l together, of farts. Contl- 

Clofe ot narrow. Afrgultu$> aiv 
idllf. 

\ciofeotdarhiWiathtr. Act tew- 
;brofus, nubilum caelum; 
ufftoji or Failure. aeptanr,agcr; 
'clautus^ clauftra. 

In prophiquo, in pro- 
ximo; 

cleft together. Dens$, adv. 
To lqe?chfe to one., Coharco. 

To hgep a thing clofe. ContegO, 

celo, relerro; 
To tgepctofi in. Coerceo. 

To fiattdwft'. Denlare ordlncs. 

To fie clofe. Abdere Cc% 
A cibfipifoner. VfaftUs, Incar- 
ceratuj. 

A clofi fiool.- taflnum, ftlla. 

\To goto'tbe clofi fiool. Adftllare. 
Clcfely; Dense. 

Clofely or covertly., Teftfe , difll- 

raulanter, occult^, chnculum. 

Clofenefs. Dtnfitas. ■ 
Clojenefi or neernefs. Propinqul- 

tasiptoximitas. 

Clojenefi in counfil: Receffus, 

tf oft orjhut. Claudo, tego. 
clofe in. Includo, fepib. 

clofecn* in or about. Circum- 

[venic^ obfideo. ; 

iTJ clofe^u fit tetter. Signp,obCig r 

. 4 i^mp^car^tpift<S^rnft. t ' 

To clofi tria {iecc of* ground, in* 
ittrfepio; • 

jTo clofe vritb one. Con(entio,ad- 
jjungere fe. 

fro clofe a vtound., Vulneri dqif 

jtricem obducere. 

jTo clofi as a woundHotk. Solldet 

!co-.. ■ * • 

7b clofe and 'open as. .the eye? "do. 

Conniveo. . : 

Te.clofi or conclude. COrtclttdp. ' 
A Clofi or conclufiott. C»nclufio> 
finis, extremitas* 
Clofedorfhut. Clauftsr. 
\ c Wfl& or fenced. Septus* 

Inclufds, c Jwd<W or abouty as bejiegedXSti- 

feflbs, clrcumventus. 

Clofed together. Copjimaus.com- 

>l?M or healed . CoriiilidaT 1 
A do lofi'ng iti. Ittdufio; 
'lb/if. Amhati 

bRud.< Ototoxic Y 

A clot burr* Bardana, petfi^ 

A tlopHttti* Bardusi Hcbcf . 

®lbftt Paiinmjtelsu 

Apiece of cloth, or little MfrPatl* 
niculus^liiifeoiUm. 

A llmteH cloth, tihteum. 
Woollen-cloth. Pitinu* hheus* 
C mon-cloth. GoOipiurOi xylam* 

pelirtum.< 

HahrclotHy or Sdckrcloik. CUl- 

chth ofgoidy or T%ffUe> Pannus 
auro ftittxtti, Attalld veftis. 

Clotbof Aitras or Tapefiry. Ta- 
pes, tapetf tn; tapetmif^ vd 

tapete,n; 

c/oftf of ncedh-mrti. Acupifta 

veftk, Batylbnttek 

Cloth rvitb anhi^h nap, as Bays 
dndCotton. Pannu$ \riillofiw. 
Cloth mougbt or ftifed oh both 

fides. Ampfilmallui, ampfiitapa, 

Home-$un cloth. Paanus vulga^ 

m. 

Clotb-raJb. Lcvldenfa, paumia 
levldtnfls. r 

A. Cloth of State. ConopAim. 

A^Hinrfe^clothi Veftis Fcralis. . 
A Table-cloth. Mappa. 

Wlayttie'clab. Itiftruere men- 
(am. 

A Horfe~clotb. Iftftratum, dor- 

ftalej n; ■ • 

A fear-cloth of Cerecloth. Cero- 
tuitr. • 1 ' 

Meaty dr hkjtnd cloth. Villus & 
veffitiw;' * 

To find one meaty drink and cloth. 

Alere Sc Veftire. 

A xloth-tvorkgr. Pannorattf -fir 
for; " • 

©lotljejef. Veftes, pi. amicus, 
veMtus 3 (fts.) 

hed-clothes* Stragula, toralia. 
Clothes- to cover booths or tents. 

Vtjaria.ib 

irtChtheand'aitirei Veftlo 3 a- 
mido. 

To be clothed or clad. * Veftidr, a- 
micior, induor. 
Clothed os 1 clad. AmiAUs, veftl- 
tus,ihdutus. 

Clothed sn wool. lanatus. 

Clothed in linnen. Unteatu^ad;. 
Clothed whh a robei Paludatus, 
l( pr^textanrs. 

clothed* 'in Purple. PUrpuratUs, 

adj. 

Clothed in white. ' Candjdatus. . 

Clothed ih mourning. Pullatus, 
ad;. . - 1 

Clothed in rujfetyor gyay.ixctto* 
phaeatus, a(dj. • 

A clothier. Pannificus i lawril- 

us. • *• 

Clothing, VpftitUS , 

(fts.) 

t Uihing or { mah}ng of cloth '. . U- 

niciuttiilantficiufti. k v 

To Clottetr. or cltfttey Hogctlkr*. 
Concrefco, grunfefco. 
To clotter m crtam doib. Coagu* 

Iari. if ceftft Omct^ta^ oongtobatuf^ 

Clottered with bloud, Sabguinfc 
cdWrttusi Clottered at witty ^COagtAaCllil 
^tflftttD: NUbcs, HUMS 5 f. 
A little cloud. Nubcculasitebttli* 
To cloud or darken* GbflubHo. 

QiotHhd. Obnubtlirm 
Cloudy. Nubil«s,«flebdtofo^adJ; 

Cited) aeather.Ccclm rtublhim, 
obduftum nubibus , rtebnlbftii 

aft; • 

t Cloud-berry. cHam»itort*i 

VChyo-umgue, Hdlebottis nl- 
fcer. . 

Cfbttetti FifTu*. Vid, Cleft. 
Clovenintm* Btfidto. 
Cloven footed. BifiilcU^. 
ClpbW,* fticefo caliedl Carjrtf*.: 

pfiyMi' aromatidi 
•f fi"& l t cl ove. CTavus caty<^ 

l*ylH, otfyophitlum. 

ACloveof tiHiclL AllllTiude- 
jus, capqt fpb, 

l%" ; ^/4»rlic^ Agllthe»,f. a- M HmtWfi. Pugmw. 
glidta^ foclittch the fifc , Pugmim con 

A clove GiUy,flotcen CaryophyU trahere, complicare. 

^'ClOKt. IHmniculus. 

A clout or rag of linnen clot ft. 
Linteojum. 

A fkbOiclout or difh*clout. PeoS- 

dflus^peniculus. 

Clouts. VinttXy m. pi. 

'on ones fhoos, 

umentum, 

To clout or patch. Sarcio, rcfagf- 

doj afluere. 

Iron clouts about cartwheels. Au-* 
r*, pi. f. Wa- 

clouted ' ctednr: H69 U&li In- 
fpiffatus, condenQtcrs^ coagqla^ 

tUS • 

Clouted (hoon. Calcd cUtti& dc 1 
i&tetpwath 

Clouterly y or bunglcr4ik$> art 

<tdu Rudis, invenuftus.* 
A clouterly fetlorr. Homo dgfe-* 

ftis> inurbanus , ftipjes. 

Clomerli/y an adv. |nfcit&. , 
^CflOUJUf Agrcflis, ruftl^ 

colonus.. 

Td play the cloM; IiiurbanS fe 
gerere; ■ ! ■ • 

Clownifij. Rudis, inurbanus, iu-» 

ftcette. 1 

Somewhat cJomiJh'. Subraftl- 

ens; ftb^greftis, ad). 

ClounifiAy. Ru ft ici,inc^vi liter.' 
Clown ijhnefi. Ruftidtas,, ihiir- 
banltks. % lubbifh. . Incomis^ rudlt y m» 

'rtrnxlvHIii . - 

0 Cluck as a bexdoct. Olodbj 
loci to. f 

Clt»o//fcwrf. Glomus 

CluiHp\{Ct0)T^r chttti. Agre- 
ftU; 

To Clnttff, » n?i//if ^M^i 

l*U s% opto H it cuu Arcfcoi a-[j 
refio. 

Gtm* with hunger., Made con- 

fcftus, ftrigofus. 
Clung of JbttkijogKber. Concre- 
tus. 

^ tftUflrt oppapeu- Racemn^ 
Clufind* Racematntrf 

By clufiers. Racen&atim* 

Fullof dtijltrs. Racemofiu* 

A clufter of figs. Palatbiu . * 

ITo come irt a elufierl Coiiftrtim 
weniret' i A 'dou* or patch up 

Sec. Pittacium,afll AsH»$ph clutches. Ungam 

yo clutch a thing or hold it fafti 

* A Clyfier or glifier. Cly fteiv 
|grume(io. 

fattaier or flir. Motui, tttmlal r 

;^w^4^wwr. Tumnlwarii 

jturbas ciere. 

|T1> e/^ * clutter* Important ob- 
ftrepere. s To c|o» or* glut. Satio, faturo^' 
ckfatiitd. * 1 

Wojerf: Satiftitui, p. fitiir, ^d?. 
* A CUyfitr. dauftriim. Vide 

Cloifler. 

A Clu6 # clava, fufth, m. 

A little 1 club. ClavicoW, CmcO. 

* T* Coaeervate* w heap) up: tog* 

ther. Coace»tow |j 
A f otufy. Rbed^curm^dGD 

ArcoackLbox. Capfos rhed»i 

A coxch-koufc. stabulumrbed^ 
riumi 

A 'Coachman. Rhedarius,m# 

* CoaUion or cotijirainp. Coafttty 

v*A Coadjutor or feUow-hclperiGfr 

adjutoncbllega- . 
|ff Tt CoaguUte or curdtu. Co- 
agulo. • * 

•4 coal* Carbo,m. 
Sea^dalyrpfrkoali or mittetceai.' 

Lapis nigerj carbon* hStm$ 4 . s 

AburniHgtoak PfUDSi' ^ 
Afm4& coa^ t O»b\Xt^it^i'. . 

^ coal-pit or coal-mlMCdbbto< 
rla. ' ?. - i' . ' ■■ ' ^ v 1 j ^^/-jJr^^AlithradA 

w4 coaLmerehaMt.* ciarbotiariOB. 

coalmoufe. FlceduW. . 
* Coalition 6* > elofing together* 
Coalition * ' ; A Club in thi cards. THfbliutTW To coap ^* iDoDgredtj 

pofium, er^aus. iTh^bapm^ipaUy Mbtft^fttalh 

^^//ifci/^x; synbdus tagen}- « roitas> lorica. - 

To r/irft bh.ntony or why Sx. $irm- p w4 Pr/ert/ cooj # Lifeiiai caflkrta; 
bolim conferrc. 1 I caffibuk* pdtkri s>i* 

To be every wan hk clubiA* Arm- \\A fflpafl 0/ a country. Or*, ft 

bolisdft. - itr^,m.- ? • ^ 

. , , ClU b-law in compan y. \yt foci- \jhe 8ea***ftMvitim at*i\)t* 

Chttrndtcgettwrnbloudwhen ithlefae^ . > I tus* 

f« 1 n 
/ 
To co*ft !<*f am*tty.\ m Legend Ufc fly* Gallqs pugn*xv 
tut veloram, clrcumdavlgarc.jf J coc*£ cow$. ; Crifta. 
14 Ctaft. of mutt Coft* rotik M CwC fee.m* or jolty;. Palea 
teycmlx carpb ovin*. . v «. V T wUi galtiuace t • It 

Ml Coat or cottage. Cafi> gttrgu- TAe Cockl-tread^ in an egg.Gl* 

ftlum, tagurlum. ; jl*xla$,m. . . 

A peep-coat. O vile, n. . M Cockpit, Cayea. 

W Cm* a gatmtnti Tunica .1 Cocktfgbtfag, Gallorom pugna, 
;CVwfrf # Tunicatus. 1 ale&oromachla. 

A Jleevlcfi coau Exomis, f. CO- I Cock-throwing at Shrovetide. 

loblum. 6allicidium. 
A $m with j?*«tf/i\ Tunica ma- I Of or belonging to a Cock^ Gal- 

talcata, manuleata. . . I linaceus, ad}. 

A chilis coat with long jlteves. I the Cock-$rowing. Callicinium. 
Alicula. I The Coch^of a vial. Gnomon, 

A coat without jleeves. Colobi- 1 finis ; m, 
Urn. [TheCocb^ofagun. Serpentina. 

A long fide-coat. Palla Gallica. J A Ccc\\ of hay. Meta foenl. , 

Wa. 0 j Tocock^up hay. Fxhum cumula- 

A coat down to ontt heels* Tuni- re, ftruere. 
ca talaris, poderia. . I To cockjnes hat, a gun, $c. At- 

A n Heralds coau Paludamen- tollere, erigere. 

tum, . . I A Cock orjfoHt in a Conduit. $i- 

A tr setts coat. Camtfia. I phon* fiphunculus, epiftomium, 

A fhepherdscoat. Birretunj. J papilla. 
A coat of Jfee^^w.Diphthera. | A weather-cock. Triton, is. 

Awajl^oat. InduGum,ltyucu- j A cockboat. Scapba, fcapfmla. 
la. „ ' J A Cockswain. Gymbx prxfe- 

A coat-armour* Paludamentum, £tu$, 

tl. r Afea~tiockj>ftbecrabUind, Can- 

\A Coat of arms.. Infigne gcritil \* J cer Heracleatfcus. Wt. 
Itium. ) . f Cockjoeed. Piperitis. 

\AHawl\of the firjl coau AficUl j:<oc^mbes % an infeti. Blatta. 
jpiterbimus. If tocbi'head or fanfoin. Caput 

pht pf xtbt fiemd mu Trtmus. j gattinaceum, onobrychis. 
$ Of the third* Quadrimul, $rc. f Cody-foot graft. Grimia it 

Jhehorfe cbfis fris co#* Mutat chxmon. Sk. 

pllos. Cockj/h or lecherous. Salax. 

A Qtoft or /ed-cob, a bird. Ga* A Cocftal. Aftragalu* , talus. 

-Via, lanis. \Tbe play Cock#l. Aftragalit 

A herring-cob. Halecuta. I mu«, ludus takriijs. 

A rich Cob or mifeu ; Homo lo-MwKaMce. BafilUcus, fer- 
tuples, & avarus. ' pcnsregulus. 

AlfrijhitQXirvbereontkcfthdotb I Cocfecr* Indulgeo. 
-turn. Craieuterlunn Cockering. Indulcens, p. 

To ttfb&It. Sartio. . - i J A Cockering. Indufgentia, mol- 

Tocobblt jhoots, Re(ardrecaU . Uscducatiow 

ceimenta. Cocfaed. Molliter enutritus. 

fobled orfatched. Refirtus. t CEpCft'et^^Pariis fecundi- 
A C oiler i»y botcher. Sartor,ve- rius. 

Vrtmenrarius fetor. Cocky p feal of the tujtom-boufe. 

A Cobler of jhoSet* <>rdo, |up- CCokcttum.} 
paftor. lACockgtor an Jlc quittance for 

ACoblirsJhop. Stttriha. v eufiouu Liter* de coket- 

A afatotf orBunn. Colljrra. to, libelli mercatoril , % apocha 
A qttfbtmu Nux triutapha- Yeaigalium. • 

trix. I A <S0(*lM/»A Concha, each* 

tttimuttft Qrya baGlica. lea ? ^unculus. 

(&fA0^rVobs:t6 Craw ford with. \ ~A ktnd oj broad Cockles. Aceta* 

Turundat,qfr ferinac^au tx, 
v^^totl». Attii«t^. ^ ^c#, telta, 

m^H^MMo fom of + cobveb. To cockle of cloth doik< Corniga- 

FuUojdimbs. Araneofts. , \Cockle-med which grmr among 
j Col^tceb km* Nebula. linea $ I corn. Lolium , aera, gitbago, 
vcitta%»extUif«.Wa^ I pleudomelantbium , nigdla- 

«0C!|ttt!SJ»l y to 4H fctrlet in I ftrunu 

^rtfin^Granum tin&orlu?* jCo^M ^tlmlf or child tenderly 
chinil A, q, d* Cocdnula. 8k. I brought up. Mammothrtptus , 

A Cpckt .Galjus. . Id^licatulu^puellus. 

U CockreU Ptillafter. j Tfx cqtt or Jbale offeafeor beam. 

AQ&fiiQocki Gallus gallinacc- [ Siiraua, fbuicnlus; 
^.TwtjWWfe Gallup N^dicu$JtfceeoaDf a man or>btafa Cole- 

fivelr«rcj^u$, ;7 I w% teftis, tefticujus. 

\A Heatkkocryg Tctrao , pnte %\ The outward sty of the cod*. 

m, f I Scrotum. 

U Ceekjf the wood* UrogaUus^ [A Codpiece. Peritoma^n. 
A cocbtfigmy »c. Cob^al A CodSpfi:. AfeUus > p4ftus, ca- 

tm* I fito. * A Codhif. CodicUlus, appen-' f Coined. <?ufiw, pcrcufliis, Ggna,. 
dix teftamentarla. I tusi . 

COBlniarit. Cydoiilatutn.i u- ACoheratthemint. CatbrMoS 
varum conditura. j netarius. • 

To coHDte. Coquo , elixo, co- A falfe coiner 4 Nummonrm a- 

ftrllo. | dulterator. 

CCoBlllTtf. Pona coftilia. Jo coinjloriesi &c. Flngerc. ef- 

* Coequal. Cordis, adj. nngere, comminUci. 

* Coercion or rejtraint. 0>ercU j To clip the Kings coin, Nummos 
tio. publico* accide re, 

* Coercive. Coercivus, • I Currant toin. ["Bona & leaalU 

* Coeffintial. CoefTentialis, adj. moneta.J • . ' *y ™" 

* Coetaneom , o/ >/;e # Coincident or ' banning together. % Coincidens/J 

The CQlMft or corners of a wall. 

Ancones,um5 m. 
t^COiBrel^«^W. Ado- Coxtaneus. 

* Coeternal. Coxternus, adj. 

* Coexifient. Coexiftens. 

Cofifec,i rfriw^Potus Turckus, 
pulmentum Athenienfe; choava. j le(centulu9* . 

TheColfte-(ree. Buna arbor. A CQjte. Difcus, ftabulua. 
A Cofee-houfe. Kuphipolium. | loflay at coils. Cer tare mitten- 
^ CotttlT, CapG, cifta. dis difcis. 

*A little coffer. Ciftella* \A Cofter. Operarius.lt 

A Cofferer. Xiftx regii Prxfe- I Cohort or Fijherm'ens boots. Car- 
ftus 3 capfirius, qu«ftor curialis, j patinje, M» ocre* pifcatorix. 
arcauius. M CO&W. Shiltus. . . 

-4 CToffitl >r a dead body. Lo- ^ (JColanDW ^ ftralner. Cor 

cuius, fandapila,caputu$ feralis. I lum. 
^ W4^r o/ Cifjp/;/. Sandapilari- GEolB, tt Frigus,orfs m 
us. \A very great cold. Frigus vehe- 

*A coffin for a bookf Locuhmen- I mentiflimunv 
turn. X^ilinlecold. Frigufculum. ' 

A coffin offaper , as Grocers ufeA A fiiff cold* Rigor. 
Cucullus. ^ I A chill cold; Algor. ' - 

To (JCojp or flatur. PawfitofyJtd- \A fhivering colcf. Horror., 
blandior. \\To catcA cold. Contrahere frl- 

Ccggwgor fanning. Adulatori- J guir. , : v 

us. -[To have a cold, or to be. troubled 

C ogging or lying. Mentien9, p. I with a cold. Laborare ex ft igore.. 
To cog the dice. Aleaa compone- J Tofoiver with cold., Horreo* 
re, dolosi trafiare. I To be fit f mtb cold.. Obrigco. 

^ cogger. Palpator , parifita- j One that is apt to tah$ cold. Alfi- 

fter. lofts. . 

A cogging or faming. Palpatio, I Cold, an adj* Frlgidus. 

f « {Cold or chill. Algidus. 

Acogina MiUxobeet. Scarioba- | Cold at ice. <£elidus. 
lum, denticulus rotae mplaris. • I Cold or fliff &ith cold, Rjgidus. 

The cogwheel. Rota denticula- 1 Somewhat cold. FrigidiuKulus*. 

ta, CoJd of conjfitution. Alfiofiw. 

* Cogitation or thought* Cogita- I Shaking f or cold* Querquerus.. 
tio. I To be cold. Frigco. 
A COgXttflone. Calculus. I To mahg cold. Frigefacio , refri- 

* Co g nation or k^nred Qognatto. | gero, infrigtdo. 
^ ©O0n(f^nce or . badge. In 

ffgne. 

The Cognifunce of a caufe 
nitlo. 

To tahg cognifance. Judfcarc , I Boreas 
pcrpendcre, aniraadvertere. j Coldly. Frigid^, gelidS. 

* To Cohabit or-dwell together.] Coldly or. poorly. JeJunS. 
Cobabi to. * Coldncjt. Frigidttas. 

* A Coheir. Cobxres, com. g. A f 0 U. Carbo, onis5 m. 

*7o Cohere. £oh*rea- I live-cote. Pinna. 

* Coherency Cohxrentia*. . , \ A fea-colo or fit-cole* Qarbo ifii- . 

* Coherent ^ Congfuus. rieraFis, fdflilis. ' 
*(?pi;c^^.4teratadiftrllatio. I Col^l^t rk^ AnthracinuW . 
A Colft. Reticulum crinale, I A cole-moujc. Parus ater* WL 
calantica , calyptra, anadema, ficeduta, R. * 4 - . 
mitella. [A cole-pit. Carbonaria. 

^ coll or flutter. Tumultus, -A Cole-rahf. Rutabulum. 
ftrepitift. I A Cole-ftajfer Covl-llaff, Bacu- 

To krep a coil. Strepere, tumul- lus bajulatoriui. 
tuari,ri*ari. . * l^ Coli-roori. Brafficajcaulis.. . 

To Coil a rope. Rudenttm glo- [The <8Mtt if a rh& or the 
merarf,.infpiramconvolv«re. IpUce where the ftohe k fet. Pala 
<&6in or mony. Moneta^ pecu- 1 annuli. ^ N , . «. . j 

nia, m GgnatUm. 1 \i^t>Mm^encmtsofvmn\ 
Counter} eh coin. Nummusadul- I snade freemen. Liberti, q.d. <fol- 

tcrinus. liberti. ?n 

To Coin or tnaht mony. Cudo, | The . COMtk. Colica,, cccliac 

nummum figpo, Ferio, percutlo. ) paflb. 

One To grow cold. RefrigeCo, defer- 
vefco, elangueo. .." 
*• Cog^ K^t^V^ ^ 

• • \A coU Xonk-mnd. HorrW, 

ColfCUs. 

ibe jlwe*e*ikkt UtMafisj Rte* 

mAn autivtficx^alcujus .... b Me 

handle. Hauftellurp* - \ Colloquor. The wind-colkk. Yormtoi ven- Mtolfop. OffUaybwcea* 

Collops and eggs. Lardivn hypochondria 

Td Coll or c% ; Amplcftor 
Compleftor. - 

* C o hap fed of decay cd.aAWv\iii 
A <&Q\Ux of a doublet. Colla pvb frixum. 

* A Colloquy. Colloquium. 
Ctrtlolom. Dei?igratus. 

* Collufion or playing booty. Prx- 

varicatio^ cpllufio. 
dogs collar ma& with leatber \A tOUfrfiowcr* Braflica flkwi- 

At**i)t. Millus, m * & IlflH»l»,; «> ■ ' >*v' > A Colter. Aratri dentate. '* ' v ■ \ To com* a great way*bm< 

ccitijb, or of a colt. Pullhrtii 1 per amlmgei. .<n 
AColumbinek Aqidlegia. .» quxrli^.tr; . t 

* ' ot ipiilar. , Colunw T<» come afar of. E lobglnqtid 

na. hrenire. • . .< 

COftlO <vAf# ones bead. Co- 7i ccme tf/ier or /o/W ,o»r.. Se* re i n* 

nails 
lum, n. mo,peaoi depefta 

To comb vovol. La 
wrpo, carmino. 

Diftringo , foftor, con(eftor< 
pefflnq, J 7i cohe after one in a pltce. SilOpf 

ceda ! 

ew»e again+y&dto, revcrtor, t^. . Uexu* , de- rjwenio 

inatus. oe&itus. I To come againjl 0«e..Bwad<ty Jl iSwr/f co^r j thereby he dr<tw« J cerdo?, qi*. **%\HpH}u kembkPeOtn e\h in the cart. Heldunfi,n Longai StrigU,ftrigiH5 # iftrrc. 
Proceda fed with wool or hatr for Ix 

them* Tomex,£ 

An {MM ral/d* for offenders 

a Colonel. A hony comb* Favus, m» 

iddle poifl Crifta- Cme ahng: Eia^ age. 
To come at* or overtake* Aflequt. 

thing. CA- &*on. Colon, v, n. media diftin-» To cut ones comb. Tondere crl- tinco, conftquor, potior ftas lUftriglunu. . . _ 

„ „, Q „ , ^ 0 turn* chitiarcha. 

Mtcn* aurea. Colo- as, monile gemmeum. Tol^ue* regl v 
TorquatU9. > |cynthis> idldj £ c\icutbiu 

A Collar of Brawn. Saccidia i- |v#ica* : prugna 

* Collateral or fide-ways 
teralis. 

* IV Cc.J/tffe «r be flow a living. 

Conferre beheficium. 

* vl GoUiibKi * beflomng or\ largus, 
«»iwr/)i/..€olIatia J J " L 
A Collation or entertainment^ lor pertinajd 

Convivium^ 

* Ttf, Cdtf^ Vr commend one A lour. ( . Color 
Collaudo. ^? or large Jlatue, Colofc 

Colla- I Cu* 

^ XOlotft. Color, tinftura.; 

<f ni <^e/ colour.- j cer tampdv 

Color fttiir, plenus, abundant Cqmbatpnt. PugiL betvoixt two bills* cedcre 

colllbus obfita. | Jocmp bac^ R? deo> regrcdlon 
^ Comb-mafy*' PtSinarlui. > 

Qf the fdfbiotr.of combs teeth 
PciUnadm, ady. 
^4 coxcomb or fool. Stipes * in 

toM&s/fatijuw *: 

Pugno To come behind, one.. A ter 

qui. .o '*jrO '. > . , l 

TacomebHtoew. Jtjterveairr^. 
To come by one. Vttitfto* ' 
To.come by a tbi*g $ Nanclfto^ 

adiplftor « .... -o-f ^- >.--vfi- j.-- K — ~ ■ — Ml W ^ ^ ^ ^ ^ — • v 

A Combat^ Pugna , prxlium i Hw, c/f»Wt lip* fci^ * > Dude/ 
monomathia,duellttm>CnguU^c * come down. De<cendo%i 
. w . cow /iriiv Prodco. 

UnvMt or incumber wdjtr ^ankfytw4r^Jft^ioiVtOr Co-1 ttngk out*. ImpU9ace> clrcunv gredi Afadtn&y <ttc(tying t JL livilu brave brigty colour., 
partner. Col- | Color floridus, vividu^ vegetus.. 

lega, nk " I A dark » dushffh y or fad colour* 

* Xp Collet or gather. Colligfe | Color fiirdus, aufterus, lcp tus. 

n. Dibaphus. 

irrperfeftpoJou?. CO 2 * retire* 

Toembtr or binder one* taipedi 

re^ e(fe impedirat ntp. : 

To cornier or trouble one. Inter 

turBarc,mole flianrfaceflercv 
To becombred. ImpUcor^obru 
or, impedior. ttippes a^gentaria9. > r 

★ j f^fua. ^ a*^> * i j£ fadedcolour. Color oMblctUS luridus. let^a, precute ColleUs or gatherings out of others \ The ground colbur. Sublitip..- worhi* Eclefta, orum $ n. 

* A CoU^ion. Collcftio. 
A CoUeBjon of pub lick moneys 

argentaria. P^gme 

A colour or pretence. Prxtextus, 
as 5 rpecies,ei. 

Vndev * ^4 Colleger, or gatherer* Coll*-,| ty x fimulationp, fpcci^. 
CpUeBwely*. Uijiverfim. • r . ^1 do. c*mt 'forward U Mi leaning 
Audits progrftfliB facets 
come in. Intro«o,ia(W» v 

lu 'one copte'iif. Intromltto. . 
we iff., ^iottro.i, \ 

come in requeft. In honors fc 
etioe(Te, kftimari. : , . 
come in place. Coram adeflei 
ro^t j/i offci nw>. Qbviumfe. 

NegQtium>: mplcftia impedU | lo come in ? to yield. aHd fubmit 

Dedcrcifc vparcre* 
To come into ddngjr, trouble f See. 
Adire dlfcrlmcn, moleftiUlow 

plicarL % 
What will come of Hi Qttb^ra 

(uraeftifthxcrds\?* , 

ffhat wiif contt of thee l Quid ititus, difotfty mentum. : : r u 

A cpmbering. , Impeditio. dt- 
ftriftio,f.. V 

Comberou* or.comberfome. Impe- 
ditiffimus, falebroms, ptsmok* 
fti^ ad}.. 

* To, Combine or hold together. 
Conferre capita, coniilta Scape* ras cpniungcre * * * * 
He come of goJdJrJe/tfis.Uqto* coUc&our of tributes and taxes A To colour npreteni. Infuoo, obri Conjuratio nftiracy^. fta loco ? nattts ; boot* pfiJgo Telonarius 
nus. argcotarius. ido. 

^xaftor, focatus. Coloratus 4 tinftus tus parentibus _ Tocomt jbAH of tnei.X^ 
incendium* I rioremefffe . Ill -coloured or iha\ hath loft its 
of our.. Decolor. A Combujiion or hurly-burly 
Tumultusj.fcditio. of.toccsAo* 

of bafely. .Turpi ter, monj. - Perxquatpres, m.. F arts-coloured.* Dilcolor. 

* A College orColledgt., Coll^gln Of the fame colour.. Concolor * Combujiible. (iombuftibtfe x \ dare. . 

quod fammas cit& concipiu. | To come off with .credit. laatuleni u,n, jathen^eum.. 

* A Collegiate Church* Eccfefiaj 

CoUegiata five CoUcgialis. , 
A Fellow-Collegiate. Eiufdem 

cplle$i fpcius ve\ fludiofus. 

* A Collegue or companion in o/- 

fice. Collega, confers^ 

^toiler?. Carbonaria.. 

A colltt B **>'l of a ring.nm- 

bo five pala annuK. 

,4«w«r# catbo 0/ fundry . colours. Multicolor iorl Verfko- To Come* Venio. # 

Joxomp often. . Ventito^ 
am come*. Veni, ad(unv. 
7b co«^, <w a woman with child fits colour oranges or s come* and] doth. Parturio. 
ices. Non con fta* ei colo*> | To come to pafl. Accido, jcontin 
A colt. Puilus. . BUS pUlluS, go, evenio. 

Equuleus, equi-.l we Butter m come. Lac bUtyreP m Aff. * A CoUifion or dajhing; ColU f»ft*<tfit> Pul- 1 ad nAtum five denfi 

mh^ . AdvolaU 

Incuaftantcri t/oaf«/, Synalx •/•lO I efis. ... , . . Adefdum^hodum 

. . uflibgOjllieas.tu. , 

afirum.:, | To come near., Apccdo>.appro? 

Mountain Coltsfoot* Cacalia , 

Wi. > y/o ^wjiorr^ Peficio.^ k 

A Colt-jlajf. IUlaoga 3 vcZUs. - { To come about one. Ckcumvcn^ e. 

F 3 ex re, biene % efti f romereri 

To come off conqueror. . 9 aloaOl 

pbllnwcv- i \" 

To cowc : ^ ^/cr.* Petdeteir ,* , ! E i 

7 ? com qF'fytixeqwl tem 

riare>«quU conditipoib^u 
To come Procedo. 

Come o^/Ela^agcw- . 

To come on one unawares*. Gfpzfe 

mtre inopinantem. . 

To cow ova* or?*. . Ctrcwveidrcii 

deciperc. , [. ^ 

Tp*ew]oui fJ Ex<p^ egredi ^ 

cedo. " 
ru ; co^ mwry f»fjfre j^i Kto *. iE»i 

onor, . . *rc 

To <^e}<wi 4f t Wo^w io; 

Jp». 
V 
1 <ry *•} K 

<m**uti*f tk&>yt_ater> --Emta |l?«e^KfMe<^^fiataftr^ 
iif m'J c V i > tl> tjpi #u Ha tJ. in luc<rtir*U*. I of Ccn^Mt Cbnndd* JLCommtMiitt * qifctC ffefe. Adit*;, fiomtenclhafc. • i 
au» miUtnmt n • :T :; , J • • • * Cmuniftmim •rPhi^yaUk tor. v ^1; • I t ipagta. %m i ■ JBKM^WkUceb I ^ Co>mmt!k<fl bUte. FJfata. toe t v< _©ecor«a, d>- tommandnig, MandaW,-M«!«> C<wlndkttib> inttrmKtftKfc^kv >**/erk t. Mfdfercoc, don 

CommMthni m. thrtab&m animdu Pmt+* I cens. d of a ferfyn. Fofmofi»> I imperaai; id ad, coatlngo* 

"o come to y 1. to cofl, Conffcow . > bera% fawcftusV inacuim I nunciatio. Ooihtttfirarius, ilitiddyad*. M Commandmo**. >ft*t&mj }*AVommiJfary H an Ecclcfisftfr ialteforarieasa ™ c< ""' i. awmmii* CoiiS* |4j^£to/fl Dectt^decwitiajtfe-* I mmhmm^ 'x •'■> ft ; j ' f flft»r # \ _ _ 

d(*f*mff&. .■■<* A Uomm ; -.a;:; • -Ilpe T<» Commandments. Ttes& \ J Oi^iA^ i^S^'/for 
7i come to .tots esK Adrafarit l*^ltPo<wt ^^ifcj^w^^ * - * no. pcrmaiwre. 

To come to a •\ Imeta Rccog • Imata^um^ beUavla 

ill i»A MaU tate- ^ Comfit-malu*. P] orun T^iemehgood^of a tbing. Pro* 
ipcxfe fiicccdcre. $ 0/ afflrfwr. 

Inprobam^lrutti evaidene, irugt rccreo falOivi^wcOTter. Commemoro, pottflatjwmficto, Occurro 7il 4Qimo$ ackbr 

omfoHid owpgei. Con h iv fmoratio Citmmototto*. 40mm^ CommiJ/ioned. DelttgMttft. nlfeftusfiOb " 1 * * r r MM cttwfc eb!i»&94 In mcnMm ve- Comforted. Allevatusk refotiUa^ nlrc*fiabircanlmum. tMitlaratui, 

cc* I Comfort' or eonfbl **j«wWj Commemor «ti an fot ti 
dead. A^l^f^lum, 

'Ji Commence or tate 0 dteri* "J I irius. 

\^ QfinrttflMir aftoinnd to> 

. ^« w ^/ fduln co,mktii a& ■ ) dcrc, perire f 

It comet ail to one. Eockmmre^ 
dxt. « 

T^4a^fii*fci5/i^ Ad\ ft rtdt- 1 tor,rtftcon(bhtfi^ levamen a h£ up men for war. CoftqdifiU 
b . ^. wvr , jor« • 

Doftoru^ gradutii o^dfet , M CommiJJliner appointed to take 

laured Doftorali donari . I order between two perfons, Roho^ cotlfola- j Commence' mw w/^ « 

. , . * Jj/iip <i^<ii«r/l tf/f^. Litem ^iic^i 1 

mcotti/iwtic dnatiri/)^ «r i 1 imehdi^; dleani fciblnnW* t fit Imtn* A n^ vaiti tetter . B;etupc- HoiyGhoft. Palracletus. jus traherc. To comtoge^n Itoxvti&oi *& Jtwtfinfofr Gonfolatio^ refo- A d 
cojcoflfhio/ ^ ^ dUatio,levatio,tiect<eatta* \bridm COmiiiii 7^<w«e Adeo> accedo. 

To come t%. Afead6,iur0u no ^ . ^ ^ ^ , tndpltafant. Apia- p> commend er> cmmj 

come *p> m etm doth QexmU I mis. lucundiK. 1 commend^ mfcr 7t comestpo* one fuddetrly* > Ini 
ttrvcnlo- $ With force. Ado^ « 1 

^ • * 4 
^4 Commifsonet-e* JMenipottrHia* 

rf>, tb treat with any foreign 
trince. Syndicus; . ' ■ ' 
^ Gommijjtohtrtor arbitrator, ti 
decide a matter put to arbitration. 

Arbiter e^c coAiptomlflToi dlftc- 

PUtor donfieftic«3 Comitor, - 4 T^comtpM ads P«turus. .. 
F» tUtikt t<k emu ta fotu* 
rum, In poftenjm, dcblna 

Com*of, arrived* Appulios% 

Comeback; Redux, 

•A'cmer* Adventoiy 

A coming. K - Advaitus', a<fifcusy 

Tbtcomtttg^oJ awman in^bildi 

Wrioritio* y partOricndi tern- 
pus. 

A coming neet. 

^miiffr difewf . Clrciiitio. 

* eomihg again. Reditu*, 
rt*4iftoi ..v.. * ♦ 

Appropinqua- '4^101/5 belongings Comedy. \Cmm*M<nt*io hims Salutemel c^itto 
Comicus^ adi* - die iheis v^his. - ■ • 

Urbanus, ft 7 \\Commendable. Laudabilis^Uudtf 

\Commendnhly. Laudabiliter. 
Commendations* Salus/^Iutatlo* ftlvus* 

* Comity or courtefie. Comttas. ' 

Commas a point of dijlintlf-' 

o»» ( Cointi)a 9 atis}n. inciflim* 

cpmnwnli <* bid* j^beo . 

matido« - •■ ; » »■■-..*■ 1 ' 

To comtnand or appoint* : tftdicoy 

irtftituo; ; \ ' ; !Ta /ewrf commendations. Salt*- 

commdndwitb whethfr j m 3 tern mtttere, ftlutaM 

pbrO. * • ■ ; i » ' 7b ^ a/iw commendation t. •Salu-' 

To command in -the Kings riameA tern ab aliquo dlcerei anhunci- 
Edico. - I are. Letttrs'of commendations. Com 
mehdatiti* llWr* 3 lifetoffthi' 't-i 
' 1- • To command to appear. Evoco 3 ^ww^iory/ Commendatiti- 
cito* I. us. Patrp, To commit t reafbn. t Majeftafcrtv 

jTo cwwftiir totf^ or tfuft one withi 

'Mando, demandoj delego, cbni- 
mitto, commendo. 

To commit a thing to kgeps D^pc 
no, credo, con credo. » • » ' * / 
}Ta commit one to cujlody or fffc 

oortjlcerei ' . ' n-- .» 

To commits bu finOfittO OHit difL 
crciion or manage.. Arbitrio per- 

irtitter^ 5 - • Committed or done. Admiflto 
t perpetratus,. 

Prawipio^initttiRo.-" . - ^ ? \voW^^mI1o: * ' : fi^eni\ t^'imfd^wS^im^ 

— ^-r ou. * - it - ^- s --- v impcnttmj \\Ctdrk^towfupplyedjumil 

P 1 ^* ftsj pr^eptu^ prafcriptum. U# pmm'fk Ecclcfla tfttife vfafti ^ ^ 

^i^ w Itttroittts:ingreft|^ nu^ua™, 

peria <U8> As. 

•A come-off. SHCttflUsjAs. 1 bnjhejf committed 

o binn Delegatus. 

^ «Eomm(tt«v Gomitia, flu 

te> Sec. 

That winch 

fprtuitus M \hy<ommand. Tu6;u(T« f rum . - -. , 

1 a / ; *3, m Committee of Tarliimm W'kiWwimv > Accerfwj 
clre#- < 

bu|^» r 

ffe iho(klujh $an of *y Comedy. ^ffer. qommixtio. 
Comniodious i /6r ft. Opp&tu 
s cow^ cr P?f • Oommenta^ Coetus fclefttis 

^ a x ^ 7»r ^ 1 ! US * f°P"Wtt»Hum> fcholium^ * ACemmixtion or mingling to- 
tow y imperatuv ,§ Of perfons. eluqdariuqv ? I wi ^ rA M mfv#u . * ♦ f . ' 

emmanied to -mtari* Status,; jus, c^ment^tio j annotata 3 pli 

Ctinttdltt'* fi^ I ^4 ' command** ■i,**^ Milita 1* *4 Commentator, or mak$r of 4 

- Mmiehihry* ComhTentator,gIo£ 
. r >grapI>us,fchol^aft5i^ 

tor# i * Commtioi^ or traffic!^ and UtUH emifTarii. Commodioujly. CQmsnodg dp* 
portune. • 
Gommov 

#ta$, 4« 
*:»jf n»;r.» • S aequo> dfca^tttitti^ commode fn) 

^ w- te^^^ 1 • 'i'v; Jt^^^ Comparattw Community ' or pannerjhip. \ 4ta>j aflfttAfo, portunitas^ t 
Cortwuurilt i vulgaris , tffit<ttw, 
feoq«€ni> fafQfti ot)ViU9j frotri^ 

tu«, trlvialis. 

Common u every body or any body 

Publicus, promUcuus. 

iGrcgarius, f4ebrf«fe » ' 
ttim Common ftopte* Plcbsi vul ^ UVomtoHtionwfom titptofir* 

m/immt^ Compttltio. 
* Compethof or rhaiJtioMQdi ttjbment , 4U spiriffiat 

Com Redhiiert cutpamk 

*7i Compato orxiip tloft mo- 

joitipfeiTusj compamw. > 

eom#H«r b*ndp*n. Jcbbcinh\» 
aptus. -4 comparing. Collaticv 

Compvifiii eY. ttlqnfi, Compl* 

ratio. .r ■ 

lHicmpmifitof. Pfa,pr*pi> 

* -4 wmpartiment wi* 

c1itumdo 3 L i ing©, Ata ^^j 
Gompld 

g*g* CompUochtia, , 
tor. conqueror.- . : 1 

mdbmtU, Lament 

7« complain and cry out rfnlfllfri 

mlto. f^unF/w.pradtacom- ^N P^iim,cow«iWm wuuiau 

Jl Commtn-ptidtfo Refpublica, 

democratla. » • 

U Comtnon-wcattbs Man or Re- 
publican. Democratl^ns. <..'*• 

m&tiiwno&icdatfbt { man - r 

I ugot&commi&rrmMrmaHi ot ink. r " r 

pawi*. v.j ■« : -ja • v \ . > lelaborati^ l»r i. cdU^aBnkfcM 

« compaR. Ex compafto*. f I 7i cwi pa/f or *o Luftr6« 

J ompaUing or fitting things to- \ dtcucoj obeo? ~ 

Vaf to obndcre, drift*, dwum- CoagmentattCW ! ' ' 

ConipaGtty or ctoftty. Pt&ffej ' 
Compa&ly or neattfr Xm&k* m*phk 4$m Voto pott r -.™,. i>yfcrv a ^cculbji crinn-i i 
i»r,poftulo. 

AComplamm* Supplcx^Stef ^ 

Complained of. Ddatuti 

J*«mt*W n tof: 

latlo, CYiminatio. 

' for »! t s Querela 
latlo.accuffltlo 
^/ff ^.Vhta iff ;feN 1 ^4 cmsfkniotp 
proverWwn; . ; (V : liComesjfocludtrncris. ^ C«mu9^MH«i . Gowpaf ' \\Ampankhta ofice t* in 4 <Wi Commmfa iattb. . Compat • | \AMfrpaniok i* off 
pitfpttompa^ Colleca. 

* Common oJpaJiure.iiSionit^^ iU ^ * 

^?i^^<o^M^mdi AVmpnffr Ambits chnrita^ 

/« compaj? of a year. Uoftn 

A pair* of Cmpajfeti . Ctaeb- 

tstmi no . '••••! k < fc i c';v J |j .4 Mariners Covtpafii Vytxfrum m m of fijktng, &c. Qotif* <l?8ttAi%*idrll}twd»f,^ v j 

* Ccmplaifance , or fatUj aifto* > , . a^rtit^rtta^ . - u bucs OattcriJbfitrePflrifizUdi^ J rK - B — • - t7»p> Conven tui, cattail >o*fdffk*Spf one, U\(k+ 

rcor, commiTercCtor^ c6mmiftM live Com^ntis o^uli P" 1 " 3 « * ' . i *V™WM<#bat<l&«ii whk <tn* dcmulcere, adblandiri. ' 
abrupto. ,uii 

f<ff, ExaQui. . .■(. " . , „ , 

Complttt, pit and neat, Coddfe 
riur> laatms onwtm. 

coacinni. tmtnAt'jkriif^. 'Colto* 
* ^ Communicant : EtMiarlftJ* 

* : ?A CmtnumcatK' torscelvotbo 

f^^ml^gmh Dominium 

7^ comwunicajfter -imfdn^ p communication or difc 

Sewnd, coUpqblqm. far ^lldbw militUnt>agme n, Twni^ |! goj ^igo, afflco, dWbeo, £X«t?L m LOnd ° ni 80<b ^ 1 ff«f«JU »r irw/. Sued* 
tw^fttfatttta^. t r . - t |a,» cwhpendlariui , brevity 

^"TW tw A ArmcntofW,,! cinScrltw, fttmma£prefi agmert^ * &«. Con^ I e«mptndioujhtfi, Qrovf mi , < # a 
• a * . » Communication or converfe. Gon* 

firtluflb convarfitio, femilieri. 
tas, neceflitudo. • * 

^ Communicative or free to bn- 

t*n. Communicate^ 5 qu|r 
i.rapq*Uur.. 

ftla, facra Synaxis. * cum Ufh una idmtf Mt2«? ' 

mtmio, focktas> confer tium. |*To cwfw] ^OampS^wr geries, multitudo. €6i Oitgatifiii turma* I fhaH. , Epitbn\e» csv compeUr 

^ agminafam. ! ' I dium, Oimiiwiuiiia * Commotion ox fylfitting* C6im 

* TAc complexion of tbf % todff\ 

(taut** temperature conftitb* 

tlOa " ' .1 ';.>'■' \\ • .;, '> 

^* giwwl Complexly Xemperict 
atyialia, bew coipbrb^iliifthuf 

Complexion of the face* £olm. * 
^omplexi^pnintmt^W^ 

^ Complicate Armm Ht> *t** Compllcatui * \ * To iietptortt 'tompovty* Comitor, 
aflettor cum Jlcc. Converter 

aggregate fe Tad* . 
^?J^ e P a F oma * tompany. . Con* Compensation or recompense* 

-4 Camper t or companion. €6+ 
me9 > acqualif., 

* A Competency. Competent 
inedlocrttaii ^uod)fa««eft. 

*r Competent. or jujfiehnt tofaiitfie 
mceffity. Competed* % noediOr 

•cris. 

Competently. ComptteaWi^ m*. 
fr ^ Complication* CompUtfitta, 

congeriet* (d.) * 

8ddui affiditf parti- 

ceps crimlnts. 

Vefperiae, prcccsvciMHjnir. 

ro. . - > . . 

Te Comply & the Church ncqMfati 

A0co- f 
AfTenftim ft 

Compliance. AflenafesAftquI notator $ officii exaQp*, w(tos ICortfVsirffib^at^-'.O**} * CompmMen orremorfe. CWV 

cbrdo,cbnvfcttlOir! , ; . 1 1 punftio. ^ • 

Cdq$l»otMm< fr behaviour.) Ge- p .*. Compurgaiour. Compute*- 
ftus,fts. .« tor. t < .'f 

* ft Cotfipjft , er mahf d booty a \* A Computation. Computatlo, 

"~ " rfejtoc Conippoo, kalculatio.. . • r r, V v 

ban'. , ( \; \< . , . - \ j * To Compute or m%Wf CprppUr difbouh i timer e$ ilttr^Ugcre. 

7o compofe or qukt Wet jpi 

Sedate, ttpirt, pacare^ j !4CCWtabverfiani I ^ Ctmputift vr. accountant., tor 

foes in >*oncoir- 0tfta. ni.. > 

; •; c i . ^ \ . (M CoinraBe, *r Chamb^mate. 

CotStubernalb. . 

A Comrade or companion* Soda* - .„„.„ Compofitus* „ 

confe&w* i . 1 Tft «01t 4 tW«sj or get, it with* 

D'tfcmptus, :onciliatUs# i.;-iiiinv),s-.r 
jf mfofedlorj fit led ami f**** 

iA.'Compqfer or makgx 

e/?.Typothe- :or, 
TitConit Wtf •• ft4em0rii repeto. 

* ^4 Concatenation or linking fa 

Jptffeft i :Cotf<»ttnatio;coniieitio 3 

tt-jl&ries. 

* Concave or htllom Concavus. vital, ta, opera TypograpMca . . „ . , _ _ 

* A CompofitM) 6 T making of a A To COttCMl *r %P Cclo* 
thing A. Compbfitfo,, conftru- 1 tfcticeo. occulto, premo. 

, i ',r,w j J Concerted* Occultus , occulta' DedtTo 1 Mf . 
^ >/Mo* 

frm^i^Sec^'proitta conctaktttnu 

Aedaeqtia^i)ccultittio>f. 

•>! Concealer* Occultator. , , j J 

b Ctncqdletu bjitiiyOriFtiritirs.iawr I W^.^ .c^^wA/Clinceto 

tcramm fta tytotum I totcs» t compoutd^ typqtbetiu Compound* Comp6no. * To Concede ^ yield w grant* 
Cotfcedoi. i ■ ' Aifc !CdSi crtditortbui decide- 1 tio. . i. ; f « . i f =iii Cta. .iii!>Mki * * V '4 pmimnd* Vdx compo* . , decetno^ 

To conclude or to make /hort 9 an 

Mir* Octttyue* quod fupereft 5 

A -Conceit or opinion. Opinio^ f quid multa } . • I 

" conclude < or tefolvt \witf> him* 
^ ! Status conft'rtuo^ : D >.\v\ mcenier, Arfitt coftvc*irt> 1 1 $WWh**ty CcWcomlta*. 

* Concentric^ mming i* tbe\ tGp&ttfm fhtfrg Hg/Mtti 
fame center* Concentric^ r> I Conconitam. . . Yi . » 
* iCtncd/tioii t o* \ toneefamg. ^ A foncord of -figm togjetbtr.) 
Conceptlo. . • ] - 1 Concordo. ' A t - ; 
*ro concern* Spea^petdneo * C9ncorderagreemem C<wo*w 

ad; £concetno.j I <Ua> .niw^mlttvoonfi 

it concerned*, PerttnM 1 atti 
a4; Intereft cum Oea* , ' I amcentus, us. 

U^i yo* concerned K Quid ? *4 Concordance* Co«cordan 

tu»D?fcrtlquidadte? • # . .'lga»fi . ■ - . : - 
To emmi^tfin otbmhify * Cww^. * «|Wflfl^ Con 

«e/J:. : AUcah rebus fefc liwwr- 1 cordaw, confi 
cere. > * ttorjprjite or mbody^on- 

Mi life and fortunes are oo«w»- corporo. 
e/- Agifcurde capite s defi?rtu- < ^C^co^rfe t of people. Gon- 
nismeis. curlusjftsi cat^frequearilu 

-4 Concern. Rei, . negotium $ * CMfrtte : o? ' ^ logtfAer. 
commodum. 1 . [Concrctus. . 

^ thing of great concern. Res I < v4 . Concubine* . Concubina » 

magiii monjenti. . pellex> facpiba. .* ■ 

Concerning. De, pr#p. ..It Concubinage. Concubl*ttt« ^ 
•Atejqcerflingme. Qpod ad me I ReUipatUs, fl,S4 « ^ ,.\iv>' 
attinet,qoantum adme.. ; ! > * Concupifcence or luft. .Cattf 

t **2 Cpncej/lon or; tfW#* . Cqk^ UupUcentia^Hbldo. <v < - . ? 

ceflio. j ;» ! * To Concur* Coacuh*6vT rf.i;.n« t »-. 

* Concmity or fitnefi. Conclu-J To concurre nt Agree wHb one. 

nitas. .•■ « itConfentlo, affentior, < 

*Co*cife or Brhf. Concifiujfiw- . [ ^ concurrence. Codfenfui* con- 
clnflus, compendtofus. Uenfio. 
*- *A Coiiclavje 01 parlour. Con- ro»qww # <3oftfcntiens, 
leavers. .rv' . o . • ^ ^wmwi; 0^711;^ Compel 

*Tp;.cr«itcl»4rifrf Alter. 6y..f]pf/<iit. J ,UA«y«lvaatt» ■ ■ v ^ j - 
Coocludo, colllgo >. tflftros ar- J * Qbcutto^ or jbaklng,' Coh-' 
gumeutor* / -u ;»■» L/jcuflip; .* r v'Vr}\ \. 

To conclude ArM'ak$ amcnd.Cofri To COttD a J&ij>. Maveiti dirig6» 

ehicb, £hcm 6cio^ adexiturtiJ reiyuhernare, v.xo«vAv- 
pcrduco. .ii 5 ) ?'v.'!'iJ * ToCondemn. Damnoj condemn- 

To conclude of determine. . Adju- po, reum pkrag^ . A conceit or iefi. Difterium, U* To < cohct&n 
pmifbed. Addiccrt 

plicio. . . ■» ■ \ 

Td condemn one udyi. ♦ * • '. c, » * ? ' 6 * Tp\Comprihomh Coinprebcndo> J pi 
compleftor. • . * v Jfr ^ 

7o < comprehend ■' miici i» /crt> ] lepores* 
u>ori/ 

pledi 

7o comprehend' : oy ftnderjtand* j To Cortctfi* <i t/iliij. Imaginor 

Animo cotnplcftof , petcipo. I plnot, cxiftiuio. i , 

To comprehend or conceive in- I Conceited er *Jfe8ed. Atteftatus 

telleau confeqUu -.'r . I putidus. 

Qvncc tied or \phantafiical. ' Ce^e 

brofiis, Ineptus. / J r 
Conceited r of witty. Lepidus, di« 

fertus, facetus. ■ •A ^r a 

dclibei^tus * vr;i Cqmpre^ 
hfcnfus, p. . r. ! 

Cbncludcd in few words. >15revi* 
ter comprehends. -v condemn or Ma&r.^&TQh&i • 1 1 j > V; Comprehended 

prebenfuVi " m A Cfiiiiepnaiioif. ,Cond*ffltta- 
Condemned* COndemnatus* ^ 

Condemned to die* 'Mbrti addi- 

*J?fadeitfb mverpibick^.Cdti' 

denfiis. •ffi'bo comfHkendlng or cmprifing 

Comprebenfio * Cornvrcfanfibit ± that* may. be \ Conceited of himftlf or^prorU 
co^reA^^ Coroprchcnfibllis. * " 

* Comprehenjion. Comprehen-* adfiriemperduftus.; . J f 

Concluded or determined of. De 
cifts,p. 

* *4 Conclufiou ortnti.l$cmda* J CAntietifed* ^' Conder 

fio, cor^nis, f. . : ;j J ^^^^^/^fCohdffifititX 

A conclufion or confequence | T (frpnOtttf or Bailors. ^pecU 

/we. Con(equens^ n. colleftio 
corollarium > • • • \ Jin Mltf Cotnpretynfion*; to fakg 

in all parties. Syncretlfmus, . '\ 

* To Compiemtfe v ^ tojiand 

to erbii rem em ♦ : ' ! Comprotti iflu m 

de'altqiit re facio , afbitris rcrtt 
permitto. 

*^ Coriipremif ? or f« f f ?r»g ( ^ 

w * reference. Comprornifluai , 
tompromilBo. 

t CompreSion orthrufiing clofe. 

Compreuio, 

^ v <omt^(ftv Comprehendo> 

complcoor^ continco. 

roVn^^f^vcofflprebeiifiu. 
Tbtff^flt or count . Computo. 

To (omutrol >onc. .Animadver- 

t^ta^U^eta^caftigarc. \. Ntrhium fibi placere 9 altum la-r 

Conceitednefs. Aifeftatlo. 

To f(Wirtftj( ^r 

to conceive a child. Concipio. 

ToCuHceive or imagine. Imagi- 
nor, extftitnoi cogitatione oe- 

pingo. 

To conceive or under Jland. Per- 

cipere aHquid ariimo vel cogi- 
tatione compledti , ruente con- 

Conceived. Conceptus, p. 

Conceived or underjiood. Animo 

comprehenfiis^ , ; . 

Conceiving. Conceptio. 

**A Coftcm of many voices in 
one. Concentu9 y i\s} fympbonia. A conclufion or ending o/« my 
matter .i* debate. Determina- 
tion f, 

7 he conclufion of an 0ratioo.Vtr- 

oratiojfw 

The conclufion of a flay. Epilo- 
gus. 

The conclufion of a Letter^ Sec. 

Extrema claufuia. 

In conclufion, i. to conclude* Do 

nique, in fumma. 

In conclufion* t.at la ft. Tandem, 

port remd, ad ex tremilm. 

*.To Concoiior digejLIAgCxac*, 

concoquere, mititicarecibum* 

* Concodion. Concoaio. . . * lo CondffceifA or yield, unto, 

COJicedo, accedo, mm Dah At- 
Paralb- J tf jroftriurfixd dedere^ fe aHis. 

. ' \ . j * AConiefcenfion. CondtTcen 
* Conaign. Dignus^ 'cofldfg-J 

nu$. 

* To, Condife or. Jeafon.. Condio, 

* A Condition or Jiate .Conditio, 
ftatus» .n 

Condition , or rani^and quality. 
Ordo, locus. 

Conditions ordifyofitlon. Indoles* j 

£. mores, plut. m. ^ 4 

Fair conditioned* Bcnignus, can-»< 
didusyben^ moratus. 
IM. conditiqn'd. .Malignus^ inv- 
probus. . t 1 

A condition or covenant. Lex, f. 

paQum. 

*t]A Ccn~ \ v tlo expreila. 

^ A condition in law* Conditio 

implicit!; 

Vp$n that condition. El lege. 
To Condition. Pactfci, conditio- 

nes proponere, 

* Conditional, Conditional^. 

Conditional pofiejfien. PoflHBo 
fiduciaria, 

Condiiibmslly. Sub certl eondi- 

tione. 

* To Condole. Condoleo. 

* To dfinduco or avail. Conduco, 
confero. 

* Conduciblt.ir Conducive Uti- 
lis. 

* To ConduS* Daco, deduco. 

* A ConduH. Duftus ft* $ au- 

feicium. 

Vnder Chrifis condu&. Chrlfto 

duce 8c aufcice > auf^lclo atque 

duauCbrlfti. 

A fafe conduit. Corameatus, fil- 
vus coftduftus. 

To require fafe condu^. Fldci 

publicam poftulare, ' 
Acondulior* Deduftor. 
A (SonOUttf Aqiw duftus 1 a Condi* j four. Confefflonarius, i content 

onibus. 

It is confefi. In confeffo eft. ... ConRdo. 

* Confidence or trufl. Fiduda, 
confideutia. 

d nfi leticeor boldnefs. Audacia. 
To put confidence in one. Confi- 

Ao)Cum Pat* Nitor* cum Abl. 

Having a Jure confidence in 4 
thing. Fifus , confffus s fretus, 

nixus, audax. 

* Confident. Confidens 
fiducftplenusj fretus* 

A confident, or t fifty fi 

mtcuscertU3,intimus f 

tarn confident of it. Ce 
Confidently m Conform or mah fit. Ac 
oommodoj confbrmo. 

^onfirm bbnfilf to. ambers 

ma. MorJgcror , morem gerOft 
obfequor, D 9 

* A Conformation. Conforma- 
«o, t* 

Cmfomablt, Oonformts, adi. 

Conformably. Conformltcr. 
to m/thf 4 etn^e. lAc llcentla 
r ( -'» I. / * C°H<lati*nor^ 
ffeiatio, 0 * ™°9 permifceo. • 

To confound or fut out if order* 

Perturbo^ 

To confound or put out of counte- 
nance. Pudore percello. 

To confound or puzzle and con. 

^^^^ A fl. ^^^V H ^_ together; Configuration 

A Configuration of Stars. Con- 

ftellatio, afteriimus. 

* To confiney limit ' or kgep in. 
Limiro,coerceo, cohibeo ; q. d* 

confinio. 

To Confine or imprifon. Relego, 

asj profcribo. 

Confining or bordering upon. 

Confinis. coarguo. 

To confound or dejtroy. Perdo, 

obruo, obtero. ' ' ^'"pttototyor rejoycetohb 
oneforbhgjod fortune. Congra? 

tutor, k 

* A Congmulatiort. Congratu^ 
latro, K 

* To Congregate or gat her together. 

Ac ongregatidn. Congregation 
Coitus, conventus, m. 

* A Conorejf or meeting. Cdn* ?>?nfiifis 5 pertur- ereflus 
batus 5 perculfts t cW . I S co^*e W e or Codify. Con 

gruentia, couvenlcf>tia, congrui A confinement. Limitatio, re- 

ftriftioj relegatio. 

* Confines or borders. C0flfittia,n. 

limites, m. quagium 

-4 conduit-pipe. Canalis 
aquae meatus, tubus. 

The bead of Conduit*. Di 

la,caftella, _. 

* To Confabulate or tell flows to- 
gether , Contibutor* . . v , i VW1U) i^piiio. 
*^ Confabulation or telling of\To confirm or rati fie and make 

fiorier. Confobulatio. igocd. Conf?rm<>, ratifico, tefti- 

mA Confection or rniyialinat Ahtpvt I firnr t ^confounding* Confiifio^ fi 

ic ^ Confront or oppoje. Coram 

conterre, compowere, fifteread- 
verlum, coram adducere, com- 

nuttcre. 

* Confufed or mix* together. 
c f$*f e *% <» out of order. Incon- * %d Confekion or mingling divers 

ihittfs together. Compofitio,con- 

* A ConfeUioner or Comfit+ma- 

hgt. j .Fiftor dulciariusj q. d* 

Confeftionarius. 

* A Confederacy. Con&deratio, 
fedu$i n. conjuratio. 

* To Confederate , All. Socio, 

fcedero, combino. 
TtCotifederatey Neut. Conlpiro, 

conjurb. . 

A confederate. Socius, particcps, 

C.g."'..' •. * 5 

Confakrates or Allies, Socii Sk 

federati populi. 
Confederate or joyttd in league. 
Foedere jujifti, conjurati, ficra- 
meatoadafti. 

°/ <^r . bilunging to confederates. 

Socialis, adj. , . ' ' 

^To Confer or be flow. Confero, 
dono, latgibr. . 

To Confer, or compare* Confero, 

comparo, compairationem infti* 

To confer or difcourfe north one. 
Sermonem inftituo, colloquor, 
ifteoconfilia. 

* A Conference. Communication. 
Colloquium. 

* To Confefsymt or acknowledge* 

Confitcor, agnolco. 

To confefs freely 

J A Con) effing of. confejfien. Con* 
fefflo, agnitio. 

*A conf effing or open acknowledg- 
ing of a tbinf. Profeffio, f . 
*.4 Confefioryor ht that confef- 

M ConTeflor, m. 

A Confejfiur or Father Confef* ( ongruent or agreeable. % Qon- 
gruens. 

* Congmty or fitwjt. Congni|. 

* Congruous or prefer. Congrftuii 
ad). • 

* ConlcaLlikt * fuga T 4oaf. Got 

nicus,adf. 

A Cotlit or Rabbet. Cunlculus, 
m. 

Cuniculolus. ficdr 1 ratum habeo, ftcio. 

To confirm that which another 
hath promifed* Adpromitto. 
To confirm undsr band /and feal. 

Subfigno. 

To confirm mitb an oath. Religi- 
one teftari , jurejurandd fartci- 

re. ' . 

To confirm by law under a certain 

penalty. Sancio. 

Confirmed or Jirengthened. Firma- 

tus, confirmatus , corrobora- 
tus. 

Confirmed or ratified. Ratiis/on« 

firmatus, teftatus, p. 
Confirmed by f,an\. Sancitus, p. 

* A Confirrkation. Confirmation 
ratificatio,aflertio,f. . 
The confimation of a law. San- 

* To Confifcate ones goods. Con- 
fi(co, publico, addico in publi- 
cum, in erarium redigo. 

Confifcated. Publfcatus , confi£ 
catus, in publicum redafhis. 

* A Confiscation. Publicatio, fe- 
^ftto, confifca tio, f. 

A buyer of goods confifcated. Sc- 

^or^ m. trlx,f. 

, , Uhlnds 
of dry jmet meats. Tragemata, 
urn; n. hypotrimmata, n, lal- 
1 gama, plur # n. 
Fateory profit | He thatJeUeth con fits. Sec. Trage- 

matopola. 

* A Conflagration ) or burning, or 

great fire. Conflagratio, incen- 
dium- 

'onflilforbichpring. Confli- 
ftus, pugna, contentio. 

*A ConHuence or refort of people. 
Concurfus, catus, fteouentia. acenrus, chaos, n. rudls indlge- 
ftaque moles. B 

•£™f u f«t cry. Dlflonus da- 1 4Co»ie'««ichtr 

of m*, Tur-J S'saas^- bujentum negotiqm. 

Confufedly or diforderlr. Confu- 
te, promifcui, permifte,mixtlm5 
incondite. ■ 5 

*Co»fuf!en or diforder* 
fufio, per turbatio. 
Confufim or pome. Pudor 5 con- 

ftematio. Con- Antmmoihiculi. 

A . tWtgttt or Cony-mrreh. Cu- 
niculorum yivarium. 

* A ConjeHureor guefs. Conje* 

ctura, auguriui;! v omen, pr«u« 
gium^ v • ' * 

To conkdure or guefs. Conjtclo, dejlruttm. Pcrni- 1 jefturam ficio, aiylhoxonjeau- 

T^'— r r <■ . ^ ra PK><P'clo, pra-faglo.^ i * j'w or d» if£ fo cotifufion. Con- 

tundo, -perdo. 

fro«gfe t ip amfi,f wn „ confm- 
^i. Confufug, perditus. 

To Coufute or dijbrove a 
thing. Coflfiato,refello^ refiito. 
To confute or convince a per/on. 

Convinco, redargno, labefafto. 

To confute an objeliion. Amoli- 

or, diluo, reviheo. 
To confute or overthrew an arpt- 
went. In(irmo,enervo,conveflo . 

To confute or baffle a fiaunder. 
Contendere eaiumniam. 

* A Confutation or diforovinv. 

x Confutatio. refotatio. p 

,f A COttSeoit <" Dn«rf. Na- 
nus, pumilio, 

* To Congeal or thic****. AH. 

Congclo,coagulo, claclo. 

To congeal or wax thicker, Neut. 

Congelor, coagulor, concrcCco, 
gelaico. 

Congealed. Concretus , glacla- 

tus,congelatus, p. 

A congealing. Congelation coa- 
gulatio. co A conjeUuriug or gueffing. Con* 

> # con )^atio , auguratlo, 

divinatio. . , ♦ 

A cenjetturer of things to come. 
Divlnator, ariolus. 

* ConjeduraL that is gathered^ 

n , - oynugfiher. 

Con)ungo* *l u 

I* Conjugal ktwixt man and'toifc. I 

Omjiigalis. ; ^J 1 .' 

* To Conjugate a verb* Coftjvgo* 
inflefto. " ,? ■ 

* A Conjugation. Conjugation 

* A ConjunUionytkepm o) (hick 

P> called. Conjunftio, f. • ^ 

The conjunltim o/ 'tte Sun and 
Moon y fie being not feen* Inter- 
Iunium, coitus. 

* A Conjunlturc. conjunftiira. '-j 

In this conjuritlure of aff airs. Re- 
bus ficftantlbus. 

* To Conjure or conjoin together. 

Coiijuro. 

* A Conjuration or Conftiracy* 
Copjuratio. 

~ * conjer up fpiriti. In- 
(9ng((. Inclinatlo corpogs. canto, ivo«re vel 

G * . A Con 
} \ 
" T t r "V 
4 Conm v*r. Magus, veneficus,ln- 
cantatfor. , I concddo, annuo* 

To 4*fta^ * trhfis do. A45urOj I ^ co*/ei>* *r agreement. Conien- 

efcdtcrao, rttu magteoluftro. 1 Go, conlenfus. . 

conjuration or conjuring. AA~\To ghebtsconfent.kttcnliitniprfr 
*" - - incan- ] bere, affentiri. tatio*. 

To conjure or earneftlj intreat qne* 

Vsiftementer obteitorjQbnlxi ro- 

To CO.nn without bwh^ Me- 
moriae mandar^ memoriter edi- 

fccrc. 

7o conn or fir ike one. Pngnovd 
dlgitls percutere. 

To conn one thanlq. Gratias ha- 
bere, vcl agere. 

* Connatural. Connaturalis,coi> 

genltus, I naturi Infitus. 

*-4 Connexion. Connexlo, ft* 
rles. To get ones confent. Irppctrare 

venianu exorare. 
•A&dinft my confent. Me invito. 

Without my confent. Me incon* 
fulto, infcio. 

Of one confent or miii J.Unanirjiusj 
unanimis, ad}. 

With one confent. Unanimitcr. 

* Confentaneous or agreeable. 
Conientaneus, congruus. 

* Confentient or conj enting. Con- 

fentlens. 

* A Confluence or inference. 

Illatlo » argumentatio > confe- 1 fpo/* ca;r/iie parva + magnl moment! ret* 

^4 confederable eftate. Opes am- 

Confederate or difcteet. Pru- 

dear, provfiderii, catus. 
Confederate!} or advifedl}. Con- 
fident fc, confiiltd , cog i tat 6, 
penficulati. 

Confedermnefe. Prudentia, cau- 
tio, cautcla. 

^Confederation or bethinking ones 

felf. Confideratio , animadver- 
fio, cogitatio , meditatio, dif- 

picientia. 

Confederation or reafon moving. 
Ratio, caula impeliens. 

Vpon what confederation ? Quo 

nomlne^ui gratia? quamobrem? 
quidecausi? or Vi&ory. Vifto* | hep. Confervo, cuftodio. 

To Confervt fruit 9 &c« * To Connive or winkjtt one. DIG 
fimulo, tolero. 

* Connivence or connivance. Dit 

fimulatio, tolerantia. 

J> conquer or futfduc. SuMao, 

wbjugo, expugao, debello, vin- 
co, fupero, potior, in ditioaem 

Conquered. Subaftus, fubiuga- 

tnh viAus, eapugnatus, domt- 
tus,p. 

•4 cpnquerottf* Vi&or , dcbella- 

tor, expugnator, dbmitor. 

William the Conquerour. Gllliel- 1 quenter, pYoin 
mus Coaqueftor. I * To Conferve 

*tf>tru|Hphi 

* Confanguinity or kpjrtj by 

bltod. Confinguinitas. , ci^gna^ 
tio. 

* 7k Confciejtce. Coa&icntSa, 
mens. 

£ Urge confcience. Animtis re- 
ligions vacuus. 

JL tender confcience. Scrupulofi 

mens, 

I mate a confcience of doing it. 

Reli^io eft ficece. 

To dijihirgtbkxoofcwtcc. Libe- 

rare smimanu 

Confcionable . or copfe'muiom. 

;iofii8 > adj. 

ionable or reafomble. J$r 
C&nfcionably 9 ttfith a good eanfei- 

— . J or reajonab/j. ^E5* 

4u&Juft4> mxfio 8c bono, 

* ConfbioHi or guilty. Coafti* 

* . 7f ConfecMH or appoint to 
an holy u]c. Con(ecro,,dlcojide* 

if crated. Ina\iguror. ; 

Dicatus, xfedicatu* queatia 

Ji Confequence or importance 

Utilitas , emoluoientum > com 
modum, fruftus. 

A thing of great confequence. 
Res magnt moment!. 

A thing of no confequence. Res 

nauci, re)icula res. 
* A Consequent y or vobatfollom 
upon fome otlxr, thing. Sequela, 
cooiccutiO; coaJCequens, 

Confequentljy of order. Deincepa, 

porr^, adv. 

tfon. Confe- Multis erve and 
conftcratus, ftcratus, r . 

^ AC onf aeration. Sactfttio^on- 

tecraticbde4ic^ia, 

* 4 Confi&aifr w additional Iff. 

jerence. Corp}la|i«ai xponifinai 
confectariimv 

tf To Cpnfint : qr, agw tonehais. 

CotMentio, coiribiua 3 Gonvanip> concordo* 

To C% nfenty or give confent unto 

AiTentio,, accede > aoctino 
aftipulor. 

I wnfm to M. Accipi%app»o^ Condio, 

faccharo condire. 
A Conferve. Confe£Uo , confer- 
va. 

Conferves. Salgama, orum \ n. 
pemmata, n. 

A Conferver. Salgamarius. y 
Conferves of Rofes. Intrita rofe- 
cea, coriftrva rofacea. 

Conferved apples. Condi ta vel 

conditiva poma. 

* Confervation. Confervatio. 
f A Confer vator of peace 9 an office 
before Edw. 3. the fame with a 

Juflhe. Coft&rvator &.caftos 
pacis > Irenawha* 

* To Confider or think upon. Cotl- 
fidero, cogito^xpendo^meditoA^ 
agitareanimo. 

Ta confider or takg notice of. Ani* 
madverto, obftrvo. 
To confider or locl\about bim.T)i(~ 

?icio 1 provideo» 
. 0 confjder of a thing tlwrougbly:* 

Reputo, recogno&o^ perpendo^ 
peruado^ penfito* 

confider over and over. EtVara 
atquo etiam cogito. 

To confider aforeband. Pramedi- 

,toc ^ caveo ant^ 
To confider or remember 4 thing. 
la mpmorU haheot 

To confider or requite one. Remit** 
nerarj,vgmtia6 referro^ reponere. 
To confider or regard one. Ratio- 
nemi alicuiua habere. For many confederations 9 

nominibus. 

Confederation or regard* Re(pe< 

ftu$j ratio. 

To have confederation of ow.Con 
fulere alicui. 

Wi\\x>ut any confederation , an 

Adj. Homo inconllderatus, in- 
cogitans. $ An Adv . Inconfi- 
derat6, temer^. 

Confederation or requital. Re* 
muneratio, compeniatio. 
Confedcred. Confideratus , ani- 

madverfus, expenfus. 

Confidering 2 a Part. Meditans, 
animo verians, cogitans. § An 

Adj 9 \. full of thoughts. Cogi- 

tabundus. 

To put on his confider ing cap. Ap- 

plicare animum,animo revolve- 
re, iogenium intendere 5 repo- 

tare apud fe, vel kt animo fiio. 
Confider ingy or confider ing that y 

i. vphereas. Quum , quoniam , 
quandoquidem^ 

* To Confign or appoint. Afligno, 

conftituo. ' que facercj nihil penu habertf, 
* Confederate*. Notata dign 

minime vulgaris. 

AconfidttiaUh Qerforf* Vi« 

mius, non infimx not« homos 

A. w$fk*abte' things 9fi% i'tU *<To Conftfl. Confifto. 

Toeonfijl of. Confto, cum AM. 

cooiifto in vd ex. 

* A Confiftmce or pi ace. of befogs 

Confttaaf la, ftdes, hy poftafis. 

Conference on tbidkpefi of liquid 

thing** Cotieretio, coa^ilatio. 

* Confijiem tr fuhable. €oa(en- 
taneus. 

They are not confifeentMsAi con- 
vent unt. 

* A Confijiory 9 or Council* houfe* 

Confiftorium, n. 

* Jo Confociate. €ott£>ei<fe . 

* Confolation ot Comfort* SoIatU 
um, ojwtfolaifcio* J > 

* Cettfehtyry. Caj*fokterins* 

* 7i Ccfnfolidate. CMfohA*: 
Ttf Co if 'Mate or clofe a> wound. 
Cicatficem Obducere. 

Confelidation ofparijhes. \Jt$i% 

combinatio Eeckfiarum. 

* Confonane* or agreewgntfiu 

Congrukas, confonontia^ 
*Cenfbfiant* Confonaii6> con*- 
ientaneus, confonus. 
ToMe oonfomntk Conlbtio. 
A Confonapt.. Liters cbnfonam 

five Con«5ia. 

-4<wmf0^ of Mufeckf Hacmoi- 

nia, Qrmpbania^aceiitus,!^ 

* A Confer her Companion. S<^ 

ciui^eiwj^ p^acriacp^i^a^ To conf m or hgep company. C05- 
gregor. ' 

A Confort or great perfont wifa 

Gonjux, confers thor}. 

The Royal Confort. Reg!na,co«. 
jux r^la* 

t ConJound 9 anherb. Confotida. 

* Confricuomor bright and clear* 

Coulpicuus , clarus > manife- 
ftus. 

* To Confifire orcompht. ConfpU 
ro, conjurow 

lo conjpir-e or agree together.Con* 

fen tire in unuro, mutuas operas 

tradere. 

* A Conjpitacy. Conf^iratlo,con- 
juratio, f. 

* AConftfratour. .Coni^irator, 
conjuratus. ... 

^ ConOaWe^ Coriftabuiari^, 

coneftabilis vel <!onteftabilis§ 
q* d. comes ftabuTu 

A high Conjiable. Conftlbulari- 

us capitalist.. 

\AConfeable oftfatayttt, or 
oj Denver Caftle. Caftellaaus. 

* Conftancy or fteddimfe. Con* 

ftantia, ftabilitas, firmita?. 
Confeancy in ailing. Perfeveran* 
tia, perdnacia. 

Confeancy In fuffkring. Paden- 
tia, tolerantia. . 

* Cehftm or ftedfafi. Couftans, 

immutabilis,firmus, ftabUi$. 

Conjlant or even. Ccrtus* aqua- 
bilis. 

Conjlant or lafting. PerpetUus> 
ratus. 

A conjlant report. Paula conftn* 

ttens. 

Conjlant to a'purpofe. Tenax pro* 
pofiti,pertinax. 
Conjlant In fufefing. Pitiens, 

tolerans. 

Confeantly. Conftanter,firmiter, 

perfeveranter, pcrtinacitcr^ oV- 
nrmat^. 

+ A Conjlellation. or company of 

M/.Conftellatlo,fydu9, aftrum. 

^COttfler* Expono. Vid.1*** 
firm. 

* A Confirmation or fright. Can* 

fternatib, . terror psnlcu* ; ex« 
tafis. . , •.. 

* A Confeipation or packing clofe 

together. Conftipaiio, addeHfi- 

tio. 

* To Confihute or Appoint. Con- 

ftituo,inftituo. 

A conjtituthn or ttppohnment. 
Conftitutio, inftitutfap 

The aonfiitution of thebody. Cfr+ 

A conftitution or dijffofition . of 
nrhtd.x hrdotesyfi 

* T) CoHfetam.y compel or force. 

Cogo, compello, q. cCconftrtn* 

go* ■ ■ 

To confer ain or kgep in. CocrddO> 
u*geo r premow ■ • 

To be con jira inei. CogOF y lirg^^ 

at? e^nftriogdr, , ; 
Conjirained. Coaftus, impuhusj 

conftriftus. - t\ • 

A! Cattferaim or compulfion. 

Compul uo^e^a^to^vm 
A Conjhaint or keeping nr.' Co^ 

ercitio, compacflW 
By confir*ht^ t or*gmfr 
1 
Sytita coaftus, nolens rolcns $ /y« conjumptron or IV tabit of [* Content or oontemed> anAdj.tTo continue <m hk race. T«*t* 

fWjj^Mf conflrainl. Ultrbj fpoft* does him goed. Cachexia. Canter tfr coniemednefl 9 a Subft. To Continue or abide* tteut Mii 

ttvfuapte^onte, hlif^^ 10 '* of tbc L W C<>rttenUtio,iquaittmltas. neo, pcm«in«»,<teo* 

* To <ron7?rw vr eo/i/rer. Bxpono, Ph»IffS,f. To content or give cemtm. Pla- ' To corttittHe Ion* ot fof ever. Pefcu 
interpreter. > ^ Confumptton or rvajiin* array ceo, fatisfcdo. [ crttd. , • 
C^MM^li^Dlc«^id|o/^ reafon of old age; \To content or paclfeont. T<f dominue tfbelttn. P^fifth; 

hocfiblvelit. Atrophia fenills. delinie, mulcea Prtfevero. ftefftoi ^ 

* Confer uHion in buiMng. Corf- ^ To Sorfumnatt, accompli jh&r To content or ferve onet HttiA To continue oY protont<Pxointa 

ftruftio. \fi m fl>* Corrfummo> abfolvo, ad Sufficio , explere cupiditatcm, piwogo, 'pra^-brotiahA 

- r/frwtfioi*, a part of Grammar, finem perduco. (atiare. To continue of Hay by it. Mordr* 

tfummate or fihmmze a I To content er humour one. Obfe- iitrmoror. 
ge. Celebrare nuptias. I quor, morertr geta To continue as a cufeoth doth, fa- 

tfummatton. Coniumma- f 1 content on: for his pains, ftc. veterafto, CortObo^or. 
rolut, °* 1 *™**»* ft*!!*-, cfompenfa-, Continuing. DuraWs-, pe^minerts, 

ftc. 

That rti\l m\ continue.* Fifijletts, 

p. fugax, adj. , 

Comwved. Gdwtlnuatus, dedu- 
fltts, protraftus, p. 

* Continual or permanent arid* 

Ming. Pcrcnnls, perpetuus, 
fempiternusj dlutlnu*, jtittlf. 

Continual or uninterrupted. Cort- 
tahgthe befi confin&io* of a ^ 

thing. In bonam partem aedpe- * A confumpthn. Tabes. Vid. re, pr*clareage/ecum alitfUv,. 
re^quiboniqueconfiilere. # \ Con fume. # I To be content or hold himfelf con- 

* Confubfianttal. CQiuubftattti- * A ContaS ortokeb. Cofltaftusy | tent. Acquicfco, (arts habeo* 

•lis* fomooufius. H I Cement, or I dm content. Efto, 

*AConful or chief MagtfiraiCjl'* A Contagion or natural evil. J placet conditio, non recufo, pet 
fuch at there were two yearly at Contagio, F. contagium, n. I me licet. 
Rome. Conful> m. * Contagious. Contagiolus, tabl- 1 The Content fyndkus. Merchants Capacitas, ambitus. . M . 7 VUW .v M ^ . Contagtoufnejf. Vis tabifica. I «^ r e*nteniift£ or gtvlng cement 

One that has heenCoHfuL Comtt- |* To Contain or comprehend. | Satisftftio* t. tinuus W • 

Contineo^ comprehend^ com. I Cemented »hh little. Mod!-! aSui; PCrpCtUlW> cdntlnenlf> 
plefto^caplo, I cus, adj. | Continual or perpetual Pet*** conwnorwepebajte. Fr*na- \**My contented, ^quanimus, tui, aflidtift.iui 

Mbldinem. adj. Continually n4/ larls. 

^1 ConfuUfbtp. Cpnfulatus 

* To C^yii/t or adh'tfe teg 
Confiiito, confilia agito, cc 

re capita. J.I cannot contain my felf. 1ft- 1 Contentedly. Modici, adv. I tinue, peroetim. Indeli'nehte^' 

T#c£/*ft ^ CWte^ or ^/j. Patien- Co^iS 

/e/. Confulo, cum Acc. To contained. Gontineor. ter.len ter. Pctuitas. affiduita* tH^tfir** * I 

W«/.o,^ Compfehenfus, con- * or ^I^™fer^& 5 

^ r? - ^ ^ t 5 ntU8 v . ^ f n , Contentatio> lubentia. Longinquitas. diuturnito, fi 1 

■2 fnf* 1 ™*""^ Commu - ^ntaimng. Comptehexfi 9> f. *^j«forio« or flrsfe. Conten- Iif c^i«^SXT. K&t 

filcareconrihacumaliquo. :coipplexu$,m. tio^lisv - - y ^. rivgrci 

Aconfulter. Confiiltor, delibe- 1* To Contaminate or defeU 

' r f!l r ? m# a, i rnm ftamino, fodo. j Contentiofu3,litigiofus. 

r/;//;gt confultcd of. Delibcra- Comamtnated. Contaminatus * 

turn, eonfultum^ n. pollutus. " I tigatlo; 

* AConfultation. . Deliberatio, * To Contemn flight or dej}ife.\* The Contents of a letter, chap- 

rSr^ .1 * r r. 1- • ■ fe^.^ t : - fJ J Hf r i^ Argumentum, hypothe- 

Tfcit penaimb to confultatton. * To Contemplate, or behold and fis, (ummarium ; ^ rf. conten- 
ipehberativus. \confidtr with delight. Content- ta. " 

' 70 ^J3T*»« or wafte. Confu- glor, fpeculor, fpefto. , * To Contefl. Conteftor. 

mo^ abaimo. _ 1*. Contemplation. Contemola- I To contefe or argue. Dlftepto. .. m .waft 
fining. Excoqr- fiend tib, fpeculatio, ft v 

T/;i« contemplation or knowledge. I xor, concerto 

yf >f yfft** %w«s T^t* — h ,t /I a.* iu tcmporis. . |j 

The continuance of a writ. Pt& 

rogatto cauft. 

Of ,a long continuance. DiutUiC- , 
nus. 

^ conjlant' continuance In a 

thing. Perfeverantia. 

* AContinuauon. Continuation 
f. CotttratanBW^^. Bona 

. , o r — dlfto publico proWMl A 

To conteftor quarrel. Litigo, rl- *To Contrail or draw together. Corttraho, compli of an art without PraMfe. The- I A contefe. Us, rixa, jurgium j ' To comralt or abridge. In Com- 

£ I dilceptatlo. 1 " s — — l! — oretice, tbeoria i AWigurio, prodigo,.decoquo. 

^confmieorjyianden ^ ofo ^j ^ Conteftatio. | Tj contraVer bargain do, diifipb, diipergo. pendium rcdigo. 

JT A * ^ll. «f/' .... ft. _ t_ 7« centfalt cr get a habit, Acqtri- 
rere habitum. ^ <r 
M/f. Morbum contl-iwew vd T» «/rtoe a«rf ^Jfrojr. Dlfper- ditabunduf. . j ;„„„. Contcxtus, fts. 

&Er °* T* uno * „ „ f <»«ew/«wf/y. Thcoricc,totf- * A Context** w ifitervtnvfog, 

; or, exedo, devoro, abforbco. * Contemporary y of the fame time *AComignauon or layine raf- 

Mu'H{l m l °L ® oiU Pt> P ul<w ? of finding. Contemporarius A ten. Conflgnatlo. g ! I accerftre 

" - • coowufo I * Contiguity or neerncji. Conti- A cotttratf or b^rgaifr. PiS^tin. 

f^sj-nCa 'a V iP ta5 « Icompaflum, f 

pW4 > defpeaus, fiJ$conttmptlo, \*Co,niguoM or touching one an- 1 ^ tmtreU or betrothal. Difpott- 
afpcrnatio, faftidium. | other. Conti^uus. fatio. dilacefOjdivexo. , 

To confume or dlmlnijb and de- 

Imminuo, detero , fenfim 
s«ter«re. 

To confume or fiend time. Te- 

Jtrc, conterere tempus. 

Tone » tsomtnencj or cb tjttty. Conti- ComrdOed or dram in. Contrai 

ncntia, caftlmonia, f. umdefertum. I ncntia, caftlmonia, F. " ftus. 

^or; P ereo,difflnS;diiabbn" ^^^^T^l^^^ C ° ntin ™> ft™****** 

mJn K mtabeIco > ddl - delpicabUiSjafpcrnabihs. Contlncns,f. terra firma. , Contraftio, * 

t"S c i ftcw tfMibrf r„„ H^^"^/^./^ Ho- Cominemly. Continents. The conmltkn of mo fylUbht 

rumDrnr^X. W "}° t^e^^S, "A 1 ?* a ^ c , ftu ^ . *Cuni*&Ki or chance, xthen a 1 iwo o«. SJhrtcfls. 
Jumptus, exhauftns, abftmptus, M contemptible /light hup—" « ♦*••'-» -* - * - - •- . 

comefus. Res rc | cu f a) titivilflttun). 

t^lt*lZT nmay ' ^iljTf*"^ Fa " j * Contingent or cafual. Contin- * Contention or gtiifjinb 

3 cSS * f on (T, m „^ ft»dioffc,contumax a contempt* gens. Coutradiftio. • • 1 4 

SEvSiSHdhrft K 1 ""^""^ » Contin- Comraditiions. AntiWgoWna. 

w Helluo, Contempt uoujly. Contemptim , genter. . * ContradiUori.C6iitMia<Srlitu 

i* VwLLmm. r • afpernanter, contulhaciter. * To Cwt/nwe <» thingyAtt. Con. i>4 COYtttfaitJUtr er n-^/f; i>c 

S^r^^f 1 ^ w I !5f ^ w Con- J tjnuo, petpctuo. . . j /^.SSale, n. aggerU ! ^i«g^Confump tendo, litigo. 
To contin J. or fer, 
Certo, conteiido. To conttnke or hold on in that, he \ * Contrary. Adverfus, cofrtrarl* 

L ~~^ — exe- U5,di/cor6,oppofitu*. 

j The contrary part. Pars adver qubr, teneo, pergo * w M 

*9i G 
V 4" "/ C O N -I ■ . ■ » 
On the contrary. E.contr). 
On the contrary fide* Exadvor- 

flMbi rcgione. 

To contrary or kf contrary to one. 

Adyferlor, repugno, rcfragor. 
Contrariety, Repugnantia, con- 

twls t^difcrcpantia Jlvcrfitas 
CiMrarifyS Cdjitrarle, rcpDg- 
nantcri advers*, ady . 
C ontrarhaoife. E contrarlo,* con- 
tra, b conycrlb, regions ' 

£ COntrafl /Ur/e quarrclJiU 
wptatiuncui*. 

* Contrition or wanton hand- 
ling. Contre&uiof 

* To Contribute^ gtve fimething 

with others. Contnbuo , ftmbo- 
lamconferre. 

* Contribution. Contribution 
A Contribution or Tax* Tributi 

irrogatfo. 

Ahde by the contribution of ma* 

*y> Collatitius, adj. 

* Contrite or penitent and forrow- 
fnl. Contrltus. 

^Contrition of nmorfi XiomAlXo. 
tf> tOtttf ittf. Excdgito, tfngo, 
commini/cor, machinpr, 
A contrivance. Machlnatio , 

coromentum. 

^contriver. Archite&us, inven- 
tor, artifex. 

An iff-coniriv'J rafcfl. Mali 
conciliate; */ 

A well contrived boufe. Mies 

commodfc fabricata , magnified 

inftmfta. 

To tunixol or [difprove. Redar- 
gue 

To Control or call to account. Ad 

c^arqen, ad calculos vocare, in- 
igicere 8c corrigcre ratibnes. 
iMOinrolorpverlwkt OWervo, 

tuftodio,cenfuram ago. 

A k Controller, or Over Jeer. Anti- 

ftitor, infpeOor, cuftos, obfer-, 
vator. 

A controller of accounts. Ratio- 

narfas. rationum infpe&or, an- 
tigraphy.' . . 

A Controller of manners. Ccrifor, 
ireprehenfbr, monitor, m. 

The Controller of the Kings bouf- 

M/.,<Aula confer, facripalatii 
Qjjaftor. s 

+ Tlx Controller of the Pipe in the 

Exchequer* Duplex ingroflator. 

A Comrovtrfie. Controverfia, 
contehtlo; 

A controverfie or dilute. Difpu- 
tatio, altercatio. 

*A controverjie or fun in law. 

Lis, aftio. 

To have a. conir ever fie with one. 
Difrepto, litigo, altercor. 
Without all comrovitfie. Procul- 
dubib. , 

That it in contr over fie. Contro- 
verts, Htigiofus 3 an)biguus, 

* To Controvert a thing* Diftep- 
tare^ambigcre de. 

t ^ COntrOiOA or forger offalfi 
newt. Rumigerulus. 

* Contumaciam or fiubborn,Con- 

tuma^refia&arius, 

* Contumacy.. Conttimada.. 

* Contumely or reproach. Contu- 

ntelfcu. 

* Contumelious or affiontive. Di- 
cta* procaXi conKimellofiiK Vid. 

■ 

Con- 

AS. *AComuJion wfr**/e.Contu(io. 

* Convalefcence or recovery of 

health. Convalefiwtia. 

* To Conveigb. Deveho. 
-Convey. 

+ Convenable w agreeable. 

gruus, acebmmodus. 

* To Convene or ajfmbh % 
Cpnvoco, dto* 

To Convene, Neitt. ConVenio , 

coeo, congregor. 

* .Convenience or fitnejl. Conve- 

nlentia , competcntia, comma- 
djtas. s 

Convenience* or agreeablenej?. 

Congruccas, congruentia. 

Convenience of time and pUce. 
Opportunitas. 

* Convenient or fit and fuit able. 

Conveniens, aptus, habilis, ac~ 

commodus, idoneus; 

Convenient or feafonable. Tem* 
peftivus, opportuau?. 

Convenient or agreeable. Gon- 

gruus, confentaneus, con (onus. 
To be convenient. Convenio,com- 
petd, congruo. 

It is convenient. Convenit,decet, 
*quumeft,pareft. 
It is not convenient. Dedecet, 

di/convenit 

C onveniently. Convenicnter, ac- 
commodate, congraenter, de- 
center,rit6. 

Conveniently .j in due time and 

ftafon. Tempeftivfc, opportune, 
adv. 

*To Convent or Cummonto ap- 
pear. Cito,as,accire,arcefTo. 

* A Convent or Ajftmbly. Con- 

ventus, coetus, 

A Convent or Nunnery. Mona- 
fteriuai. 

* A Conventicle or unlawful 
meeting. Conventictilum , con- 

ctliabulvmn 

*A Convention or publick^ meet- 
ing. Conventus , comitia, con- 
vention 1 

*ToConverfc orie converfant. 

Verfor, converfor, utor, confu- 
elco* 

* Conve>fant or weU verfed. Ver- 

/atus, probe cxercitatus, 

Converfation. Converfatioucom- 
mercium,confuetudo,f. ufus,m. 

* A Converfion or 'turning* Con- 
verfio, 

* To Convert or turn. Converto. 

To convert to bis ownprofi}. De- 

rivare in rem lliam. 

To convert one from unbelief or 

ill cuftcms. Rcvoco, reduco,tra- 
duco ad meliora. 

A Convert. ProlelytUS. 

Converted or turned* Converfus, 
traduftus, p. 

* The Convex or out fide of a 
Globe. Convexum. 

* Convexity. Convfcxitas. 

\To ttmbep or carry. Deporto, 

deveho, conve£lo 5 dcfcro,aipor- 
to, yu. COnveho. 

To convey over. Trajkioj ' tranf- 
vcho, prxterveho.- 
To convey from one place to ano- 
ther. Traduco, tranfporto. 

To convey him/elf quickly cut of 

a place. Proripere fcfe # 

To convey out. Exporto, elTero. To convey out of danger, incolu* 
mem prafto.. 

To convey away. Alporto. 
7« convey amy hajttly or private- 
ly. Eripio, intervertoxdamau- 

To convey by. cart, Jbip, or btxtjt> 
Conveho. 

To be conveyed. Deferor* 
Conveyed. Oeportatus , futpdu- 

ftus, deduftus, delatus. 

Conveyed over or leyond. Pr«- 

terveaus, p. 

Conveyed in. Importatus, p. 
Conveyed away privily. Inter- 

verfus,p. 

A conveying. Deportatlo , de- 

duftio, fubveaio, fi* N 

A conveying over. Tranfveftio, 

tranlportatio, focm, 

A conveying beyoni the fea. 

Tran$fretatio; 

A conveying in. Importati6,in- 
veftio. 

A conveying out. Exportatio , 

Uem. 

A fly and crafty conveyance. 

Manticulatio, ftropha. 

A conveyance of water. Aquagi- 

Mm, aqujeduftus. 

A conveyer of water from ^rings 
and fountains. Librator, m. 

contjegance w writing, 

wherein Land is co weyed from one 

to another. Jnftrumentum alie- 

nacionis, charta alienatoria • 

* ,7b Convi& or convince. Con- 
vinco, coarguo. 

To convia or prove the contrary. 

Refuto, evinco. 

lo conviS a guilty perfon. Reum 
Pfrago. 

TobecenviSed. Coarguor , ja- 
ceo, reus peragor. 

ConpiUed. Conviaus,manifcftu9 

ofiminis, 

* A ConviSion. Conviftio, evi- 

* To Convince one. Evinco, ex- 
pugnare animum, perfuadere. 

* A Convocation. Convocatio, 
iynodus, f. 

A Convocation-boufe. Exedra, 

* To Co*v(y,Deduco,comitor 5 
qu. Conveno. 

A Convoy offouldiers or fhips. 

Commeatus, ulvus conduaus. 

A convoy or guard. Pr*fidium. 

t CoimCanCC *r cognifance. 

Cognitio. / 

* Convulfion. Convulfio. 

AConvulfiori-fit. Spafmus. 

^ COn» v Cuniculus. Vid. Conie. 

Acony-catcfcr. Impoftor, dece- 
ptor 

^C0Oft» Coquus* 
Toplay the cooh^ Coquinor , po- 
pinor. . r 

A majler Cooker the Kings CooL 
Archimagirus. 

A Cookjhat fells meat ready dreft. 

Popinarius,thermopola, culina- 

riiis> po'pino^ m. 

A Cook^tlat fells Iqchjipaws and 
dainty meats. Cupedinarius, 

A woman Cook^ Opfopolis, pp^ 

pinaria,f. 

A Cook-maid* Cull naria. 
A Cook in ajhip^ Facarius, m*. 1 
COP 

The Cook-room. Culina. 

A Cooki^op. Popina. 

JL pla<e where Cooks dwell in a 
City 5 Cook-row. ThermopolK 
urn, opfbpplium. 
Cookgry. Coquinar!a,£ 

wtipni to cookgry. Poplnalis, 
coquinariulj. ' ■ 
A place where Cooh wajh their 

T*\ 5 0< i uin * fowriura, n. 

A C £ km V h i Ti «« marina. Wa. 
A CCOOkOla or Cuchld. Cornu- 
ms, cornlger. 

moL Frigidus, alfus, frigidi- 
genius, opacus. 

To cool. Frigefieio, refrigero, , 
To cool the pot. oUam tru4 coi^ v 
nitare. 

Cool places in fields for beafls in 

fummer. ^ftiva, orum, n. 
A brewers cooler. Lacua cervifi- 
anus,aquimifjale. 
Bw*coo!lf^ Pulmentum. . 

f fOOttl or coomb of corn. Men* 

jura frumenth 

ytQtyup. condudo, indu- 

do. • r 

To coop in. Obfideo, drcumdn- 

A coop where hens lay. Gallina- 
num, o. 

A coop where poultry is kept. Ca- 

vea, f % ornithotrophium, cors, 
^ coop wherein duck are kept. 

NefTotrophium. N ™ 

A coop or jbeep-pen. Caula, f. ; ' : 

-A coop wherein beafts ,ate tatted. 

Sagmarium^ n. 

| c ®P0pe(, a term in Heraldry* 
^00pe^Vietor,doMarius^n. 

^ To C ooperate or work together. 

Cooperor. 

* Cooperation. Cooperatid. 
Coordinate, of equal degree. 

Coordinatus. 

T° COOftn or deceive. Uludo. e- 
mungo. 

Acoofener. Praftigiator, vcte- 
rator, impoftor., 

Coufenage or cozening. Impoftii- 

ra, ctrcumventto, deceptio. 
^ ©OOftm Cognatus. 

A Coofin by marriage. Affinifc 
^fWOt. Fulica. 
T A Copil, an American tree, 
we rofin whereof ferves for per- 
fumes. Arbor Americana rehni- 
tera, Wi. . 

A topattntV or coparcenjsr.Pat- 

tfceps, c. g. focius, m. cobaeres. 

Copartner s+or fuch a* ask^ portion 
o} lands by partition. Agrlpet* s 

.arum 5 partiarii. 

^ ffiope* Veftis ficerdotalis, 
epomis, pallium, cappa, caracal- 
la. 

Vndet tte cope of heaven. Sub 
concavovel ftftigio coelU 

To (0P( or change one thing for 

another. Cambio. . 
To cope right bands y or to fight* 

Dextras conferere , xollato pe- 
de pr«lior, colluftor , congre- 
dior, dimico< 

To cope together. Committ^co-. 
pulo. 

To cope or jut cuu Promiaco* 
progendeo* 

The E 1 I > * 
- * ■" COR Tbt coping or joynihg together In 

fight. Congrcflioj $ cdngreflus, COR COR demned are bound. Camus, m. I Corners or windings of rivers. 
A cord of wood. Strucs lifcno- 1 Comua fluminum. 

Coping in building: Faftigium, 
fummttas «dium five murorum $ 

?ojedura» 
A Coptfmatt orpartritflH met* 
cbandife. Socius, particcps* 
^(Soj^ltt* Area In quaj>onl- 

tur corpus Exemplar,Vlde 1 

r plentiful. Copl More copiout. Locupletior, ube- 

rior, feftufior, 

Cophufly. Hbertim, affatim, a- 

bund4..A 

The t$\)tf of any thing. Cacu- 

men, n. apex, m. caput. 
A copp or, tuff on iht heads of 
birds. Crifta,apex. 
A copp of bay . Mcta foenu 

Copped or Jbarp r^frf. CrlftatUS^ 

cacuminatus, turbinatus. 
To makf copped. Cacumiho# 
Copjier* Cuprum , ^^Cjrprl- 

um, oricbalcum. . 
A copper. Ahenum,lebes, calda- 
rium. v 
.Copper-colour. Cupreus, sneus* 
A copper nofe. Nafts gemmatus. 

A Coppersmith. Darius i fi- 
ber atrarius. / / 
Made of copper. Cuprlus, trem, 

aheneus, adj; . 

CCopptratf a mineral. Chalcan^ 
thus, vitriolum, arugo cuprh 
^ Copft or Coppk or Coppice^ah 

underwood. Sylvacadua. 
^Copulation or coupling^ Copu- 

Carndl copufation. CoYtiO. 
* Copulative.. Copulativus. 
To CO^g out , or write out of 

another.. Tranftribd , cxfcribo> 
delcribo. 

Copyed. De(crlptU9 , tran(cri- 
ptus,ex(criptus,p • 
A Copy or original. Exemplar, 

arcnetypum. 

A copy m the autfars own hand. 
Autographum, 

A copy or tranfeript.^ Ajpogra- 
phum, eflypum, deftriptio, co- 

Pia;. . .. : 

A copy or pattern. Exemplum, 
exemplar* 

To fet a copy to write after. Prac- 
formare literas, cxelnplum pr»* 

firiberc. 

To fet a copy to imitate. Exem- 
plar imitandum proponere. 
A CopgljOlD. Praediom benefi- 
darium vel clicntare,tenura pe^ 

copiam rotuli curlai . , • 

A Corall. Coralium, cor^Hium. 
A Cora»to,4 h^nd of dance.Tt^ 

pudium curforium. . . : 
A Coranto*or NrtPj-^oiA'Koyei- 
la,pl.f.. K:%>^*: 

A Corban, or Althstbox. Gazo- 
phyladiJKtt. 

A HLffiltitl or Bracket. Mutu- 
lus^ 

<&0fl)tt$ or places in walls 

wbtre. Images fiand. Ancone«. 
CQfaor tope. Funi$, tn* to* 

mex, f. 

Mailing cords. Coaftjlla, Qi. 
A. cord, wherewith, perfons con-. rum. 

CotfUtge or tackle. Fanes «au- 
ticl. l 

€Qflt\lttS, the Grey Friers. 
Fratres Frandlci , monachi ex 

ordinc 8c inftituto D. Frandt 
cl. 

* Cordial or hearty and fincere. 
Cordatus, fincerus. 

Cordial or jtrenphenino* Corro- 
borativus% refocillatorius. 

A Cordial. Potio cardiaca. 
tOfOitttt or cord-ivdiner} a 

fl>ownak$r. Sutor cafctarlus, a- 

lutariu?; ' 

* Cordovan leather. Corium 
Cordubenfe. 

The cojft wherein the kgrml of 
any jruit. Heth. Volva > arulla, 
loccllus fertinunj. 

The core ofd bile. Ulcetif ttii- 

daiia; - ; v - - 

* Comnder*feed. Goriandrtfciu • 

Ctytfc irei or wood. : Suber, 'm 

cortex* m* 

A cerkjor a fiopple. Operculum 
fubercum. 

Corkjhooes. Sole* (ube tea. 
Of or belonging to Corkx Subere- 
us,ad;. 

A foimofrM. Corvus mari- 

ntM,niergus. t ** 
A greedy Corm'oMnt) or Glutton. 

Hellub, vorac.- .-/-,.*« f ' 

Co^tt for ^retfrf,^&timentum, 
far, n. fruges, annbna, Ceres, f. 
Standingcorn. Seges.eti$$ f, 

A Jingle corn. Granunn 

An' ear of corn. ♦ Spied. 

Tlx beard of corn. AHfta. 
Corn without a beard. Spica mu- 

tipa, velmutifla: ; ' 

Corn that' rifeth of the lafi years 

feed. Se|5es reflibilis. - • 

To gather or fetch in corn. Fru- 

mentor. 

A dearth of corn* I»cendi*m an- 

nona, . " 

Cbeapnefi of corn.* Aimon* vili- 

tas^eul^xitas.; 
Corn-fieldsi Sate, flk 

A corn-hft . Horrcum fctenari- 

um. ^ • • 

+ Corn-fiag 9 an herb. Gladiolus 
fegetum. 

f Corn-rofe or Corn-foppy. Rha- 

as, adis, u papaver lylveftre. 

f Corn-fattet or Cornwal-fallet. 

Laftuca agnina. ' ' 

To ttS\t\ With fait, to powder. 

Salem infpergere, condire fale. 
Beef well corned. Bubula probi 

falita. 

A corn of fait. Mica , grumus, 
vel granum ialis. 
A torn on the toes. Clavus, ge- 
murfa, pterygium. 
A ttynekf Comus^ f. 

A cornel-berry. Cornum. 

* A Cornelian fione. Sarda fc. 

gemma, firdius lapis j qu. Car- 
neolus. Ski 

-A tptntt-or nooks Angulus. 

A little corner. Angcllus,m* 
A corner or lurking holt.. Late- 
bra, f. latibuldm.. 
A corner of an boufe or walk, 
where men turn. . Verfura. . Coiners or turnings of high ways. 

Anfraftus, maandrL 

Corners 'or coins in watis. Anco* 

nes,um 1 m. 

Corners to bear up beams or raf- 
ters, Ancpnifti. 
A corner of a Jireet. Diverticu- 
lum, angipottus. €wntU Sertumj coroltju 

?w.coronula. 

* Corporal', or belong to the bo* 

dy. Corporal!*, corporeus, 

A Cmoral in stars. Manlputa^ 

t*9) dtcurlo^ • 

+ A Corporal or Communion- 

cloth. Mapp* menft facra In- 
ftrata, Hntcum milTatlcuu *;A Corporation. Corpus poll 
ticum. • • 

A Corporation or Town* dplur 
A i Moni „, A 0 tak S hi* corporal oatb f I* e; to 
The corner of the eye. Hlrquus, \fwea r upon a book or by the faith 

canthus. lof his body. Liquids jurard ; 

A corner-Jtone. Lapis angula* \<[or$oratly. Corpbrallter. " 
ris.- •" % ' 

domid or "with corners. Angu; 
latus, angular is. 

Tw$-corner*d $ that hath two cor- 
nerf. Biangularls, bicornls, adj. 

Three cornet* d. Triangularis , 

trigpnui, trigonalis, triquetrus, 

ad;. 

Four cornered. Quadrangulus , 

quadrangularls,tetjagonu»> < «d). 
FM cbrnerW Quinquangttlus, 

pentagonus. 

Sixcorner'd. Scxangulus, hfcxa* 

gonus.' 1 

Seven cornet'd. Septangultis,hep- 

* ionijltft- , a 

rgltr cornered. OQingulus, o&- 
agonus. ' * 4 Corporation or cetopflny. Soda- 
litium, collegium. 

* Corporeal or bodily. Coipore- 
us, corporalls. • 

COWft or dead body. Cadaver. 

A Corps du guard. PraGdhlttU 't 

The Corps of a Fribindatyi Prje- 

bendacorpo*, pradlumEcclcfi- 
afticum. x • - : 

* Corpulent or fat *ndgfrrflQb& 

fus,cra(Tusy • 

Corpulency. Obcfitas. ttaflitlei. 

To Correct or amend. Corrigo, 

. . Hmo, cllmo, recognbfto. 

(Many corner* d. Multangultts,po- 1 To corr& »r puntfh* Punlou ca* 

i^ahmc . . 1 ftigo, anlmadVerto. lygonus. 

Kigfit or firalgbt cernetd. Re* 

ftangulus, ortnogonius. 

Sharp-corncfd. Acutangjllus , 

oxygonius. 

Duu or flat cornered. Obtulan- 
gulus, amblygonius* 
Full of corners or nooki. Angu- 
lofus. . 

Made corner-wife'. \ A ngulatus. 

Set in d corner., Angularis. ' 

In a corner or privately. $ccrett>> 

clanculiSm. 

Fromcorner'to corner % or corner* 

hife. Angulatim, adv. 

A <&QiMt or fmatt Shawm .MU- 

vlna tibia, cornu. 

One that plays on the cornet. Co^ 

nicen,m» 

A Cornet or Enfign.. Equltpm 
ifepifiar, vexlllifcr equeftrls. 
ACornei-fifh. Bucdnum pilcis; 

A Cornet-cowcumber. Cucumis 

corniculatus. 

A Cornet of paper -that Grocers 
*fe. Cucullus, involucrum. 

* A Cornice or fiize at the the top 
of a pillar 9 Sec. . Coronis > proje- 

ctura columna. 

f To ttynilb one. Condylo pul- 

fare. • I 

* To Cornute or cuckold one. Cor- 

nua capiti Inferere,. alienum 16* 

ftum temerare, . • 

Cornuted. Cornutus. 
f ■ A CtyQQg *r corrody y mainte- 
nance allowed by an Abbot to a 
frvant of the Kings. Penfio ali- 

mentaria, Qcorrodlum.] 

*A Corollary or Inference.. Co- 

rollarium, porifma, n. 

* A Coronation. Coronatio. 

A (^oimtl or Colonel. Tribn- 

nus rtnlitum, chiliarcha. ^. ,<h 
Colonbedux. 

•A Conner. [Corottator,] of. 

fidalh coronaaiis , cadis quafi- 
tor*. To cerrefyto ckwkor chide find 
find fault with Cotttplb, ih* 

crepo, re^rthettfd. 

CorreUtd or amended. . GomaUti 

retraftatus,ftc. • 

Corrected}* a boolu Cafttgatus* 

eHmatus. 

A correlier of things done miff. 
Correftor, emendator. 

AcvrreOer . of manners. Cenlbr 

morum. • • • ■•■ - 
fA CofhSct of the ftapta Mtt* 
farius, fort. MertarHt*. , . \ 

^ t CerreHion $ or making better. 

Correal©, recognition llmatlo, 

emendatlot 

CorrelHo* or punijhment. Caftt- 

gatlo, fiifylidum. 

A houfe of correttion... ErgafttH 
lum fc 

* Correlative y related to one an* 
other. Correlatus. <■'■ '' 

* To . Correffond.\> Congruo s 
re^>ondco,corre(pondeo. - ! ' - 
*- Correfyondency or agreement. 

Congrultas, convenlentla. 

Correfpondence or holding intelii- 

gencc. Xo.nmerciuiyv 11 terarum. 

To hold correfpond nce. Literas 

ultrb citrodue traqfbitterr. . 

* Correfkondent or fuitable. Con^ 

gruus, confentaneus. • 

A Cetrejpondetit • or private be* 

fm f iend, Intimus, familiar] 1, 
conuliorum fbcius & particeps. 

* A CorreJPondcntjpne with whom 
we hold intelligence. abroad. . Cor- 
refpbna'ens. 

A CQtfiUQfrer curtain in fortifi- 
cation. .Lorica, cortina. . 
*• Corrigible- or that nidy be men* 
ded. Corrigibill^emenUUbiHs; 

*C Arrivals y xhaj court the fitment- 

fir iff. , Corapetitow,corrivales. 

* To Corroborate or jirengtben. 

Corwboro> confirmo, ratum A- 
cio. . 
* Corrofive. Corrode**, :i * Jo <?mW> eorruWpa. 

Tocorru^fw^^r^ V*k 
To corrupt or dejiroy. JfcwH 4yr 

enervo, . 

r 3 corMt or,$otl and mar*. 

prayo, agutpr. fFfoU i| co/T ? Qjitfi ti conftt- 1 -* cdjucI? or M 0/ fc«f« w grip, 

tit? u • - '1 MfcM. WWW ft, fiimptiis, . 

tio. 

Caft or cQtke in 
Fall tola. 

f fo/Mfytt orcofi-yqted. 
julor Crimea c%$njim» 
+ Couchant in Heraldry. Cubapp, 

To covenant faris*<#- padfr Cwwrf w Obduftus, ohm. 
tus,coiiftratu$,p.. 

Covered over or vaulted. Came* 
ratqs, laoroatu*, laqueatus* . 

trmt*. Tegmen, velaotot > 'tc» 

The coyer big or hiding a thing. 

Pmtextus, offucix, pL ft dkG- 
mulatto. hortauftt, lT«*#^«fw* covenants. Qcpa* ftum cover.ing 0/ cifcor. tagiorie afflare. 
vitio. fkio 5 caa- hk&wg«»g*oco/?. Sumptuarius'.. [To covenant vith tutting in of veftltp*, fls. ' %4 covering or c/oftog. Amiftus, \To corrupt cr deflome. Vitio* r^jttr ojt. e*/>iw/i 
Wultero, violp, owiftwpco- | ^^WWUii^fts. 
Tscorrqpt P r - W Emp, mune« 
ribu* torrumpo. ftum, paftto, conventum. ' 

Covenants of marriage. Spon(a- 

lia> um $ n. ' 

Co$& btnqwWinfr QfcipOr | Tie national' Covenant. Fqeditt 
ros, dapiilis, Sybariticus> aai. MtfiW, cams. 'fa* vrifrMjtotf Oplparfc, but& 

^:roitawqRtffe I flapfflfter. *4g. toiquu* judex Aiojtardmong<r. Pomarius^ia fij5>'vitiU.fi»W|W* CoTJit/e or binding. Styptlcus > 

pBttfe 5aniw> (&)p*h adftftogco^ 

Corrupted or HwjffaU lf«»c$r 

t4 corrupter* Cotwf&px* vitia?- 
S»ivif}«tt«r > «.trix.f. r 

^^orr^/iWfjwfcicfcw^ftftcorrt Coflmnett. AftriOio.dvi. 
Co/rive tree. Arbor Amm 
^{htptica. To t f% /io Covenant* fidem rc- 
gl^^^fwde^arn ejurarc. 

Covenantees. Confederate CQn- 

gus, 

^4 Cobtltt m Mnafiiry. Mo- ... 
nachorum vcl Monialium con- J -4- <wm 

vcntuij coenobiuin, monafteri- 1 Umbtaculumw 

Utt)» The covering of anhoufe mtbtil* 
or/fat* imfericitwvo, . 
The covering of pavilions. Peri* 

petafina, n. 

^ covering for tfaprhtities.hwn* 

barc> n. 

Mover ing of tmtrtk AdmiflTu- 

rajcomprefliojiaitvis^ (fls.) 
AiMmfa for a bed. Stragu- 

lum, inftraturr, tboralc, n. 
^ COUerC or *i^/)7g i>^sc«. JLari- 

A covert or finite*-. Cdnfiigium. 

Ajyum n ehfeflmi Receflus, 

As h opertum. q.d. locus coopcr- 
tns. Dumetum oalvum* 

*i* kelLjh caftfve. Confiftit ven- 
ter. A tQHtti or dijirel to carry wine 
orjwhlikgifo Oenopborura, 

A (£ott or cottage. Ga(a 9 dor 

njuwul^ gurguftiufn^tuguriura, 

* ■ ■ » 

. • ■ ■ 

* 

Caula> ovile* n. 
_ thatched 'finds* Ma- 
paJf^.magalia, pK n. 
^4 //«/t? co/tdge. Tuguriolumj 

cafula,.ftega, 

♦>4 Cottager. Cafularlus, villicus, 

pflganu?* 

CotWtl* GoffypiUm, lanaxy 
. _ . ^Vi ytm ox agree. Convenio 

•ImttaLii . '1. :. . * ' 1 itmwam tree. Ooflip 

bro ' * c ^t*im,fitotmpii<h. 

r- marcor, nu lues, x. 

tela, lab^$, A vlttoiti, n* | 'Atjtofrc 

AtorruptXorlcfs men, teiibmony. 

* Corruptive or apt to corrupt* 

T^Wfiju^.corrtiptivus, 

Corruptly. Depravatfc, vitfo«fc> 
Corrmly or filthily and naJWy. 

didfe . • ■ , , comprimo, velcon- 1 To fo^er or hide. VulO) tegpy 

oht<Jgo>.operip x cp-oped^ oj> 
cuft<*> occulo. 

To cover- or cvercajf. Obnubo, 

obfturo, ojnvnbro. 
To cover or conceal., Cclo,premO| 
difllmulo. 

To, cover or t bill one } in bedy 
(«V?r) Involvo .ftragidis 9; 
to cove* <w cloath* Yeftio , ami- 

cio, conveftlap 1 : 

To, coyerjor, cloaks* bufinejf. Irifu- 

CO. 

To cover the table. Infternsre 
menfim. rizonlum, prAcinaoripau 

A Corflet or amour for the body. 

Arrotura torpotis, paludamen- 
tuixi> lorica. ' 

Corjlen on .pihtrwen. Drimores, 

baftatf , m. 

* Corufcant .cr bright-finning* 
Corulhi9, rqtilans, coru^ns. 

* sACorufcatiotkorfitjU Coruf 
tario, fufgur« 

T9 (Ofttt or cfxat. Fraudare, 
fiUere ^ imppnere alicui t 

Cofenage y Cofening or cheating. 

Impoftura, fraus 5 ftclltepatus, 
fls. 

**£*fmopra$h]fi or the defer fyt ion 

oftkerrMltL GoOBognphii^ f. Cotton t or molly down* Lanugo, 
tomentum. 

white cotton* Leucortlum , leu- 
conicum. 

C<tnensl*\h. Xylinas^oflipinus, 
vcl villofus pannus. 

Involucrum dere, ihjre equam. . , 
To cover over. ? Qbduco^btendo, 
obn«9i fupwnt<?gpi co-operio. 
To cover with earth. Auobru^j 

inoeco,occo, 

7o cover with clay or dirt.. Deiu- 
to # 

To coyer withvoax. IncerO* 

To. cover an-ihoufe with tiles or 
fiaies. Imbrico. . 
To cover with. fitver. hxgtnto, 
To crter vphb gold* IleauVp* Cofinogra + Cotton-thiftle. Acanthium, 

^Cotton-rveedor cud-weedd Gna-. 
phalium, hcrba tomento/a. 
To. C0ISC9 or put together. Coag- 

componoy conftruo. 

horcopiprize. Comprc- 

nendo, compl^aor. 

\lo couch or* i*e<d<ttv*i. ProCUmbo^ 

cuba^profternor. 

Tp\ couch an eyi > or tahg ojfi tht 

t Oculijts do 4 Lcucoma + Covert-baron* Sub f tutett 8c 

potpftate vJrl. 

Covertly or privately. ClaactK 

lim,fecret6. 

Covertly, or clofily and {liehl ly t 

Coverture or covering. Cooper- 
tura. 9 f 

C overture or protection. Tatela* 

protedio*'. i 

X° t(Mtt°r.defire. Ciipio^expe- 
to, aveo, appeto. • - 

1 l4 cov.et>_ tamelUyy CKmcupifco. 1 

difcupio, affefto, fitio: 
Coveted or defired. Cupitus, <Je- 

fideratus,p. 

Cbvetom or very defirons. Avaruty 
cupidus,avidus, appetens. 

JLiCovetbus tburl. Illiberali9,in- 
hoipitalis^ 

A covetous niggard. Parcus, for* 
didus^tenaxL . 

A covetous fcrape or pineh'pemiy. 
Lucrio,trahax. 

Covetous or neer. Attentu* ad'- 
rcm. 

Covetotijly. Avare, avidfe, for- 

dide. Sea 

Covetoufnefi or covetife. Avari- 

tljj cupiditas, fl>rdds> ph f. \Tke covers of bookf. Sittybfij f, I Covaoufnejf of honour. Ambitio* 

foruli,m. , . 1 ^ * 

The cover of a rceU. Puteal, n. 

A-coverofa pot, &c. Opercu- 
lum. appetentia 

C-ovetoufnefior niggardlinejf. Il- 
liberal! tas, parfimonia. 
. To CQU&fa Tudio. 
covered*: Tegor, celor, ob- To cough out. Extufljo, ewuo. lA Cofwopelite er inhabitant of 'lictrabere, evolvere. 
faimidi, Cofinopolita, nv [JlCouch. Grabatus, feffibulum 

Confto, fto. v J jcubile, (^raturp. tegor, amwlor, &c. 
fa'vered* Teftus, obtefiu9, vela 
jtus, ^opr rtus> inftmtus, infiica 

tus, Involutus, vcftitus, p. 

povend with armour all. over.] A %tfo\%< Agmen,n. 

tataphraftus* : . 1 ' - - 

Covered, and ovcrwbttmed (the cough. Tttflfc 
A little cough. TuOicula, f. 

Thi chinteough. Pertuflift, tu£ 
rachltlca rutus, merlus,^ 

Covered about, s Circuiwtcftus 
feptus, . v . 
A youtig covio. Pullitie9,£ 

CEO^tn or fiaitd. Fraus,. dectp* 

tio, dolus malus. 

A colli <" tub. Labrum, orca. 

A Friars cvUi. Cuculluf. 

I (OttlOt 
J tOUtO. Poflcm. . ^ f To count or tw over. Numef^ 

If icould. SI liccrct aut fin cf- 1 dmumcro, recenftp* 

1 could not but. Hon potnlndl 

lebufd find in my tfiart. LtbeL 
AtWXii or broth. Juftulurtu 

The coulter ofaplough. Vomi 
vomer, culter, m. 

UcpUttCtl^ Conrttluht. 

A general Council. Syoodus 

cumenica, generate concilium 

General Councils holden. trfeit or fit in piact of I A iounWrpoifiif fit tmtmikt, another. Supfono* . Numerare 

horas. 

Tocountorqflemof* Duco, ha- 
beo, xftimo. 

To count hlmfelffure. Pr«(umO| 
confido. 

A Count. Computum. 

A cajler of coUntr. Logtfta, ra* 
tbnarius* 

Numerabi* Ubramen> n, libra Tocounmfeh coin. Adqltmtfc (Counterpolfoii* Antidotmu 

nurhmos. In. aiitidoftu , f. aleidbban^ 

Counterfeit, feigned, or dljfbn- — 

bled. Simulatus > dlfllmulatui, | j* cotmeM^urm. Oblloatl 
imaginarius. 1 ^ * 1 ' ~ 

Counterfeit or feigned. Plftitlm, 

cmentitus. altctha, iHutua tyorSio. 
A counter-rail. Ariticwnpate. 

m aritlcopatR, 

Counterfeit or fit out otbenoift The Council of Nice. Concilium Hf» computtbiUs* 
Niaenum, Ann.D0m.yx6Y That cannot be counted. Int 
The Council of Arttioch. COftci- rus, innutacrfcbilifc 
Hum Aiitiochenuni. M 4lC»ttnt Eurl. Comes 

TheCouncilofcmh*$e. C6tid- 

lium Carthaglnaft. 4^91 l* CfitttltCttattCe. Vulttis, 

n-ons, facics, f. a(peftu 
cilium chalwdonttnft- 4^3 oris j n. ffceft ttir. Fucatus^ pbrfbnati^ 

tuco(q3,fallax. 

•^1 Counterfeit of a picture^ ££ty« 

pum, apoflrapmim. 

Counterfeit coin. NumiWW adttl- 

terinus* 2* SP** 1 ? '* , * , J* *»* 

Gontrami<tf. Orleanct cilium Afelatenft. 9*3 tith Exlfttma Ipurium. 

^ counterfeit colour. Fuoh< 

counterfeit or chert* IJn£ 
ftor. • • Scrlptum I To countervail ftpnfc, cbrttbM Cbf)ftantilH)pk. | ^ g^oi countenance. Ingcnuu* 
Concilium CoJiftiintlfl^lIta^ 

num. ■ u *. I A chearful countenance. L*f a fa- 

A Council*boufe. Curia i vomA clc9ic«tHJTredtafron§,HllartsaA 

ftorium* I peftus. 

A Cotinell+chninw&t ' fetnacU- 1 A four fagged eountenanct. frl- 

lum, - I fte fuperciiium^rons hublla/*- tius. 

Cdunierfeited or made to tht lik+ 

nifofanj thingi Eflfthl*. 

Counterfeited or refembled. Ad- 

ttmbratus, tnweflusi ftfc 

Jt countervails the thhip. B<t *» 

r/ 1 £ar/ # Hcroina, herois, MW1HA tUM$^ig«**m. 

^ ©PttntTE^, Rjcglo, trtira , 
plaga. : r - p j/^ nilbeh! tJbf auft* 5 caperata 
Senat»il«.nfti^ I bus, protervus, mtltw. 

m\y ) countenance ; * Uok^ 

miounciMencu. Senator,^!!*- ' 

drut|a(ftlTor,«€iGii)(ifffim , - - 1 1 Of 4 gftofior. jhUenhtfrttemce. 

ACounceller of law. ConollW- | Vultuo(ils, fipettiliofli*, ^ Privy Ccuncellour. Regt 1 fth- 

ftbribjja & ftcretiOrlbdsiiOilfi- 
his. 

CounceUours of ftatei ApOle^H, 

patririU ro. T/^e cannot be counterfiiUdwilA- teait^fftHl. 
A counterfeit*. FlflfofJ (IrtfllttH ^J»f if k ' trfrttffttil £- 

A counterfeiter or- - ftfiMWl \ na# i c i n 

ojpoftiM ItWlttftWil r • . m 

-4 comvifMer of *mi >$$>& 

ftcmftatwhtdfuiin 1 

^4 counterfeiter of >nerii kBMh 
Ml r«ii«. ttUlt^miWUf. . To counttiianio ot cte&h 

CtiteNdl^ CoriclHurfti I no y amptift^ d^toW* To countenance ov inteurajtWht* I ^ r«r/o* countefftiitf. 1 Affifil . ^ , 

tor,aninrtotaddo. ' I tot 4 m. . I To dwetf ii# *fe WW».tW(tlt*% monitum, admojiitto. 

To CounfiX of give couiifel or atf* 

vie* Conlblo iunt Tht. (bid^j 
horfeor, moneo. 

To counfel to the conMry. Dif- 

foadeo, deterton , 

To aih^counfel. Conftlo cum 

Acc. . 

He asks cpunfel.Co^Midi 

He-ebb *4tty*4utfck CoftlW- 

tus. . ft-ll 

The askinfof dMnfeK Coftfttta- 
bounUHdnctj 
pudore fiiffufiw* ' ' 1 < 
To ' be fat iff wantetidnte 
befco, pudeho. , 

coMtirfeitMg i> rytmbjitid A counterfeiter of mony of iMi <* dstilltog-to tb* <*tfyhry< 

AduU*a»J hnVjtW' 1 }! • ; * MotHoJ^ c >\ n f< / • ; : \HVf*lefiofUknt* 

torfalsb* *.«.f:wr.lA "v 

«! touhiXfiUint; ■ Slltttfl^fo 
diflimulat^i 11 * ..... ai firndo, percelW. • 

A OPWnWf CaleultM,^badu- 
lus. 

A count* to 'cMHiinibdm in d 

^ co«»/t?r or pr if on. Career. • ' 

+Tteo0meroJ * Jh'if. PltfteftA ; ibco # 
navaKs. .In/- >'..■. ■ Imitatio, f. 

•rf cbuMerfeiilrig of mlfefutodfyt* 

Stellionattt^ m. " ' r ' - : 1 

iT^COUQttrtnptl* CpntracW/H 
i A tointtimffd.* MMt\0 

fetor advtfe ITo coVXtW.' : AH6Y(Um -(ttt-' T^^ftttmfffftffl^/ 

ibm , •» f dwt^liwl ag^Wf.- ' dere, in adverfura cui 7*t*k* MfloXhm coswfeh Pttctt I A countervail ance. ,ffi(J&lpteft 

monenti, difto audlen^em e.fft.- 5 dium% : ^ * • ■ " jj Countermines. Cunictni' eoritfi 

;celo. laprohibita-f : ' r 

mingi^ 5 Bom iff <Ae country* RKrlg^ht 

Rufticus, rmomki^mi^ 

i/»io^ of ^ coning. 

Ruftlcatlm. 

AfMlfofdjhioH ifttoHtotokn* 

C'o»/i/ r>-MI^ of ofWtMt failL- 

Uthh ttecwhtffi RurlColfenf^ 
ftlcqs, agrcftftp V^v 1 ^ v.- 

4« Vttu W)Jtttin *i +i * m et t[)e 

. WBr a« country. . tiMmm* 

itw$ ' 

HCountry.idmt C4l5»? 

^ry•«^^..N«Wa*4 , ' , 

Veftrttiv 

^4 emifiiikfg. 

yWtttfMhv llSI«^«fli^^(JJnrt1b. L Antapocha, f. iju abfdflW, 
Atomptot to iU bMttit/i t>& ITq counterfeit or V«»'M*<tf ri(#k no, conpefto. 


. ^ . JfaW? ?7*o counterfeit or imitaff, tHfa' cfttt." ! . I Connubio jungere. 

effort ^ <6HR}^ com ra pu ncru m . Vounterpoifed, Libratus,p. • # ^ V^ed»AjptUiiHI : . C^Wttrty libramcA combinatio, junfluraj A con- / I * » - * 
iMettffJJqgt* Adiunfttojf, ' 
A couptjt tecvt&fcfogswkb. Co* Vinculum* A mmofkhru Par 

-Duo* a* o. Bini.idi. ugum* 

uplttjttr tmp together. CopU- 
gentituY . . • - 

fa Wo. Bin! » * ft ix owr common com/h Nobis 

In more pofitum cft< . 
T**t$o*rfcourfe. Fac ut lubet. 
Totatehk courfe. Animo obfc* 
qui, five mofrcrn gerere. 
To *4? * co«r/e wftA owe. Ani- 
madvcrterc tn altqucni § ad cai; 
cub), ad examen vocare $ rati* 

onem ab aliquo exlgere. 

To tak£ a courfe with one by law. audacfau magnanimjtas* anlrao- 

C oarage or confidence. piduda, 

confidenda, animi prafintia. 
ggrt of courage. Jgnavia ,. p*H fecund 

fillanlmitas, abjeftio* I A cour Acourfc or firvice of moat. Fer- 
culum, miflus, As. 
T fir ft % fecom cour ft. Prima, tfWttltOtt* of civil. Humane 
urbanus, driltt ♦ ■■" ' 
Corneous e»;gentle. Candidus, 
nutis, lenis. 

C ourteout) as a Prince k. Cle- 
mens. 

Courteous or kind. Benigmis, mu- 

nificus. 

Courteous .or fair-ffoke*. Blan- 
dusj crfmis, aftabiiis. 
Cour teous or full ofcourtefie. ofc 
GAoCw. ' 

Courteoujly. Humaniter, perur- 

baniydTi liter, officios^, benis- 

comker. . JHp* Verbafculum, pa- 
ralyfis, f. f . " . '* 

•^COJCOmb. Stultus, ineptu* 
■tiLtyorftrdngt. Averfts. . 
Coy orjhy. Dilicatus, foftidio- 

Coy or fioward. Protcrvus, mo- 

rolus. 

Coymfi*. Avetfio, protcrvia. ft- 

ftus, As. ■ ; . C ante R. CourteQe ?* civility. Huma- <*w or chda, a Vwm addV Animo, VI t* ratio & nitas, urbanitas/ dvifitas. cetabula cancrorum To loft his courage. Elanweo > inftltuerp* 

^!aqgue(^'refr|ge^^jicio ffVrdi of courfi. Solennia ver- I menHa- candor Ltt&t&AAcrab-lowfc. Pediculus cancrl 

ms five infeulnalis. C ouragiom or vdliint. • Mifgna- bo. tounefie of a great for/pa. Cle- | •A'Crab- tree. Arbutus is* intrepiduij tafraftus, ftrol Courfe or grift. Cra 

J 1 ^^ , r . ;; .v'; 1 ^ \ Courfe ,or forry a#d 
ouravioHf or bold, Audax: * £{• I lis. 4ejty fid^ciA plenut. 

Nothing couragiom DegeUer 

ignavys, |imidus, abjeOus. Counefit or kindneft. Benigni- i^Crab or wilding. ' AYbutum, 

* v, ' ' ■ : macian>im,1nalum fylveftre. 

Comejte of fteech. A(Fabilitas 3 1 ^Ctafclf. Collar* Craaticurm 

C/tTdbotQ «• toayxoard. Proter- 
vu$> raoroflw, aufterq« # 

trfotrrc, Acerbus. cotrutas* 

•Acourtefie or good turn* Benefi- 
dum. cum 
Ac omplemeni. . Diftum popltt Flefterc cus, orjhortfmrdXjU* \ Crabbed or obfcHr^McilhSoU wucr^aav. Miwm^crafse. - confangumeu*. ; |vcr&,' 

To ire^j ow courfely. UHbewli- I A coufin by marriage. Affinis 

tor toQarep mate aedpere. 
* ^ CV>«rt/lr. i Spnlpes^ equus 
curiorius. . . . , , Procum- 

^ ©ourJti? «r C»rr*V*; Cur/br, 

flundw j j^t«rqwidut.\ 

^ f wwiw Wring** of- vp*i 
ter. Curruii decurfus, m, 4wJft* 

A-mtr-cwfe. Aquje-duacWi 
^ co»r/e or proceeding. Progreft 

fu% Troceffus^ fti. 

•f c wf*?rjwney. Iter, itfne- 
risjn. curriculum. >f 

^wrfrMfailing^ Ndvigatio. 
^4' conrfe or rafa < 1 . ^ . _ # . Acoufiner or chmer. Impoft 

^ boYfe-courfer. Hippoplanus, deceptor, falfirius. ^ - r - . i r<> tooK&abhedly. Tatorinura 

COUfert or i chfaii . Impono, * 

> ftaudo. I Crabbedneft. Aufteritas* feve- equomm inanjo. 

Courfersat dijfutathiu. Antifo- 

pmfta. 

■4 WttCt <^r dWff Area, f. /?mer tf« Uoufe. Atrium, n. igufltal ^ Agmen, u. grex, m. 

A CEotD* Vacca,bos, f. 
ACorvtfithcalf. Forda. . 

^1 wi/cA C$p m -yacca Jaftaria. 

Mhtle G«FP ox Heifer. Vaccul 
bucula, mveiica. ' The Court wherein judges Jit. til- I A Cmrs-herd na, forum. 

Court or fohmn meeting, 
mltia calata, plur, p. r tariusjtucolus^ m. vile, n. Ajrmentariumjb ntas. 

Strepito, crepo, crepito. 

To cra£ ^(aft .) at to cracky a nut. 

Collido, frango, conftingd. r-r 

nt(co,rlma5ago« r . 

To cra^kgY brag. Jado , exulto, 
glonor. 

A crael^or flaw. Rima. 

A cracker not fe % - Eitfgof, ftrepi- » 

cracker boafting fellow. Glo- Cuyftj j'tnpat i « "t^vr* frumifourt.. prztori- 1 w or ce/o/w vwfio, meatus tedL • .... • , , ; a I vilkiW Jfi^' p?n ^ nus. , a a - ia .-I,.,,- r — — — . f W Q»wrput one out of coun* \ A wackrrepe. Cardifex 

^^*i^.C)rcul^ {fCncXtt^ Erica /• • » « . I rJir^n^WU 1 " five ftppllpum li« 

The courfe of the Moon. Perio-, I bclloRHti.: \ ' ' 

S^lfS . m ; v 'f^dim of Equiiy. CanceU4 amumm 

^ tourfrof the Starf . Nixusa^ I lan a> a,Vff. * t 
Itrorqm^ # / . t iTh Court of Chivalry, or Court Qewfd, perculfusmetu. I baccifew* , 

To a cows thumb. ^muSimy^ J Acrackfrotfquib. Pyrobolus, 

A nut-trackjir. Nucifrangibu- 

lum. t Co'ws-parfntp. Sphondyluim. 

t ?w.fl«tfk/ f< Gramen tremu- [Cracb or broken. Fraftus* decree 
lum^phalarisDratenfis. ' Ipitus. ny^^ g courje oj nature. WtU ^1 CMftp^tis. . ( 

j . ^ , .ri' ,-Vrv. Yi 1 1 Ciwmv Com. Curia 

vlr 
To 
r#. W courfe or turn. \ To rntitt amiHreff. A licito. ftattojitfib} cpurfe. Aiternus^ . . . w 7 r 

5Sri'. » I Cwrt4i&£. Aulicus, adL I ?o^r7//*^^v^ 

lk*:>*m*-nnmea bt tourCeA CamJi^tfwiW^Wi/ ter, igoaV^ meticulo«e 

me Court. Auli&,aclv. 1 ^ Jft^Wf^, i^W, -or emm l;^Crac¥ttet or Tracking, dofr 

^)hnm™$ .nus, ignavus,ti- 1 lyra> f. 1*0^1^, .atuftu^wi, i 

SPira, rotula, f. .Vi),..^<i 
^CraDU/ Cunabula, incuna* 
bula,pl v n* cunae^f. 
To rocktb* cradh. Agitarc CO* Cowardite or comrdtinefi Ipu- 
fillaniputas, ignaviajtimiditas., , 

Cowardly, ignavus, imbeliis^ 

njal^ fortis* P 

Cucumer Cucumis Trunquf,, V^^tf^uV , I tas, comitas, urbanitas* . 

* Ifl a " * AcCowtam or C*rMi*. Curd 
aamftholafticamdefcendcrc. na. 

• AcSf^ ^ i *^* P Mo ^ lC ^ I u Couttefati or JUf - • J —J- — . I » 

^ (£ob)L. Monachi cucullus. 

v4 Cow/, i, 4 vo^e/. Tina. 

7^ COtor or tfoop ito/j. Proci- S Merctrik procumbere^in genua, fub- 1 cium Anjhton qradle tphw*H wiufeto 

The cradle of a Lobjter. 1 

ventticulus* ; • 

t&ttft or wafdnefi. Cjdlldlta% 

folertia, veriutia,vafrities,aftu- 
tia> f. aftus> dolus. 

or skill, or a trade. Artifi- uicurvar An handy-craft. Arsmecbanica 

A 

ar- with they ralfe up tbihgt. Tym- 
panum verfttile. 

T 7 crane up thing** Tollerc in al- 
tum^evtho. 

1 f Cranage^ or duty for the ufe of a 
Crane. Tributum pro u(u toll e- 
nonls, rcranagium.3 

<CranH or lujty. Sanus,integer. 

Cran^or merry. Hilaris, latus. 
To he pretty trank or well after a 
fickjteft. Convalefco.^ 
<8#*XtnMXorcleft. Crenatus. 

A Crann? °r chink^ Rimula. 

t A mpntln grapple. Harpa- 
go, uncus. 

Tocraft. Frahgo. 
To ccalft or mak$a noift. Stri- 

deo, ftrido, crepo, creptto. 
To crajh with teeth. Infrendeo. 
To crajh or breaks Frango, conv 

minuo. 

A crajhini or cracking. Stridor, 
Ibnitus, ftagon 

That maketh a crajhing or cracky 

rng. Stridulu^^ad;. 
A crajh. Collffio, fragor. 
A crajh or contcjt. Litigium , 
jrha. 

<£rafie« Infirmus, valetudina- 
riu8,cau(arius. 
Crafineft. Infirma valetudo. 

* Crajfttude or thickneft. Craffi- 

tudo, crafGties, denutas. 

A CratC^ crifr, or rack^ Prx- 

(epe, prafepium, n. 

To tX9!W or de fire. Rogo, peto, 
obftcro. 

To crave or demand. Poftulo, 
depofco. 

To crave help. Imploroopem. 
To crave imponmauly. Efflagit^ 
deflagito. 

Craved. Rogatus , imploratus, 

e/flagitatus, p. 
A craver. Pctitor, rogator. 
A craving. ^Logatio, petitio. 

Cyaving orcovetont. Avarui, pe* 
tax. 

cravinptefi. Avarltia. 

A(&xxbtn or coward. Imbel" 

lis, lgnavus,tim!dus. 

The cratD , gorge or crap of a 

bird* Ingluvies, veficula guttu* 
ris. 

To tuW or creep. Repo f rep- 
to. . . 

Tq. trawl or wriggle. Serpo. 
To crawl with worms , /ice, &C. 

Vermiculor, vermino. 
A crag-/^. Aftacusfluviatllis. 

The Crag, * difeafe of hawk£. 

Creta. 

To Cra?t or breakg Confringo. 
Crazed. ConFraftus. 
Crazvd or crack-brained. Male (a- 
nus. 

A crimp or nutnnefs. Torpor, I Crazy in health. Valeti^dinari- A ctafit<matt. ftte<Sa*tc 
Jt crsfi or tricki Tediittj fidla* 

ctsi 

Cfafiy or cunning. Callido$,fdl* 
IcH>cautus.; * ^ • ' - 

Crafty or ingemont. Ingenlolus, 

dadalus , artificiofui > tedtnl- 

cut. 

Crafty or fie and fubtte. Aftu- 

tus, *afer, verfiitav 

Crafty or deceitful. Subdolm,do- 

lofus, ftllaxjfraudulentus, infi- 
diofus. 

An old crafty fox. Veterator. 
A crafty fax*. VerfipelHi, te- 

nebrio. . . 

Craftily or cunningly* Callidi, 

aftuti, 8ce. „ - _ v . t _ 

Craftily or by craft. Aftu (abL) 

cxinfidiis. ^ 
Craftily or worlfttanly. Affabre. 

Craftinefi. Aftuda 9 calliditas, 

Veriutia. 

-4 Crag, w w ^cJ^ Cervix, F, 

colluoi. 

Acragorrockt Rupes, fcopulUS, 

petra,rupes pr*ruptsu 

Cragged) craggy^ or rougfr. Con- 

fragofus, petrofus, ad}. 
Totum or /if«/.Farcio,tnfarcio. 

Tocramorthruficlofe. Sdpo. 
7ocrtfwor fill onts belly. Ingur- 

gite. 

lo crampoultrty. Sagino. 
Crammed. Fartus, ftipatus, fit- 
ginatus>p. 

A cramming. Saginado, ftrtu- 
ra% for dura. 

T&tf wherewith any thing is 

crammed. Sagina, f. 

-4 crammed Capon* 8cc. Capo al- 
tilis, ftrtilis. 

*Crambe 9 or repetition ofwotds y 
faying the fame thing over and 

over. Crambe repetita , tauto- 
logia, 

+ Cram&Kltff *n herb. 

Rhefeda maxima, Sk. 
Crambo , when in riming he 
that repeats a ward that was [aid 

before^ forfeits. Lufus rhythmi- 
cus. 

TotttitllQ* Convcllo , contor- 

queo. 

To betaken with the cramp. Con- 
venor, contorqueof. 
The cramp. Spalrmw, m. (pafma, 

n, convulfio , diftendo nervo- 
rum* 

The cramp or cricl\ in the tseah 
Tetanus. 

One iak$n with the cramp. Con- 

vulfus,diftentus,p. 

pnefubjeB to the cramp. Spaftl- 

eus,-{pafmicus. m. 

TheCramp-fiJ??. Torpedo^ f. 
Acramp r \ron. Uncus, harpago, 
m. anfa ferrea* 

A Ctamptfn or cramp-iron. 

Subfcudcs terrea, falx, R. 

A Crahfe tf #rd. , Grus, gruis, 

c. g. \. ( ,. . 

A Crane or engine. Tolleno, fu- 
cula, grus trattoria, 
t Crams bill, an herb. Gerani- 
um. 

The great whetl of a crane jcrbere- us. 

To crcaft. Crepo* ftrido, ftrl- 

deo. 

To creaky as a doer in opening. 
Concrcpo. 

Creaking,. Stridulus. 

A creaking. Crepitus, ftrepitus, 

fragor. 

A cv eaft or utter part of an bp* 
ven. Sinus. 

AwziMl. Coagulum,cremor. 

The cream of milt\. Aphrogala,f. 

pingue laftis, flos laftis. Tocream or gather into a mm. 
neuu Concrefco, coagulor. 
11* cream. or beft part of a thing, 

Flos, pracipua pars* 

The cream of the jefty&c. Me 
dulla/ 

Creancer truji. Fiducia. 
cwatf. Plica. 

* To Create. Creo. 

Created. CreatU9. 

* A C reator. Creator, Condi tor, 
opifex rerum. 

* A Creation. Creatlo. 

From the creation. Ab orbe con- 
dlto. 

* A Creature. Creatura, F. 

A living creature. Animal, n. 
Ones creature. Humilis amicus. 

Tocreaturize)Ormak$one bk crea- 
ture. Dcvincio. 

A firange creature. Monftrum. 

* Credence or belief . Fides, f. 

To give credence to a thing. Cre- 
do, fidem habeo. 

* Credentials. Legatl commiflio. 

* Credible* Credibilis, probabi- 

lis, vcrifimilis. 
Cjedibh. Credibiliter, adv. 
CteSlt Exlftimado > autori- 
UM y gratia, fides, ftma. 
To creditone. Orno, decoro. 

To credit or truji. Credo. 
Of fmaU credit. Levifidus, adj. 
Of no credit. Infant!*, obtcurus. 
Creditable^ or of fair credit and 

account. Luculentus, honeftus. 

To be in credit. In honorc . in 

prctioelTe. 

To cracky bit credit. Conturbo. 

The loft of credit. Fama difpen- 
dlum. 

* A Creditor. Creditor, m. 

* Credulity or aptneft to believe. 

CreduliUs,f. 

* Credulous. Credulus, ad). 

A CCreeD. Symbolum, conftf- 
no fidci. 

The Apofiles creed. Symbolum 

Apoftolicum. 

The Nicenecteed. Symbolum Ni- 

cenum. 

A Creek, crookjr noohjo unload 

wares. Crepidp, f. 

A Crcekjr bay. Sinus, ft*. 

t CmitSlel* Funiculi nau- 

tici. 

Jo cteey* Serpo, repo. 

Tocrlepsn. Irrcpo. 
To creep forward. Pr orepo. 
To creep upon one unawares. Ob- 

repo. 

To creep towards or to a placf.Hd- 
repo. 

To creep all about. Perrepto. 
To creep lik$ a Vsne y lvy 9 orfuch 
likf. Eiro. . 

To creep into ones favour. Infimif 

are fefe in alicujus familiarita- 
tem. 

To creep or fawn. Adulor* 

Any creeping thing. Reptilis. 

t A creiaiice/or a bawk^ Funi- 
culus. 

t Crenelle **» Heraldry., Cre- 
natus. 

* A Crefcent or half Moon. Lu- 
na falcata, luna, lunula ; luna 
crefcens. 

CreiTejJ > *" herb. Nafturd- 
um. 

H tarden crejjis. Nafturtluiii te^ 
tenfe, r : 

t Sciatica crefer. Ibcris, f. 

} Swine s a eft. Coronopus Ru^' 
cllii. 

Water creffes. Nafturtlum aqua- 

ticum. 

t Winter <xeffes. Barbarea. 

A CrtffCt light or burning Bea- 
ton. Trulla rerrea,pharus. 

A crejfet to fel a pot i»t. Chy tro- 

pus. 

^CreO^^op. Crlfta,apex. 

Thecredofthekair. ^qUamefl- 

tanvditoimeh capillorum. 

The creji of an helmet. Conus, 

m. pinna, buccula. 

One that plucketh away the creji 

of his enemies W/we/.Pinntrapus 
The creji or mane of an Iwft. 

Cervix,iuba. 

The creji of a coat of arms. In- 

fignium gentilium apex galca- 
tus. 

Crefl -fallen or difcouraged. - Per- 

culfus, abiettus. 

That which kith <J cr^/?,Criftatui. 

a creuke or crew*, achinL 

Rima. 

A Cnvice or crdy fijb. Cancer 
fluviatilis. 

A creto* Sodalitlum. 
Cretoel or crule. Glomus fill. 

A Crttpee or crevet. LccythUs* 

umpulum, nimbus vitreus. *- 
A^tfb or cratcb. PrafepA 

A CrfbbU orfieve to purgpeorn. 
Crlbrum. ' 

The CrlClt in the neck^ Opiftho- 

tonus, tetanus. 

TbcrkL Stridco. 

A tttim. Cicada focaria,gryl- 
lus. " ■ ■ ■ 

A place full of crickets. Grjftlo- 

tum, n. 

A fenn-crickff. Gryltotalpa. 
A cricket or low Jiool. Scamnu- 

lum, Ce\ia. 

Crickftyaplay. Ludus bacullft 
pila. 

A crick$tin& apple. Pomum pu- 

milum. 

T^crle. Clamo. Vid. Cry. 
A Crier. Praco, onis j m. 

* A Crime or mif demeanour . 

Crimen, flagitium, faclnus. 

* Criminal^ if herein k offence. 
Criminatis, adj. 

A Criminal^ an offender ur guil- 
ty perfon. RcuSjtranlgfreflbr. 

Crtmfon colour, color pur- 

pureus>coccineus. 
r ° % Crtttge, to bow or conge. In- 

clinare corpus, d^venerari, ge« 
niculari. 

A Cringe. Geniculatlo. ' ■ « 
Full of cringing. Venerabiindus. 

^Crinkle* Corrugare , finua- 
re, contrahere. 

Full of crinkle*. Flexuolus, tor* 
tuofus. v 

A CrlppU < r creeple .Claud us, 
claudipes, clinicus , grallator, 
decrepltus. 

An old Cripple. Silicernium,de- 
pontanus, . 

t Criplings in Architecture X\%* 

na. 

* Crifit or Judgment. Crif s, f. 
A Crifont,^ child that i f- 

fcre 
i 

hat Baptifm." Chrlfmatis fivcba 
ifrriatis candidates. 
To crifPj enth pr fiizle. Tor- 

qrttpo, vibro x uftulo. 

td or curled. Intortus, crit 
i, talamiftratus. N 

iffring iron to crijfr or trim 
Calami ftrum,!i* 

[ijped or curled tuft of hair* 

nnus, m. in tortus cap! llus, 

bathcrifttd or curled bait* 
Crifpusjcincinnatus. 

Somewhat crijped. Subcrifpus, 

crlfpulu*, adj. 

Crifi or brittle. FriabUis, fragi- 
Hs 

*Crifialyor CbAjlal. Cryftallus. 

To CriflW or chriften. Baptizo, 

aquft luftrali tlngo. 

^CrltC^ Cratlcula, 

* ACritick or Scholar. Criticus, 

probe doftus, baud vulgariter 
eruditU9. 

A Critickor judicious per/on. Ho- 
mo fubattLjudidi, emuafta na« 
ris. 

Critical. Criticus. 

* A Critic if m. Critlcifmus. 
To Criticife. Critlcum agere. 
A (&V0ti)tt. Modulus quidam 

Muficus. 

*A Croeft or earthen tot. Olla, 

firoek^or Colly that ftici± to pots. 

FWigo. 

+ Crofk. , a dsfeaft of hawks. 
Spafcius. 

* A Crocodile. Crocodilus. 

AMind of Crocodile in the river 
Nile* Scincus. 

^ «0ft or little field. Agcllus. 
A croft or clofe. Septum. 

f ACroifadr. Cxpeditio five 

militia ficra. 

jt CtOfCtSI, i. pilgrim* Cm* 
Agnatic peregrinl* . 

f Croifes or Knights of Jerufa- 
lem. Equites rcligiofi. 

To txtite lik^a toad or frog. Co- 

axo. 

The crohing or rumbling of the 
guts with wind. Rugitus, us j 

Tocrvh$lih£a Raven. Crodto. 

Ttxcroklng of Ravens. Crocita* 

tio,f. 

AnofdfxOM. V<ftula> ankula 
decreplta. 

A Crony. Amiculus, congcrro. 
?A Cbronkaldifiemper. Morbus 
Cbronicus five diuturnus. 
To croofc or mahf crooked. In- 
curyo,recurvo, curvo, adunco, 
obliquo* • > 

To S^yroc^yor /ewttlefto, 
innc£to ? diftorqueo, plico. 
To crook^ or bend like d half 
Moon* Luno, finuo. 

A crook^or hco^ Hajnus, un- 
cus,^. 

A crookor boohed Jiick^ LitUU3» 
A fiepberdi crook^ Pedum, 
Crookf or boof^ in the end of the 

fable or hop of the crane. ForcU 

pesuneinati. 

Byhook^or bfcroob^ Quo jure, 
quiveinjurJS ? per fas * nefas. 

Crook^ach^d. Gibbolus. 

C roch^f ootids lorlpes, varipes. 
pegged. Varus,yalgU5.. Crookznccktst. Obftfous. 
Crookgd. Curvus, aauncus, ob- 
liquus, Jimus, camurus. 
Crooked or flopping forward. In- 

curvus. 

Crooked or bending backyard. 

Rccurvus. 

Crooked or bending inward. Pan- 
dus. 

Crooked^ crookjted or made crook^ 

ed. aurvatus,infiexus, diftortus, 

uncinates. 

Crooked or bowed round-ways like 

a bow. Arcuatus, finuatus, lu- 
natus, falcatus. 
To grow crookgd. incurvelco. 

A crookedftaff. Unguftus , val- 

guftus> R. . 

A crooh&l nofe. Simui > m. 
He i hat hath a crooked nofc&\mo, 

Crooked uPward 9 or camoife. Re- 

fimus, ad}» 

One that hath a crooked elbow or 

arm. Ancus> m. 

One that hath crookfd anclesfhat 
he cannot go. Scaurus>nt. 
A crooked hand in writing. Va- 

cillans lttera^vagansliteta. 

That is crooked and is full of tur~ 
tsings. and windings. Flexuolus, 

tortuofus, finuofus. 

Crookidnej!. Aduncitas > curvi- 
ta$, diftortip, obliquitas. 
The croohidnefi of ones limbs. 
Pravitas membrorum. A Crop. Cruxjft 
A Crofl or likg monument fetuf 
in the way. Stela* £ 
f A Crojfet in Heraldry. Parva 

crttx. ' 

A erofl. or di f appointment y Sec. 

Infortunium! ftuftratlo, adver- 

fitas. 

To crop out. Expungo, oblitero. 
Crop n atbwartyon adv. Trant 

verum 4 dccuffatlm, obliqut, 

Croji) crofiy or unfortunately. In- 

felTciterjiiifaufte. 

Crofiy or peevijhly. Inftnsi, pro*' 

tervi, perversa 

Crojfnefl. Protenria,jpervicacia. 

Croil or dij appointed. Fruftratus, 
delufiis. 

A Croft beam. Tranftrum. 
\ A crowbill , a bird. Loxta. 
ACrofl-bow. Arcubalifta. 
A crofs-clotb. Plagula. 
Crofs-legged. Divaricatis cruri- 
bus. 

To fit crofs-leggd. Incoxo. 

A crofs'path or crofs-way. Tra« 

me$, m. via tranfverfa> compi- 
tum. 

A crofi •piece of timber. Lignum 
tranurerfiunj tranfirerfarium. 

A crop-row. AlphabetMiu, tabu- 
la abecedarhk 

A child that learns the crofs-vow. 
Alphabetarius* abecedarius* cle- 
mentariuspuer. 

+ Crofs-wort* an herb. Crudata. IhecrookgdneJ! of rivers. Macan- 
drus,m. 

A crooking. Curvamen>curyatu- 

ra, flexiO) flexura. 

To go crooked or mate balk in 
plowing. Dcliro. ^ 

Crookedly. Curvfc. 

f To (rooftel % a Dove or Pi« 

geon. MinarrtO; R. gemo. 

To wool, to growl or mutter. 

Murmur*^ muno. 

To crop or Jhred off. Tondeo, 

pr^cido, excido 4 amputo, ab- 

Icindo. 

To crop or gather flowers. Decer- 
po 3 carpo,colligo. 

Cropped. Tonfus, decerptui* 

A cropper or gatherer. Stri&or. 
That may be cropped. Tonfilis, 

The Crop or craw of a bird. In- 

gluvies^ei} ventriculus. 
A Crop of com. Meflis 3 dmaj(e- 

Crop-fid^ Crapularis. 
To Crofjjj as to crofl a way. Obli- 

quo> t rameo, tranfeo. 

To crofl a river. Trano, trajido. 
To crofl or fign with the crofl. 

Cruce fignare. 

To crofl or thwart one. Adverfbr, 
infefto. 

To crofl or dij appoint one. Fru- 
ftror, deludo. « 
To crofl *»• ftrik$ out a writing. 

Diftungo. 

Crop or linear^ Adji Obliquus, 

tranverfusjlimus. 

C rofl or contrary. Oppofi tus, ad- 

vcrfu?. 

Crcflorpeevijh. Mpro(us > con 
tumax j protervus • , CrOfiee orBtfbopsftaf. Li 
pedum Eplfcopate. 

CrOfltt* Frontale, plagul cus leporinum. 

A crotchet. Simpla , fimirai- 
uima 5 modulus muticus, 
A crotchet or fancy. Imagination 
A crotchety a whim or mad con* 

ceiu Phantafma, n. Jymphatio. 

A crotchet , a trie {or device. 

Techna,ftropha. 

of crotchet $. Lymphati- 

cus.' 

To erOUrt) or bow down. Incuri 
vareft. 

To crouch or ftoop down. Subfido. 
conqulnifco, iuccumbo. 
To crouch or fawn. Adulor, ab- 
}icere (e ad pedes. 
+ Crouched Friars. Fratrea cru 

ce fignati, q. d. cruciati. 
To crotJO. Cano, canto. 
To crow like a young coclqel 

CoccyfTo. 

A crowing. Cantus, fls. 
Cocl^crowy a time in the morning 

Callidnium* 

To crow or vapour. Jafto, glori- 
or, canere triumphum. 
A Crow. Corvus> cornix, f. 
A crow of iron. Veftis, m. 

t Crow-foot^ an herb. Ranuncu- 

lus, pes corvi. 

t Crow-jprlickt Allium fylv( 
(Ire. 

f Crow-toes. Hyadnthi flores. 
•A CTOtDQ or throng of people. 
Turba, muldtudo , fircquehtia, 
turba confer ta. 

To crowd or throng. Premere 

arftare. 

A crowd or fiddle. Fidicula^ C 

thara. A aowder* F]%e 

* CWtWI* Corono, r 
Crw^^,coronatus 3 rcdimrti 

Crowned with lawrel. Lauita^ 

tU5, p. • 

A Crown. Corona, f.. 

A crown or garland. Corolla. 
A Ksngs crown. Diadema, ri. 
corona regia. 

A Crown given to him that fitll 

invaded the 'enemies camp. Co- 
rona valktfe* corona caftrenfis. 

A Crown given to him that firji 

fcaled the walls*. Corona nrara- 

Us. , . ■ 

A Crown or garland of Oak^gi- 

ven to him thai faved a Citizen. 

Corona tivica. 

A Crown given to him which fir ft 
boarded a Jbip. Corona'rtavalis, 
corona roftrata. 

A Crown given to a Captain that 

railed a fiege. CoWna obfidio- 
nalis, 

A Crown fent to the Emperor or 

General in honour of triumph. 

Corona trlumphaiis. 

The crown or top of the heady Sec. 
Vertex, apex, m. 

A Crown of money. Aureus 

mus aureus, coronatus. 
t Crown Imperial^ an herb. 
rona Imperialis. 

t The Friars crown-thifile. Car- 

duus tomcDtofis. 
A crowning. Corona tiojf. 
ACrowner > an Officer foe ailed* 

Quaftor homicidii,coronator. 
CritCibU or mhing-pu Vas 

fa(orfum,oila fiaills i yt*w. 

To Crucijie. Crucifigo , in crU- 
cem ago, crud afljgo. 
Crucified. Crucifixus, p. 

* A Crucifix. Crucifixa, f. Ml. 
imago ? &c. 

Crucifixion. Crucifcdo. 
To crttD, or Curd. Coagulorv 

* Crude, or Raw. Crudus< indt 
geftus* 

* trudity, or lac{ of good dige. 

Jlion. Apepfia,cruditas,f. 

A tXW or crew. SodalltiUm, 
grex. 

itel or mercilefs: Crudelis, 

atrox,ftvus, imr^itis, immanid, 
truculentus, Inhumanus. 

Tobecruely or *#erbife cruelty. 
S*vio, ferocio. " . 

Cruel or bloody. Cruentw, fan* 
gulnolentus. 

Cruel mad. Efferus, vefanus. 
Cruel fierce. Ferox , violentus. 
trux. 9 

^ ' troublefom: Impladdus, 
mfenfus. 

rcked. Ncfarius, flagiti- 

oius. 

r fevere. Tetricus, acerbus, 
torvus. 

Cruelty. Atrocitas, ftvitia, cru- 
delitas, ferttas, immanitas, tru- 

culefltia, diritas, acerbitasw 
Crytlly. Crudehtcr, a^rociter, 

y truculentcr , im- 

maniter, inhumaniter. 
A crttCt or crewet. Lecythus. 

A cruet with a pipe to drop out 

wine. Simpulum , fimpidlum, 
fimpuyium. . . 

endtof1erzy..G\<y CRY 
cut CUP 


1 mutfilH eiamlwwm tormc 

Totyxm,n*>"*Kf»* u * ™ 

tmoy cqfiithtei commimio. 

Crummed in K fotd^ p* 

AcrumorcrMmky(^ 
Tkepiihor crum ofbfia^Vc 

dulla, £ 

A crumming. Trltur^F. 
7 ha t may be crummed fmat . Frl- 

abiHs,adK # ^ 

TocrumbU* Comminuo, fiio, 
Crtlfttp or bowed. Inflexus,ln« 

curvus,ad|. . , 
CrumpJ/houtdered. Incunus hu« 

merls, gibbofo** 

Crump-footed* Loripes* 
Crumped. Camurus, ad}. 

To crtimfU* Corrugo, contra- 

bo,arfto. 

A crumple. Ruga. 
Crumpled, cr full of crumples 

Rugofiis, laciniofiu, tortilis. 

ToemttK * r cr J Crane 
Gruo. 

CITUPtf it or rump. Cltuis^ 
ropygium, uropjrgium. 
A crupper of an horfe. Poftilena, 

f. caudate, n. fiiccauda. 
ActVtlU PocUlum , culuUus, 

urceotus. 

To crufe or croft the Seas to and 
^.Dilcur(are,curfum obllquare 

To crufe or fpy out for booty. Ex- 

;t6rare2paiare, prgedari* 
? Crulfl prfqueeze. Comprimo, 

ar&o, angufto. 

To crujh to pieces. Contundo,con- 

tero, 

A lard crutt* Crufta> cruftum. 
A little crufl. Cruftula, cruftu- 
lum. 

A crufl of bread. Fruftum. . 
To make into a crufl. Incrufta 

Cruftldl Cmftatus. 

Cruftyyor that hath an hard crufl f j 
as ibelUfifh. Cruftaccus. 
©rUtCOW. Grail*, 
A crutch. Scipio, fulcrum. 
Hethat fcoetbvpon cruicbes.Gxzl- 

lator, m* 

A cru?tt Olla fiftilb. 
To ctg or rnep. Fleb, lacrymor. 
To cry or lament. Ploro, lugeo,. 

lamcntor. 

To cry or t<i«>/.Clamo,vodferor. 

To cry or jhrieh,. E)ulo. 

fo cry or proclaim. Publico,pro~ 
mulgo. 

To cry one mere]. Venlam peto. 

To cry quittance. Compenfo^ vi- 
ces rependo. 

To cry out as a woman in child. 

Parturio; Junoncm,Ludnam in- 
vocare. 

| To cry ott upon one. Incufo , vi- 
tupcro. 

To cry one up. Deprsdico , la'u- 
dibus effcro. 

To cry one down. DifFamo, infa- 
mo. 

p»e mightily cried up. Famigera- 
tiflTmus. 

To cry things in the flrcets. Re- 
rum venahum prjeconium face- 
re. 

Aery. Clamor, ejulatus, &c. 
A cry of hounds. Latratus, As. 
* Crjptical or /erwf.Crypticus. 

Cryflalyor Chriflal.CryRzVmyf. 
*Cryftatline. CryftaUinus: w 

C ante U. 

A Cub or whelp. Catulu$. . 
A bears cub. Catulds urfintu« 
A foxes cub. Vulpecula* 1 

A cubliarD. Abacus. 

* A Cnbej Cubus. 

* <7«fcfc4<^Cubicus. 

*Cubebs. Cubche* 

* A Cubit from the elbow to thi 
wrift. Cubitus, ulna. * 
One cubit long or high. Cubitalis, 
adj. 

Of two cubits. Bicubitalis. 

Of three cubits. Tricubltalis. 

Cucbanel. coccus. 

A CtttMtti'flOO!* Cathedra, in 
qui rixoft jedentes aquii de- 

mergebihtui' } fella urinatoria j 
tumbrella. 

A ClICltOlQ. Cornutus, cor- 
niger, adulter* maritus, curru- 

A Cuck$ld*mak$r. Stuprator, 
adulter, moechus, cuculus, nu 

A (SucftOp f Cuculus. 
f The Cuckoo-flower.. Cardand- 
ne# 

f Cuck$o+giUiflower. Armorai- 

da fyifcftrk 

t Cuckoos-pintle. Arum. 
To Jing lihg a cuckgoi Eandem 
cantilenarh canere. 

^Cucquean. Pellex,f. 

* A Cucumber. Cucumis, cucu- 
mer, mi.* 

The wild cucumber. Ancetumj 
(ylyeftris cucumis. 

A garden of cucumbers. Cucu 
mcraxium. 

Tkeexto. Ruma, f, rumen, n. 
To chew the cud. Rumlnor. 

\Cud*wort. Gnaphalium. 
A cuddy. Fatuus, ineptus, q. d. 
fubrumus. 

A CUtigeL Fuftis,baculus. 

To cudgel one. Fuftigo. 
A beating with a cudgel. Fuftu* 

ariutn,n. 

in cuerpo* Abfquepallio, nu- 

do corppre. 

To tW <>r buffet. Colaphizo. 
A cuff or box on the ear. Alapa, 
colaphw. 

To go to cmffs. Manus conftre- 
re. 

A Cuff or fore-fleeve. Manka 

lintearia, pericarpium. 

•A CUtraf 8 or armour for tlx bo» 
| dy. Lorica , armatura corporis, 
q. d. pcllis coriacea. 
A Cuirafler. Eques catapbra- 

ftus. 

To t\\%topickandchoofe p Libo, 
deligoj ftllgo. 

+ Cull me toyouya flower. Viola 
tricolor. Sk. 

* Culinary y of thckltchin. Cull- 

narius, 

t CCutDC^, a fort of Religions 
people once in Scotland. Cxjlco- 

l£yq.d. colidei. 

^ cutlanuer* eolum. 

Culler jtf drawn out of a flochsf 
fl)eepybeing not good for meat. O- 
ves re)icul*. 

The CtttttOUtf* Tefticuli. 
Cullijel or broth. Juscolf two* 
I ^CUllg. Stultus. A . ^ — , — k r'-r* Tapes/itwla* 

"itutus. I petum, tapete, n. 

~ tpboard or cubbard to hep 

M _ Us in. Pcniiarlum. 

f -j . , Arft-fmarty an I Afy belly cries cupboard. Aflfmus 

herb. PcrRcaria urens. . J eft in pattnls. 

Colo, I A ft polo or hover. Turikul? rottihda fornicata in furamls a- 
dibus. 

^CUW* Canh gregarius. 

cataphra- 

% 4 

A Curate Curio, curatus, rxcolo, maniuefado. 
* Culture. Cultura. 
A CUlWr Pigeon. Columba 
A wood culver. Palumbes. 
A culver-hole* Loculamentum 

columbarium. 

A culver-tail for joyning 

\nbuilding. Commlffura, arfti-l A cucb of 

or junAura. ' 

A piece of Ordnance called a I no. 

Cul&ttitt* Colleurtna, bonw | To curO er crud. Coagut 

>arda , colubrina , tormentun 
bellicum. Cohi na,f ?urd. Coagul 

demi-culverin. Semicolleurl- 1 A curd. Coa<mium, n. 
coaftu To Cttttlber or trouble* Molcfti- 1 lac. 
am creo,negotium faceffo. | A curding together , Coagutati 
^ burthen. Onero " 

gravo. ' I Wild-curds. ScMf cum lac; 

To cumber or hinder. Pnepedio, I To curMC, Concirefco , conge 
impedimento elte. Ilor, crUpor 

Cumberfom. Mpleftus# I Curdled. Coqcrelys , gtlatus, 

""^ ? Cuminum* Jcri(pus. 

without bool^. Edifco. | T> CUCC or heal. Caro, fi no. 

, ^ _ ^ Sanita 

Cuunilttf or skilfulrtefl. Ars, I tern rcftituo. 

peri t la, (oler tia^a rti ficium. iTobe cured. Recuperate 
Cunning or skilful. Expertus, I tudinem, convalefcere. 

peritus, ftlcrs. I A cure. Mcdcla, medicamcn 

Cunning or craftinefs. Aftutla, \A cure fouls. Cura ahlma 

verluda. I rum. 

, w ... ^ . <re or Benefi 

fcr, (ubdolus. I Ecclefiaftlcum, ficerdoriurrt. 

Cunningly. Solerter , oruden- J + ClirfetO or the warning by a ^ . m ~ » ^ » w » ■ tr 

Belt at night to put out fire and ter, aftutt, vafrfc, callid 

Cnnningh or artificially. 

brt,grapfticfe,cxamu(lirt!. \* Curiofity. Curlofitas. 

-A CunUg <v Coney. Cunlcu- 1 Curiofity or difficulty to pteafe. 
lus. I Morofitas, f. 

_ Feaa 

lum, cupa. I tio. 

Podllum. I Curiofity or neatnefi 

A Communion-cup. Caltx, ra. I ftudlum^ 

Agoldorfilver cup or drinking- 1 Curiofity or overmuch care. An* 
plate. Crater, m.. I xietas. 

A Colledge-cup with two ears. I * Curious. CUrlofus. 
Dlota. I Curiousyorbixrdtopleafe. Mora- 

A cup made liks a boat. CymM- 1 lui,difficil!s. 
urn. I Curious or affeSid. AffeQatus, p 

A cup for large draughts. Cya-I Over curious. Putidulus, ad; thus. 

A cup for good company, {ty- 
phus. 

To takg off his cups. Evacuare 
fcyphos. 

To takf a cup too much. Adbibo. 

To takg a chirping cufa Bibcre ad 
hilaritatem. 

In bis cups. Inter pocula. 

To cup oney as the Phyfician doth. 

Vefico. 

A cupping-glafs. Cucurblta ve- 
ficatoria. , 

f Tj:e cup of a flower. Nympha, pe- 

rianthium. 

A cup-bearer. Pocillator, pin- 

cerna, A calidbus feu caliculis, k 
poculis, h cyathis. 

Cup-Jhot or drunken. Prob^ po- 
tus. 

A CUpboarB to fit ylate on, A- 
bacus, abax, armarium, ftrini- urn, Delicatus. 
Curious or neat. Elegans 5 nltl- 

dus. 

Cur torn orexaU. Exquifltus, ae- 
curatus. 

Curious or too careful, Anxlus, 
follidtus. 

Curioufly or finely. Lauti,nitidi, 

nihil (upra. 

Curioufly wrought y ftc. Affabrt 

faftus, faftus ad unguem, cxa- 
muffitatus, 

To twh Crifpo, Intorquco. 

Curhd. Calamiftratus. 

A curl or curled lock^ Clndnniw# 

Curly a fort offill^ Scricum ai- 
Ipum. 

A <E,\ixW»yabiri. Arquata. 

A CUVtlOtWur bufiels oj eow 

Quadrimodium. 
ANX*L>g. Gregarius, vlllati* 
cus, vel domcfticuscanis. . - 

Currijh. Canlnus,ad; 
^&sm 

I t.. 
- v : - 

Cttrranjtt Cprlnthiaci. 

gcilutous, probata rt 

Currant money. Probui numtnus* 

bona & legalis moneta. 

Currants Tripudlum* 

chorea curfprla. 

* A Current or ftream. Curfiu 
aauarum, flume n, rlvulas. 

■that bath feven current $ or 

ftreams. Septemfluus. 

To Ctlrre a borfe. Depefl 

ftringo, defttav 

To carry or dreft leather. ] 

xere vel conrirniarccoria} 

go, depio. 
To c*rrv /avow. Captare grati- 

am, iniinuarefcle ; adblandior< 

A curry-comb. Stngil, ftrigilis, 
tru 

A Carrier. Corlartus,alutar!us, 

coriorum condnn 
tfepfc* 

y* carrier *r wmmw /fo 

{CurFor, veredarius, fiemerodro- 
jams* 

To cuffg or wi/fc M, Maledi- 

co> male iprtcor, imprecor. * 

Tocurfe one and give him to the 

Devil. Amthematfzo, devoveo, 
exfceror, diris devoveo. 

Acurft. ImpfcttHojexfecratio* 
malediaio. * 
Curfiu Die*. 

Curfed or banned* Execratus, a- 

BomiaatU8>malediftu8, devotus. 
Curfed or abominable. Execrabi- 

Mh detcftabllis. 

A curfed villain. Scclcratu$,ice- 
leftus, ncfarius. 

Curfedly or abominably. Nefarle, 
icelerate* fidefte, 

a dtrfftc? **** wtf^ft ^ 0- 

ngw/i/ .Clcrlcus de curfb. 

* A curfory USure. Praleftio 
curfbria. 

Cyrfory or bafiy. Extempora- Incuriofts Raptira, neus, praeceps- 

'Sw/orjr or flight. 

legligenfior. 

Curjmly *r flidHiy* Obitcr,levi 

brachid, negle&im. 

Curforily or hajiily 

currente calamo. 

CurO w ftrewd. Ferex * con- 
tumax, amarus, atrox, fevus, 
» «w% 0 jutfg, Fleftere po- 
pMtcm. 

* CUrtlll or, drab. Merctri- 
cula; 

To curtail. Decurto. 

* A gCumfn. Aul»um,ffippa- **/Mw*. Pulvillui. 

rd/t trfcereort the e/fcom 

r laW*. Cubitalc, n. 

Befide the cuftion. Nihil ad 
rqombum. 

f Lidies cujhion , a flower. Ca- 

ryophyllus marinus. 

* A Cuft or point. CuFpis, mu- 
cro. 

. jlflaflUArtolaganus, ooga- 

la, artogala. 

* Cujlody or tuition. Cuftodia. 

Ihe cuflody or ward of a child in 

nondoe. Tutda>f. 
He that bath fucb cujlody. Tu- 
tor, guardianus. 

lo put into cujlody or prif on* In- 

carceroj in carccrem compingo. 

~ Z. / Con(uetudo,afc 
ftetuda, ufiis, m. 

Cuftomorfajhhn. Mos,m. 
An appointed cuftom or faflnon. 

Pralcriptum/inftitutumjn. pne- 
(criptio^conftkutlo, ccrcmonla* 

F. ntus, m. 

AneviUuflom. Cacoethes, n» 
;f^ifi/ ofcuflom. Defoetudo, f. 

Grown ihufebycujlom. Invcte- 
ratus, p. 

histhecuflom. Aflalct fieri, in 

more pofitum eft. 

To uje a cujlorn. A<Tue(co. 

7o briagin ufe or cuftom. Affile* 

facio* 

To change hk cuftom. Defiielco. 
To lay ajide old cuftonit. Vetera 

inftituta aritiquare. 

To bring up ' ntw cujtoms. Inno- 

vare. 

Cuftomable. Ufitatas, ad;. 

Cuftomablyyor by cuftom. Ex,de, 
pro more velconfuetudinejmore 

maiorum, rite, ufuat&> adv* 

CuQom> toll or tribute. Vefti- 

gal, tributum, portorium, 

A Cuftomer or toV-gaiherer. Te- 

lonarmsj publicanus, manceps. 

The Surveyor of the Kings cu- 
ft^ns. Alabarches, ae, m. 
The Cuftom-houfe. Telonium. 

A Cuftomer of an Haven or Port. 

Portitor, m. 

That payttb cuftom. Vefttgalis, 

ad;, 

A Cuftomer or he that ufetb to buy 
of one. Emptor, adventor. 
Cuftomary Tenants* Tenentes 

per confuetudinem. 

* ^ CEuOOBt in Schools,. Cu- 

ftos, obfervator Latinitatis. 
A ©ufltrel or bottel to carry 
wine in. Oenophorum, n rum, penpeta{ma,cortina, fipa- . f A Cuftrel or Page that ufcth to 

Irtfroi W his Mafters Buckler. Scuti- 

GurtCOIUl* Humanus. Vide frr, fcutigeitilus. 

Courteous.. I To cut. Seco, Icindo. 

A curtriait or Courtezan. Me* » 7o o»t or mangle. Lacero,mutila 

retrix magnifica. To m or wound. Saucio. 

T*f tUrtClK ^/England. Jus cu- To cut or delve the ground. Pro- 

nalkatis AngUc. . rcindereterram,fiilcare. 
t jiCurtllaiie, * g*nfo> or ^cl^ . To <w or/e// tner, Exfcmdo. 
fsde . Outilegiutti> ft. i To cut or prune a vine. Puto/ar. maeh<rion, ends brevior, 

To CiirtOl. Dccurto.. 
CmtoOed. Decurtatus To cut or lop a . tree. Amputo, 
frond o» 

To cut fit hew wood. . Diffindo^ To tt or.praunce. Saltltare, To c«t or carve a /<o/ie. C«do, 

glomerate gradm. i lodpo. 

^ Ctll^icm^ PuMriir, pultina- To c«i or carve-capom* Caftro, To c*t or fare o/w « ji//. Reftco, 

praefcindo, prscido. 

To cut or dtp the hair. Tondeo. 

To cut or Jhave the beard. Rado. 

To cut or mince meat. Miautim 
concido. 

To cut or chip bread. Prsftindo, 

diftrlngo. 

To cut or flice. la Frufta concf * 
do, difleca 

To cut, backhand flajh. Cado,c«- 

j^fim ferio. 

To c«t with an ax. A/cio, cxaf* 
cio, dedolo. 

To c^f , o# lines de. Interfeeo. 

To c^f , as a Imfe does. Collidere 

pedes, interftrio. 

To cut as drinh^ ddes. Perftrin- 

gere fauces, acn fapore pungere 
palatum. 

To cut ones throat. Jugulo. 

To cut one to the heart. Morderc 

animum, urere hominem. 
Tor«/ a caper. Tripudio. 

To cut lots. Sortlor. • 

To cut a purfe* Manticulor. 

To cut grajior corn. Meto, de- 

meto. 

Tocut afunder. Di(cindo, difle- 
co^diffindo, dilacero. 

away. Abfcindo, abfeido. 
To cut away the loughs here and 
there. Difraro. 

To cut away the hgots. Enodo. 
To cut down the enemy . C*dere, 

contrucidare. 
To cut in. Incido. 

To cut in pieces. Concido , con- 

icindo. 

To cutoff. Abfcido , abfeindo, 

detondeo, exfeindo. 

To cut off ones head. Amputare 

caput, aecollo^obtrunco. 

To cut off delays. Abrumperc 

moras. 

To cut one off from an eftate 3 or 
to cut off the mail. Exharedo. 

abdico. 

To cut out. Exleco, cxfclndo. 

To cut out a garment, Delineare, 

concinnare veftem, foil. diQ>ar- 

tito vel difciffo panno. 

To cut out work for o»e, }. to fet 

him to de. Aliquid Sciendum 

mandare. 

To cut out worky i. to find one 

trouble. Moleftiam creare , ne* 
gotiuw.faceffere. 

To cut up a dead body Difleco.. 
To cut up a fowl , t Sec. at table. 

Difterpo. 

Cut, a Part* Scftus^ciflTus.. 

Cut or mangled. Mutilus, laccr. 
Cut or wounded. SauciuSt 

Cutfmootb. Dolatus,p^ 
Cut again. Recifus, p. 

off. Ablciffu9, excifus. 
Cutclofc. Accifixs.p. 
Cut Jbort. Prccifus , truncus, 
decurtatus. 

Cut in pieces or afftnder* Difle- 

ftus, diCiflfus^conciius. 

C ut athwart orcrofs^wife. Dccut 
fatus. 

Cut in two or four parts. Bifidus > 
quadrifidus. 

Cut or gelt. Ca(tratus,exeftu5. 

Cut or foundly in drttik^ Probfe 
potus. 

A Cuu SciflUrsuincifiira* J) A C 

carnl$,offiu 

A cut> ftaft> % or wound. Vulnus* 
n. plaga. 

A cut or lot. Sors, f. 

A cut or pee of bread. Tn&z 

panh. 

A cut or crofs to one. Cordoli- 
unr. 

Cut and long tait. UrfverO, 4 

cal?o ad calvum. 

Acuttedhufwije. Rixofa, ab^. 
rupta mulier. 

A Cutter. Scftor, m. trlx, F. 
A cutter or He a or. Gladiator. 
A. cutter in metals. Scalp tor , 

fculptor, m. 

Aftane-cutter. Lapicida, lato* 
mus» 

A cutter or Upper of trees. Fron- 
dator. 

A cArri^.Sciflio.(eaio,(eaura. 
A cutting off, Abfci(Iio,excaio. 
Acuttinginpieces. Laniatio. 
A cutting in the middle, Inter- 

cifio, interfeiWo, 

i A cutting fl)ort. Decurtatio. " 

Cuttings, or parings ■./Prjrfcgmi- 

na^umj n. 

Cutting y as bottle beer. Acris, 

pungens. 

A Cut-purfe. Manticularius. 

A cutthroat. Sicarius. 

* A Cuticle or thin skin. Cuti- 

cula. 

©Utter. Cultellarius, cul- 
trarms. 

A Sword-mtler. Madueropaus. 
^ QLUtltfiJlu Sepia. 

* A Cycle or courfe of the Sun. 
Cyclus folarls. . 

The Cycle of the Moon. Cyclusno- 

vendecertnalis , arlnus Metonin 
cus. 

A aOttt or young fwan. Cygtd 
Pullu5 > parvusolor. N 

* A Cylinder. Cylindru^. 

* A Cymbal. Cymbalum. 

* Cynical furrijb or dogged.CvtiU 
cms. . * / 

*A Cypnfsiiree. Cupre(Tus,F. 
fWM or fine linen. Carbafus, 
r • findon, lmtcum Cyprium. 


D mu A. 

#^Da6 or blow on the chops. 
■ Alapa. 

A dab of dirt. Afperfio, labe- 
cula. 

To give one a dab or blow. Ala-. 

pam impingere. 

To give one a dab^. to daft one* 
Afpergo. 

A Dab-cbickt Colymbus, major... 

ToliMtnthe diru In luto 
verfari. . 

To dabble ones hands in the water. 

Mamis aqu£ immergere. 

To dabble ones cloaths. CollutU- 

lare, conlpurcare veftes. 

A Dact, a fifty. Apua, R. nana 

fluviatilis. Sk Jucifcus, Wi. . 
* A Dotty I) afoot inverfe. ,Da->. 

ftylus. 

A 
AdaUier. Nugator , palpator, catara&a, area aquaria. 

A mill-dam or mitt-pond. Stag- senius. • 

A DaffMJll or Ba^notott 

TAWt • Narclffw, afphodclw. To Bag ones deaths. Collutu- nummolare, cmiffarluta. ^ Darke. Trfpudium% chorea, I Adarhfaylng. Jhlgma, D# gtl ? 

The Mofice-dance. Cbironomi- 1 phm. 

ca filtatlo, cMronomia. R. I Somewhat dai\ Subobftunrf, , 
A dance in amour. Pyrrhlcha I fubluftrlf, adj . 
Faltadow I Darl^ as when the Moon Jhineib 

A dancer. Saltator,mJaltatrlx, I *ot. Illunl§,ad}; 
f. \J>ark}y. Obfturft , abftoodltt, 

A company of dancers. Chorus, I teoebro4>. 

m. I To darken or mate dark* Obtieae- 

A dancer u\on the ropes. Fuitam- 1 bm, obfhiro, obtufco, lafufco. 

bulus, (cfwenobates. I To mak$ darfyoitb tftadow. 6b- 

A dancing. Saltatio, filtatus, I umbro, owco. 
m. , I To matg aarkyWitb clouds. NubU 

A dancing-mafter. Orchefte*,*; I l<vobnubllo.> ; 

3Damaje(fe filk* Dalmatlcum I m^ludio, m. I Towdkdarh^ Tenebrefco. 

(ericum. I A dancing~fcbool. Ludus falta- 1 It is darky or wduetb dar\ No- 

A Damofh garment. Darnatcena I torius^ I Ae(cit,lmp. 

five (cutulatt veftis. A dancing-room. Orcheftra. I He is dark-fitted. Callgaat UU 

Damaskjinen. Lintea more Da- | Full of dancing, or apt to dance. I oculf. 

Saltabundus. I Darkle ft. Tenebn* (arumXca- To dam up waters. Coercere, 
frxnare, oppllare. 

To dam up ones light t. AUenil 

luminibus officcrc , fivcobftru- 

ere^ lareorasveftium. 
Dagged. Collutttlatus. 
A Dag or hand-gun. Sclope- 

tummanuale. , 

To Bas/eep, i. to cut away the 
skins of if* fleece. Praetondeo. . 

A pockt-iaggtr. Sicula,f. 

A little dagger. Pugtunculus, 

madwrion. n. I waffiena elaborate. , . 

To tturctle or dag. Collutulo, I A Damask^rofe. Rofa Damaf- DanDeWotl> *»bcrb. Taraxa- lip. <Afcurit^,opacItaf. 
huml tiSlo. I ccna. " | cum, dens lconis. | A darkening. dbRtratio, F. 

A daggle-tail. Collutulatus , I Damask^ prunes. Brabyla pru- 
part.quicaudamtrahlt. I'M. 

fcagWCfcS* Lan* ab ora vclle- To dsmash s wsne.. CalFaclo. 
ris^etonft. \A mm%ormiJlrifs. Hera, do- 

ilias. • t A BaKftoaitt> w ™wb manm I wina^matcr Fartii # 
tie. Gaulapum^gaufape, n, gau- \D<tmes violets. HcFperis, vio- 

fapina veftis. lamatronalis. 

To Baton or vouchfafe. Dig- S^amtttage or loft. Damnum, 

nor-i \ diftendium, detnmentutn , n. 

JDailg An ^JvrQuotidie, in- Jaftura. dies, affiduS. 

Daily , an Adj. Quotidianus,aP 
fiduus. 

Dafttt? or delicate. Delicatus, 

dellcatiuus. 

Dainty or nice and fqueamift?. Dammageorhhrt. Noxa, nocu* 

mentuta. 

Dammage or injury. Injuria, 

malelicium. 

Dammage, or inconvenience. In* 
commodum, infortunium. ity -r * „ , 

Faftidio(us. \ Great dammage or mi fchief. Ca- 

Dainty or coftly. Qpiparus , (y- lamitas, pernicies. 
barlticus, fiimptuofus. I free from dammage. ' Indemnit , 

Dainty or brave. Lautus, exqui- ad;. 

fitus. \That bringeth dammage. Dam- 

Dainty or fine andhandfome. E- mficus,damnofus, incommodus, 
legans, comptus, concinnus. noxius.. 

Dainty , i. excellent. Eximius, If Dammage deer.' Damna de- 
baud vulgaris. r i corum. 
Dainties. DeUci««F. pl. I f Dammage feafant. Damnum 
A dainty dijb* Ptafpamentum. | inFerentia jumenta. A BanDeprat7 or dwarf. Pumi- J A BarUltg or dearlittg. Corcu* 

lio, homuncio, nomuUus, nanui. | lum, iuavlum, deUcif, (arum j) 

A danJepraty or dedh^n. Tcrun^l amafiat* 
cius, m. hilum. R. I To Bartt ^ **** ttnnen. &je&x* 

To DanDle« In brachiU gefto, I cio. 

circumfero \ motito, jaOor * I XXntd^r cockfi weed, btihim, 

jDaitB^iff^r /cur/ iff //* tfrf. I sera, F. 
Porrigo, forfures,m. (brdesfur-( Of or belonging to darnel. LolHi- 

f uracex, pituriafit, F, I ecus, bllariui, ad). 

Full of dandrif. Porrlginofts , I £>atft(ft * hl*d if cloth. If ml 
furfurofiis. I Tornaccnfci . 

tDatt^BrtC Tributum Da- 1 t Darrein continuance. Ult!- 

nicum. I ma Utb condnuatio mo pforo- 

t JDanf^BOir* Ebuiu>,cha- gatlo.^ 

mtafte, F. M Bart^. Jaculum, telum, pi* 

Danger* Pcrlculum , diftri- lum* ^iculum. 
men, n. I A dart burled or thrsmt. MUffle* 

To be in danger. Perlclltor. I mefiocylon, n» 

Out of danger. Sccurus. I A caftrng dart with a firing. 

In danger of the law. Obnoxius t r utum, tu% 
legibus. I A dart thrown out *f* towers be* 

Dangerous. Pcriculoffif , lubri- 1 Palarka,F. 
cus, dubius, anceps. \A dart with a barbed head. Tra* Danger oufly. Pericul^fi. lubrl- 1 guta, f. 
ct, fufpiciofe,incommodft, adv. j To Dainty difies.. Oxfediz, orum, \A Bammte Boy. Sacrum 8edl- iTohanglr* iDependeo^ 
cpul« , mattys , arum ^ dapes, ; ris devotum caput. I Darling.! Penaulus. _ # r 0 odart or call a dart. Jaailor^: 

Without any danger at all. Impu- \ A darter, jaculator. 
n&,adv. I Darting. Jaculatlo. 

flutto. I To TMtffy againfi. Aliido, ilildo^ 

affllgo, . 

urn. I * To Damn. Damno,condemno. I f DangfpalUt* It abundantly. J To daft or hit. Impirtgo , in^ 

He that drejjetb fu& dainties. \ Damned y a Tart.. Damnatus. I Affatim, abundii I tlo. 

€upedinarius. Damned, an Adj. Reprobus, I SDattft danhjfb , or moift. j Todajh orrun upon. Incurlo,. a- 

Dainttly. Opipari,4elicati,lau* j * Damnable* Dims, ad;., I Uvidu?, udus, madidus, hume- 1 ricto. 

tfc, njolliter, genialiter, &c. J* To Damnific. Damnum .five I ftus,humidiu(culus,mucidus. \ To daft as with water or 'dim 

Daimimfs. Lautitia. J noxam inferre. I Danh^jhneft. Mucor. Conlpergo, perfundo, 

A Bair8«wflffl. Laftarlus, m# I A Bantp* Vapor fuflfocatorlus, I To Banton ^ t"* cn * °»* of\ * &tfi iri/fc 4/>e». Lituro, obii- 

A aahy-woman. Laftaria,f. I mephitis, F. I heart. Percello,exanimo. tero, expungo, tnduco. 

A dairy-boufe. Laftarium , ca- I To damp one. Suffocare, ibpire, ] A Bapptri °* tight little feUowA Todajh or mingle 1 . , Commifceo, 

ftale,n.. Icompeicere. I Troflulus, punulus, bellus ho- 1 admifteo. 

^ ^atf" Canopy of State. .Co- I Dampift^ as in dungeons.. Sen- I mo. . I To daft one in the chops* Cola* 

nopeum regium, umbtlla penfi- tus fitu, mucldus. Dapper or ftrttceand brisk. Agi- phum impingo. 

lis. Damps fh orfomewhat moift. Hu- lis, acer, ftrenuus. J To da(h one out of countenance. 

A Daf ?g. Belli s, F. midiufculus. JDapUle. Color variegatus 5 Perceilcre, pcrterrdacere>atto- 

Afttikzvhen. Crex avis, R. if M BamftU g'V/. Virgo, im- j macula^interftinflus. j nitum reddere> conFondere. 
rinatrix, Sk. [ ella,adole(centula, virguncula. A Dare or Dace y a fift. LuciF- To daft ones hopes. Fruftrari 

A BaU» Valli$,convallis. | A namfin or damfon. Prunum | cus, Wj. Ibem, luderc expeftatioricm. 

To Dare or challenge one. Provo- 1 To daft out. Excutio, cxtundo. To BaUp or trifle. Nugor,tricor> [Hifpanicum (bra mo, nihil ago. A damjin-irce. Prunus Damaf- i co, laceflfb. To daft in pieces. Difcutio,coi To dally with wanton language, [ccna. " I A daring perfon. Audax^ auda- 1 Frlngo, c«ntundo. 

w# ' To Bam Salio, fclto, tripu- cuius. _ ^ | To dafts together. Collido^ A daring-giaj?. , Specukm au- 1 A daft or ftrohe. Plaga*l&U9* 

tfr. Uhaiau. Blandior, procor, palpo. 

To dally or play the fool. Ineptio, | dio, 

lafcivio. j To dance often. Saltito, as. J cupatorium , quo captantur a- J At one dab, 

To daBy or delay. Cunftor, mo- I To dance for joy. Getlio>exulto. I laud*, I At fir ft daft. PrimoalpeSu. 

ras nefto. A leader of a dance. Pr*fultor, Dark *r obfeure. Tencbrofus, I A daft or ftrokf t wiib.the pen* 

To dally with one. . Colludo , lu- m, trix, F. choragus. obfqirus, cajiginofus, opacus. j Litura* ■. 

dificor. I To dance a child in ones arms. XDarkjceat her. Coelumnubilum. \ A daft or mixture. Mixturt. • 

DMance k or wantonnef. . Lafci* I Motito, ulnis complexum ;a£tp, I Dar\colour. Color Furdus,£«- 1 Adaft of water or dirt. Aiptf 

via*. ' lagito.. I ticus, fuTcus. ... Igojiabeculav. 

H - D/ifbed u ■ * . \ • • •in* - - I^ffut^Ufla^li^Primilttx, (Muculum, 

luiiut, ■ - f I rora. * • 

Dajhed with water. Pertofus, I By breakjfday. Dliuculo, pri- 

^"{P*™ 1 ^- / Imomane- 

P*Jbtd out. lntetllbit, dlfpun- 1 &/#rt an A$. Ante- 

is u *£p* Ilucanus. 

Dajhed out of countenance. At \ his day. Lucet 

tonitus, perculfts* confafus. I It grows day. Dielcit, lucefdt, 

^ aiJX - o , .Broad day. Clarummane, 

confliaujj m. \ Clear dty.-Mtalta lux* 

A DaftarD or coward. Pufilla- MwiY&// Meridics, m, 
nimus, timidus, ignavus, imbel- Dayfarfpenu Dies proveftus. 

j?***- ^ . 5*m/tfy. Dies Dommicus, fcria 

DatC or *tcmm 0/ time. JEra f , (bits, ' 

c £ a 0 / a mn ™&* Tempus cunda. 
icrlbendh r*f/<to/. Dies Mar tis, feria ter- SBC ' cw - 1 — - 

nsf'lK"? P 14& ad * Stt "ius, ad,\ 

££ 4i day before. Pridiaaus. | To be or wax deaf, Surdcfco 

„ „ — .To Obtundo. 

ate, I Dm«a. Surdafter, - J - Quotl- IJwftr. Surd*, adv. 

1 Deafnej?. Surditas, fPtiat date bears it ? Quo tem- 
pore fcriptum eft ? 

This letter wjs dated. Data Hint 
ha liter*. 

Out of date. Exoletus. 

7c m* <?«* 0/ rfafe. Exole/co, 

andquor. ■ ■ 

*4 <w*e-{*(^ stem are 

daily fee down. Epheraeris,f. di- 

arium, n. 

A date-fruit. Daftylus, m. pal- 
mafruftus. 

Palmula The $ace of two days. Biduum. 1 1 raao, ago cum 

To deal gently. Mitfos ago, le 
niter ago. * f date like a pearl. Mar- j A vcorh-day tia. 

Wednefday. Dies Mercurii , fe< 

ria quarta. 

Tkurfday.. Dies Jovis,Ferla quin- 
ta. 

F riday. Dies Veneris, fcria fex- 

ta. 

Saturday. Dies Saturni, dies 
Sabbati. 

*4 holy-d*j. Feria,pl. f. dies fe- 
ftus. 

A holiday Eve. Vigilla. 
Half holy-day. Dies interrifus. garls, f. 

•>* DatMree. Palma. 
^ Jtyrfry, tf» 0jfte tft Rom* 

Datanus. 

* ADafive cafe. Cattis dadvus% 
dandi calus. 

To Daub, Uao,obline. 
f Dattgftter* Filia, natt, ^na- 

^1 A xrcita-. FiUola, f. A high Holy day. Dies afmiver- 

larius, feftum folenne. 

Chriftmafi-day. Dies Chrifti 
Natalis. 

Hew-yean-day. Luftratio , dies 

CirawiKifionis, Calend* Janua- 
ri«. 

Twelfth-day. Epiphania,F. 

. by* Lychnocai3,pu- 

rificatioVirginh. . m - - it - — • Diftrl 

Cfn * 1 buo% partior. 

O^r belonging tp the d*y, muxAT* deal or trtdt. Negotior, mcr« 

A dsjand an half, Sefquidies, To deal with one s or to ufe one 

The flace of two days. B^""" I A J f ' 

Three days. Triduum. 
Fdurdayr. Quatriduum. 

To give one tlxtime of the aay. 5a- I 1 am well dealt withal. Bene me* 

i? ta .... I cum agitur. 

To get the day > u to have the beiA A great deal. Abiindi, plus fa. 
«r- Vinco, viaoriamcohfe- tisfcopla. • 

-4 days-man or umpire. Arbirer, | -**r/> ™<*e by a great deaL lm± 

fequeftcr, difceputor , media- pendio magis. ^ w V* m ^ 

ft- iau * 1 pwMiwier. Ugnum ableg. 
AdavMbourer. Operarius con- 1 num. 6 

duftitius. |u deal-merchant. Abietarius 

fW/fit* Perftringo, confun- \ThedeaUree. Abie*, 
n i j « ^ .n^ M Aifcr. Diftributor, m. 

Dazled. Perftnaus, attonitus, M/>W»^/er. sine fiinn » . 

^n^f 115 - ^ I laciishomo 

vazl/ng. Corufcans, corufcus 

fulgidus. 

£ »a?B* BctHs, f. 

The blew dazy. Globularia, \ Falfe dealing. PerfidTa' "'dolus 

malus. Magnarius. 
Iriburio, n * Deambulation^ or fetching a 

Deambulatio, f. 

Dwinus, d«nrlo* Mnr.tr A., c J ' w I ~4-i**»efday. Cineralia, urn 

Nurusj fts; f. | n . diescincrum. if- Good-Friday * Pirafceue. es ; f. 
A* (bteria, pi. n. 

I2 gnaB Eaflei-iay. Dies pafcfialia*' five 

* Datmce* Salto. vid. Tp dies Ma& palcr,alIS, IIVe 

dd;;ce - 1 ^^1%. Dies pentecoftes. IU11I> wjcourage or jrtp 

Stupeftcia , obftupefa exanimo, perterreo 1 art-day y as in Term-time. Di- 
es faftus, dies juridicus five le* 
gitimus. 

^ mtovin >V no pleading nor 
fitting to hear caufes. Dies nefa- 
ftus. To be daunted. Dc/pondeo ani* 
mum. . 

Daunted* Timere percuKusjat- 
tonitus. 

A Date. Moneddla. 

Jo daw % or brcol\ a thing. Con- J The day of ones chi lining. Dies 

rW&e'' ■ f luftricus. J 5 

to mm or befmear. Lino,obli- The fir/l day of every month. Ca- 

l^imo, ungo. lenda, arum. 

ioaawb or flafter. Luto, gypfo, \ Dog-days. Fed* canina, capri- 

^ £2L j " "'^ „ ffciales^camcuhres dies. 

Todawboy defile. Obhmo, con- To Hodie, hodierno die. ■ 

n AJ . 0/^^. Hodiernus, adj. 

T« dat^b or fatter. Adulor, pal- ^fr^>. Heri, adv. 

, ... I The day before yefierday , or two 

D*S °!^l k ;f 0 ™*?<>- days agone. Nudius-tertius 3 qJ. 

uawbed. Delutatus, oblimatus, Nunc eft dies tertius. 

LUtrhpd n At a 1 ~ d V* a &* Nudius-quartus. 

V^edmtb gpldlaee. Cooper. Four days jince. Nudius-quin- 
cus auro. 1 ^ c ^ 

J**; Baton •/ <fe ^ dhucu- m w a /eight 

j*Baj;* Dies, dub. g. lumen,n. I craftino die. , D48rcB, 

* -4 P^4C(»». Diaconus, A. 

^Pe«w^. Diaconatus. | P«fe£hw presbytetirom.. 

peaiU Mortuus, demortuus, ^ Rwa/ Dea». Decanus ruralw. 

& l « m,S ' w • t . . : \ " to afellion. Cfiarus, di- 
or numm>d a$ the limbs are. leftus. * - 

Emortuus, torpidus. Very dear % or beloved TnrSmit* 

Dead or heavy and dull. Segnis, adj. 9 * ****** 

r/J! , J a Tl duSt At . . Animem!. 

To be dead aj(eep+ Altumdormi- \Adearling or darling. In deli- 
nl jj l . ciis habitus, amafius. 

wad drunk* Vinoobrutus. Pe^r/y. Conjunfte, chare* inrt- 
Struckjead. AttonUus, fidera- \tnb. / "**me>.um* 

%*f'„ .„ . ' r . I ^ Fames, penuria, dif. 

^ t e i' L ! n 3 uo l% f\. ficu,tas annona, iiopia rei fru- 

in the dead of the n tght. Nofte mentari^. tt 

C ^ U 5^ C9Yn em* dear. Ingravefcit an- 

A dead body. Cadaver, n. nona. B w 

^f^^^^ ama ' e > n -. 3De«tt w www* Solitarias, A dead cole. Carbo ext'mftus. 

Dead drink. Vappa. 

Deadfiejh. Caroinanima. 

t Dead-nettle or Arch-angel , dn 
herb. Lamium. 

To come into a dead place. Suo 

centurior. 

'f.Adeadpledge ormorgagvJAor- 

tuum vadium. 

A dead water. Aqua profunda 
&quieta. 

To deaden. Stupefacio. 
Almoftdead. Eneftus, femiani- 
mus, femianimis, femfnex. , 
Deadly> or caufing death* Mor- ftus. 

talis, mortifer, lethalis, letlii- Worthy death, or capital. Capita* 

n r ^i j,r, - . i^letlialisjdi. P ^ 

Deadly or doleful. Feralis, func- A death-watch, Scarabxus do- 

nM ja . . .. meftivus. Wi. 

Deadlier deftuSive. ExUialis, lo 6efcW«A<* Aiceq,ex- 
permciofus. , [cludo. ■ triftis. 

» Deam <»r y?i/c*. Refarcio, 
conluo. J 

3DWt&» Mors, obitus, lethum. 
nex, (necis.) 1 

Jit she point of death. In articu- 

10 mortis, in extremis. 

It is death. Capitaleeft. 

Death or Jlaughter of beaji or 
man. Occifio, cades. 
To put one to death. Morte affi- 
cere, letho dare. 
Tttt to death. Pcremptus > ccci- 
\ fus, p. capital! fupplicio affe- 

debar or hinder. Impedio. . 
Pebarred. Exctufus,p. 
A debarring. Exdiifio. 
To D Aa((» Deprimo, humllio, 
dew. 

To debafe limfetf. Abjicere fe, 
fibmittere fofces. 
To debife or diftarage d thing. 

Prettam mlnuere,vilem reddcre, 
affligere. 

lo debafe coin. Adulterare mo- 

netam. 

A debtfing. Depreffio , eleva* 
tio,£ 

* Debate <* «h*fi *>* tf> him ~ 

felf. Delibero. 

To debaie> difcourfe, or reafon. 

Dlfccpto , diflero f ratioanor, 

argumentor, arguo. 

To debate or quarrel. ConteftdOj 
altcrcor, litigo* 
Debate or Jhife. Litlgiam , diffl- 

dium, controverfla, concettadoj 
lis, contentlo. 

Debate in words. Altercatlo t 
jurgiura,n. • 

A jrienaly debate, Arnica C0II4* 
tio. 

A debate in law. Aftlb , afiita- 
tlo,f. . 

A debating or reafoning of a 

thing; Difceptatlo, diflertatio, 

ratiioctaatlo/ • . 

A debating or advipng with 4ner 

felf. - Deliberation 
To Debauch "it, Comimpo,vl- 

tio, feduco. 

To debauch or play the debauch. 
Lukurior, debacchor. 

A Debited*. Prodigus , diflbr 
lutus, nepos. 

Debauchery. Luxuries, el, f. pe- 
quitia. To DeCXtlt or pour out of one vej 
fel into another. Transfundojde 

capulo, clutrlo. j v v^^n jj ur j DeS<;iO| occl- 

do, liftgueo, confido, eonmmor. 
To decay or wither. Marce(co,de* 
florefco. 

To decay with age. Sene{co, con* 
fenefep. 

To decay or grow out of ufe. Ob- 
foleico.. . 

Tcwo to decay. Labo, labafco, 
incuno. 

Todectyofgrowworfe. Ruerein 

pejus,degenero. 

Decayed or drafted. ImmlnutUS, 

confumptus, exhauftus,eflfoetus, ttitbered. Marcidus 
To Decide. Decemo, decldo 

* Decided. DecUbs,p. 1 

A deciding. Dedfio, f. 

* A Decimation or punijbing 
every tenth Souldier. Decimatio 
leglonts. 

* A Decifion. Dedfio. 

^DecfDOer. Defcrlbo, dell- 
neo j detego) explloo , inter* 
prctor. 

The tittkg of a Jhip. Tranftra, 

pi. n. fori, pi. m. 

To fcecft ergdmijb. Orao, exor- 

no, polio, expolio, decbro. 

Deckgdor gamijhed. Cultus,or- 

natfl9,comptus,depexus. 

Decked with diveti colours. Va- 

riegatus. 

A decking. Ornatus, apparatus, Decayed or grown out of ufe. Ob* f (us) exornatio, expolitio. 
folettts. 

4 boufe. Colla* Jfus, ruinolus. 
letinedtoitka 1 confeftus,decrepitus 

Decay or failancei'OefcQto*, 
k$ } corruptela. 

iter decay. RulttiLf. txltiu *1> Dxlahn. D 4 )clamo. 
To declaim often. Declamitow 

A dectaimer* Declamator, m. 
Senio fraftus \jA Datamation. Deilamatlo n 4 • „ -guidus, cvanidus, 

exciduus. 

that will decay. Cafurus, ruitu- 

oedduus To "OtttnlCtyor die. Mprior, de- 1 go. declamation. Deda: 
tiitncala#> - 

* Declamatory. Declarator!* 
us. ■ 

In a declamatory way. Deelama- 
torie, adv. 

* To Declare. Declaro. 

To declare openly , orpublijh. Pro* 

pafo, publico, pitcfacio, dlvul- cedo4obooi declare or (hew. Oftendo Deceased. Mortuus^fatb fiuiftus. I monftro, demonftro, indlco^e- 
*>A Deceafi. 0tttus)de€e(fus,m. j prbmo. 
JDeceit. Frans* fallada, f. do- 1 To declare or teU. Narro, fighlii^ dectptio. propona Vergo, propendeo, Inelino. 

A declining of words. Declina« 

tio, fleftio, jfC . /. 
Declining age. Xtto vergens. 
That may be declined. . Dectina* 
Mils, flexllls. 1 

* x Declivity 1 or a fteep bending 

downwards. DecUvitas,devext- 
tai, 

*A Deco&ion or Tbyfickjsrotb. 
Apozema, n^decoftum. 

* Decollation or beheading. De* 

collatio. 

* Decorum or comelinejl. . Deco* 

mm, to ir^swn 
AutCQJlduck. Anaslilex. 

A decoy) the place, IlUdum. 
To decoy. UUdo, pelUdo» 4 

* To Decreafu Decrefco. 
Adecreafe. Decrementom, 1m- 
mlnudo. 

The Moon in her decreafe.i Luna< 

decrefcerif. v 
To nutter determine. DeceN- 
nd, ftlfto,>ubco. 

To decret or rtfolve. Statuo/Ote* 
ftituo. ' 

Decreed Decretus, (ahdtui,fta* 

tutus, p. 

A Decree of State; ContUtutlo, 

(anftlo, lex, f. edi&um % ftao 
turn, decretum. 

A decree of wife men. PrrifcH* 
ptum, inftltu tam,pladtnm^xU 

pma,n. 

A decree or judgment. Scntentlaj 

A decree oraB. Confifltdnu m 
A decree or purpofe. ProDOUturtti nis, (ubdolus , verfutus, vafcr 
falfax. dolo* I To declare 

no* >diflero§ edoceo F A Sotitdiers Debentur. Stipen- Jimalus. 
dia dfcbita five refidua. ~ Oolof* Debilitate or infeeble. En-, iraUdMe liter, falhciter, aftut* ties, verfutia, fraudulentia. 1 ft rot, ludo, lud tflcoiNi To deceive or mock. Ludo , illu- J ,nor, &c. cryo, dpbilib. 

Deodna^ej w good-nat*tr y d. 
Benignus, mitis, candidus. 

Debonair or courteous. Comis,af- 
febiUs. , 

Debonair, or airy and merryi Hi* 

larls,feltivus. ' 

3De60S0, debojhedor debauched. 
Seclcfatus, flagWbfqs. 
A &thU DebitUm, nDmcn, n- 

Debts upon account or arrearages. 

Rel!qua,orum,n» 
7b be in debt. Mre alleno obru- 
or, I n acre alicno faqi. 

To run into debt. Nomina fece- 
re,asalienumconflare. , 

To demand debts. NOtfiirii cxi- 
gere. ' • 

1c fue for debts., Debita confe- 

ftor. 

To pay debts, Nomen liberare, 
debita refolvere^s alienum dit 

folvere. j tor, deceptor, circumventor, 

Delted it in delu Debitoobno- 
xius, obarjitus, are alieno op- 
prcOitt. . , , 

A debtor. t)ebltdr. 
A debtor upon M or Bond. . De- 
bitor chirogrsipj^ripis.; 

* A Dec ad or number of ten. 

Decastdis. verfiitfc, vafri, infidiosi, adv, . , m a 

Dcceiifulntff. Cattiditas, vaftt- To declare folemnty. Indico,(is) diluddo. 
To declare at h 

vblvo, exfequ 
phictf depingo, 
To declare in . 

cxpedio, paucis compleftor. Deere- „ „ _ Annundo 

deeiplo. 

To deceive or ccuzen one. Impo 

k no, clrcumvenio,fraudb. • 

T<f deceive or wheedle and trepan 

Inefird , capto , lafto , feducb 
pcHicto. 

To deceive ones eupeUatioft^ Fni: I ft^i tue ri,' i partibus"ftare The Vmpires decree. Arbltrlum, 

9 cxpUco, ' m 

* Decrement or waftt. 

menttum immiiiutio. • 

* Decrepit or Jloeping with age. .1 
Decrepitus. 

^ Deere f ant. \. the Moon in ti 

lajl quarter, tuna decreicenl# 

* Bijhops Decretals. PoMJi 

inftttuta, Utera decretales. 

* Decuple or ten-fold.. Dccu 

To declare in frefence. Rtprjfe- J plm. 

fento. , \TotitCt1l*pfffinandftca\ill4 

Xo declm feely. Auiafterpro* ' him. Defimo, infamo. 

loquor, paUm profitcor, fiden- 1 To decry a thing for nought. edico, denuncio. probo., » v**.uf^tv , 

affliso. ' itupcrand lb be declared. Patefio, expla edifto abtogare Anti Declaratus 1 * Tb Dedicate * thing to holy ufe. iratus, narra- Dedieo, facro,confccro. 
pltcatus, 8cc. I To dedicate a Book^ DiCo *Tbe Decalogue or ten Command* ] * Decent, Decens% decorus Decalogu do, deludo, ludificor. 

To be deceived. Fallor, dedpior, I .tus, indicatus, ex 

fraudor, ludor, deludor. \ A declarer. Narrator, explica- nunciipo# 

To err or be deceived. Erro , ab- tor, explanatory ftc*. I Dedicated. Dedieatu* , conic* 

erro, hallucinor. I * A Declaration. Dedarado, cratus, dicatus, devotus. 

Deceivable.. Fallax. ' narra tio, ^xplicatlo, .explana- * A Dedication. Conlecraticry 

Deceived. Ctrcumfcriptus , <al- | tio, See. ( * ldedicado.f, 
fts, deceptiis , feduftus, lufiw, I To put in a declaration in law. The Feaft of dedication of a 
fraudatus. I Libellumexhlbcfc. < Church. Encanfe, pi. n. ' 

* Declarative. Narrative, de- * To D duce $ or gather one thing 
claratorius.. j by reafon from another. Deduco^ 

* A Declenjion. Declinado, fle* \ coUlgo^ radoclrtor. 
ng. rrau- I xio, inflexio. * To Dedull or Subtrall. Dctra* 
aio , ca- I * To Decline. Declino, I ho, flibduco. - : 

Todiclineatioun. Inflefto. A DtlD* Aftio,fcfaaim. 
.To decline or avoid. Devito, fii* I A Deed or writing. Syngrapba, 

gio. {.Utaramaio^Hgauot. 

To decline or decay > Vleut. Defi- Deeds or inftrufitents.. LiteWi 

cio, concido, labafco, , in pejus formula juris. A 
ruo. - \ A bavi Md. /BtmAtxmhfa 

'.1 nus» . _ , 

Deedt ptip, impoftUra. 

* December , it month. Decern 
ber. 

* Decennial. Decennalia. 

Decentla, decor* Decept bow downwardi 
Utair in war. Re* geft ** 
J>* <fr in times of pace* 
,(oram*) • ^ 

Akoddckd. B*fte&aum eludo. 

7i defeat and rtverfe a thing, 

Antiquare, reftinderc* fiiftoUe- return Malefa&am, male- re, irritum ficere 7a dfc/vat <w enemy* Profligsfre 

Meruifti ptaga*. / - " | ¥ 2tyta£, * dwr Jfcwi dtegt maeea , an ajftrmattve anj'#tr. 

Sane, fcitice t, videlicet, adv. 

Indeed} h) 'way of quejiion. Ka- 
ne verb* 

In very deed. Relpfi, revcta. 

J« tfe;f/eq 6& doing, Manifc- 
fte, manlftftb, adv. 

One taken in the v try deed. Ma- 
niFcftar^$,ad;, Defecates, 1 aio,apoftaGa. . Dcfcftus, m. 

revolt . Dcfe- To define or determin a contriver* 
fie. Litem dirintaw, decider*. 
Xty&ierf. Definite*, t>. 

* A Definition. Fimflo^ defini- 
tion 

* i>4foJtiw.befinitivutjdedfc 
rlu$^ adj. 

Definitively. Definite, adv. 

* A Deflagration. Deflagrado, 
Ineendium. t/jcf ; or tn pleadmg. De Devoured. Stapratus> violates ^ place of defence. Muniracn corrupt*!, proofe fcraftidoi ptprcgo, diffcra. pro. 
fero,protraho. . 

To May in judgment* Ampllo. 
To delay the time or linger. Qlh- 

aor, moras ncfto (cu traho. 

To delay wirse. MidgOjtemfCro. 

Afa/* Mora, cunaatio, cef. 

utio. ■ 

Mittle delay. Morula*. 
Without delau Inciinamer. 
confeftlm, Mlico * haud mora. 
Detapd ^prolonged. Compe- 
t J • comperendinatus. ft&a T g Deem* jM#,w f&iw*. Arbl- tum^ropugnaculum .cxiftlmo, 

reo?,cen&>. 

Deep. 

Jfctf wc/o/e. Recondite*. 

Deep or cuntting. CalliidhlSi 
ftt^t. 

Adeepfteep. Altus lomnus, nium, tutda, tutamei Patroci 
pollutes. • 
*4 dtflounr of women. Stupra- 

tor, conftuprator ^ macchu* , a- 
dulter. 

JLDifiouring. Compreffus, As; prorogates latus 

A delayer. Cuiiftator, m. . 
d delaying or prolonging of the 
time. Compcrendinatfojprocra- 

ftiaado, dilatio > prdtraaio > cun- 
(utio. propugiio. XIO, iefiouring of a Virgin. Stu- I -4 delaying !of fint* 

inn. < J menu Arnpliatio, f. ' ° 

defluxion; Catarrhus,dcflu- * Delegable or fine andpleafanu nor. Patroci- f ^ ntftufour wriwjr. Abftntfa ^»glta- Defended. Munitus. defeufus, Forciaton] Poflcffione; cxpiigoator, fde tio. 

Th deep or the Sea. Profundtm 
altum. 

} eepnefi or depth* 
Us.- i 
Profundi. /n,Wgtiwdi, pedtus^ al- trix>f. 

leddlltus, adv. . . \ A Pef efcnfbr, conftr 
vator, tu^or, aflertor, vindex 
propugnatQr> patronus. 

A de/endrefi. Patrona, defenfi Dcformo E lJWr. Fcra. 
A fallow detr. Dama>c. g, 

1 n4 deer. Cervus, cerva. 

A rein-deer. Ra A deforming. Deformado, £ 

* Deformity or ft glinefi. Defor< 

n r . . „ , mitas^ttirpitudo, iqualor. ' 

Defendant in a procefi. Reu^il * To Defraud or deceive.Dtfnw J 
defrudo wh of a fallow deer 7 or calf \ fenfiyus, yd}. A pefeafative againfi poifon.h 

lexi pharmacum 3 ?potrop«um, ,..^ ; v 

Defenfive. Defenforius 9 de- [ftggerere. 'hargi . ^ ^mcllitus, 
venuftus, ambrofius. 

DeleUableneflin &eech. Lcpor 

& lepos, m. lepiditas, venuftail 
clegantiai 

Deletlably. Jucund*, venufti. a- 

moeniter. 

*Dele8ation or delight. Qblc- 

ctado, volupe, n. voluptas. a. 

macnitat. 

* To Delegate or appoint.Dclcgo. 

*A Delegate, or judge delegate. 
Recuperator, dcltoratus* m . iptus * A Delegation or Commijfi Delegado. Hinnulusj 

US. 

Deer-hater. Formido , f. rcda 

cepdna. 

tieface or dhfigure, . ,Defor- 

h aeturpoj^ devenufto, debo- 
aefto. , 

igdiico, aboleb, dcleo. ? 
4>e/4r#dl Interlituj » defbrma- 

deletus. 

'ifacing. DeledOj deferma- 

op. . . 

Pe&HIattce iw default. Deft-] rum 
«us. . 

ieminutio* detra£tto * To Defer or put of . DiferoJ eher. Deletio procraftino. 

Deferred. DUatus, p. • 
Deference, or reftett. delatus. 

*D<fici 

iftipotentia^ peft or brUl^ Acer, lepidtu* 
* DefunS or dead. Defiinf 

mortuiis^fato&haus. 

Degi PefeChis , I 'Degenerate or degenerom jher, ad;. ^ bejicient or wanting Defici- [To itmnu Biaaaoro, gradu 

dejicio* dcturbo. tttu niulcus^iraperftdus. ij le deficient. Deficio. 

To Befie language. Execror, I auftoratio. 
obloquor, oblatno. 

To defie in battel. Provoco. 

l>^rf # Provocatus> p. .. 

itio* armo- Degradati Degraded. Abdjcatus A degrq r angifiniM$tcm« f » ^ftefile. Fcedo,as; cbnta- 
mino. inquino, coinquino, pol- 

mtr - . - , luo, dtturpo. 

k v *f al K<* «ta/e. DefalcoJ To defile or defiour. Vitio, adul- cond l ate. ordo ftu?, As § A flelf or mine. Fodina. 
^ Deliberate or taht advife. 
Delibcro, confulto. 

* Deliberate or advifed. Cpn&I- 
tusj con(ideratus,deltberatu$. 

Deliberately or advifcdly. ^ Con- 

<uU6> penficulatft, adv. 

* A Dtlibermon. ' Confultatio. 
delibefatio. 

* Delicate or dainty. Delicatus, 
mollis, effbeminatus, tener^mol- 
liculus, mollicellus. 

Delicate or neat. Elegaq% 

assart* gium. 

nigbthoodi tero. 

7b ^/i/e dijbonefty. Viol 

7i defile with dirt. Confp 
oblino* fubtraho, 

Defamedyor that hath an ill name, 1 contemero. 

Infamls, femdiiis, ad|. lo defile by incefi. mcefto 

public%. Trtdu- 

CO, 

defame behind ones'baci^ 

trefto. Irbjcbn&eie'ro/profeno., 

Infamia - 1 - * ■ - J 

lumnia. . . i poimtus, contaminatus 

Ittlt. Vitium, culpa, no* \ Defiled by adultery.' 

. jcatum, deliaum. 1 

A default appearance in Court, 

Eremodidw? 

t \ defa 

VidimonlUm deftrere. I A defilement, inq 

> * i. « V0n*t»6 padi namentum 

reddere buott feaum * Deicida, m 

( e/efl or throw down, corruptus 

/ ^ with diii * 

mundus, oblitus. Deje8ed. Abjeaus, moeilus/ 
*ADejt&ion. Abjeaioaninu. 
* ToDei(ie. I 

rum referre. Delicatemfi ordelb$hy x . Motii- 
tia, rhollities. 

*> * r I ^M 0 '™* s ^vis, djulcis, fc- 
Vmverfity. \ cundus, am*nus. 

DclicioHfh. Qpipjre;fuaviter., 

To Mmt orAeyM, De* 

lc^o,pBleao,peTOulceo,capio, 

moved, hilars, dxhilaro, recreo, 
reficio, delinio, 

To ^/^^(ncuODdcaor^ble- 
aor,amo,acquiefco,conquiefco. 

It delighmh. Juvit. \xtis pjfiftim. 
WwM Dehor 
inqqi Delighted with. Dcleaatus, ca-. 

numerum deo- 

• Deleaa* 

* To Deign or vouebfafe. Dig- J tio,obleaatio,voluptas,jucun- 
nor. j ditas,.libentia > obleaamentum. 

* A Dtifi. Deifta, antitrinita- 

nus. ft To Define. D$tip> termino. * Deity. Deitas. 
A Deity. Numen. 

^ DeUg, dtfety or put of from 

day to da). Comperendtnoj pro- 
gaudi um, prolubium. 
To tah^ delight 9 Voluptatem ca- 

pere, obleflare ft. 

Ddtghts. Delirium^, deilciae^f. 

Delightful. Jucundus, lepidus, 
ftftivus^dj. 

Delight- 
Delightkmely. Pcrjucund^, de* 
leaabiliter, lubenter, tiu$> tif- 

*ToDelimate. Deltoeo. . 

* A Delinquent or offender. De- 

linquens, reut. 

* Delirious or dotint* Delirus. 

To flelitier free from. Libero> 
vindico, ab(blvo, eripio, c^cpe- 
dio, eximo. ' 

Tod.lfarigive> or commit in truft 
toone. Trado, committor man- 
do fidei,concredo. 
To delivtr a thing «sk$d or called 
for. Submirtiftro. 

\To d. liver Otto ones power or puf* 

feffion. Mancipo>as; mancipi 
do. 

To ditivcr or nf*h$ rejlilution-. 
Rcddo, rcpono. 

Xo deliver an errand. Mandata 

perago. ' m 
To deliver in difcourfe. Narto, 

doceo. 

To deliver up. Re%io, 
To diiiver up or yield. Cedo, de- 
do. 

To deliver up or betray, Prod(^ 

To deliver a woman in child. Ob- 
Retdcor. 

A Deliverance or efcape. , Con- 

fcrvatio, llberatio, eflugium. 
U wbmans fafe deliverance. In- 
colume puerperium. 

To be delivered of a child* Pario, 
parturip. . 

Delivered from } or made free. Li- 
berates, vindicates, expedites, 
ereptus, abfblutus, p. 

Wivered or given, ^raditusyp. 
Delivered^ or refioreJ, Rcdditus, 
" 7" V *7*'* iw" - F 'Tr ~} w 
DemMlB or require. Exigo, m 

S? ft fc r T ir °; , , To Dm *** Oemorari, 1. to 

£tap Vindico, depofco. ; fcewlotjem feu moram aaioni 

To demand a quefiton. Petp, \p • [(objlcet'e* 
terrogo, percontor, fcifcitor. To depart or dye. Vcccdo, fttU 
fungor, diem obeo. ; ,* 

Tprf^drr from the nuib,. Abtf* 

vero. 
- >»r *ft indlco, .r, ^ ' $eSS [^S^SSl 
you demand for it i Ouan- : MaaA*tm*aZa* • ^ ^m^-Ai- _ \T<> depm from the Mvetty and* 

aemmt.ar delay. ( Mor2% tra- ;l ^ - » ti indicas ? 
To demand a lo dqap, and go to Another -place \ 

TranCnigrt) > cml * ra > Antrum, I Departed <r 'gone', frofrdu*. 

debitdrtmdepecunii;"" " " " ' SZ^rJ-f ™^ «tib«lum, | PepmMordead, To demand counfel of one. Cofl- 

fialo, cur*' Acc; * , 

To demand one to wife. Ambire 

nuptlas alicujus. 
^arhefily to demand. Efflagito. 
Demanded, Requifltes, interro- 
gates, poftulates, petitus, inter 
pellatuf, conluitus, p. 
A demander. Petitor , poftula 

"tor. V. r 

A demander of queftions. Per 
con ta tor. 

A demand." Interrogate, poft^ 

latem> pe^ido, quxftio, ifi demand, Iniquum po- clamp* :%cus,As. 
«bdsn»ln a rtckg, Spctunca, f. 

den for beafis. Cavea, f. lu- 

A foxes Jen, Fovea. 
F*ll of dens. Latebrofus. 
To denie or Dftof . Nego^ as % de^ 
nego, inficior, tntidw eo, refra- 
gor, diffitcor. A 
Todenyjtifly or utterly., AbnegQ* 

pernego. 

Xoskny wifbanoatb. AbJuro. 
To deny by becking and nodding. 

Abnuo, abnuto. 

To deny with a loud' vokfr Uti Dcfunftu^de- 

mortuus. / 

■A x departure. AMtes , recetfusi 

m. abitio,difcetlio, f. 

A departure or death. Dccefliu, 
lobites, (As.) 

The departure of the children cf 
Ifracl out */Egypt. Exodus, f. 

A deporting into fome fob t try 

plow . ScceifudLm^ fecefliOi f. 

A departing fim, one, pUc* to 
dwell in another. Demfgratlo^fi 
A deputing or going on s jour* r 4 
uivered^ffent)Ordifburfed. 1£* 

rogatus,pi ; 

Dtl.veredor eafcd> Releyatus,p. 

pd'rvercd of childy or young. E- 

hixus^ connixus 3 p. 
A Deliverer. Liberator, vindex, 

*A Deliverance^ delivery^ or dij- 
charge. Liberatio , expedido, 
abfolutio, f. 

A deliverance of goods to, thepof- 

Mion of .another. AdMio, f. 

I A deliverance out of bondtgeMz- 
numilfiojf. . 

A deliverance fiom danger. Con- | 

fervafcio. - 

A deliverance of a woman with 
child. Enixus, partus,connixus, 
m. puerperium, n. 

The Delivery in f peaking, Pro- 

nunciatio. 

^^w-neiuce. iris,.fdis i f. : 

* To Delude^ ormock^and dfcceive l 
ope. Ludo* dcludo, iUudp. 

To delude with fair Pretences. L^- 

. I Oo, ihefco^ ludos ncio. 
Deluded, Delufus,p. 

A deluding. Irrifio , F. irrifos, 

As. 

*ADe!ufion. Delufio. 

Delufions. Pr^ftigias^arum,^ 
To Ktlbiordip Fodioi paaino. 

Adelvef. Fouor* ' > t 
*4- flelttSe or foundatjop of wa- 
ter. Diluvium, pWvi<s> aHuyio, 
inur£at^ 

domiof- padimonium?ie4M 
(uum- pU ftulatunf. 

A little demand. Quasftluncula, 

interrogaduncula, t. 
Belonging to' a demand. Petito- 

riiu, poftula tortus. 
To nttnttn bwfilf. Qerercfe- 

A demeanour. Habitus , geftus, 

ftatus, m. • 

Good demeanour. Boni mores. 

Demean* jDemefo*** 

Patrimonium, opes avitx. 

* A Demerit. Mentum ; culpa. 

Detnt in compof. Dimidius, 

I iemi. , " ( ' 

A Demi-rod; Semideus.' 

A DemiJance. Lanccola , yelt- 

taris hafta. * s ' 

A Demi-cannon. Tormentum 

belticum minus, dimidius ca- 
non. 

*7b Demife by will. Donare 

teftamcflto, legare. 

To demife by leaje. Locare, elo- 

care. * - 

* \Democjracy or popular govern- 
ment^ Dcmocratia, regimepPo? 
puli. . 

* Dewocrtticttl. Democr^ticus. 

*To Demolifh: ; : Demolior , di^ 

ruo, fiibverto. ^ 

* Demolition, Subverfipj demo- 
lido. : 

* A Demtiror fpirit. Dxmon. Tb;deny to do a thing. D?trff Sto; 
Denied. Negates, p. 
A denier. Inhciator, negator. 
A denying. Negatto,inf{cfe^o,f. 
A deniah Repulia, f ? 
Silf -denial. Abnegatlo fut. , 
Of or hehnghft ]to denial. Nega- 

tprius, ipfici^toriu^ 

*A Denier or penny. Denarius. M 

^ DenifOtt or Denizen. Civi- pendeo k. 
tate donates. 

A Denifon or free citizen. Muni- 

oeps, civis. ^ 

* To Denominate. Den»mino. 

* To Denote or mark^ Denote. 

* To Denounce. Edicp,denuncio. 
To denounce war. Bellum indi- 

cere. A departing oyhMng afidfi Dt 

gre(fas,m.digrrfi6|Rr., ,/ 

T ° flepeacp or acquit. Abfelvo 

remttto. , * 

A dep eachin(. \ AbO>lutio, f. 

• DcPeculotion or pillaging. De^ 

* To Depend er.bang down. Pen- 
deo, dependeo. 

Tb depend of. Confto, Cond(l* 

To depend qr rely upon one., Con* 'jvmih Pat. nitor, cm AbU 

di 

Tfkecaufedepi 

. . ^ J?emonia<us, 

* To demonjhjt;. Demopftro. 

* A Demopjfiation. ,\ ppmonftra- 

t io, apbdixig, f. f . * < ' 

* rDemonftra. iv . Apodifticws , 

c* .... i* ~% r ■ i . v # r ^ * 

demonltrativus. 

Detnonfiratively. : Demopftra- 
tivd. 

*®W^.#-Dtmfitr' % a 

Arbiter, ftquefter, judex Sodo- 
2>Cmttf e orlaMth. Vefecun^ 

Demise or vtfervy. T«c/ternUB, To denounce openly, Proteftor, 
profitcprl 

Denounced. Denunciates , de- 
claratus, indiaus, p, 

A detn u tcing. Denunciado, in- 

diata declaratio. 

To t>tlxUxt land. Agrum.ex- 

urerey cpjere terrain Devonlcn- 

^tmmritu. 

^Donfity or thick^efs, benfitas, 

Client. Indido, incido. 
Dented. Crcnatus, p. To depend one of another byntutu- 
<jl fionfequence. Reclproco , co- 

nereojnjuteife^inferre. - 

* Depehdance. ; Depcndenda, 

* Dependent. D'ependens. 

* To Deplore or ti»MJ.'.DepL 
ro, lament or. 

* • Qephrakle. Deplorabllis, fo- 
neftus. 

* A Deponent or witnefs, Tcftitf 

juratus.. 

* A verb Deponen\, Verbum de* 
ponens* 

* To. depopulate or unpeople a 
country* pcpbpulor. f 

* Depopulation or hying waft. 

Depopuladp, vaftatio. - 

To flepojt himfelf, Gcrere feft. 

* Deportation or carrying into ca- * » JL dent or nonh in a leaf about \piivity. Deportatio. theses. Crqia,f. 
T DentCljtf in ArchiteUure. 

Dentuli. ^ '.; ( 

* A -Dentifrice or powder to 
cleave the teeth. Dentifridum. 

* -a Deoi!anfl> i. % *hurje#m% [he, Deportment^ behaviour or cans* 
rfgiv, Geftus. 

* To dvpife tn- turn one out of office, 

Magiftr*tu. abditare , joco mo- 
vere, cxauaoro. 

To depefe a King. Solio exter- 
barc, regij poteftatc exuere. 

To depoje a Pricji pom his Orders. Jtow tn deeds of charity. Deo-. 

daridurp .5 quaiia funt omnia,. 7o ' dejfofe orfwear to a thing as 
qu* m6y ? nt ad vmtfn. rchnefs. Liquid* jurare, adWbi- 

*^D^rtt.^mm^ j to juramento teftari. , 

76 mn MPt Pjfm?*. wdp, h*^i. oepofitus t dcpi^rtf 1 

Dcmureriefi afeeoj ab(c^l^ /r ™ # ™ , ( f ( 

To depart or go aMe,. Tcce^p, k di 
Grediori ™ ' 

cor, commigro. * 
II* ToDePofiteoriruJ^t^ i 
I r . MM* 
Depc 4 1 t • •• » V Depofited. Cddcrcditus. I E>ttJI orWnceuth. pipti> atro* 

*ADepofitaryorxrufltc. Depo-1 Dernvt hnely.to\ltvw>xtM\i! To defipt or refolve* Stttuo, con- 
ftituo. Gterids, . 

* To Deprave. Depravo 5 per- 1 go, detraho. 

tferto, cottumpo. . ■* A r >— * ; 
/o deprave or fpedki °/ tfrtf * 

Cajumnior, obtrcfto. * To Dmgtttw diJparage.Dcro- J defignor defighment, a plot or 

purpofe.* ConGllum,Hiftitutum. A Dtrogathn* Derogation • • IftBeflrt'"*"'*'-- Cupio> aveo, 

* 2>fro*tftovj,.or that derogatethi }defidero>appcto, expetQ, 

Derogatotius, ad>. | To <fc/Jre earneftly*. PerCupio,dif- <tyri**4- Deprtvatus,p, merKMJ>*e«o^^ ^pio, affefto, cxopto, fitio ^pNu/er.CorraptoMtu&trix.f * A I>^r/.Dcfertuhucrcmui,f J p _ - - «- 

dmavation or Lnder. dbtre- 1 * Tofing defiant. Difcanto. I T#*/#rr fhrvently 9 or importunate- I Contemptibili*, vills, abjeaus, 
^ ' ■ — f.i/y B Effiagito, depofco, expofco, I defpeaul habitus. doius, corruptus. 
A 

Aatio, calumnia 
A depraving or footling a thirty 

Depravatto,corruptio. . " ■ • 
^ JoDepncdte br pray again ft. 

Depreoor, abominor. v : 

* A Dip recMtion. Deprecation ; 

* to depreciate, or m'akg a thing 
chaf. Pretiuto ittiminuo, vilem 

reddo, abjicio. : 

* Depredation or robbery. De- Sacelrdos Turctcus. To defire or requeft.QTOf&fecro. To defire lamentably. Imploro. \* Definable, or forry and mean, Dtftttate or out of hope. Defpc* 

rabujidus, exfpes , 

Defterately*, or in defiair* Petw 

dl te, mifert, ibjeae, adtf. 

DefPerately or madly. Furt09&,in- 

fan*, pr*cipidhtcr, inco»f«lt6. 

DeffsratitUp or defterM bold* 
wfir Audacia, projcftft five cf- 

fraiis audacia; * Defiant. . Difcantus, m. vocis 

frequentatrientutti. • ; ! 

[To defiant or paraph Aft upon' 

woriu Paraphraftici explicate, 

enarrare. ' • 
Such a defiant. ParaphnlWyf. 1 

To defiant or pUy^Upon a thing 
Alludo.- exoro, pbnlxfc rogo. 

To defire for Gods fit h£* Obfccro^ 

obteftor, < 

To defire humbly* Supfriico. 
To defire one to come any whither. 

Invito. * to Defiend. Deflrendo. 
To defiend tojbe bottom. Subfido 
pnedatto, latrodnlonn J To defcendor come of funk a famiA The defire ofriches* Avaritia,' a- 

*ToD*ref$ortbruJtdem. De- \ly. Ottdr. Imbrrmfftmi. ; 

■ ' 1 Dtfcendedof a ftoc{ or pedigree J A defire ofdnn^. Sitis. 

Cretltt, ^itus, Oftus,* progtta-| A'defireorrequtft. Rog*tttS,m. -4 dejpicable /Mw.Homo treflls. 

* or «w/fcf. Maligiutas, 
invidia, malignus affeaus, 

Dcfpightorfcum. DefpeauSiCon- 

tempw«| (&$.) ; 

* To Deftift, Contemnoj (perno, 
!>#>7re. fcupido, cupiditas, defi- 1 a^rnor, delicto, feftidio, re- derlum, Vadium* 
Tlx defite of honour. Ambitlo. tiw, oriandus. To :I>*pv he »r bereave. Privcs 
orbp, viduo, (polio* " , , 

To deprive ir dlfinberHomifon.YA defcent or goingidmn 0 }&t+> 
Abdico, eiJutedo, • toAfe,(u*.) To deprfv e a Prieft or tutJthlm cut 

{of bit OrJtrs. Sacerdotio abdi- 

Icare five abigere, cl*o atce^e. 

7o.be deprived of . Careo. A difcent of blotd. Profipia 5 f. 
fttftittra 5 hi paf entela, ftitys, f. 
A defcent oj ground. Declivitas, 
A defiant ipon an enetniet land. Deprived or bereft. Exfpolla'to^ \ Ifftpettw* ihfiittth,1nvaflo. 

To makg finch a defienu Adotior, prtvatu^tbiitifsyexdtus, 

* A Deprivation <oY diprwing. 

^PrtvitU^ drbatio; , 

*Z)ipiirmio*<ot defying'. Dfjptt- 
ratio. 

* T^ l>^fife vt/>foi>it one $ws 
plate. Affigno, allego, (i*0 petitiojf. 

A fervetit tiefitet Afffcftatlo, 

concupifteHtla> famei, fitU^ f, 

ardor, 

An humble defire. Obteftatlo. 
An inordinate dejim Pravusap- 

petitus, 

A greedy defire* Can in us appeti- 
tus. 

Defirabltx Defiderabllli, opta- A Deputy or WeitteMAt* Lcga- 1 rographla, f. invado; 

^Tol^ribNDtrcriboApl^ i bilis. 
Lively to deform, ©rd^hicfe de-1 Difirei* Q4iStU9y0ptaWs,p. 
pinjere. • I Greatly defied. Expctitus, deli- 

Vefiribed. DefcriptUs, deplftus, j deratldlmas. 
e^preflus. 1 Dtjhedrtoeome. Invitatus^p* 

* A Defer iption. De(criptio. I More t* be defired. Potior, itu. 

' Befiredly. Optatb, Ttiepmt dr afflgn to fme ope or A lively defcripthnMy^oty^tfi . , ■ . 

. A ■ - « 1 The-difittpiion of a Country. Chd- 1 ^ PrecatiOiCfflagitatlo. Vlto. fpuo. 

To <*t$//tf w nothing of one . 

Sufque, deque habere, ncgleftim 

pf^terire ? defpeaui habere. 

Tobedejbifid. Jaceo, negligor, 
Deftiftd. Spretua t defeeftus, 

cOhteftiptus, fiegleOus, Kiftidl- 
tus, p. 

Fit to be defpifed. Afpetnabilis, 
derpicabilis. 

Adefpifer. Contemptor, ^re- 
tor, m. 

Deft'fiog. Defpeaus , dcrpica- 
tus^ m. defpeftio# Vid. Con- 

tempt* ■- •• 

£)efp'(te or contempt* C6n- 

temptus, defpeftus, m. -defpici- 
;eritla,f. 

A defyite or <ijfro«uGpptobriurti, 
contumelia. 

A defphe or grudge. Invldla^odl- 

um, malignus affeftus. 

In de^ite of one. Ingratiis,te in»- A de firing for Gods fake. Obfe tovvkiHtis, d^putattfii TiHfro- I Tde defer iption of a place. Topo- 1 cratio, obteftatio. graphic t. A tof&Defntfer Yrefident&to- The defcription of the earth Geo- conful, prorex. graphia,f. The tor* Deputies Office. Vto-\The defer ipiion of the vorld, Cof- cenfulatus, m. 
Qfor belonging to a Deputy. fro- 

\C0ijfulari3. • 

1 " Deputy in >the Captains ab- 
cf. Optio, m. 
mograpbia, £ 
By fill defcripthnt 

cdnjic^re lfcct* 

To Befcrg, or bemay. Prodb. 

To defcry or dif cover. Detego. A lamentable defiring. Implora* 
tio,f. 

To have bis defire. Votopotiri. 
Defiron*. Avidus, cupidus. Pejjtitefully. Contumelibs^con* 
tempitioi. 

* To DefboiL SpoIio>nudo# 

* To Dejpond or give out iDefpOtt-* 

dereanimum. Quantum I ad). * Defporrdence or failing of cou-. 

Defirous of learning, "studiofts, \ ragc. De/peratio,ab;eaio anitni. * To Dejtin. Deftino, devoveo. Defirom of honour. Ambitiofus, 1 jDeQittP* Patum, fors,fortuna. Deputy &) a pty^rpard. Phy- \ To defcry or l jfy out* Obftnro , 

liWba, tribuAUs-{k>^Uli> Aldtt- 1 confpicqr. maftni Vicatitis. 

^ 4*frP?/W deputy. Obftetfi* ad;. 

Defiroujly. Cupids, ftudi»fc,adv. 

* To Defift or leave off. Defifto, 

abfifto. 

A &tf(kf°rboolq. Pl\keu3,m. The three Deftinies. Pares, a- 
rum ; f. 

Deftiny-readers orJbriune+teUeri 

Fatidici, fortikgi; 

Pertaining to deftiny* Fatalis. Defined or forfaken. DeftrtUS, www or Bevwm ^ 

to prove. . Dirattortari vel dlfra 
tionari v argute, probare. 

'* Derclitthn or forfaiting, De- I dercliftus, dcftitutus. 

wiiaior; . . 

* To -Der)de or tnocl^ Bftrideo, 
irridco. . 

A Uerider. Imfor.- 
A derider in a 'pta). Sattnio. A defi'ryihg. vproditio, deteftio. 1 ~* * »m.vup*t... |- M ^, w& ,v^„ vt . f . wl 

*ADefin. Eremus,f. defertum, M X>^A,fo write on. Abacus,fcri- I B> deftiny. Fatalitcr, adv. . 
n.foKtrfdo. jmumicriptorium. J* Deftitute or forfaken. T 

* To Defer* or forfahe. Defero, | * Defilate or laidtoafte* Deva- ftus, defer tus, deftitutui, 

deftituo. ftatus,defolatus. To leave one deftitute. Deftituo, 4 s Defilate or folitary. Solitarius, derelinquo y deftre. 
Jefertuji . * ,* To dejtroy or foil* Perdo, cor- 

Defolalttfuninhabti^^ \ *Defertion. Defertio. ' ■ , . 

A lattivt or 'bjinquH. Poftcaeni- | Defilate or fenfive and full of | To cfeftrO) rdr overthrow. .Deftruo, 

V Defertor'iherit. Metftttm.- * 

1 Without defirt. Tmmeritd, 1m- |To make defilate. Vafto,devafto, I To dejiroyor layrvafte. Vafto,de- ^r/ef. MaffHiy, m*rore plenus, 

triftitii obrqtus. dirao, fubruo, everto> fubverto, 
perverto,labefocio. depopulor. vafto, populor, depopulo*. praedor. * To Defpair. t)e$ero, diffido. To deftroy or raze a city, EXfcin- 
dei^oridere animufn , ab)icdrt do, ekcido. * De*>fion ot mocking. TkxifLOy I merenter, adv. injuria, abl . r 

iirifio. To Beftcit* Mereor,promereor. I* Deflation. Defblatlo, depo- To ^//ro> or mah£ havoc kjffDc- 

* To derive. Derivo, flcftqi de- 1 To rfef we we//, i// tf/ ones hands. \ pulatio, cUdes,f. 

duco. *Betie,malfe,rtiereridealiquo. 

* The Derivation of *ords* De- Ipejerved* li^fe^'iebittis. 

rivatjo, etymologia^ • 'llDcfw ^ * ^ - . ... 

^ A mtfoatMifr 'tb^ y\t dMm A Dejbair,> or defieration. DHfof ftoiOy abtfeo, .deleo, extiflguo, 

l^MMivm^ J Wolior.ma. Dejbaired of % or Merate. *1!>efi£ 

'a>%nfiMK^^:^ " _ J ^ - It aMirfefigno. . • : la^M^wP^i; ' To deftroy or make an end of*Coti- 
ebhfxdo, perimo f 

To be&firoyecU ttttefco j ;dift^ 
t^py c6rrixmor\ 8cc. 
Dejtroyed. De(triiftv|9, dirutus, 

everfiu, fubrutus^ corruptus 5 

devan D E T DEW iftatiu j di/ptrdittu} deletds} I * To 2><«rr <»• Afow«g*) 

jldtflro)tr. Vaftator, m. trlx,fil* T« Drt*^ or abhor, 'Dctcftor, 
perditofs dclctoy, popolator, e- 1 abonUnor* execror. * ■ ■ f- fcoU Mull" Hn^plfU^a. K ^cfeen* ? 

qeveltjk tyrant, - ir-*. . ji • .4 DeftruHvn. pernicies,f. exi* j pefefttj. Dctcftati|9, aboniina 

ltkes, ruinaj R 

labes,deftruaio, perditio,i | Adeteften Ofr**m 1'* .* * ^f/^ro^.HomoflaiiUo- f bexc^rm. Baec* rubi internecio, F. Deftru&iohof men initar. Cla-I execrandus, : p. nefandu», a<f;. 

des, ftrages, f. M^y^W^icW NeCis, n, ne- 

The defiruttion of n City. Exci- j farlum llagitium, infancjum fycU 

dium,n. ' • - I nut;. < r 

DeftruSion of a country. Popu^ I Detefiably. IxecrabUUcr, flagi T 

latio, depopulario , f> jaftitas, I tioft; 

vaftatk). iDetejl.ttion. Abomlnatio, f. 

* Dejlrutiive. Exkialis, exitto- 1 Deteftrng. E KOfUs, p^ rolus, cum 
fus, perniciolus. I Acc. averfus ab. 

* l>*fuetudt,\.lac{ofufe. De- 1 To »etfao«e. Dcturbare folio, 
(uetudo. ■ I An attion # OttillHC . vhen one 

* Dcfultory or inconftant. Vagus,] iV fued to deliver yp kh Pwft* A- 
mobilis, inconftanf , ddful?ori- 1 aiDihmtftjfjul^ aftio deppfiti. 

* To Detain or withhold. Dctl-JobtttA^calBWior* > ' 

neo 5 lmpHco t . - ^ - ' — T * - * 
To dtofiit or W4% jltfy. Moror, j treditio^ ^alumnia." 

moram tn/icio. I* Detriment or Dammage. JJe- 

... . - . • * , - iwntCuii, damnum, difpendl- 
dio, pr«pedio. . |um. 

Detained or let* Detentus, im- l * Deudftation. Devaftatio,f. 
pji^tusip.; ^ UToDeveS of'flripm*. SWW 

A detaimngor Withholding De- ] vefte, ipofip, q.i. deveftip. 
1*5?^ . ^ -i ' : * To Devidte or go em p/M»W>i 

* To Dete&or dtfccw. Detego, Abetro. « 

jndico, patcfecio.. - M DeWct p^^rr^f 0; gxco- 

To be detelled. Patefio. . Igitatio, meditatio> Atftansrin 
Petjfad. ;Prodiius; p. ! | inw entioi machi ^ 

A1 . , device or com 

. « , ^ \A device or feigned ftory. Co*- 

* Detmton or ftopp ing; Deten- , j mentum, febula* , .. . %j 

li* r% ' ; " YAdevite o*cumin& irkkJtoAxaj 

*To Determine or pu>pofi* 'sp. techna, ftropba, f. ftratagema,nJ 
tti^cohftituo, decernb, cenieo, 1^4 device — A — - " J ,,! 

COgltO. v ' : 

To^mmine before, pn&ftituo. Mdewe 

ioculare. . 

- . t - v - v ^. 1 — —vie* or legacy* Lepra 

compono, dofifnio, decido, dirt- J ^4 fmall device. Inven 
mot ■ ■■ |£ 

To 

Wo « ■ w 

fifllmus. 

mm- 

iommt or invent. Exwft^ 

vifus, odfofus, detek&i\Uj To (Uviji or contrive Madilnor, 
" iiwlipr* " ~ dtjiruUnon. ' Panolcthria, j * Pmjkhfc. Abpmlnjbilii, ,in T Detr-traii. Ifthimon GUtuaj, f • Pt*to'HjH -AvMtu, dexterU r« iw^i^; con)|do> I ta». • * 4 » ST • 'JW'f* H ft*** *tui fajhion 
Effingo, effigio. 

To <^/7o or confult. Cowmen 
tor,mcditor. 

To devifi \ief m $a*d.lt rimpdi 

tor. <frm*n& I * P*llrm or nimble* AgilSft, 

promptus, cxpeditu$|git^^ / 

^^<^^AlFabre^ixom(n^ D4t!tfl. r* - t .1 l\* 

Qfitbtti* or pi fine* bed 1 *• ■ » . r Wilt*, T*ftamento j n>*r. .DU^dtei..* ^ ' dare, legare. s : 

^'/frfiEHCWlltatu^P^me 
tius^confiaus. r 

Adevifir. EXcogitator, machl 

natpr, inventor, F^peir tt*> ajrehi Wtaii; ... . 

* A Diadem or cr. 

* Diagonal or ft dew 

diagonlm. devil ifi ' .1 M Dhgfam or draug 
main, JmbiMtkMy* 
Dialr,.* ®Wlv* * mfkrt Sr, i*o» A<&m?'iU 1 fldaterltfum, 

WHKbWjOmii I rium, horologlum folate; « 7 ;T i bimerif impontre ^ .in alium 

trahsfeire. 

Ati eftaie, 8cti devolves, upon one. 
Jure obtinjjit. Fabcr.'terbf Deyov^q ^ tonfe- cui,4irjfi» fci6terictw, hofo 't JXtltrecC Deyotua^ add( ftus. 

* Devotion. Ariimt devotio^ - f4 ■ ; 
■*Trf i>^owK pevoro^jvo^bi dc 

glutio, ingurgito, abOnbeo. ; 

To devour ftveh 'iihtdamy pteat, 
Ugurid, abligurio. 
device To determine aforehaneKirhat h ^toil *i7^ jDe:vi* # . Dlvido. Vid* To! 
/Nt^o^Pr*finioj Divide. ' 'l ! 

To rf«m»^J>> >^o»i ifv^ {^^ArAm-i; Diab0lu%t)*ttu>n,| 

To determine Bacbtlou* of Arts. \U Devil or evil Mrs*. Cacod*- 1 

Oradum baccalaUreatfts capef- : rmofl,m^ ; ' u . \ 

Detmnined or purpofid. Deljbfe- \A little devil. DxmoniUL„ 

ratus^ pmpofitns, p. : ^ * M^*w/. fcamia. c. 

Determined or refilved. FiiaJS,, 1 ' T*« ^^j/ ^ i^e ,; &a AW in^ 

conflStutu^ . ■ v j(itial*i* rem, Diitede9$aueper- 

Det^msneUhrconcludedi Dctfei^ duint. ^ F 

minam^compofitus, fihitU9, ; 5a-!| ( f JDtb^ a^ herb* • : 
^catus,dwifii S> p. ) t ^ ; \-.r !: 1 diaboli, fuccifa. ' j 
Determ n i bejon. Pr*fifiitus a p. \ + Doeilidirt. Terra vitriol ar is, 
Not determined. Indefinitus, -LL. • 1 . * 

j**;.', If Devils milky a kjnj of (burae. 

<feterm$ned m ConfHtutum Tirhymallu3; * 5 

eft, certurn eft, flat fcntentia, .Deviii'fb. .Diabolicus, d«monia- 

itat.\ \ Cu$ y adj ■•r-., * f 

:i^:pliA^4Mria. - tkefmlM&e* aifieviltifh uL 

-•^1^^ Admodura deformU, opp4 i Utotatus, detoyatu . 

devoured 'fpeudtbtift.. UxtCO Dialogue or difopwfitjmwhA 

* Diameter or line 
, , . fig*** if **9 twa ei/Mfkr}?. 

fcarcK'l Diameter, vel diametro^ W ifi *4 i -* nepos A.&voitrhif., Edacitas ^ vorac! 
tas,ingluviea 9 f» -<:!'(': ^ 

Devouring or rai/enoHt. BLapax, 
vorax, ad;» .■'*.'■ 

Devouring /?cj*.Carntvoru9, ad}. 

Devouringly. Voraclter, galosi, 
?idv» l i ■ . • . ...... • • --. ; \ 

^Devout* Rciiglofijs 4 {anfttt^, 
Pius, devotU* \ I ' 
dev4ut w Riligi<>5i,ra^pl> 3 

adv. • ,<>•*, 

: T^ pr4y Mvoutlyi . Ardenter feu 
fervidiprecari. Devoutnefi*^eA 

I letao, ftnau metro «ppo(itiia» ^ v i oc??c 
^MammO* Adamai 

0/ or pertaining to a Diamond 
Adamants us, adj, 

JSi iw.^ / a diamond. Adar 
tinus, adj. 

Diamond*cut 
* AViapafrUor phiaMer. JDiax 

*ADiapafon} or concord in mu- 
JkWall pvif. Dlapafoh, At r 

0/ /www. sill- 
don variecata, lihtctimvariUiv 
guris diftinfthtn, Sc (Iriatum. mwff or tianfparent. PtfU 

diaubanut. Deuteronomy , 0*1? 0/ i^c five 

?A£o/Mofes.Deutcrort«m(um^| lucidus, diaphanus 

Defttt or iMfWto .0/ imo.:| * DiavhH>retkKi*medicMe euu+ 

JtCit9« vl » ■"■ - - , - * * * • 
**p>eDjapbra»n or midrif.TX* 
ph^a^.m^enteHum, feptuan Dyas (Jldos ^ -f.) binavtas 
Dtodetakf it. MAk VCYtat. 
JDttp. Ros, iprisj hi* 
ilfj IfH^nri. MeUlgo, f. 1 

i>«y # Rofddu9, ^orulentuf , 

To rfev or ^rrfw. IrfOtty 1 1. » .'i » — ' ™ « 
rH 0i<*ry W b*>4*afc Dkft^#« ^Ditfwt P*i*fctfb* In ordtnem redlgo. 

Digejied or fet ty.order.T>\fimxfy 

den. PaAlmaij fubteftltorftrti,| ^ 4>* pWfca. I T/>e Digfa.avolutocoftbe C>vtl 

n.* v % ' ■ ' I '14 Aft* of rfiet for orient « I £<w. Pande£tje*F. ^ 

7 • - ■Torfige/l what one e<its. Digero, rfi 6fr/e ^ br*Jfy one/ Zwf. Ver- I /y recovered, Analeftice, f. ricatattu *Dtcaciif or talkMivenefs. Di-I rius,m« 

caritatu f. - ' . Ml; I Of or O/ie that k&pi to a diet. Dl»ta- Diiteti- Of or belonging' Iff diet. 
city ad}. ' 

* To differ orbe piffero, 
diftd/dUfide*. ; v 

To differ ft difazx&i Difcrepare 

» dtfletatfte Inter reJdiOidere. 

* ^4 Difference. Ditcrirpen, n. 

differentia, difcrep,antia, diver- 
fitas. • 

A difference of opinion.] Dificn- cacihs>f. 
Dtf*. Alea. 

•Toptajat iice* Aftragalteo, lu- 
doateis. u 

A dicer. Aleator, alto, m. 
ftoavy dice called Grumpcriert. 

Ja£tas> (As*) bo- 
lus, m. 

A cha nce a} the dice. Bafilicus, 

vuttarfm ; caliw. fro, As. 

IPfe^^^' Ludia talari- ?1 rf//^^ W- /<*«t/tf oirt. DUfi- 

..tifctolorumjaftas. I dium, lis,jurgium. , , _ . w 

|Tfo fe/tfcA, JioiuLJbe dice. Cavl^ 1 TopukWrnhr-n difference. Di-lj?^ pig 

11 ' " 'ftinguo" • ^ : - ~* "* 

eatortatti ft^ | ?omk$w difference. Part toco 

habere. 

What a difference there is of men ? | paro,Tnftruo 
Homo.homini quid intereft ? 
♦ TftlariUs^ tefc | Without any difference. Indifcri- 

ittioatlffii • ^ 

* DitFc&'nrot differing. Abfimi- 4- 

I 
4 
concoquo. 

To digejt by fleep. Edormifco. 
To digejl wine. Defpumare fo- 

lernum. - 

To digefl an ulcer , Suppuro. 
To di£efl an injury. Diffimulare 
injuriam. ' 

Digelted. Dfgeftus , conco&us, 

confeftusi p«' 

* Digejlion, ^ M&flH* Di B c * 
ftio, conco&lo. 

Vldigeftion. Cruditas^- cacochy- 

mla, dyfpepfia. 

Not diielM. Crudus, adj. : 

* Dige(Uleiwfab it.eaftly drge- 

. DigeftibnR^ V : •AD i later, or Dilaidtory y an infiru* 
ment that Surgeons Me, DUata* 
torium* 

w4 dilating of a matter by inter- 
pretation. Paradiaftofe. 

* Dilatory or fulli of delays* 

Cunftabundus, dilatorius. 

Dilatory fleas , or exceptions. 

Pwlcriptiones, exceptiones mo- 
ratorie. , 

* Dilemma or argument that 
catches one both nays. DilemtTia^ 
ri.. atgumentum bicorne. 

* Diligence. Diligentla> fedult- 
tas, folertia. . 

Diligence, to pleafe one.. Obfe- 

quium. 

Ta do hU diligence* Advigilare, 

operam dare. itlllus, pyrgus; ttfeaU dilfience. Omnem co- 
natum adhibere. 
Done with great diligence. Cura- 
tus iprobe, accuratus. 
* Diligent. Dlligens a fcdulus, 

Dthgent m hss bufimj*. Atten- * Digejiive. B6pticfl% digefti 
Vim. A dighthg. ornatas, (fts.) Vide, Uas. p> 

To decl^ ■ ■ - ■ [Diligent r 

in* s attendance. Obfer* FoiT*. Sf Id. Ditch. tomy or a dividing, into I lis, di (par, imp^r, diyerlos. X of leathery \.. ej. ieh Different^ J pifflmilitet* diver ts^tilnr toecwlr &ltoithl 2>ifR«ilt^^^A Difficilis, IgkdiatiOj R * A Digit or inch. Digitus, pot- vans^p. . 

Ipx. Diligent to labour, and work,. 

ADigHhtimber inAritbmetkk^\?(:rofu% 7 zdU . •. . 

Nuitterus Mdnadicu*. [Diligent in hb duty .vr hrtploy* 

* Digt addition or fencing. Dl-J-^wt. Oifici9UlS> ad). » - ♦ - ^ Diligent to do what he is com- corioi Umdecas. ; " a r.* \ f ■ ; • t.i'i I gravis^ arduosj mdlbftui 

%,&'Ummen in Schools. Vul- \Di$cultiy, JDlflBculter^eftei, 

non fine labore. 
* To Dignijie or promote to AighiA mamied. Obfe^tiiofus, adj. 

ty. Nobili (f wvebo. • To te Satago, advigilo, j 

Dignified and preferred. Nobi- I in(udo. ?.7*£jtf<pt0<ri^ Olfficulus; angu- Htatus, dignitate colluftratus, Pi/fgew//> Diligenter, feduld 

mdmwrt?' *.H4^vta i ; . J.ftfci, In fuperiorem locum proveftus, | ?udiose, gnayiter. ( 

Jt' thing of' grti* difficulty. At- |titulo«don^tus. 
duum, n. 

%mm<knce or diftfuji: Difflden- 

waBttbriu^ -j ) u^UlO. i J • SI Uifirftwocj w baMulneji. Abje- 

•i m#w<it)&aher. Xttacogra-l aio.anitei)r ^r;i' r 
-*U5. 4 , ■ v. lt , .1 ■ Diffidens. ftudiose, gnaviter. 
Very diligently and exaftly. Ac • L 

* A Dignitary a Churchman curate, a ffabre. 
madeVrcbend or Dcatt^ Dignita- | Very diligently or earnefily. 

* Dignity or honour and worth. 
t)ignitas, amplitudo, hondr. 

A Prelates dignttsi Prxfiilatt^ 

pontificatus, antiftitium- ' nixe, 

Diligently or ferviceablyt t Qffi-- 
ciost,adv* .ri; 

"4 DUHttg or child born.whtnbfr 
father is old. Proculus, m. 

The dignity of a Prince. PrirtCi-M dill fog or wanton. P*dagium>, 

patus^mi . * [ ft* amafius, delidx. . 

Dignity royal. Majeftas, f. . * To Dilucidate or declare. Elu- 

Ibe dignity of a. Senator % tati- cido, enarro* 

clavia, f. la tuftlavus, im ' ■ ; ' * To Dilute wine y or allay it vohb> 
VertaMng to dignity. Honorart- water. Diluo, tempero. ... 

gaWs, Wcra^ talasy taViUukJ,|to^ ff ^»ifi t* the .bottoms Per- I us,adj. ; * Dilute or wajly. Dilutus,exP 

Mbm\ -x - v » 'u fodio, diffodio. . -I f ^©iBMb^^ 0 '^^ Ag- JMejunus; . 

7o We. Nforidti pereo* mortem To dig out. EffodicV - I gerum & foflarum curator. Dim oridark^ Obfcuito » ten 

oppeto, pheo > iatereo, occido, To dig through. Transfodio. * To Digrefi or go afide'in ffeecb Lbricofus, criiginofus. # 

occumbo. - ;, \ Todigmder. StifFodio. \jrom the purpofe. DigreJunVab- [pwofpgbt. Lippusj caligans,, 

crro,dcerro, diverto,cvagor, dc- 1 lufciofus,lufcus,lufcitiofus f , 

To dim or mafa dim. Obfcuro. 
To be dim of fight. Lippio* caK- 0;WBdet or Jhwtt; with cold.] To dig about. Circumfodio. 
Algj^tan!*^ . :/ : - , - ; .v. iTodig domt^Ucfodio > everto, 
•irfJw^WMW^ , Alca>aftra- excldo. To dtein dibivg) or ftand upot'itlTo djgup. Eruo, e ffodio- 

tothe fieaths Irftmorior. V [ To dig away earth from Vines'* or-l flefto. 

To rfie &^r« <^«c iinrr. t Pr«mori^|.of^^lt l crx'>>^ ax to bare ibeirA* ADigreJJUn* Excqrfio, digret 
pr. „ . . , J Ablaqueo. • . ; ,j *\ fio> feexnirGis, digrertus,m. 

A (fifffejfioh) on the jlage*. ExOdi- 

The fhutcif digrefftM^^ 
f. *t i 

+ To Dijitdicate. Dijudico. 
^2>t^or Piirfc. Fofla, val- 
lum. ' f 
Adi^a gutter or furrow to con- 
vey water. IrtfcHe, n. elices, $ If. die wiib laughing, Rjfu cmo-« Dig^ FortuSi Paftinatus. *, 

nri. \Dif&ediit. lBfo(lu% defottus, p. 

Digged out* EfTo{Tus,p. ' 

D;^ged through* Perfo(ru8,tranC- 
fofTus,p. 

X>^ge^ A^r^ Subfoflus, p. . 

A digger. .VoRori paftinator>% 

-4 <i/gger of a pn or well. Putea- 
rius,- m. 7 
s U 3y,rfieor yield up the gboft^t- 
. pi Co j elflo a^imam. . ' . . ' > 

Ke^jf to die, or in a dying condi- 

;tip«.Moribundqs,}nter/nortuu8. 
*A Oblltus m..Vide Death. 

Vidt?'/oiVva ' 
^ijEUY.iTlBSojr 

*j&0t J/r a courfe of fhyfick^ 

X>i^F. regimen fanitatis. . 

(jptfpj) conveatus ordinoaj^ , n j r.rTwftforV M digging or dtlving.^ f oflio/ofs pi. fulcus aquarius. .." 

yye&A Lutcp^ % , | fura, paftinatto, £ : jj jDilt Ancthu^n- 

r r<ffcAherium tinQoj;j^ «wrfer, or «»dferwwi>gi + To Vilacerate or tear}, in ; ^<%awg «w^er, or «»^ferwi/ii>g; *.-7o Dilac&ate or tear} in pieces.. 
SuffoflIo,£ '.j: . ; J pijacer<>. - . . . 

Any things digged out of tbe.earth:\ * A Dilapidation. Ruin?,fi ; 

Ruia, pl. n. , J $ Tp Pilate or widen*, Dilate , 

that w(iich is ot- may fadiggedJ To dilate or iul*rglJ$on a thing. 
* To $i£%or fetifl ov<<cr J>igepp, I riem. go,,c»cutio^ 
^ colour^ Color fiirdus^ 

Pmmefi* Caligo* obfeuritas. 

. Dimnejl of fight. Aciesluminumi 

obtufior , oculorum caligo velf 
hebetudo,caligatio, luicitio. 

* *4 Dimenfioiu Dimenfio. 

* Dimicalion or sk^rmijhing. s IM- 

micatio,f. 

^ Wm!Ian«, Lanceola^, 

^ dim i lancer cr light horfeman.. 

Lan^eariusi yeles, troffulus. 
*To piminifb o*nliaie-anfltyak£. 

Minuo, imminuo»di^iinuo.j 

7o diminifi or grow iej?^ ' De- 

crefio, xehHo,< - > [ 
D#HiniJhed % grjwn op made left. 

MinupiU imminutus, attonfus,[ 
attenuate attritun p». 

DIR D IS DIS D IS or comfotilefs* Hot dkninified. Indellbatus. To OifaWe* Extenuo , derogo, *ToDifcern or difti*w\fh betwixt I JDtfconfolate 
* Diminution or dimimjh ing. \ inhf mp, incapaccm reddo. owe f'o/fcer* Dijudico, dig- Triftis, ma:ftus. 
Diminutio,imminutlo. I To Dlfabttfe «r ft^iVc ow, no&o, difcerno, difpicio, inter r DKcoitteitt of forrow. Triftfc. 

*^fPi/wi/;wtjt;o.I>iminutivura > l Erroreablolvere. nofco^ diftingua. Jtta,m«ror, anxietai. 

n . I A ai^Dbanta^C, hindrance or Tod/fern or perceive. Perctpio, I Difconwnt of anger. oSentk'Ar^ 

intcuigo. 1 indignation * Letters dimifery. Liter* di- Incommodumj noxa, no 

miflbrl^apoftoU. cumentum 9 difpen3lum , dam ^ Dimple or <fej?t» Scrobiculus, num ^4 DifaB|Denture. Infortuni- 
um, cafus adverfiis. 

To Df CaffCtf or ctfo. Im- 

probo,abhoti<fp.a. 

Difaffelied. Malevoluo, malig- 

nu$,.infen(us. Todffcernor ftyone. Coofpicor : JTj dffcontent one. Offcndo* dM?- 
Eajtc to be d/Jccrntd. Nbtabilis, jpliceo. 

con(picuus. j To be difcomemed with anger. 

One of a difcerning Jpirit. Perfpi- I Oftndor^indignor. 
cax, (agax. T.> be dijantcnted with fomw.. 

DffcJjargt* bufinejr. Expe- Triftor ; mjeftltiJ obrjiU 
dio. |^>o/irt^/i'./ # offettfiiS) iratusy 

^.^ . Tf "jftwA* * t**f on - Abfolvo, Undignabuiiduii trifth,m«rens. 

To a jfegcec* Dijrentio,difcre- dimitto. \Dtfior.emedh. Molefte. . 

po, difcordo, diflidco. To difcharge ones conference. Li- I To BifcontiUUt teaw offa c«- 

A disagreeing or difcord. Di£. berare animam. \ftom. L>efuc(co, intcrmitto, in- 

cordia,diflentio, diflidium. To difcharge ones duty. Fungi of- 1 terrumpo. 

ficio. I To mak£ to difcontinue. Defuc* foflida. 

A dimple in the cheek. Gelafinus. 

J 'Qlnor noifc. 6onitus, tinni- 
tus. 

To make a din. Refbno. 
To Djne. Prandeo. 

I have dined. Pranlus Aim. 
Th.n hatb not dined. Impraufus, 

ad}. * 

To Hi n<t or fling a t hing. AUido, 

illido. 

DfnS'BOnS. Confertim. 
A Dinner* Prandium>convicius lonus > alie 

meridianus. To TAiMt^or^prove. Impro- (To difcharge a gun. Difplodo. 

A little dinner, orjhort commons. IBo, reprobo^culpo, damno. |To difcharge -one from duty, h 
Prandiuiculum 3 prandiolum ADifallowed. Imptobattb * inter- munem pr*ftare. Difagreeabley or that d'fagreetb. Inconveniens, diffentaneus, ab- To difcharge a debt. JE$alieaum facio. ionens k. di(Toiverc> li be rare nomcn. To difcontinue or abfent bimfelf. 

Peregreago,abfunu 
Im- 1 Difcontinued. IntermiffilS > in^ 

tcrruptus^defiietus. n. ilitu3>p> 

A flarting dinner ) a f natch and +To S | fait or difable. Incapa- 
away. Statarium prandium. J cem reddere. 
A dining room. Pranforium,trl- To Qifanc1)0Jt or weigh up the 
clinium. J Anchor > and tahg the Sea. Sol- 

*A )Dint or Dent. Imprelfio ^ | vo, 

nota,veftigium. 

* A. Dioccfs., Diaecefis, G j ris (blutis. I D if charged from wars. Rude do* I Diflonantia, f. 

A Diocefan. Dioecefanus, Do- t To Jtf JanlWt at e or diOjearten. natu$. To Difcoiep or difchfc^TUtt^ To difcharge a prifoner. Abfolvo. I -4 dtf continuance . Dcluctudoy 

To difcharge a fervariu Emanci- intermiifia, interruption f. 

P?* j t * Difcord or dif agreement . Di^-I 

To difcharge afouldieu^Ma do* cordi*! diflenfio, diflldiunn 
, na^. * I To be 'atdifcord. Diflcntio, difi* 

Dif charred. Abfolutus , exone* cordo. 

Difanchored. Solutus, p. ^ ancho- ratus,liberatusjfolutus, p. \A difcord in tunes and voices. minus Epifcopus. " | Amnios adimere,.pcrcellcre. 

To Dip. lmirigo,tingo, immer- 1 To Dtfattttul a hw. Aboleo> 
go.. * I antiquo, refcindo, abtogo. 

To dip to the bottom. Demergo. Difannulied. Abrogatus > anti- 

Pipped. Demeifusj tinftus, irt-jquatus. 
tinaus,p. j A dij annulling. Abolitio, abro- 

A Dijper>a fort of Settary. Ca-|gatio,f. 

tabaptifta. j To Sffappea?* Evaneico. 

A dipping. Tmmerfio. |To Bifap^Oint. Fraudo, fru- 

*A Diphthongs cr two vowels to- j ftror, deftituo. 
ge:Aer in one Jy liable. Diphthon- 1 to be difappointed. Excido. . 

gqs,f... j Difappointed. Fruftratus, defti- 

* A DiptotO) . i. . <t ttoun that has V tutO*. . , 
only two cafes. Oipt&ton^n. \ A dif appointment. Fruftratiq. 

* To Direli or rule. Dirigo, mo- To BjfaWjoM. improbd % mi- 
deror,ordino. In&sprobo. . 
To direli his courfe towards aMD(fatH> an Idiot or filly fellow. 

place. Appello, tendo. . LStukus, delirus* vappa, bar* 

To direli or/hew him the way.Dur j dus. 

cem vi* fe pnebcrc. j.Tb Difatltt. Exarjmo, fpolio. , 

ToMfett or (frewone how to do a I Pifarmed. Exarmatus. 

thing. Pr«ftribo, pra?cipio,edo- A Dtfafltr or misfortune. Intor- 
ceo. J tunlum 3 .maram,calamitas. 

* Direli orfirait. Direflusjp* \P'tf*ftroHf or unfortunate.. Infau- 

DireO or upright. Ereftus> arre- ftus, calamitoftis^ 
ftus» To DifaiOto or difapprove. Itn- 

* Direttion.. Direftio, deduftlo, I probo.., 

DireBly. ExpreGe, direfte, ri- To difavow or deny. Abnego, in- 
te 3 adv. • 6<tior. 

Pir<My f orftraigbt along. Refti. To difavow *r turn off. Abdico* 

adv. To DiftattDi Exauttpro. 

Dirctily againji. E regione, ex To DlfotUetJC. Diffido, hdem 
ttdverfb. I non habeo. ' 

*A Direttory. Direflormm. \To Dlfbwrft* Expendo, erogo. 

* The Direttory fctjortb by the To DlfbUCtljM, Exonero, levo, 

Affemlly. LitujrgiaPresbyteria- llibero. 
lis. , f TO\ falettSeren, I e. razed or 

jD(rtntW fierce and cruel. Di- \ blotted out. Induaus , interli- 
ms,faev<i5,atrox,horrendus. Jtus. 
The IDitSt or ojjice for the dead. To Dlftamp* Caftramovere. 

m [Bxeqw*, f. pi. . : v To DifWCD* Exauftorp, miflum 

A Dirge or I Mentation fungat Ifacio. 

'*ht funeyal. Nafiiia fiiuebris. \Dtfcar4ed. Exapftoratus.. 
Dirt or mire. Coenum, n* \ A difcarding. Exauaoratio^exf 

Di/iy. C^iofqs, lut^lentus. J au&oramentum. 

* Dif ability.. Iijcap^citas > im* i+^Mftento/ an efiatc.X>& 

pj)ttmm t ... t 4 f ccofts hacreditariu^ . . . 4' A Difcharge. Ablblut^dlmiC I go 

Go± hberatlo, f. J To difcover or jpy.' Conipicor^ . 

A difcharge for mony paid, Ac-\To difcover or find out. Explofco* 

jcpttlatio, apocba* exploratura 8c pprfpe^iw ha^ 

pifCljetJelleD^ir.PafGcapiUi. beo. 

* A Pifctpte »r Scholar. Difci- Difcovered. Deteftttf , pprfpi^ 

P^u^ I ftus, exploratui. 

* Difcifline* Difciplina, f. [A Difcoveru Detedlo, hi 

To discipline one* Erudio, prob& I tlo> proditio. 

caft igo, To Ufcount. t Calculoa lubda^ 

The Difctplinarians. Scfta Pari- cere. ; 

taniw. Td difiount or alw^Detrahbi 

To Difclalm. Aljrcnuncio, ab- fubtraho. T « 

t A Difclaimer m law. Abre-| inhibeo. • / 

nunciatio.. ToDiftouraBC* AnlmosadiflH* 

To Difdofe er difcover. Revek), I abfterrco, mctu pcrccllo^ 
de tego, a perio, reciudo^ j To be dif cour aged. Animmn ife> 

To dijclcf yit a hen does herchick^ I (pondeo vel abjiclo, 

ens, when they are hatched. Ex-| Vifcouraged. DetcrritU9» dtffciv 

dudo. au$, fraftuff, debJHtttuij f# ; . 

To be difel, fid. Patefto , dinur I A difcouragement. Debort^m^ 
no. I turn, abjefiio anlmU • • Uv, s ; 

Difchfed. Deteftus, nudatus, J To DiftourfC* SermocinM^ym 

rcclufus. I ba facio, diflero,confa)nuor/. » 

A drfclofer. Proditor,index. I To difcourfe , or debate*. Diti&p* 
AdTfclofing. Indicium, n. pro- [to. 

ditio. I A dif courfe.. Scrmo, nu.oratioy; 

To, DtftOlgur. Decoloro. j £• 

Djfcohurtd. Decolor, adj. DifCOUtCtOUj*. Inurbanus>W 
To DlfCOmfit or rout an enemy. I clvijis*. 
Expugno, profligo , fiinderc & A MCtOUrtCfifc, Ij)juri?ia JncU 
fugare, ^ yilitaf. . v ' 

Difcomfiied. Proflfgatus, devi- To^/o one a difebntufiu. )q«on>» 

ftus*fufiid& fugatus, I modot 

•4 difcomfiture or ovtrihrow h To DiCcrtDjtj. Elevo,^^^ j • 
*n?<j>*. Glades, ftrages^f. debonefto 3 infamo.. ) 

^4 trtfcomtOJt. Cordolium , I A difi redii. Macula, ignorainWd 
tnaeror. I f. dedecus, n. I! 

To difcomfo^ *nf. i.Contrifto, ao- 1 * Dtfircet. Prudeh*? cot\fidta^| ? 

xium redd*> ■*» s I confideratus, gravis 3 fobrius^r*| \ 

To dtfcomfofi hsmfelf. . Anlmum 1 datus, Cdiftretus.j i 

abjicio, mxreo. 1 Difcreetly. Prudentitb coiUul^ 

To Difconunirta. o> MJ^raife. I perpensfc * . fobirii., confidcW^l j 
Vitupero. ladv.. . 

i 3DtftomtfWMt# Ittcommo- 4 * Pifi retion. ; Vmdtnm , X^\ \i 
dam. , .1 cretioj k 
v w I neon* I To filifgcact ordijjharage.. Deho± I IVitb dijbonour. Turpiter. ID if obedient. Immbrlger,cdntu- 

(ultus, imprudeiw. * 1 • ■ I nefto, dcdecoro, inferno* I Dijhonourabie. Ignominioius ,1 max, inobcdiens , refradariut 
Jfi one* discretion. Pro arbitrio, I <A difgrare. Dedecus , n. inf a* 1 inglorlus, tarpis* I rebcllis. ^ 

* *4 Conjtntthn ' pifmtive. I mty macula. * 1 7o 0((f ttlfotrR, • or f % o off from an \Difobedkntly. Cont&mtdttr. 

Coajunflio diftretiva. | To &? */* difgrace at Court. Exci- I undertaking. Abfiftere cffipto. I To Oifdftligt, OfFendo, alieno; 

* 71 Difcribe. Dcfcribo. Vid. I dere gratia. I To difimharkf^om on Jbipboard. I Dif obliged. Allcnatus, infenfus. 
To defer the. \ To difgrace or: fita me. Pudefacio, J Exfcendo.' I Tc Oifo^Oetr. Confuncjo, con* 

_* ' w . " - To Difinc&ant. Excanto. I turbo,pertuxbo, mifcco. 

difolmitio. I tio. I To OtftttgagC. Libera, vadimo- J dif order htm/elf with drink, 

* To Pi/catf « quejlion. Difcu- j ***** * difgrace. Propudium > J nio folvo. I Vifio obmert (eft, ingurgitare fe 
do, cventUo. . I probrum. I JOl flUgCttUOUcf ♦ Pansm inge- 1 to merum. 

Tofltfoaf Jl. Paftidio, afpernor, t To UtfgraUe w Agwfe. De- 1 nuus, incivilts, inurbanus. I Difordered. Indigeftu5,p.inco«n 
dcdignor, averfor. turbarc gradu. | To Biflltfjtrtt t Exh*redo,abdlco. I pofitus , inconaTtus , confafts, 

Difdahtfd. . Faftidltus , fpretus* t 'the Dif grading of a Clerk^ Pri- Disinherited. Exfoeredatus, ab. I perturbatus. : . . ~ 

R. V H I ratio facerdotiL I dicatus,p. \A Dforder. Confu do. 

i^flWit Faftidiums faftus, (As,) To DtfgUff e, Mentior,diflimulo. To ni fflntf r r* Effodio. I Dif order of drinb^ Tcmulentia, 

ntufa. I To difgtafe or alter a thing, lm- I * Ta^iij^.Dlsjuago^difcludo.lintemMrantla. 

A difdaining. Dcdigntttoyf. a- 1 mute, aftero, refingo. Disjoined. Disjunftus. j Diforderly, an adv. Incompofiti, 

verf5rio,f. , v * To difguife bimfelj or put on a ] To Dl «U)i n Deartuo, di (Teco, " ' 

Difda infuL FafUdioUh, faftuo- s \" T 

*u»* vultuoius. I ttfi^alienam perfbnam induere. j i>>y^/w/> Dl«)unftive/adv. I Conl^t # E 

Difdainfully. Faftidiose , coii- 1 y* ^fc'^ ^ Pr*tex- | ^ Wjlftinpnefsf. Maleficiumj l^r/ow. Enormis, rudls. 

noxa. . J A dif orderly koufe* Gancum^po- 

•run.: j:^ - ^i_r. r « J I V. «.1^< w ftomadios&> adv. ■ , - - 

X A A Btfeaff* Morbus , adverfi I mendacium. 

valetDdo* * . |«4 difguife or counterfeit baton 

Tobefick^of a difeafe. Laborare J Larva, pcrfona. 

moibo # . \Difgutjld. per(bnatu$) larva- 

To difeaftov trouble one. Inquie- 

t<^malc(Uani^reo. . \Difguifed with drink. Ebrius, *ToD/Jhc 

Dtfeafid. MoAidus. I vino obrutus, prob^ potus. faftidio, averfor* abfiorr^oA. * I To Off ohm one. Abdico, fcpu- 

* Dijlocation, i. dictating oflTodiferpnerdenj. Abnw 
bones, Ecc. Luxatio. * Icior. luxo. That »bkb„-j v ^w. AW4 - . 

bificuw I naiifeo, indigtie fcro. 

rAqui. X>(ft«j/». Faftidium 
eto, vexojmoieftiam creo. naufta. 

T* motor ftm * dif eafe. Cotiva* I To takf difgufl at a per 
Jcfto, . I dignorj (ucccnlco. 

» blftmftOgttC 4/ a rher doth 
ttf elf into tbe/ea. Exonero. 

TiJWfttlf «l ^ ffiwi bimfelfof 

4 fa{/J«e/» Expedire vd cxtri- 
care ft. 

7& 4y*nga%e from an office 

ttifi Eic^udbrb, flbdkare fc fus, Jto/dapcs, pi. 
munere. Ji dainty dijh. cupedia. 

To\ dif engage or difiblige one. The brim of a dify. Margo, 
Malfe fflcreri^ offend ere. • ' . I brum, n. ora, f. 
ToWttntn&Xt. Extricare, cx- Todijkupmeat. Inftruere T « Dlfpawae ^ vitupew paropfis. 

Adijh orfottinger. CatlnU9. 

/awe ^.Lanx^mazonomum. 
^1 /w/e Patella \ catillus* 

Adijbofnieat. FerculUm, rait fmm plicare. 

/•Wftfieem* Contemno, ncg 

Ugo, vilt irfWittoy viHpcftdo, ele 

degjfcattii habere. 

Contemptus, As 

to. ■ ' • • 

§1 disfavour* Idvideo. 
rp dtljiguH! or fteil a th 

rumpo^ vitio. 

To dkjigltre or mangle, Mutilo. 
cere, pellere. I To rfjjf, 

Tadiflodge'adeer. Excitare, luJ-cia " ' 7 

ftrisexpeliere. I To diftarage or jpeak^ ill of. Ob- 

7o difflodge .a camp, caftra ali6 I trefto, detraliercfem*. . 

a ferrc / |f^^e^.Vituperium,de-: 

pifloglJ <w trajtor. Perfidus, I decus, dehoneftamentutft. 
«$" M v ^ , I + ^ diftaragitotnt iu marriage. 

pifioyal, at a mfe. Adultera> J Inxquale matrimonium , mate 
mipudica. I comparatum conjuglum. . 

Dtfioyally. Perfid* . I * Diftarhy or unlitentf. Dlfpa- 

Difloyalty. Infidclitas, proditio, I riWs, diOimilitudo; ^ 
perfidlajf. K^Wf|iarft, Difleplb, fepto 

To nitmnt* Pertcrreftcio, me- j nudtr* r 

tu pereello, e^nimo. I Dijbarkgd. DifTeptus, p. • ' ! « 

Dijmayed. Attonitus, exterritus. j f ftf fptttito Heraldry. 
aWftttaU Oiru5, lnfauftud f M Diffato, finfc owiine foarflis^ naicibis. laurpicatus. 

Da* luAuofts, horridus. - " | Expedib, abfolvo* plfer. 

7o doit in a dijh, j. exattly. Ex- 
amuflitare. 
You have donftina dip. Cura- 
fti probi. . 

M thtjvfgrdiJt* Ignitabulum , To Dffmaittle a city. Urhcm] To 'dijbatch a bufinej?. Perag 
munimentis fpoliare^ dinWre 1 - " ^ . - «? 

muro^ a?quare mxnia. : I quor. ■> 

Ta wmxtibtt &t*U in. pieces. \ To di#atcb a man or fend blm a- 

Deartuo, 4xartuo, lacero, difle- 1 way as a moffenger. Ableg« 9 a- 

„ ^ Co, lanio, difcerpo. | maudo # 

authepla, calftftorium, focnlus. [Difmembred. Deartuatus, Stc. \To diftaich 6r mate bajle. Matd-< 

A difmembring. Deartuatio , j ro, propero. ' . " 
cuius. " llaniena,laccratio,f. • \To dijfaicb or- kill one Quickly. 

A Difr-mjher or mg-tail , a JDifflWI or tenths. Dedftus. i Citb interimere, mortl dedere. 

bird. Motacillaj mergus, Wa. *.To Difmifs. Dimitto^bfolvo, I To dif}>atch or rid out of. Extia- 

^ jr- ,+JDil!)edfom Exhaeredatio. ableigo. ho, explko, diflblvo ; Hbero. 

Tadtygurea torittng. Oblitero, f A Diverted*. Intrufor. To difmijl from his imploy. Ex- To be difbauhed. Abfolvor. 

- " To Mtyeartem Exanimo, aol- auftora * ADifpatdhed'. confeftu>, exp«di- 

Vtshpired. peFQrmatU8y p.de- mumadimo^percelloidehortor, \DifmijJed. DirtiifTus/etcauaora- tus, abfolutus, per^ftus. 

»^ ^ttttl^ilacctyft^ abfterreo. {tU3,p4' \'A4iAa(ch: Expediti6 ' r 

iiJi^^K Pphoueft'ai^rt.: PidjetoelUD hair. Paffi capilUj * A Dtfmifton. Dimiflfc, f. A man of auicl dtfbaloh. ilmoU 
^^fonttftto> - , \ i| crlnes foluti. JMfmwnC * ali t ht. Equd Uer, promptus, &pedltu$. ' 

pDlTOancMe ;# Jure«vtta«$ yOifyOMb or falfe. Inhoncftus, defctndcre, delilire in pedes. *To Difblndor fteffrf, Difpeodo, 
prmrey privliegus exuere, pro- improbus, nequam. To difmount o r unborje anottxr. \ erogo* ^xpendob ^ 

L-r . $i I ^: 0 ^; Inhoneftas, torpito- 1 D 
^ msjranchtjemenu Immunita- do, improbita9,pravitas. I turbare, excutere. I haurto. 

VlWKr?™*!.:,. . , A . Dtjbonetl or I eacl)erm.ObCctn\X9, To difmount a canon. Tormen- * To DiffafewithwiVlfoc 

Men -^fy^^nd put fom turpis, Wururf^ tumraurale rotis eximete. Wa^ indulgeoVlcgibus f6lvo;^ 

^W/^w._^anlj Dsjboneftly. in8KneIte,iiTiprobi, To Dlfob^. Jufe non pa reoJ To ^ ff /e or befcm*. 

? C JL\^ffl&* Dt<kltxx °y mi0 >\ JWUiter^pravi, ttirpit^r,adv. imperium detreao, - - P| Jr 1 ^ 

SfSSft^ -X ^ j 25u$Oft0Ur* Dedicus , n. ig- tern d^glo, ) r«)ugnol I Difbenfed with. Solums legibiif, 

rf dUjbrntjh a room. Nudirc hom&iia, macula, probruim 2>//o^ Contempts - - 1 - JF J ^ - 1 

Wiamcntis* | To Dsflwnour or diforace. ©cho- I ncglcdtu*. • 1^4 diffenfer. DiQ»efifitdr i^tteftkutU5,nudat«u ncfto, 4edec©ro, fgnomlnil af- vfobtdimt. Cotitttnada, ifio- Ext>«n&,arum 

Evoroo. | ftwe. | bedicntia. 1 * Zi Ufttnfation. Oifoe V vaca^ racatb , iudulgeutla , licentia, 

fecultas, venla. 

* A Diffenfdtory. pharmaobpaa. 

Tbdifjfeople. Depopukt , vaftc 
excindo. . To dijjfofe of a daughter in marri- age. Elocarc 

fodiftofe.ofa * ADifquammatori * Surgeons Difflmilar parts of the body. P*r* 

^rumjm. Defquammator. | tes manic*, five hetetweoS. a tenant. Locare. 

Todijbofe of a fon to a fchool * To Dijperfe. Spargo, didipo, [trade, See. Traderc 
dlfpcnroidiifurtdo. I nam. excrucio , perturbo ? inquieto,' fimifitudo. 
molefto. anxo. ftllicito. 
, „ - - --. Collocare 
p. : . . I horn 

A difjf^ftng. Difterfio. . How will you difbofe 
Dtfierfedly. Span* > dilperfim, Quidaftunw? 

adv. I ktfovo not bow to dijpcfe of my 

+ 7o5jfp(ft, 4 i/ftf.fet^Difper- \felf. Incertus fum quid agam, 
tlo. nefcioqu&mfevfcrtam. 

t DlfpitOW. InfifUfiw , iufe- A DifMkl. Difpofitlo. 

ftU5. #-t ^ ^ _ I A dijpofal or appointment. Aflig* 

'^conftltutto. 

veOs amoveo. | A dijpofal or gift, as of 

i out of op 

magiftratu. \l am diftofed. Lubet, imp. fcrt 

To dijflace and remove from one animus. 
place to another^ Tranfdu^ DlfMid or fet in order f 

piftlactJ. Amotus, tus, digeftus, compofltus, p. 

To 5<(jUi*g or jheadwide. B%-\ Diffiofed or inclined. Af&ftus,p 
pando^difpandoidiftcndojd'htb, | Weil or ill diftofed. Benfc ant mali 

affeftui five animatus 

aD ?£ 0j ■ „ ^ ^ \ Diftefed to be merry. Latabun 

'ftlayed. Expanfus, &c. du$. 

delaying. Expaafio, dfil>an- Diffiofcd to vomit. Naufcabun 

fi°* du9. 

Weafe or dij content y of. Dijbofed to cry. Lacrymabundus 
dilplicco, commotio bi- 1 Dibefid to laugh. ProClivls in militudeet ml$km% 
tudo. ^ 

j Y - 'j w^tr . « \*. Difirnuldtion. Dlfflmulatto* 

To be difquseted. Difcrucior,flu- dolus, fraudulent imnmm > 
auo, conmwITor, affliftor. Without difftmulation. ApertK 

Dsfquseted. Per turba tus,^oiicuf plane, finer 4 1 

fus,agitatu9, p. * ro IXWp 

Adifquieter. Turbator, exagi-'do. 
tator,m. fe. Diffipo , dlfper- 

-4 utfqutettng. Moleftia , per- 1 refolvo. turbatlo, inquietatio> f. 

Ptfquiet or unquietneft, 
tudo. TodiJJolveor melt , a ?. t!qfoe 
fecio. .v Difauiet of mind. iEgritudo a- 1 co, 
nimi, anxietas. 

Difquieted in mind. Solicittfs, | (X\x$* 

conquaflfatus, p. Volvo or melt,ntut. Ltmifct 

Difolved. DiffolutUs, ilquefi. rf^/v* ttf Parliament. Co- 

^ t - n<* . ' -. i — -ia diflblvre. 

tininrrt, difquifitio. .| TodifTolveor part company* 8<k nes 6 
difrlttfe if do a diMeafure. A diftofsng or fitting in order, 
a t i ' , no< *^ aattiBO af- Ordinatio, compofitio 

todtftieafetb. Difplicet, mole- i affcOio, f. ingenium, indoles, ft 

ftani cft * 1 Difbofitionof body. 'Habitudo 

habitus. 

An illdi&ofsthh of the body. Ca- 
chexia, n j4 Aif»M^. DMbluHo. 

■ m -v» • i . - - . . That cannot be dijftlved* 
defpeftui habeo. f»folubilir. 
Blf«fp«t. Inctvilitas, alie* 

- „ „ AIJ! r |clnaui , lloendor, diffolu^ 

To difrejbeti. Faftidlo, averfor, 

part m civilem fe . prfbm I PiJo/«/e or mnM Hemifii 
Otfrejkaful. Paftidjofus. I Mjfolmely. Di«nft V rtrtUMi 

Difiutsfaaory* Mblcftu* , per^ I quefaOIo, . <» 

quimmoleftus. |^^/*«^^^^ 

«a ^ ^ iMi M> |/o*«A Dlflbnantla, ^ acerW, iniqi^o aiiitno ferre. 

Mleafed. Infcnfiw, offenfiis, a 

Henatus, averfus, 

utfbteafure or breach of love. <$\ 

multas, offenfa, ofFcrrfio, difpli 
ceptia. r 

; A diMeafure orfrrewd <*r».Ma- 

lrfa&w 

duimn. 
cuia,f. 

To ones difjtleafurc. fcfle in 
offensd apud aliquem. f>iftofitlon or inelinytien. AnU 

pcnGp,proclWitas, lubietti 

tia; Diffidiojopfttf. 

tlo auatomica. ; , ■ \* To pijfwade. Debortori fljt 

Diffwaded. Dlflbafut, p # f ir/ (jxipelfo, ex turbo. 

To Hi(mai(^ or difcommend. Yi- 
tupero, ob tredo, eleto. 

Diftrdifed*. Illaudatus, p. 

J / Vltuperator, m. 
Difbraifing. vituperatlo, obtre- 
ftatid. 

Vitape: dctafbo poffefliorie $ bonis ex* 
uercjfpoliarc. 

DifcizQur. Intrufor. 
^ JpfcJff. Dejeftio , ejeftio. 

— DiOM voxdlfftflM A i • L to dtfrietfurettyou. Packed Diffitoftt* Incommodum. 7o dijpmBle or conceal. Celo,tc~ 

go,obtego. 

DijfenuMA. SliHulatus, djfllmu- 
latus, fiftiss, fiaitius. 

A dijjhfibltr. Simulator, difli* 

mutator. 

An amtst difembler. Simulandl 
8c diflimulandi artifex. chfis. 9# Gravati, moleft*, ©IfmopOJtlOtt. Inaqualitts , 
Jgr4,acerbe. dUpatidfc 

JfrP^l Wftolfe exuo. Diftroportionable. Impar,dlfpar, 
©Kbpjt.-Jocus,lufus,4s,. mali comparatus r 

tp&h Jocor*-. To Wfp;we #r co W /«fe.Conftito 

w To DtTvofk or fet in order. |redarguo,coar(?uo,refello 

igero,iordlno, com 
Ppno, jCondQM.. \ |%;. r Confhwtio,f. 

Expertdo ° ny ****** J©lfW»*fttt» Male inftru- 

To o/ ^ thing, \. to put it to /tfffiren/r. Deftlno, aOigno. 

How will you diftofe oftbk ) Quo 

pafto uteris ? quem wi ufum de^. 

ftinas7 •'• . • • 

To diftofeef an nate by will. Le- 

gare. . » . . : 

Godiffofeof a thing by giving it 

away. Largior. ..iC:. 

Tadifafevfiout or find him <- 
Ablego. * To D jj*f r. Dlfputo, differo, 

difTerto, difcepto, argtMientor. 

* Dilutable. Dil>utablii $ , am- 
blguus, controverfts. 

Difiuted. Di^utatus , eventila- 

tus. . i. > 

^ eiv Dlfpotator, ratbicV 

nator,ra. 

*.AiDtfl>ut*iioh or Dilute. Dif- 

putatio, difteptatio, congreffio. 

ADifbutAnt. bteldltoi* ■ 

* Mfqmmmattons* . Apolepif- 
mata.n.. • ^ -Mftrir* Coluii If, f. MMiIlte 
ftuppeui. ■• ' .^ > 

-4 dsjiaffttnoftow or flax* P6& 

fum, ftamcn,^ ; ^ 1. 

To Mftftftt, Coi rtaijfllrio i Inirtt- 
nbj maeiflb. po|l^ fteddU li* 
buo, tingo, inffd^; - »■ f ; Tr / 
Dijtainedi . 4nqifltta^ i idwi 

Vmnbting ;cr dMmiaation.]!^^ . 
Djffimulatio,diifimtttat1tla. I Not diliained. Intamittifiok I A 
Dljfemblingly* Diffimulanter , I poilutus, indaAuS, ItttigS? 

fimulate,adv. • \Adllhinwititiem 
Without diffembling. Aperti. idftatq^ pollutio. Vl T j 

' * Dijfeminate. Diffemino. |* Diffarice of Place. &1t^^' 

uiiiiuw, uifticcunvcnio. | ftltium. * • r "} . 

*Dtf<ntion. IMflbaticS diflkll- 1 2>i^iMie'0f f t'Me» 6 pi du til tent- • 

urn. !• I poris, longinquitas. V; \ 

Adiffenttr. Adverfariu*. I Dljtanceof xtjfhlori. DtuTcHUttA 
* Diffentaneom or difagreeable. \ alieriatio animh < : ' '1 * 
Diflentaneus, difpar, abfiml- }To^ m diftances Wfto , lorttt 
Us. labfum. J " # ■ 1 EauaUy Mani. 1 Parallel i&P 
tnUA «r#% Off<^4*% * Dili ant. Diflitbf , ftJUflft*i 
,diatrlba. 1 diftdns. 

To Bilftr^t IncOmmodo. 

A>dij}crvtei\ Incommodum, n> 

xa. I fio. •■ ' v : rj • ' • s> >n 

BriREDCr» t "Abgrffia > dtfloclo3 l-To-tfi/li!/» er glt/e dipfk Offtrtr 1 
foMto, fejungdi fejtaro. do. ^ , v r : ! : 

nifftetrtl toir. Capillos] 7o d'tflafi or takg { dfafl. tttteh* 
Jblutos-demittere. Tq. d. f Bi£> 

Cdpillare.n \J»jUftfHh Odiofas, inRibUof^ 

Diflimilarh. . * I molcmis,inBratus. . k - " 
KWlmm °+ pn *M *f tern* I*.* Diflributhn. Diftributio , To i»to dbuftnejt. Perittius 1 pjv(/!«ii or quarrel. Diffidiumj 

l diflpcnfatlo,(iWiGo > partklo. , introfpiccrc, explwarc^ U«. f «v Petturbo. 7 <T dtfiemper or wttaiatt* lite- 1 ^i/b*.rtfUijirifc«ui>/r # Erogatio,.' To dive into ones purpofe. Expi£ I Divifton or going into parties* brio. Dijiahpertd or befidet himfelfA A dijlribution offiejh. Vifcera-* 
Mente motus, deltrus, furiofus,' I tio, £ lymphatus, cerritus. * Dilbibutive. Communtcati can. i Faato, feditio. 

I cannot dive into it. Nequeo 1 Division in Aiufich^ Modulatlo, 
conbaura affcqul. antlllatio. ' . ■ 

A diver under water. UxxmterAio rundivif$on. Minurizo, can- 

a ■ .III bifiempmdxp'^ Ebrius, I vus, diftributivusiliberalis,mu- I m. trix,f. Delpbicus natator. | til tew 

Vino obrutus. nificus. \A A"v///g iv/iicr nM.-er. Urina- Divortium, repu- 

A dijlemer. .Intemperics, f. * ^ -DMW&is , As $ tM • ... 

F WDijtend or ftretch. Diften- terri torium, jurifdifho. ^ Diver, the bird. Mergus. I <>/ *fw« . Libellus rcpu- 

Mo, | 7oUiQcuQ. Diffido, fufpicor. hfteiro 4Hw f Mergus drrha* I dli* 

*Diflention or firetchmg. DU Z>(/*r*{jt. Diffidentia. * tus. 7i rfiww. Abdico, repudio, di- 

ftentlo. M #r*/?. Sufpkio, f. The 3Dil)d» Diabolus. . rmtto. 

*^PiflicW*»>ot*^ Sufpicax, fufpicio- \Divelijh. Diabolicus. Vld. De A Divorce J. Repudiates, dimiC 

chon,n. fus, t \vih v \{m, 

* lo'Diftif.f Diftillo, 1 * 73 Dj/?*rl> or hwfr/f* Turbo, * Divers , different or unlik(. j divorcer. Repudiator. 

Diftil/cd. DiftHlatus. 1 diftuifc6,interturbo,inquieto. Diverfus, diflimilis , di (Tonus, J A divorcement.^ Repudium , di- 

A diftillatioh of humours. Rheu- J To dijturU one in's pojfej/ion. In- difcors, ditcrepans. 1 vortlum, diflldium, n. 

1 1 " 4 vado, iatrudo, ufurpo. Divers , fundry , or manifold. M fa divorcing of a wife. RepU- 

j *,To Diftmpiifi. Diftinguo,in- 1 To 4J/J*rl> one at bujinefi. Inter- Multiplex, varius. I diatio,f* 

terftiUguow | pdlo. " \°f divers kinds. Multigenus , I * Diureticla or provoking urine. 

Diflurbed. JPerturbatus, inquie- multifirius, multi jugis* I Diureticus, urinam den3« 

tatus, interfellatus. Of divers colours. Verficolor , I * Diurnal. Diurnu** adi» 

Not dijlurbed. Imperturbatus. multicolor, variegatus. I ^ Diurnal or days^hoh^ Diur- 

^Adijturber. Pcrturbator, inter- \Of divers .humours. DifficilisJ num,diarium,hemerologium. 
pellator, m. |mor6fa*$ fibi parum conftans, | * To Divulge. Famigero, iivul- To dijtin&iijb fo as to kgow one 

fiom tether. Internofco, digno£ 

CO. * To diftinguijh or put a difference 

pixiroo, difcrimino. DiftinClus, diC- jidiflurbingor Diflurbancc. In- Diverfly. Vari&, diver multi- 1 go, publico. quictatio, interpellatio, pcrtur- 1 Olicitir, multifariam. I Divulged. Pcrvulgatus 

batio. * To Diverjifie or mahg diversATo be divulged. Permanefco, per- 

A publicly difturbance. Tumul- Vario, as \ qu. divcrfifico. mano, as. 

tus, As. * Diverjhy. Yarie tas ,diverfi- A tjUtftO or dotard. Delirus , 

* Difunion, Dlsjunftip, (epara- tas j ftupidus. 

tio, di (lid turn. I* A Diverfion or going afide.X Dizzy or giddy. Vertiginous, 

Todjfunite. Scparo, disjungo,] DigreHlo. I attonitus, cerebrofiis. 

diflbcto. \A diver/ton or pafiime. Recrea- 1 Dizxineji. Vertigo. 

To BffufC* Deluefco. tio, ludus. 

.... jr. , . . A difufe or rf//«/rtgt\Defixetudo,f. * To Divert or Rep afide. Digre- 1 D ant t O 

\A Jtjfindio* by points. Inter- \Dififid. jmmm. dior, divertor. 1 # 

~ m ~, y , . . 4 , + To WftoOjtffifp or difhonour^ \Todipen ov*e^crltfiis o»e, Acci-| To Do* Ago, facio,efficio# 

\fiin8lyortreaiably. Diftinfte, | Dehondfto, R. piobommode,recreo. I Horn <fr >o« ? Ut vales? . 

Dffwerjbip. IgRominia, dede- Lrf 'Divettifment. Exercitatio j W< do it. EffeCkutn dabo, faxo. 
cus. G. , i lpdicra. - I It does> it will do. Benfc proce- 

^DitC^ Foffa. *To Divide. Divido, Jnjrtior J dit. 

A dttcb vrkrein mttr Jlandeth diHmo« would not do. Nonfiicceffit. 

Lacuna, lama, f. | To divide or put ajhnder. Segre- J What had ype beji doi Quid faft ^ criminatus, p. 

* pyiinJ or teifurely uttered. 

Diftinftus, articulatus. 
Gt/tM.tfpm feveraUy, Dilere- 
tus. 

jpWiffflf i> j|l>rmf.»Iat^rp^n^\tts ^ 
gt ^i9ff . Indifcrctus , indt- 

9rticul#, : 

^ flre #£W%*i ifweflfts, ad, 

* ftptfim Piftttrqiieo. 
^.fitffWW* Piftortlo, 

*ToDiilratt. Difti^ho. Tp$ftr*& or trouble, one. Solli- 1 ^ </i<c/j 4bfl«t « ? or ^ | go, (feparo^ I opus ? 

Divided. DivHus, di(pettitus. \lodo ordifattch andaccomplifi a dto* yexo. 

Tf^nh} or iwrtl^ one mad. Fu- 

rio,mentemoveo« Mmplftii Wi. difir/tugjht. Lym- ga. camp. Vallunu 

A ditch} a furrow or gutter t* 

carry of water. Incite, n. ago- fc^I^»^ntcmotiMbM/i«/e ditch. Scrobiculus, m. 
VtotifW&fity. Miferii, 

;j caiamll^s, r ea adverf*. 

|^^^;#r^ An«uftijls pre- 
mi>urgeri. v 

Il4ft#J fc S^ P«mere.i a4 in- 
mm 

^^>^#:%.teadver. Full of dirty ditches. Lacunofus, vinus^ adj 
lamofts, adj. * Divinity or Godhead. Deitas. 

To Ditch or ca(l a ditch. Vallo A Divine. Theologus. To be divided in opinion. In par- j bufinejt. Exequor, perago, con- 
tesabire, in contrarias fenjtenti- 1 ficid. * 

as diftrahi. I To do 9 u to ferve turn. Sufficio, l 

* A Dividend. Sors dividenda. I To do>i. to prevail. Valeo. % 

* D'wineyb$long$ngto God. Di- 1 To do and undo. Penelopes telam 

tex^re, circundare, fofsS munfre. 
To m<\k£ a dtich. Scrobem fubi- 
go,fo|la(n duco. 

lo ditch in all about. Circum- 
mqnio. 

Ditched in. Vallo circunda- 
tus. 

That hath ditches and holes. La- 
cunatus, p. foflitius, ad> 

A ditcher. Foflbr. 
A ditching. Fofllo. „ 
* £>it ion* or dominion. Ditto. Self do J elf have. Tute hoc in- 
trivifti, tibi ^xedertdum eft. . 

Divinity^ the Prof ej/ion. Theolo- 1 To do an ill ad. Patrate facinus, gia perpetro A Dottor of Divinity. S.S.Theo- To do his beft or utmoft. Omnem 

°— c - /r — 1 adhibere curam^ fummopere eni- 

ti» logifi ProfefFor.^ 

Divinely. Divint,pii. 

* To Divine or prophefie. Divi- I To do his duty. Fungi offifcio vel no, h^riolor, auguror, praefagio, muncfre. • vaticmor. 

To 'divine or inchant. Incanto. Not to do k. DeeOe oflScio. 
To do good. Bene&cio. To divineor guefi. Con}edo,con- To do one.good turns. Beneficiis 

Jicio, conjeaurS aflequof. | cumularc. X 

n ^IJfy^Vj ! s ' . rt tfiuyn.vr wtwuuun. uiuo. A diviner, fodthfayer % or wizard. I To do one as SLood a turn. Vicem 

^SSE^t^Ss^^ ^tttanW Lepidium , pipe. Divinator, hariolu/, augur, fa- reddere. • .* , ' 

■ffSRftSfejS**!^ K h Sk ' tidicus, vaticiuator, arufpex. To do one an honour. Honorem 

j !j^fvffiK $"? *'-* m ' P itta "K» Djaamnus. * Divmatipn or dwinhg. An- habere. 

t*i™ESr filftrihnn Ai \ P^t^P' J^Mlta.. •; gurario , : divin3tio , augariam, To d. m lm;. \4alefacio. 

§^l«4.At**J r^W T/* Divan or CvWmpniM rali,, a C , \To do ono juftia. Pro mcrito 

ii'Sri?^^ I T«LAf._Concilium Turcicurp. , U; ^«Mff. Augurart, adtr. traaare. 
partitio, diftributio. To rfo owe mifchief. Noceo, dam* 
num dare^noxam inferre* . 

\m .; To 
DeUro. sift y^j^^ 

lui. forbere'ft flare. • ^ • : . t < . j 

To do one strong. InJtrUafficere. J Dml 9 or dccwJU aft to Icsrn. 

To do a thing again* Itcro t ?e- 

dintcgro 4 

Todoamifs. Em>, obcrro. 

To do a thine: before another. P«- Docllis,capax, 

* Docility. Docilitas. 

A Ootlt Jtip* ^ ride in. Na nauftathmus verto, anteverto. 

To do by one weU or iU- Beti&*ma 

It, agere cum aliquo 
Uquem* tus. Vertagus,m. MDoIe. Donatio, laigiflo^ft 

.oa,ftips. :*,..; 
w« rfo/ V r /#A«rj/ ii/l^/a fable* 

~ * ^Congiarium* 

hi of taw flejh at 
, ich ma* Viftcra- 

tio, f. . 

A general dole of corn. Prumen* 
tat to, 

ptUM. Lugubrb, luftiiofiii, 
lamentabilis. 1 
paftoralIs,aggrcgarius. 
AHoufe-dog. Canis villaticus. 

A lap-dog. MeHtaii canis. 'c traftare a- j Naupaftum, qaupegii w4 tMnorel-dc^ 

Lycim^ a ******* * bitch * I D ? lt f^h Lugubritir nlo. ilp lib „ ~ „ ffl* Pcf - C^tare^putarcauJ TaW/i^drf^ ululo, exu 

Rmi iftuclti te confulis. dam. j _ ^ , • sl, - f * ' 

To do a thing by turns. Alterno. Docket. AblcilTus, rcfeftus. 

To do a thing exaUly.- Elaboro, j */*X>0£ft or dent. Fillura. 

* doctor breech. Clunis, nates> 

^ h torn btm. j t. pi. uropygium. 

Liters tu* fimtapud ilium ma- 1 Strong-dockgd. Toroflw. 

xlmi moment!. _ J A %>QCUy0n herb. Lapathnm. 

Dock^retils. Lamp(atuu . ; ; f Wlwr> Dutch coin. Th* 

lerus, , , AKix.deUar Thalerus 
alts. t 1 1 aceuro. To do often. A<lito,faaito. 
To do a thing quickly. MaQtflV appropero. 
^odoroeU. feenefacio. 

Do as 1 bade you. IUt (ac ut jut]] 

4# cfo <f > fce i; tii. Morem gere- B^r-^c^ Bandana. 

f>4 Socket pr Doggeu Scrfptu- 1 melium. 
lum, breve fcriptuntf, futnmari Dolorous, \. grievous. Doloris 

yM**™&m Immittere 

Tn A g / rC# L , I ^ ^ Dolphin, a fijh. Delp! 

to cke*r the dogs. Hortarl canes, delphinf ^ p 
~*P*ckpf dogs. Turba canum 

^^-%^.Canlle. j we of France. Gallia* 

ram Princapa j fillui HegU G«lt> lphl Doftor, -4 *g/-wfl4r. Milium , millus, Hci prio 
"a JT'-l „ mis eft p™. 1IUBni , 

miffitut W * Cani»,r- t©0tl>lj,i,^^. «tupldui, To rf<? be may. Tempori Ctt :em eue , mau- 

iTaperager^. , g^rorciipr i 5. x. d. Y*m#tmHbM*1mrtfa\tofoith StupiduaV indocilis, vire. t . conferre. 

\Todom another does. Imitor. a££ . ^S? ^ -i 10 ont Rctinacu- plumbeus 

Archiater f arcmathi8. 1 ^um a clavus Hv^l^miM +~^u. I Dchifhly Doftor 

To,^^ A// Dolors degree. Gra To do as it fiould be. Refte cu- Idumdoaoralem cape [fere. 

rare. ' P^oW^*. Doftoratus 

fcwtt> »o^ /o Nefcio * Do&rine, Doftrina quidagdm 

To rfo ow. Induo. 

To do of. Exuo, 

To rfo ott;. Extinguo. 

To do ope. Aperio. • ' . . 

Wbatshev to do? <Juld ttc a 
gitur?.quid iftuc turba eft ? 

What bajl thou tocfat' * * 

iftic tibi negoti eft ? 
To have nothing to 

vacare, <£*?or p/ Lw. Juris Civilis ^ dog-berry .tree.: Cornus fieml 

~~ na; . v 

^hriau Cynosbatos. 

W Dcgrdays. Dies canicula 
rcs» 

dogrloufe. Ricfnus. . 
f Dogtfjh. cktulus marlnb*. 

The Dog.ro fe^ ejl. ^3tup(ditas 

ftas. ftultl inftitutio, difciplina. 

•4 fp&rhe in a ferm^ ^ 
vano>thefis, proPo(iti<j. 
^ r «. y.i Rubus canlnus, 
v - . . v . rola canina. ; . * 

PoUrmU Doftrinalis 

Procyon> cai-:| infolefo, infuUo 

Domineering; InColm^ 
Imper 
f ©WltajK « ^ aSf . Dam- 
num, incommodum. ; 

*p°m<Mckf Domeftiw?) nd). 

^ Ajneyf/c\ eft* fei* A (kerb 

domcfticis, faccllamw. , , ;. # 

t Tfl D * m h*er or bear rss!u Do^ 

minari, Imperitare. . 

To domineer or vapour. Glprte^ pr«cepticf< Dojcumentuft!* Lmcula. : . 

A dog-trick. Fallacia. . arto- Cufcuta num, cynomorum; 

D °l* grafl or A P^7- 1 ^wintering humour. Infoltto* tu. 

dominical I*. _ * jo/lf one to do. Mandare ali(mi I tergWeffor^ ^ i r^vwu, ne ,mi .eifo»^ to ao of m wn< 
Kerumluarum fatagit. 

To have to do voith one. Rem ha- 
bere cum aliquo ncator, inficiator. 
y* lWftftt* or ebbhi 

terunrtus> nummuliis 

^Doe* Dama, f. 
Vrftones. Cynofonrbf J# 

tongue, eynogloflbm. 
V* tooth. Satyrion Brythr*-^ 
u%denscanihus. ; 

To Dog one up and d$m. AflV minicanus. 

* Dowiniotiy r/r/e, or JurjJHiaion. 

Dominium, imperiupi, ditio, 
poteftas. * c 

To bdve ( ofeKercifedominion.ltb* NHihabeo cumillo commer- 1 Dof 9 \. & of your ban Apcri 

' I caput. , . 

What have you to do with it i lA hnceJcanU m ^n$« m«* 

QuMadte/ quid tua refert ? P^^&^S^ 

o No»». Aftio, effeftw.. [mm., ■ .. j , . t>a*«>j~ rT ^ , i Pero ? rerura potior. ' 

'"• * ^ Dot? «r Lari. D«ml- 

Protervla j irjicun^ To natl^ti^ a p 9 „, Junonlum 
a,a * 1 ilfncedcre: . ' 1 gotium natid, cbllatlb. Vlgiolum. vum AfHf^ Faftitatus. . Sffi^ 

Doneexaaii. Acair^ 1 aqmequw* . . ■ . i v i Accuratus 

Approperatu Hifpanl Curabitur effcoportuit. edier( 
Faftur Cants venaticus. 
f.Ddgvdraw. 
US. Vid. Hofi * jDogjhatical or j>ofitlvr -DOff-! 
ma(i(!u£, Pferemot-hriiiB • ! i 1 -IV : l vus > abfolutus 
Canis invefttffarlJ Kntitu - sonouvl Oonotor. 

Apooftt. Judicium, fentcntla 
arbitrium. * . ' * 

To f rfoo w. Tudicq j * adjuAko 

umterftlam Fcrr*; ; 

• _ r A Terrier. Terrarius, m. * To Dogmatize or jhsai^fofii 
ly. : Dognlatizo,* affevero; 
A Holt. Digitus, triens. 
Not a doit. Ne gry quidchh 

K 
Doowfday in \be afternoon, ^d 
t i Graecas Calcndas. • .i 

II . Dowfday-Boohf I. ber Judicft- 

Hi Wilhel 

bat« ceufua To double Dupllfo> gemlno, \\ i Artogala, oogalaj q. rf. duld-| ffcw )Oyor acre. Oftlum, 
it dopr » \jLiiwuiii« fore* kmia, porta 

'A little dooiri OfttoUmu n. fticum* pfeudothy rum 

A Garden-door, Macellota, r. 

A doorkeeper. Ofttfrius. 

Doors with two leaves* Valv* , 

arum*. 

A door-bar. Veftis, f. rcpagu- 

lunt,n. 41 <* 
Aloltofadoor. PefTulus, obex, 

Door-pofts. Antcs,^. pi. . 

Tkedoor~ftU. Limen, n. \ 
Thai hath a double door. Biforis, 

Write M Intui, adv. 
Without doors. Fori*, adv. 
Out of doors. Foras,adv. 

From door to door* Ofttatlm. . 

At the door. Ante oftiwri* pro 

foribus. \ * 
To go in a doors, Ireintrb. 

A dor or Beetle. Scarabaus. 
Todor ont}* Confiindo, obftupe- 

facio. •'' 

A Dor/H T?tjlminJi.School.T)or- 

iendi vthla. 

Ottti S. Voter's > fifr. Faber 

plRis, aurata. 

* Dormant or fietping. DormU 
ens. ' 

A DDjmtt window. Feneftra in 

teao. • 1 
^DO^mOttJJ. Glis,m. 
^fiOHh-ftgus^lcuhn.. 

* A Dorfer. Clltella, pi. doriu- tejro* • * 

To dou lie again. Reduplico. 
To double Jour t'smes. Quadru- 

plicob 

To double with one. Pr*varicor • 
To double as a bare doth. Ire** 
dirc,rcdprocarecurfum, turba- 

re vefttgia. 

To double or fold tip. Plico, com- 

?lico# _ t , 

hubled, Geminatus, duplica- 
te, iteratus. 

Dmblod or\folded. Complicates. 

A doubling. Duplication gerai- 

natio. 

Doubling of wordt, Anadiplous, 

Doubling or double dealing. Pr«- 

varicatio. • 
Doubling wife. . Gcminatim. 
Doubles :,',ir- ttyltaite writings. 
Diplomata, pi. n.. ' 

Doubles or folds of clothes. Pli- Pati c*, pi 

Adiublirjsr.largi-flMeri 
naligneaamplior. Sk.. 
A doublet. Dlplois, f. thorax* 
m. l*na duplicata. 

^4 rfog in a doublet. Inhumanus, arium. 

Tbe doucitSy it doutcets of d 
Tefticuli ccrvinl. 

A Qobt or pigeon. Columba. 
A Ring-dove. Palumbcs, palt 
bus torquatus. 

Ajiockrdove. Vlnago,cehas, 
Jl Turtle-dove. Turtur,m, 

A.dovc-boufe 9 or dove-cote. Co- 

lumbarhua. 

Of a dove. Columbaris , colura- 
bmus,adr. 

Lik^ doves. Columbatim. 

f Doves-foot^ an herb. Geranium 
columbiqum. , 

The doves-tail joy nt ufed by foyn- 

ers. Subfcus, udis ; f. jurt&ura 
five coaflatio artificioia. 
Doujft* Pafta, farina fubafta. 

Doufjh-bahgd. ScmiCO&US. 

impavidus, intrepidus, animo- 
(usj magMianimas. 

To Dditfc or duck^and dive. Uri- 1 A dowry given by Brother JVnclt town. DeJIclo. 
Decidd. To lye down, 
Dccuniba. 

A voomans down-lying. Puerpe* 

rium. 

To bear down. Obruo,profterno» 
To breakdown. Olruo^demolior. 

To come or go down. Delccndo. 
His ftomack^ is come down. De- 

ftrbuit ira, reftdit xfkas. 
To fall down at onesfeeh Accide- 

read ^edes, abjiccre fe ad pedes. 

Ihe Sun goes down. Occidit ibl. 
He is going down. Inclinat. 
To band down athing. Per mamu 

tradere. 

To fit down. Sedeo>capeiTere fc- 

demvellocum. 
To tumble one down. Deturbo. 

To tumble one down headlong. 

Praccioitare, pr*cipitem dare. ' 
A Dotty:?. Dos, dotariutn. 

A dowry given by father and mo- 
ther. Dos profcaitia 
arium. 

A xntttt or peeping room. Dor 
mitorium/n. i 
* A pop ofrhyftcVi&ofcif. 
Adofe or froponlon. Portlo^uo- 
ta pa^s. 

To do fe one. A(Tferio,prarfcribo. 

^D0fttt% I>uodecim, dtfodena- 

riusi dodecaS) Ms ^ f. 

A twf of fnhel. Mud globus 

five grumus. 

To to(e» Dellrb^ defipio , Ac- 

Adoter. Delirus. 
At* old dotard. Senedo^ depon- 

ttnus, detirus Cenex. 

Dotage. . Pclirium. 
Doting. Delirans 3 vecors, defi- 

fie^adilis# 

A doting. Deliratio^dcfipicntia. , 
Dolinglyl Anilirtr,adv. 
A DottCti!> * Bird. Morinel- 

A ftotftttn Solidus > Gallicusy 
teruodus > tiummulus. 

+ A BOb^ne* Veaigal^m 
* Double,. Duplexjduplufcgeml- 

nus. 

Three t 'tmn double. Triplex,tri- 

Four times double. Quadrupltx, 

gujdruplMSf ... 
Five times double. Quintuple^ 

ad), ftc. . - - ! 

Mtgenc*:. . Curlofitas^af- 

fk*djtt d. . Aftcepfs adi.. ? 
tiMnwdi .BUingub^ perparcus 

To put one in a ftone doublet. Con- 
jiccre in carcerem. . 

Doublets in throwing we dice. 

Jaaus duplus) five geminus. 
To throw doublets. Pariare ateas. 
To Doubt. Dubito^ ambigo> fu- 
fpicor. 

To doubt fomexchal. Addubito, 

fubdubito. 

To be in doubt. Fluftuo, h^fito, 

animi pendeo* ' 
I do -not doubt. Nullus dubito. 
To put one in doubt. Scrupulutti 

injkere. 

To k$tp one in doubt. Sufpendo, 
iutyenfiim teneo. • 

To put one out of doubt, Libera- 
re mete? eximer{ (crupulum. 

Doubted. pubitatu$> addubita- 
tus,p # 

To be doubted.ln dubium venire. 
It is doubted. Ambigitur. ' 

It is to be doubted. In dubio eft. ; 

A doubting. Dubitatio, haefita- 
tioi fluftuatIo.>- 

A Doubt. Scrupulus j dubium, 

quaeftio. 

Without doubt 9 without a" doubt. 

Proculdubio , fine dubio , fine 
conttoverfil. ' * 

8ane> profeab> cert;*x 

hauddubie. . 
To nitty 0 doubt where none is* 

Nbdum in fcirpo qu*tere« nor, fubfido. 

DOttll fathers j or dowl. Lanu- 
go* f. gnaphalium, n. 
The doun ofgeefa &c. Lana an- 

lerina. 

The doun of flowers that the wind 
bloweth about. Pappus. or fome other accidental mem. 
Dos adventitia. / 

Goods or lands given in marriage 
with the wife for her dowry Do- 

talia bona, dotales fundi, mari- 
ta pecunia. 

To give a dowry. Do to. Duodecim. Vid. The doun of thiflles. Tomtn-\ That hath a dowry. DotihH 

That bM no dowry. Indotatus. 
Tbiit pertainethio a dowry. Do* 
talis. 

To. Dofofc or doufi one fib* chops* 
Colaphos infrihgere; . turn. 

^ DOU^tl. 

Dofen. : 

SDoto. Mafla farinacea, farina 
fiibaaa^ Vid. Doueh. 
A Dotuagec. Vidua prindpis 

aut viri nobilis dotata, matrona 
dotaria. 

A&titot*. Dos, f* dotarium. 
aDotPlH^ doth* Pannus litite- 

us. : r . ■ 

A Dotutt °* f^n. Platiides, f. 

duhum,glabretum. 

A down or hill. Mons,tumulus, 
collis. 

The Downs in the Sea. Tumuli 

arenarii. 

Downormoff. Lanugo, f. VidL 

Doun. X A down^bed. Culclta plumea 

The down-tbiflle; 

mentolus. 

Downyt Lanuginofus. _ ^ 0 AdVy 

Deorfiirru 

Down y the Pr*p.< Ad,u(que ad « 

or, Ad imo* talos. Down to th 

ankles* . > 

Dawn Jlream. Secundo* flumine 
pronidqiM.^* 

Gone down the&ind. Ad egefta 

tern, ad inopiam, ad incius re A JDofofet orCuJiar /.Artogala. 

A Dotfe or trull'. Mertricula. 

* A Doxology or tLmk^giving, 
Doxologiai 

To potf one. Stupef^cio > atto- 
hi turn red do # 

4 D0#l or faucet. 3ipho> nr. 
A noun* Duodenanus. ; 

A Djab or tmd woman. Scrapta> 

Icorttmij prdftibulum. 

To drab or. whore, Scortor, amo. 

f A dr abler. Veil additamentttu 

five av»aarium . 

2>jafc Segifterium, firgeftrt^ 

^ ... _ elca po^cina. 

Carduus to- 1 Drajfy or *Jilt h)'. F^dus, turpls, 

fxculentus,. • : i * 

A DjaB or hoolu Harpago, m. ■ Doubtful^ p4ff. • that: it of may be 

doubted. Dubius, anceps, ambi- 1 Down biU^ an Adj. Declivis. 
„ controverts. 

Doubtful 9 aa. that doth doubt; 

Sufpenfusjinccrtus, perplexus. 

Doubtfuheji. Ambiguitas. _ 
Doubtfully, Dubitaiiter, dubie,j and down. Ultrdcitroque, 

perplexe, ambiguk tlP^nv 
Somewhat ; doubtfully, Subdubi- 

tip^eK^j , . .. i -"ifr. , i! • ij tarn regionem peragrare 

Doubtlefs y an Adj. Indubiui,|| ■Totofs uf hnddown. Exagit 

certus uncus. 

Adrjsg-netitrtmil) orfxeep-neu. 
Tragula, verricutum, (agena. 
To drag or draw, Traho. 
To drag one to prifort. Abripere 
in vincula. 1 

^um D^gant. Tragacantha. 
^DWflfBte. Per traho, collutu* 
16. * 

Atdraggte taiti Qui caud&ra tra- 

hit. 

* A Dragon. Draco^'m; 

A little J3r^o/f.DraCunculus,m. 
Dragort'wort. Dracontium. 

Dragon-herb, Serpentaiia. 
The Dragonfly ; Libella, Vf\. 
r — ™ . . f Snap-dragon. Antirrhiiiurt^ 

Tb go up stod down a country, To-i A Dra$00U» Eques ftlbpctari- 

^ • — - — Wjq.d. dracoqarius, (qui ollw Pncceps^ ad; 

Downright. Simplex,apertuft : 
btr+ 

Adown-looh Vultus demiffi •apoft figntftr.) _ Tr „ M Jf Biafe or fltd drawn without 

Doubtlejf, an Adv. Certi, jx<yl\ ToiHr»*pfidedcwn. Subverto. h^e/jr. Traha, f. culdubio, baud dubiew , 

A OQUCtt** tind'of cufiard., ©OtDtt incomp.is made by fa 

ai > To. lay down. Dcpono* To| lo Diaitt or mitt waters A Drate-man. Traharius* m. 

byf»* 

rows* K A DR A D R E DRI i 
nws or conduits. Derivo 9 ell- To draw cloth. ConTuo. \ 

mOit<mamcUd<K- ^ - ; ' • 2***"t « "tih Exemplar pne. 

fo drain a fen. Deficeo. ,i ^ f ormare. 
A draioipg of water. Derivation 
eliquatio, f Loculimen- Drained out. DerifatUf. 
A drain. Eliciunu 
AJitfto* Anw ma$. •g^.Tormcntum 
d. Draco. . - f Drafos root* Contraycrva. 

A fire-mh. Pyrobolus, 

A jptam * n weight or meafure. 

Drachma. Jo dtaw cuts or lots. Sortior> 
(ortes ducere. 

To draw a fowl. Excntcro* cvit 
cero. 

To draw a latch. Obiceqi didu- 

ccre, veftem revfsllcrc. 
To draw mony. Dinumero. 

To draw a net. Retrahere rete. 
Jo draw a picture. Depingo, dc- 
Hneo. / 

Jo draw plants, Eximo *, excer- Not a dram. Nc hilum quidem ; 

nc quidem gry. I Tp & tm ones purfe. Eximere 

* Dramatic^ or belonging to th 
ftage. Dramaticus. I pecunias 

DWU de berry. Pannus Bituri- 
gum. \fmcll. Odorari 

f Drape-Jbetp, Oves rejicul*. gare 
A D;apir. Pannicularius, ; pan* Jo draw Jbeep. $cgrego. 

rtarius. * ' , l** 0 . a fwofd. Stringo , di- 

A woollen draper. Lanarius, m. I ftringo. 

A linnen draper. Lintearius > J To draw a tooth. Evello dentem, linteo 

Drapery. Pannaria,f. edento. 

Jo draw water. liaiirio, exant- A kind of Carvers work^ called] lo 

~ Cielery. Voluta,f. | Jo draw a writing. Perfcribo, plar,n. 

The draught of \be letters in wri 
ting. Ductus literarum. exaro, 

Jo draw along. Pertraho; 
co, verro. 

Jo draw of under. Diftrai Tbedt 

Clima, n. trtaus. " I To draw away. Abftraho 

A draughty Jl>ape y or feature of a 1 (ubduco, avertov 

body. Lineamentum, n. Jo draw back. R , 

A draught with a net, Jaaus, us, To draw bac\y tout. Retrocedo, 
m. captara, . abfeedo^bfiftos detreao. A draught or pull. Nifus, nlxus, 

us ^ 

A draugbt-horfe, Equus rheda- 
™*h Wgalis. 

The play at draughts. Scruporum 
Iudus. 

To play at draughts. Ludcre la- 
trunculis. 

A, draught orjakgs. |§trina , fe- 

ceflus, us. w 

A common draught. Forica, ole- 
tum. The draught of a fhtp. Immerfio 

feu profunditau navigli natari- 
tis* 

The (hip draws ten foot , water* 

Subfidit in aquas decern pedi- 
bus; . • thing. Obtendo^praetcndo. 

Jo draw forth; Protrahp, p rodu- 
co, cxpromo. 

Jo draw forward* P^olicio. 
To draw in. lUicio. t 

To draw near, Appropinquo, ac- 
cedo. 

To draw on, Perduco. 

Night draws \on, Urget , inftat 
nox. 

To draw on> i, to be dying. In ex- 
tremis efTe. 

To draw out, Extraho , eximo, 

elicio. ■ . 

To draw out a partu Seligo, de- 
Kgo, deleaum facio. 
To draw out the lime. Protraho. 

~ w ^ „ .To draw out in length, Extcn- 

^Djata orpulltoone. Traho. jdo. 

To draw by jorce. Pertraho, ra- To draw to one.; Attraho, addu- 
pio,r*ptp. co. 

To draw by fair mems. Allicio, To draw to, ari end. Ad finem 

^lUcio^nduco. pervenire, declinare. * 

so araw or lead one on. Periua- 1 To draw to an iffue. Ad exitum 

rr i t _ ■ . , perduccre. 

t'dnw, as the Sun doth. Exha- To draw together, Contraho. 
Tod»«*» a* j. /l •#. j t ~ To draw up. Suftollo, cveho. . 

To d^w L f2 Hi S ^l°* 1 1° t"? a Mn i * 

potum drink. 7a A*«™ hi. t . I ^ Araw up a charge againfi one. 

To dZ bil J r *£? m det J? her ?- Litem intendere, rtum agere. 
« draw blood. Elicere fangui- To be drawn. Trahor , ducor, 

To draw a bow. • h ± mi ° T > P r0mor » eUcior ' * c ' arcum 

To dn 

lac. j. a m I ProuiptUS, we. 

breafl. Sugo , elidol A drawer. Tn&oT ex ™ r S piro,anhe!o. I jifif* * ' ^ 

T'dravabridp. Pontemfuftol-| A drarcer in a Tavern. Promm, 

pincerna, minifter cauponis. Potitai. tom^abahiluj. 

Drmtrt .t trowfei. Subligacu 
la 4 Oi pi. > . 

•4 ttoUhdnaetr. Chirurgu* c 
tram. 

Attrafllo, Sec. 
-4 \ draw-bridge, CataraQa. 
*Adrawiuti Vetriculutn. 

>A draxclatch. Latruncutm. 

tngin&to. draw uj> water, ha- \ rlusrmcnfa codu^n«^, v, ? 111 r"** 
•«* * at che end. Tolle- rium cnw W na ^» «*pofitO- 
«*>> tollcno, m. I ± krefint. Curatura, cultora exornator. . *> 

„,„„ m */ OffarliM, co. 
quus, m. — ■ * * - 

'J"^M et «an«entaHi»r 

Jin ct dreOing or making 

w ™» Abao» cuHria- iformido. j apparatus. 
Icoj per- J drefling-knife timefco. » Culter popl- 

lis. ' , ggj^'g •/ *^ A«*». Pol- 

nium. I 2SJ^^ ^ ' ^ Int<r P<^ 

ma, n. iraaginatio mera. . nbla. " P««- 

•A»J*tounder of dreams, Oniro- 1 T. 0 i(e, or make Jrr. $\ cco% ex, criticus. 
To dream. Somnfo. 

A . «rwwer.Somniatdr,m. trix,f. 
** dr «'»'»g fellow, Bardus* fti- 
pw,hebcs. 

Dreaming Somnlculosi, ofd- 

tantcr, adv. 

t pwtt or fad. M*ftus. 

vJ or u " °f an y thin & 

r *x } leai nientumjrccrcmcHtumi 
purgamentum. 

Dregs of 0 }i. Amurca. 

Dreg* orleet of wine. Floces. 
Dregs of wax. Comofis, f. 
Dregs of water. Eluvics, f5 

of. full of drcgi. Fwu- 

lentus,adi. 

To draw of the dregs. Defcco. 
"ear from dregs. Defecatui. 

4f 0it(tl. Derivo, ellquo. Vid. 

To dram. 

D«I?C0. Potio medica. 

drench for a hcrfe. ■ Saliva- 
turn. 

To drench or give a drench. Po- 

j ijonem pwferibere. ficco, areftcio. Vid.' Dry. 

flr bort - Perforo. 
r«rfri/i > iwfce, peiiicio. 

A f wtf jo fc tfre tpitb. Ccftrum, 
terebra. ' 

■A Drill or baboon. Paplo. 

J?Bi<nlt. Bibo,poto. 

KfhkaB of. Xd fundam of. 
queeblbere. 

To drin{ all day long. Perpotare 
ad velperam. 

To drink cpniinuall,. Pergricor. 

To rfrw^o/,* rf oww . Deponcre a .. 

liquem vino. • ■ • 

a ^""^ taught, fikno 
nauitu bibere. ' 

Tihinkjn. Imbiba. 

'A * /iM,e <» »i«e. Pl- lo drench or bathe. Immergo, tifTo. 

^ 0rno » P aro » bibere plus paulo. ' ' d 

p£mSSi rfit ^ mm De ' ^^"Wfc. Adbibo. ' 
To drift fifanSL mimci °' IZiVi."*"*- Clrcumpoto, 

Jo djt\eYhTd\s a woma n\ |«H- 

^leather. Coriun, depfo, S ^f^potd^. 

7Vv B V? naurjo. , 

r!S WM > CO n q^0, To n^cencdrhk, Poto, potum 

» y?J a twir. Puto, amputo. pwbeo propino? P ' 

To drejf or tookjo any thing. Cu- 

TO* 

*£. Onft. Omatus, cultus, ve- 

Drejffed. O rnatus , conclnfiatus, 
paratus. * 

Drejfed as old clothes. Intcrpo- 

latus. • 

Dreffed as a garden. Excul tus. 

K 2 teftatem vini faccre. .. , 
^r'H- Potus,,As, 
Small drinL Tenuis potiis. 

$kera, ' / 

Drtnk**ad*.o} malt, tervilm. 

Drink made of affiles. Mclitcs, 

m. vlnum pomaceum. 

Drink made of honey. Rtelicra- 

toiij hydromcli, n.melitites^n. 

The attftk^f tbi Ocdr. Nc'aaiyi. 

•A drin f Water Arop**n fork Co A drink* quench W*i J i% 

- ^* • ^ Wobe driven out. Bx&ellor.. 

m^bkr. Hydropota,m. putfus* 1 the whole Drummer* drumfladtor drsmu ^^^Mntf%' Vlnofus, mero- J tus, tatdatus. 

blbtllUS* x " 

•Ml. fiiwitf of, no win?* Abftemi- 

u*. \ • • 

! Drinking. Potani, bibens. . 
4 drinking companion* Combi- 

bo>e6mtfoton 

\A drinking toflip, Compotri* 

\A drinking. Potatib, t. 
-A continual drinking. Perpota- 
tto. tyed. Proctafttaa- \du An*iafta,f. 

' 1 'I be tympany dropfie. Afcites. Abittus * profli- 1 He ifeu baib tbe dropfie. Hydro- 

' ! pkus,ad). 

jDlofr« Scoria* retrlmentum. 

Ar- vl drinking about. Circumpota- 

drinking to. Propimtio, f. 
A drinking ^ together. Compott- 

ttO*f.. 

J drinMnphwtcb. Sympofium. 

A drinking-cup* Potoria ampul- 

DrmJ^ Potus. Vid. Suo loco* 

To Mf p,? Stilio. 

The anppiag of men. Liquamen, 

A dripping-fan. Deguttorium, 
ft htttfc Ago ftrcr. Impelh>> com- ^ Driven away 

5atus# • aU: 

Me Repulihtt 

DWt/M i*. Adaftus. 
Drw <w. ExpuUus. 

Driven out of mK$stm. Rde* 

gatus,p. „ 

ji* *toe /ix tfce <f riven fnow.&n- 
didlortotaCUmve. 
A driver. Agitator, duftor. - 
A driver of borfes. Atfafo, m. 
A driver of oxen. Bubulcus* ' 
A driver of camels. Camelarius. 
A driver of tbe plow. Jugarius , 

m. arator. 

*/4 Awer of a coach or cm. Au- 
riga. . ' \ ' 

A driving. Agitata f. 
A driving away. DepulUo. 
A drhinginohUes.ftkuntlo. 

Tbe driving of a cirt or chariot. 

Aurigatlo, f. 

A driving of fl> top to water. Ap- 
pulfio, f.appulfiw,m, 

JDjfotl. Saliva, fputum. rcllMogo, 

7b drh>t beafis to pafture. Com- 
% ) drive them from pafture. DiP 

% drive Bits*, Ex alvco in alyc- 
um trajicere* 

To drive a cart. Aurlgqu. 

To drive a tiail . Adigo, panga 

^bfife<>^cfavtim•. , ^ , 

To drive with 4 hammer. TodU | Congerto, 

to*. ' care, fputum in barbam & fi- 

nus demittere*. 

Dji5?te» Roro, irroTO,{t!iio, 
^« drizding rain. StiUicidium* 
Pria/y* Rofctdus. 

DjOJjematt w truchman. 
Intcrpres. 

r A Ji foil or drudg. Mcdiaftinus. — HiOlftiz* Hydrops s aqua lifer. Tympanifta, tympany 

interctM, utis. • b ?* m v t f 

Tbe White drdpflu LcttCO^ilcg- 1 A woman that plajethona dnM^ 

Tympantftria,f. -ill. 

He that calleth meri together whh 
a drum. Claflicus, adj. 
DjtttUft or drun*$n. Ebrius, tc- 

rtuIcDtus, ad). potus,p rf 

Often drunk^ Ebrtofiw. 
Half drunk* Appotus. 
To be drun\. Incbrior* 
To rnahe drunk^ Incbrlo. **' ; 

A drunkard or pofrcompanhn^ 

Bibo, potlfliga, biba vmolea* 
tus, vinofts. r < 
To play the drunkard. Baechor* 
pergr«cor, perpoto* * ■ ' 
vrknk£rinejs. Ebrietas, crtpula> 

tcmuicntia, f. 

Continual drunhennefs. Ebriofi- 
Drunhtnly. Temulchter, cbri- 

D;g» Siccus, aridus. 

Dry or thirjly. Siticuloflid, fitl- 

ens. 

Dry or parched with heat. Tor- 
ridu*. 

Dry without juice. Exuccus. 
Dry or fiat. Infipidua, Jcjunus. 
Dry or penurioHs* T«nax, per- 

parcus. 

Dry or rcfervedi Taciturhu^' 

A dry fellow. Pumex. 
The d<y land. Arida. 
A dryjefi or bob.; Di&erium. 

Todryormakgdry. Sicco,arefo« 
cio, deficco. 

To dry in the fun. Infolo* 
To dry in thejmckf. Infumo, 
To dry onak^ln. Uftrino, 

To dry ttgtinft ike pre. TorrcOj 
torrcficio. . 1 me jam or arojf of juver 
gyritis,f. 

Drojfor dregt. Fantt 

A tytotit, or herd of beajlt. At 

men turn, agmeo* 

Of or belonging to a drove. Ar- 

mentajis, adj. 

A Drover. Armctttarius . 
3D>0ttg^ t or drynep. Sicdtas , 

Drought or thirfi. Sltis, f. 

JDjOttflt* Somnolcntus , <btn- 

niculofui, veternofiis, torpldus, 

Tobe droufie. Torpco, langnco, 

torpefto, t 
1 be droufie difeafe. Vetcrnus. • 

Droufily. SomnicUlosi , veter- 
nosi. 

Droufineji. Torpor,ftupor,{bm- 
nolcntla* 

T° H^Otott* Mergo , demcrgo, 

fubmergo. 

To drown of overflow a Country. 
Inundo, immcrgo. 

To drown often. Merfito* 
Todrottn^at a bigger found doth a 

left. Infu(carc (buum. 
be drowned or overflown. Dif- 

fluo, (Ubmergon 
Drowned. Deraerfiis, immerfus, 

fubmcr(us,obrutus< m laboro . , 

Ta Dtoll* €aederc fermoncsicbn- \ A drowning. Mcrfio, fubmerfio, 

JL drowning of land. Proluvi- 

um, n, inundatib, £ ^ p p drive about. Cimimago, 

fo drive afunderu liifjtello. 
J If drive at a bufiuej?. ' ^ouor> e- racdarius. 

Ji D*0tie» Focus, m. 
An idle drone. Segnii, ignavus 

Whtt do m drive at f Quid* a- 1 To Ujioop* Triftor, gW qufdiheeptas 
ir'rvemay.* Arceb>abig Drollery. Facctia, lepos, m.. 

^ A Dtomedarv. Dromas^fidro- . 

(abilis,ad)^ 

DjtOtoflp* Somnolentus. 
Drowjinefu Somnoicntiar 

jerco, ton- 1 ^D?ttb» Plantas pedum 

berare, csderei fuftigare. To t droopasfl 

7* Hffiif. StUlo, cxtillb. Marccfco A 3DjtUpJSC to do allmean ojjiceSy 
a drudge-pudding. Mediaftinus. tytime. Fallttt tem-< To drop with jwean sudo, iaao-. «^«p WBr, ; w » 1 

r^fljuo.. mancipium, n ; R. 

IL Repello, rctroa- To drop down. DeftMo, labor.. A drudge m a k^tchin down f To drlvje beyond. Prxterago f 
To drive deep^ Adigo , . depango, 
dffigo, _ 

pro* 

ruo. 

'ivefiom. I>epello. 
To drive in^ Ittfigo, illido^ im-> 
'tigo*. 

> rfrii/e olf.. Procraftino % difc 

ftrch,. 

To ^rif e off the fiage. Explodo. 
\To drive on or niahg bajt^ Acce- 

appropero. 
!(to drive pn a dejign^ Urgere,, in- 
mreopieri.. 

To drive out. Exigo, expello^c-. 
lo drop in. mftillo. 
To drop outypf liquid things. Ma- 
no, emano,effluo. 
To drop out 9 of a word , &c* Ex-* 

cido,elabor* 

To drop , as treet do their gpm. 
Lacrymo.. 

^^..Gutta-ftUla,fi 

A little dro\>. Guttttla, f. ^ ^ 
A drop of water frozen. Stiiria, f» 

A gum* drop. Lachryma.f*. 

The dropping of the houft-eavet. 

Stillicidtum. focar! 

A drudge in a Jhip. Meffmau- 
ta, m.i 

To drudge. Famuldr. 

To drudge or fijh for lifters. O- 

ftrea piffari ve! captare.. 

Drudgery. ServitUs. 

A DjtUS* Pharmacum, aroma, 
n. fpecie« medica.. 
Drugs. Materia medica, 

A drug or f my commodity. . Merx 

reicula.. '}icip^cxturbo, cxiruuu*. 
TfiriVe together. Cemfcello. 
To drive #nder. SubigOb. 

Ai fajb * he could driPu. Qjwi 

poWtcclemm^ lo grow a drug* Evilefco. 

A Drugfjfl or Drugfter. Pbar- 

ra, f; " " "' I maco P°^> feplafiarius, aro-^ 

matopola,mit€riarius> fperialfc. 

tatua.. ; I ^ £>?UBBrrmatt Jtitcrprctjm. 

That which ^ro#^ StMatiti-. A ^\m. Tyropattum, m 

us, adj. M> ^w.T^mpanum pulfo,tyih- 

By drops. Guttatim. I panizo., _ , 

h f Dr(p-wort. Filipendula vul* I A Kettle-drum. Tympanum *-.| 3DttCt ^% you. Abi To be dry. Areo. 
To be dry or thirfty. Sltio. * 

To dry up. Exficco. 

To be dried up. Exarefco. 

To wax ^r)g|Sicce(co. 

Dried. Sicca tus, exliccatus. 

Dried to potvder. Inarefaftus, p.. 
Dried in the fun. In(blatU9, p. 

Dried in thefmok^. Inf&matus> 
fumo induratus. 

A drying. Siccafeio, CxficcatiO/ 

deficcatio. 

A drying away for lack^df nait 
, ral moijture. Tabes, f. 
A dry ing in the fun. Infolatio 
Drily. Siccfc, aridfc, adv. 
Drinefs* Siccitas, ariditas#. 

i • 

4 

D me U. 

^ Dliatt* Concilium Tur< 
cum. 

To Bufy a kriigkt.. Decurio, in- 

fignio, annulo equeftH donare, 
equitem treare. 

* Dubious or doubtful. Dubius, 

ambiguut. 

A JDllWtt or Doublet. Diplo- 
ic f. 

* Ducal t, cua ducal €oronet. Co-. 

rona ducalis. 2>UCapt # Sericum molllculu 

* A Ducat. Ducatus, numifma 
ducale. I garis. neui cupreutiu. rem ^ S>ucficfe A DttCMdt Dudffa^ 
A VMvh Ducattts> h*> sa- 

^4 (inct or drak£. Anas, ti$> e.g. 
A wild duc$\ Ccrra, ft 

A duckling. Anadcula, f. 
A fen-auc\pr morc-ben.VMMfi 
Ducks-meat or Duckweed. Lens 

paiuftris, lenticula. 
Belonging to a ducl\. Anatarius, 

anatinus, ad). 

My duck. Mellillumymellita,f. 
Duck-biu wheat. Triticum Nor* 
manmcum Gve rubrum, Sk. 

A place where duck^ are kgpt to 
be fatted. Neflbtrophium, n. 

To toitfk or dive. Urinaria de- 
nergerele. 

To ducl\, or ftoop. Subfiderc> dc- 

mlttcrefe* 

To duck^or congee. Poplitem fle- 

fterc, geniculari, incurvare cor- 
pus. 

To duckjwitb the bead. Conqui- 

ni fco, incli no caput » 

*DuUil or eaftly drawn. DuQilis. 

To takf a thingin JttDgWtt* Ia- 

dignor, ftomachor. . 

A dudgeon-baft. Manubrium ap- 
piatum (We buxeum. 

A dudgeon dapger. Pugiimcula. 

^ 3Dtttl*ntan or dead-man r a 
manikin. Larva'. • 

Dn$ t Debitiis, Juftus^ 
Hot due. Indebitus. 

To be due. Dcbeon 
To bate of his due.. De jurc fuo 

cedere. 

In due time.. Opportune, tem- 

pori, in tempore. 
* A Duel. Duellum,. monoma- 

cfaia, pugna fingularis. 

A Dueller.. Monomachus. 
^3Dufif» Mamma, uber, n^. 
A little dug.. Mamilla> mam* 
mufa. 

That hath great dugs.. Mammea- 

tus, mammofus.. 
Thatfucki the dug. Subrumus. 
f 7he Dug-tree* Mamoera,Ger. 
^ 25uU. Dux, fatrapas, dy- 

naftes. v 

A dukedom, or duchy.. Ducatus, 

fttraok. . Dully, obtuf t> pigrts adv, 

Dulnef!. Hcbetudo, U 

Dulnefior flowneft. Ignavla, (e- 

gniticit tarditw, f. 

Dulneji or lumpijhnefi. Torpor, 

nu 

f Z>u!carttdH, L Wcorne, cor- 
nutunu i figuri fic dift. a bard 

Proportion in Euclid. 1.x. PM7 # 

fo called in Arabich y and ufed by 

old Englijb Writers for any hard 

quejiion or point. Diiemma,pro<> 
blema, n. 

*ToDu!cifk. Edufco. 

A Dulcimer. Barbitum, n. 

harbitos,fimbuca, f. 

Duml) or jj>cechlefs n Mutus, 
tacitus, ad;. 

Dumb) that dm not or wilt not 
/peak,. Elittguh,adj. 
To be dumb. Obmutefco. 
To (hi kg one dumb. Sileniium 

indicere, obftruere os. 
Dumbly* Muti, adv. 

A Duttty, orfudden aftonijb- 
menu Torpor, ftupor,m. 

A melancholy dump. Aoxietas, 

meditatio. 

To be in a dump. Stupeo, ftupe- 
fco. 

In a dump. Attonitus* 
2>lin. Fuftus,adJ. 
To dun one. important nomliia 

exigere, debita expofecrc. 

Dun in the mire*. Ad incitas re- 
daftus. 

Dun-neck.y a bird. Curruca. 

A 3Dunce. Bardus, fungus,be- 
bes, q. d. denficeps. 
f Dunce-down or Cats-tail. Ty- 

pha.. 

SDunff. Fimus,m. ftercus, n. 
Dung or ordure. Oletumjtnerda. 

Thin or liquid dung. Fori a. 

Cow-Jung. On clips, buccrda. 
Swines-dung. Sucerda* 

Mice-dung. Mufierda. 
Dun% for land. Lxtamen, n; 
To dung or manure.. Stercoro, 
A dung-f armor. Cloacarum pur- 

gator, foricarum redemptor five 
conduftor. A dunging. Stercoratio, f.. • 
A dunghill ormixon. Sterquilt- 

^_ _ . nlum,ftercorarium,fimetura,n. 

Dull, or blunt.. Htbes, obtu- ; ' ertaimng to dung* Stercorari- &s,ad}i 

Dull or heavy. Languidu^piger. 
Duilorlumpijh. RemifTus, tor- 
Pidus* 

[Dull or lazy.. Stgnis, iners. 
DuU or flow. Tardus, ignavus. 
Dull of apprehenfion. Stupidus, 

l( mdocHis, naris obefe, craflus, 

Arcadkus... 

DuU of bearing. Slirdafter. us, ftercoreus. 

A durtg-fly.. Mu(ca ftercoraria. 

A Dungeon or dark^prifon. 
Gurguftium, barathrum, tullia- 
num, hypogaeum, career fubter- 
raneus. 

* To Dure or endure. Duro, per- 
maneo.. 

During my flay. Interea dum 
maneo. A dull wit. Pinguis, craOa Mi- i * Durable. Durabilis, ftabilis, 
nerva i pingue ingenium. 1 — ' " • 
Somvbat dull. Tardiufculus. 

To Bull, or mak$ dull. 
obtundo. 

To dull or deafen. Exurdo.. 
To be or w^ax dull. Hcbefco. 
To wax dull orfoavy. Torpeo, 
torpcrco, obtorpefco. 

To dull or dazle wiih overmuch 

J'#tf.,Perftr'wgo., 

Hebe tat us, contufus,p. 

M dullard >r blockhead., Capito,.| tofiis, adji 

bardus, fungus,. perennis, (empiternus. 
Durable**/;. Perennitas, firmi- 
Hebeto, ] tas, diiiturnttas* 

3Duv&i\tt or imprsfonment.. In- 
carcerate. 

To be in durance., Incarceron. 

t &Utttttfirbardjt:ip. Affliftio, 
duriria.. 

^25ur0e». Manas, pumilltf; 

JDltpt. Coenum, lutum, 
Durty. . Coenofus, )utulentus,la- Jo grorp durty^hntefco*. Vurtily* Lutosi, lutulenrt. 
S?U»« r dmm. Tenebrko- 
ius, obfcurui, tulcuif creptrus; 
nubilut. 

The dmkff throning. Crcpuf- 

culum. 

To dmk^ or make dusky. . Infu/co, 
obumbro. obtenebro. . 
Dnsktnejs* Obfcuritai, caltgo. 
DnQ. Pulvis, pulver, m. , 

Finefmallduji. Pulvifculu5. 
Saw-duft. Scobs, ftobis. 
Mill-dufi that flieth about mills. 

Pollen, n. 

Pin»duft. Limatura,fcobf, 

File-dujh Ramentum. 

Dujl of corn y metal or any thing. 

Peripfema, pfegma,, n. 

The auji or J weepings of a foufe. 

Quifquili*, arum. 

lo dujl or cajl dujl upon. Pulvcre 

con(pergo* 

To beat into dujl. In puivercm 
redigo. 

A dujl-box.or fand-box* Theca< 
pulverarla five arcnaria^ 
Adufter. Peniculus. 

Duffy. Pulverulentu$, pulvereusi 
To grow dufty. Pulverem coill- 
go,puhrere(co. 

-4 Dfiet^efiS. DuciOa. vide 

'■ Duchep. 

^Dutg. Officium, munus, m 

obfequium. 

h is my duty. Meum eft, mea» 

rumpartium cft> raei eft munc- 

ri$.^*^ 

Duty towards God or Parent s..Pl~ 
etas, £ 

To do- his. duty. Munus implerc 

vcl pr*ft^re, munere fiwigi, offi- 
cium faccrc. 

Nat to do Ms duty.. Officium dc- 

trcftare, deefle officio. 
Dutiful.. Officiofus,moriger,ob- 
(equens. 

Dut if ul towards God. Pius, roil- 
giofus,ad). 

DutiJ ully. Officiosi, adv^. 

D true W. f Dtoftt e °r ^ightfl^dde^n herb. 
Solanum nlaniacum, Sk., 
A JDtoatf- Nanus , pumilio, 
pumilus,pygm*u^ 

Awotnan-«warf. Nana,f. 

A dwarfrree. Arbor pumila. 
Dwarfs. Stilpone$,fcopti,m. 
To Btbell. Habito,.colo, inco- 

lojvivo.. 

To dwetL by or near one.. Accolb.^ 

fi> dwell with one. . Agere apud 
aliquem. 

To aweU upon a thing. Immoror, 
infifto. 

To go and dwell in another place. \ 
Migro, dem\gro,qommigre^ 

To dwell in tbe country* Rufticor, 
arjs. 

To dwell or be in a place>allfum- 

mer. ^ftivo,as# 
To dwell or be in a place aU win~- 

ter. Hyemo, as. 

Dwelled in. Habitatus, p. . 

Tobe dwelt in. Habitandus, pi 

A dweller. . Habitator> incola. . 

A dweller by.^a neighbour or fcor-- 

dercr.. Accola,vkintts#» 

A dweller in. a town; Oppidanus. A dweller thefuburbs. Stfwt^ 
blcarlus. 

A dweller in the country* Rurt^ 

cola. 

A dweUtr in a forejl. Sylvicoia* 

A dweller in ajhang* country.. 
Inquilinus. 

A dwelling, Habltatlo, comnxK 

ratic^ f» 

A dwelling in sftrangt conntrey. 

Incolatus, As. 

Adwelling»boufeor place. Oo». 
micilium, babltaculum, n. 

A liitU dwelling.place. Ha- 
Wtatiuncula, f. 

In which one will dwell no longer. 

Ceflaturus, p. ut, Cafi ceffaw- 
ra. 

That may be dwelt in. Hablta* 
bills, ad). . 

To Btaiunle* Tabefco, cvanc 

ico, decrefco, aueniior* 

T>&ntt Y. 

A DB* Alca. Vid.. Die and\\ 

Dice. ■> 

T*ng, Morior. Vid. ToWe* |f 
To to colours., Tingo, indngoJ 

infiao,imbuo. 

Todya vermilion or red colour A, 
Minio,as. > I 

To dyd violet c^<j«r..G3Hchyllb^|j 

as. I 

Dye d. Tinftus, ihtinttus, infe- 
£lus, imbutus, fucatus, p. 
Double-dyed* Dibapbus, adji. 
A dyer.. Tin&or* intlnOor. 

A drhsgi Tindura, f. 
A dy-houfe. ftaphia,officlna tl» 

florla. 

Of or belonging to dying. BapM 

c«s,tiaft6rius,adji 

That maybe dyed. Ttoftilis,ad)«*| 
Dvers-weed* Luteola.. • . 

-AJDgal. Horologium.. 

*A Dynajiyor Trincipality.^r- 

naftia, principals, As. 

* Tke Dyfentery or bhudy-jtix.. 

Dyfenteria. 
^-DgfaOtr. CaUmltas, ihfor-l! 
tunium, q. d. JMmsfr%- VidiJl 

Dif after. 

E ante A. - 

fffith Unufquifque, fihgull Jjj 
Each of two.. Uterque. . 

Each the other. Invicem> altfr]^ 

alteram,. . • fi 

On each fide., titrtoquf* utro*Jj 

biquc I; 

QtntLtt or ftyarp of toft.. Ace^ jj 
acrisi addiiSjacerbus. 

Eager in figlx. . PugnaX, feroKi , ■ i 

Eager or*earneji.. Velicmcns, cu» 1 1 
pidus,. 

Eager or Jharp-fetyh hurigry.Fi~-l\ 

melicus.. - 1, 

The Eager of a river.. T&ftusjtlivt I] 
pctbs,*fii. 

To be eager* fart orfowr.. Ace&6 9 

exaccicb;. 

To be eipiY or earneft in abWfihefi. 
Exardefcb^ v 7 
&a£eYly in taft.. Acrlters accr! 

acidiw. It 

iMtify fight. Pugoack^ T 

tywy.or earneftly. Vdwfrct* 

tflty Ippe n$$. ! . ♦ 

.<?4g<r/; bent. Intenius. ' . ' 
E$tfit1te$ln fafti** tartmfi. A+ 

WMltnefi or tirnejlnefi. Vehe- 

meatia, ard6r. 

Eagetnefi in fight. Ferocia, ft 

^C»BU* Aquila. 

An Eagles Jww, AStitcs>m. 

AKE^let. Aquils pullus, 
.0/*w finite. Aquilinus. 
,t*4n ©aftfe*** wo/Aw broifcrr. 

Avunculus, 

T*<B4lt> or bring forth at ews, 
Enitor, agnum pano. 

£<jhuV. Editus, p. 
-Rxtthtg* Eoixus,p. men! > ardens, lndtatus, acer, 

fcrven^ infUfrimatus. 

Earneji or diligent. Scdultis, at* 

tcntus, gnjfviis, folers, fttidiolus. 

Earhejt or of importance. Serius, 

gravis, 

i« earnejf. Serib, revera, e* ant- 
mo, bona fide, extra jocum. 

In good eameft. Vcro vultu, ma- 
rc Romano, 

To be eameft. Caleo, exardeo. 

To be in good earneji. Serid rem 

agere. 

To bt earneji with one, Urgeo, 
iafto. 

An earneji penny. Arra, arrabo, 
to* pignus,*i. 

Earnejily or vehemently. Magno- * or till ground. Aro, co- pere, etiam atque etiam, arden- * Statfrfe Arabllifc 

'Ear-land. Arvum. 

<0?^«;V Auris, auricula, 

T/>e ear-lap. Lobus auri*. 

'Xhe>car-hd /or -over-part of the 

ean Pinnuia, cartHago. < 
\An $*r-pick&t. Aurifcalpium. 
Edr-irax-. tEcrumcn,n.cypfele,f. 
fofdes aurium, marmoratum. 

helesand openpajfages of the 
ears. Aurium meatus. 

^i* ear-ting. , Inauris, ft elleM- 

um. ■■ » ■ 

li jfive, erf* Audio, aufculto, 

obfervo. 

To jtrich^ up the ears. Arrigere 

•aures. : 
jin Ear-witnefi. Tcftis^uritUs. 

A bokon tlx ear. Colaphuv ' 
Over head andean in love. In 

amoretotus, ' • 

Over head and ears in debt. /Etc 

atieao obrutus.. 
Laf -eared. Flaccus, ad;. 

Pertaining to the ears. Aurlcu- 

laris, auffcularius, ad}. 

An Ear of corn. Arifta, Ipica,ft 
Tfoa\ which beareth ears 'of corn. 
Spidfcr,adj. 

Of or belonging to the ears of corn, 
Suqeus^adj* 

\To ear or (boot out in ears as corn 

\datk Spfco, (picas emitto. 
Eared. Spicatus, p. 
\ An. Ear or handle of a cup or pot. 

lAnfa, anfula, ft * 

Having an ear or handle. Atrfa- 
tUs,p. ■ 

-An Earwick or Earwig. Forfi- 

icula, auricularia j fullo, m. 

An Earwig, that u fit h to round 
lone in the ear.- Suffurro, m. 

AnHtwh Comes, itls, m. co- 
marchus. 

AnFdrlt Wif< or Cotwtefi. Co* 
mitlfla,f. , 

An, Earldom or County. Satra- 
vpia, comitatu0> ftW 

<85<lriV> an Adj. Prematwrus, 
ad), nt Prematura hyems. 

Early imhemorningj an Adv. 

Maiii, dUucul6> primi luce. 
Yery early. Bene mane * multo 

Early or foon. Mature, tempori. 
Tp$$Ztn<>rtet> lucrorjraereo, 
Welreor, 

The bo^ytlt earn Commoventur 

•vUceta.' ter, vehementet, acriter, inftau- 
ter, avidfc, contcntius. 

Earneftty or diligently. ' Obntxd, 

gnavlter, impense,rtudlos&, adv. 

So, earmjlly. Tantopcre>"adv. 

Exceeding earnefily. Flagran- 
tcr, iffime, adv. 

T&awejlly to affirm. Aflevero# 
Earneflly to jtrive again ji. Ob- 
nitor. 

Earneftty lent. Obfirmatus, p. 
Earneftnefi. Vehemeutia, f. ar- 
dor, fervor, m, 

TheQSntth or ground. Terra, 

hunw, tellits, f. (blum, n. 
Pottm earth. Argilli, 
Fullers earth. Srneg'ftia fulloni- 
um. • : To have a writ ofeafe. Rude do- 

narl. 

AT taper to give eafc. Empla- 
ftrum anodymim, raalartna, n. 
lAitle eafty a p rifoti. Arc* ro- 
buftx, mala manfio. 
to live at edfe. OUidco> ifeqttl- 
efco, otJor, vitam ago In otto. 

I am mil at eafc. Bene itieajun 
agitur. 

la at eafe. JEgrdtus. 
At l eans eafc. Ex (ententli. 
To tafe. Lev©, allevo, (ublevo, 
rclevo. 

lo eafc or mitigate ones grief. 

Confolor, mitigo, lenio dolo- 
ran. 

To eafe the belly. Exonerare al- 
vum. 

Eafed. LevatU5,Sfc# Cm To be eafed. Levor, See. 
An Eafemeniy or eafing. Leva- 
men, levatio, allevamen turn. 

An Eafetnent or houfe of office. 

Latrina, fella, forte*, pU 

To do ones eafement. Exoncro 
veirtrcm, levo alvum. 

Eafie. Fadlis, proclivis,pronus, 
propenfiis, promptus. 

An eafie pafi. Adltus promptus* 
Eafie or gentle. Lents, mitis. 
Eafie or manifeft. Perfpicuus, 
luculentus, adj. <h % 
An eafie ft He. Luculenta ora- 
tio» of earth. To earthy at a fox doth. Terfam 

fitbire, foveam lltgredt. 

To commit to the earth or interr. 
Sepelto, terrx mando. 

To makg things of earthy as pots. 

Pla(mo,as. 

Made of earth. Fiailis, figltnus, 
adj* 

The craft of making tjtings of 
earth. Plaftice ? f. 

He that mabff-h things 

Plaftes, »,m. 

Tfie making of things of earth. 
Plafmatura, f. 

Made or fiijbioned of earth. Plaf- 
matus, p. 

The description of the earth. Geo- 

.graphiat ' 

An earth-apple. Mandragofa. 
An, earth-nut. Bulbocaftanum, 
nucula 'tcrreftrls. 
An earth-quatq.Tcxr&motXtoibs. 
An earth-worm. Vermis, m. 

Earthen or made of earth. Ter- 

reus, luteus,fi(tiHs. 

An earthen jug. Fidelia, f. 
An earthing of herbs , trees or 

vines. Pulvcratio,f.R. . 

Earthly or earthy. Terrenus,ter- 
reftris,adj. 

Earthly or bred out of the earth. 

Terrigena, e.g. 

Earthly-minded men. Curv* in 
terras animx. 

Eanhly-mindedneft. Amormun- 

di, rerum feculartum cura. 
WtKitwrejjl. Quies, requics,f. 

Eafe or leifure. Otium. . 

Eafe orpkttfure. Volugtas, gau- 
dium, indolcntia. 
\\At eafe. Otiose, per otium, 

fViibeafe. Nullo negotio,facilc Eafie to be done. Fadlis faftu, 
expeditus, proclivis, adj. 

It is an eafie n% mer. In proclivi 

eft,inprbmptucft. 
Eafie to be jpohn unto. AflFabi- 
1 is, clemens, adj. 

E tfie to be intreqted. Placabilis, 
mollis, adj* 

Eafie to be born. Tolerabilis. 

Eafie of belief. Crcdulus. 
Eafily. Facife, prompte, expe* 
dite, commode, adv. 
Eafinefi. Facilitas, proclivitas, 
propenfia 

Eafinefs of belief. Credulitas. 
Eafinefs or gentlenefs . Lenitas* 
Eafinefs or clear nefs. Per4»icui- 
tas. 

The g <S<tQ) rchere the fun rifetK 
Ortens, m. ortus, exortus (olis. 
The Eaft-mnd. Eurus, iubfola- 
bus, apeliotes* m , fbout. Obedo, ambc 

dp, circumrodo. 

T? eak together or in company. 
Uni cibum capere. y < 

To cat kgei or cotewMtat dinner. 
Prandere olus. 

An Entree , a bird. Apiafter. 

merops, m. . 

Eatable. Efculenttw, edulis. 
dibilis. 1 

E«w Efus,comelus,*p. . 
Eaten into. Erofts, p. i 

Eatewamay. Adefus, p. . 
Eaten round about,. Ambefif. 
Eaten up. Exefus. ■ 

Halfitattch. Semefus,adJ. 
Eaten by cat tel. Depart us. 
Anything to be eaten. Edultum. 
An Eater. Edax,adj. 
A great etfter.'Heliuo,m. vorax. 
A licorifh eater. Ligario, m. 
An eating. Conjcftio, (. . 
Great eatsng. Ingurgitatlo. 
An eating away. Adefio. 
An eating into.' Efoflo. - 
The eating of pafimt gr (funds. 

Depaftio* 

The ©ab W of an houfe. Sug- 

grundia, pi. imbricamcntum, 

colhqui*, deltquie, pi. f. ' 

Tfie dropping of the eaves. Stilli- 
ctdmm. 

T* eaves-drop^ or hearken at the 
u>indot» or door. $ubau(culto. 

An hwesrdrjpper. Clancularius 
auftultator, corycacus. . 

An QCato or Ew. Ovis femella, 
ovtcula. attSi n. QEatter. Pafcb , , 

Pertaining to Eajier. Pafchalis, 

adj. 

Eafter-Jay. Dies pafchatis five 

paichalis. 

Eajtem. brientalis. 

TeQS&t. Edo, comedo, mando, 
manduco, vefcor* 

To eat often. Efito. 

To eat grcedihj. Voro, devoro, 
ingurgitare fe cibis, belluor. 

To eat riotoufly. Comeflbr. 

To eat nicely or daintily. Ligu- 
rio« 

To eat at cattel dc. Depa(co. 
To eat as rujl doth. Rodo, exe- 

dol 

To eat at a Canker doth. Corn* 
do, exulcero. 

lo eat at noon. Mcridio, pran 
deo. 

To eat. all up. Exedo. 
To eat thorough* ^ Pcredo. AheldEw, having lately taned. 

Adafia, adavh, f. 

B anteB. 

9 

To QShb # thefea doth. Refluoy 

recedo,rectproco. 

An Ebb or ebbing. Refluxus, re- 

ciprocatio , rcceflus maris, fa- 
lacta. 

To be in the ebb or at lomft, as, to 

ones conditioner fortune. Decrc- 

tcere, iraminut, attenuari. 

That ebbeth and floweth. Reci- 
procas, adj. reciprocans. 

* Ebony, a wood. Ebenum. 

* Ebrkty or drunltennefs. Ebri- 
etas, 

* Ebullition or boiling over. E- 

bullitio, efFervelcentia. 

E me C. 

* * 

■ 

* Eccentricity Ecccntricus. . 

* An Eccko. Eccho,fts, f. hnago 
vocis. 

The eccho of the bellowing ef an 

ox. Reboatus. 

lo mahg an ecche. Refono. 
That mahth an eccho. Refonans, 

refonabilis. 

* Ecclefiajiical or belonging to 

the Church'. Ecclefiafticus, adj. 

©Cl) one > or one of two. Alters 
uter. * * 

ch other. Mutud, invicem, al* 

r terne, adv. 

To Ech) eek^or increafe. Adau* 
geo. 

* An Eclipfe. EcHpfis, f. 
The Eclij fe of the fun. Defedus, 

defeftio vel deliquium folis. 

7o 
f. bt in 4*tcli{fu Defieto, h B am F. boro> 

Ttrtaintitlto tbt telifft. Ecllp- 

to tcttfCt. Offlcere lumlnttmi, ] B Abttfo 

Interetpere lumert, obumbro. * "& Efafame or btmteh Faf- 

Edit ltd. Obfcuratus, inumbra- ctoo. , 
tn^" j * To Ejfetf. Efficio^fTeftam da^ * Tie EtlipiicKtf»e. LineaEc- WP ' 0 * tbi % fr 0 "** t0 
Optica, oifiitafolU. ' Efl^u*, m. effeaurm 

'n Eclogue or- T after at. Edoga I The effe8 or tbttf Point of the 
-* bard Egg Ottriurcolum o- [A m „ 

Rumum. . • • I con; 

^? %E K }vm ** a chicks O- Either or one. of the m&i Altai* 

vum puUeftcns. ter, utenrls^ uterliben 

A wind Egg. Irrl turn ovum, w- \ Oh either fide. Utrlnque. 

pnyrium ovum, ovum fubventa- ([Sht or eeh^ Etiam. VlcL To e*L 

neum« ■ ef point of vel Agloga, carmen BuwHdJm. I <^*> rcl. * 

* An Ecftafie cr extafie. Ecfta-r I £A ™ Irritus>eaflu8* fit, ft ftupor, conftcr natio. 

jpt d » Ecftafie. Attonitus, ttten- 

temotus. 

* Ecfiat 'tcal. Ecftaticus. 

E mm D. 

* Erf^i*> or peedinefs of eating. 

Edadtas.^ * V 

An&jm of water. Rcflt;)tU3, 

vortelu wripus. 
The (Mge o/ d Ades,f. 
acumen, ni' 

To fit. an edge. Acuo> exacuo. 

To Jet ones teeth on an edge. Hc- 
beto, ftupefacio. 
The Jetting of ones teeth on edge. 

Hewtatio dentium^ ftupor den- I M*ke met or xfoinanMbf. Effce^ 
tium. . mino^emoir^^maftuloj^vifo. 

Edged. Acutns, acuminatUS. * Effeminate woman-lihg. ££• 

Two-edged. Anccps* adj. feminatus , mtiliebris, mollis, 

Three-edged. Triuilcus, adj. I tener, delicatus. 1 9 
Edge-long or cdge»wife. Ex obli- J Somewhat effeminate. Semivir, 

quo. I moHiulculus5moHicuius,molli- 

fo edge in. Intrudo, infinuo. I cellus. 

Tte <Dg$ or brinks of any thing, j Effeminately or wantonly. Mu- 

Margo,d.ff.bfa,f. Ukbriter, cffceminati> lafcivi, 

To makg edget or brinks. Margi- 1 Mv. 

no^ * Ejfete. worn out - or pafi bear* 

ing. Effcettts, a,um. To no effk&. Fruftrft, incaflTi^ 
adv. 

In words to thk effeS. Mis aut 
talibus verbis. 

Totaheffeft. Effe&um (brtiri, 

fuccederc ex fententil. 
Effeded. Efifeaus, ad cxitum 
perduftus, 

*Efeiiive. Efficax, efieaivus. 
EffsHively. Efficactter. ■ 
ZWeaual. Efficax. 
An effeUual median. Pnrfens 
itiedicamentum. ■ 

Efietiually. Efficadter* 

* Effeminacy. Mollitics, effcml- 

natio. 

* To effeminate , or foften, and An addle Egg. Urittuni ovttm> 
cynofiirum ovum. 

An Egg with two yolhj. Ovum I da , the bigbeft 

gemlnum. \Gamut. Hypate,f, <uprt«ia*i^ 

The white of an Egg. Albumen ta foal* Mufica. 

™}> . „ „ lk M * Elaborate. Elaboratus, aecu 
Ik of an Egg. VitelliH, m. rata*. An0X. Ulna. 

^ ClbiJta. Cubitui, n% ultw 
flexura. \ • \ 

To lean on hk elbem Unit! ctt* 
An elboW of land* Acroterluii^ 

An elbow of* bridle-bit* ttxpttt 

prominentia. ^ • 

An Elboick Verfe, $o bt ftannid i Edged or brimmed. Marginatus. 
The edge 9 bem^or slurt of a gar- 
ment. Fimbria, limbus. 

The edge of a fillet or fuch like; 

T*nia,f. ♦ 
Edging-lace. Lacinia. 

To ed^e a garment. Prxtexo, 
* Edtble or fit to be eaten . Edi 
bills, efculentus. * An *Edi& or Proclamation. B<* caqft * Efficacy or great force.' Effica- 

citas, efficacia> eriergia, vis, ft 

Efficacious'. 1 Emcax.- * * 

Of more efficacy : Efficaclor, ad). 
Of much efficacy or force. Valen- 
tifllmuy,adj. - 
*Efficitnce. Eflfcientia. 

| * An Efficient caufe. Efficiens \ diftum.' 

* Edification or improvement.^- 
dificatio^ • . ' 

*An Edifice or building* Mil- 

ficium. 

* To Edi fie or build. JEdtRco. 

* To edijtey or inflrud and better 

in knowledge. Inftruo, inftituo. 

^The ®Kifl}orAfteMnnth.Gn- *AnE$gieorpinurc. Effigies,ci. men ferotinum. An QSubft* Conatus, nixus, 
ronWri?; Impudentia. impetus,(&>) contentio. An ©f^ Scps, m k ftellio,Ia- 
certa* 

* Effufio* or pouring out. Effii- 

fio> f. 

QBftfOOntf * and afton. I- , : . :# i dentidem, denuo. * An Edition or putting firth ofli ISftfions Or often. .Saepiufcule. 

bopk^ Editlo, ft ' Eft' + w- » - t > * 90ns or prefently&Utim>con- 

P To Educate or bring itf.Ed&co, fe^m, llljco. • ' ' - 

as; cdfico, is j alo* 

* Education, or breeding. »Edu- i 

catio,it»ftitutio, difciplina. * E me G. E4»feE. 

Cl!t or alfo. Etiam, item, quo- 
que^: 

L To Eekjtr tugment. Adauged;. 

To eekout. Produco, a(luo. 

^"<8kh AnguiUa. 

An Eel-pout. Muftela, barbota* 

An E$l-fpear. Fufcina. 

•/ * holy-da^ Vigtlta, 

Yc fptra.. TotpfSK or fit one on. Stimalo, 

incito r TaceiTo,(olicito, inftigo, 
ImpeUo. 

An egging on* Inftigatlo, im- 
pulfus. . 

An (Kgg. Ovum^. 

Anew-laid Egg. Ovum recetw. 
A ft. ile E?g. Ovum rcquietum. 
A. rear or rathe Egg. Ovum e- 
durum, forbile^- 
A fetched Efo. Ovumcoflillii. 

tjunv ovi luteum, n. 

An Egg-Jhell. Tefta ovl, puta- 
men ovi, cortex ovi. 
The firdin of an Egg. Umbilicus 

ovi. 

■ * 

To lay an egg. Ovum pario, pfc- 
no. 

To fit upon eggs. Xncubare pvis. 

To fit eggs under a hen* Ova gat- 

linx {ub;tcere,fupponere. 
Oftbc jhapeofanegg. Ovalis^ , I metrum 

An Egg-pie. Oogala, aftls, n. To ghe one elbow-ram. Cedcrr 
An Egg-fiaizi O'rflaganum* [(patium* 

SgtrWce. ' Condimentum ava- 
ceum. I jor natu. 

An Eldep in Church-Ojfoe; l*tfc 

mpoftor, agyr- j by ten.. 

Ef ™. I Elder t' ir-F at ben.' Patrei, tnaiOK 

HPjglant<ttr ? fweet-Yser or dog- re$> avl, anteielTcrcs. 
brter. Cynosbatus, ft rubtw ca- 1 Elder/hip in age. Majoritas, fik 
»inu$,ro(afyivcftrls. I niorltas. 

* An Eglogue or> paftoral Poem. Elder jhip in office. ' PresbyteoU 

•^gloga, Idyllium. r | tus,fls. . ■ • 1 

^ J „l M ' V-,. VJder. Uber 4 »* 

infigms. An Elder-tree. Sambu(H& { i *~ 

Egregioujly. Eximte, InliRtiiter^ bulur^ • 
*An Egrefs or going forth. E- Water-Elder* Cambueut aqua-i 

greiTus. i * , |tica; * - • 

Sambudntn. / : ' 
ardea ftellarist • . • \ An Elder- r Jun. Fiftula iSmbu- 

*Egrimony orfick^inefs. ^IgritU- 

do. ^ | Eldtr-firiegtr. Acetum fimbu^ 

* To Egyote or counterfeit himfilf cinttm. 

fiek. Bimulare rnorbum^ pileum Cltiefl) Maxfaftus natpj 
vaktUdinadum Inducrci | quidimus. 1 <*■•":* 

* Elecampane.. Heltnlfam, lliuKu 

campanai- ■ ■ - :; n . 

*ToEliU -crchoofi. EllgQ*. - 
Cte^^e. Oculus. - l^'Eledion. Eleftlo. . 

* An Ejaculat ion>orjbon Prfyer+\* ' Eltttive. El&ifasi 
Prccula , precatiuncula. I* An-EleUor. ElcQor. 

* To EjeB or cafi out. E jicio^ I A Prince El&or.. ElcAor tmpe^ 
*Ejc(tion. Ejcftio. Halls. * 

<K(gb or weH. Ela, inter};. \*An ElWuary* EfeduariUA^ 

?-iSnt» OGio. . cd^gma, n. 

ight a clock. Hora oCl^va^ * Eleemofynary > that takgth <ftfn* 
Eighteen. oSotfecimj, duodevi- or is given iri alms. EietmbiVlla^ 
ginti, * ril ^ s * 

Eighteenth. Declfnus oflavm.. * Ekganey or*fiheneft: in fyeeiH 
E'ghtfrufourfc re. O&oginteu Ur appareU Elegantia, polities 
The etghtieth. . Oftogefimiw*. I nitop,. fplendor, vemiftas, coti 
Eight fcore. Centum 8c fexaginta. Ictnnitas, ornatus. . r 
Eight hundred. Oftihgcnti, *ja. I* Elegant of ftceefr % er appareU 
Eight, times. O^ies.' Ornatus, elegans, fplendidns.^U 

The /pace of eight days. Oftidn- j matusypolitus,q>mptuf,nitid! 
JJm.- * Ifoncinmts.. 
Thefpaceof eigteyeart. Often- \ Elegantly or neatly.. Elegant 

nium. I ornat*>ycnu(li, comet*, 

Ike e igkth. . Oftavus, a, xmt , "' * A - r?.r-t 

TAf eighth in Mufick^ Ogdoas*. I * An Elegy or mourn) ul: verfi 

Eight-fold. Oftuplusi I Elegta, elegus; 

Eiglully. Oflavb. p Elegtacki Eleglacus, adj^ 

An <BZi\tkkole. A^jfula*. fc * An Eleptent.. BltmcJitttrnk, 1 , E ante I. 
Ai Element or^nmnd^fa thing. \*$lucu\}rate*bttbatb great 

tie* i* To fftirfe or i>e» Eludo. . Emergent), OcCafio, res | H^Wtttg amendment / emptf K CWfr^m cbi|t 

of a thing. Emehdatlo. iicio. e' m; iiafcu 

* Emergent* Emergens.. To empty, yacuo, cxitfahid, "a* 
pleo, cxhaurlo, . : *#f, Eipineiitariasj actf. 

*\Xti Etencb or jjfroof of "a thing 

Elenchus. v 

Elehtticat or cotwiUive. EWn- * To Emaciate or makf r . . , L „ . 7 . ^ 

fticus.,; macio, raacilentum reddo. \chmjtone. Smaragdu^f. Decapulo 3 tnwlvaib. 

Elephant. Elephas, cler |:M* Emanation or flowing out. I * Tfce Emeroids or Piles. Hae- Jo be empty. Vaco,intervacd. 

?hantus, barras, m. Emanatio. • morrfioides, um, pi. f, Emptied. Exbauftu$jewiaitfto. 

.E/effcufft. Luaeboyes. I * To Emancipate or fet free. E- J * Eminency. Eminent!*. I cvacu^tui, 

tbefnout of an tU^nt . probof- 1 mancipb, affero in liber tatem. * Eminent. Eminens, copfpicu- ***piying. Exinap!tio,f. 

.^,promufcis,fc ; ftfl&mfttlm. PoMncio, bal- us,inflgnis. ^^C/J^Vacult^lnanitas^e 

To hrayJikjL&n Jefbant^ barrio.; famocondio. Eminent ly. Eminentcr, per mo- 1 fi ^>?4A ,Empyrius,~ cmpy* 

Thebrayingof an de^Mnt.^vA An embalming of dead bodk^^ \ X *U$.' . i ' 

Titus, 4s. Pollinftura, F. pollinftus, m. * A* Emiffary 9 or one fem * Emrods. H*morrbotdes,um S m 

Of or belonging to an elephant. I An Embargo or Arrefi of JhipsA broad. Emiftarius,internunciu5,| T " e ©WWCb a flower. Ane 

Elephantlnos* adi. ^ % I Arreftum mercatorium. I mifllonarius. 9Mmm k c ' dere. Emifllo ■ mone,f; 

fending forth A Gmt$ pEmr JJ (ton 

6 1 ris vcl fmiris. • 

* To Emulate. jEmulor. lus. 2e- Elephantlnos, ad). . * 1 Arreftum mercatorium 

* To Elevate or fift *j 
fuftollo. 

* Elevation. Elevatio, I To Cmfotrtafa. Impedire, in- ! * To Emit or fend cut. Emitto. [*}* Emulate. ^Einulor. 

*An Elevatory, a Surgeons iti- tricare. M«®mm« or Psfmire. For-| * Emulation, jEmuIatio 

\Jlrmenu Elevatoriunu . fl&mbaflaBOJ Ambafa- mica 

<<lEUtytt* Undecim. . . ^ Lcgatus, orator. L*-^« Emollient or fiftnhtgpla-\* Emulator. ^Emulator 

Ehven points of the Law Juris' I An Embafftg* or Embajpe. Le- I ft**; Malagma, «. I mulus. 

«dcunx. : gatio, * Emolument or profit 

The eleventh. Undecimus. To^ftnlielWft* Exorno. mcntum^commodum. jmulgens 

Ah<J$\$jr hobgoblin* Drao- H f Clttbf CJS. Faviil*, f. % $mp4(r or diminijb. Detero, * An Emulfion. Lac medicinale 
^liurn. I The Ember-week^. Quatuor tern- imminuo. . Ad Eviunftory* Emunifcori 

pbra jejunii, feria eluriales. I To empair or makg rvorfe. Dete- 1 ^m 
* v ^ wwjen. t.ii-yfotttlbftllorJltalaTvay. Inter- I riorem.reddo. 
gibiffg) ad). ' T polo,clam fubduco; ?.imbecillo. Empaired or dimini^ed 

^CCJfjcic. Qumteffentla* j * Emblem. Emblema, n. UusjP- 

Ah (flflfc; Alee, f. I To (EmboHg. Incorpoiro. Anempairing. Imminutio. | ^ enable* Suppeditarv ¥ll „. 

I *&Ep%fiwfie*e. ElHpfis, f. dCmliaJnettt Hortor, ani- ^ empale* Palo transfigere. To enact. Decerno, fcifco, le- 

* Elliptical 'or defeaive. EM- M» Uf n addo; 5 impanel* Eligo, afcribo. ^m ferre. 
■ WcjB' [To emfipfe f/j/f. Sculpo 3 calo. To empanel a Jury. Confcribere ^naded. Decretug. 

i [ Ar^ltnttree. Ulnaus* ' Apiece anbojfed. Sculptura pro- juratores, poncre in aflifis & ju- ffinamelv Smaltum^ncauftum. 

Elocutio. I.tuberans. ratis, I lo'enamel^orworkjvhb (ire* lo- 

co- I + ©mpavlance* Petitio indu- 1 ur <>> encaufto obduco, 

darum, interceQio. ■ EnAm»n*i. irtnft.« « An Elf or dwarf. Pnmil]a clongo. atus. -.Jum* llfltt . I clarum, interceflio. 1 Enamelled* Inuftus* encauftus. 

f T? J|Wn. ^iqoUoiiiamaiido} |«m6ofoe», Laqueatus '^^ " " ' ' 1 ^ „ > . ™*< 

" voco,criminlspoltulo» viae art oj Enamelling. Encau 

■^•m^™-* v -v ; , ^ — ; — — - . An empeachment. Accufatio. l^f. 

goes from Ijer busbar*. Recedcre \To emOjiaee* Ampleftor, an-M««inWW^. Imperator. |©namp»reDv Amore 

arnantc, I plexor, complcftor, foveo. ' ' ' ' 

Eloquence. Eioquentia 3 facun- 1 <An embracing. Amplexus»com- . » - x x--— . 

_ - . . — . — <i i<miui j »- . - — o ^— ■ —rjridiicourft 

Stately ri^^ewe.praildiloquen- A tmW%'or bej^rhkle. Tin- ! Montfng to an Emp - ' - J 

tla,t> I go, proluoj perfii 

inquino § AnEmprcfs. Imperatrix, £ <Ha Jj? he enamoured. Dcperfre.per- 

dit^ amare. A j I ttcusi ^perfufus,! ^<r^««W.Wietor,ni. Qcr fus, imbutus. 
\?/ eloquence. InfacundiaJ *AnJ£mbryo ? a child new form- 
ed in the womb. Embrvon. tv. WitHoui eloquence, lad 

infecundus, jejunus, adj . 'I texo, piumo. 
Sloquenu JBIoqMen$,difcrtUs,fa- Embroidered, . Acuptftus, poly- 

Etopenity. fciferte, ftcutidi,- fegmcntatus „ w ... onafubjeU. Enarratio. 

ratonus, adj. encamp. CaftrametarU 

^« (Empire. Imperlum, n, ^encftatn* Catenare,vincire 
fiimmatus,m. ditio, f. jcatenis. 

* ^» Emphafis. Emphafis, f f J * To Enchant. Incanfcfc . 

*Emphatical. Emphaticus, \An Epcbammem, Jiicantatio, 

* An Emphick or guacl^. Em- fefcinum, incantament^jfn. 
piricus,agyrta, m. medicafter, [An-Encbanier; fticantator* ve- tendere. i % body elf*. Nemp alius. 

toothing elfe. Nihil aliud. Acupi&a, rf w¥ 
giarw veftis. 

A coat witp the edges emlroidir- 
ed. Prstexta. ^.erttftafe, 

rd inftrere v^t obducere. EjJe f t'.rOthern>ife ?an JJp. Ar\-4» Embroiderer, Acupiftor* 

lioquijaUoquinjaliiSjaliter. Phrygio, limbolarius, ftgmen- 

I ^ tc l ca »P / ? rri> >? d,,uc >a'npHus. M embroiderer for coveritiet and 
Elfi y Or elje> after Either. Vel, bedding. Plumanus,limator,R. 

' jSfc />- i> r. • „rL i I Embroidery,. Opus Phrygioni- 

after Whether* Si- ctftn. . 

i?#V aft t. ..... I M°ni'«g '» embroidering Polv- 

m^'-A'V mitariust adj. . S * 7 

ScCT«r *ere ^ Aliubijalicubi, turbo. ,v 
S^mbuher elf* A1U>. To emfcurfc. Pccuniaoi repwe- 
vermiculatus. plumatus, 

Circulre, circum 

cltne. Inc^. , . 

Claudo, 

includo, circundgr, , circiummu- 

mo, iepio, cingo, : 

To encloft or fbHt up. interclu- 

do. 

To enchfe or make a trench about. 
Vallo, circumvillo. 
Enclofed rouwfi \ CircumdatU9, 

interclufus, feptus, coercitus, p. 
Enclofed in. Claims, iriclufus, 
conclufes. 

Enclofed with. Finitus, p. 
An enclofure. Septum. 

To encombetr. impedio,impli- 

co, vexo, fetigo. . w ... 
Encombred., Pr*peditus,p. 

An 

V 1 ■ i i confero, infomo. 
To employ or ufe. Adhibeo. 

To employ his paint v . Opcrani 

vare. 

To employ his time mil. Hora9 
beae collocare# 

To employ one or fet him on work$ 

Negotium alicui mandare. 

Employed or bejlotced. Impenfus, 
collatus, collocatus,&f. 
Employed or bnfied. Ojccupatu& 
111 employed. Male feriatus. 
An Employment. Negotium.' 

To empoifon* veacno infi. 

cere. ■ ■ » 

To empober1©> or ma^pm. 
Dcpaupero, fortunas everto. 1 «nmcbu - I jcaus. ^ VT\. ' ■ TV* 4 * •1 I ff " ! C* 
* t U M ■ — — ■ - - . . A A . . J muatt X > ' 'i Wfohrimt. Offences, ft! 4^ e^V^-\f#Evrt»uiieXli ; < C \ World frHkhtJr^At m± A^ti* i 
rrtadv«t(5i* 
ncomium or cmmmd&t* 

tin; piK»ml 

eomiaftlc^ 

TjIfltOinsaW* Circundoiam- 

Mo*" ' , i 

T# tncoumtr or men ;Oocurro^ 

obvlum babeo. 

^ife/f wiifiiifK Congreffos , oc- 

curfizs, eongreflio. 

?i eneottragt^ Bxhortor, ani- 
raO| cqnfjrmo^ incito, accendo^ 

exttmuto. ^rt tttd'or deflgx* ! Cdflflllum, Fc*>i 

U e^rf ? Qporfum > ■ 
To the eni tlxtt i QU6. » 

' gratii 
^IhcoAinibdo* 
^ JWMlltKt. In dlfcrlmen 

adduce < r ;f<[ > 

Tk mmotot* Conor, nkor> 
rtltoiStainitdr,6tnitor, molior, To no end. Fruft^c^iiq$aai f i ,tud<W t . • i^. ti |V , „ . 

'M'^ -. V f 1 ' \T* tMnborrMntflyi Com 
An end t>f a fteech. Cpndufia^ | lt0 r, contendo » nervos tntendbi 

omnibm: nctvUcontertdo*:j(lBm pcroratlo^fcpU^ui, 

y>ttti4tf *pty*n 

torn. Cataftrophe, » « Met.. ^ . ^laudo* Tfce to rer ^ tf mans lift; Ex- j fiftor. 

tremuni tefnpus «tatis» : • , 

N**r.bif laifer end. Sub exltu vi- To endeavokr to attain. Afpirp 

endeavour to do the Jike* Goi £nc6ur*ge£ Incitatus. 
An eqcouragfr. Hortater# 
Ati;\encouY aging. Exhortatio 
cohortauo, mcitatlo, f. 
An encouragement. Incltamen 

turn, n. In ul the end of th 

^imiplateji, \ 
At the years <n4* . JFlnlto vel cK- 

cunteanno. ' , : t . ; 

m?o ^ wr/ pbft duos an- 

no$,bienaio pera&o» 
At An endeavour. Cbnatus, Astco- , „ VWA><I 

namen, molimen, n. opera* £ nl- devindo. 

ft doJ>it endeavour. ; Operam 

dare» facere iedulb, navare ope- 

ram. ; > * ,■ ^;;;3pr ftringtkndt6lb% 
Confirm^ 

Ta fibred jr ; w#ii« ,a 

Sp3io onlpdl ^ ?dte<s ' <u *** 

Tk Enforce or fhain him f If ear* 

wly. Conor, enitor, coqtcn- 

Manumit to, pWi fatd donare.- 

A* ohfianchtfement. MauumlA 

fio, oivfotii. - 
" ie 4B* Obligo, To engage or rhor^gg land. Op* 
Pjgrtoroiplgnortdo.. ; 

7i tngau otpap bk word. 8pon- 
j ■ , deo « nde-jubeo , vadimonlum 

£rw» tndmour. Enlx*, : praiK ™ | r » enneto, 

Conooquo,diger<> r-> wreafe, ^ Aug eo> a a- r. j * at hu end. obftupef. T*tmn» SfilnSS*^ SS T r _ -» '» CdaHijo. -1 ^ . accumulo, 

gndo. : f 

Teencreafioften. Auftito. 

Tpencrtaftor fidd umoi Adjkio* 
adjungo, aftruo. 

Toencreafeotinlarge. Ampjio, 
opes. 

To encreafe children f Propago* 

multiplied, augere familiara. 
Tpencreafey tout. jQrcfco , au- 

ge% . . ; , ? " \ 

To encreafe > and grovo more and 
more. ; : Inicrefco,.increbcfco. 

7b e«cr^/e or jr'PU^- fcy »o«rift- 

»^/. Coalefto. ' What comes next to oner iwwl^j3^ST/«Jf 2? IW.^Wi** 
end. Quicquidin buccamvene^ Mii/i. nt. Quicquid i To be at ones tongues end. wfe 'garment 

Fidciuffldi ejurare. Regl^ bris primoribus verlarl. 

To have it At ones fingers* ends. 

Gumulare I Teneo, calico, probe me'np ui. 

From the beginning to the end. A, 

cipite ad calcem, i carceribus ad 
mctam, ab ovo uiqj ad mala. 
To be at an end. pefinb. 

To draw to an end. Vergoi de- 
clino. 

To mah^ an end., Coacludoj fi- 

nemfacib* 

Vufinef. « t I men alkujns it} 

An enditenteni. Acculatio, 1 11 MJtCfldtrc/JO- 1 An engagement or figtit 
►ugnau 

\&tttittt> Genera ateuTatorias J £indl£ta- 1 procreo. 

' • c ' YE^gendred. Oenitus, p. . 

Endivia,ln- J Serving tp engender. GcoitalU, herb 

tybus ad). EnMi, \. write on tfa bach^ An engine. Machlqa, mac hi W a perfon 9 I. to 

E mfcdlo tollere,intcr- Encreafedsr augmthttd. Auflus, ConficiOjiAfe^ abfelvo 
multiplicatus , propagatus, cu, Tomato <mm> * 

Aulatus, p. 

Encreaftd in wealth. Locupleta- 
t\is 3 ditatus, 

More increafed. Maflus, adj. 

AH *»cwye,rn.crcraent;um,aug- 

ifienttsm, auftus,, fts V«ugmen, 
neut. * 

Jin entrtaferjt ^larger. Auftor, 
m. aufttfx, f. 

An encf eajing , dugnienting^ or 
Margihg. AugmQnt^q 5 auftio, 

accretio, aceefilo^ Qiytdpli^ 
jropagjktlb, cum * ^ f Endorfed 0 i # turned backjo bath 

in Heraldry^ Indorfatu 

To .fttSOtPir Doto, as$ dote.in-; 

ftruo. 

Endotped. iDojtatus. 

An enfafing. Dotatio. 
An endowment. Dos, dqtt s, ft 
^enfltte*. Imbuo,in(lruo. To rnito an end of a quarrel. [Endued. Pr*di tus/adj. 

velcorapono, pa-|U «nptt r e c w A^r. Patior, ftibnem ficio. 

To ^ mend. Pergo, reftipro- 

ficiicor. Erigo, 

is ends* R<B, ^ enctoati; tifurpo, intra 

do, fenCm ii>Yado'. ' / . fet up or% eti 
To bring about 

id quod eupit ? 

Not to cartt which end goes for* 

woft. Sufqde'dcqs habere omnia* 

Mofi an end. y Pierumque* fere, 
utplurimurp. tolero 

neo. ' ' ; . 
To endure or lafl. 
KVpermaneo. 

I -leaf? not 
horreo k. 
fuft 

perdu Aver(br. An engsne stjed in watk T<*^ 

menttujyiK ;. . 

* e/i^i/icer en* 

pW* Macbinator, organariust 

IngcBiarius. 

Belonging to engines or inftru* 
rnents cf war. Machinalls, ma- 
chinarius, organ icus, adj. , 

An engine Of*devk*. Artlfi^i- 

um, techna*; 

+. ©nalecWp r or ^n^lef- encroachment 

«^%atjo; | Toerid or bring # an end. ! Ad 

— • ijmbijUicum ducerc , ad cxitum 

;crducere. 
o end or put an end. Cojopho- 

nem adderc, ceronicjem imponc- 
re vel fummam manum. 

Teepdy tieui. Dcfino, termi- T* encumber , hinder or trou- 
ble, impedio, prapedio, mole- Maturing. t . Patiens, tolerans. 

Enduring aH dy long. Perdius. 
Enduring a^ night long. Pernox. 

'mW -'w'fc/ vWwWfi. (ong Jimp* Perdiu- 

FtnJo, jjturnus,adj. 

, n enemg* Iniqilcus, adver- 
arms, tW .hoftl^c.g, An encumbrance. 

turn, moleftia. 

Encumbred. Praepeditus \ 
ftriftus. * 9 Impedimea di. * An Enveloped* } or the whole An enemy th^t^talqth War a- 

gafnft one. P^uVflis, c. g. 
fmatmng to an enemy. . Hofti- 

lis, hofticus, adj. 

Litoancnetny. tioftilit^r, ini- 

micj?, infense, adv^ fatio,'cKftturo. . . 

To tWSttitt or graf. UCero. 

To eugraue. c*io ? fcuipo 5 in- 

fculpo, cxfculpo, incido. 
&*fr*vedor eno raven. C»htus, 

Jnfculptus, incifus. . ■ .'>.., 

dttjfymraveb.. calator , fcui- 

ptor, anaglyptes, m. 

4fl yggaypro} images. H*rnlo- 

gjyphusi ftatuarius. > . , , ' 

The art of eagraving* StatUtria, 

aoaglyptice, f. ■ . k 

An ongravihg. Crfatura , ftul 

ptura. f. Flatus, yp p«dta ; res litetaritf, emditio^ li- 
ter* .humapiores. 
£n ehfi. ' Finis, terminus. " 

Tie utmofi end* Extremuni, ex- 
tremity. 

T/;e *^er end. ParsfiipWtfta, tiot endef. ' Injper fe&qs. 

Attending. ConcWfio. x Energy y efficacy, or force. E- 

tiergiaj efficaqia, vis. 

Jb „c i- ^ I * ^ t:^Kt/4re or ntojfew.EnervQ. 

S *TJX: * • liti' j. 1*^ Debllito, inffrmo. 

L * Energetical, i, very forcible a*d j engraving tool. Scalpru 

may be engraven* 
lis, adir Sculpt! 
cxicribere^ Jfufiafculisiexar^re. 
T* engrtfi b&ted* j 'Tqbulaa frn* 

ncere, in tobulas^T*ftA:je. 

To engrifs or. buyjup commodities* 

Cocfmo, appropno. . 

Suob 
mbiivUf* Inttrpel* 

i WWgfe fwniw ; ? v I ! micrcurbo. 
To entail • Pofterls nffrfdltft I Tte emtrfoing op an borfe. In- 

+ An EntaiL Fcudi»tn tawV ll^ tnJetlace^ fttermifceo ft ett&anfe or raife tb* pice of 

any thing. Augeo prfitium, ex* 
tollo prelum, iatendo, psomc* 

VCO. 

enhanfer y or be that raifetbtbe 

price. Emphyteuta, auftor. 

The enhanjing of the price. Efi> 

ffcyteufifcf. 

v/ i>r belonging tofuch enbanfing. \ Ant*!*; irre- DOtl 

* btjigmaiicalyh. obft 
*f rfddlet. MtifamtlaH* 

enjoyment. Fruitio, poflef- 

no. 

* To knjoyn or command Injun- 
go, prvipip, maado. 

T * enlarge. Aropiio i. ampus-. 

co, dilato* extendo , propago, 
adaugeo. 

Enlarged. Amplificatus * pro- 

latat^difkntiis, 

An enlarges Amplificator , 

popagatpr. 

An enlarging. Amplification 
ttotyatio, diftcntio, laxatio, 1; 
\An enlargement. Laxamentum. 

!* tnttgfcteju flhaidn* 
*«Ullt* Intrfaldtfci 

to qmmb Nobiiko. 

*■ bnodotiony or ridding amy the 

too* * of tree* Eaodatio. 

Enormity c* dif order. Enor- 
mita*. 

Enormity or hainoufneff. AtrcW 

Mfc enormity or high miffkmean- 
Indigmim facinus, flagi- 

VnormoM* Atrox, enormU,' 
iwrmis^facinorofus. 

abundtf. 

ftr/o/^* dj/rf /<? J^ure. Satis ft- 
jerque. 

Mere then enough. Ph» fatis. 
Enough if at good At a feajt. Sa- 
tis eft quod fufficit. 

* Jin ErtquejK Inquifitio. 

* To Enquire. Inquires 

£«tt{a£e. stimiiio, <xcta* 

In rabtem vel furorera convene- 
*e ; irrito, fiirio. 

Enraged. Lymphatus,inrabiem 
aftus. 

To entice or makg rich tocu- 
pleto,dito. 

Enriched. Locuplctatns, dita- 
tus, auflu6,p. 

^enroll* In aft a fct* commen- 
taries rcferre, 

t enfalm " enftam * 

Repurgare, ad maciem 
rcdigere, adipem dctrahcre. 

An enfample* Excmpiu 

Kxemp!ar,n. 

^» enfign <^ fc^wwer. Vexil- 
lura, iqfignC) fignum militare,». 

Enjigns dt flayed. Ereda figna. 

£»/ijj«i folded*}. Supina figna. 

Enjtgn ct jtandard-biaref. 

Signlfcr, vcxilUfer, vexiljarius, 
^nrc*gnanus. ' 

V* tWMU, Irretio, illaqneo, 
in t rice* capio dolis. turn* , 

To entangle, iliaqueo, 

tio, implico^ Impedio* 

Bntangl&or fnared. Illaquea 
atus> irredtus, impeditus^p. 

An entanglixg. InvolutiO> im 

plicatio texo, interftinguoj vario, 

Emerlackd. Intc^textus, inter- 

mixtus, inttjrftlnftus. 

thitrlachtg. Contextus , 

* To Snterline. Interfcribo* 
interlinov Interrero ; lineas in- , c^ntetUJiwnt. -. . 

intentio. VBrntrtined* Intcrlinearis » adj. 

To tixitc or go into. Intro, in-* Jiniertus,p. 

troeo, ingrcdior, libeo, immi-j entetlining. Inter pofitio > 

gro, iilabor, penetro in. I ,y tdrll neatio. 

To enter in by violence. Irrum- 1 *An Enterlitde. Exodiurtt, Iudl- 

pojinvado. I^ra, lufus comicus-j (q*d. in- 

To emer in by ftealtb. IrrepQ. Itcrludiumj) diludium. 

To etuer upon a defign. Occipio, I \M*rry enurludes. Attellan«, f. 

aggredior. flayer of enterludes. Hiftrio. 

To enter upon an eftate. Capcffb, V ^ writer or mak$r of enterludet . 

hircdltatem adire. | Comlc^, m. 

To enter into office. Inirc magUr^entertrtebllle»!mmi/ccrefe/e. 

ftratum. IT -An enterftlttD^r barely Qui 

To enter into bond. VadimoQi- 1 yariat pennarumcolorcm, q. d. 

urn praefto, fidc-jubeot J internmtator. 

To enter into commons. Convi- To t\)ttttnlfl&\U IntermHceo, 
flturfi occipcre. 1 immilceo* 

To enter an attion. againji one AQionem, litem intendere ^ d *- 
eam fcriberie ^ diemdicere. 
To enter into orders* ♦ Initiari fi- 

ens. : 

To enter al thing in a book. De- 

(criboi, in commcntarium refer- 
red 

To enter a Scholar in tlxVniver- 
fity. In Academia albo nomen 

defcribere, in Academicorarn 
numerum referre five cooptare. 
To enter one in learning. Infti- 

tUcs inibuo * dirigo , clemcnta 

doftrinae edocere. 

To enter a atve^g^mxionem 

Ente^t eni^a\S^tt^gone 

ito? ?af. Initoili^Pusj pe^ 

netratusyp* 

Entrcd or gone intoy %Att. In^ 
gre(Tus,illaplus > p» - # 
Emred or f t dotw. Dcfoiptus^ 
in commentarium relatus, 

Entredin tlx principles of learn- 
ing. Uteris initiatusj fivclevi- 

ter imbutus. 

He has emred bimfelf a Souldier. * 
Militiae nomen dedit. 

* To Enterr or buryl Sepelio, 

bnmo, (epulturx mando 5 q. d. 
interro. 

•Ah tnterrmenn Sepultura. 

To tnterrtangt. commuto> 

reciproco, ajternare vices. 

Entercbangeable. Reciprocans , 

alternus. § Of colour. Varie- 
gatus. ; 

Emerchangeahly y cr by turns. 

Akernatim, vkHB^ alternSs. 

* Jin Emercourfe of Merchant 

d'fe from place to place. Coxn^ 
mercium 3 n. 

\An emerconrfe or corner fe with 
one another. Converfatio mutua* 
To enicrecurje. U)tr6 citroque 

fcomm$ate» 

v * loi&nvtrfmiM a horfe doth tbat t 

\lo t\\ flail or tnttgove. Intbifoni- J flrihgth one heel agahu iV'terJn- 

tcrtero 5 q. d. interxerio* + The hawk enmptnnetlj* 

PennasirDpeditfeu intricat. R. 

An <&ntergleai)fttg. cogni- 

tioprxjudidalis. 

To enterp>(fe, or takg in hand. 
Sufpicio, molior, aggredior, in- 
caepto, conor. 

To enterprife or begin a bufinefs. 
Aufpicor. 

Enierprifed or attempted. Snfire- 
ptus,^. 

jin Enter f rife or at tempt. Ince- 

ptum, coepturn^ufum, molimen, 
conatus. *tj* BwBymrn oi jhoH fy Ifa 

gifnt. Enthymema , n. truncd^ 
tasiynogifmu^ 

To entice '*~4r«*« 

illlcio, follcito. 

-An enticement. Ilteccbra* • 

Enticing or full of enticement. 

Pellax, ad;. 

GEttttrt or whole. Intact, to- 
tus, folidus, adj. 

Iketntire fum. Summit totalis. 

! Entire or uncorrupt. , " Sitcerus, 

purus, daftu^ adj. 

fintfrely or fincerety. Sfacert, 

fanftt, ihtegrft, ifo* 

Entirely or dearly. Unlcd, Con- 

junfti, amant&r* adv. 

Entirety or wholly. In totum, 

in (blidurn, ex afle. 

Emirenejf. Integritas. 

* To Entitle or name. Appel lo, 
faluto; q.d. intttulo. 

To entitle or give one a tight.' 

Auftoroj auftoritatem & jua tri- 
buo. 

* An Entity or being. Entitas, 

ens, n. res, f. 

rijHftfHDt Tumulo,fepelio. 

t <CntO«e, Ihcompajfed in He* 

raidry. Cir^umdatus, circum- 

cinftus. 

An entral or inwardpart* In- 
teftinum>n. 

EntralS) ar hesn y livery lights. 

Vifcera, c?cta, interanea> n. pi. 
•A* entwnctt Adiws,ingrefEis, 
introitus, fts. 

Entrance into a Colledge. Admit 
Ho. 

too. Suftepti To quit hh enterpn 
ceptum deftitvil 

An enterprise 

gefta, f kinus, n 

An enterprifer. 

litor,auftor. 

Ait enter prifing. 

litio, f. 

To tntmafn o 

cipio, accipio^tr 

To emerta*9!\td 
ttoaedper^ 

To entertain onfnobh. 

re magnified, j^rdlixe, 
paratu. 

lo entertain or pafl arvay tlx time. 
Tempp* fallo, impendo,colloco. 

To entertain one another rciih dif- 

courfe. Mutulj fermonibus ac- 
dpew An entrance at a School , or en- 
trance money. Minerval, ti . dl- 

daftroii, n. 

TotntUh Rctlo, Irrctio. . 

To entrap or cheat one. ^ircum- 
us in- J venio,decipio. 

Entrapped. Irretitos, p. 
/. Res J To entrea t or befeech. R9go> 

oro , exoro, compr ecpr. 
To entreat humbly. Supplico> 
obfecro, pfct^ftor, imploro. 
To entreat ?Hrnejlly. Obnixfe ro- 
o, etiam »tque et\arn rogo, ve- 

cmenter abs te contemto. 

To entreat or cot{rt xvitb fair 
words. Suadeo, antbio. 

lo entreat often. Rogito. 

To Entreat or handle. Trafto, pertrefto, contrefto. 

To Qtreat gently. Dttwtceo. 
7i entreat of or handle. TradhH 

pertrafto. 

To entreat or entertain. Accipio, 

«tdplo. 

Entreated. Exoratns To entertain one kindly. Httarkj Entreated or handled, a(/b entrea- 
ter aociwre, benjgn^ complefti. V ted of. Traftatus, p. 
Emeff^ed. Exceptus, acgeptus. | Eifie to be entreated. Exora- I HnftalloO An entertainer. y \^o(pes,. (ttis.^ 
Entertainment. Rolpitalitas, r. 

hofpltium, receptio. 

To cnt^aL Mancipo, in ftr- 
vitutem redigo. 

Ent kr.illed. Addiftas^mapripatus, 

To enttyonfcY l^hVomao, in 

folio cqil6co. 

* Unthufiafm or Tanatitffm. 

EnthufeU(nu5. 

* An Entbujiajijonere ho pretends 
to btinflred. Entbufiafta * m. 
ifanaticus,caritus. bills, traa3bilis,adS 
That cannot be entreated. 
orabilis. Incx- 
Pre- Anentreater or befeecher. 

cator>d5Prccat6r,m. 

An en}r$ating. pRC*tiQ> f. ro- 
gatus, fts. 

An humble entreating. Suppli- 
cajio. 

: An entreating of a thing* Co$J- 

."icnta.tio, traftattjs (fts.) 

\ An entreaty. R6gatus,us; as 
,At my entreaty. Meo rogatu. EPH 

tieniteaty. Precsurte^ adr* 
Gottt* with much entreaty* E- ERR \tcb . 

oim^Uo, vAUo^irtundp. 

To entrench nfen another* rigtu 

Ufirpo, tevado, Iritn^do. 
ttttrttQ * tbing. CommtttOj 

fidri mando, 

V*»tttteg. Aditui, IngrelTus^ 
introitus, As. 

An entry of an boftfe. VflMbu- 
luw. - . 

An entry or pajptge $eimen rooms deml 
m dtt botift. M^IaUlus. I lum. 

An entry upon an cJiatt.Pott 

* To* Enucleate. Enucleo. 

T° tnMop or infold. 

To envenom, veneu. . 

Envenomed. Vcnenitus. 1 - »* ~ r ***n 

I* tnbit* Invideo , semulor , Epilepfia. M^tphtftitrFritftfrobe, Aml-|* Enidifl 

* "the Eileen pn4(r common to Aqulhtus FXrUV «1 l 

Mbjim. Epfc^a™ genu. Sff!ifi» ■■*»[JP«*IIN t.»Mkt(m 

hellu^EMcmriaegrcl* The j^mKU tine. M^^SSST^^^ 10 ' quator. 

Pertaining to the JEqu, 

qutadftiar " 1 pomis 

Bpicurifm. Titi voluptntria 

* An Epicycle. EptcyclUS^ _ _ 

' Epidemical or fledding. ^pi- 1 / J ta«ip or Jurnilh. mtmAin 'Z&iZT VT'T ' ^ 

affaturinpopu-ladorno/ J " I2t*£ ttlTi.J^*. 

Equipage or furniture * " dcmfois. t wrradni > *« (fm%, a- * Jtn Epigram. Epigramm.,^ I As ; ornanicntum, pompa Culttu llyeo, 

He lb a 
\/on, ,_. 

fflulator w »-. Involvo. (T%r«Mf. Eplgtamirta- * Equipollent f \. of equal Pow- 
Vene Ao Inffcere. j tifta ? nt^ ""A* . /Equipollcuj J d- 

falltttg /t^- j aulvalem. tlis* . ^almata,n # pl.mend*. 

* Err at seizor xpandring. Brra- 
ticus, vaguj * 

^ ^W^f Ertonc* 
falfus, devius, hetcrodoxns. 

* An Errcur or mijlahf. Errors 

erratum. 

An errour or.cverfigbt. Allud*' 

natib. . 

n an errour. In c*rtr(? 

aberrart: 

Breve dc cr- tciruicwyvr an envtonsyer- ] w ayiiogue or conctujion. £.* \* ' tofUWdlent. JRan\v*\+n* 1 j^m'-/ 

Invllb^ofor, irfiMiis, Pilog«s. ^ Ae^S^S M^<«wffc 

Epipha:nia> f. Emu***, Invidusj makvolas, EpipMnia^f. 

•mallgnus, li vidus ? adj t . * Wfcopal, belonging to Bijh 

Envioujly. tnvid^mallgn^ma- Epiftopalisi adj. 

ltVO% adv. \Epifcopacy. Epifcopatus. 

^ tttWtOtt , ew/^ a^rf fcfe. * ^» Epi/lfc. Epiftola,lit< Vltta indb^lrcufmvtrtio - foem. *dng< ircun\fic|co ? drcumftpio, 

t> (tren&h. Stlpifcl ^ little' Epifiii. Epiftoliutti 

1 * Epmidr, of an £j Corttrttunlo; 

Environed or enclofed. Clrctin-J ftolarfs. 

datus , obftlTus , citcumfeptus,| * An Epitapl 
cmftus. 

'AH environing. CiiXWidatfo 
I circumfeffio, f. | the play E^uivocatlorti rowtlp, 7i 

infeript 4 

EMtaphium E ante R,, E rfw/tf S. 

To efMpe «■ EfBirio, 
evado, Abdao-eeTc, clabw, S ' Jbength of \ * An EfUfralamitftri 
numero. 

* An Enumeration* Enumera- 
te. 

* An Enunciation w propofitjon 
inLogiek. Enunciatio. 
AniS\m^ormefenger. Nun- 
Cius. ./ e , • . 

^ ' EwVojr 'departure on a 
journey. Dilceflus, as J profe- 

Jo ttim °r accufiom. Affile- 

f To Enure or be of force, ^ii- 

>e valeo, obtineo, fortior effe- 
ftum. 

.t .Cntttn? '» Heraldry. Km Eluftor; 
_ . Evolo. 

aptbs, froimming. Enato, 

V» ^P. E-| * ^^w>pr^r/%we»f.E^Iavd^^^^ " # "^v. Ettto, \T* efcafe vr brcahjrifort. EkceP' 

pitomey f. cb^pendium- m»u u before t^t a h^u c / afit * cru P 5t * 

To Epitomize or abridge^ In|g)im. . uw ff evaaere. pitomator, compendium redigere. |JU , rc f 

^ An Epoch or date of yearl diertf !f* * *f Brcvi , pto^, 4 AIL To ef cape privily. Subtcrfiigio. 
Anefcape. Evafio, efTug'm.n, 

An efcape or fault. Erratum, 
An efcape or fan. Crepitus, fts. 
2? ***kg an efcaPt. Evadd. 

ToUtontefcapf. Dimittd&ma- 

mbu$. T^e»to;apt , iwoiyo. 

E ante P. Epbcba 

* AnEpoi i a l^nd of verfe itfjq 

E P ddos,f. l*T^J?jw^ Erlgd,^ 

ngo. 

^ .j7f etett of build. Conftituo, Efcaped * ElanAts 

_-.r!™„. wr „ fWJf st 5 Wat* Confifco. 

» Ere£hi> art . 

w * 1 > V» \Ahefcbeat 
orHcrmhe. pri- 'ta] * Bjiw/.. JEqual!t> par j ad;, 

T ? qmf/^ Exaequo, adxquo. j w4>i ertrtW building S&S a f wvMe * fc ftff£f Squall. au S , P . y< ^ ^*«//«f . iEquiparo , ek«- m1ta, nt. 

* Brirtgt) ati herb. 

>ns ..... #.i A « • To be efcheated or forfeited. 

Confifcor, devolvi ad Fcudi do- 

Confifcatio {ctche* cap. 

Ei?«a/ n»e%Ai of pift, flSquM- 
brium, squipondlnm. 

Equally. JEqualiter, parfter. 
.I..F ' « — I * < Z"*'0'j aitvtll at another. 

the Lunar jenr. Epafta, *j f. ^quft, pcrcqut,5Sta; 

-in Ephahf „n Hebrew meafure \ *E q udnimii y vr evenntftofmihd 

Epna, m6dius. ■ I * £ Ephcmerides,ain 5 .£^pL 

!! 7. . fyhiahet or nightmare 

Epbialtcs, nu incubus " 

Him ludibriun qualion or evening, JS^z : Egkcmerideror Ji Aquatt . _^ o" 1 ■ Eryngium. 

xEMIitit or jieldmoufoAcy- 

tale,f. musPbnticus. • 

Emim % a fyrr. Pellis Arme- 
niana. t} In Heraldry. Album 

nlgris maculjs'interftinflum. 
uttymandata. ' . 

To do an errand., Nuncio^ qfin 

data cortftd^. ; k 

7t>/e#4 on an errand. ; £cpras 
abJego,as; amatido. 

To^p o» a ff errand for one. Ca- 

peifere juffi 

L a 
T/^ F^c is efcheated. Feodum 
aptfituh 

J^tfdieaUCt or Kingt treafiirei 

Fiictis, m. quxftorlum, ftaccari- 
urn. 

r f efrteto Vito,de- 
vit^ftgio, effbgio, dedino. 

Setyitium Rutl, [tagium.j 

efCUtt^Wrt. Scutum, ln- Cgne gehtifltiim; 

T'JCweeg or £ 

primogeniture, < 
genlti, [^aifnecia JHS 

mo* Eft Prjecipi £ EfccUUy. Pr*(?rt!iivpr«cipO<^-4« 

MoJKe facially. Uotjflfafcttk fplendor Amplitu- I * To Eftimate or value. ZEft imo An iituvtm * Eucharifti'cal or of thanksgi- 
ving* Eu<ftariftftu3, gratulato- 
nus. f|>onio» 

Efpoufed as a woman* Dclbo 

lata. 'i; matio% exiftlmatiO; Mans eftate. JBtas virttis. 
^efpoufeonescaufiyWarrclyteAfo is, come to mans eftate. Ex Sponfal; qUO. 

Efponfals. 

nirnWo, cicploro,(pecuior*or6. M c/wir cfeftaie. Solium* ieua H*reditas,|cusj,numeru5* 

Great eftimation or favour among 

tfobfemen. Dignitasiauftoritas, 
f. honqr, nu 

To be in great eftimaiion. Pol- 

lere dignitate, prirpas obtinere* 

Ihefyatesofa kingdom. Ordi- J One of no eftimation. SemiflU , togam 

(ampfit. aesrtgnu . fpicio. curulisi toefrlorfceonebyct>ance. Af-Tte A^e/I e/fcrfe. Primatus pkioycoulptcor, video. 

7i to find out faults. Ob- Lorn eftate. firvo* Speculat- tio tenuis. fordi4us>manis> frivolus^trcflis, 
triobolaris* 

* pftival , ** ffc Summertime. 

M&toWy adj. • ; 

Impcaimentum. 

+ CQObt? ^ maintenance. Reditus annui. Alimentum, [eftoverium.] Reftoted to its former eftate. Re- I tftrftltge* Alieno. pubes, impuber,adj. * ->4/i Spcculatio, obfer- 1 dintegratus, p. 

*atlo* . - 

An efbyvigplace. Specula, - . ^ 

is fern out to e(b). EmUitt- * 7p fi/feciw or wfccft Duw 
bs* adj. I ftimo , habco > metior , pento, 

Befouling to an efbial. Specula- w . , 

torius,adj. TotrJJeewortJbwJ^. vuio, rcpu- 

' " ~ to, exiftimo,opinor,autumo. 

wi/fa*/.. "Navigia inftruo. \To efteem or judge of a thtng. 
An CtyLUtK* Armigeiy g.rf.l Statuo, deputo, arbitror, ccn- JEqul Eftrangcd* Alienatus. 

Irn* J Aft ettratigement. Alienatlo. 
t An tfltfcSt or copjf o/<t» ori- 
ginal whing. . Exemplar , ejfi- 
traftum, apographum. . 

t ^ (Oreutrtuut ^ »rt/?e. 

[Eft mentuml fiueteer; feo- Struthlocamtlus* 

E anteTm An Efqnire of the body. Spina-? I To efteem ot regard one. Obfetvo, 
tophyla^ m. Arml gei? ad corpus colo. ; • 

R^is* Ncwo e/?cew. Nihil moror. 

Tte gr^irf £/f«ire France. To f/fewi feeder more* Ante- 

ifx&Qm ftabulorum , magifter habeo^prafero* pr«pono> ahte- tfi^Ct* Interlucare, ex 
itrpare* ffobo perlor^teritoJ plttrimfim To efteem greatly or highly. Mag- 

nifegio, magmpendo, admtror. A^&ffcy oj trial* Spec 
Krimetiturn To efteem little of. Fiocci-ftcio- 
Parv}^co, vilipendo. 
To efteem left or vporfe. PoftKa* rotttft.. ( Sculpo. 

* Eternal. Mtemns* 
EieptaHy. ^Eter^tm. 

* Eternity. J$tim&i&9 peren 

nitas^perpetuitas. . ■ .' : 

* To Eierni/x. . Immortalitatl 

cbn(ecro. 

* Ethereal or heavenly 

5! ?ara(ccue> . . 

An m-Cl)Wf «r 
worm. Oryllo-talpa. 

f An ©tjecft^ *iW g<^*/. Ibyx, 

male. 

VeJpcrjVcipcra, tcmpasvefper- 
tinuftu 

Evethfong. CintusVe^ertinUs, 
vefpertina Precos, ; 

Even> an adj. i. equal 9 or as big. 
^Equalis, aequtis. . 
Vf on even terms. condi- 

tiOttC* " 

To come of ubon even terms. M« 
quo pr aelio difiredcrc* 
Even or of equal foxier. 
valens. 

Even of number , as ofpbfed to 

odd. Par 3 ad;. 

To play at even and odd. Ltidc- 
re par impar* 

Even weight. ^Equllibrluni, *- 

ouipondium. 

Evetty I. plain , level > and ftnootb. 
Planus, aequus, laevis* 

an even thread* ' ^Squabilfe* 

an even temper. w£quanimis« 

tvenly. ^qualitScr > fix iquo, 
aequabiliter. . ■ ' 

K Evenneftor fmoolbnefi. Aqui- 
tas, planities > £ Ixvor^ 

Evenheft or iihineft.^ Paritas, 

«quali(a3. 

Evenneft of temper, jffiquani- 
mitas. 

To Even or makg even 9 a Verb. 
Mquo 3 adsquo, exxquo. 
make an Effay.' Penculum m 

To efteem nothing* or make no «c- P^P 8 * . , 

Nihili facio^nihUi pen- * An Eibmck $ Mtkifhi or morals. Etfcca, ru To even or vtakg frnooth. Com 

Sl« morali^ pliilo/bpljia*. - pIano>layigo# . . 

An Ethiopian or Slack, JEr \ To even^ lay even fkzBjTayffa-Veer. ^ P^ftuscer- count of pefluscervinum rncusv ground. Square Colo, 
or heathen. Eth- I To even accounts. Pariare. 

To beeven^withone. Par pari re-r momenti tJbing^ < Eflcnria> natura> f. 
E/ftntial^ Effentialis, ad, 

" r cnce or cbvnkal tKtraUA T° be afteemed, ^ftimor , cen To efteem one worthy, bignor | f ^^S^H 
cwn Abl. - To no even on. Refti proficifci> * Etymological. ' Etymologicus. I re&o curd pergere^ 

* To Etymologize* Origination | Eventhe [Adverb has many fepr* (rabeor, exlftimor.. 

To £e roVcfc efteemed or fit by. fattraftio chypica^ . 

fjmt by an Oath* Cauior. 

Eftbined fuitors. CauAri^m. 

^i^w^^^^ Vileo,. vocum In hoDore> in pretio 
rimiiti valerc. fiiiat, adj vileica, fcrdeo,ibrdefco^ feflbmum 

firmo. 

Sftabl 

datus ^om. Legitima matus * An Eymplogift., E tymologus. 

■ 

* To Evacuate or etApty. Eva- 

JEftU[ cuo,exmanio, depleo, exhaurio^ 

vacuate or puree. Purgo. ficaiionL 
Evejty i. namely. Nempe* nimi- 

ntm. . . 

Eveny i. alfo* Etiam, 4 U0 ^l ue > 

yjeJ^omnirwH 

Even put for Self lpfe.' # 

It Steven he. Ipfuseft, illeip- 

fieft. Stabilio , con-lGrw^ cjUemedi Honoratua^ p. * An Evacualion^ ExfoanitieJ £ve^l r almoftyWeUnear. Fer gratiofts. 

madejiable. TufrlAtouejleemed Probation Eftablijhed or decreedl RatUS >l de%WW, p Nothing efteemed. De^icatus evacuatio. 

* ToEvddtjr.efcape. Evado^ 

To evade an argument.. E|pdo. ^^ert>propemQdUin. 

h is eve'nuigbt.. Jflfoty. imtni* iblift 6iator>iii_ . 

An ejiablifbing. Conftitutfow •fteemery or be that eft\ 
Fundater , fir~| eth. Aftimator, exiftimat< 

* Anefttem* ^ftiraium, 

ftimatio. AnEvangtt or GofteU * Evzn-*\\Evmas. Sicut, quenrudi^odutn; 

prout £i/tf^/fca/.Evangellcus,adJ f J Even as l%ouU \Savi IK ' Etf a- 

* «4« Evijff«/i)t.E?angeUfta,m^ perinde ac fi« wt.. SUbilimen 

ftabilimentura, firmamcntunu 

An (QanDarlD* Vextllum. 

eflate. o/ ii/e» stat^, 

conditio, ib^foiiuqa*. 

The ejiate cr plight of the body 

Habitusyrtu habitude! 4 v Wm %m v raw w« w w w»f w www w v*~- • - v «■ w 

fttdio, de(plcioy vilipendo, 

f'R fcc in peat efteem. \n magn^| *}ours : 
ptctib,in hor>ore magnoefle. 

To \>i of fome efteem. AUquo lero high efti jln Eftate or degree and ranM Magno. in fconore ta^eo, maximV 
erd^iS^. • vel plucimi ftck). orate or- fwcat out ill hu^ 
Extudo, tranlpirb. 

Evaporation* Eyapora- 

y> diapterelk.. . 
yip. Evafton or ^fcape.. Ev*» 

mOylcffbgiUm.. Even fo. Sic. Sicdne eft ? ita nefe.reshabet? 

Even oj lime. Jam. As 

Even now. Jam nunc, jnod& 
But even now. Jam nuric de- 

m&m. Strop Qrd^yiO 

Jkn ejiate or > n. itodpt Jtt^l To- grow out of efteem* Evancf- j * The Eucharift menu Eucbariftiajfynaxi Ufquc.. As Even from Ouinny ^or Eve* m 
JE* A £% 
far as fiom Qulnny. Ex ^SthU 
41 Ulquc^b ulq; Guinei. 

ettjttff* ; Vc|pera,f. vc£ 

Kr,nfi,ftrumdici. 
^ evening.. Vcfperi, vefpe- 
ft, fat. 

It waxeth evening. Velperafcit, 

Imperft ' 

Of ot belonging to the wen'tnt. 
Vefpertinus, (erotinus, adj. 

Evening*tide. Tcm'pus vefper- 
tinum. 

* An Evenn • jEyentus, fl$# 

* To Event} I ate > fifl or winnow* 
Eventilo, difcuti6. 

<Sttr> an Adj. for any. U|lus, 
quifquam; 

Is there ever a man ? : Kumquis, 

eequis.ecquifnam eft iquHquam- 

ne eft nominum ? 

Every an Adv. I. at any time. 

Unquam. 

Wit it ever be? Ecquan<Jp erit. 

If ever* Si quando. 

Bvtr ,i. * at all times , alspays* 

Semper, aternftm, iugiter. 

Tor ever. * in perpituum , in «- 

ternum. . 

For ever and ever. In fecula fe- 
culorum. 

Forever and a day.. Long&m. 

Ever and anon. Subinde, iden- 
tidem. 

Ever before. Wque antefiac. 

Ever after y or , ever fince. Jam 

lide* vel Jam ufque ab illo tem- 
pore. - 

Affoon as ever; Jftatimut, fi- 

mul^tque,uW*flm&m. 

Or every u hepre that. Ante- 

QuJm, priufquam* 
Ever* ay Jhever , whenput inde- 
finitely, is made by culJque. As 
Win every or whofoever. Qui- 

cunque, quHquis, * * ^ 

What every or what fo ever. Quod- 

cunquc, quicquid. 1 

Where every or wherefoever. U- 

bicunque, ubiubl. 

When ever or whenfoever. Quan- 
docunque. 

How ever or howfoever. tltcun- 
que, quomodocunque, utut. 
In what ever manner y or in what 
manner foever. Qualitercunque. 
Ever alfo ferves totl)e degrees of 
tompartfon*y As 

Ever the lefs. Eo fedus. 
At much as ever.Utcttm maxtratJ. 
How more then ever. Nuncquim 
maximd. 

Iheverieft rogue that ever lived. 
Bipedum nequifllmus, fceleratif- 
fimus poft hominum memorlam. 
As faji as ever I could. \ QuJm 

celerrimfe potui. 
©toeplaflmg or eternal, ^ter- 

Sus, fempiternus, a? vlternus. 
j mate everlaftwg. JEterno. 
T Life everlaft'mg y an herb. 

Gnaphalium Americanum. 
Everlaftingly. ^tern&,in «ter- 

Zverlaftingnefl. -ffiternitas, per- 

ennitas, perpetuitas, immortali- 
tas. , 

QlbttVone. Udufquifquc,om- 
•«»,quilibet,adj. 

Every body. Quifque^ omnes, 
wmonon. Even one fevmlly or by bimfelf. 

SinguUj ad ]♦ plur. 
Every dealy or every whit. Cum 

pulvifculo,e*a(ft f 

Every day. Indies , quotldie j 
in dies fingutos. 

Every year. Quotannis. 

Byeryway. Quoqub ver(us,ad\r. 
Every where. Ubique, paffim, 

nulquam non. • ' 

In every country* Ubique gen- 
tium. 

\0n every ftde. UCjueqdaque,un- 

di<jue, cif cumq\iaque, adv. 

\0f even fort . Omnigenus, ad}. 
Every thing by it f elf. SigUla- 
tirp, adv. 

At every 'other word. Alternis 
penfc verbis 

\Jhe <Q\)tg or evtfngs of an 
houfe. . Suggrundia, n. pi. Vid. 

Eavs. 

An ebe* or Eft . Seps, ftcll io, m. 

* To Evitl or prove againft one. 

Evinco. 

* A* Evittion againft dprifoner. 
Indicium. 

* TAe Unidence of a thing. E* 

videntia. 

An evidence or witnej! in court. 
Teftimonium. 

To give in evidence. Dicere 
pro teftimonb. 

An evidence or proof. Probatio. 
Evidences or deeds. Liter*, char- 
ta-,f. pi. inftrumenta,n. 

* Evident or plain, fyfanife- 

us, ap^rtus, clarus, cvidens,per- 
fpicuus. 

It is evident. Apparet, liquet. 
To mah$ evident. Manifefto,dc- 

claro, aperio, explico, illuftro. 

Evidently. Manttcftb ? perfpi- 
cuS, liquids, clari,evldenter. 
QEMX or bad. Malus, pravus, 
improbus, nequam. 

Evilly. Malt, pravf, perperam, 

nequiter,adv. " 

Ev/lneft or badnefi, Pravitas. 

Evil at eafe. InquietMS, mal^ 

habitus. 

The Kings Evily a difeafefo caU 

led. Struma, fcrofula, morbus 
regius. ' * 

That hath the Kings evil. Stru- 

maticus, ftrumofus, adj. 

* To Evince. Evinco, probo* 

* An Eulog,y or high commenda- 
tion. .Elogium; encqmium. 

* An Eunuch. Eunuchus, rfemi- 
vir, fpado. 

* Euphony* cr better found. Eupho- 
nia, fuavtor pronunciaeio. 

* Evulfion. Evulfio, f. 

AnQftfotree. Taxus,f/ 
An.erty a femak-Jheep. Ovis 
femella. 

Anew-lamb. Agna. 

An< etoer^ Gutturnium, n. 

guttus, urceolus,aquali€, m. E ante X. Exigo * ToExaffor demand. 
impero, poftulo. 
Jo cxall with clamour. Flagito. 
To exalt upon one. Opprlmo. 
To exali in price. Charo indi- 

care, pretium augerc. To exatt in the price of com. Ao- 

nonam flagcllarc. 
ExaHcd. Exaftusj p. 

f* Exafl . Exquifitus , .accura- 

tus, cxaftus, p. 

Exallly. Accurat^,ad ungucm^ 
ad amufiSm, enucleat^cxquifiti, 

adv. 

To do a thing exatlly. Examuf- 
fito. 

Done exallly. Amuflitatus, af- 
fabrfe faftus, dedolatus. 

* ExaUion. Exaftio. 

* 75 Exaggerate or aggravate. 
Exaggero, amplifico, exaipcro. 

*, An Exaggeration or leaping to-\ 

gether. Exaggeratio, f. 

* To Exagitate or if ex. Exagi- 
to, inquieto. 

* To Exalt or lift up. Exalto, 
fublimem feroj eveha. 
Toexaltorprafe. ExtolIo,dc- 
prxdico. 

* An Exaltation. Exaltatio. 
Exalted. Sublimatus. 

* To Ex am in. Examino, excu- 
tio, exquiro, trujirto, expendo, 
penfi>. 

To exam in an account. » Subdu- 

cere rationed, ad calculos voca- 
rc. 

To examin er try. PericUlum ft- 

cere; 

to examin or qucftion* Peiton- 
fcnyinterrogo. 

Examined. Examinatus 5 cx- 
cuflus, perpenfes^ % ' - 

Anexantim. Examlnator. 

* An Examination. Examina* 
tiojdifijuifitio* e^amen. 
An examination of accounts* 

Difpuaftio ratlonum. 

An examination of witneffes in a 
matter. .Anacrifis,f^ 

* An Example or pattern. Ex- 
cmplum y exemplar , fpecimen^ 
documentum, n. itnagoj f. 
An example written by jome other 

pattern. Ahtigraphum, n. 

An example to form Is Verb by. 

Paradigma, n. 

As for example. . Exempli gra- 
tia 5 verbi cauft. 

To fet one an example. Exem- 
plum alicui ad imitandum pro.- 
ponerc. \ ' 

To give an example .to write by, 

Literas alicui prarfbrmo. 

* To Exanimate y difcouragCy or 
aftonift:. Exanimo. 

* ExanguioMy x^bloudl'eft V Wi. 

Exfanguis, c i adj^ fanguinis 

expers. 

* To Exaftcrate* or tnakg angry.. 

Exafpero, exulcerq, irrito.. 

* Excavation or making hollow* 

Excayaticv, f. 

* To Exceca'te or blind. Exc*? 
co. - 

* To Exceed or furmount m Exce- 

cjo, exupero, trandendoj ante- 
cello. 

To exceed or abound excefflvcly, 

Luxurio, Iuxurior, abundo, af- 

flU0i 

To exceed others in riches and au- 
thority. Prspolleo. 

Exceeding or j 'urpajftng. Pr*fig- 

nis, eximius $ ad;. 

Exceeding or excejjivey N i mil** 

L a immodicus, cffufui , immenlus, 
immoderatus, laxurlofui, pto* 
digus,fuperfluusi . v.'.i 
Exceeding , an Adv.\ WtX&ki 

magnopere, mirum in modum^ 

tcrqucquatcrquc. j> ' 

Exceeding much. Nimium 

quantum, lmmanc quantnm,bn- 

gi plurimum, impenft. 

Exceedingly or hngularly. Ex- 

lmli, pneclartfi infigniter. 

Exceedingly well. QuJm opti- 

mft, nihil fuprt. x 

Exceedingly y or very much. Ma* 
x imopere, nlmioperd, impehdio,: 
effufif, impenfi?. 

To deCtre exceedingly^ Difirupio^ 
effliftirricupio. ' . 

* To Excen s Paftt of furmmnt.. 

Supero, cxccllo, an tccel Io, pr*- 

cello, prxfto, pr*lucco, anteeo, 

?rimas habere, 
b ftrive to excel others. JRmvt* 
lor. 

* Excellence or Excellency. Bx~ 
cellentla,pr»ftantia, cmi^ientla* 

* Excellent* In/ignis, egregius r 

eximius , excellcns , jpraeclarus,, 

nobilis , praefignis , fingularis , 

praeftans, praecipuus, cxqolGtuh* 
leaiOimu** adj. 

Excellent well. Egregltf. 

To be excellent. Floreo, prima9i 
tcneo. 

Excellently. Egregie ^ extmie>. 
prxclare, cxcclknter. 

* To Except. Excipid, demo* 
ex imo. 

Excepted. Exceptus , dempttts,^ 

part. 

ExHp0<, or difebaried from la- 
bour bfiviar by reafon of age or 
lamenep. Emeritus, p. 

* An Exception. Exception*- 
emptio. 

An, exception in any contrary, 
which being not fulfilled^ the bar-- 

gain is void. Commifloria le*. 

To put in an exception.. Caved*. 

cautionem interponere. 
Except of unlefi. Ni* nlG. 

Except orfaving. Pr*ter,extra$. 
pr*p, pr*tprquam, extraquam^ 

adv. nifi,conj. 

Except that or othemife.. Alto** Exc pep, nine mdecolligo, 

* Excift oY too much.. - Exctffui* 

Ctf 7 faturitasj fatietas. 

Exqcfl in meat or drink. Luxu*~ 

ria, luxuric$, f. intemperantia^ 

luxus,fls. 

* fyxcejftve. Immodicm,fuper* 

fluus. Excejft 
dto. jmmodic^..imperaF- 
Exceffiveneft. Supsirfluittfc. 

To tftbnnat* Permuto, com*- 
muto,cambio«. 

An exchange. Permutatip, fi. 

The royal Exchange. Cambium* 
regtum, bafilica mcrcatoria. , 
Letters or. bills of ExchangeAAte* 

raj five fyngraphx ipllyjjiftlf^ 
An Exot anger of money.. Tra*- 
perita , aumouHariu* , collybw 
fta. 

Tlk tjcc^Cqwer.. Scaccarian^ 

fikus regius, ^rarium, 

The r J be Cbaneeiour of tlx Exchequer* 

Qacftor fifd. Vid. Checker. 

* The Excife. Indiaia, tribu- 
te », cenfua, As ; [f. rf. exdfum 

W*raexrif*3 

* Exctfson or cutting of* Exrt- 

* To Bwrtt or JKr Exrito. 

* To Exclaim. ExclamO)inda* 
nth vociftror* 

An exclaimer. Exclamator, 

vociferator. 

* An Exclamation, Exclama- 
tioi sodferatio, f. 

* To Exclude or put out* Ex- 

cludo* Executed, Gcfbiup* 
Executors of dead mens Willi. 
Executores, curatory teftamen- 
torum, arbitrltcftamenuril, m. 

* An Execution of fome charge 

wofict. Executlo, funftid mu- 
maris* 

To put his orders vi execution* 

Confiaerfc mandata , Jufla capet 
fere. 

Execution. Executio, poena. 

The place where evil doers are put 

to execution. Cartuftcina, f. 

Jin executioner Ultor, carnifex, 
maic. Pertaining to exercfo, Oymn*- 

fticus, cxcrcitat«i*H. 

Anexeroifer, one that exercifeth. 
Exercitator, tm trfx, 

* jI* Exerckathn or exercifing, 
Exercitatip. 

* To Exert or put forth Exero. 

* Jo Exhale or breath out. Ex* 
data. Bxotle^erforein, RxotW 
To • Expand, fir etch out. * 
ffifeadabroaJ. Expando^ cxp& 

* The Exfanfi of heaven, fix- 
panium. 

AnExpanfso*. Expanfio. 
To expatiate or go si | * Exegeiical or explanatory. Ex- 
T* Exclude an heir fiom his inbe- egcticus. pojfcjfion. Abdico,as. 

Excluded. Exclufus, p. 

* Exclufion. ExclUUo. 

* Exclujiye. Exctufivus. 

* To Excogitate or devife. Ex- 
cogitot . 

* To Excommunicme.E*corwm- 
nico, communione privo, £ coetu 
Riorum abigo. 

Excommunicated. Excommu- 
nicato, p. : 

* An Excommunication. 

anathema Ex- * An Exemplar or pattern. Ex- 
crnplar, n. 

Exemplary . Spe&abilis, imita- 

tione dignus. 

* To ExotnpliReor copy out. Ex- 
emplifies ex(eribo. 

To Exempli fie or give an inftance, 

Exemplum propono , ipecimen 

cxhibeo. 

An exemplifier. Exemplifica- 
tor, exferiptor. 

An exemplification voritten out of 
t . records. Tranfumptum, apogra- 

* To Excoriate or putl of. the phum, excmplificatio. 
tki*. Excorio, pellem detraho. j * To Exempt or free fiom duty, 

* \ Ait Excrement. . 
turn. 

^ Excwn$ntiiioM. 
titius. 

* Ari Excrefcence, 
ados, & 

*[ Excretion or voiding. . Excre* 
tlo. 

* To Excruciate or torture. Ex- 
clude 

* An Excurfion or digrejfton. 

ParecbaGsj (. . 

j-* To Excufe. Excufo, purgo; 
Ipray excufe me. Habc me ex- Excremen- 

Apophyas* Excremen- "Eximo, vacatione dono, vindico, 

manumitto. 

To be exempted fiom fervice* Im- 

nranitaterri habeo , rudem acd- 
plo, rude donors 
Exenrpted, Exemptus, folutus, 
rudedonatus. 

Exempted fiom. Immunis , va- 
cuo^ expers,Uber, ad}. 

* An Exemption. Exemptio , 

vacatto, immunkas, f. 

* To Exercife or prattife. Exer- 

ccoj gero, trafio, cola* 

To exercife as fouldiers do. YrZ» 

flare arma. 

To exercife a company. Exerct- 
to. * An Exhalation or vapour. Ex- 

ha!atio,f. 

* Exhaujl. Exbauftus. 

* To Exhaufi , draw out , a nd I * Expedient. 
Jpcnd. Exhaurio* 

* % Exhcredate or difinherit. 

Exh«redo,abdico, as* 
* , To Exhibit or give, Exhibeo, 

praefto, prxbeo. 

To exhibit or reprefent. Reprx- 

Cento. 

Exhibited. Exhibitus, p* 

* An Exhibition or allowance gU 

ven. Stipendiary cxhibitio, 

* To Exhilarate or makg merry. 

Exhil^ra, 

* To Exhort. Hortor,exhortor, 
iuadeo, perfuadeo. 

An exhorter. Hortator, exhor* I " 1 e axpeii or drive eutfab 
tator, fuafor, tn. pello,exigo* r * w> 

* An Exhortation. Exhortatio. Expelled. Expulfls, cxaflus, p # 

* Exhortative or Exbbrtatory. I An expeller or be thatputtetb a- 

Paraneticus, hortativus, fuafo- 1 ExpuMbr, eicaftor, m. 

rius. . . \An expellsng or expuljien. £*, "To Expeff. Expefto. 

Utilfe, opui, adj. 

©per* prctiuw, *. r * 7t 
h i, expedient. Expedit* co* 

% rcfi?rt, oportet* 

An Expedient or meats. Com- 

modurm medium, modus, ratio. 

batt ef dogs fore-feet. Expedi- 
*>* Ccxpaalto.3 * 

peSf 1 ^ " Ex. 
^l^j^ff^i^ Pro- 

feftio mil tarls. * Exiccation or drying u]>. 
(Iccatio. 

* .vfo Exigence or exigency , 4 

ftocfc or //r<f/f; Aagttftia, fiim- 

ma difficultas, f. 

* ^4n Exigent or occaflon. Oc- 
cafio. 

I^pjji an exigent. Pro re nati* 
An exigent or expedient. Com- 
modum. 

Neceifitas* 

Ad from domg a thing, 

gratiam alicui ft. purgatus cere* 

To bold excufed. Ignolco, coi 

»dono* 

Excufed. Excujfatusj 
part* 

An Excsifer. Excu(ator,depre- 
cator,m» 

An Excufe. Excufatio, apolo. 
gia, cauw, pmextus, m. 
A) air excufe. Honefta oratio* 
To mak$ excufes. Fingcre cau^ 
las* 

Anexeuftng. ExcuTatio, purga* 

tlO,t, 

That may he excufed. Excufi- 
bilis, ad;* 

Very Jufiif excufed. ExcufatiA 
4imu% ad;. 

m b good> txcufe, Excuftt& , 
adv. ' 

* Execrable or accurfed. Exfc 
crabilisj deteftabilis. 

* An Execration orCurfe. 

.ftcratlri,maledtftto. 

; *5tto Execute. Efcequor , fian- 
€or, obeo, gero. 

To Execute the laws* Admini- 

iltUct leges* 

To execute a vtalefaScr. Capi- 

tall vel . ultimo fupplkio affi~ 
cetc* Ex- 4 To exercife an office. Fungi mu* 

nere, obire munia. 

To exercife hh wit, Agitarc in- 
genium. 

To exercife bimfelf. Meditari, 

To exercife or accufiam one to do 

a thing. Affuefado. 
Tok exerctfed in any thing. ' Ver- 
for, a(Tuefio. ? 

Exerrifed. Exerdtatus , exer- 
dtus, p t 

Exercifed by long continuance. 

Affuetus, affuefaftus, fubaftus, 
eruditus, 

Not exercifed, Inexerdtatus. 
Exercife. Exercitatio, £ exer- 
cittuw, ftudium, n. 
Exercife of the body. Labor cor- 
poris* 

Exercife of the mind. Agitatio 
mentis. 

The firji exercife in any thing. 

Ty rod mum, n* 

Exercife or recreation. Ludus, 

gymnafma, n. 

An exercife in all feats of activi- 
ty. Pancratium, n. 
One cunning in alt extrciJi's.Vltor 

cratiaftes, m. 

A place of exercife where any feat 

is learned. Gyawiafium,n. An exigent or fit ait 
To bring one to an exigent 

incitas redigere* 

t An Exigent^ a Writ, Exigen- 
da. 

f ExigemerS)four Officers in the 
Common Pleas. Extgendarii. 

* Exile or banijhment. Exili- 

um* 

To exile or banijh. In exilium 
mitto. . * 

* Eximious or gallant f Eximi- 

us. 

* Exinanit ion or tHakjng empty. 
Exinanitio. 

* JojSxiJl orbe. Exlfto. 

* Exifienceor being. Exiften- 
tia. 

* An Exit in a play, Exitus, 

•As* 

* To Exonerate, unload, or dff* 
charge. Exonero. ' 

* Exorable. Exorabilis* 

* An Exorbitance. 

ftcinus foedum. 

* Exorbitant. 
rtormi& 

* An Exorcifm or cafiing out of 

devils. Exorcifmus, adjuratio. 

* An Exorcift that cajts them 

out. Exordfta, m. 

* To Exorcize or caft out devils. 

Adjuro, exorciio* 

* An Exordium or beginning of 
a fieech. Exordium. 

* Exornatson or deck^pg up. Ex- 
ornatio. Ex- 1 Pulfio, f. 

penft, ftmptus, to. 9 

^yino out of expenw. Ero, 
gatio, f. - 

* Experience or trial. Expert. 

entia, periditat io. ^ 

Experience^ or prattice. Ex- 
^rienda, f/ufus/m. 

An Experim em or proof. Ex- 

pcrlmentum. 

To makg experiment. PericUlum ;ttium Exorbitans ftcioi cxperimentum 

* Expert, or of great experience' 
Expcrtus, pentus, gnarus, exer-» 

citus, prudens, experiens* 

Expertly or wifely and skilfully. 

Pentfe, gnaviter. J 

* To Expiate or atone, Uto, exn 
pio* 

* An Expiation or atonement. 
Expiatio. 

* To Expire or die and breath lis 

l*Jt> Expiro, animam efflo. 

o Expire or determine as a leafe. 

De terminor, finior, exeo. 
The time is expired. Ablit <cm- 

pus, elapfum eft* 

* An Expiration. Determina- 
tlo, exitus. 

* An Explanation or explaining, 

Explanation 

* To Explain. Explico , enar- 
ro. 

* An Expletive. Particulaex- 

pletiva* 

* An Explication or unfolding 
Explicatio. 

* Explicit or exprefi. Explid- 
tus. 

Explicitly. Difertis verbis. 
,* To Explode. Explode ' 
To ejcploU or ilo any puftnej! 
crfirvice. Rem adminiftro,ex-* 
equor, gero negotium aliquod* EYE Mle exploits, AAa, res geft«. 

An exploiting or doing of any fer* 
vice. .Admii)iftratio» 

* Exploration or finding tut. 

Exploration 

* To Export or carry forth goods, 
Exporto. 

* Exportation. Exporfatio. 

* To Expofe or uncover. Dete- 
gO| nudo* 

To expofe to fhamo. Ludos (ace- 
re, deridendum propinare. 

To expofe to danger. Objeftare 
periculo, in dilcrimen adducere* 

Expofed or laid open. Detedlus. 
A child expofed. Expofititius. 

* An Expofitiott. Expoiitlo , 

iuterpretatiQ* 

* An Expojhour. Expofitor, 
interpret, m . 

* To Expejlulate. Expoftulo* 

*An ExpoJiulation.Bxpobuhtlo. 

* To Expound) explain, or inter- 

pret f Exppno, interpretor, ex- 

piano, explico, aperio, cnucleo, 
diluddo. 

Expounded, Expofitus, expla- 
natus, enarratus. 

Eafie to be expounded. Inter- 

pretabilU, explicabilis, adj. 

An expounder or interpreter. In* 

tcrpres, c. g. paraphraftes, m. 

An expounding, or explication. 

Expofitid, explanatio,paraphra- 

(kexpUeado, intcrpretatio, fi 
AplamexPofition. Enarratio. 

A Jhort or brief expofition. Scho- 
lium, ft*. 

* To Expreji or declare. , Expri. 

mo, narro, refcro, exequor. 

To •extreft , as by portraiture or 

**T ^Primo , effingo, 

adumbro. . 0 9 

To exprefia thing in words. Vcr- 

wsaUquidixoqri vel confequK 

wationecomprehendere , diftis 

txprimerc* 

MExpref. Narratio. . 

toprejjed or exprcJK ExpreflTus, 

mfti6, adumbmio, f. 6 

Sir ev f or party. Definite, 

tii mi™ mmtlm > adv ' m " 

Eittf" W ***** 
* Expulfitn or. expelling. Ex- 

Juu<h 

Exquffite or exa&. Exquifi- 

accuratusr 
bcquifitety. 

accurate 

To ExJUcate or drie. 

CO, 

I T ° Exrant. Exto. 

T AnExtafie. Extafis,^ 

I fmnporary or extemporaJ. 

Bxtern porariu ^ extemporalis, 
«»ftijpo r aneus. 

FvT!^ , ?J{ "ftwlx"** (aa.) 
£xtendo, dilato, prolato. Exquifite, politi, Exfic- Pertinifo Toextend, (ueuh) 
curro* 

To extend unto. 

ringo ad* 

Extended cut in length or breadth, 
Extenius, porreftus, p. 

An extending, Extendo, prola- 
tatio,diftenTio,f, 

* Extenfible. Piolatabills. 

* Extenfion. Extenfio. 

* Extenfive or apt to' Jlretch. 
Extenfivus. 

f An Extent, I a Writ to value 
lands. Extents. 

* To Extenuate or make tefi. 

Extenuo, elevo, imminuo. 

To extenuate or mak$ thin. Ac. 

cido, emacio* 

To Extenuate or excufe a fault, 
peprecor, excufb,exculatum ire. 

* An Extenuation. Extcnua- 

tio. 

* Extcriour or outward. Exte- 
rior 

* To Exterminate. Extermino. 

* 9 An Extermination, Exter- 

minatio, extcrminium. 
External or outward. Externus. 

* Ex tin8 or put out. Extinftut, 

* To Extinguifh.er quench. Ex- 
tlnguo* 

* To Extirpate or root out. Ex- 

tirpo. 

* An Extirpation, Extirpa- 
tio. 

* TbExtollorliftup. Extollo. 
To extol or praife one. Laudo, 

pr«dico, magniftco, eveho, lau- 
dibus ciinaulo. 

To extol a thing. Verbis exag- 
gerare* 

7* extql tfiitb boafiing. Glorl- 
or. 

Extolled, Magoificatus , eve- 

flUSj p« 

An extolling in words. Magnl- 

ficatio, prjedicatio, f. 

* To Ex* or*. Extorqueo, expl- 
lo, comptlo, depeculor. 

* Extortion. ExpHatio , op- 

preffio,direptio. 

Extortion in ones office. Repe. 

tundarum, gen. * 

An extort sontr. Expilator ,ra- 

ptor> graffator, direptor. 

A greedy extortioner. Mtlv.us, 

m. milvius. vulturius homo, 
milvinus pullus. 

* An Extrati or draught. Efty- 

pum, exemplar, n. 

An Extras or epitome. Com* 

pendium, abftraflum. 

A Chymical extrati. Extraftio 

chymica. 

* To ExtraQ or draw out. Extra- 
no. 

* AnExtraBfonordefcent. Pa- 

rentela,profapia. 

Of good Extratiien. Honefto 
loco natus. 

* Extrajudicial. Extrajudicia- 
hs. 

* Extraneous or fiom abroad. 
Extrancus. 

* Extraordinary. Extraordina- 
nusj non vulgaris. 

* Extraparecbial land. Fundus 
indefinitus & & mari reliaus. 

<&ttm)*$<\M. Extra ordi- 
nem vagans. fag 

* The Extremity or jamofi part. I M OBoxht Afta tn 

Extremitas, f. extremum. fulem* w* 1 " Aita > ia * 

Extremity or rigour. Ricor, mAAfufiice in CS\»t fnauu 

ftmmumjus,arperitas, cfurities, | VS&J^^ 

To ufe extremity . Ex lyflgr^l 

pna ycl fhmmo jure agcre. ™ 
f £ n fflm. Axis* m. 

* To Extricate or difintangte. 

Extrico, cxpedio. . 

* Extrinfecal , fiom without. 

Extrlnfecus. 

* Extrnfion or thrufting out, 
Extrufio. 

* Exuberance or plenty. Abun- 

dantla, ubertas* 

* Exuberant or plentiful. Exu- 

berans. 

* To Exutcerate or make fore, 
Bxiilcero gia,affa F antt A* 

r feigned fiory. Fa 
. co mmen turn, a, 

Fabulor* 

a moral to it. A« 

« 

fable. Mytholo ries. Fabulofus* 
labuloufiy. FabttL 
* To Fabricate, 1. E ante Y. 2*frdv« 

* An Exulceration. Exulcera- 1 ^^%! f aSfi?. ^ 

n ' Exult or leap for joy. ExuJ^ 

"'An Exultation. ExuiUtio. IMS?" *f* 

* Fabuhm ty ftipui. Fabi*- 

fm, fiaa$. \ 

* ~4 F<ice. Faclw, vultuj, 
^CBt, Oculua, lumen, ». [J** Su P ln «» 

To bM auvtuo*. euro, ob- fa f/ct onti lntmh Mntuerf 

,„ ^ 1 7* fact a garment. Prxtexo 

St!!****, rem, ocubtu,. z&r a lle - ,mpndenh * 

g Mixtura le- 

T^ir^Atfc ^ ^ the free the Sun... PiiM 

kind of pulfe. Pha- feolus. 

* F/tcet'e, or. Facet foist. Facetus. 

Facetfotrjhefi. Urbanitas, face- 
tia^lepos. 

* Facil or eafie to be done. Fa* Nifto. 

Jt winking or twinkling with the 
eyes. Niftatio, f. 
The eye-lid. Cilium. 
The eye-brotr. Sypertflium. 
The ftxtce betiecek the eye-brom. 
Intcrciliufo, n. 

2^zJT that gtm I * * b «>* crcd,v 

Tje wAi/e */ tfe^r. Albugo, f. * Vo Facilitate er make cane Fa- 
jlmb m the eye. Leucftma,n. I dlito. V/ " Fa 

rbe ccm^p 0 f t h e „ r . 0rbka# * facility or eafr. Facilitas 
F«//./9«r. Oculatu«, ocule- * FaciJou J w/S. 
0/", j v * .. Inorofus. 

O'Mytd i ilat Lath bm one eyf . An hinom jaB. . vSSSm!^ 

Cocles,(itis)unoculu3,monocu- cinus,n. *-«B'au»,ta 

7>f yc « WA'. Foramen a- 1 to kv<j> u S a fJthn. Partes fo- 
cus. vcrc> 

* FrffHow * ei a ^4 SttidiUm par^unri; I Faint or weary* Lafltfs,deft(Tus, 

w or Jkc^ RemilTus, elum- 
jttuti ; .*;." ' Ibis. 

? AFaSor. X rtfti tor> negotia- 1 F a w« ?'r 4«rf Futi- 

procurator 

' Somewhat faint. Languidulus , 

adj. 
orum. 

Tertainmg to F allots. Procurato- 
rs. . -]^ - 

Faiiory. . Procuratto merCa- 
catute ^ rpdalttium procurator 

rum. . 

* A Faculty. Facultas « f. vis I timide, adv. Faint-hearted or cowardly. .Pu- 
tt II animus 5 abjeftus , timidus , 
meticulolus. . 

F aht-beartedly. Pufillanimiter, naturalis. 

Faculty or leave. Lfccntia, * 
77>e Hi after cf the faculties. Ma- 

gifter ad facultates. 
fatll)U,' Nug*,fcbul*. 

T? faUfc > rfftrtjr , or /«// amy. | caufe difecptatio. 
Flaccefco, evanefiro cxolefco, Faintly, Languid*, abjeftfc, re Faim-heartednef?. Timlditas , 

'ab/e&io aninu,puGUairtrmtas. 

+ A faint and falfe aUion. Fl- 

fta & falfa aftio. 

Fraudulenta f Faint pleader. xteficio. 

To /die as flowers do. DefloreC 
-co, deflftb, marcefco. 

Faded or wittered away. Flac- 

cidus«adj» mifse, adv. 
Faintnef. Languor, dcbilitas. 

or beautiful. Pukher, for- ftus, adj. foeciofus Fading. Caducus , evanidus , Fair and bright. Splendidus marcidus,languidus 
Fadingarvay. Deciduus, adj. 
To faOgff, Convenio,quadro. 

V* f ftQQItt or Fathom. Orgyia > 
ulna.- 

Tofadom. Explorare fundum. 
The fag c/rd ' Extreirritas. 

A fagOt °r bavin. Fafcis, m. 

A little fagot. Falciculus. luculentus, ferenus. 

Fair or clean. Purus, mundus, 

nitidus. 

Fair or clear. Sudus, liquidus. 
Somewhat fair. Pulchellus, ve- 
nuftulus, formoftlus. 
Fair tobehold. Amccnus, fpeika- 

bilis- 

A fair tongue. Lingua blan- Tq fagox one or bind him hand and da, F. 

foot. Quadrupedem conftrin- 1 Fair dealing. Candor, asquitas. 

Fait demeanour. Urbanitas. 

Fair weather. Sudum coelum. 
A fair wind. Aura profpera. 

A fa\r ejiate. Lautum patri- 
monlum. gere. 

To fatgtl *r feign. Fingo. 
To fall or dif appoint, (aft.) De- 

Akuo, defum, qefero, fruftror. 
To fail or faint , (neut.) Defi- 

itatifco. Tofailofptmife. Fidemftllo. 
To fail or mi f carry as a defign 

doth.' Parent fuccedere, mm 
fortiri eventuru. 

To fail in his duty. DcetTe offi* 
#k>,delinquo. 

To fdil.or rbrttakjts a merchant. 

5oaturbarc. 
o Jail in his hope. Fruftri effe, 

ftuftrari. . 

My . heart fails me* , Dcfpondeo 
aaimum. 

fity metnory fails me. Fiigit me 
jnomoria. 

To fail in his judgment. Erro, 

alluciDor. 

A failing, Defeftus, As^ lap- 
As> error, delictum, fruftratio. 
Without fail. Plant, adv. 
To faUt or pretend. Fingo, fimu- 

io. 

Fain or defirons. Cupidus. 
Fain or forced to do a thing, Co- 

I would fain. Geftio, di(cupio.' 
If 1 would never fo fain. Si ma- 
jrime^eUem. 

Fained. Fiftus, fimulatus. 
To faint or wax faint. Langueo, 

elangueo, languefco. 

To makg faint* Labefafto, de- 
tilito. 

To faint as in a f voon. Linquor> 
dclicia. ' 
A fainting fit. Deliquium a* 
«imi, lipotnymia. Fair words. B1anditi*,£ pi. 
To give one fair warning. Pro- 

b& moncre. 

To fieak^ one fair. Blandior* 
Fair andfoftly, Senlim, lente. , 

To be or wax fair or bright. Nt- 

teo, nitefco, f^lendefco. • 
To make fair or clear. Sereno. 
Fairly. Pulchri, nitidfc, vepufte. 
Fairnejt. pulcritudo venuftas. 
A fair or Mart. Nundin* , a- 

rum 5 panegyris, is 5 f. 

A fair that lajis three days. Tri- 

nundinum, n. 

He that kgepeth fairs. Ago raeus, 
nundinator, m. 

fertaining to the fair. Nundi- 

nalis, nundinarius, adj. 

t A fa irattl? Erro, va- 

gabundus. 

A Fairing. Xeniutn , donum 
nundinarium. 

A jfaitg/ Lamia, Nympha, 
empuft. 

Fairies or Elfs. Lamias, larvx,f. 

lemureSi m. 

Fairies of the woods or .fields. 

FauiH, fityri,dryades. 
Fairies of tlx water* Naiades, 

nereides. 

Fairies of the hills. Oreades. 
jFaltl) or belief. Fides, f. 
of the rijbt faith. Orthodox- 
us. 

Of a wrong faith. Heterodoxus. 
Lately turned to the faith. Neo- 

phytus, adj. tinmffdtih. MedWs fiditii.* 

Faithful. . Fldus, fideiis. 

Faithtiitiy. FfdeHter,bo«a fide. 

F/sibfulnefs. Fidelitas,f. 
Fahblejtornot tobetrujled. Per- 

fidus. infidus, adj. 

Faiihleft or not believing. In- 
credulua, infidelis, adji 
Faitblefneft. Perf5dia,mfidelita3. 

To fall . <Jado,ruo. 
To fail or flip. Labor. 
To fall as an old boufe doth. Col- 
labor, cor ruo. 

To fall as the hair or leaves do. 
Dcfluo. 

To fall as the fie fh doth. Macef- 
co. 

To fall at corn in price doth. Vl- 

lefco. 

To fkll as a Jlar doth. Defla- 
gro. ' 

To fall as water doth. Cum lo- 

nitaruo>devoWor. 

To fall as wale/ in an ebb doth. 

Subfido, refluo. 

To fall as the wind doth. Siled, 

conquiefco. 

To rife and fall Iris voice. In- 
tended 8c remittcre vocem. 
To fall mad. Inftnio , mente 

moveor. 

To fall poor. Ad inopiam rc- 
digi. 

To fall/lei^ Incidere in mor- 
bum. 

To fall a laughing. In rilutn 
prorumpore, • cachinnum tollere. 
To Fall thus with Tarticiples y may 

be made by the Verbs ofthofe parti* 
ciplet} with protinus, ilHcfc, 

To fall again. Recido , rela- 
bor. 

To fall alt along. Procldo, pro- 
cumbo. 

To fall afunder. Didilio , dif- 
rumpor. 

To fall away from his Religion^ 

Sec. Defcifco , deficio. ^ In 
hit flejh. Macefiro. 
To fall bach^as [ouldiersdo. Re- 
trocedo. . 

Fall back fall edge. Inomnem 
eventum. 

To fall backwards. Supinus ca- 
do. 

To fall down. Concido, procum- 
bo. 

To fall down as a Jl>ipdoth. De- 
labor. 

To fall down at ones feet. Abji- 

cere fir ad pedes* 

To fall down though weahpejt. 

Labo. 

To fall down in a fwoon. Lin- 
quor. 

To fall down head-long. Praceps 

ruo. 

To fall forward. Pronus devol- 
vor. 

To fall in or into. Incido, ilia- 
bor. 

To fall in with another thing; 

Coincide 

To fall in with the enemy. Con- 
fligo, cominus pugno. 

To Jail in hand with a thing. 
Aggredior, iucepto. 

To fall in love with one. Amo, 
ardeo. To f fall Imp dijhomem. Contra 
ftob 

Jo fall into pafm. Exardtfa 
irt ira*. * x 

To fall of or quits bufinefi.^ 
ficio, defcifco. 

To fall of a horfe. Pelafco* 
excutior. 9 

To fall on- upen an enemy. in va „ 
do,irruo. 

To fall upon the rear. A teito 

aggredi. 

To fall out of.- Exddo. 

To fall out or to happen. Accl- 
do, evento. 

To fait out unluckily. Matt ftc- 

cedere. 

To fall out with one. Irafti, li- 
tes cxercere. 

They are fallen out. Magna in. 
tereosfunt inimiclti*. 

To fall to leeward. Littus legc- 
re. 

To fall to ones bufimft. Incum- 

bo. 

To fall to onesjbare. Obtingo, 
obvenio. 

To fall to his viQuats. cibun 

fiimerc. 

To fall togetlxr by the ears. Sefe 

mutuisverberlbusafffcerc, pug- 

nis decertareV 

To fall under a burden. Oncri 
(uccumbo. 

To fall upon his bgees. In genua 
procumbo. 

To fall foul tspon one. Invdii 

* _ tem. 9 As Jhips do ina 

\flbm7 Collidor. 

Heady to fall. Caducus. 
That falls of it J elf. Cadivus. 

A Fall. Cafii5,lapfus, m.jruina. 
To give one a fall. Supplant^ 
fubverto. 

A water-fall. Catadupum* ? 
A down-fall. Pnecipitium. " 
A pit-falj. Dedpulum, pedlca, 

laqueus. 

The fall of the leaf. Autura- 

nus. 

A falling away. Dcfeftio. 

A falling down. Procidentia, 
prolapfio, f. 

A falling of. Defiuvium, n. 
Tie falling of the hair. Alope- 
cia, f. 

T£e fallhg-fickneft. Epikpfia, 
morbus caducus five comitialis. 
Falling down y lil\e to fall. Ca- 
ducus, deciduus, ruinofus, adj. 

A falling out. Diflidium. 
Fain or fallen, Lapfus, piola* 
pfiis. 

Fain out with one. . Iratus. 

A faUI)(0tt *>r fhonfwordm Si- 

ca i f. enficulus , m. machaera, 

enfisfalcatus, harpe. 

* A Falcon , a kind of hawk^ 

Falco. 

A Falcon , a piece of ordnance* 
Tormentum murale. 

* A Falconer. Auceps , acd- 

pitrarius q. d. Falconarius. 
(Falconry. Aucupium. 
t iFalDage. Faldagium, pri- 
vilegium circumagendi Faldam 
ftu ovile per campos. 

4 jFalUann and jFolfctattBj 

i. e. Vopy-holdr land. Terra po- 
pulous. 

+ A fallacy. *A Fallacy. Fallacia, capti- 

uaculaj f. fophiftia, n. 

Fallacious. Fallax. * 

* Fallible. Falllbilis. 
JFatf Ofoo/ cohur. Fulvut, hel- 

vus, gUyus. 

A fallow field. Novale, agcr 
requictus. 

An old fallow ground. Verva- 
Aum. 

Faltow~Vc<r. Damr fulv*. 

falOttHttf, a h^nd of Barge. 

Phafclus. 

* Fat ft or untrue. Falflis, fill- 

!tx,mendofus. 

Falfe or wrong. Erroneus, vlti- 
ofus. 

Falfe or counterfeit. Adultcri- 
nus, (purius. 

Falfe or treacherous. Perfidus,tn- 
fidus, fubdolus. 

To play falfe. Fidem vlolare. 

A falfe brother. Veterator. 
A falfe glajl. Speculum men- 
dax. 

A falfe copy. Exemplar men- 

doitun. 

A falfe coiner. Adulterator 
moncUf. 

A falfe dealer. Prevaricator* 

Fatfhood or falfe nep. Fallacia, 
falfitas, f. dolus, fucus, m. 
Faljhood aoainji promifeor trufl. 

Perfidhu f. 

* To falfifie. Mentlor, inter- 
polo, (uppono. 

To falfifie wares. Adultero, cor- 
himpo. 

Falfshtd. Adulteratns,&c. 

Afalfifier. Adulterator, m. 
^ falfifier of Writingt. Sub- 

Kftor, falfarlus. 

Afalpfying. Corruptio, &C. 

Falfly. Faifo, perfide,fubdole, 
mendofej adv. 

^faltec Lapfare, titubare, 
deficere. 

To falter in Us ffeech. Balbu- 
tio. 

To falter in eftate. Conturbare. „ wl v 

pfattlMe in ones fpeech.UxntoA Fancy/ ul. 

* fame or report. Fama, cele- Iplacens. 

britas, claritas, claritudo, f. 

Same or reputation. Exiftima- 

tio, nomen, n. 

Mam* ^reader. Famigerulus, 
ftmigerator,m. 

* Famous. Inclytus, illuftris, 

preluftris, infignis, eeleber, cla- 

ro» i [ ftmofus, malo ferfe fen- 
fu. j 

Tomakifamous. Illuftro, no- 
Mlito. To be fatn itiar with one. Uti ali- 

quo famlliariter. 

To grow familiar. Famtliarita- 
teminire, neceflitudinem con- 
trahere. 

A Familiar or Jpirit.^ Lar, d«- 

mon. m. 

* Familiarity. Familiaritas, 
neceflttudo, conviftus, ufu$ } 

convcrfatlo. 

Familiarly. Familiariter, adv. 
Familiarly^ i. often. Frequen- 
ter, a(I?dut,fiepcnumcro, multo- 
ties. 

A f&Ulint °r great hunger. Fa- 
mes, inedia, annon* penuria. 

Exceeding great famine or hun- 
ger. Bulimia. 

To famfflj orflarvccne.yAB. 
Enccarefeme. 

Tofamifb; Neut. Fame pereo, 

Famijhed. Eneftus fame. 

* Famous. Clarus, illuftris. 
Vide Fame. 

^Jfa». Vcntilabhim, n. 

A fan for com. Vannus, f. 

A womxns fan. Flabrum, fla- 

bellum. 1 

To fan corn. Vcntilo, vanno 
purgare. 

A fanning. Ventilatiq» f. 

* A Fanatic!^ Fanaticus, en- 

thuflafta. ! 

ginatrix. ✓ 

Fancy or plcafure. Senfus, m. 

arbitrium, ftudiuiji. 

A fancy or fool ifii conceit. Ce- 
rebri hgmentum, fomnium. 

Ones fancy or diftofition. Genius. 

indoles, f. / 

F ancy orppinhsi. I magi na tio. 

Fancy At likjng. AppetitUS.af- 

feftUs. 

Ty fancy. Imaginor,fomnio. 
To fancy or lihf a thing. AfTcfto, 

adjicere animu n ad aliquid. 

To live after his cwn fancy. Tn- 

Wnio (uo vivere,fuo frui genio, 
luo more faccre. 

Phantaftlcus, fibi Far y or far of 9 an Adv. of place. 

Longi, procul, eminus. 

Far away. Long* gentium. 
Far and wide. Long* lateque. 
As far as the earth reacbetb.Tot* 

<jui patet terra. 

tar-fetcbt. Afcltitius. 
A difeourfe far fetckt. Al th re- 
pctita oratio. 

How far ? Quatenus,qudu(que } 
Thus far. Haftcnus, adhuc,huc 
Ufque. 

So far. Eitcnus,intantum. 

U ss not fo far about this way. 

Multoproplushacitur. 

As far as may ftand with your 

convenience. Quod commodo 
top flat. 

Ut A jFapm.PradiumAfundt 
villa ruftica, 

A Farm near the Citu StlbuAt- 

num prxdium. J ^ W 

A F arm coming 1 0 onehy inherit 
tance. Hwdlunt, n. 

A little Farm. Prediolum, bt« 
rcdiolum ; n. 

Tofarm tbeCufloms. Rediracre 

veaigalia. 

Toukgto farm. Conduco.- 
Tolettofarm. Eloco. 
A farmer. Villlcuscolonut, 

A farmers wife. Villica. 

The farmers of thtcufloms. Matt- 

c pes feu Redcmptores veftiga 
Hum. tAs f<*r as I can remember 
mea memorla eft. 

So far from doing i/, that . Adeo 

non, ita non, tantum abeft ut $ 
Or. Non modo non, fed etiam. 
As far m pith a Frtp.To or from. 
Ulque. 

As far <wRome. Romam^ut 
que. 

As far as Tranfylvania. Dacii 
ten us. 

As far as from ,«thiopia.Ex M- 

tbiopia ufaue. 

Far 9 an Adv.of quantity or com* 
^ f .... par if on. Long*, multi. As 

Pbailtf.fia^vb f — | w - '~ w /, , M J , 

Longft vel multominor^ alitcr 
vel lecus, anteire. 
F ar the greatefl. Longfe omnium 
maximum 

To be far fhort. Mult&ntj pluri- 

mum abefle. 

Togo far with one. Apud all- 
quern plurimum valere. 
$*f*r. Eo^coufque, uftue e6, 
ufque adeb. 

Sofaras $ or $ As far */.Quantum> 
(^uoad. 

bo far as I bear, perceive, know. 
Quantum audio, quantum ego 
pcrfpkio, quod fciam. 
As far as ispoftble. Quoad ejus 
fieri pofllt. 4 farmer of privies. Cloacari- 
w> doacarum redemptor. 

* A Farrier or jhooer of horfes. 

Faber ferrarius . GvefolearUs. 
A Farrier or hortteech. Veteri- 

narii^lppiater, hippocomui, 
To fmm. Pario porceltoi. 

A fow with farrow. 3us pneg- 

nans. 

A fow that hath f arrowed. Sus 
en 1 xa tectum. 

tJFarfatlff or Perfsan league. 
Parafinga. * 

1 ToMeorfiufup. Farcte. 
t Tofarfc out, a Sea term. ExtU- 
bero. j 

t *\ fatftt. Capfula, cifta. 
To far t. Pedo, ercpito. 

To fart at one Oppedo. 

A fan. Crepitus, m. 

\To Uxtim '/"/.Velum com- 

plfcarc,colHgare. 

tfMljtv. Longifts. 6 An Adj. 
Ulterior* . 

furthermore. Pnetcrea. 

The farther mofi. Extrcmus. 
Fartheft 9 an Adv. LongllHmrf. 
Ue farthejl, an Adj. ExtrcmUJi 

ultimus. 

Atfartheft, Ad fummum. 

^fartfting. Quadrans, as,at; 
lis, m. 

A farthing and an half. 8em- 
bella, f. •A fatlt to kpow rtbere the wind 
is. Triton, venti index. 

^'faitg *r fing. Manu pre- 

nendo. Nothing famm. Ignobilis, in- 
cclcbris, vulgaris, adj. 

To grow famous. Indarcfco. 
ramoujly. In(igniter,celebcrri- 

me, clare* adv. 

Famoufnefi. Claritudo. 

* A F amity or boufl:old. Fami- 

iia,domus. 

A family or kindred. Prolapia, 
«irps, gens, f. 

Born of a mb/e family. Natali- 

bus clarus, celebri loco natus, 
nluftri genere prognatus. 
One of the fame family. Dome- 
U5, ad j, 

* Familiar. Familiaris, necef- 
ranusyconjunftiflimus, adj. A fatig. Unguis. 
New f angles. Nova incepta, vel 

nova evangelia. 

* Fantafie. Phantafia. v ^ 9 . 

* AFantafm or fantom. Phan- 1 A little fardel.Sttcinuh, f.fafd- 

tafma,n. . cuius, m. 

* h antaflicl^or fantajlhal, and |To makeup into fardels. Confar- conceited. Phantafticus, cere- 
brofiis. 

Fantajlicalnep. Affeflatio. 
Jf ar> an Adj. \. diflant. Lon- 

ginquus, diifitus, remotus. yAs 

A far country. Yerra longin- 
qua. 

From far. Ex longinquo, de 
loog&. 

To go into a far country. Pere- 

gre proficifci. 

Far afunder or off one another. 

Pisjun£Uffimus. 

Far,i. av^rf. Abhorrens. 

F ar 9 u late 5 as,Till it was far in 

the day. Ad multum diei, ad 

(erum ufque diem. ^SfiW °r hodge-podge. VziUr\Mongto a farthing. Quadran- 

ltarius,adj. 

To a farthing. Exaffe. 

* To Fafcinate or bewitch. Fafiri- 
no. 

To fafyiott or fhape. Formo,con- 
formo, figuro,ffngo, effingow 

Tofajhion a garment. Concin- 
nare veftem. 

Tofajhion as a Joyner or Sm\th 

doth. Fabricor, fabrcfedo, ex- 

cudo. 

Refor- A farce or pudding. Farcimen. 
A farce of a play. Exodium. 
Farced or fluffed. Infcrftus. 
The farcy, a difeafe in an horfe. 

Petlmen, elephantiafis. 

£tm%\. Fafciculus, farcina, 
fafcis. ' cino # 

+ ^ JFarnei °f land. Quarta 

t>t!d and$nut\l)tlof land. 

4 fatWiigaU. cinfticuius, 

toga orbiculata, Wa. fuffarci- 

nata ftola. 

jFare or dte\ viaus, ( a s . ) 

Good fare. Dapcs opiparje. 
Slender fare. Tenuis diata. 

To fare cur hufty or daintily. Li- 

gurio,laute viftito. 

F are you well. Vale, valeas. 
How fare )ou? Ut vales? 
A Waterman* fare. Naulum. 
t A fare or watch tower at Sea. 
Pharos, f. 

M To fajluon a thing anew. 
mo,rccoquo. 

A Fa/hron,form, or fhape. For- 
ma, figura, effigies, fpecics. 

A fafhion, ntode,or cuftom. M09, 

modus, ritus, m. ratiQ, confue- 
tudo 5 f. 

A fafhion or behaviour. Mores, 

pugeftus,fts. 

The fafhion or form of the' body. 

Lineamenta corporis. 

7 he fafhion or form of the face. 

Duttus oris. 

A fafhion of deaths. Habitus* 

cultus, ornatus, m. 

A conftahtfajhion. Tenor. 
Without fafhion. Informis. 

0 FAS * A 1 r A v r c a 
|- Of Mtfijbhn. Cpnformls. \ T» f*ft** » «*»*f f"fi» Flgo» 
Ofpmfujjbim, Unjufmodlud}. I firaio, confirmo, munlo, 

<§F rnmjr' fajhhHu Ua\WX*\To fafttn or biud. Ligo,vlncio, mi*. falh netto, ftrlngo. Gallico. 

er wjf own, thy onw fafhiott. 

Meatlm, tuatim. 

For fajhionjakf. PctfunftorW. 

After afafhion. Quodam:nod&> 

quaiUntenus, adv. 

-4 fter another fajhion. AliJj,all- Defig * Fatality. Fatalita*. 

Fatally. Fataliter. 

^JFatfar. Pater,genitor, fa- A father or mother. Parens,c.g. 

A father its law, rchofc daughter 
I have married. Socer, Eri. 7%dt fj i» fofhhn. In more po- 1 Faftned. Fixus, formatus. 
fitus. 

if ottt of fajhion. Deluetus, 

cxoletua. 

To follow the fafinon. Seen* depango. 

To /ajte* or mak$ faft 

Pcffulum fbribus c*ao. 

to f aft en to fometking. AUlgo, I A father 

as j affigo, annefto. I m Jf mother, aft 

To /o/le/i ftjf>otf, <ir a dog doth |cus. 

Progenitor* 
# Nutridus. 
Go^-/d//;er.Sponfor,fufteptor, Vitri- Faftned or tied'. Ligatus, rcll- J compater,pater iuftricus 

gatus, obftriftus. I A Grand-fa: her. Avus. 

Fanned to. Ailigatus,aftriftus, y° belike his father. Patriffb. 

aflmcus,p. \An ejiate coming by the father tfCfommodarc fc hominlbus I Fajlned in the fttrffc,Depaftus,p. | Patrimonium 

cculi. Afajlening. Colligatio, confir- 1 We that' is a fat fill 

To % ep to bh old fajhion fiill 

Antiquum obtinere. 

to leave off his fajhion. DefiieP 
Co, deluefcdo. 

Fajhioned or fhaped. Formatus, 

figuratus. 

Well fajhioned. Condnnus, elc- 

fajhioned. 

4?rus,par&m c 

fajhioned lik$ a bow,8cc. Arcu- 
Stusi 

'Afaftnoner. Figurator. 
the Kings fafiiioncr, i. tailor. 
Settlor regius. 

Afafinoning. Formatura, figu- 
ration f t 

Fajhionable cut pf good fafhion. 

Hpneftus. § Of a per/on. Bene 
npotatus, matfo, munlmen, n. I alive. Pater patrimus. 

Afajhingtogether. Ferrumina-I 7 ° father athingupon one. Ini- 
tio, f. Iputavealicui. 

Fajily grfurely. Tenacitcr,ffr* I Belonging to a father. Paternus, 
miter. |patrius,ad;. 

Fajlneft. Tcnacitas, firmitas, | Father left, puplilus, orphanus, 

orbus patre. 

A fajlneft or firong 'hold. Pro- \Fatherly, an Adj. Paternus. 
Inhoneftus, inde- 1 pugnaculum. \Fatherly,anAdv. Paternfe. 

Fajily or fwiftly in face. Tolu- \F at her I hi eft. Paternitas 

timjgradu citato. * ~ 

A fajineji or place not to be come at for bogr. Locus 

munitus. JFatljom. 

°°h Orgya, hexapeda, ulna, A JfatlfittC^ rcearineff. Lafll- 
*Fafiidio*sorfcornfHl andproud. Kudo, tedium, fatigatio. 
Faftidiofiis. I A .$t\\ctt or tap. Fiftula, f. 

FaJiidioHs or qneafie. Naufea- jtubulus, n. fiphon, epifto- 
buqdus, Imium dus. Vas>dolium,ca- M jFawcljfOlt or (hortftcoYd.kA- 

. Inaces, nuenlis falcatusjbarpe/, 

Rajhionably. Honefti ? c! vi liter, | JFat, an adj. Pinguis,oplmus 1 1* A Faulcon. Falco, accipiter 

pbefus, traffus. I major. 

Fat cr plump. Nitidus, ben&|^/ »«%^Aceipltrarius t 
curati cute, Epicuri de gregeM ffHUlt or offence. Peccatum, 
1" A Jpaft orrope to fajlen a boat I porcus. I deiidlum,crimcn,oEFenfa,vitium, 

orjhip. Prymnefium, n. I Somvohatfat. Pinguiculu5,obe-|culpa 3 noxa. 

*** ' fuius. I To commit a fault* P^cco,delin- deccpt 

J tUJaJhions^adifeafe of ahorfe. 
Blephantiafis equina quo, :to fa% }ejuno, 

tojajt arvay a dijhmpcr. Cura- Fat by feeding. Altilis, 

morbum abftinentiii L To feed fat. Sagino. I ^ fault in orthography or timing 

A Fafi. '■> Jc}unium, n. J Fat, a Subft. Adeps, m. ve! f. I Menda, mendum. 

To break fafi. Jento, as. I Fatly. Craffd. I A fault or mijlakt coming by 

Lent-fajt. Jejunium quadragc- 1 to rvax fat. Pinguefiro. |/^ow»rf. Erratum^. 

fimale* | to fatten or make fat, Impln- 1 ^ great fault . Flagitium. 7 he Ember fajls. Quatuor tern- j guo, pinguefecio, incraflb Famed or fed fat, Craflatus, in- 

craflatus, impiaguatusj p. 

Fatned with greafe. AdipatUS, ppra jejuni!. 

Faftingy or who hah not dined. 

Impranlus, jejunus, adj. - 

Fajting days. Feria efuriales, 
dies jejunii publici. w 
$ aft or firm. Pixus, conftans, figina. 

fir/nus, ftabilisjadj. \Fatmfi m 

Fafi or chfe. . PrefTus, denfus, I or fifi • Eliquamen,n» 

C6mpz€tup. \the fatting or fecdin 

Faji or fivift. Pernix, velox, } Saginatio,fartura, f. 

properus> citus, celer. u " " * " ' 

Fajtand loofe. Inconftam. 
F ajt ajlerf. Somno obrutu$. 
To be faji ajleep. Ahum dor- 
mire. A fmal (fault. Erratulum. 

To find fault. Carpo, culpo, re- 

prehendo, animadverto, vitio 
do. Fatnefi or grojsnefi. Obefitas, \ A fault-finder* Momus,' accu- 
pinguedo, pinguitudo^ crallities, l/ator. 

fagina. I A finding of faults. Reprehen- 

Fatnt fi or juice coming out offiejb J fio, animadverfio. 

t ^ Faulty. MendofuSjVitiofus^ 

the fatting or feeding of cattelA Faultily. Mendofe. 

Saginatio,fartura, f. I FitultleJ?. Inculpates, lrrepre- 

TheFatof an hog or ferine. Lar- IbenfuSjirreprehenfibinsjinfons. To hofd fafi. Compleftor. 
7o tie fafi. Stringo,obftringo. 
As fafi as he can. Qui m celcr- 
rime poteft,quif» ocyfBme. 
Jo play faji and locfe. Tergiver- 
for, prxvaricor. A hold-fa ft in a wall. Uncus, ftus. dum 3 n. 

A leaf of fat. 
A fat tripe. Omentum. Without fault. Emcndattf. 

To be without fault. Vacari cul- 

Omafum, abdo-|pi. 

TofmlUtorfiumble 

labor. 

his men. 

Fat meat, Adipatum, n. 

the fat that is m trees. Albur-| To faulter or ftammer m 

num, n. Titubo, fpeech. Balbutio. 

A fatting-bcufe or frank. Sagina- j to faulter or fail, pcficio. num, n 

Fatty or unttioM nanus 

Mound fafi. Obftriflus. 

P*Her % an Adv. Celcrfij j fir * .Fate or defiiny. Fatum. n, 

fors,f. 

* Fatal) or belonging to dejliny 

Fataljs, adj. To fauheror mijlake. Erro# 

Craflus, un- 1 To faulter or give out.Y)cCi(to. 

•A jpaumHinnulus. Md.Fawn. 

To lawn. Adulor. Vid.tonwf. 
* Favour or affellion. Studium, 

n. favor, m. gratia, benevolen- 
tia, f. Favour of the people. Aura per 

pilaris, popularity. 

Favour or countenance. Forma,f. 

ffwiwifiguravuItAs. 

A favour or courtefie.BcneRdutn. 
One in great favour. Gratiofus, 
potens. 

To be in great favour with one. 
Primas tenere apudaiiquem. 

A favour which one wears in his 

baty&c. Manufculum. 

A wedding favour. Leranifirus 

nuptiali9. 

Ihjw favour. PacetoJ. 

To curry favour with one. Gra- 

tiam inirecumaliquo. 

To favour, Favco, indulgeo, am- 

plexor, afpiro, 

to favour or refemble. Refero* 
A feeding for the favour of men. 

Ambitiojfi 

F avourable. Benignus, amicus, 
benevolua, propi t tus» 

F avourablenefi. Benlgnitas, be- 
nevolentia. 

Favourably. Benign*, amici, 

bencvol&, indulgenter, propenff, 

Well-favoured. 5pedofus,amabi- 

lis, adj. honefti oris. 
Unfavoured. Defbrmis, borri- 

dus, inhoneftus. 

Wei Uf avouredly. Pulchrfe, probS. 

Ul-favouredly. Turpi ten 

To come off Ul-favouredly. Tur- 
piter ft dare. . .. 

A favourer. Fautor, m. fau- 
trix, £ 

A favourite. Gratiofiis, adj., 
deliciae, f. pi, ■ ■ 

+ A fawfetM fort of large Eel. 

R. q d Faicinus. Anguilla pr«^ 
grandis five decumana. , 
A ffatDCet or Fojfet. Siphon,m»! 
A Jratocijlon, Enfis talcatui. 

To CaiPIl or flatter. Adulor, 

blandior,aflentor, ceveo» 

Fawning. Adulatorius* 

A Jpafori or Deer. Hinnulus, 
cerv* pullus. 

By my fa^ > Medius fidiuf* 

F ante E. 

w 

A fiZfcberry. Uva crifpa, grotj 

fularia. t 

t to f eag one* C«dere virgis, j 
flagellare. 

Jfcait». Fidelltas, fides. 

Fealty or fee and homage. Feo- \ 
dum, feudum. 

To hold by fealty. Per fidem 

fiduciam tenere. 

To feat? or be afraid^ (neut.) Ti- 
meo, metuo, vereor. 

To fear exceedingly. Exboitefco, 

pertimcfco,extimeIco, exctveP 
co. 

To flea*, or make afraid t ( aft. )\ 

Terreo, perterreo,terrefacio. 
to fear or f care away. Abfterreo. 

Feared or put in fear. Territus, 
attonitus, extern tus. 

Feared^ or bad in fear. Formida- 
tus, p. 

A fearing. Trepidatio, refor- 
midatio* 

JFcatr* Timor, metus, formido, 

roem. 

Great fear or dread. Pavor, bor* 
ror, m. extiniefcentia 3 1. 

Fear * C A F E h FEN 
Fear or aw. R«vcrentia, obfir- 
quium. 

Afudden difiraBing fear x Con- 
fternatiojtimor Panicus. 
A fedr or frlglx Terror* 
A trembling fea r. Tremor. 
to be in fear. Formido,trepido. 
to ftand in fear of one. Vereor, 

re vereor. 

To Jhakf for fear. Horreo,con- 
tremifco. 

Fearful «?r timerow. Timidus, 

pavidus, formidolofus, meticu- 

lofus. # 
Fearf ul or to be feared. T«m- 
bilis, formidabilis, horribilia, 

borrendus. 

Fearfully or cowardly. Timide, 
pavid*. ■ „ . 

Fearfully or dreadfully. Hornde. 
Fearfulnefi.' Timiditas. 

Fearlefi. Intrepidus, interri- 
tus. 

Fearlefnefi. Audada. 

For fear, i.lefl that. N&. 

JFMttt* ^ ilix, f. 
Oakzfearn. Dryopteris, 
ftofSbti oreafie to be done.Fx- 

cilis,polIibiHs. 

A jptaQ 0r banquet. Convivi- 

ura, epulum. 

A Feajt or fqlemn time. Fe- 
ftum. 

Feaft-days or tefiivals. Feri* 

anniver(arl«, 
fumptuoHt feaft. Coe»a gc- 

nialis. 

Lord Mayors feafi. Adjicia- 
lis five additialis coena. 

The feaft of Dedication. Encoe- 

nia, orum, 

Village-feafts or JFak^s. Compi- 

talia, urn. 

Ptocejfion-feafif, Ambarvalia, 
Robigalia, urn. 

Feafis among k^ndreiy as on Mid- 

lent-Sunday. Chariftia,orum. 

Goffiping-feaftt. Rcpotia, orum. 
Bacchus his feafis or revels. Bac- 
chanalia, Liberalia, urn. 

to feaft or banquet. Epulor, 
convivor. 

to feaft or reveh Bocchor, co- 
meffor. 

To feaft or entertain one. Convt- 

vioexcipere. 

Enough it as good as a feaft. Satis 

eft quod fufficit./ 
Afeajieror entertainer. Convi- 
vator. * 

A feafi cr that goes to feafis. Epu* 

lo, m. 

A feafting 9 ComeflTatio. 
AfmeU-fiaft. Parafitus. 

to kgep a feafi. Agere vel cele- 
brarefeftum five convivium. 

Jfeat or fine. Bcllus, lautus, 
nitidus,elegans, concinnus, pul- 
cher, iepidus. 

Feat or odd. ^ Putidus, praetrico- 
fiis, futilis^ importunus. 
Featly. Eleganter, concinne, 
fcitcf. 

Featnefi. Elcgantia, concinni- 

tas. 

^;JFWt or exploit. Facinus, 
oris, n. 

Ftatsofjrar. Res bellies 
Feat i of Chivalry. Gefta eque- 
ftria. Feats of aUivity. Arte$ palx- 

ftric*. 

-^jFeatfter. Piuma^f. 

A little feather. Pcnnula, plu- 
mula,f. 

The great feather of abird. Pen- 

na, pinna, f. 

A plume of feathers. Plume* 
tum 5 crifta. 

Down-feathers. Lanugo. 
Featfared. Pennatus,plumatus, 
Part. 

To pluck^the feathers of. De- 

plumo. . 

Made of feathers. Plumeus, plu* 
matilis. 

To feather his mft. Opes con- 

gcrere, q . d. hidum plumis in- 

ftruere. 

^/e^^er-fre^.Cukitra plumea. 
Feathers laid on fticlq to fright 

Deer. Formido, f. 
Feather-footed. Plumipes* adj» 

A feather-feller. Plumarius. , , 

Featberlejf or without feathers. 

Implutnis, adj. 

The feathers of an arrow. Al* 
fagitt*. 

t Frinces feather^ a flower. Ama- 

rantus. 

f Feather-top graft. Gramen to- 
mentofum arundinaceum. 

JfCatttCC. Forma^Bwt* ori ^ 
lineamenta vultfts. 

A JFtatjer. Febris. 
Feavcrifl). Febriculofis. 

t to fea?$ one. Flagellare, vir- 

gis csdere. 

* February Month. Februarius. 

* Feculent or dreggy. FcECulen- 

tU5. 

* Fecundity or fiuitfulneft. Foe- 
cunditas, £ 

Jp«n. Partus, V. Feed. 

A jfCC or reward. Premium, 
merccs, f. 

The lee or income % of ones place. 

Rcditus annuus, ftipendium, 
ftips, f. 

A yearly fee. Pcnfio, f. annuum 
neut. 

A Vrofeffors fee. Honorarium, 

falarium. 

A Do&ors fee for the cure of his 

Tatient. Softrum,n. 
Fees ir vaits y as a Cookg feet. 

Lucellum acceflbrium. 
To fee one. Penfionem pracbere, 

prjemio corrumpe r e. 
A Fee or an efiatt in fee. Feo* 

dumvel feudum. 

Fee-fimple. Feudum (implex 
jus naereditarium. 

Fee-farm* Feudi firms. 

A fee-farm or copy-hold eftate. 

Prxdiumclientelarefive benefi- 
ciarium. 

Stttbltorweak. Debilis, in- 
firmus, languidus, imbeciilis, 
aeger. 

To grow feeble. Laaguefiro. 
To mak$ feeble. Debilito, in- 
firmo. 

Feebly. Languid*. 
Feebleneft. Debilitas, languor. 
To -feeB, (aft.) Pafco,alo. 

to feed a ehili. Nutrip. 
To feed with milk. Lafto, 

To feed cattel to make them fat. 

Sagmo. Jo feed. ( neut. ) Rdo,vefior. 

To feed upon. Depafcor. 

To feed daintily. Comcffor, li- 
guuo. 

to feed greedily. Voro. 

F ed or nourijhed. Paftus, altUS. 

F ull fed. Satur. 

Fed or fatted. Saginatu*. 

A feeder of cattel. Paftor, m. 
A feeder or eater. Comcftor. 
A da?nty feeder. Lurco, comet 

wtor. 

A great greedy feeder. Hcltuo. 

A feeding. Pabulatlo, f. pa- 
rtus, cibatus ; fts. 

A feeding of cattel. Saginatlo. 
A feeding of capons. Fartura. 
A feeding vr eating. Comeftio. 

r * ... y~ f . - - a a a afor A feeding pafture for cattel. Pa£ 

cuum, n. 

to feel. ( Ad. ) Sentio, tango, 

attrcfto, contrcfto. 

to feel gently. Palpo, palpor, 

;crtcnto. 
o have fome feeling. Pwefentif- 
co. 

To feel before-hand. Praefentio. 
to feel pain or grief. Doleo. 

to feel for one. Palpo* expor- 
refti manu perquiro., 

A feeling. Attrcftatio, palpa- 
tio, f. 

Feeling, thefenfe. Taftus, fts. 

FeHow-feeling. Sympathia,com- 

paflio. 

^JFeenii* Furfa, furi*, f. 

+ ^ JF^ffar» or vagary. Excur- 

fio,vaga cogitatio. 

to feign or devife. Comminit 

cor, fingo. 

to feign o r pretend. Aflimulo. 
Feigned. Commentitius, fiftus, 

fimulatus, ementitus, p. i 

A feigning. Fifth), f. 

A feigner. Fiftor, fimulator, 
mafc. 

A feigned matter. Commentum, 

figmentum, n. 

A feigning of a ferfon to freaky 

Profopopoela. 

Feignedly. Pift£ 3 fimulatfc, adv. 
Tofe(a. Vifire. 

Afeifi. Crepitus furdus. 
I feU. Cetidi. Vid. FaU. 
^Sttlhrshin. Pellls,f. 
A fheeps fell. Melota, f. 

A Fell-monger. Pcllio, m. 

Jfell, an Adj. {.fierce. Savus, 

trux, atrox, truculentus. 
Felncfi. Atrocitas,diritas. 

To ft If, to cut or ftrike down. 
Succido, dejicio, diruo, humi 

fterno. 

A felling down. Dejeftio, pro- 

ftratio. 

Atelier of wood. Lignator. 
The fell|5 or fireah^ of a Cart. 

Radii, m. pi. 

Fell-wort. Gentiana. 

^Jfetofare. coiiurlo,m. 

t JFelDOn, i. feelden. Campe- 
ftns. 

* Felicity or hapfineft. Felici- 
tas. 

A Jp etlOtt or whitlow on the fin- 
ger. Paronychia, furunculus. 

Afellonorthief. Fur., , 

Felony or theft. Furtum. 

M a i Ifeltofo 

us, m. comes, fodalls. * 

A fellow at table f or feUote-com- 

moner. Convi&or, cdmrnenA- 
lis. 

Afellotpinofjice. Collcga,m. 
A Chamber fellow or Bed- fellow. 

Contubernalis, c. g. 
Ajke-bedfeUow. Confers thori. 
A fetlow-fouldier. Commilito. 
mafc. 

A fcllow-fervan % . Confervus, 
ma/c. 

A fellow-workn Co-operarU 
us. 

Afelloworforry per f on. Homo, 

nomuncio. 

A fellow or partner. Sodalis, 

con(ors. 

The f ellow of it, i. the other % in 
things that are paired, par. 

the fellow of a wlxeL Apfis 
five abfis-rot*. 

A good-fellow. Combibo, com- 
potor. 

A merry fellow. Congerro, m. 
A young fellow. juvenU. 

An old fellow. Sencx, filicerni- 
um. 

A pretty fellow. Bellus homo. - . 
to play the good-fellow. Grxct- 

to maty one fellow of a College. 
Cooptare in collegium. 
Fellowjhif. Sodetas,f6dalltium, 
commerclum. 

Fellowfhip in War. Co mmiliti- 
um, n. 

The fellowfinp of the Hely Ohoft. 
Communicatio fanfti SpirltAs. 

To joy n in fellowfl>ip. Affocio, 

confocio. 

Of or belonging to fellows. So- 
dalis, adj. 

Fellow-lib^. SoclaliteNadv. 

JFCtOtt or thief. Felo,m.fur, 
latro. 

A felon or whitlow. Furuncu- 
lus. 

Felony^ or theft. Furtum i item 
quodvis capitale aimen. 
A felt. Lana coaftilif. 

A Jelt or hat. Galcrus. 
A felt-mah^r. Lanas coaftor, 

pileo, m. 

JFelt* Taftui, p. Vid. Feel. 
T To feltet or entangle. Intri- 
care. 

* A Female. Fcemina/oemella, 
foem. 

The female Sex. Foemineus ftx- 
us. 

* Fcmininey or of the female 
kind. Foemininus, adj. 

A fenn. Paius, udis, f. 

Fenntlb or belonging to the fen. 

Palud[ris, palufter. 

Fenny or full of fens. Paludo- 
fus. 

Fen-berries. Bacc* vaccinii pa- 

luftrls, Sk. 

A Fen-cricket. Gryllotalpa. 
To fence, fenfe, or enclofe about 
with hedges. Sepio. ' * 

To fence or fort i fie. Vallo,mu- 
nio. 

lo fence, or defend, jftefendo, 
protego. 

To fence or eucrcife with afword. 

Gladiari, digladiari. 

Fenctd 
; luiuitxa ■ ««rai future, i ecu 

adduco, affero. |To «p <wJ Di (cur- f -4 f 

le voco.repeto. I fo» I lath Pa- jTa* v ?K tou 1 1 jPeftOOBrf, * urn in ArebUt»Vto fiddle. Fidtbus canere, ly- M p toe wbtnfiMteet ^ 

*J<K'. Seplraentum, muni- gw. Serta five fcoroll*. ram pulfire. ' 3 I cetnm nH lrttt &°» 

•wntum, valtum. " - •• — • 

clofe fenced in. Septum 

tfence-mwifl). Menfi* ve- 1 tt'/f w.. importo,' Infero. ' |F»«/<tf</*tf / e . Logi, fabul*. I ^ er«w ft, ml «» ~. 

tliuj/ive menfi* prohibltionis j \To fetch cut. iSepromo. \Jl fitittrJM™ - ' \ fi .F?* H *« )« »P*. G*of- 

in legibus filtuaf Hi. ~ J maw. Aquor. lAfiddte-ftick. Plectrum, n. pe- 1 ^ tor. Carfca 

1 ° P * r "" * * C ' :J ''-' ' bfulnefi. Fide- 1 Aitunftveury fig. MarUca,f, l ,ta e . H tt Ficus Indica 

ToRDge, when one ftire up and \l4 Spanifb fig. Bolus venena 

4m>«W ornat^ yliff. Dif- boletus! qualem Claudius" 4 J" 0 ': , ' " , , \*>'fitcborg*for e»«."Acccrfi>, 

77*<irt ? r trAfc<>//<»ci.-ff. Gla- ar&flb. 

A ftnemg-fcbool. Pugillatorf- quor. % 
urn,, n. ludus gladiatorius, pa- To fetch a compafi. Circultione 

* JF enUec Wry * /«-:ew. to Jttch afigb. Ttthere fiifpi- JFle. Vah, Interj. Lrt/^i'Wfc Ficedu. 

«i3lces.dcfenfoni. rlum. * MffetQ/orri/Wr. Acer. /Ma-fe fl f **» «,„ j „<■ . r 

* f< ^ F*»™ F«W Petltus,p. ^fKjfttt "cam^ FiSni &KS. 

Jfenjtel. . Ftenkutum. | Techna, dolus, ftropha. ^ commn field. Ager compaf &cio. H J ' Flocci 

fWtfi «l» Vida. I CUUS. \To ffff tit and J—- *s r 

fiinking. Foetidu5. U corn.fit! J. Arvum. dilSSb? *"* Cttrfit<> > 

Cruris & pedis coarticulitio rcquletum, vtrrv^nm' ' Li K , ^t"^^ P^ 11 "^"- Hfigufktnth Peucedamira. 

Giant-fennel. Ferula. Scotching fennel. Thapffa. 

[Ftnnel*ftt&er. Nigella * TFtodtrj or Ftudarj* Feudata 

! r to, 

[T'Uott* Peudo donare, 

,^'feofce. FidejuflTor. 

fro f<t in trap, H*res lidu Cruris & pedis coarttculatio, 

^ PtttCfv Pedica, compedes, 
bolae. pi. f, 

la /if/^er Compedibus 
viacio, pedes conftringo. ^ r, Batracfeomyomachia. 
... ; ..v, r wuvavu,m,,.. BUl , "A*'*'} meadow. Pratum. M counterfeit fiebt. Sciama 

dibus vinftus. Tocome into the Ml. Tn aclem To fiehu Pnann ju:„ 

, 4 tec.arla J f..fideicomm,flio. i.n^uu; C^. | ^ |2*:^S *^^-|^^. Oppugno. l^'jW^). <« »r«/». ' Fidei com- Mfeber.Febris, J° fight }or. Propugno. Jo fight on. Depugao. 

■w « o*f. Acie decertare, . 
decernorebcllo.. ' IjJttrWn. DohUm, quadran- \fev er. Febricitor. ^ caftris. C m 

S wmentum i [A burning fevtr^ Clufon.m. \ T * ch3t ltngeoneint<>ibeMd\Tofif'htinb^ d—i: j 

%r.F«M«r. Fermcnto. U^/U. Marafinu„m. arenam provocare, ariS * Pr * llor > de * 

FeverferfyMberb. Matricaria, Cm ' "ere. 
partbenium, febriFuga. ^<«e» «»• belonging tt tbe field. 

t f ewmetjet, «r fmmiffiiUff, Campeftris, ad;, 
i. tbe dung of a deer. Fimus M field-mtufe. Mus ruftlcus. 

j- - , — ccrvifttM. Initedula. 

ilv^ *¥♦ • a JW* Pa »«a»»ad)i I* field-fire. Turdus pilaris 

»S^iv5 ?!{aiB ' lft ' '*cT*/w Propedi. collyrio, glaucium. F 

,tf»MMr. Rippago, hippagoga | quus, adj. U fiend or fee. Hoftis, inimi- ! ^^«r. Pugnator, digladit^ JFtClt r * Pillx> f* 

•A ferny grow J> FUlttfuim 

''JrWWti. Viverra > furunculu$. 
IR/wc^ >w ,. Vcxo i inquleto, 

,*tagita, commotum reddb* cx- T/<r , Jwordtp. Djgladior t 

remanus t 

He that fights in amour. Hoplo- 
itiachus. 

H*. that fights, alone* Monbma- 
chus. 
tor fc 

*A fighting. Djgladiatio 
catio r depugnatio^ 

>Apt to fight. Pugnax* . 
wiyt°}i&t. cinautus,p. rj? w >^ . ^ I ft /em morrf/. Paucls* brevhl Cl " 

to;Sa^tt^ m,POtt " ^ ,C f arpti ^ r 'Wmtcrcruel. Atrox,imma 

. wj in, navif vectona. j Tp rpaxfetr. Rarefco. I nis, ferox, ft vus. 

tf'T^eK*' Portitor.rn* Femw/. Paucitas, <aritas. I Somewhat fierce. . FcroctiTuc 

er. fiuW.. Ferdlis, * Feodum, JSjl^" i * W - Iran,odi - c ?^> -^Stareinjro- 

pwdi um clientdarc. boijleroue Vehemens, * -4 or fti^fti 

fevundltas.' v I wnv!: * mes *- in * pabulum I vjolentus. .Figmentum.. 

ke fruitful F,* g ' 5**^T' Sxvio, ferodo. \*-AFigureorfajhhnofathinr. 

I Sff*^ Exardefco > incat , F j^a s ty pus^iea, form?. *"* 

v ante i. I !««»■. w /^m </ « awv. 

iri^.. • -i j _ _ 1 ' . ;-; j ferocitcr, Charaflcr. m.. 

mmt, >. ^ <» Fwjeffixnat^violentcr. adv. \Ji figure or ornament in Ibeecb. 

re roc r - »<-h»^- » — m-— - ,|cu;!do.. 

* • Fervent. Feryldas, ardens. 
"agraps. 

Fervently.. Ardentcr, fcrvidc. 

'adv. 

.Frrvency. Fervor, ardor, ani- 
■raj, m. 

A ftruhr ufrd in Schools, pe- 

rata, palmitorium. 
Iht fertile at tbe bottom of a ftalkr P\ m J}' lrocitas,atrocitas,feritas, 
■A fiO erlutle lie. Mendaclo-IToficO. Pedo,vjfio. 
lum, fabclla,. lAfiejt. Flatus ventris. ™^ m ■ » 

To fib. Mendacium dicere* ft ft or pipe. *A figure orjhape of a man or vco 

man. Effigies, imago, fimula 
crum^ m, 

A ^metrical figure. . Diagram 

ma,fi.. 

* To figure. Figuro, delineo. 

Tocajt a./igurt.. Artem magi 
cam adhibere, divinarc. * A Fibre or fmaU vein.. Fi-|fiftula militaris.. 

^ . EJff5£ . 

, - 5M ™ n " 'fofn.. T^//* f Rcplco.. 

14 t 1 N F I ft t. r i sr. 
Ta ^i/ «jf by heapy voeigbt^r me*- 
furc. Compleo, cumulo. 
To fill up a num ber when any art 
dead or abfent. Succenturfa* 

To fill a bladder with wind. Dl- 
ftendo. 

Jo fill ones belly jor give one his 

fill. Satlo, laturoa 

Filled. Implctuii rcplctus, re- 

fcrtus, p. 
Filled with meat. Saturate*, 
(atiatuS) p. 

Filled full. Oiftcntui, cxpletus, 
oppletus, diifertus, p. 
Ones JUL Satletas, affatlm. 

A filling. Repletio. 

A filling up of that which is 

wanting. Supplementum. 

* A filament or fibre in plants. 

Filamen, i% fibra. 
f The ftUltQtrA a Hifeafe in 
Hawks. Vermiculi qui accipi- 
trem Infeftant. 

+JFtto?eW.PiUaariM.ctrilato. 
resworn Brevia filo fulpendunt. 

A filbtatfUU Avellana, nux 
Pontica* 

Filbeards. Leptocarya, orum» 

TfftWj^^^/.Surripio/ufiuror. 
A fitcher* Fur, c. 

Filching, Furtivus. 

A fAt > Uma,£ 
Afmoothfife. Planula* 
Tq file. Limo, abrado. 
To file afunder. . Limi pcttero. 

Filed. Limatus; p» 

Afiler* Ltm^tor, vet. 

^ filing. LUnatura, ftriftura. 
File-dujl. R-amentum, fcobs* 

* A File in a regifter. Filum, 

quaftripta pendent. 
A file offouldiers. DecurIa,or- 
domilitum in profundum. 

f A file in Heraldry. Ljgula, 
A file 9f pearl. Linea baccarum* 

* Filial^ i. or belonging to a Son. 

Eilialis. 6 6 

The Filler or fill4)orfe 9 Equus 
carro fubjeftus. 

SilUmU the colour of a dead 
leaf. Color evanidus^qualis eft 
toliis caducis. 

JFiUet or bairlace.. Crinale,n. 
vitta crinalis, tsnia. 

A fillet or band of cloth. Fafciajf. 

A little fillet. T«nioIa,.f. 
•A fillet of veal. Cruris vitulini 
pars era (Iior» 

A fillet of a Pillar. Columnar 
quadra, abacus . 
A fillet in ArMtetture.. 

gaius, v.itr.. 

^ fillg or young mare*. Eqpula 
pulla equina. 

^ fiUiPa Talitrum, n. 
Tofitfif, Talitrum impjtogerc* 

•A film <r thinskjn. Meninx.cu- 
ticula, qj. filamen^ 

Afilnt 9 or shtn tilu a cap y rrhere- 
in divers children be bom. PHc- 

um natu r ale^membxa nu 1 a • 
The film of the brain. Pericra- 
nium* 

Fi Imy. m emb'ran a ecu s... 

To filter orjhtain through a bag. 

X Lutro, facco, 

FUtratm. Lutratlb,faccafio,. 
.tftftb* 8ordes,pl 4 f.V»Fo^/. 

t iltb fwept out of a room., pur- 
g*meata, p|i,jquifq\iili«#. Filthy. Foeduf, fordidui, (pur- 
ai$» immundus, , impurus. 
A filth* deal. Satis fiiperque. 

To makg fi tth h Confourco.foedo. 
Filthily. Fat&t. f 

Fri'fAi^yr.Foeditas/qualor^lpur- 
cttics. 

^ fiXl of a fifh. Pinna* 

* Final. Finalised;. 

F inally. Denique, In fiimma, ad 

extremum, demum, poftremo. 

t ^ finances subquaftoiy 

rationarius fifci. 

i The finances. Reditu! RCcl 

fitted Mngilla. 

A ^//^cA.Rubidilajpyrrhula 
A chaff-finch. FringiUa. 

A goldfinch. Luteola^urivittis 

A green-finch. Cbloris. 

Athijlie-finch. Carduelis, acan 

this* 

To %KB. tn 
fendo. MctalUcuK MulQa Aftra- tepcrl To find by fearcb. Iiweftigo. 

To find by labour. Extundo. 
To find by thinking. Excogito. 

To find or perceive. . Sentlo, per- 
cipio. 

To find out or difcover. Deprc- 
hendo, detego, expi(cotv 

7o find out) i. fa devife or con- 
nive. Machinor, molior. 

To find by experiences Corope* 
rio,compei'tum vel exploratum 

habeo. 

Jo find by chance. Reperlo, 
To find ojr obtain. Conlequor, 

nancifcor*. 

To find or maintain. Alo, (u- 
ftento. . 

To find one or allow hint what he 

»*w/ t 8uppcdito, fubminiftro. 
To find or allow a Bill. Approbo, 
agnofco. 

To find fault with. Culpo^epre- 

prehendo. 

To findan excufe orfhift. Cau- 

(as. Tafint met fit. Pargo 
puriftco. 

A finer of metal. 

pawatot metaUL 

ftttt *r amtrctmtnu 
fosm* 

A fine^ I. a form of convey anct of 

land. Alienatoria fqrmula # 
To fine or amerce. Mulfto. 
To fit a fine, Mulftam Impone- 

re,irrogarc. 

7a tah( of ones fine. Remittcre 

mulftam* \ 

To pay hU fine. MulQam per* 
folvere,vel pecuniam paftam re* 

prxlencare, Judicatum (blvere. 
m fine, Denique,utconcludam, 

adlummvim. 

Jf inetot Situi, As 5 mucor. 

tinewed. Mucidus. 

^ finger* Digitus, m. 
The fore-finger. Index, m* digi- 
tus falutaris. 

The middle finger* Vermis, di- 
gitus impuaicus, famoius digi- 
tus. 

Tbe ring finger. Digitus annula- 
ris, medicus* 

The little finger. Digitus auricu- 

laris vel minimus. 

% Contretto. Negotlum for, fingo cau 

To find one to. do, 

exhibere,cxercere» 

^owz/^Repertusjinventus, com- 
fertus,inveftigatus, &c, . 
A /J/fcfovRepcrtor, inventory. 
A faul -finder. Reprchenfor 5 m. 

A findings Inventio,/,, 

A finding or fufplying of want, 

Suppeditatio, f. 

jfint or neat. Concinnus, cle- 

gans,politus. 

Fine in cloaihs. Comptus,pexus, 
nitidus, iautus. 

Fine or fmooth. . TereSjadj. 

7 Jneorpure... Purus, mundus. 
Fine or thin. Subtilis, tenuis. 
Fintand yi/>..Mollis,blandus # 
Fine or nice, Delicatus. 

Tomak^fine. Or no, exorno. 

A fine fellow. Bellus homo*. 
A fine child. Scitus puer*. 

Fine linnen.&yffus : , jcarbaliis, f. 
f" Fine force. Vis fimplex, me- 

ra&manifeftavis*. 

Fine or curioufly wrought. . Gra- 

phicus, limatulus, adi. 

Finely. Elegauter, nitidi, lau- 
ti,fcit(f. 

Finery. Lautitia,elegantia,pitor. 

To fine) or to clear from tbe dregs. 
Defxco. . 

Fined from, dregf. Dcfocatus, To finger. 
With a wet finger. 

minimo negotio. 

A fingers breadth 
tranfverfum. . 

Not s fingers breadth 

quidem digltumv 
He that hath fin fingers upon one 

band* Sedigitus^ adj. 

Pertaining to * finger.. Digitalis, 
adj. 

At tbe fingers- ends* terfeBlj. 
Perfeafc, meditate adj.. 

Ligbt.fingefd. Furax. 
Finger-fern, pilix digitalis. 
Ladies-finger. Anthyllis legu- 
minola. 

Finical) orfomewhat fine. Niti- 
dulus* . 

Finical or nice. Delicatulu* 
Finical or conceited,, Affedatus* 

To fiti(fl). Finio^ conJfummo, 

abfolvo, pcrlicio,. colophonem 
addo*. 

Finished. Finitus,. perfeftus, 

confiimmatus, cxaftus, abfolu* 
tui. 

A finifher.. Perfeftor, m^ 

A finifhing. Abfolutio, con- 

fummatio,?,. 

* Finite 9 Uhat bath an end. Fini- 
tug. A fire-brand quenched.. Tido, 
natc. 

ff ire-wo$d.. Cremlum, Ugoom 

sbcale. 

A fire-fidt er firt+brmK f<y 
cut. 

A fire-kiln. Cllbamis>fiirnus* 
A fire-fork^ Rutabulum, furca 
forcaria. 

Afire-tongs, forceps. 

A fire.Jkovet. Batillum. 

A bone-fire. Pyra, ignis trlum« 
jphalis.' 

A great fire where* dtai bediet 

were burned. Rogus,m. 
Wild-fire. Ignis Pbrygius* 

A fire-ball. Malleolus. Ignlt- 
milGlis* 

A wild-fire fore. Phlyft^ia* . 
Saint Antonles fire., Etyfipelts, 
Stis^n. ignis facer, v 

Afire-loch^ Sclopetum, to 

mentum* 

The fire-pan of a gun.Conct^U^ 

culum-. 

A fire-fione er marcbafite\ Pyw 
rites. 

fire~drah. Mcteomm Jg* • 
neum, draco volant. " 

Firc~drak(t. Pyroboll. 
Fiery.. Igneus, Ignitus* . 
Sicco pede, | Fiery red.. Rudlus, adK . 

Spin ing, fiut fire. Flammivomb> 

Dlgltum |ignivomus,ad}. 

A fetter 9n jhe.. IiKen&ajrltlf* 

latum |adj. 

Fired. Incenft 
^ firing. Inceniio* ^ fintto/ ttfifh. Pinna, ala,f. 

A ftXttree. Abies, Jftis, f. 
Made of fir. Abicgnus. 

J^RViyOrfetonfire. Accendo.. 
incendo, inflnmino*. 
Jo fa on a Ugh fire. Inflammo. 
Jo be on fire. Ardeo, ignefco. 

To Jlrikzfire with a fiint. . Igntm 
excudo, excutio, elicio. 
Fired or fet on fire. Ignitus^tam-i 

mat us, incenlus, p. 

Fire. Ignis, m. 

A bright fire 4 Focus luculea- 
tur. 

*A fire), at when houfet are burnt. 
Incendium, cofiflagratto. 

Afire bark*. Scintilla, f,. 
A fire-brand.Ty orris, m.. string or jewes* ugnum fdczit 
cremlum. 

+ JFiVCflOOtt Donatio lign) p 

loco. 

To makt * ^ Ugnh focui 
cxtruo. . 

be fire. Reconcinnarc 

focum. 

To Ferire, defricarev 
^firMtt. Amphora* 

* Firm orfaft. Flrmus*. * 
Firm.andfure.. Certui 9 ftabilU* 
Firm and conflant. Cotiftans*. 

Firm land. C^ontincns,f. terra 
firma.. 

To makt firm*- Firmo, confir- 
mo. 

Firmly. Fir miter. 
Firmneff. Firmltas,ftabilitas.. 
+ Firmed) of a Uawl\. Integre 
pennatus, alatus*. 

*Tbe Firmament. Flrmamettt 

turn j caelum, n* aether. 

t JFttttlttt'* Heraldry* Penm- 

tus, pennis infttuaus, & qyu iir- 

matus.. 

A jfiw.tree.. Abies, f- 
Made of fir. Abiegnus.. 

JFirQt Primus. 

Firjt or chief . Primanus, prln- 
ceps. 

Ftrft of all) or at the firft. Pri- 
mt>, primum* pnocipjo, ,in pri- 

mis, adv # , u 
At tbefirfl fig}*.. Primo afpo 

Firfi r fiuHs.. Primitiaf. 

* Fifcal or belonging to tie fix* 

chequer.. Ft(calis r 

^JFift. Pifcis,m.. 
A tittle fifh.' PifcicUu*, m, 

Afijb-p?nd t . Rifcina*. mm 

1 JJ - * ' Apv if > f \ A fiovt or.ftew u ktef. fl 

Vivarium. 
To fifh; Wcac> vmft plfce* 

To fifh out a thing. Expifctor, 

exqutro. 

To fifh a pond. PJicinara exha*. 

Hrcj f el evacuare pifdbus, 

•dp far* Pifcator,m. 

A Kingi-fifher>a bird. Hatcyo- 
ni$ d ft 

Afifl>ing. Pifcatura r pifcatlo,f. 
•f Fiputonger. {toariui, ich- 

thyopolajfalfitncntarius, m. 

A fifh-markgr. Forum pifcato- 

num, 

A fijhersboat. Horfala, cymba 

pircatoria. . 
^^"i rc</ » CaVmws,m.aron- 

Afith-book. Hamus. 

Fickle for fijh. Garum, muria. 
Ttttdfatog tb fifhjhg. : Piftarius, 
piteatorius, ad). 
fpfy *fiM of fifh, Plfcofu*. 

A frefh-water-fifh or river fifh. 

Pifcis fluviatilfo. JJ 

^ fifh of the pond) Me, or mere. 

ASea-fijb % piftis marinus vcl 
pelagius. 

Sflt-fifb. Sal/amenta, orumj 
Wfccs mutli durati, vcl conditi. 

mGilisofifijh. Branchi*. 

mpm* Plnn** . 
Thesktles. Sqfcamm*. 

ThejriorftawH. Ovapifcium* 
The clees or claws of a fifh^ asm 

* Crab. Atetabulji, flagclla, die- 
I*» forclpca dcnticulat*. forci- 

pata brachia. 

Concha, f. 

UHNjfbtr. teflaeei pifcea. £fe " ** Inft <*» I , A «™: I «W « ^ A queu,, du 

Jfc*k/k A.tah« n I p, Oladtoluf aqnatlcu». lutm. M ' 01 

Fitting. Conveniens. \t?<£Z\*j*- ' i"*?* r or gunpowder, pvvu 

5 * ' 1 ™" •/ Gravis, obtufuj. ^fit» Vicem. I Flael finAic J , T ^ # 

tfttcif or vttcb. Vicia. Striftura, fragnKn, F/«, tfr Brcvia,u m5 

w,^ viverra fetida, mus PontU r *>» Dcludo, fruftrot . 
Fitiin* Tw An .#. A > M fljnif ♦ Flammajf. 

ra?"/^JT ^ m ' ^ \0f a fiamt colour. Flammeus. 

<t jfcmy. Com^ To fiamt. Flammo, flagro. mihuo, minutlmconcido. 
JfiUt^ Quinque. 
*toe times. Quinquie* ; 

r- » - « . ne IP*™ *f five years. Quima- 

/ iSr ^> toj quinquennium. 

lafeinei dAl I Fwmr, Quinquennis. 

i>>virferf into five parts. Quin- 

qmnqucpartitus. ftula% <t ru Great Me s> as if hales ><tnd fitch 

''V* Cetaceipifces. 

To fijfirtt or roag the tail. Adulor. 

J>landior,cevco. 

X^fis^ 9 or flay fis^ or abfent 
from fchool. Evagor. 

fA fisk^r or trmam. Emanior. 

I* A Fiffurt or cleft. FiiTura. 

t W««Ci«*. Piftacium. 

^JFiQ. Pugnus,m.. 

To beat with his fiff. Pugnls ali- 

quern confcindo. 

M«b-fifled, Manulus,adJ. 
To fight at fifiicufs. Pugniscer- 
tare. 
Ago* 

Rula, »gilbps* . 

Mt or meet. Aptus, accommo- 
dus, idontus, habilb. 

Fit or agreeable. CongTUU5 3 

conientaneusj confonus^confbr- 
mis. 

Fit or pat. Opportunus> appo- 
fitUs. r 

F it or becoming. Conveniens, 
r decens. * 

l At Jit time.' In loco. 

. -If you thinhjit. Si tlbi vJdctur. 

fare than was fit. P1 U5 juft 0 , 

uitr^qifirttoportebat. 

To fit one. Par pari referre. 

Tojit ormakgjit. Apto 3 'adapto. 

attchipero, accommodo." 
To fit or maich. $odo. Which lafiethjiveiears, or which Munimentum late- 

f±il^-^^ flannel Pannus ianeus levi- quennialf$ 
fivefold. Qyintuplex. 
me hundred. Quingenti. 
Five tbotfand. Quinamillia. 
hjve dtys ago. Nudius quintus. 

* «M Figo, deffge, H 
To fix a gun. Apto. 

* Fixation or fixing. Fixatio. 

* Ftxtd or faftned. Fixus, dc 
fixus, obnrmatus, p. 

Fixed or intent. Attentat, in- 

tcntus. 

To fijjle. Viflio, q. J, fiftuloa 

• F ante L. denfis. *fl*tw hvtl gm »d % pi 4ni . 

Flaufooted, Palmipes. 

TomtttV* Blandior, adulor, 
aflenter, palpor. ' 

latots aflcntator, palpb. 

Flatten or fair fitech >. Adula- 

tio, aflentatio, blanditia, pella- 
cia. ' r . , Flam- 

mefto. 

To fet all on a flame. Inflammo. 
Flaming, burning. Flagrans. 

The Inguen^ilia, n. 

Ihe garttvf an army. Latus,n. 

Kpne. Lateri haerere* pingo, palmapercutio. 

To flap) neut. as an old hat does. 
Fldcceico, dependeo. 

The flap of the e:tr. Lobus feu 

anfa auricula. 

A flap with the hand. Alapa. 
A flap of leather. Particula fi- 
ve peniculus corii. 

Apy-flap. Mufcarium. 

Ihe flap that covtreth the whifiU 
of the throat. Epigloflisjf. 
To flbXt as the Candle does with 

the wtnd. Fluauo, ventilor. m J* 7 exi1 u ™> labarum. ^ t t g rf . Flammula Pert aw h g to flattery, Adufato- 

rius, aflcntatorius. 

Flattering. Blandus> ad;. 

Flatteringly. AflentatoriJ.blatt- 
dejadv, 

* FlnultntyOrcaufingwind.Fte- 
tulentus, flatuo/us. 

^AW"- Oman? fefe, mag. 

nificfe&fumptuosiincedere. 

Nitidus, lautus. . 

^ flatO oj* fcreacA ax ,Vj a wall. 

Vitiunij ruptura, 

A flaw or chink. Rima,rimula. 

To flaw. Rimag agojdehifcoa 

^^aw of wind. Venti impe- 
tus. r 

dei^T ' w tf Diamonds Macula, 
F l a »>"f« u °ffl™s. Vitiofus. 

•f naiP */ the skin that rifeth by 
the nails. • Reduvia, f. ' 

^JFIatDU. Odgala, n. dulci- 
anum. 

JPtaj?* Linum, n. 

ijin??^. ByiTus, f. carbafus, 
toem. 

Hemp or flax fet on the diftafto 

fpw. Stamen, penfum, n. 
Flax unfbun. Linum irifeaum. V L E 

To drejt flax. Pefto, carntind. 

Flax drejfid. Stuppa. 

ji ^frii^e jlw. Linl manipu- 

lus^m. 

^1 flmMan or feller of flax. LI* 

nipola* linarlus, ftupparius. 
A fi*x plat. Linariurti) n. 
An heap ofHax. Linodium, n« 
Flaxen $ of flax or Ihnen.LintViSy 

llnteusi ftuppeu9,adi« 

That beareib jlax. Llniger, adj. 

Made of fine flax. Carba(cus> 
adj. J 

Toads Flax or Flax-weed. Una- FLO FLO FLO ^iFlettfor* Sagittiftxj&berff Floai-gufi. 
fifeltttrhw. . I tile. 

I Htto. VolavJ, Vid. Fly. *-» ■- -J.-I-. i /• - l Grex, coctui,m. ag- 

**U*miuj % i.aptneft to bend.Xmtn, n. , 

Flextbilitai. I A flock^ or multitude of people. Gramcn flu via* | Tofiourifb ihmufick^ Protudb. 

lo flonrifb a trumpet. Clangere 
tuM. * Flexible. 

XlliS. Vitiiis^entus, flc-ITurbajcaterva. 

Of the fame floe h< GregaUs. 
In flocks. Grcgatim, confertim, 
catervatim. * Flexible or eafie to be perfwa- 
ded or intreated. Placabilis. 
To flf t&er *r flutter. Volitare, 

alas motitare. 

flfgftt or efcape. Fuga, effu- 
gium. 

A flight as of birds. VolatusJ^>Vi^ of wool. To foch^ together. Aggrcgo, grc- 
gatim vcl turmatim convenio. 
To fet ar ate fiom theflocL Segre- 
go, reparo. fti. Grex avium. Afli$hi-Jbot. Sagitta jaflns. rla, linum (ylveftre. 

To flag. Excorlo, deglubo,pel- 1 A flight or company of birds. 
lcmdetraho. 
Flayed. Excoriatus. 

^ flea . Piilcx,m. 
Flex-biiings. Pulicina figna. 

A water-flea. Pulcx aauaticus > I in fugam conjicio. 
Of a flea. Puliccusj ad;. ~" ~ 

Full of fleas. Pulicofus, ad;. 

Flea-bane, an herb. Conyza. . 
FUiUWort. Piyllium^herba puli- 

caria. 

To flca^ Excorio, deglubo. V. 

Flay. I n, floccus. To flouiifh a fword. Vibrare. 
A flourifl) of Rhetoric!^ Flofttt* 

lus Rhetorious* 

Afiourifl)in mufichffkc* Pr*-* 

ludium>prolu(io. 

A fliturtjh or boaft. Inants Ja- 
Aatio. 

Toflottt. Hludo, (ubfinno. 
A flout. Scomma^ ru Ann^, 

difterium- 

Dlcax, dicaco* A flock-bed. Culcitra, f. ana- 
clintcrium, ftibadium,n. 

Hook °f an Anchor. Uncus, Tomcntum, | Flouting, adj. 

lu$) petulant. Swift of flight. Pcrnlx, frgax.lrti floo^ 'of a houft or barn. 

Jo put to flight. Fugojprofligo,] Area. A flouting. Cavillatio. 

Aflouur. 9annio,m. fturra. 
To floto, F^mS mano> meo. 

To flow lik$ the Sea or run up" 

ward. jfiftflO, ^qct^o. m tugam con;icio. \\A paved floor. Pavimentum J To flow or abound. Aftuo. 

Jrltmue. Flaccldui 3 molllsJan-| marmoreum (blum. ~> To flow abroad as divers fl 

guidus. I ^ t ^L.j . I — - _> « ^ ^t-:^- 

To flinch or flart. Abfilio. tJFlM^ C ratis - v ^Hurdle. 

iFleam* Phlegma/n. pituita. 

A fleam 5 an infirument to let 
bloud. Phlebotomurn. ■ 
jFleekt; Maculatus, intcrftm- 
aus. 

fleD. Elapfus. Vid. t lee. 
jFUMmt* Mulfta exlegi- 
bus indifta. 

JFfttlg** Alatus, pennatus, 
voluccr. 

Tof[i%. volo, fugioi Vide 

Fly. ■ . 

*FUgm. Flegma, n. pituita. 

The flegm of the eyes. Grami*, 

gram*, f. 

FuUofflegm. Pituitofus, ad). 

* Flegmatick* Flegmaticus, ad). 
A dot of flegm. Globulus pltuU 
tae. 

A flzzct of wool. Vellus^ris, 
neut. ••' 

To fleece one. Spollo, deglul 
torrdeo. 

To.fUtt* Irrideo, arrideo. 
jFlWt orfxpift. Velox 
nix. To flinch or give out. DefiftOa '■ 
Tc flinrh or leave one bafely, Dc- 
ftituo, defcro. 

To flinch and quit his underte* 

ki*g. Tergiver/qr. 

MjofimtW* AfTulatim* , 
To fltitjf, Mitto, jacio, contor-l 

queo. 

To fling as horfes do. Calcitro. 
To fling away. Abjicio. 
To fling away and be gone. Prorl- 

pere fe. 

To fling with aim. Libro. 
To fling cm. Bjlclo. 

Flung. Conjeftus, p. 

Flung away. Ab)eaus. p. 

Aflhg. taaus,«5. I 

A horfe that flitigtth or khhttb\\ToTtt. 
Calcitro, m. 

A HiKt-fione. A floor bricked. 

lateritium, a. Pavimentum out of ontftrlnQ 

fluo. reams 

DimanO) dif« The infirument to wj^e floors /c- To flow about. .Ciwumfluo. *?/. Valgium, fiftuca* 
To w.t% a floor. Pavimento. 

To floor with bords. 

tabulo. To flow again. Rdfluo. 
To flow or run before a plate. Pt** 
A (To, con«|flup. 

To flow between. Jtjitttfluoj ill- 
terlno. 

Vrn floored. Pavimentatu«, p 

Floored with iwrrf^Tabulatui,| ft flow by or near a place, 
con tignatus. 

A flooring with boards. Conta 
bulatio, f. tabulatum. tcrfluoj aliuo, perlabor.lambo* . 

To flow continually.. FlOlto, + F loramour. Amaranti flora i \ fluo* To flow down Hk$ an ebb. Dt* • d. flores amor is. To floro in. Influo. A Floren % being in value a\To flow oyer. Exundo, inundo, French Livre. Florenus v filperfluo. Florences, a hind ofchtb, Pannl 1 To flow all over. . ^ermano, dlf- Florcntini. fluo. A Florentine^ hgtd of made dip. \ To flow out or forth. ♦ Effluoj f Qfa 

no, CcattOi ftaturio. Silex, m. 
Impetus* SfiQttt filh: Metaxa. 
r Florid or gay QUS. PJoridus>niti A flirt or jeer. Diaerium/com- A Florifi. Anthologus^florile 
ma, n. finna, f. 1 v J D 7 > per Carnofitas, corpu- Fleeting. Momentaneus. 

A fleet of flyipi. ' Claflis, f. 
The Fleet, aprifon fo called. Fie- 

ra. 

To fleet above the water. F\\xOt\xo y 
lupernato, fluito, inno. 
JFlefl^ Caro. 
A little flefh. Caruncula,f. 
* uefb-cohur. Carneolus, adj. 
A fleflvhooki Fufcitia, create 
To gather jlefi. Pinguefco. 

Flejhineff. Q 

lentia, f. 

Flefhly, or belonjng to the flefh. 
Carnalis. 

FleflUy or given to the flefh. Li- 

bidinofus, venercus. 

Flefhy. Carncus, carnarius,craf. 
fus, corpulentus, adj. 
tuUotflefb. Camofus, adj. 

Which preyeth en flefh. Carnivo- 
rus, adj. 

To flefh or incourage one. Ani- 

mare, animos addere. 

Toflejh or jeajon one. Imbuere. To fin one. Convicior. 
A flirt or gitty flirt, a baggageh 

vowan. Scortillum. ; 

ft flit °r remove from one place 

>o another. Commigro, migro, 
tedem mutare. 

Flitting or uncertain. 

vus, vagus, flu&uans. 

A fl(tCJ) of bacon. Succldia. 
A flnch or fide. Latus, n. 

A nitttx »r rag. Paanus; pan 
mculus. ■ Fugiti All to fitters. Minutim, difliiU 
tim,afTulatim. 

A flimr-moufe. Vefpcrtilio, 
•nus alatus. 

TkfHfo* lash^. Lienteria, diA A floud-gate. 

arrhoea, a7vi profluvium,fluxusj farium. To flote* Fhiito. Vid. Float. 

floftm , "Mb* Lac fcrofum, 
ft. crcmore adempto. 

tJFlotjam and jFfotfott. 

Mcrces naufrag* in mari flui- 
tantcs. 

^flouQ of water. Inundatio, 

iltuvies. 

NoahV floud. Diluvium univer- 
sale, catadyfinus. 

A floud or river. Flumen, flu- 

vius ) amnis. 

The floud of tide. Eluxus maris, 
aeftus. Jo flow together. Confluo. 
To flow unto. Affluo. 
To flow or run «wier t SubterfluOa 
To begin to flow,. Scatcfco. 

Flowing. Undans,proflucns/g. 

Flowing about. Ci/cumfluens. 
Flowingover. Profiuus, (upet- 

fluu6, ad;. 

A flowing. Fluxu$> m. deciir- 

fio, f. 

The flowing of the Sea. $ajacfa* 

t. xflus five fluxus marls. 
Flowing water. Acceflus marls, 
^fiofyer* Flos,flofculus,m. 

The fl over oj awildVomgran*:c % \ 
Balauftiunnn* 

A ttowewt-luce. Ith,radU il- 
lyrfca. Vies. Isvor inteftinorum. 
rhe bloudy flix. Dyfenteria, f. 

tormina, pi. 

tie that hath the flix. Lienterf- 
cus,foriolus,adj. 

He that hath the bloudy flix. Dy* 

(cntericus, adj. T he yellow flower~de4uce. . ItU 
land-floud. Torrcns, illu- |lutea, 

1 Flutter gentle. Amaranti floresr 

Cataraaa, cmiG" \Our Ladies f Twer. Bulb! cfeu*- 

lenti,byacinthi r?cemofi, 

The flower of the Sun. Flos $o~ \ 

lis. t< flpunce. 

go. 

fundulus. Immcrgo, demer- PalTer niger, Little SuH-flortcr. ChamaciftusJ rina, pollen, m. 
To flvuY or, powder meat 

the monthly Hix of n*ow».Men-|confpergere. 
(cs, m. menfrrua 3 n. 

Immoderate flix of bloud.. Ha- 1 geo, verno! 
morrhagia, f. To begin to flourifh. 

Fiix-weed. Sophia chlrurgo- 

rum. ^Flower Vdeuryor Velvet flower* < 
Jffoltr, . or the heft of meal. Fa- I Flos amaranth • Lepidium \ herbs. Afloat. FluitQ, fluauo.. 

Ajhat of timber. Schedia,f. Toe Cuihgw-flower. 

FarinJ [tylveftre. 

Snowing flowers and 

To flourtfl). Florco, vireo, vi- [ Verbeh*, arum, [ 

Garland flowers. Flores coro- • 

Florefco, | narii. 1 

Flower pots fet in windows. Hor*- 

ti iraaginarii, m, T 1 

Flower wcYkjnMifbnyy* Zo[ho-- 

rus, m. encarpa,pl. m \ 

Madt< virdco. 

TojiouriJJ) greatly. Efflorefco. 
Tofiourifb in difcourft. Rheto- 
ricari,amplificarc orationem. . 

i * "J *1 

... Refugio. -* 6ot Hoftls. '; v Tt fy btfart or firfi. Antevolo, \jt $Q£erth!c{ mijk Netala, fly dm tern. nwiiii lapiflm *• r m fjl rf ' Jfr*tef¥Olfc| Afofji ov4fier^raJtofktit.Vofc 

rnfer hhffim. Oermlao. | to /y far. Profugto,provolo. Dbtolo. foenlum, gramea (Wotinum. *>Kj. \NcbuloTus. 
\&*%f^>#tfa*fty^ to place, or Imping^m. V , Fioridus. Ttflffo* refuge. Perfoglo, AJolefco, ptibeo. 

"etnenf Jhwersor monthly cowrfes iJMlI* pollen, 

»«r tb§ faefl flower. Slml over. Transtuglo* tranfvolo. 

* T* fly bilker find tbitber.* Dlffu Job 7 iif/«rA Vah ! 

To foil .* or .ot/erlfcroav Stfctno, 
profternd, ftpplantt* 
fiml-Llijh tew//^ Involve inl To/*tt<rffe;ft Exorno. 

oculos,tacaplirut* 1 " * To fly often, vollto. To /?jr over or 6ejo/i</. f ratiC I Fotfei. RepuWu* Togheafciir RcpellOw JpOtfc i. -Wfc Populus, vttiU 
gustplcbs. > i 

jFolfctttOtt* Cqnvcatu* popq* f 

11, oonrfo. 

TofoUoto. Sequor. 

To /otfo* or *po;r. Coml- 

fcuyaacillor, ramulor. 

To follow or fucceed. * Sacced** 

excipio. r' ' 

To follow i cr, imitate* 

ftmulor. * Imitor vofo. ftirtus . To feZfem or ofcey *»ee counfil 
Ditto audlentem effc, monitk 
parere 

«P«W* ..Mili^|f#j^«if/^ Eyoio, crum- 1 3/!i!*or ^o/* 5 tWcula,n^ | ^ /^"w *rr*fe. Artcm ex- 

Pft ! - I VUS. Vg* flwteit nuprofluvla. n r colo« o. CotyWJdq iTo^jr ear in enpences. Immodl- 

velltif . 
ow f or /wander hi t ejUt 

llgere patrfmoniunu o play at fools. Obtufui gladllf |To/o/Jo# bkbufmtjt, Rd opc* 

ram aafc» 

Tfc ftUm bUbnis Incumber* Gimlets To foirt» Laaclito, pungo«ptut Aim ferio. 

^ . ft . , . - . Foimi. Pun&uiitlndnatui. 

ConteuU To^> io the mark* as a HawkA A fom. PunOuf, m. s 

po/6. Ihperfiiglum cogere^refi- 1 ^ fjjjf, « Uni f JRwlUni f« ierfr. KWae, ho fc^, dentem oblervare. 

Subvplo. 

abroad as news dttb. Di ftudiis. 

To follow to thsfure. Anlm</ 

__ oblcqul. 

of ffeezlr or |To follow the L*w, as t a JlnJem. 

Attendere Juri, $ As a Plains 
tiff._ Ute$fcqui, 

To 

mm obtlnerc o follow bis old worn. Antl« *; F/«W o£ mifi. riaiduijiqul- 
/i^off. Fluor. PetO| Injpefc 
He (Mi /firel* Mi Conmrj. Profu 

guiy adj. 

^fl fifth* Volatu§|4M nu or or turfm. Confc 

quor, proftquor, inftqaor. 

To follow cloft. Iaftare, 

To /o«w forthwith., gubfe- ! \A gtd-fiu calltd a brtffo st/h an 
... . ?' 
JPJujfr or r«i cpimred. 

rubtcuadm. ►4 0; thaiflittbabtitt the candle, 
Po/ewu Fovlna> putoriui* 

t JfoifOtt w abundance. Co- 

o fbfa or fluff in. Subdo, tuf- 1 quum obtine 
firclo. |io>tto»^ 

to foifi or forge. Suppono, adul- 
tero. 

To &(S)0r /e/ /</ml f^rf • Vlfio. 

Fei/W w. Suppofidtliu, aduitc- 1 quor. 

rirnifc . I To /o//<w diligently. Spftor. 

-4 fUjfl or «»/e Pinwtfce. Libur- 1 To follow by courfe. Alferao. 

nia, Liburnlca, fpeculatoria, I To, /o//(?» a »e*fer «ww humour. 
A Gally-foiftl llavi* praedatprla> j OMequor, morem gero. 

celox* - 1 To follow one up and down. AT- 

F'ifty. Mucidu^adJ. |™V 

To befoifit or mufiy. Mucco, I" plloweth. Scqiiitar, impw 

To iptfje ftijjhr, Mucefco. ( I Followed or waited upon. Coml* 

Afdfting bound. Canis t Meli- tatus. 

t«ut. M follower. Scftator, aflcfta- 

t JFolClattDt Fundus fine fcri- tor > amulus, comes. 

pto pofleffuk I A following. Conrcftatlo^a- 

To fo(B or fleatk Plico, com* ftcutfo, imitatio, 

plico. J >A following or attending upon. Tofoldorinelofe. Sepio,inc1udo. Comitate ems£^ h s Little fiieUik{Gnatf. Scinlphes, I To fold cattel. Stabulo, as$ fta f^flttW or fife. Tibjajfiftu 
la, IVrinx, £ A blifler-fly. Mhrdella, f. 

A fly-flap. Mufcarium. bulofive ftpto Include 
to fold in. Involyo^ impltco. 

To fold up. Complicoj convolvo. Which filiowetb others. Confe- 

Qaneus>adj« 

That followed) upon another 

thing, tonleftarius^ad}. Catcb'fty, an herb. Muicipula, I To fold round about. Ob vol vo. I To be followed. ImitabUis* iml fl^ll^iZ m 1 Afij+oat, Myoparo f acatium, To/i>M up in abottom, *s thread, tandus, ad}. 

VotMWW™* # * ' lAgglomero. I ffntlti^hiUiH 
colymnarum^ftri*. 

iFtifcttllb ortitytofly.CoBqxtttt 1 
Toft f Fly-bane f or catch-fly 
pala, lychnis yUcofiu Mufti iFotlp.Stultitta. VideFoo/. To/o/rf up apparel. Veftiplico. I T ^ jFomatt* Inimicus. 
Txvo*fold % an adj. Duplex, | Jfotll Spuma> f. 
$ A fubfi. Duplum. 

A hundred+fmdi Ceatuplum. 
Folded, r Flifc^ ^ ^ ^ m ^| ^ ft* Pullas. V . Fo/e. I 

Tojuttcrtoandfio. Pallimva- A0*or«»/ef«^ L ^ cUw > J^pff^row F 
g a p u v I marfiipiolum* VA fold orjjat. Plica >x ruga,t. 

. V * M «r /oo/ew/J ? fib onc r Dcludo > ^ 1 ^ t9 
Dianhoea, licnterla,profluvia 
To ojte /fe lie Pox, tuei to lafto, fruftror* 
ODDtr* Pabulum, ii^ ^ folding 

Ammdt 
hydrargyro jputfearc. 

^T* fly j f a fciri, Win** . . t A . 

Tsfiyvr runaway. Fuglo^u-lP ab ^ oriu «* 
fugio. \ I To /orfier or forrage^ Pabulo, 

To fly or efcape by flight. Effil- pabulor, 

«li p/i^erer. Pabutator, frumen- 

To }l> m J j we/. Terga verterc* I tator, umentarius. 

Jfo fly about % one 0 .Circumvolo. 
Tojhat^at adogdotl). Impefco*' 

|nv<HO* ^ M foODtV or f other of lead of two 

m flj aw*]* AV0l0| aufuglo, pound weight. Vc- A place of fodder. Stabulunyn \lgrmtntr. Veftjplica, f. 
mandra,Upr*repe,n. 1 \Tbat may be folded. Plica tilfe, 
teriainingto fodder. Pabularfs, ad ;. j f : A foddering^ or foraging. Pabu- 
latio, frumcntatio, r. aura. To fome or froth. Spumo. 
To cajl out feme. Defpumo., 
To fome at the mouth 4 Jbo^/e 
or boar. % Frenio,. frendo. 
Foming. Spumans. 
Fomecf ttefea. Achne, F. 
I Ihe fomtof Saltpeter. Aphro- 

EUcatura^ plicatiorl nitrum,n. 

at foldeth bcr miJireJtlTofome of lead. Molybdlds>& 

%# ** " lithargymm. 

Full of fome. Spumofus, ttd;# 
Foiwy. Spumeus,adJ* 

Tofpmcnt* Fovco. 

* Fomentation. FomentUItl, «. 
fomenutio, f. 

JFottD or foilifh. Stultus, In* 
cpws. 

Fond or flmple and vainXyXiWh 
vanus* 

Forid or ovc**hjnd, Indulgcns. A fold to pin cattel rn^eptum. 

A Jheep-fold. #nula^>vi)e^ n. 
Ajfolt. Pullus cqui 

3uuleus> equulus. 
foleofanajf. Afellus 

Ofafole. PuHinus, ad;. 

Tofole. Pwllum parere, 
f Fole«bit. Herba piillis i^rata, 
f Fol*»footi*n herb. TufliUg6|| To be fond of. Indulgco, adi«4 ungula caUUina, afirum ror,impensfe cuplo. A FntfJ. 

DeUeatuIus, pu* 
Vnfafs. Iiykilgentla , ftuld* kkfim Altends ptdibus 
inRftere*- • 
A Footing. Static 

thijhtffh. Veftigium, n. 

r ^ At football. Pila pcdal!s> plla 

pagaalca. 

Ufoot-chtk. Stragulum equc* 
ftre. 

*A foot-foulditr. Pedes, m. gre- 

garhis miles* • 
A football of a pitar. Stylo* 

bates, ta, bans columns. 

Tfciir hath two feet. Bipa* 
ad;. 

Thatlwhtlntefittr Tripes. 
Four-footed. Quadrupes, adK 

Brajen footed. Gripes. . 

Fiery footed. IgntpfS. 
Whole footed. Solldlpes. 
Soft footed. Mollipcs. 

Cloven footed. Bimlcus,bifidus> For the fahs. • Qratil , 

wit! ~ 9 t A Wont. 
% Fontanel or Iffut. F^ntS^ 

aella, fi enema, ^ 

jFfOll. ^dbus, vidus, fil. all- 

nxntum^ edolium, pabulum. 

{'enamnt to food. Cibarius, a- 
lmentartus, eftarius, adj. 

fit for food. Eftulentus. 
4 JrON* SWltut,incptUs,ftoH- 
dut« • 

yi natuyal fool) of a Great narfs 
pot. Mori o, tin 

Teplaytbtfoel. Deflpio j inep- 
prio.deUro. 

A foot in a play. Sadnib, mi- 

raus^m. 

To fool one. or maty a fool of one. 

Dcludo, rruft w, ludos %cere» 
To fool witb onh > Itieptio. 

Foolery. % Fafnttas, ineptia* 

fooleries. Afiala # loeU fe-l fpldy+jbosed. 

Bid*. wpripes, adj. : 

Wtt /oocei. Planlpes 
t>larictis.: Valgu! Kougkfooted. Palmipes. 
Fo0/i/^ or /im^e. Stultus, lm-| Crump.fodted or club-footed* Lo- 
prudem^ fatuus, ftolidus, Inep* ripes,ad> 
tus, Infipiens, ftupidus,inful(iis.| To hi Foolijh or mad. 

mens* . 

Foolijh or fettflejf. Itfttcnfitus 

ratioftls expers. 

A foolijh talker 

morologus, adj. 

Footifb talks «tultlloquium 4 n. 
Foolijbnejt or filly. Stultitia, 

fttoitas , infulfittfs, ftolJditas, 
Inepda, inlcitia, f. 

FooMblu jStulte, ftolide, in- 

wife, abfurde, infeite, inepte, 

iMi|prudenter> adv. 

Fool-hardy. Audax, temcrari* 
^s,adj. 

FoolAxtrdinej 

oieritas, f. 

JFOO^D or JhaUow place. Va- 
dum. 

Foords. Brevia, lum. 
To fiord. Vado, as. 
FuUoffoords. Vadofus,ad}. 
A foot* Pes, pedis, m. 
To go on foot. Pedibus co , pe- 
des incedo. bind one band and foot. Qua- 

de-| drupcdcmcbnft ringer e. 

Calves+footf, an herb. Arum. 
Crowfoot. Ranunculus. 

bovosmfoot. Geranium, 

Stultiloquus,| Foalfoot. Afarum. . ♦ 

Hares foot. Lagopus , odts. 
A ffopj u a fiof. Nu»tor, 

ftultus.(uhgu9. Foppery. i.Joolijbnej?. Stulti- 
tia, ineptia. 
Ffippijh. Nugax. 

JFojs a Tr*p. Pro. $ A Conj. 

Nam. 

For after a Verb or Adj. of profit f 

Sec. is a fign of the Dative put 
Confidential -I acquifitively : But 

1 am forry for you. MUcret me 
tui. I Jlay for you. Opperlor 
ftolor te. 

/ take you for an honefi man Ego te proDum reon 

To be f or one , i. on ones fide. 
Stare ab aliquo. 

To (peakjbr one. Dicere fecun- 

To light on foot. In pedes defi-l dikm aliquem. In Gonculco,| As. So much for every man. 

fingulos homines. 
iF0J> of Trice, is a fign of the 
Ablative^ as For as little as you 

can. Ho. 

To tread under 
proculco. 

Afoot-man or footfouldier. Pe- 
des, pedefter, pedeftrfe. 
A footman or tacky. Curfbr 

drcumpc^m.»r^dtbus,aficclal| For fo much.. "Tanti. 

The foot in an army. Pedi tatus,l For hop much} Qyanti ? 

fts § copi* pedeftres. I For more. Piuris. 

The foot of a hill. Radix mon- For u ff* Mittoris. 
«J. JF0>, ^ PMp. i. infleai. Pro. 

The foot of a table f bed, &C.I For, i. By reajonllf. Prop pro- 

Fulcrum. I pter, ob, &c. or a« o/ i/ie 

The foot of a pillar. Bafis,f. |ca*/e. 

TAe /o/e o/ r*e/oo/. , Planta pe- 1 For <s Meat teafon. feravi de 
dis, folum, r causl« 

ergb ; t»7;* idTeis. 

For example fak(. Exempli gra- 

til>verblausl. 

For Gods fak£. 

ore. Ptr ego te Deos For | # Metaufe I did it. 

QjiW velqui ftcerim. 

For {; To i*e e»J I might 

«oit. Fqdcndicatisi. 
JFO* *ben it fignifles the end or 
PJtrpofe of a tbmg. In, ad. So 
To dope one for hk Jon, \. t* be 

his fin. Adoptare ift filium. 
For dir good* in rem noftram. 

For that end. in tarn finem, c4. 
SOhofthne. Ad, in, per. ^/ 
For the prefint. Adpr^fensj in 
pwfcntil. 

For ewer, in jeternum , in per- 

petuum, in ftcula. 

For the time to come. In poftc- 
rum. 

For fome years* Aliquot per an- 
For /owe rt*j/e. Aliquando, i. 

per aliquod tempus. 

ip0> the Prap. hat fome other fig* 

nijication ; or 

Jo* iwdj fbr uie^ or /or alt me. 

Per me licet. 

She is a maid for me. A me pa- 
dica eft. 

if ere it not fir you. Abffiuc te 
effct. 

Were it not for this. Ab(que 

hicjinl re foret. 
At for me. De me> quod ad te For , i. confidermg thofe times. 

Ut temporibu* tills. 

Word fir word. Verbum de ver- 
bo, totidem verbis. 

To ktowfer certain. Ccrtfc (ciOj 

explor^tum habeo. 

Jf Oi, a Conj. \. Becaufe. Nam, 

namquc,cnim, etcnim, quippe. 
For all, i. although. Et», ta- 

metfi, etiarafi,quanquam, quam- 
vis, licet. 

For all that , \. however. Ta-. 

men,nihilomin6s, riibilofecius \ 
idcirco. 

For all that ever he could do, 

Quantumcunque Forafmucb as. 
doquidem. Siquldtm, quan- teftthat. Mi* 

* Ni, (Rfi ftce- A foot long. , PedaHs. 
Half afoot torn. Bipedal is. 
At foot and half. Sefqmpes. 

Of a foot and half length. 
quipcdalis. 

Foot by foot., Pcdctcntim. 
To foot it. ' Pedibus iter face- 
re. , But fir doing it. 

Quam quea$ minimo. put \ rem. 

For what >\. why fo } Utquid? 
quamobrem ? 

it is not fir nothing. Npn temerfc 

eft, de nihilo. 

nonce. De induftria^dc- 
did operi^onlulto. 
For God a mercy. Gratis. 
Forr^e mojlpart. . Plerumque. 
JFOjafiC, i. trovifion Jot hirfis 
and cartel in (be wars. Pabulum. 
To forage. Pabulor. 
A forager. Pabulator. 

Foraejng. Pabulatio. 

To ftybtav or let alone. Abfti- 
1114 causj, c3[neo,omitto. 

propterca. I To forbear cr leave off. - Dc- 

hat it Jke cries for ? Nua^id fifto. 

lacruraat virgo i |To forbear or ftare one. Parca. 

N- Pr* I cannpt^writiffor tears. 

lacrymis. 

i dare not for my ears. Pr* metu 

Sef-|nonau(iin. 

For that reafon. To forbear or fuffkr one. P$0m$ 
fcro. . 

Forbearance. Patientia , abltt- 

nentla^Ionganlmltas, Indulge. 

^^^^ ' * 

Wtti* great forbemnce. tongaV 
nlmiter. , 

Ta forbid flraHty. inftt^cii. r 

^bidden. ProhlWtus, later* 

diftusivetltus.p. ; . 

A firbidder. ProhlWWr. m. 

$MMNb ; . ProMMtio, inhW 
blti<Ktnterdiaiq.6 

God forbid. A m, pemt tte 

us,prohlbeantfliperf. 

Sfotiwm Indulgeutee itabU 

tus, lehltcr traftatus. Vii. Fom 

bear. * ■ 

or firength. VI* tffiea* 
, , tentia, vigor, m. . . ; v 
F orct w endeavour to dan thing. 

Mollmpn, conamen, n. " . 

Force or violence* Vtoleotiajl** 
ptptus. 

Force or neceffity. Neceffifas. 
Force or importance. Mome 
tumi ^res, pi. f. • ' 

To force. Cogo, impeUa, idur- 

geo, adigow 

To jatcea wmdn. yirn offetre 
mulierl, ftupro, vlti^ 

To force a trade. QUsftum jftt 

cere, Ineftare homines, quoeua^ 
quo modo rem (acerew 
Forced. AdaQus, coaftus, p. 
Wrefled away by force. Extor* 
tus,p. 

A forcing. CompuUb % coa* 

Of great force. Vajens, adj. 
Without force. Inefficax » Irrt 

tus,vanus, adj. 

Of more force. Piuris. 

Of [mall force. Levisjinvalid^ 
ad;. 

To be of force. Valeo, poflUm. 
To &e of lik$ force. Aqulpol* 
leo. 

Of force, an adv. V neceffarUj. 

Omninb, neceflariA. 

lobe under a force. Vl oppriml. 

Forcible. Efficax, vehemens, 

potent, violcntus. t , 

Forcibly. Vajdi, c+nixi,poten- 

ter, adv. 

Forcelefl. InefHcax , igipotcns, 
enervis.- 

A JFo^cer or /of/Vt. Arcula, 

caplub,(;i(la. 

JT0)(M* Copix,aiixtlUu 

To #/jM/^er up />ii forces. Cqnftrl- 

bere militcs, dele^um ^fbere, 
contrahere copies. ' . ■ 

To tP^appomt. Praftkiww 

*>4 Jore~appoinimm. Prxdeft} 
natio, f. 

To fo^e^atm. Pr«munio. 
To fo;e^9Se. Prafagio,omi 
» f0JitC«a. Proftfdo, provi- 
deo^ ^ 

Forecafted. Prxmtdit?feus, me- 

ditatus,p. 

A forecalling. Pr6videi)tla,pro-> 
(picientia^provifso. ' 

One of great forecafi. Prpvidus. 

One of no forccajt. Improri- 
dus. 

. ' Fore. 
Ferecaftingly. , Piwidfc,con(ul- Ui\of fcreftgbt. Iiqprudcn- 
confident^ adv. . ;tia. -. • 

T/tf fojfccattU */ « JMN Prora; 0»ri*« for efees things. Provi- 
JFWftttyoUl!* Pweeleflus. |dus,adj. 

jFoU'COUCClMtK Pr*conce- Hot forefeemg. Impjwidns. 

pttti. ; . TofojelTjeto* Pnentonftro, de- 

Jo foit»Btem. Divino. nuntlo, pr*figuro. 

A fere^deembtg. Divtoatio., fte ffojeaWtt. Pr*putium. 

ttftyCBO* Derogo.. fa TOtfflotM *r /«#r.. Cello, 

Aforedo'wg. Derogatio, abro- tunftor, detrefto. ^ 

gat io, f. I To forth* or binder one $ at*. 

AfM&tmt* Anticum. Jprapcdto. .... 
JFOfKatfcttlf. Antcceflbres , 1 To faeCpeaft or bewitch In- 
raajores,pl, m. - tanto, ftlcino. tt»fb!C-fttt» PMesanterio* 
ros. .*. ■ i Urn* ! ) _____ /ptohl 

bco. .: t 

^ FOjte*front* Vcftibulum, 
pars dumfc anterior. 
oforefpeak. er be&eak^a thing to 
done* Faciendum curare. 

for e^eech. Prologus, m. 
To fo^efiW or fcrefee. Praevideo. 
To fbjeflaU Intcrcipio, anti- 
tipo, priripie Tofoje-gO a thing or let it go. To forejial a market. Prxmcr- 

E roanibus arrtittere. 'cor. 

To fore-go a things or quit it. Pro ForeftnlteJ. Intercepts, p. « 
rferdjao habere. . M Foreftaller. . Interceptor , 

To fort-go it or not meddle with it. ' propola, m. 

Abftineo. . I foreftaller of tbt market. Pr«- 

inercator, dardanarius* pr*em- 
CedcrcHcfijoiure. ° ptor,m. 

h ore/tailing. Intcrceptlo, f. 

Tffo?etaft» Pr«guftow 
A foretafter. Prsguftator^ nu 

Inciforcs , Frit-going. Pr*ccdcni, antec< 
cem. 

Tobeafy)t*fi9nV* Pr*venio. 
To par mony aforc^nd. In an- ' The fofetettft. 

tcceflum folvere. I dentes primorcs. 

^'JFtytfetflk Frons,f. tTdfojeWU Predico, prxnon- 

That bath two foreheads. BU cia. 

firons>adj. J A foreteller.. Vates, arlolus. 

Atorehead<hth. Frontale. \ A foretelling. Prxdiftio. 

Tfiat batb an high forehead. Fran- Foretold. Pradift us. 

*Vm. |T* fojtftfnft* Pnemeditor , 

p fo;e» ittllgC* Prajudlco. cogitatione Prxcipio. 
7 Forejudging. Foris judica- ' A forethought. Prameditatio. 
5 ' : jJ f 0?e token. Prjefagiu.n. 

To fojtfmofo- Pr^cognofco , 1 -4 jtyC'tOP 1 */' fciir. Capron*, 
pranofco, pntfrlo. • jantl*. 

Fofikgiwn. Pr*cognltus, p. MfojetoarB. Antrorfiim, adv, 
Afmkpowwi or telling of a \ TofojefoWlt* * Pr«moneo. 
tWrtg. Pwnono, prjefenfio, f* \ Forewarned. Pr«monitUs # 

tA forthttovpledge. Prxttientia, t JFojefoel&H) , i. dried ty. 
mm. . ■ j'Exiccatus. 

forchfovrUdge. Prafti- Tp fo^feit^ Mutftam commit- 

Tfc^ <i rt of /Vrc%«i>i«g t fcfigr # 
Ari^rognoftiea* 

-4 fo)e4af3&. Promontoriuriu 
T^fdje-loCltjS Aritiac, capro- Vtteittha chafe y and goeth atpay 
wit hh before- the reft. 

fftWm°ftb<q*eft* Pr*. 

TAefO||fctoafto/4^ Prora. 
The f^nooit. TempUs ante- 
meridianum. 

^ftlt'Ofliain. Pncdeftino. 
fO^part Antica,f. 

•Afire-porch. Propylsum. 
Toftj^rttlt. Pr*vcrtOj prae- 

fi.tarro, aftteterto. 

A foftrmtner. Pracurfjr, antc- 

^elRr, prodromus. 

*A foremnnhg Pc«CW<|o; 

gfM'ftlil. Vcletm pterins. 
TaibjcLfnj. Pr«dfco. tere, vel incurrere. 

To takg or feUetbe forfeit. Con- 
fifco, publico. 

Forfeited or tahgn at a forfeit. 

Con(Jicatus> p. 

To forfeit his farm . Feudo ex- 
cidcret 

*A forfeit or default. Delidlum, 
crimen. 

forfeit, fine y or penalty. Mul- 

fta> poena, f. 

Ike forfeit of ones goods. Se&io. 
*A buyer* of forfeited goods. Se- 

«4 forfeiture. Confi (ca tio . 

T * fOJgC as fmitbs do. Cudo, 
accudo*, excudo, febrico, febri- 
cor. 

To forge or melt. Conflo. * 

To forge or devife. Excogi^fm- 

To forge er counterfeit. Adult e- 
ro, cmentior, fiibjicio; ut, Sub- 
Jicere teftamenta , to forge or tymtilfo Pr«video> profpl- 

Wit priftntio. \ F 9r ged. Fabricatui, exorfus 

Fonfien. Prjevlfu*, provifos, ^ 

" Pr*viftr- I Forgei or melted* 

g forefigbt. Provide ntta> pw>- 1 Forged or counterfeited. Adult 

$ici*ntia> caiitio, pwifio. { ratu9>co»ifiau$ ^ ^ 4 fitger. Fabricator, cufor. 

^forger or C9un\erfeitet., Adul- 
terator. % 

A foryv of tales, Sycophan ta. 

sA forger of mttings. Falfiriu?. 
A forger of new words jor ftrange 

terms. Logodsdalus, m. ^ 

A prffttg. Fabricatlo, f. 

For go y or a forging of falfi tales. 

Sycophantia. . . 

^ Mged or feigned ta It. Fig- 

mtntum, n. 

A fmitbs fotge. Fabrilc, n* fa- 
brica, officina ferraria, . 

To fojtfip et» OblivUcor, oblivi- 
oni trado. 

To forget that which one batb 

learned. Dedifco. . 

To.be forgotten. Excido, exolef- 

co, in oblivionem venlo. 
Forgotten. Oblitus , oblivioni 

traditus, cxoletui. 

Clean forgotten. latermortuu 
fcpultus, p. 

U forgetting. Prxtermiflio, f. 
Forgetful. Immemor, oMivio- 

ius9 adj. 

ForgetjulneJT. ObliviOjOblWum. 
t forget me not $ an herb. Chi- 

maepityi. 

ToUftfou Rcmkto. 

To forgive a fault. Igaolco, . 

To forgive a debt. Condono. 

Forgivenefl. Ignofcentia , rc- 
millio, venla. 

^o fo;SOf# DimItto» Vide 

Forego. 

^fotfu Furca,F. 

A pitchfork,. Merga, £ 
A dung fork^ Bidens, m. 

Aforii^ to fit up vines. Capreo- 
Ius, m. 

An oven-fork- Rutabulunv 
A fire-fork^ Furca igniaria. 

A fork^ to bear fardels upon, 

Mulus Marianas, grurtina, f. 
A forkct or little fork^ Furcilla, 
furculai f. 

Forl\s wherewith nets are born up 
for wild hcafif. Var*, f. 

To fork. Furcillo. 

Forked* Furcatus, p» bifulcus^ 

bifurcus, bifidus. 

Afork-fifl). Paftinaca marina. 

f IfOJtUt) forlorn. Delblatus, 

ae(titutus,dereliaiy, perditus. 

JFo^Tojnor forfaken. Deftitu- 
tus* 

Forlorn or defperaie. Deplora- 
tus. 

The forlorn hope. Prima acies, 
excurferei, velites, pi. m. 

* To Form or faft>U».- Formo. 
To form anew. ReFormo, reco- Forma , A Form or fajbion. 
figura. • 

The form or manner of a thing. 
Ratio, modus. 

A fit form. Ritus prafcriptus, 
A form or bench. 8camrium,(M~ 

Aform mafcboQL Claflit. 
The lortermojl form. Ihfimutti 

labfellium. • 

A hares form. Sella, ddts le^ 1 
pori>* 

The bare formeib. Humi dtfl- 
det; 

* Formal. Formally A format man. Affc&ator, 
A formal fetfptecb. AlfcOatm 

* Formality. Formalitas 
ftatiow . 

Formally. P^futiftoriA Prior, priftinui 

antcaOuii p. • Formerly Antehac,prita. 

f °™l<** h le or dreadful. For- 

midabilis^fbrmidandus. 
I* Formojity or beauty. Form> 
fitas. 

JFOJ mofl > an Adj. Primus , 
praipuus* 

Fir II andformofc sn Adv. In* 

primis. 

* A Formulary or book of forms. 

Formularium. 

* Fornication. Fornicatio , f. 

concubinatus. 

Te commit fornicatUn. Scortor, 
fornicor. 

A fornicator*. Adulter, fcorta- 
tor, fornicator, gan^o, nu 
JFtitrage.' Pabulum. . 
Tofbrrage. Pabulor. Vid.T<s 
rage. 

#OmHtn or foreign. Peregri- 

□U9, extraneus, exterus, exotl- 
cuj. 

f The Forein appofer y an Officer in 

the Extfaquery .q. d. Examina- 
tor extraneus. 

Aforreiitir. Alienigena, ad*e- 

na, c. v • , • 

^ JFOWfl Saltan m. fylva,f. 

nemu3, therlotrophium, n. * 
A forrcfler. Saltuarlu*, virida- 
rius, adj. 

A dweller in aforreft; Sylvico- 
las c. g. 

The fee that for reflets take for 
hifthtg cattel in the forreft. ScrU 
Ptura,/. 

Forreji-workf Sylua acupifta, 

opus Phrygionum fylveftre. 

Full of forreft s. Saltuofiis, adj. 
t To fo^ft, i. e. clip. Accido. 
To tOffake one or leave him to 

bimfelf. Deftro, dereiinquo, 
deftituo, - - 

To forfait ones company. Refu- 
gio, devito. . . 

To forfak$ or quit a fling. Ab- 

dico, renuncid. . 

Toforfahhiswife. Repudio. 
To forfah his. Religion. Deli- 

cio, defcilco k fide. 

Forfakpti Reliftus, defertuSj 

deftitutus,abdicatus. 

Forjaken utterly. Dereliftus, p* 
Aforfaker. Defer tor, m. 

Afi>rfa%ng. . Deftitutio,defcr- 
t|o,dereliftio,.f. • • 

.Aforfahjn^or falling away from 

ones Religion, or allegiance. A- u deftai 

king or | 
. ... „ „ _ Sc- 
ceflio, f, 

f -<fb^fet Ciftella, arcelia. 

JFo^foatft. Videliccr,profeao* 
njehercule, fcilicet, ftne, certfe* 
enimvero. 

To f0>ftorar w fvearfalfe. P^ 

iero. 

Ta forfwearor renounce. Abju^ 
ro, ejuro. 

Forfwom Perjunn. 

A forf wearer. Pcicrator>& tri*r 

A tor- F R 
F O U F O W F R A ^ . _ . ■ — ■ — ■ — ■ 

J fcrfotarity.. Pelwrto, ab-\g«/. Provcftw 

}ufatio, f. perjurium. \A forwttdmann 
Lo- propugnacolum. 

jpO) or out of doors. Forts, 

extra. 

To brinit forth. Proftre > pro- 

duco, depromo. 

16 come forth. Prodeo. 

To £o forth. Exeo, egredior. 

To bring forth young. Pario , 

parturio. 

To fit forth a th)nu Deftrlbo. 
To fet forth a bock^ Edo, vulgo, 

in luccm cmitto. 

To folly forth. Egrcdi portl, 
eruptionem ftcere.* 
To Jit forth on a journey. Pro- 
ficiffcor, ad iter fe accingerc. 

Forthcoming. Prafto, in pro- 
cinftu. 

Forthwith. Illic6, ^aflutftm, e- 

veftigio, protinus, confeftim. 

JfOJttH. Quadraginta* 
forty times. Quadragtes. • 

Forty years old. Quadragenarius. 
Tie fortieth. Quadragefimus. 

•* To Fortifie or ftrengthen. Fir- 
mo, roboro, corroboro,* confir- 
mo, fortifico, adftruo. 
To fortifie or fence. Munib,valio. 
To foript or fence abcuu Cit- 

cumfepio, circumvallo. 
Fortified of fenced. Muftitus, 

circumftptus, communttus, cir- 
cumvallatus. 

l A fortifier. Munitor, m. 

A fortification of a thing. Mu- 

nitio, munimentum, pracfidium. 

A fortification or fence before a 

wall. Antcmurale, n. 

A fortification which Itfiegers 
make between their Camp and the 

C ity. Lorica caftrorum. 
^Fortitude or va/wir.Fortitudo,f . 

•A foitOU* Crines in frontc 
crifpatL Proce- Forward at hh book. BenJ eru- 
ditus. 

Forward or bold. Audax. 

Too too forward. Temerarius, 

prxecps. ■ 

To go or come forward. 
do, pergo,progrpdlor. 
formardnefi. Prompt! tudo, ala- 

critas, audacia. 

To forward one. Adjuvo,promo« 
veo, proveho. 

Tt egg forward. Impcllo,concito. 
A go forward. Progreflio. 
To put forward. Promoveo* 
To go forward. Progredior,pro- 
ficio, profeftum facio. 

t JpOfOH> i- great plentyi ftore. 

Copia,abundantia. 

* AFcfsor ditch. Fofla. 
f Afofiway. Via foffa. 
Tlx jppfl^l or focel bones > two in 
the arm. Ulna 8c radius. And 
two in the leg. Tibia & Fibula. 

f ' ^ jFolf ? t or I itt le cheft. C i- 

ftellaff. 

A foffet or fawcet. Sipho. 

To foflpr or nurfe. Pafco, nu- 

trio, enutrto, lafto. 

A fojhr-faiher. Pater nutriti- 
us, altor. 

A f ofter-cbild. Alumnus* 
A fofter-br other. Collaftaneus. 
lo fofler or cherijb. Foveo, in- 
dulgeo. ' 

Jo fofterorbringup. Alo,educo. 

' fOII8)t* Pugnavi. V. Fight. 
JFOtti or Jilthy. Focdus, fpur- 
cus, {qualidus,immundus,aaj. 

Foul and nafty. Sordidus,* lutu- 
lentus, coenofus, illotus. Foul or vicions. 
fcenus. ttred and ugly. 

, decolor, ad;/ 
Flagitiofus, ob- A fOJttefjSi Arx, propugna- ^«/d^6rfp t Tarpis 3 inhoneflus. culum, fortalitium. 

* Fortuitous or cafual.Vortvitus. 

* Fortune. For tuna, fors, f. 

Good fortune. Faufti tas, f. 
By fortune. Forte, forte fortu- 
ni, itl ut fit. 

To fortune or happen. Evenirc, 
fortt fieri. 

A fortune-teller 

genethliacus, fatkucu 

* Fortunate. Beatui A foul deal. Satis fupcrque. 

A foul boufe. Turba, tumultus. 
Foul weather. Tcmpeftas. 
Foul papers. Adver/aria. 
To give foul language. Maid 

loqui. 

Foully or filthily. Sordid6,fqua- 

lidi, (^urci, turpi tcr, foedrf. 
Aftrologus ,1 Foully or ill favouredly. Dcfor- 

miter. 

k$ foul or filthy. Confpur- fortunatus, fauftus, talix, au-|co, tedo, maculo, inquino. r fecundus 

Somewhat fortunate. Beatulus. 

To mabe fortunate; Fortuno,beo« 
Fortunately. Fortunatfe, fauftt, 

felicitcr, beate, aufpicato, fe- 
cundis avibus. 

Fortunatencjf. Proljeritas, feli- 

citai. 

^InartJt an Adv. Prorfum, 

antrorfum. 

Forward and backward. Antror- 
ftm, retrorfum 5 rurlum, pror- 
fimj adverlus,averfus,ad|. 
Forward > an Adj. L en the fore- 
fart. Anterior. 
Forward or ready, tromptus, 

alacet. 

Forwarder- mil inclined* 
Ptnfiis. To maki foul or ill favoured. 

Dcvenufto. To be foul or filthy 
(^ualco. 

To wax foul or filthy. 
Fouled or made Jilthy. 

(brdidatus. Sordeo, 

Sordefco. 
Foedatus, Pro- Forward % tbat hath made fame troA ftruo Foulnej? or filthineji. Turpltu- 

do, foeditas, fpurcities, immuo- 
ditia, ftualor, m# 

Foulneft or ill-favourcdnefi. De- 
formitas. f, 

•A jf 8 ttl °r great bird. Ales, c. g. 
To foul or makg foul. Foedo, 
confpurco, inquino. 
To foul or go a fouling. Aucupor. 

J^HnU/ Inventus. Vid. Find. 
* To Foundorcaufi to be built. 
* s as ; condo* erko. con- Campanarius Founded. Fundatus,p. i 

A founder. Fundator , condi- 
tor, m. 

* To Found or melt. Fundo,is. 
A founder of mettals. Fu(br fi- 
ve conflator metallorum. 
i.^4 bell -founder. 
fufor aerarius. 

A founding or melt inf. Fufera. 
A Foundation. Fundamen- 

tum, folum, n. fundas, bafis. 

To lay the foundation. Jacere 

fundamenta. 

The making of a foundation. 

Subftruflio,f. ' . 

Firm the' foundation* Fun- 
ditus^adv. 

To fount)?? a horfi. Equi pedes 
corriimperc , five ungulas mol- 
Jire. 

Foundred. Equus pedibus clau- 
dus. 

^ JF0UttMillflr» In&h^cxpo- 
ntus,fiveproJcaitiuf. 

A ^ountaftt* Fons, m. fca- 
tungo, {. 

Of a fountain. Fontanus, fon- 

talis.adj. * 

^ X$ntU orfhallow place. Va- 
dum. 

^OMr* Quatuor. 
Four times. Quater. 
The fourth. Ouartus. 
Fourfcore. O&oginta. 
The fourfco reth. Oftogcfi mus. 
Fourteen. Quatuordecim. 

Tke fourteenth. Decimus quar- 
tus. 

A word having but four cafes. 

Tctraptoton, n. 

An inftrument of fiur firings. 

Tetrachordon. . 

Four children at one burthen. 

Quatuor eemini. 
Four beafts yoaked or harneffii 
together.- Quadrijugi. 
A verfi or Stanza of four mem- 
bers. Tetracolon. 
F our days ago. Nudius quartus. 
The (pace of four days. Quatri- 
duum. 

The fface of four years. Qua- 

driennium. 

Four years oldy or of four years 

ftand'tng. Quadriennis. 

A place where four ways,mfft\ as 

Cacrfax at Oxford. QWdrivi- 
um. 

Fourfold^ a fubft. \. four times as 
much. Quadruolum. 
Fourfoldy an Ad}. Quadruplex. 
Fourfooted. Quadrupes. 
Feu rfqua re. Quadra tus. 
A figure four fqnare. Quadrum. 
Divided into four parts. Qua- 
dripartitus. 

Tlx fourth part of a thing. 

drans, m. 
Four manner of ways. Quadri- 
fariam, adv. 

A fourttl or bench to fit on. 

Claflis, fella, f. fedile, fubfeili- 
Um. Vid. Form. 

A JFo 

c. g. 

To fowl) or go a fowling. Aucu- 
por. 

A f nisler. Au ccps, m . & f. 
A fowling. Aucupatio* f. au- 
cupatus, aucupium, n. 

N 2 J Qua- Volucris, 
A great fowl, at hen> goofe % crane. 

Sec. Ales, m. vel f. 

Fowls of warren. Volucres fyU 

veftres. . , 

w<utt fmts. Aves palmipedes. 

volucresflumlne*. 

A place where waterjtwlt are 

qftMinSt.]*mt$ParL Che- 

notrophium,n. 

A keeper of fowl. Pullariui. 

A fowling.piecc. Sclopetum 
aucupatorinm. 

Fertainingto fowling. Aucupa- 

torius, adj. 

^JFOJP. Vu!pe«,f; 

To play sbefoxt Vulplnor. - 

A little fon or foxes cub. Vul-i 
pccula. 

An old Fon or crafty hgave. Ve* 

tcrator. 

Fox y adogsname. Lampurus. 

Belonging to a fox. Vulplnus. 
Like an old beaten fox. Vctcra- 
torie, adv. . 

t Foxglove y an herb. Digita- 
lis hcrba. 9 

f Fox-tail, an kerb. Alope- 
curut. 

To fox one. Inebrio. 

To be foxed, tnebrior. 

To give ones fog,i.e. at the French 

expreflity Payer la voy. Ccftrtam 

profeftitiam dare. 

To fojfQ or counterfeit. Suppd- 

no,fJbjiclo. • rr 

* 

F antt R. 

* A Fratlhn or breaking* Pra- 
8io. 

AfraSionin Arithmetic)^ Mi- 
nutia. 

* A Fratlure , i. 4 breaking. 

Fraftura. • ■ ■ • 
*w4 Fragment^ piece of a tbinfc. 

Fniftum, fragmentum. > . • : 

Fragments of mean Aitaltfta.n, 
rcliquia5,f. / * " 

He that fweepeih the fiagjmen'ts 

together. Anale&cs, m. 

* Fragil or fiail. Frazils. 

* Fragility or fi ai Ity. Fragil}- 

tas,f. : ' 1 

* Frdgrant or fweet. Fragra'ftf, 
fuaye olens. 

* Fragrancy or fweet fmell. Fra* 

grantia. ■ \ 

To fwr'makg afraid. Tcrr^o, 
tcrrcfacio. 

Tobem ade aft a id. Pavefuv I 
A frag or fight. Dtgl^diatl^ 
A fray or quarrel. Rtya, jufgl- 

um. 

To begin the fay. ' ImprdI|oft(fhi 
facere. 

A JFralgljt or bunhtn of a Jhip. 
Onus. 

To ftaighta Jhip. Navlm blte- 

rare. 

Theftajght or wages for carriage. 

NatyUup, vefturje prctlum, por- 

fiK|r^/tr/r # Fragi}is)flux- 
us, #rtidus, caducusi iaj. 

Frailty. Fragititas, f. / "" 
^SttHU Fifcella,quafilluf.: # 
JFralt. Vide Fratglt: 
A double 1 fiait paid for exportati- 
on and importation. AmphotC- 
roplon. 

Fraiu • mm MX Mi* ^ r R I 
I . J v U fttm i» the fact. Unth * fS?^ «, Frc* paffiZjil 

m a & r wwwe * MoUor, gOi?, n*vtts.ra. quem, vulgar! s,uGutu». ad); WW * ^ft* 

l ~ I Fwtf <>/ frecMes. Navofus, adj. I * To Frequent. Frequent©. \To mah one hi, friend r« n rfn 
T°.£i mt "MV'Wber. Con- Jfr<e. Liber, immums. fefpimZ Celeber , ad), frc « befrZTJkhot 

coagmcnto, contexo, Fr«crjfcm<. Liberate, muni- qwntatus, ceiebratus, P. [ling cm. i„' %Z?Z L Z (« 

Incus. I n^uJ^ i««u£.4. Iquoi^Jre. » 

Fi iplngo. ^t^rJ'' gn ting0 > I t Vacuusj carens. I FrequeMy * ofiett/'Fttaw*. I Frie»rf/> , „- jw; ^ 

5fc£? W"* p * r 7 solute t IwSW, **• 

°? ift *» c - «• . . I To >*?•. . t Sbero, folvo, exolyo, ^ Frefco «• W> «r. .Aura !e- vdentia. Munmita * w fyw ■ «• ^ y j 

\Jraminj>. Forraatio, conftru- cum Abl. 
io> rabricatto. It* foe. or v 

1 *a>ne of buildine. Strtftu- 1 po, manumi^ Vcgc ^ w~— „ f | »is, frigufcuhim. 

Jl £?"J$ a '$'f e * &™nci-\ fttfy or new. Novus 

* Frefoo Jun&io. Munkipio adferibere, civltatel F«> ormfafied. Infulfiu; mu- i ^ jF Wer . prater m^. M 
donare, ad pileum toco. 4fteus,adr. I Jl Frier* p«i?.i? nachus * 

l$. fi*eof a company. ta \ Frejt [and fafiing. Jejumw,!- ' Fratcrmt »» ««W ra,labrica, 

^ frame or figure. Figure 2 

i y MacMna. 
g frame of s table. Fulcrum. .---«•.,.. 9 -• 
JJe fti«,e o/ 4 p mm, Ta.bella. fodalltium coopta 

™j™>& * fuce of Ordnance. Freed. Libmtus, laxatt 

ttoue, quibusimponiturtornwn- \^ freeman. Civis, liber 

oSuf fiame C«»fi,fi M "l • • 1 5f*«/'. Cafeus virldts. 

™y. tme. Contulus, enor- free-born citizen. Civit orf- To be fieft and lujiy. Vigeo. 

1 fj 1 "" 11 ** mtu$. I -1 f-eff>^nan. Novitius, m. 

rtn ., r , , 2* * i* w^f M frcfi.mutr fottldiv. Tiro. 

e aoMre, B)auundttcre. /«e. Libertus. Mjftkwwei • jsa. Pi/Ms flu«i 
j?**ch\firtf,cr maHrti* b*nd-\ Frttdtm. Ubertas, immunltai. rucisnuvi i^wf^ Amicifdeftitotw. 
,vividus, do, familiantas, aaimorum con- 4 pranfus. 
/v/* «iv Aura fclubris , lc- ">**fite* Viodiaa,f. 
^"cbtff or liberty, immuni- 
tes^f. privUegtanj. 

* Frangible , or that may ht 
.oroks. FranglWli*. ■ 
Lfralnlt and free. Liberalis, 

muuificus. 
wgoiu^,Iiberrf, 

t Fr«»A tf/OToi^ Libera clee- 

f AwaAcfoA' Libera venatio. 

J.Fr«ji /ee t benefiemm feu 
Kudum l|berum. Frtft^ Vacuitai, f. IntegriJviribus fuccedere. 

Free»f/»a groW g t Libcralitas, f Frejfc^TeiTi^Recenieicai fiem. 

^ free gift, gratuitum. I Militaris vei ftratiotes 
arbitritun. I^oliohaftiformi. herb. Jifret-mafin. Latomus, lap'i- 1 ~*frefl> or again 

cWa, wmentarius. r integrb. 

TW"' Laph quadratus. Fwj»/jr. Recenter, adv. 

f freebooter. Mile* pnedator, Novitas. w 4VftVt|| 

tcnura, allodimn. Manccps, - - . -.nngor, 

To fret or rub. Prurio Dominicanl. 

Wb»fe Frier i or Carmelite*. Or- 

ainem Carmelitanum obiervan- 

tics* 

Friers Capuchins. Conventual 

le« fratres, CapuchiBh 

Friers Mendic^ts. Mendican- 

tes, Ordinis Francifcani 

~* friers cowl. Cucullu 
t F>iers*on>l, an herb, Arlfa- 

rum long! folium. . 
*» foetida, hirculus. 

JFrleft. Gaufape , gau/Spina ,, 
gaufapum,pannu$vilfo" Friefedombothfsdef. AmpWta- 

pu*,ampbimfillus. r 
*«lgat <^ ^ nur, Navis 

tallica, myoparo > dromo, m, H- 

burna* 

^ifrifitt* Terror 

Wtttd/. ■ilEit^**" 1 * Sa- he'imVuncmefle. Detero 

aj^JS^^" GclDr » conc » r - Corrodo 

w , . infcrmentoium,*ftuo. , mmmK 

5°W e,att *» ghchtua,M /iwiwg. PerTriaio,attritio, * Frigid ore d. V t l B iA as ^ 
concretus. intertrigo, f. lidas. '"gidus, ge- 

Gelatio,congelatio,l ^ £*tf ir j^r; Jejunu,', exi- i Mnctnfe^rtt. 
tburifera, • • 

Tkm fejitth fonkinctmfi. Tbu- 

Tim burntih fonUnctnb. Thu. 
timkm* ad;> * 

oibaitb fonh^nctnfu Thu- TcrribMU* ^> fnghxtn om. ^crreo , pcr^ 

tcrreftcio* tcrrorcm incutio. Apm^otbertt 

ril6gus,adj» 

Ofjrankincei Tfmrcttt. fcem. 

Gelu 5 n. 
frpffy. Oelidus,pru!nofu3,ad;. Interpunftlo. 

T*<r /re/x tfy moutdigrubt, 

mina, n. pi. 

Fm-wii. Striaoira, c*iaiura. i t &Uleth. Riuer. 

Fretted. Deaticulatus, Indfus, borret, tremit acciJltTr j oX Tor- 1 * Frigidity. Frigiditas, impo. 

tcntia. ^ ftriatus. tinaflat.. R. fodalitiunun. St 1 ° nUMiavis - vid - 1 1 4 . f f *«f« » Minu- WSSBSS * ^ 

lxum * «*(Jlge. Fimbria, lacinia, litti. 

* 4 Fratricide or killer of bis 

Fratricida. 

* Fraud or deceit. Fntus,fran- 
diHif. .. ... 

* Fraudulent or UetiiiM* Ftau- 

t«*tolcWu$,idolbfu$. 

F>w«/rt or well fined* Refcr- 
t»»J Mtaftus. 

H«a$; PugM. 

frji ai </«* don by rubbing. W J W ' nl1 * VW « J* frtown or rubbing. Fricatio P4pulamentum filioj iubfulto. 
Gallicus. 

7f Crlfi* . Frigo, 
.SSf *2*" I Friftus, frtxus, p. i'fiKrV Di 5?^f is< a « I'**** ^ Ffmbriatus, lacinia ifrt^jper^ Scrutarium. 
%4 frtpperer or dealer in frippery. 

Interpolator, fcrutarius, frfoo- ^ fonch-hocd. aedimiculUu-% 
n. calyptra Gallica* 

*rewfc wire j^. Miliu fried meat. Carofrixa. -m o-r> i- t i fr, M Crifpatus, calamlftta- 

Pifciculi, pi. m. I tus. 

»wu • \Afrifler. CapUiatura ftruftor. 
in \ v ' J R O Ru rttl'" 
AfrnitMt. Oporothect, opo- M iw^ft//. ManlttUwiwall- MJkiMk. Calamlftrata co- F»» ^ w rfw. OKIatlm. 
m; I Frwii W# ** taj/h Domatim* 

Afottinginn. Comtfaj n.]* 0 P* °( OlemlU frHhtrer. Pomarlus, fruftu- 1 1// fuu age. Adultm. atatt 

ft -Ufjflb UttMfif geftto, « die cUffiw, pracraftino, umlnftitor. IdultiU 

fildto. 1 75 deliver from band to hand. Per | that bear eth fruit. FrufHfcr* \jtf*ti Houfe in Pat! tame ht. S*» L Trlpudiiwii filtetiun- manui tradere, frUglfcr, ad). cqqctti. 

aria. " VIo live f torn band to mouth. In \Pajl bearing fruit. Effcptiw* h^ifcc /ii//t Affatlm, cumula 

Jfritl* Aftuarlumj fee- j^emvel extempore vlvere. | Thai bearctb fruit twice * year, " 

Biferw,adJ. | F*ll»nigh. Prop* i tant&nn noa. 

Fruitful. FerHHt > ferax > Ae* | F»// tepenumero,, mul to- 

cunjiut, fruftuofiM. • tie*. , < 

Fr»h>/ pr beneficial. Utllbi F^/«fc» 8attr,adJ. 

commodui^ profictms. | F«ff «r per/M« Petfcftiii • ro* turn. I* tide or kgef a thine from < 

^ JFffttev w /^//e. FWailla, allquem aiiquid. 

frtaa,n laganum, n. I* ^ F***, Froiv^m. 

* Frivolous. Frivolojj nugatt^ I * be front of an army. Prima 
r Jim. ineptust ioanh- I c ^ ftiU ^ >r*e«* , Pawius villo- The front of a houfe. Paw ante- I Fruitfully* Fcrtilitcr , foecun- 1 tuadm 

fts.rivcFrtfitt^ VIA. Frieze, |rior«dium. |d^ad^ Half-full.' Semlpleotti 

fruitful. Foecundo % \ Fuuj. Plene the frize or cornice of a fill ar.\Tbe front of * country* Margo* 

or*. foetiffco- or eurle. Ctednnus. j ^ frontier. Cfcnfinium 9 llmess I Tifcf fruitful. Abundo. 
dLFrtfe. I mall * A Frontiffieceof a booh^ Fron 
tifticium num» 

. . , To befall^ * Abundoi (Hteo* 

Fruitfulntp. Foecunditas , fti> I To fc# made full. 8aturor,(atlor f 

tili tat, Ubertas, feracita^f. Ilmpleor.' 

^ t , ^ . Fruit left, or barren. Stcrills > Fulntfi. Plenltttdo , fituritatj 

Vtd. J A frontlet for a tomans bead. \ idfoecundus. I fitted abundafltia. 

Fruit lefs or unprofitable. Inuti- 1 To fifJl cloth. Panmi 

Hs» conftteoj denlo. 

* Fruition or enjoyment f Fml* I Afulfa Folks m. . 

tio. I A fullers tradeerfot* • FttUool^ 

fmm or plump. PlnguK 

Fir//m Temr tel creta JFlf 0> or from* K% ab| abs. 

To arid fro. Ultrb citroque 
ft fcoat6» Spumo. 

Fwf fr. I Frontale, n. pittaciiim. 

^frOfk^ww- Palta/i fagum, Jfwft^ Gelu»tt. 
cuculla ; tunica extima. Fnijty. Qelldus, pru 

^ Jft^0» Rana> f. | FWwrfi . Gelatus* 

* * wa calco* ^4 /iv/?. Prulna. Tocrokglik$afrog4 Coaxo. 

i#«/e /r^g. Ranunculus, ra- 1 A fi oft-mail. Clavus glatfalfe. J gulculus. 
nula, agwdula, f.. - Spupa, f. * .1 JFriimentgt er pottage made *fl ClmolW, terra fiiMoaum. - 

Creenfrogr. Calamity, f. ran* \Frothy. Spumcus, (i>umoiii9. \wbeat. - Allca, f. Ipultkula til- 1 ^longing to fullers. ttMasdtOk 

vlndes. I To froth. Spumo. I ttcea r farraceun * " " 

mentacea. Xbe troking of frogs. CoaxatlOjf . To fctim of ifce froth. Defpu- 1 men«»cea. . , i tustag 

t Fr^£>« t tf» Twt. Morms I nio. | 1^1 fill or mab$ f rumetQy. \ f FuTlers.teafel. IMplacuifCar Ad;. 

fullonla. ramt \tz alba. orum. T *rog-grajsor ioaa-grafs. Ho-l^Af. Spuraoii fordes in ore I To ftwnp or mock^ Jocor 

lofteurt, gramcn iunebm. |acdpitri9. - . . - l 9 

lglca. ludo^ irrideo, 
$ttfi»t Fdemina | A frump or jeer, ttftcrium. ticus. 

J JFroJfe, U a pantake with ba- 1 SftlftBllill* Morofu* , proter^ I A frumper. . Sannlo 
em. Placenta lardo infcrthi. vus, perverfus , averdis, contu* I * rT# Frufime or deceive. Fnx 
fxpllttu UJtus^ Jucundus, hi- max, rcfraaariua, adi* ftror, eludo, ludos feclo. 

law, alaccr, adj. | Somewhat froward. Submoro- 1 To fruftrate or makevoid what wa duut (uUooum, flrga 

ft fulfifi accomplijb) or perform^ 

Adlmtrteo; ab Alvo^ptFago^ 
1o fitlHl ones depress SaUtflce* 
te wij exe<tuf manqata* ' 
Fulfilled. Exptetu* lupletus* 

> Compl^tucntvim, To be frolic^ exul* As, refraftariolusi 
Abrogo,rc(igosrctcxO, uliginom or fioty. FUligt to^latcivlo. , " \Frowardnef?. Protervitae, moro« I Fruftrated. Fruftratui, p 

frolichiy. Htiawter. fitas, contumaciam proterviaJ * A Fruftwion or dija 

fOim * *r*p. of place or time.] pprtmclz. Intent. Fraftra * * A, ab> ex. rowa perperam, I Fruftrate of bis purfofe. , Fru- F torn wish a proper name offlace 9 pcrvcrle , con tumaciter, 

I ft ftp* Frigo* 

fifiet. Spettitt | Fuijom or najty. Putrii, foedttly an Abl. alone. So from home y 

Demo. From the country. Rure. 
From doings the Gerund i*do. 
Ab agendo. 

Hcbinders or kgeps mefrom doing 

it. Pwhibet me fecerc, vel ne, 
qub minis lactam.. • ■ » 
tie 

non fecit /taatfcm abeft ne& 

ciat. nate s morole, adv. 

^JFroton* Ruga* 

To frown* Capcro wontem 
corrugo. ft itCP* Frigo* Vid. Frie. t a JFuMmart *r fulmart. 

Putoriut, mus Ponticui* 

ft fUmbl^ Ineptfc traaar* fttt 

gredi. 

ttlfom *nd lufcious. . Naufto- 

bgfavlfjtcter. 
lugratut; 

A Fryer* Frater. Vid. Frierr| * A Fume pr breath rifing up. A frowning countenance. Cz$e-\AfryinR-pan. Sartago. . | Exitaiatio, maor, vapoi) _ ... 

* To Fume or ftrtoht. Fitmo* contraOa^ 
_ w firons. 

tfo far from fteing it. Adeb Frowning. Torvus^ubiluSpadK 

towning. Contralto fron- JMHf .after Verbs of taking a- 

wayitafign of the Dative. 

From off. Uc. 
Out from. Ex. 

From whence ? tlnde ? 

F rom what place foever. Unde- 

cunque. 

J romfotne place. Alicunde. 
F rom hence. Hinc. 
From henceforth. Dehinc. 
From thence. Inde> illinc. 
From thenceforth.. Exinde. 
F rom above. Sup^rn^, defiiper. 
From beneath. Inferntf. 

Frm before* A facie>,4 con- tts* Frowningly. Torvo vultu. F gnti U. I To fume or fret. Stomachpr 

^ , _ indignor. 

fUWlt* uChimney or Hearth* \ In a fume. . IratUf. 
money. Tributum foca * JFwi^tt. • OefetHs, coogelatus. XTofuddl^neut. Poto 5 pcrgrx- Fumlgatio. • + Futnett. m Lqxmim ftettorf. Vid. Frease FruCtum facere> fcrre. 

To fruSifieor mak$ fruitful. Ftu- 

Aifico, fiecurtdo. 

* ^ F ruga!, Frugi, frugalis, ab- 

flinens, moderatus. cor. 
Afud 

JFwel 

urn* Madultiu herb. Fumaria> 

t ^.JFummer viuimm* Ru« gus* Fomes> focale* cremi« | tor!u£ 

* A FunUion or calling* , Fmfrj 
Eugitlvus,(*ofu-Iaio,f. . 

* .4 F»«^ or t^rqw. . JFMldut# > U /«git«/e w.vapboud: .Erro, | * Tha.Fundamint. Anttbn.ft^ 

* Frugality. Frugality, abfti-| ma fc. des,f. , . '. 

nentia, modeftia. j ^4 /iigiiwe w turncoat.. Defc. Tife <&nrit <»/ ^ f*if*i- 

*Fruit. Fruftus, fts. ftor> transfuga, nu j£ we^ f Procidentia fedil. . 

The fruit of the womb. Foetus,! f ^ jpttftllC irt Mdfick. Sym- * Fundamental. Futtdamenta 

fis- I phonia^ five conlbnantia quae-A lis, prscipuus. 

Fruity I C orn. Fruges, urn, f. d?im MaGca. \A jpuHUUttg fbunilmg. Puc 

P. 1 * . ^ JFttlU. Plenus, refertufl, p. . expofititiu^ . 

F^^i.L . « ; - Emolumentum, U « A Totus, 4uanlu» I * ^4 Funeral, Fuiro, xu 4* d 

Frm without. Extqnfecus, . beneficium, commodura, utili- quantus. . funerals , *H 

£Z5 r wrf a ^/^^F tf "M ^ . , ' |F^:#*«rgfc Sathfuptrque* Ll Fwwiif Suprcma 

*w» w tP /fc' «*rr. Uitrb ci- \goois Ufus fruftus, m. ; Ll Plcniliwium. F*if^// orfolemnities atburial* 

1 F Primitix, jfl. I ^ moutk-fuii. Buccea. . J Excqui*, parcntaUa, n. 

N a fpeftu. 

row within. Intrinfecus. 
uneral ceremonies or rites. . In- \''<f.kthif$tribef Jitfe. Itrm. 

The further end Extrema pars, 
Fmtok an Adj. Ulterior, fcri* 

yj funeral Cong. ThrCOUS > DS« 

ma, fcpicedium, a* 

Belonging to funerals. Fune- 
bris, funereus, cxequialis. . . 
* Fungous <* fiungy. Fungo- 

t ; JFttttfc * ftrongfntB. Tcter 
odor five balitus. 

JFtinnel «r ifo**/, tJE^fc 

i*6if/> /itfwcr i/ poured , into vef- 
fils. Intundibulum. 
The funnel of a chimney , Etc. 

Canalis, alveus. 
JFur* Pellis. 

to fur. Pelltbus fufulcio,, 
pell^ (ubditltia munio. Vide 

Furr. 

flirblft) or fc/igftfe/t. Intcr- 

polo,detergo, polio. 
Furbifhed. Interpolates, p. 
A furbijhing. Interpolate. 

Afurbijhcr. Interpolator, m. 

+ Croft fu«}j{{, in Heraldry. 
Crux furcata. Ad)uvo,promo To further me. 
vco 

Afurthenr. Fautor, adjutor. 

Furtherance. Adj u men turnip ro- 
feaus,fts. 

Furthermore Porro, infupcr, 

quinctiam, prartcrea, adli*c. 

Ttefmkefl. Extremus, ulti- 
m\i$. 

At the furtheft. Adfummum. 
X\Xth Furor. Vi<J. F«ww. 
JFttrj. Genifta fpinofa. 

JFttfC 0/ a Buck, 
«m, Wa. ^ T°%H%. Prafaco, os obftruo. 

4t*g* Epiftomium. 
Gafupotbea. Dento, m. 

^ or pledge. Pigmis, n. 
vadium. 

^ «w mgf . . Virga hydro- 
metrica. 

To gage a veffrl. E x plorare ca- 

ptura vafis, metiri dotti capaci- 
tatem. . 

he a ppofe. Oin- grio* gratito. 

^ Ga < U goa or 7^ i/ f Career. 

J ga ( tt . Lucror, lucrifacio. 

To gain or get. Acquiro , com- 

Veftigi-Jparo,adipifcor. 

To gain or increafe. tus, comptus, elegan*. 

<?a//<i»* or txctlhn\ Puicher 

jJJJjJJ 0 * » nobiIi8 > «8»-<g«w! 
*}«J™tVU*m cr gay.' jneie. 

gans, in ven uftus, ad). 

m sly gallant. . Exorno, 
•A gallant, Bellushoipo. 
•A gtllant or /Servant to a tat 
Adul ter, mcechus>amafius. 

\ Gallant^ an herb. Anemone. eg regie, {plcndidi, fcite\ 

Gallamnefi Ir gaynejf. Concin. 

nitas, elegantia, f. ornatus. nU 

+ iFuft i« a « I »r luereaje, Augeo, ad- I tor, (plendor, m. 

^ 7W«. Stylus turgi- To maks a gain I) a thing* Uz 

feftata, fermo in flatus. . \To reefy it clear gain. I 0 lu- vciaaia^ r?ibi^ 3 £ " I cidus. 

Hettijh furies. Furi«, Eumcni- j Jfffwfujiy. Muceo,putco ( Mucor, putor. des,umj £ . 

Full of jur\ Furibundusj adj. 

FuripHf,' Furiofiis, veHtnus > 
Tabiofus, furiatus, infanus. 

Furioujly. Furipfe^ furenter, 
adv. 

, To be furiow. . \ Foro > infanio, 
"tacchbr, furore cxagitor. t 

To mah£ furious. Furio> as$ in 
fororeh) ago. 

To ftlrf the fails. Corn^ 

five contraherc vela, fubftringe- 

A fttrtoitg. Stadium, 
IFttrmetP or Frumenty, 
triticea, tarraccura* 

* A Furnace. Fornax , forna- 

- 

„ A 

darium, ahenum, cortina. ^ coarfe garment. Sagum 

U potter* furnace. Figlina, £ na,penula, tunica ruftica. 
/urnffi one mtk any thing, lo gabble Blatero, as 5 gar- 

Admimftro, fuppedito, pr^beo, ; rio. 
fubminiftro , (uggero aliquid A ©abelrr cuflom. Ve&i* Little gain. Lucellum, n. 
One that always gapeih after gain \ 
Eucrio,m« pbefula, putidaJ^i;;>/. Qu*ftuofu9, lucrofus, Ftiftihefi. ' 

2 Future or to be. Faturus. 
* Futurity. Tempus futurum, 
leculum venturui?!. 

^ JFttM or puchSfi. Fun- Iratus. 

?? ?^ ule . ntus 4 fungus ova- I M («fag or with fl and in fruauofts, adj. 

t ®a(na|te. Wainagium , 
aftusplauftri, vel plauftri apoa- ?us 5 lupi aepitas 
JFUj imerj. Vahl Or, »nT. 
JFBQ* Vifium. 

Tojyjt. Vifio. Vid. Fwyf. 

^ hfiing-hound. Canis meli- 
us f ten meliteus Puis 
G ante A. ^allcui. 

furnifi a boufe, room^ fcc. In^ 
ruo, orno, adorno. 
Furnijbed. .Ornafus, inftruftus. 
Afurnijhing. Suppeditatio. 

Furniture. Apparatuses. 

Furniture of 4 houfe. Supellex, 
<Ailis, £ 

JFttrr. Pellisjf., 
'loJurr 9 or line with furr. Pcllt- 

bus conluo. 

C lad in furr t. Peitltus. 
A furred gown* Toga pellita, 
pellibus dupHcata, pellicea. 
A Furrier. Pellio, m. 

furrOtQ» Sulcus, m. 
vl great furrow for water topajl. 
"Sulcus aquartus, m, 

A furrow or \rench whereby fields , 

are drained. Lacqiia, {• 
Furrows to receive , rain water., 

C611U:i*y«olUqui*, £ 

fo makg furrows. Sulco, z& 

Made In furrows. $qlcatus,p* 

A thakge of furrows. Sulcator. 
Jf II t tb tt**n Mv. u 1 1 ra , Ion j O *- V ^ H >« I0 

Corbis. tcrri op- tributum, gabella, gablum. 
pletus. 

The 4b$b\z*end of a houfe. Ex- 

tremitas tedi, frontifpicium *- 
dium. 

^ gable ^r cal le. Rudens, fu- 
nis. 

To gaS *? ^on?77, Vagor, 

circumcurlb, difturfe. 
^ gtf<Wer abroad. Erro,onis 5 m. 
^ adding pojfif. Ambulatrix, 
t. vagabunda. 

A gadding abroad. Peregrina- 
tio, f. 

Gadding. Vagus, errabundus. 
A ® a a of jiej. MafTa chaly- 

bis. ' 

Hot gads of iron which werecl apt 
to the bodies of offenders. Lami- 
na?. * 

A Gad-bee oy Gad-fly. Afilus, 
tabanus^oeftram. 

Tlx ©affiC a croJT-bow- Cha- 

lybs Hexor balifta?. Wa. 

t ®a(ol*!*nd or- Gafulland 

Terra ccnfualis. words. . Contradico, obloquor, 

reclamo, obftrepo. 

To gainfay or deny. Inftcior, ab- 

nego, abnuo, refragor. 

Againfayer. Contradiftor, m. 
A gainfaying. Contradiaio, f. 
To ffalnQanO or rejijl. Rcfi- 

ito, repugno. 
©all. Fc!,n. 

The flowing of the gal/. Felli- 

flua paflio. 

As bitter as gall. Fdleus. 

The f.ali or bladder of gati. Cy- 
ftis fcllis. 

A gall^«f. Galla,f. 

To gall or gaul and fret. Attero, 

intertcro, fodico, excorio, de- 
frico. 

To gall or vex. Difleriis pro- 
(cindo, uro* 

A gall or fret. Intertrigo, £ 
A galled borfe. Equus defrica- 

cute. 

* Galades, a b{nd of J!>ell-ftjh. 
Galades. 

t ^ ffalafie or fhoo fi called^ a 
patten orpamofle. called alfogaU 

loches. Solea, u 

©alansalc or tfalingale* 

Cyperus odoratus. 

* Galaxy or the milhy way. Oa- 

laxias, m. 

* Galbanum y ajuyce.Gz\hlmtt\. 

* Galbula 9 abird. Calbula,Wi- 
A ®aU or blajl of wind. ~* 

tus, m. flamen, n. 
A gentle gale. Aura lenis. 
^ fl'JFi*'^ Ventus vehemera. 

Gale , an l>erb. Oxymyrfine, 

myrtas Brabantica. 

AgaleaJT. PhafthlS. 

Agaleot. Navis oneraric. 

^. ealUmalfrg or hotch-potch. 
Minuul, mi(cellanea,orum \ ft. f ^ffallerif. Porticus,£ ambu- 
lacrum, n. 

A clofe gallery to walk^ fit, em of 
the fun and rain. Pergula,f. 
A gallery or place for exercife in 
fair weather. .Xyftus,m. 
An open gallery. Hypathra^iy. 

pxthrum, paradromis, £ fubdi* 

ale, n. 

An of en gallery to go from cham- 
ber to cbam bet. Proceftrium, n , 
A gallery. about a Court. Peri- 

ftylium. 

A little gallery. Por ticula* am- 
bulatiuncula. 

^ galleg or little fhip. Phafe- 

lus,navis aftuaria, nayis galeata. 

A galley having but one oar or 
rowt r on one feat. Moncrcs, £ 

^4 galley with two oars on a feat. 

Biremis, £ 

A galley with three oars on a feat. 
Triremis. 

A galley with four oars on a feat. 
Quadriremis* £ 

A galley with five oars on a feat. 

Quinqueremis, £ 
A little galley. Aftuariolum, n. 

A galley-flave. Mefonauta, m. 

daranatus ad rcmos, remex cate- 
nates. 

A galley-foifi. Myc^aroi m. 
A galley-pot. VasfigUnum. 
A ©alliarD * a khd or dance.. 

Saltatio feftiva, tnpudium ala- 

crius. 

<©al«ffaj*lttjf, wide flops. Ca- 

Hg« Gallo-Yafconic*,lax« brac- 
es. 

^ ©alUmatofrB. Sartago,£ 
cinnus, minutal, n. mattya.f. 

•>!<©alliOn, Corbita. 
A galliot. Paro, onis, m. bi- 
remis, £ 

A ©allOCbe, or galofhe. Cre- 
pida lignea, fblea Gallica. 

A <&allOtn Congius • mul- 
ftrale. 

t .©allO^tt^. Fimbria Galli- 
Fla-|ca,lacinia. 

Laced with galloon. Pr*tcxtus,p. 

To gallop* Citato equo vehor, 
eflfufis habenis equum ago. 
^ gallop. c?tatus & effufiis 
greflTus. 

A galloping.hcrfe. Trepidari 
us equus. 

Curfus concita A galloping. 

tus. a Qai r 

t V Ql\\tAp$ or gibbet. Patibtt- 
lumi n. rurca, crux, f. gabalus. 

A gallows or wicked rafcaU 

futdfer, m. fcclus, n. 
Gaflow-grajf. Cannabis , q. J. 
gramen patibulare. 

agnus cordu .Wi« 
A €>i\\V<*0rm. Tulus. 

A ^anttaDO/fr tiding. Pero, m» campagus, campacus. 

A 4&ambol«Saltus,gcfticiilat!o 
feft iva, exodiunu 
To play pr flw gambols* Sat- 

tanteiQtyrosimitari. 

A gamboling. Crurum in fub- 
lime jaCtatto. 

A tudu^ m. lulus, As. 

Toufe games or papimc. tudo, 

ludls dare operant. 
Games faired to Jupiter.Olympia. 

Games J acred to Appllo. Py- 

tbia. . 

Games f acred to N eptune. Ifth- 
mia. 

Games j acred ^Herculfcs.Nem«a. 

A Gamefler. Ludius, ludio, m. 
A gamejier at dice* Aleo, m. a- 

leator. 

A gamiflg-faufe. Tabernaalea- 

toria. 

Agamefler at. all exercifes. Pan- 

eratiaftes, m> 

A game-cock^ Gallup pugnax. 

Gamejfme* , Lafcivus, petulant; 

jocoius. 

A Gammon of bacon. Pcta- 

fo,m. perna,peta(us. 
A &anttttOt of mifm-knife. 

Scolopomacharium, culter lnci- 
forius. 

Tbe &mut in Mufsck^ Scala 

muuea. 

yS Batttb ^r throw, one upon 

book,*. Pnscipitem in furcas fi- 
ve uncos dare. 

To ganch or tear open his guts. Di- 

tacero. 

J ©attUtr* Anftr, anfer mas. 

A little zander. Anferculus. 
f Gaider-gops. Orchis pai- 
ns. ladle, n. diruptio,ruina fepis,£ 

A gap or notch. Fiffura. 

Agap or defect. Laouna,hiatus. 

To ffap( or yawn. , Ofcito, pan- 
diculor. 

To gape or chink ' as the ground 
dHh. Dehifto, fatifco. 

To gape for breath. Anbelo, rc- 
(piro. 

To gape or bawl. Vooiferor. 
To gape or Jlare at one. Hiantl 
ore contuen. 

To gape after a thing. Inhio, ca- 

ptp. . 

A>g A P*H* Hiatus, fls. 
•A gfiping or jawning. 
tio. 

Gaping. Hiulcus,adj. hians,p. 
t To %H% or mak(. Faclo, is. 

+ ©acfa i» Heraldry. Fafcicu- 

lusfrumentl, fivefegetis, mer- 
ges, m. garba. 
A garb or manner of dreff. 
bitus, fts. 

*A gar k or way of carriage. 

ftus, As. 

One of a good garb. BtrA mo- 
ra tus. 

Of an ill garb. Agreftis , ab- 
normis. 

Vi. Ofcita- Ha- 
Ge- mata praten 

t ^ ©ane^ 

cis aculeatus. garbage of any thing. 
Icera, urn ; pi. 

the garbage that hunters give their 
hounds* Vifceratio,£ 
Garbage or refufc. Purgamen- 

turn, 9Hlff}&\*K 

To garbage. Evifcero, exentero. 
T'o garble or cleanfe as Grocers 
do their jpices. Expurgo,purgo. 

purifico, qu. cribello. 

To garble or cull out. Excerpo, 
deleftum facio. 

Parboil or trouble. Tumultus, 

fts j turba,Vis,conteiitio. 

t Tie (bMhooWilgtrdrboord, 

a Sea-term. Affermuniens^ 

To garB or attend upon. Stipo. 
Togardorfroted. Munio, pro- 
tego, prxhdio fum. 

To pardor fecure and keep fafe. 

Cuftodio, ftcurum praeftb. 
Garded or defended. StipatUS A Garden of flowers. Floretum,n. 
A Garden 0) Rofes. Rofarium* 

neut. 

A Garden of ftcafure. Paradi- 
fus, d. |. virldarium, n. 

A nurfe-garden. Seminarlum. 
A little Garden. Hortulus, m. 

Abed ha Garden. Areola. 
To dreff a Garden. Hortuu co- 

lere, paftinare. 

A Gardener. HortulaRUS , oll- 
tor, m. 

Pertaining to a GArden. Hor- 

tenfis*, ad}. 

f ©arSebfattt or wallet for 
a fouldier to put bis mea: in. Co- 
rycium, n. G. 

* A Gardian or Tutor. Tutor, 

curator, gardianus, cuftos. 

Gardian of the fpiritualties. Oi- 

ftosl^iritualiurn vel fplrituali- 
tatis. 

Gardian of the peace. Cuftos 
pacii< 

hardian of the Cinque-portr. Gar- 

dianus quinquc p^rtuum. 

A Gardianlkip. Tutcla curato- 

ria, £ 

Of or belonging to 4 Gardian. 

Tutelar U, tutor! us, ad}. 

t a tfarD'tnanget or fiore- 

houf e *for viUualt. Cclla penua* 

ria, £ 

* A Gargarifm $ L liquor to wajh 
the mouthy Gargarifmus. 

* To Gar gar me or gargle. Gar- garlzou 

* tb* *»rgU or gullet of the 

throat. Gurgulb, epiglottis, 
curculio. 

To.gargle. Gargarizo. . 
©art(^ *r gay. Magnified , (eu 
fplendidi veftitus. 

•A ©arlanB. Sertum, n. co- 
rolla. 

Corolla Acus, i. pif. j enftoditus, p7 r ""* 

a iA^. » • j i x^&wderp or he that gardeth or 

T ^©anet,tfW. Penclo- \defendeth. Stipator, m. 

^SE£*» n . \^Wd. Satcllittum, n. ftlpa- 

^©ang or company. Societas, tio, £ v 

f^alitkim, tribus. \ A gard of fouldier s. Cuftodia, 

Togangorgo. Eo, proficifcor. pra»fidium. t Oang-flower. Polygala, flos 
Ambarvalis. 

f Gang-week. Ambarvalia,robi- 

gaha, n. 

t #anglfott> afwellfag of the 
tendons. Tumor nervorum. 
^©angreU Longurlo,m. 

A Gangrene, that i/, when the 

tort is mortified. Gangrana , £ 
f§ *5 g^grened. Gangrxnl 

corripi. p 

^ mantlet w Gaumut. 

rotheca ferrca. 

The Chi- Suppliciwm 
Curfim ac- j ©antlope. 

ouhtare. 

To run the gantlope. 

cipere plagas. . 
-} ©aol. Career, area robafta. 

hcifta!^ Cuft « caK «^X- 
Gap, os of an hedge or wall. 

V The Kings gard. Regii fatellites. 

A yeoman oj the gard. Satelles, 

fcmatophylax, ftipator, m. 

A Gard ferving tn a Palace or 

Court. Palatina militia. 

To (land upsn his gard. Armis 
fe defenders 

A gardtng or defending. Stipa- 
tio,£ 

A Gardian.. Cuftos. 

A Garderobe or Wardrobe. Ve- 

ftiarium. 

A i&arll, horn* or welt of a gar- 
ment. Fimbria, lacinia, inftl- 

ta, Tegmentum, Hmbus. 

Garded or bemnfd. Pnetextus. 

t GacHant in Heraldry.. Fa- 
cie adversS. 

^GacUen. Hortus,nv 

A Garden yor pot-herbs. Hor- 

ti^olitorius* A garland of flowers. 
pleftilis. . 

A garland of bays. Laurca, £ 
A garland of Oak-leaves given 

him that Javed a Citizen in war. 

Corona civica. 

A garland of ears of com. Co- 
rona fpicca. 

t Sea-garland^ an herb. Opun- 

tia marina. 

<$arliC&. Allium* icorodum. 
Bears garlick* Allium urfi- 
num. 

Snakes garlick. Allium angui- 
nurh, ophiofcorodon. 

if Hi or Crow-iarlicU. Antifco* 

rodon, allium iylveftre. 
Ahead of garlic k. Bulbus five 

caput allii. 

A clove of garlicky Nucleus allii. 

Garltc\f\wce. Alliatum. 

A ©arment. veftis, £ vcfti- 

mentum, indumentum, n. 
^1 garment of cloth of gold. Seg~ 
mcntata.veftis, Attalica veftis. 

A ftlk^garment. Veftis fcrica, 

coa, bombydna. . . ; 

A velvet-garment. . Veftis hojo- 

ferica.. { 

A linnen-garmenu Veftis li- 

nea. , 

A woollen-garment. Veftis la- 

nea^ 

A leather-garmenu Veftis cori- 
acca, rhcoo, m. . A garment of bair-clotb. Ye- 
ftlscirtciiMU 

A fiudded garment which Sena* 
tors wore. Laticlavla. 
A garment lined mtb furr. Pd- 
Mta veftis. 

A garment without fleevet. Exo- 
mis,f. 

iA garment with long fleevet. 
Macrochira,chiridota,£ 

A long garment down to the feet. 
Poderis,£ 

•A mourning game*,, Veftis lu- 
gubns. 

A garment to fup in. Coertrto- 

ria veftis. 

A garment of neeile*wor\ or ew- 

broidery. Acuplfta veftis, Phry- 
gian a veftis. 

A garment turned. Tranflata 
veftis. 

A Gamer or granary. Cella 
penuaria, horreum,granarium, n. 

The Garnet *<* Sea»t*rm % qo. 
Cranet. MacMtia elevatotla^ 
A pjme g<irJW.Malum granahim. 

The Garnet or granat-ftont. Grl- 

natus, carbunculi f|iecles. 

r ° gamt(6t Exomo, adorno, 

excolo, polio. : 

A garnsjh or Prjfoners fee at hk 

firjf coming fafo mai$ bis fellow* 
drinks ♦» 

Garnsflsed. * C&ltus f «CUlltt$, v 
exornatus, inftruftus. 

A gsrnijher. Exornator, nu. 
A garnifhini. CultUS| ornatUJ, 

m. exornatlo, £ 

Garnifhes of gates , porches^ or 
doors. Antipagmenta, ru . 
,GarniJhes of jhips both before and 
1 behind. Acroftolia , onu 
f A ocrnifhment in taw. Ad- 

tnonkto, qub curia addufils te«- 

ftibus fit inftruftior. 

FT- + Garraitttf or warranty. _ _ 

de5ulfio,cauttointerpofita * ft-- 

curitas,tutela. 

A ©arret *n the top of an houfe. 
Coenaculum, n. (blarium fupe- 
rius. 

^ Garrlfon. Pnefidium., 

A jouldter that lietbin garrlfon. 

Stattonarius, m. 

Ti^ parrifon a place— Prxfidio 
munire. 

*Jarrulity or vain b abbl ingJQQt* 

ruittas, Ioquacitas. . 

-A Garter* Perifcell*, SUchl 
cruralis. 

A Knight of the Garter? Eqttet 

auratsperifcelidis.. 
fiarter, principal King at Arms'. 

Facialis garterius. 
t A tfartb or yard... Atca, 

frptum. 

A ®afe or gaJl-hound+. Cants 
agafau?i 

7 0 gaty or cut. C«do > 6ucio r 
Kindo. Iaocroj vulnem. 
A gap. cafora, indfura* yul- nus ? n, 

To gjfp pr gape for breath. . 
helo, refpirx^. , 
A gjjh. Bilitus, flft.. 

AihllPafc li extreme talitts* 
To gfvelhe lajt gafc: Ixtfcmtatt 

exhald fclrittimt. . * 
€f»mt^dreadtuK T^ribiO^ 
borridm. horrificus# 
Gaftlimf. Horror, palld* 

;t*fthb mmmnce. Fades 
cadavcroS,, 

f , GaftrcJ. Cerritus, pcrtcrre- 
fcdus. 

*j Gftt*. Jamia, porta, f. * 

At the gate. Antejanuam, pro 
toribus. «' 

•Agate or manner of going. In- 
ceiTus ' 
gathering 

""" raccmat Vtadc J, a fine*, fee t Mulfta> 

. _ r ..jftilo deu&i & pctdtun 

A gatlxrmg together. Conge- Irei : r^ldum.] 

iUOiC^mtio^(^mulado,f. |r^ Gelder-rofe. Sambucus ro- comp Cofigregati fra. coaftojn ^ gather. Vifccra, um j I ftfcufum,^ 

Gelfera.iw. f 

A Gem or jewel. Gemma, As. 

75 foive */fcn> f 4 

incedpre.- 

A little gate. 9 Portula, ft . 

•Apoftern^gatc or back-door. Po- 

fticum, n. 

Aj*a%gate. Obliqua Jamia. 

A folding gate mtb two leant* 

Valva, f. 

tor. pi. p. intcranea. 

T A gailtl* Ridiculum > (comma. 

tiS*^^ &*tii% fupcrbus, (tit* < Jaimlnum. + Tfrarr* ganeUe* ** Herau 

dry. Biga icu par vc&ium, q. rf. 
Barne gcmelije. 

* Gemini^ \. Tpiitf , 0/ 4rP PaflTu tardo 1 Gaudily. , Lautf. 

Gaudineft. Laudtia. 

«r double commons. Lau- 1 we/ve Signs in the Zodi tcL Oe- 

2*E}-* mini,m. P U 
T ®aW. Merges, m. fru- 1 0 <tow#*i Proh Jupiter* 
menti manipulus. . <J Item cen- J t A {frmtttOto or rfwWe r%. 
!£? , 5 ri &H tum * I Annuls' gerobio orbe conftans. 

t * i!u. mmn *> i?£ m - H*re- M tf>ett0tr, ^ Genus, n. 
Jani-|ditaseK*quodtvifa. \To tender. Genero 

TWPt Haftile. , |* A Genealogy or pedigree Gc tutelam gero. 

2&jf*Mt>pickj$nd chocfe 9 (fi(k, 

ColUgo,eKcipiQ > deHgo. 
To gather or peft K Conje&o; 

facto. majortim conjefturam 

To gather, or heap t/fk Accumulo, 

coaccrvo, aggrcgo. 

To gather wealth. . Conquirere 

opes. 

To gather curd in making cheefe. 

ICoagul* % * - . J 

To gftbef money. Corrogare pe- 

cunias. 

To gather money to pay fouldiers. 
Cpgcre ftipendiunv 

T* gather an army. CoHtraherc 

coplas. 

To gather corn. Frumentoriiru- 
ges pcrdpla 

£ \g?A*t grapes. Vlndenjior. 

To gather or plucky afiower y apple> 

*<?. ; Carpo, decerpo, lego, de- 
mcto. 

To gaiber,(riaxt.) or affemble in* 
to one place. Convento, coco, 
tconfluo. * 

To gather again. Reeolltgo. 

Tnather out % or to cull. Excerpo, 
ftligo^fecerno. 

To gather together. Congrego. 

To gather together on heaps. Con 

gero; accumulo. '■ ^ 

gather mnd together. Con- 1 cius fcriptus. 
globo, conglomero. 1 

To gather sip his cloaL 7 Sec 

Attollcre pallium. 
Gathered, Colleftus. 

Fruits gathered. Percepti fru 
ctws. • . 

Gathered together. 

tm. veftlgalis. | * GeheraTor <univerja7.~ ~ Ocofr- 

«^ i- ^ <r> r .""sjuftiverfa^univerfts* 

r^rwir^ itamd veflils or cas\ A general vice. Commune vi- 
LGaugeator J hygi " " 

%™™ nCo J: . > H & ne * al to»*cil. oecumeni- 

macilentus 
A <©auntUt «r gantlet. Ma- 1 A General of an army. Strate- 

njcajerrea, manicula militaris. I gus, imperator, m. 

^ on. \The generality. Plerique om- 

nes, maxima pars^ generalitas. 

Generally or univer/ally. Uni- 

versi, univarfiliter, generatim, Dohorum fiilcrum. Wa, 
t 0atoD* Nug* fpecioCi. 

®ap or gallant; Nitide vefti- 

m l «pU«didi ornatU3 , pexus, 4 v TO u«umwi 

Generally to *U 
bus. comptu*. 

Gay or brisL Promptus, alacer, 
accr. *o tnakg 

lio^ornoi 

To be gay. Niteo, fplcndeo. 
Gayety or gallantry. Lautitia. QmxA* 
Ferft, termet> m» * 

paganus, ctnmcus, . 
pcrftitioethnica.. ^ tt 

* GVWf/e , or Itlu a Gentleman* 

Magnificus, noblfli. 
tas, gentm^as. 4 

etlttle or Mitis^lenls. 

maufuetus, plaoidu$ > clemcns* 

Ge«i/f or courteous. Human*, 
bedigiiusj comis, affabilif . 

Gentle or *me. cicur, manfue- 

Gentle Qiecb. Oratto blanda & 
benigna. * 

7i mak$ temle or tame. Mjuj. 

luefccio, domo, placo, lenio. 
To wax gentle or mild. Manfte. 
fco, mltelco. 

Made gentle or tame. Manflie- 

faaus, domitus, Icni tus. 

Gemlenejt. dementia, lenitaj, 

benignitas, humanitas, maafue- 
tudo, comitas. 

Gently. Manfutti, lcnitcr,clc- 
mcnter, humaniter. 
A tercel gentle. Falco mas. 

A Gentleman infeli without Jeeu 

Galba, tcrmes. 

Gentleman. Generolat , no- 
bilis, honefto loco natus j 
mo gear i lis] ingenuus. . 

A younf> gentleman. Adolet 

censnobilis. n-ti* 

E- GeneraUy or contmonly 

Expo* Iplerumque. WJ> «. W i.u». 

* To Generate or beget. Genero. M« «p/<tfr* gentleman 

* Generation or hereto im. 

neratio, genitura, ft 

Jl generation or linage. Proge- ji gentleman of a company 

vocatU9, accenfus. 

/ ./ „ Noviw 

homo. 

A gentlewoman. Matrona, fte- 
mina nobilis. 

*A young gentlewoman. Puella 

nobilis* 

Gentlemen or women. Pr] mores 
virl, primores faeminjk 
Yz-\Gentlemdn-lik£. Gcnerofe s 1|. 

bere, ingenurf. 

Ge»(r/ 4 Ordo equeftrls > nobi* 
litas* 

* Genuflexion $ kneeling or botp~ 
ingthekpee. Genuflexio, 

* Genuin % or natural. >Genui» Congrega- Gathered on heaps. Congeftus, 

contelobatus^ accumulatus, p. 

Gathered of all or many forts. 

•Colleftaneus, colleftitiu?. 
Gathered or plucked off. Carptus, 

lcftos, dessrptus, p t 

A gatherer: ColleAor 9 iq. 
<A**tbeteryf Grapes, Oliyes^ Sec. 
Lc?gulus. - 

4i0k#t fr$Hbfities>+ Taws, 

&c. TeloaarliM<.^nopjuriVS. 

A gatherer ?f Jrufts. Stridor. 

A &t*>*reit of grapes f Vindemi- 

***** <<. , v > : - 

A gathering. Collcaio,f # 

A gathering of mony. Coaftio 

argentaria. j Virga languinea , cornusfoemi- nies, profapia, propago, 
na » ftirps,f. * ' 

To ga« orjiare. Kvi&h foedto A A generation or age. JEtto* few 
circumlpefto, intends oculis culum. 

ak>lcerc. 1* The Generative faculty 

A ga*ing-Jtocki Speftaculum. cultas generativa. 
A gaze-bound>*hat hunts by fighu I * Generical. Genericus. 
Cank agaftus. * Generous. Gcnerofus, magni- 

A ©a?el or Arabian deer. Ca- I ficus, ltberalls. 
preaArabica, * Generofity or generoufnefl. 

News^bool^ Nun- Magnificcntia> liberalitas, gefie- 

I * Genefisy \. generation^ the firji 
G ante E I bookof Mofes. Genefis,f. 

^ n „ I A #ettft , i. a goodly horfe in 

fmorftuJT. Materia. Spain. Afturco,m. 

T dlafOlt) i. rare. Raru^ln- \Genet^ a hjnd of Martin. Mus 
Frequens. I Ponticue. 

ifteec or furniture. Supellex, ' * Genial or feftwal. Genialis. 
fetn. The Genitals or privities. 

A wmans nigf>t geer. Mundus . Genitalia, pudenda, verenda. 

muliebri3. 1* Genitive cafe. Cafus geniti- 

A horfesgeers. Armamenta. Nus five patrius, .gignendi.ca- 
lo be sn hts geers. in procinftu fts. 

* ar ^ , t* A Geninfyt. ones temper or dif- 

Qttit. Anferes. ifofition. Genius, indoles, f. ca- 

t A <&tfr» Vultur, Unde ptus,&s. 

Geirrjalconj, , . [An evil Genius. Cacodxmon. 

TigelDf . Caftro, cmaftulo.. \A ^etttttt , a. Spanijk horfe. 
GtldM. ■ Caftratus , eviratus,! Afturco, 

emafculatus, exeftus. k^l ^tttttlt or gennhing. Pomum 

A gelder. Caftratojr , emafcU- 1 pr«:oquum. - 
Wt9tvm. I &tt\U »• handfomely cladu Pex- 

A gelding. Xaftratio, eviratio, us, nitidus, pulchre veftitus. 

tom » |* Gentian or Fell-wort. Gentt* 

Spa- ana. | * A Gertmd of a Vtrb. 

1 Dwarf gentian. Gcndanella. rundium. A Geldings a, gelt horfi 
do, m. cantherius. nus. 

* A Geographer. Gcographus. 

* Geography, or a defcription of 
the earth. Geographia. 
*Geometrfra furvey or meafuring 

of land. Geometria, geometri- 
ce,f. 

A Geometrician. Geometra, m. 

* Geometrical) of or belonging to 

Geometry. Geometricus, adj. 

* Virgils Geergick{ , or books of 
Husbandly. Georgica, pi. n. 
A fbw falcon. Ardcarius, gy*- 
roftlcus. 

t A <Bet fa in Heraldry. Mer- 
ges, m. 

A 'couJin-xzrwM* Conftngui- 
ncus, patrueiis. 

<5ecmantttr * a* kerb. cha- 

mxdi'ys. 

Tree-germander. Teucrium. 
Water-germander. Scordium. 

* To Germinate or bud. Genm- 

Gc- v *■ </ » ■ ■ * ^/j. » *.-'.y. Is? DtvtAo, omtiior, to- 

...pttfigio. Vii.GhJl. 

f Gifftmi*. JaAdmim. 

d« pedlM aedpitrum. . _. btftmtd upon a 

ouem gratlam inlre. | /Trtmcr. Xenlum, n. . . 

nlo, coogregor. ^ in their temple. Do- Ufiwd-gkM. 'Ballw&nv 

Te get together fmes. Ooplai narla. 7 r*w, t ofhlt girdlK Dfeinae- 

I cannot get to fee, Non licet «- j w top, Tiirbo,m. \ A BriJei^fyJlt. CeftoKrt. 

^MiriihMUMb Qalm I tilluni } cltbarlftrfiif H«W^rf/«J!M^T ctn- 

Tp^^4«. DlfliHo. gufarltn, somriut ^ dura i pr*clri-' 

' * ■ ' i 1 * " | ML deeds ^ ^efltirt* Geftus, motus, m 
Gefturt the body* Status, in. 

A gtflure with the hands in car. 

vwg of meat or dancing. Chiro- 
nomia, ft 

7o ufe much geflure. Gefticulor* 

***fl&*fr Geftaofus,ge- 
fticulofa$,adJ. 

To nt&. Nandfijor, paro, cdn* 
qom>, conftquot^ comparo, adl- 
piftor. 

To get or gain. Lucror, lucrifa- 

do. 

To get ' or attain. Confequor, 
potior, aflcquor. 
To get or provide. Par#, compa- 
ro. 

To get by labour* Demereo. 

To' get by flattery. Eblandtor. 
To get painfully. Qjiaedto. 
7o get by lot. Sordor. ; 

to get by imreaty. Impetro. 
To get by heart or without booL 

Mandate membrto* 

To get children. Parlo, glgno, 
genero. 

To get with child. Gravido, im- 
prxgno, gravldam facio. 

To get her living by Jbhming. 
Colo vitam tolcrarc , Iani vl- 
Btm qujeritare. 

Ifle ^ *** Supcrlorem 

Togetready. Paro. 

To get clear. Evado. 

To get him gone. Abeo,6ccflb. 

Get you gone. Abihlnc, aufer 

.te. 4 

To get rid of a thing. Eluftor, 

emergo* 

* **f* a fi* Contrahere 
faotbum. 

To get advantage. Comparare 
commodum. 

To get a thing done. EffeOuro 

dare. 

To get a wife. Hxorcm dueerel 

To get friends. Amicos cond- 

llare. 

To get a fflomach. Obfonari 
wmcm. 

To get the viaory. Reportare 

palmam. 

To get above one. Supero. 
To get abroad. Emano. 

To get him abroad. Foras prodeo. 
Ttgttafide. Secedo. 

To get away. Su>ducereft. 
To gel before one. Pmvenio, an- 
tlcipo. , 

To mouths a nail out ops foot. 

Eximow . * 

To get out of fight. FMgere j| 

To rtt out a fecretafA*n> £gj Stoxlmf. _ 
otorptttn. Acquidtufj par- j w Gigmiek «r GianulU^, 01- \U «lrl 'or wenck. Paella, vtr- 

guiiculaypapa. !cp«u ganteuM Gotm with cbtM, . Gravida fa- J ^jflMle or iMgh. Cachlnnor, J A little girl. Paellul*. f. 

, f 0 **.™^ \J u>aiH»g*irl, AncUta. f. 

^ getter or gamer, tucrator. A «|got, or minced meat mini- I A girl or %er of tm mr old * 
A getter or begetter. Oen\u>u ltd wiib je»et. Tucetum, n. apreolui bimm , hluattt bta^ 
Ajetttng. Adeptlo, acqulfitlo, A gtgot of mutton, coxa ovl- I nia. * ■} , i " " 

f 5 em \ . '. hi'^». \Glrtifiofm*idtn.llkii Vlrtltf- 

^gwimg or c«cfc»^. aptura. ^ «(U of *i ne . Vafculum, lis, pucllarli, ad)* i ' { ^™ 
©e&walM or ir«/rr. Nug«, minimum menfuw genus j Oil- CWi>M Puellariter, ad». v 

dcra terre H* ^ s*t jr^wrf. He* I ddeo. . 

jftris - Itflrt* CinOus,0. .vifrCM t . „ . . . To fifln. Inauro 

-« ©WrklB. Cucumli condl- 1 (?i/3rt< w gi//. Auratus , deau- 1 atfmata A ©j«D, Clogula 2 I 4 r.%M »tu4,Inauratuj. . \AGhtbwher*»itb beds are truf. 

ConJeOura. tor, braftcarluj, m. t «W Nlwlla. 

l^«fc«W<r*«^. kg** Auratura, ^deaura- ^rf^dtori, 

rium, Feft. tT^WZr. o»d* aula. . To give or deliver. Tradd. 

moQ?rSpmt. Splritus. | miff offijhes. Branchir,f. \To give or yield. prJS? gfe/?. Suprcmuml^ Anw^(fl a bi^;'~(au^|r0^Ai^> Larttlor, 

i ..... ^ . . < - phyllum,n. To give as much more* Gemltl^ 
Osve jneyour bund* >Ccdfc ma* 
num. . ,* fiiritumefflo. 

wflsefthe dead. Manes, (pe- j ~Stock^illiflower % Leucoium. 
ftra. umbr*. Ci/#. Inauratus. V. G/A/. 

, Ghoft. Splritus fan- pGi/»^,tf/[// # Aurata. 

aus,Paracletus. L>j gimlet tfr fbmr 10 broach I To give d# the weather doth 

t Holy-gheji-roou Spondylium. J withal. Tcrebcllum, n.- vor, reTolvor. 

4Mmmal or \To give a s, Jiones do in Wet We* 

Gatltll. I Anrwlus gcmdlus. ^ Sudo, fudore dlffluo.! ? 

j J^Jt fI\^ ^ iZ ^ UJW,a m> "I Jf 41/1 Raddnqrn ✓ r>' 

Giganteus,ad). 

^ 0ih'cat. Catus, felis, mas. 
<6ibbed^. Stribligo, barba- reddere. 

To give dn alms. Erogare 
pern. . 1 

1o give an anficer. A <5fattt. Gi^s, m. \A <fott or grin. Laqiieus, pe^ 

A gsant or peat Bug nfed m May- dica, tendlcula, dedpulum. 

games at my Lord Mayors fl>ew % $>ixt%tx. Gingiber, zingiber. 

r*>>cu\ m% . ..\Vingtr-bread. Muftaceum. m .„„ r9 „ 

Gtantlyj oferbehniingtoagt* Gingerly or gently. Lent*, pe- rei'ponfumda^veledere. 

dctentim. m ^ Me toieK Hettaw 

To glnale « « fetf doth Tin- 1 poirigere, cedere. 

* • /•v~"'lLr * , "! 0 ' . \To give one a be* fib* ear% Pur- 

^fc^rT* D>-k 1 ? fa Affcftarc 'imm implteerc, cola*-™- 

Zftttet" Gallows. Patibu- fermonem, captare fonos, fringere^ ^ 1 F 

61be or mochg Diaerium, ndope,f. 

5 nn ?. f «*. , t Gsnny.ken*pwer. Tridlla- 

To gtbe or jeer. Illudo, fubfan- ria. 

tf (Ciwfcr. Meleagrides, f. 

"ivoer. ocurra. lOinnv-^^r. Piper cx Guinea. 

Po oJtsng. Dicax > convicio- \A Ginny-w* 
$ 5 -. tf , nlenfis. r 

*.Gsbbm or bunched on the back^ 

Gibbofus, protiiberans. 
Qlf&ttg* AcrocoliaiPl.n.trUii- 
culianftrnrn* 

anus. Provoco,la- 'orcellus Gui- ^ <ftpiiou f urtca brevlor. Togtve a challenge, 
ceiTo. 

T(? gft/e rue charge. Mando. 

To give content. Placeo. 
To give counfel. Coofuto > flii* 
dco. • 
To give credit. Credo,fidem ad* 
hibeo. 

To give one credit* Fidcm pr** A ^ipfie , or one that cajleth ftare. 

mens fortunes. Babylonius, JE- \To give ear. Aufculto,attendo 

- r ;i8ypttud , zingarus , ^gyrta , m. .aurcs pnebcrc 

Qptol})l or dizzy. ^ VertigincrfuSy plr— ' • fcotomaticus, adj. ,-x m *ct * v r 71 ' P v * * vi 4Mce. Pro teftlmo- 

. . I* ^ ®XVW\t><t fiewcr. He- niodicere. 

dtzztnejf oj the head. Hotropium. | To olve the- ghoft. .fcchalatc culpo, \\so get up out of bed. Surgo^ 
To m horfUach. Equuni 

conftendere , afcender*. in c- 
quum. 

Get you in. Abiintro. 
V get in bk debts. Exigere ik> when all things feem to go round. 

Vertigoi ftotoma,n. , 

Giddy or foolifr cqneehed. Affe- 

ftatus, irjeptus. j , 

Giddier light and wanton. Le- 
vis, mconftans. 

To be riddy. Vcrtiginc corrips. 
A Gblttor irefent. Donum,mu- 

nus, n. 

A fmaU gift. Munulculum 3 

neut. 
<< i 
To plrD. Cingo , pr*cingo,J mam. ' > 
vincio, ligo. ' [To give one tbigo-by. 

To girder twinge. Vcllico. ar.tceo, cvadff. ' ^ ■ 
To gird or taunt. Convicior,uro. \ Ugive grounjj lUK^cedo. 
A gird or taunt. Convidum. I T* give judgmcnK Sehtentiam 
Togirdto. Acdngo. . >a.> jferrd.r * lj 

To gird under. Succingo. j To give juJement on oms fidC.> 
To gird about. Circumcingo. ; j Secundum ^ " A " 
Girded or girt . CinQus, acdn-j To give lam. "Leges fcrrc, pW-|i' 
«us,fucdnaus,cinautus. I fcrlbcre Jura. 

Slaokgirdedt Semicioftus. , . \Alaw-giver. Legiflator. 

O ?. To • > 1 s » To tlm lm* to one. . Leg** In* 

ponete* 

To give * <hm latr. Spatium 
conccderc* ; . 

[TfigfvtiMtf mind to ji thing, 
Anlmum adjungcrc, appcllcrc, 
appJWarc; \ . : v, 

My 7jtit?4 <gipet me. Aijlmus 
pr^git,.ominor, augurot. 

To *ghc a name. Imponal-e no- 
T<f tive one bh *atb. Adigere 

lad juraipentum. 

To give pan. I to per do, 

Th give place. Cedo. 
Tpgiv* ><t portion wit hM daugh- 
ter. Id dotcm 61b offcrre. 

Xltinpfptftrittt at the buyer 

dak. Magnoemere. " 

10 gW* go*dprice % as things fold 

dp: Charovxnlre, prctiura ha- 
bere* 

To gi\i ; qne quarter. In fidem 

To give fat\%f<$ion. Satisfacio. 

X* give fawny, caveo , cau- 
tlonem interp*no,iati<ao. 
To give oms/tf/ to at/ 

TatumJc Mere, addicerefe. 

To give owe f flip, Evado. 
TV give firengtb. Vires cxhl- 

To give ib$nki. Agcrcgratias. 

To pvt. ^* e mpty* Moleftiam 

gwrejt wedfore ncgottum* 

T<> give bh voice. Suffiaglum 

To ghew/trning. Moneo.j ad* 
wet* >gi^ .**e ww/. Decedere de 

Alive w^y fo a thing. Concc- 
*,.pwmit.to. , 

To gtve hM word. In fc recipere. 
fW^n obftviogcre, 

Tf! i «vf B>nrd i» Sig- 
um dare. To give ovtj |. * o leave of* De- 
fifto, deFetilcor. 

Tb give one to underftand. CciV 
tiorem fcccre. 

To give one to do. Man dare ne- 
gotium* 

< 0 gt w op, *r furrender. Dedo, 

To give inp Air accounts. Ratio* 
nemreddcre* . 

To give «f jibe gfco/f. . Efflare anl- 
m*m.. 

To five up bis commtffion. Ex? 

auftorare fe, jibdteare munus* 
Give*. Datus, traditus, attri- 
bute, exhibitus. 

Given bach^ Redditus* 

Given over. Dercliftus. 

Given over for lojl. Dcplora* 
tuv V gitKi with a Noun, mayfime- 
iimtf be made in tat in by tbt Verb 

To give confent. Contentio. 
To ttoe fivtfit. Jnviio,&c. , 

To give, abroad a report. Divut~ 

go* \ . ' . . y 

7* give again. Rcddo>rcftItuo. 
To gfve it againfi one: Abjudico. 

To gtot may a tbihg* Alieno. 

To give back. Rctrocedo, pc- 

derfl refcrire, graduro retrd dare. 

To g?ve for * thing. Mcrcon 

To g vp in rpharge, Mando, in 
mandatls darr. 

T« ght itt bh nme* pmfiteri 

nomen. T 
Togneover. Etefifto, defino. 

Tigwoutyl. to report perhi- 
becv 

Xogivt em^L toiirtt&d^ Prae Give« eo a thing. Addiftus, dc- 
ditus. 

Given to buying. Emax. 
G hen to the world. Attentus ad 

rem. . 

To be oxbemifi given. Difliroi- 

li ftudto eflc 

giv&. \ Largltor, donatos* 
*A giving. Donatio, largitio. 

JL giving over. Dereliftio. 

•A giving up or yielding. Cefllo, 
fflcm. 

Qtbtt or fetters. Compedw> 
pedic*. 

A <&i?iarH# Jecur, n. glgeri* 
um. 

i 

G ante L. 

# 

tibltiO. Laetus, htlarU. 

To giad one. Lzkidl afficcr? , 

explcrcanlmum gaudio, cxhila- 
ro> beo. 

To be glad. Gaudeo, lactor* 

'•To be glad in ones behalf Gra- 

tulor, 

Tom* glad. Hilarefco. 

To make glad. Latifico, hilaro, 

exhiUro. 

GhdnefL Gaudium, n. Istitia, 
roeiTU" 

mahffb glad. Lactificus, 

ad). 

G/tfttVy, Libenter, cupfdi, n«n 
gravart; lubens, non invitus. 
Gladjom. Latabundus , tetifi- 
oxs. 

t OUMOn, gl'ddin , or glad- 
win. Xym* fpatula foetida, 
gladiolus. 

tflaBC °r open />/<ce fit 4 

Interftitium faltuariiwi, 

lb makf a glade in a wood. Col- 
luco, interlace. 

* ji Gladiator or Fencer* G!a* 
diator. 

^ QUifaafirordorbill. Fra- 
mea>f. entis, bipennis* 

* filaita «r #/u;> over* IVan- 
fulto* 

Togltncjtorglideby. Prxter!*- 

bor. 

To g/^ftee 4f one with the eye. ti« 
□lit fatiieri. 

To gimce, m s bullet. Perftria- 

go»vadb«. v 

-4 glance of the *yc» Obttim; As. 

^ tlance or witty allufion. Mr 

lufio. ^ glnnang in bafic. Excuri 
^ #UnDfr# of 4 *oy/e. C 

dularum Jn collo tumor. 

* A Glandule or kernel. Ca 

cula> glajidula- 

^aUre* ocuios perftrim 

gap to drin£ou„, 4 , 1V . ¥W .^ 
Wlix.vitreus, baucalium* 
Ahokhtg-glaju Speculum* 

*f perjpetltvc glafs. Tubu* op- 
ticus. 

jimak^rofgiajTis. Vitreartqs* 
Of glafs cr giajjk. Vitreus^iya- 

lijius, ad;r 

The glafi or vamijh of a co lout. 

Tonus, m. 

^ g!*fs-Jhop* Officio*' vitraria. 

^ llafs*houft where tlxy malu 

glafr. Fornax vitraria. , 

+ Glafwort, Call, wi. Kali, 

Sk; anthyllis. 

«f ^labC, or long fword. Ma- 
cnaera. 

Adulor, Vitro To Btofcer or fawn, 
blandior. 

To ftlaK or do witbglajr. 

obduco, five inftruo* 

To glaze jor brighten. Polio. 

A glazier. Vitrarius» 

A {leant of t be Sun. Jubar,n. 

lumen, n» 

To gleatt or leafe corn. Splcas, 
tego, fpicilcgiumfaeio. 
^ gleaner of corn. Splcilegus, m. 
A gleaning of corn. Spicilegi- 

urn* n. colleaio Tpicarum, 

A gleat/hg of grapes. Racema- 

tto, f. 

t Ibe&ltttof an egg. Albu- 

men, Wa* 

^ <&Iea^e or glaive. Gladlus, 

ralx. " % 

* <S5le6e, or Glebe-land. Glcb?, 

dos Ecclcfij?, fundus Deb facer. 
A ^UUt w /ive co/c. Candcds 
carbo,pruna. 

~4g/e<*W}iuv MHvUS.- 
®Iee or win*. Gaudiunu 

4bHt% a play at cards. LylGxb 

chactarum. 

AGleekofaces. Ternarfus. 
#ltto^ Gluten, n. V. Glue. 
®UO or fmooth. L as vis, teres. 
Gliborjlippery. Lubricus. 

To %lm* Labor, prolabor. 

A gliding. Lapfus,fts. 
To glie, iooi^ awry 9 jidc-ways 9 or 
a f quint. Tranfverto hirquos. 
To Slimmer* ComCro.tulaeo. 

A gtimtMtrmg light 
mula, fivecrepera. 

Glimmering. SftMuftris* Tbat which is conveyed 
body by tie glijlcr Enc ^ % 

Witty or gleet. Ic(ior, m^ h> 
mes, ineliperia, £ 

Glittering. Cotufqw. : 
£ glittering, ftilgor. 

T ; Blosr 9 .5k* Umis ocuii$ a r- 

Pwrere* 

* A Glotfe. Globus,m.fph*ra, f. 

^ /«//e g/^te. Globulus /m. 
fphxn.la,f. . 

* fpf»ricus, globoftg. 

TbeGlobefJk. Orbis fcutatus. 
f GhbcrJiifif. Globularla. - 
Globe-thtjlle. Carduqs orblceps 

©lOOmg or ^ Subobfcu- 
rusicallginolus.; . 

Gloomy or dowdy. Nubilus. . 

Gloominefs. Obfcuritas. 

* Glory. Gloria , f. decus , n . 

honor, laus, prxconium. 

To glory or brag. Giorior, fi- 
perbb,cxulto. , 

A glorying. Gloriatio,f. 

* Ghriom or excellent. Incly- 
tus, gloriofiis. . ' 
V*in-glorion. Infrunitu^ adj. 

Glor'nufly. Gloriosi, adr. 

* ToGlorifie. Glorifico.. 

* Glorification. Glorificatio,f. 

* AGlofiorenpofitien of a text. 

~* V f. (cholium, cormaenh 
turn, n. . 

10 Rl0fe ? collogue* 1 ■ or flatten 

Adulor, blandior. oft or /ic.Mentior,< 

tjer or flatterer. Ad A glofing , colloguingy or flatter 

ing. Adulatio^aflfentatio. 

To glofs upon a wing. . Commen- 
tor.* 

He that makffh a glofs or expofi* 

thn. Commentator, fcboKaa 
(les,m. gloflographus. 

* AGlofary. GloflTarium. 
A gtofl or luft re, <h of cloth. Ni^- 
tor , tonus coloris , ^lendorj 
futgor. 

To fet aghfl. Polio, ta 

To gtote or /i)^ askew < 
Ltmis tueri. 

^05lbt)e. Chirotheca^ r. 
LonggUv:s 9 . Manic*, fv 

Tlefingirofaglove. Digitateinw 
A Glover. Chirothecirius. 
Gloved^ or having gloves* Ma* 
nicatus, adf. 

r«« W^lt ^^'Wj^fierK Digitalis 

lux tre-^ To gloto or g/ow. Contents 

oculis ai^kerel 

fijotl} a coal. Candeo. A a>ii*»iir* sj n r ^ ^ L i^o^uxafr^acoat. candeo. 

CoSS^ fl * P 9f ^-faw tl^4»u Candefco Corufcatio. 
A glimpf* or fight Afpeftu^. : 
To 0mm v to gUQer \ orfiune. 

Mico,fplendeo3cintiHD 3 fUlgeo. 
^^Hfltring of the Sun. Rtiti- 

G liflering. Rutttas,fijlgidus. 
GRfierhngly* Emlcatiiti, adv. . 
* AG lifter. dyfte^Uiv 
Agl$&pipe % orapspetotytvty. 
medicines into tie tjtrt or*' eye's 4 

Auricularia clyfter, ocularms 
clyfter Aglortmgcole. Pmna, 

^ tiHtttW-toeim? Cicind<?la 
lampyris, nofuluca, nitedula. 

r ° S wje, 1 eo fmh or flatter. AC 

lentor. vide Glf. 

v #lHe* Gluten, n. gtuttnum* 
To g/w. Glutino, adglutino. * 

T* glue together. C^hftlutin^ 
Glue made offi/h-siqns. Ichthjrd* 

coHa, f 4 r • ■ 

Stokeigluc., J/ithocolhu jv GkHinator. w4 g/«i/fg together. igiutii*- g/rtnci fg or over-sfyppi 

tranlultus, lapdis* 7te B < ^ £/'7?er ^ tio, f. 

" " ^ ' b* ngftb by I A gluifh matter \ a Pafle or Jitcb atbrtd. Endi«um,n* ;, Hk$. GJutinamentum, n 
GMjb er giny.Oluttn6tus,tcttax. 'Togo or happen. 

To be slum *r f>*"f ****** .# 

Frontcm caperare, cor cfcdo To go neer to do a thing. Tan 
nance 

wgare^obnubltare 

Glumming? &ipera|lolus* 

AAvlU S*la$,6latlcta$,fe 

ftidium. 

To glut. $aturo,tatlo. 

Glutted. SattatuS|p» latur,ad) 
A glutting. Exfaturatio. 

* Gtminont .or glewy. Glutl 
nolus. ' 

* A Glutton. Helluo , r»ulo , I ret cedit* 
I How goes the world with you } 

Quomodo fe habent,qua in fti- 
tu &nt res veftrae? 

The report goer. Iufertfama. 

To £0 afautj as a, bitch doth. Ca- 

tuho. 

To go about. Circumco,obeo. 

To go about or end:avcnr. Moll- 
or, conor, incepto, paro. glutoj iurco/epulo, comejfator^ To go about a buftnefl. Aggre- mdde 

lath* 

fum rtu gurget, m I 

To play the glutton. Helluor, • To go about the bujh. Ambagi 
kreor, comeflTor. b «» uti, circulttonc ^ dior. Glut ony. Ineluvies, gula, vo- 
racitas,ingurgitatio, f. # 

Gluttonous^ Gulo/us , mglu- 

viofu^,adJ. 

Gluttonoufly. Gulote 5 avidi, 

edadter, adv* 
* A Glyfler. Clyfter, m. To go rffcont r/;e i^or/i* Pcragra- 
re orbcm tcrrarum. * 

To go abroad. ' Procedere foris, 
in publicum prodire. 
To go abroad as a report. Ema- 
nare in vulgu*. 

To go after one; Sequor , infe- G anti N. quor, 

To g:o agaitifl one. Adv^rfor* 
. h goes againfl me. 'Nollcm fa- 

To gtiar or gnatl* HirrioJaum^averfor/ 

x To go along. Procedo.' 

To go apart or ajide. Secedo, di- 

gredior. nngor 

A guar m 'wood. Nodus , tu 
bc^n* |0 — 

To gnaft ** rtitb the teeth. SttU\Togoaflray. Erro^berro. 

deo, ftrido» , I Togo a f under. DhfiHo. 

To gnajh or grind the teeth ioge-\To go away. . Abeo, difcedp. 
ther. Frcndeo. Togo<iirr> Pracvaricor. 

A gnajhing of the teeth. Stri- \To go bach^or return. Redeo, 

dor dentium* I reverter, 

A 0tia(* Culex, d. g. j To go or rerire. Rccedo, 

•4 gw^ with long legs. Bucen- retrocedo, pedem referrc. 

te^ cynips, 2intala* I To go backyard* Rctrbgrcdior. 

A gnat-j napper 9 a bird. Ficedu- J To go b.tciyard or grow worfe. 
1* » R* q. d. culicivorus, I Dcficio, regredior. 

i"'******®*' \TogobeJore. Prjccedo, anteeo. 

y Stiau) or bite. Rodo , mor- To go between. Intercedo. 
deo, ar rodo, mord;co. To go beyond or excel. Antecel 

To gnaw off. Abrodo „ _ .1-, / * 

«tdo. * * I To' go beyond or ^defraud: Cir 

To gnaw about. Corrodo, prx* I cumvenio, * 

. ^ ^ : I Jf *f by. Pr«terco, tranfeo. 

Gnawed or gpawn. Rofus, cor- To gweene the go-iy. Evado. rofus, 

A gnawhtg. Rofio* f. * 

A gnawer. Rolbr, arrofor, m. 
To anibhltor gnaw a little. Ax 

rodo, admordeo* 

* A Gnmon or pin of a diai 
Gnomon, m, 

G antt O. 

To go. Eo, vado, gradior, in 
jecto, proficiftor. 

~ fae'ere Togo down. beJcendo. 
To go down Jlreant. Secundo 

flumine navigare. 

To go down the wind. Ruere in 

pe)U54* 

The Sun goes down. Sol occi- 
dit,inclinat. 

To go for a thing. Eopetituni* 

To go for a per (on. Accerfo. 
To go or pafs for a maid. Habe- 
ri pro virginc. < 
To go forth. Prodeb* 

Progredior, pro* fcowe. Conferre vcl reci- 1 cedo, prbmoveo. pere fc domum* 

To go quickly or apace „ m .^ r% 
ro, advolo, accelcftrc gradum. To go forrvard with a thing. Per- 

Prope- 1 ftquor* . - ; 

To go forward in his teaming. go or /eywre//. Le nt0 1 p ro{ic i 0 progreffus facio 
flu incedcre , fcftinare lente, ' reptare* 

To go rt/opt j?jce. Pcdctentlm 
weedere. 

Togojiste'y, Junoniurn ince- 
dere. „ 

To gofcet-frce. Impunfc cvade- 
ttivclabirc. 

Jo go fee. viCoy provifb. To go fim one. Dilcedo* 
To go from place to place. Migro, 
commigro. 

To go from his word. Fide de- 
cedere, paft is non ftarc. 

To go hither and thither. Ultrb 

citroque commeare. 

To go in. Ingredior , introeo, 
intro. Ttg, „ faff. Noa Improbari. \ Togo mtr. Accedo, approplnquo, «f. IncelTui , m. Woi f. 

kio. Jf g'of ma gun Aoth. Dl fplo. i vi 

Tvgoofttnt, apace. Prcquefr Ll ^ g ^ flr Re . 

I cc(T?o munerc funci. Legati | ttt]i, m. 1 

Aditus, m. ac~ Togoonjhiphard. Confeendere ceffiu. nimm a,j>tase. A 

iftratloypcragratlo Ambltui nor rellglonb ergo. 
To gt over. Tpinfeo. • 

" river. Trarto, tra- 1 ^ g««y ^ Ukt bujh. Clrcul- 
gradum doftoralem. M £««*«•' Aftenfii. m • 

fiw** 4 dcclini »« five de- ^ # / ^ „,^. A fc et . 

Gow. Afee, agedum, agite. \'A gdngafm. Catulitlo, f. * ' 

TA ot Z":) Ad< S*^ [f So tt ted at noon 7^^. 

r n f . m a ? /<,<? , ' Tragopogon lateui feu viilMrW 

uf choo J' Pwquenure lu- r^e ^rici of the goad.. Afcilcui*' 

Treowltbone. comitor, dedu-L« W //Jg t< ,.. ^preus* w.' ca- 

C9 * „■ pr«, mpicapra, I * 

... VehtremFcrre.K4/m/cO M <. Capella. caWeo- 

• » mib tbt tiit. Secundo la,f. ™V* U *>.™V*W 

*ftu Fcrri , fecundo amne de- .-1 yoittig ftoedtfi ni. » 

fcendere. U C M f.^ V B ?S 

To g ? »>«* the wind. Obfcqui Caprarius, hi. ?fr ,%m 

ventis. 

To go « way with a thing/. Impu» 

neauferre. . r 
He is gone. Abiitv 

I am a gone wan. Nullusfum. 
Gone ajide. DigreffiM." 

Gone away. £lapius,p. 
Gone forth. Egreffus, p. 
fyne bach^ Regrcflus, reverfts. 
Gone before. Pragrelfus , pra^ 
mifliis. 

Gone forward, ihrogreflus* 
Gone in. Ingreflbs. 
Gone on a journey > ProfeQus. 

Far gone in years. ' Mhtt pto- I flircofus, a'd).' 
r^t^L n ^ \Of the kind of Goats. Caprigc- 

Goutmdrtnki Probipottffc nusjadj. U milhp of Goats, : Capr|mul-i 

Goats beard. Arunciis > m. 
•pirillum,m. * 

A G cats skin. Cyhlphla pcllis*, 

Goats hair, tanacaprin?/ 

A Goat market or herd of Goats.. 

^Epolium,n. . ' 
AJlabieofGotftt. <,Caj>; 
That hath feet like a goat. 
priDes, ad;. 

Belonging.^ a peat. ) Caprln^,- 

hircinuSjcaprilis^oEdtnbs. , / 
^atijh^ ormhi giil^ a. Goat. 
gacantna. fine^old. Obryium mdfin. Focus fuoitentns. I To gheone as good m be brines i 

r Gwsrue^ Qittbrychis, rata V**}M*lh ^ledfrgold. Aurum 1 Good fortune .' Sccundi fortune 1 Par pari referre. 

capratb. ' foliatum five In folia diduftum. I A good fortune with a wife. Lu-| To leave it as good as /* found it 

T ,6*iw marjoram. Tragoriga- J Spanglt-gold. Aurum Braftca- j culeata dos. . I In'integrum reftituere. 

•""a* , 'Jfarn. I <j*orf FrMyr. Paraftcvc magna. I Goods or fub fiance f Bona, n. ft 

Tra- 1 ^W-ewVe. Aurum duftile# I f «*f jFtafr* AmtcitW coa- 1 cultatcs, fdrtun*, cettthum 

Gold foam, Chtyfitls* f. JUnftl. I Goorff by our own i Am, 

*t<bafir,an InfeB., Ca-| J gold-mine, Aurifodina. . Come of good friends. Honefto Peculium, tu 

Au- 1 loco natUS. I Goodt b* dc/tent or inheritance 
ner, >d fiends again after a I Patrimonium* opes ^ . „ rf A - — - /aurifebcr, 
wMmulgus, - I ^ gold-fmitks jhop. Aurificiiia, \JMhm out. In gratiam redlre. I hereditaria. 

^ l°ft ar 80^bet« Bolus, of. fain. IMfetM* Commoda valetu- 1 give* m wi^ W R tt 

.nruitum. I A gold-finer. Aurj purgator, Ida , Idotale* *to**A***iu.* *™ i^uuimuu ^gww-^cr, jiuri purgacor. i 

gobbet cut off front fomething. I A gold-beater or gold-layer. Bra- I To «* £oo<i 
Sf$iWitum> n. J ftearlus, brafteator, m. " 1<fcr|h - Rcftft va- 1 gjjjj^ an Adj. ijfgwgius, fp* i?e* # any ' thing that is bro- 1 ^ gofd-Jinder or emptier of jakc 

Pragmcntum, a. . - .' _ , | Poricarum redemptor. 

ifxgoodmmof ahoufi. Pater 
ftmilias* m, I Jl &oogt ^ Ittth gobbet. Ofcila, £ ftu- M Gold-hnoh. Aurivittis. 

Atilirn f m : I J Gold-hammer , a bird. Gal 

F« of gobbets. Fruftulentijs. 1 bula avis. 

In tobbkL Pieces, or gobbet-wlf 

thiftulatim; roiouta Good liking. Aflcnfas, nu I Goodly, an Adv.' Itak&TcUf ' 

anal /npf, Sors proipera* \Goodlineff. Species, f. Fruftatim, ... _ 
tim, incifim, adv. t Gold-cups. To gobble or foattom domtA axU. 
^%0bUt fttnding cup. Cra- 1 Myigru.ii". 

ter* m. cratera, pbiaia> patera, I W\t Devils gold-ring. Convol 

^^bUHlt* Speftrum , larva, I vulus. 
ttrrkuVamentm» 

G o blins. Lemurcs> pi; 

A GoddeJl. Dea,dtva. , 
GM grhnu Faxit Deus, utl- 

<jod fave you 9t . 

^^ryi/A^ Yale. 
Gcd'afnercy. 

d^mjreferat. 

Us. 

By God? t leave, kelp. Deo vo- 

ijte, Juvante. 
Gw yeould fov* *U Forte 

fprtunj.; ' 

TtharitCGod; Deo gratia. oimansfon. FiUus-fiuni- 1 Caelum. 
Adlanthuml Mas. If ^f^00l> or ditch, or puddle. 

A good tnany. Complures, beni I Xacuna, aquagium. 
ranun- 1 multt. The gQOm or jaw wherein* the 

A , . , wwwry. Exprompta I ^e*A ^ fet. Gingiva. 

rpold of pleafure an herb. \ memoria. The rdnknefi of the gpms. Sto- 

Good wo^^Jgrobamoneta. I macace, c% 5 £ 

Sl^MHPP* fis » °P t0 1 ^ *00ft* Anfer, m. 

tibl fiuftu* ML \AJiubble-Goofe. Sdpularis an- 

r -j - g*>W. Aureus, au- Good night. Precor tibi felicem ftr, anfer autumnalls. 

GoUwlochj , or womens hair G o°d-n*tured. Ingenuus, bcnlg- 1 aaierculus. 7 
which lietb out before over their np* M Solanigoofc. Onocrotalos. 

foreheads. Capron*,f. T<>^%i»^^^. JBqul bo-IWi. 

A goldwg apple. Malum fan- \ W faccre fivc^onfiilere. | A Taylors goofe. Ferraitrpreflb- filvus fis. I guineum, pa num Scandianum. I Goodparts. Eximiae dotes. . . w. 

t Z c {iV a W Ieu Poniaamoris. MgW/c/v/ar. Ben* erudltus, M Wincheftcr ^ft. Bubo Vc 

Deus ttbt rnerce- \ Gcldilockj or golden tufts, Chrv- 1 n °n vulgar! terdoftus. | ncreus. 

Acrocoiia* wo 
trunculi rea. GodUJf. Atheus, implus. 

pcrtainihgto God,or of God. Di- 

Wnu^dJ. 

ftouffiild gods, Penates, Iatcs> De- 1 mus. I les. 

m4 tf W herb. Virga au- <™dJore,„ A/fatim. abunde. I ^ Goofe.pen^whminThh f at , 

to«tj™eefr.. Proper fucccf- #«t ; Cors, cavea anferi^a, a, c . 
wucwy.ahjb. Synagri9,ai#a- f ' nobofclum* 

ta, chryfophrys, , ; \Ingoodtime. Opportune \ To cry like a goofe. Qlngrlo. 

MrtM ypr MvKptofa . OH ^ &° d * urn * BcncfidHnu. M^/e<tfp. Ineptus i ftulturi 
vf^'KCi w7 b 'T; -Kucn, n. ^.gf^ n*//e " JamdUdum. bardtis. 1 • • ; • 

g^«fO«M. Deltas, dlvimtas, Isomer,!, apmbrevmeafure\Wnh a goodwill. Ex anlmo,U- Goofi-berry. Grofliila, bacca 

W» . . .l^ifMMfng'mM /ie« a benter.. ' groflTuhria, anierime velcrifpas 

Congius Hebr^orum. \ To bear one goodwill.. Bene vdle uv*. r 

A Gondola or Venetian wherry. &}* cupere.. I Goofe-foot 9 an herb. Pes anfcri- 

ICvmbula Yencta. Thegoodwife. Mater*familia 

©One* Prbfeaus, p. Vide • Peri t us. ' I Goofe-gra}}. Aparine* five ar- 

[Good for any thing. Utilfe. Igentina. 

W^V'' 1 *^ 'iGontorlofl and %*ild. Vtt&\-\°»*g<>od for nought! Homo ni- M SOfbellf. Helluo.rn cur- 
ttyatixr. Sufcep tor, pater [tus. 1 fiili* I ges. D 

tri/A f hild. Gravida, I ^ *bing good for nought. Res I Gor-beUief. Ventricofbi. 
pragnans. rejicula. f A gqjB of water which corn* 

jfOQjUj better ybeft. BonU5,me- rortbygood. In rem tuam, i re {^bbyrain. Aquilegiuw, n. 

Hor, optjmia tuS.. $ytt or clotted blood. Cruor. 

Good or honejl. Probus , horte- \ F <* cur good., Exufunofho, 

e •}# ^ - i>^7""V:rv iff* 1 . be good for one. Conduco,va-| &m or corrupt blood. TabUm , 

tt'fib PlyWj.reH- \Gcod or convenient. Commodus, ^ n. <anics,f. ' J 

SsS^i^i^J j ^ * . J* ff 0 * P'ofum, bencficio. arfric^ o W . Transfigo, 

^ €P0D#OJlty « wrt JcdwJGoodoraccepLtble. Gratus, ac- Todojmte or no good. Parum penetro. 

^^^l-i B v n> t A . ceptus. promovere, nihil proficere. -4 fce«)l /fctf/ with his horn. 

^r®P0»wtf.' Malcta e* de-Mg^4<tft/forcr witnefs. Ido- Much good mar it do you. Pro- 1 Cornupeta, c. 
ina.c .« Dci|(Jl admittfe obvcnU I peus auftor, teftls. fit, ut Glut! fit precor. A $>$\%i or gullet. Guttur.n. 

_ . . .Good abearing cr behaviour. Bq.\ Ij you thin^ good. Si tibi vide- To gcrge or feed and fill one. Sai» 

^ &0t« Eo, weedo, va.do. V. na couvcrfatio, bonus geftus. tur. turo, txfa turo, fitio. 

? P r * -.v^. - • cife ^ Laut * ( ' a P cs » ^ f you thinks good. Ut lubct, To c«/< r/be as a hawk doth. 

To be a m . C»ftio ? eJHiftlm To be cf good cheer., fiono ani- tuo arbitratS: ^ Regero, r&E» 

pldine ardeo. , I mo iluftncus 

UGU^otber. Snfteptrix, 
Godchild. FIHus InftrS 

mia luftrlci. Pic^w ens Boni fide. Wtfa**)** > ** *bat toobfth In good earnefi 
: r$mu 5Strabo , fthibus , cui \ A' good, Uandfome face. Vcnu- 
! ocnli protuberant, o culls protu *" 
berantibusft exertis. \To feta good face <fn it.. Spcm ^Oltt* Aurum, m mo bono uti. To thinly good. Statuo, appro- 1 i nt gorge or crop of a bird. In 

• 1 8luwes> f. ventriculus. 

To makg good a prom ife. Protaif- 0e<Mfc or ^4 eWf /> 
A pr*ftare, perffcere. lEIegatis, nititfis, ^lcndidus. 

To ma k$ good a lof. Reftrcid, J fumptuofus, lau tus, magnificus.. 
ftinift . comnenfo * braftare I Gor^eoujh. Magnifice, pretiole, damnum. gold jned. Aurum ^xploratum, | A loodftllow. Compotor,com- 1 As good as done., fantim non. I iiait^laut^ 

te recoftum. - - 1 Wboi concern), 1 . molliter Qd^odr., Balluta,f. „ £ - - - - To fce <w good <ij few worrf. Fidem I To make gorgeous, umo . exor 

Top/ay the good fellow. Gnecari.] prtftarc. \ no, polio. 
« • 1 
% 
mi&t if f** M* kfgofgtm. Nlteo, eniteo,) ^ Governor efVrouUof of tht 
enlteico, auro ft purpurl fiitt | Commons. Tribunus popolU I tlarum aflto, benedtftio. iqua 

orus.m. I To fty pace.- Confccrart men- 1 The weight of f$x grains. Cera imafil sere* 1 -K""- — 9 — • 

Gorgeoufli clad. PolitU$>p. vc-\ A Governefi. Gubernatrlx (am. ftittts delicate I mtnatrix, m<«eratrix, rtSrix, I * Xif aeiem &r full c'/gr^ Gi^ I S <f t^/vr ^ olus. GorgeoufntfS. Elegantia , mag-jadnttniftratrlx, f. 1 noius, gratia pienus. 

ntficentia , £. ornatUS, nltor, \AGovern4nteorGovme(!mafdAGraciom or courteous. ComUi VTht weight of fourteen 
^lendor, m. mcdlides. \mtty. Oeconoma, villlca. I benignus, facillu ad). jScrupulu^ fcrlptulum. ~ 

A 0O)8Ct or ftotnacher. Ma- A governing. Guberna tio, mp- 1 Gracioui, or that lath a good grace I The grain of wood, leather. Sec 
millare, ftrophium, a. fafciape- deratio,adminiftratlo,procura*|o»' comelintf. Vcnufhw % I Pibrarum reftitudoi pefteni tra 
aoralis. tio,f. |rus,adj. lOus. , 

A pule gorg/tf. . Strophiolum, A government or rule. Rcgi- j Graciom in words, or that bath alAgainSi the grain. InvitiMt 
nciit. njen,^modcramen>imperium. * I grace in freaking. Faeundus,lnervlb 

A fouldiers gorget. Arroatura The government of y family t Mt>- 1 lepldus. nicetus, \ A tutave Ingrain. Pum-putUfr 

Cdlll. conomia. § Of a State^po- I Gracious , a title of Sovereigns. I ncbulo. • 

To gOjmattWjf. ComefTor, Utia. Serenlflimus, adj. M <rtvfl«rr or Garner. Granari 

helluor,avide voip, ingurgito. \One that hath no governmnt oflGracioufnef, Sanftitai, pletas* 

A gormandizer or gnat e*tar.\himjklf. Incontincns. \Graceful. Dccajms,vcnttlhm I *JtamtrCp > or I thank, you 

Helluo, lurco, manduco. 4 A well governed mart. Homo j Gracefulnefs. Venuftas. . | Habco grauam> ago gratias* 
&0tBj g*fh 0Y f Hrz * Genifta continens, (everus. I Gracelefi or pafi grace. Impu- LTAt *n «/ <£>iammar* Oram-I 

Inoft.crica. A <$ougeott* Gobio^nu denvperdihis. I matlc^ grammatice; cs wlit«ra 

€>0(Hn& or young g$ofe. An-|^^oiirB» Cwcurbita. . | ^/jt»m gr*ce or comelineft K In- 1 tura, if (ttS or joung gtofe. An 

fcrculus. : M zourj-pear. Pyrum cucurM 

Gojtbawkt • Accipitcr, phaGa- tarium. 
nopl»nw,;afterias. , To 0O»rraanW ft/ Ingurgito 

Tir 45dfpel. Evaogelium. w« gQuritK. Cucu Be/o/7g#«g to the Goftel. Evan- M mv gournet. Hinwdo, Wl. tcr, blandi, adv. _ , A Grammar febot or* Puergram-. 

horridui, cyclopicus. I maticalii, lodidMHpUlas. 

GracioujU. Pil,fanftrf. \A Grammar i art. or teacher* of 

Graciouflyor courtcoujly. Comi~| Grammar. Gr^mmatiois«nKU- gelicus, a, urn The 4pOUt 9 orjoynt-gout. Arti ^Offip> !• <7<n(/J^. Cogna- 1 tuiaris mon>us» artnritis, t, ar- 
ta luftrica, cognatus luftrlcus, thritica paflio. 
fiiCeptor vel (mceptrix initia- 

Us. IChiwgra.f. Caufla. terator. ? y 

A young Grammarian, dwnhh t 1 < 

rM. 
* Gradation , a i» RArte- 1 mati<la> m. - ;.'■.'> 
rUKf* c*Utd. Cunaax, m. gra* I ^^r»> Grammarian.. Oraatma 

datio,f. Itkaftcr. • 

. * GvadutL OradualU. * Grammatical, of or tOmlm 

jirratmgpjjy. Llngulaca, lo« I T*e gpyt orach in the hips. It I Gradually or by dtgrtu. Grada>|(0 Grammar, Grammatical? 
cutaleia.' chlas, f. Hchiadtcu* dolon I tim. |grammat(catis t adi< 

t 4 <tri»k,ing-gof$. Compotnx, The gout in tbt hjtees. Oonagra,.f I * A Graduate f or one that hatblf A tfiampie. Pagunuxan 
" Bttt ', 1 . * , . . T Gm in tbc Podagra* I any detrain an VnivtrfityAcct mztmvu, 

Agaditnggoffi!. AmbvhmxA Gputy, or that hath tbegouu Ar- InBgtite arttbus, graduatu?, adU ^wihptt^ Phyfcter, 

5?**/^ ^ /r «iriticu*,m. I gradum admiffus. lplfcls cetaceus. 

To gom, cofasi\<x. \\ Gom.woru Podagraria, her- \To Infeto, pango, ino-l^ ^atiaDO. Bombui, pyrfo- 

A gofW'ngi. or merry myttttg of\ ba Gerardi. ' Iculo. bohis. . 

g#ffip/. Svmponum,£yflitia,con-M*Ot»It. Toga,f. . \ To graf between. Interiero. * A Gnnary. Granariam. . 

™l a ™. wllakit^m. M ««/e genm. Togula, ft G r< i/J. Infituj, inf^ivus. * pom.gmnat. . Malunv gra- 

SffSF f 4 n;0 " M ' ,, ^ ■ Seraitogiurojie- A graf. Infitum , virgultum, natum. • 

Hatiy«a ? pl. mitogium,n. In. planta,f. * Grand or mau Grandfo.., 

°?«PJ"V« 9* Re- -4 hooded gonn. Endroml5,f. -4 «^ * /iocK/rt »« thtYA grjndjho or grandfather, 

SuTiSf Partas > < i u * fitu$ » -* wmant mourning gown, Rt- \ A little grafor.tvig. Xz\zm*.\A grandame or tranintotber* A- 
vwe .^.^ cinium vrt recirtum, n. \A ymnggraff. 8urculus,m. via. 

5 iESS^SShiSS 1 \±&™ *M a jardiuvlt* Cy- M gr-jHr." Sator ? infitor,m. \A ffM dcbilJU Nepo»>m.nq>tii,. 
^®0»r0. O^Urbitt. cla$,f. Mg^W Infitfo, plantatio, fem. 

berao, moddror , adminiftro, densj f, talaris toga* f vJ Graff* or. Greyer.. Gra« 

a 4-i---A-«.- ^ *^j^ e ru Z* Phry- Phariu$,fcribaj aftuarius.. 

Gcvtrnance. Admimftratio. Ulanatog a> villof3toBa. M,* w ft. . Tatea. VW. Graf, ^an6(ltr * greamft of inini 

or cjtate,. Magnificcntia, pom-» pai Tohavetheg^ernamcorpY^eBiAGowned^ if that weareth a gown. 

on of a Pr*fideo, pro- Togatui, adj . 

^p,c&vumreipaencrc. \a ©oxfing. Anfewulus. 
To be governed. Admtniftifor. The goztings upon a nut-irce. Nu- 
IU governed. Malfe adminiftra- camenta.oi, 
tus f 

A governour or ruler. ' Guberna 
teftor* moderator G ante ft. attreQo. A chtef governour. Princeps, To grabMc. Pren( 
pr*fes, dynaftes, in. raonarcha, * Grace. Qratiajf, 

* {Grace or favour. Amor, favor, 

A governour of a province, garri- refpeftus, benignjtas. 
J^ortown. PrafeQus, topar- \ A grace or privikdge. Immuni- 

c * a< ' tas, privilcgium. t A Gradalejgrad.ualc. 

^aHiltS> a Jijl:. Thymal- 

\m. Wi. 

* *4 Grtfiit or r ow, Granum, n. 

A grain in the top of the, ear lejjir 
than a corn* Frit* 

A grain of fait. Sails mica. 
Grain of taradif . CapdarTOK 
^4 got/ey»or 0/ **e /&«rl* 0/ Grtfcr 9 .m Archbijkops Title. Cle- I Pcacn, n. 

a coumrey. Tetrarcha, m. 1 — *••<■ ■ - • ' » G r<i/rtf tfcn?j 
excofti reliquiae five 
AU manner of grain. Frumen 

turn, n^ femen Cereale. t 

The grain oj a tree in the cleaving. TJie grand aftze.. Magn* Grand days in larry one in eve-* 

ry terni. Dies non jurldici. 
+ Grand dijirej*. . Ciftriaio, 
magna.* v " 1 

Grandees^ Magnates , opti 

tes.. . . v '/- . ;^|( 

praedium. ■ .* \ y f - ? ig ¥ Mmm \Grangc, i. a vtUage , or font 
folliculi. in the Country. Grangia^ mentia. frince. Procurator A grace in fteecb or carriage.. I Ccx;cunn n. 
Lepos, m. vejiuftas, f, decor,m. I bfefkorium facctia. Grain wherewith Scarlet is died.. 

coccus, m. granum 

Grain-colour. Cocci nus, aigfUn)^ te i^rjsjt >™ ^ Km. 'saaa Tfcrff beawh grains. death. of one Prince to the ebooftng j center 

«wjn«vicuianus»in.. I ^ Grocr, /»c* 4/ // ufei to he \ cus. 

G To flpditt* Concedo,\annuO|* l! 
permitto, indulgeo* 

To grant or acknowledge. Fate^ 

or, non nego. % 

11 to J>. Bfto, .fae iti & 

fa 

ifiranted* Conctflha, ^cw^ffuf,, 
donatu^ p; « ' . 

\ A Grant. Conceffioi permlflio, 

t ^4 6rtfnjor..,Donator 
t The Grantee. Beneficiart 

^^?ape> «va, f. 

A bunch or' clujter .of 

Raccmue, botruv > . v 
v.. 
TPitrtte wb\cht\aift ; dum faglnato frtdGrapt. •ftubetta ) ry 
~£0wpw. Ceraunl* ur*. 

.4 Gr^*. AmiiMt ixr*. ptMjtng Pecuarhu , pecu adj. Jftec*.- Gttrtlomrai, * * nm iFJB*fa£ m Pe««ria| I Grave in lotto. Sewrus , < 

ret Dtftorla vrt nafWiria. I ftahs. J "4t&/*W Pabulatlo, paftio. 

. ,99 

AJntU Gfafljoppm Cercope, Cica 
Gnrw or earncjt. Serius, fbbri- 
us. • 

Grow/y; Oraviter, ftvfre, fo- 

brie, adr. F&Mnrite graft. Omvh*x,[,(*rafl,«tptrt vbich chirp loud and I * g*w»ij. owltas 

eon(tantia,&c. PfJfgrandll. dec* 

g«„. Ingens , fa. 
mcnfus, enormls , adj. * * 

1* great number, Numerofc,, 
Great »itb chit*, of with ^ 

Grawdus, pnegnans, adj. 9 
in uterd. witare ■ "y » uwvviuij inuuivnu* 

gravelled l»rfe. Equus im |!To gcafp. Compleftor, corri 

Grave/ m j/fa kjdneys. Calcu- 
lus. Grtat with one. Familiarls, !„. 
timus. .* "< 

To be great with one. Pltulmhm 
pofle apud aliquem. *** 

> or at the *§M , , , •■•';■! I pitajknjfl. n Achet*. «. 
vinaceus, acinus. 

To gathergmcs. Vindemlo. Ifiojcomprchcnda 

He i/^r s«ikr«i|p Vi* U Pugillus. ,m,. - R 

^ <f ^ tote fiDOU - Nonnug- focffio? , ^^ P ^I±^JSS^^. CU * I /Canities, f. 
Iltringere ^hjrpagOjadham •4/ great at. Inftar,adr. 
^ m;^. Long*. 
C^wer. Ma;er, cumulatior. ' 
Greattft. Maximus. 

Grmefi Bt chief. Summus, p r «. 
dpuus. ,r 

Great/y or earneflty. Valdk 

ma^opcrcmiiltoperc, impen$e, 
adv. • * Unco con- 1 to grate up a place. Cratibus 1 ' - '* n 

_ * «. Clartratus. iioSSST* VertragU9 ' 

.Tbt^t^fc. Confl^coa- «wtefttl »r i**tl./«/. Gratuj. TSSni»«J^. Tbvmal- Greatly <»> , u ^ 

fliaorcum. • . • Or tts r«/ or w/^ w A cce- wSra 7 ?J r ? otaht >' f^iter, 

yf 5 ™ 8 ^ c \ To Gmi fi e « f ™- \Gr& U&TlSS ; ^limjmmanc quantum. ' 

e4«g» ^; : fe^-r te-^. 

»sr^.^ n ^: sssu^sast safe j*- r - fu9 > » 

Wgwcflin. , - * AGratulathn. Gratulatla \Greafie or fitttilh. Squalidus. 

II^a G r » r ttrru?u, »r&aio. fti/s' 

Fw^r^. • Oraracn plumo- M graven image. Simulacrum, Grwy?/>. UncluoS. «^8P* a"? > 

r & Z 7 . Da ?y ,oldw « I l». Sculptor. nus, gmndis. vaftus. amplus, i 

gW«A Sparine. ■ U graving ml. Ctlum, celtcs, genj. ' ^ P ' 1 

Hatry.graft. Orameh Mrfutum. fcalpmm. \ a great reafon. Gravhcaufa \r» M it m /• 

'M. Polygonum.'. lf?rT » 0 f ' I ^ I * ^^^or 

Mcadoxt •graft. - ~ " * 

M£ panJculajum* rcddot 

K wax mat. Grtndtfco, au- 

gefco, inolerco. 

Gwfwr/. Magnitudo j ampli- imcre. ^ great f iend. Am ic«s f um . I <^^5^S££ 

•ci(mus. ^JieD'JrOR. Craticula, f. 

crates ferrea. „ , . ^ . gr<i»f . CeHotaphiUm. I mus. 

rZZtlT "i ^W^' ^ grave-mabfr. Wbitinarius. I A great deal more . Haudpaulo 
225? iPtofu* • ■■■ "■ I *^»g^ to a grave. Sepulchra- plus. P 

K^A , Gramen:arundl 0 a- lis. 5 5j^ f matu ¥ir 

~ . ^ -j He hat one foot in tbe grave, Al- tens. ,r ft^g 

^.puJS^VSSS^ in cymk ^ dttSm?*^ fNvm ™ lf!Lft«a * ^ - / 

piowet^i «' p • • < < • MG/<i»e W <r w ,» t ef the Empire.! Jl great many* Bene mulfi 
Gradus. Wa. 
©JWD^AvldUs, cupidus. dum* i!SB5i^ Grand^us, {Great or pLo*. ^erceru 

-porfidern r^dere. J cam,*, ad5. I fffgBt , r % thm ^ ^ftnSi ay or covctont. Avarus. 

Greedy qy hungry. Vorax, jeju nus, 

G reedy or ravenous, Rapax. 
To be geeedy of a thing. Avidi 
cupio. 

treed* 
*^^r^i^ndu?o,comedo,l 0 fjiwip;'" <)ta4» 9 moleftus,! **.«i|«t, earkll 

inftftos. durus. atrox , amaras " ' " — 

joradtcr. 

1^ «ri greedily. ' Voro> dc^ 

tmmrdnon 

Grtedinefh Avidittl , 
tas> rapacltasi f. 

tfUt iDolor. V. (7r#f/: 
* J[ (? w^. Gracus. 
Tfe Greik tongue {Greeks loqA Qf*ch 
ry Greel^ Or«cuIu«>lepi. 

dam caput, congcrro feftivus. 
fyttn. Viridls, prafinus, vl 

ttnu 

Qrm at frafu Gramiocttt>her 

Udusi hcrbcu$,frondcns. 
Often or jrejk* Hccetu y mix 

fteui. Lingua Or*- 1 ftus. brievoujlu ^Sgr*,gravltcr,gra. 

vati, molclti, gravatlm > accrbc > 
atrociter, adv. ■ 

To takg a thing grievoufy. Mo- 

Grievoufneft. Gravitas > accr- 
bitat* atrocitasj £ ' 

•A.&ftftt > i. Reeve. Prjefc- sDllt* or ami of ttonek a A grtfonf fooi t a.Chrurgions #»- 
ftruntent. Pc$ gryphh. 

^iff* Anguilla ipinor* 
^ gr/g, or Jhort legged ben. Gal- 

linuja, £ 

1* Jwerrj grig, ! # Greeh^ Con- 
gcrro, compotor. 

^WUatte* Carofirixa* Scobs, arena,/ 

wwy. Arenofus. 

t#>lft- Pax/ 

1 0^^MCll#Bacfo violatio. 

+ Grit/:-Jlole> afanUttary. Sc- 

d« pacl$, • 

^<|t(D* Subcanus, albicans. 
bridy, Horridus. V. Grijly. 

£ ti^jtoatb Drachma. 

w<Wf or oatmeal. Chondrl a- 

venacci. 

* A Grobian or floven. Sordt* 

Grobianui ^.tei^L^f rf r^> /w- Pronu3,ad). ®{pt; Crypta, c j f>]« T 

Piaura cryptariii *' T ™t V 
®?0tM orwwat. -tow 

cttoftdri. 

•^tf|0W# Ncmus, n. faltus, 
m.-viridarium > n, 

A fitted grove* Lucui.m. 
A grove or ditch. : PoflTa. 
FuUof groves. Ncmbrofiifilal. 
tuofun, ad}. 

flffi»Mn% , or lying upon hh Jccim 

ciesduodecim. Green fruit. Fruftus immaturu^ I Auftcrui, torvus tfttre in countenance. \ A Mincer. Aromatarlus/ar* Green Caftus mufteus. alpe^u , accrbusj tra fften ._ , 

Grimmft or aufierhy in count e 

nance* Aufteritaf.torvitas. Grten-fijb 
tmh Afellus, 

To lool^g 

Grhnjy or aujferely7^A^rh, 

torve, tragici, adv, 
Iftcrug.mor* YTo grime. Dcnigro, maculo. 

To grin or tory the mouth. Rin- avis. 

A green goife, Anftrajlus. 

The green jsckgefs, 

bus arquatus* matopola> t^eciatis 

f A Grocer , or whole^f ale-man* 
Monopola , folitarius racrclum 
Venditor. 

Afrocertjhop. Aromatopolium, 
taberna aromaarla. tflPBrill* Molitus. , 

T/w AjQunil 0i> ear t h. Solum, 

n. humus, terra, tcllus, £ 

To be aground* as a (bij>. H«re- 

re in vado. Ground or land belonging to one. 
Agcr, fundus. . 

•A t¥ of pound. Area* 

r MMm . 1 liiilt P iec e of ground orpoffef- 

Grocery ware., Aromata , umi \\fion. A W Hw,m. rala. , reos. ^ 

+ Grwmeid. Geniftella tin- \A pinning or writhing of the 

tort** , I mouth. Oris live riftfts diftor- 

^rwt ?focf. virc- tiovddidutfio. 

turn, Yiridarium, n. \A grin or gin f Laqucus, 

ridarius, ad;. [ r« grmrf at a knife on a grind* 

7obe green. Yireo._ \fioL Apuo, ikacuo. ^ Tair/ixgri^. Virefeo. 
To mah^ green. Virido. 
(Mmre//. Viriditas, £ viror. 
£ Qftm or fiair. Gradns,m. 

Kamnum.0. grelTus. 
Hide tUth greef s. , Gradatus. 

TftVUU Sa!uto,falutemdico, 
A greeter. Salutator, m. 

f greet ing. 8alutatio> £ falus, 
tern* chew, ifend ^ 

aut nuncium ialuto. 

Sabulum. Mando, manduco. 
T<? grind the teeth together. Fren- 

gri»i or ftpy m ffe «iwt<ir. 
Pinfo, is 5 pinfito^contuiKla. 

A grinder. Mo\\tor, pfaftr. 

gr//j</i/ig, Molitura^tritura. 

firindittg.houfe or mill, pi- 

I ftrimim, n. 
Per literas ^ grind-font or grindlc-jhm. ipecies, crum. 
©W0Pam ( the Jiuf.) pan- 
nus groilogranus, tela craffa. 
T ©Jtomtl , an herb. Ulthof- 

rrmum, milium folis^ 
•Wmrtiet#, afea term. An- 

i?UlU. . 

TteBWlm lngucn,tu 
8CpiU> .Gema, ingcmo,ih. 

gemiico, ujlpiro. 

grow, Gemitus , m. Ailpi^ 
num. 

Jl Gmm °f the Jlable. sta- 
bi^arius,agaia,ni3. 

A groom of the chamber. Cu- 

biculari.us, nv 

The Groom Porter. Aula rcgi* 
janitor prlmarlus. 

A $1800 in ftables and boufet. 

Minthorlum, R. keep hit ground. In 

loco manere. 

To give or lofe iround. Cederc* 
gradum retri) dare. 

To quit hit ground. Im 

mittere, loca • 

Or* the ground. 
To throw one on 

lo affligere,<lemcj 

To lay even with t { 

lo xqnare. 
To let out his gtm 
elocare. 

From the pound or bottom. FUn»» 
ditus. 

If he be apevr pound. Ubiubi 

erit gentium. 

Vnder pound. Subterranew. 
Grounds of drtnkt Sedlmcjitum, 
fax, cis. 
•1 fcapf'fS? ° r &r ° V€9 F(>diaa * ^h^undygroun^rtiork^r foun- Sabulum. V. Grit. 
I to greet or weep. FJeo. 
«gteefte^ Dolco # V. Grieve. 

u t *""f #m> Congerro Je- 
pidus,kptdum caput. 

A Gregorian , a cap of hair. 
Capillamentum. Bl. 

* A Gfemial. Grcmialis. 

A G*ey-hound4 Canis Gallicus, 
cams leporarius. v. Gray. 
«* e>HU. Porcellus. icaptenlula. 
Jo grow or feel foftly Palpo, Cos gyratllis „ rra. ticularij. 
Toll d H e fir grinding. Emolu,- 

mentum^ 

T}>* grinders (teeth.) Molares 
(dentes.) 

^ «/lp. FoiTuI*. 8k. 

» Btipe or lay hold of. Capio, 

prenendo , comprehendo . arri- 
pto, coaftringo.. 

To gxjpe or.paift doth. Pcrvello, Pr*tCAtt> viam. 
Agrjper. Palpatory. 

A $ropin$. Palpatio , pr*ten- 
tatio. 

Groped. Prxteutatus. turn, ft rmamchtnm, n. bafis, £ 

A general ground or rule in any 
Art. Ayfom?,*. 

A ground or reafon* Argumen- 

tum ? caufa > «iatio4 

Without ground. Tcmerfc % de 

nihHo. 

Grounded. Fundatus. • Craticula fer-, mordico, verminor. •^Jtlece. Gradus. V. Greefe. A jjripe or handful. Manipulus, 

pugilltis, m. dragma, n. 

yw * - A. ^ _ _ . M . M A a — dacium* €>iiit noiAn * i ' F«B«ras* m. dragma, n. . 

iiiSi ifi.^.'r!! 0 ' ! <; '* fc «' «/ *• ««</• Tormina, I fiwA,. 

venninationes, pi. tus^ fpi/Tus, ad}. . 

Graft or fa\ Pinguis > 
obeijis. 

Grojfor lumpifh and tyJ. 
fus, tar4us, bru^us, adj. 
Agrofi iff. Manifcftum t - - ^ , Well grounded in learning. Pro- 

ulcntus> corpulen- opimus; Obe Jo ground upon. Nitor , Inni- 
tor. 

Groundrivy. Hedera terreftris. 

+ Ground-pinc. Chamspity*. 
St tnkjng ground-pine. Caim * . a , „ . .Groundworms. tambrici.m. 

Error ingens, A groundling , a Jijh. Aput *£^e,(neut.) Moereo,do- 

ftgricvetb. Piget, impcrf. 
in "Sv* ° ffcnfus > ^oinrifta. 

w, affiiflus. 

^g^4 W e. Gra^men. 
+ pemtfy Contriftatip,f. >i gr/pwg ;» the Jtomach. Car- 
diogmus. 

Owyi griped. Cardiacus. 
Grtped toith a Jiff. Pagao con- 
ftnitus. Griped in the guts, 

affeftus. ^^^^ 

Madegroft 

Tornwmbus iattfs, p» • twelve doze 
decies duoc^acim. 
In thepfifi. In toto. 

Tj? w/iV groj? <?r 
pjflgueftcio, incraflb. cobitis,fundul„ r 

Duo- A groundfil. Hypothyroid Op; ^ i""//"^ Craflitudo, cralfities terribili«. 
tfilO. Farina, loUtura. SubSn)ftio ? £ 

To groundfil a houfe. SubftrHQ. 

Cra(ftt#is, incraf-ldo. 

ftlOUfl, young beat l:*fowL Tf- 
traonuro pulli. 

©IKWt. Farina pulmentaria^ 

^ gram -head. Capito, nis^ Xiro/fnep or dulncjt. Obefrtas. Incrauatip,iiis.l r* flraU>. fcrefco. A W '. -V I - - 7b ^roifo, t&Jbrhii 

or v l&rgo i g<*mlrto g cxortor, 
nafc0r. v ' ^ 

trtcfto* 

to.&owftyoni. Convalcfto. r 

ft groir^uto prove or become. ?\o f 

ft frto i 1. t0 begin % it to be 
made inceptive s m (cxu ; T yf't 
Hi gr<ft> 4/<{, or *o grow r/» jiw/, 
Sencfco. 

7a grow heavy. IngraveiW 

J jpwp .tptdrjof a thing. Capit 

me (atias vel fatietas. 

It tram towards mornittg.' Lti* 

c\mt hoc jam. 

A rraw towards evening. Ad* 

& fcrowf near rftfjfj ftigftb Appe* 
*Mie*,nox. 

fit is grown fottifoleni. Eh in- 

fblcntia proceffit. 

He" grams madder every day. Att* 

get rarorciq indies. 
He troxts a* arrant rotoi/fer. In 

monftrum defcifctt. 

To grow wains Renaftor, rcvi- 
vHco, rcfurgo. 
to grow among. . ftmaftor. 
tfS jjron^ to iigf Pubelco. 
I To m fnjhion. Inolefco.' 
7o griw b/t « thing* Iprtaftor. 

To gr<w ov^wwy* ' luxttrKfc 
cor, . v . 

tv grow otit of kind. Degenero. 

w of ufe. Exolefto, 

.Togrom #o * fWirg. Accrefcp, 

adnaicor. 

To gww or Coagutor, 
concrcico. 

To iogerfer. • XJoalcfco,con- 
crefco. a . . < ' 
To frim* awiier. Subnaftor, Tuc- 
<rdfcb. - 4 

To grim? *£• Adoleico, iffiirgo. 

To 2iw Aifoff ope. Ufurpo. 

To /it bis beard gyow. Promit- 

•terebaibam. ; 

Grown to full age. Adultus. 
Grown together* Cortctetusj co- 

*wfatus. 

•Grown out of ufe. Obfbletus, 
A growing bigger. AccrettQ,f. 

Growing in years* . Annis ver- 
meils. , 

Growth. incrciutntum, augmcn* 
turn. 

To grofot Succenfeo , irafv 
tot; ^ obmurtpufo, pggannio. 

A €>}\lb or maggot. Lumbri- 
cqs, vCriniculus. * 

To grub up. Extirpo, eradico,ef- 

fodio. ' 

To grub up weeds. Averrunco, 
farriOj ftrculo* 

orubbtdiip. AverruncatU9. 
J gtubbity uj'. Avcrruncatio> 
fayrhio^arritura., 

tA.gufbbwfax, orfvrk± Run- 

dr^ ftrcmum, 

^fittttblt ct grabble. ?odU 
care, ^erquirere, perfcrutarL 

miuo^ *grc fero^fremo. 

Ta'gjrttdgi at anotbtr mans profit- 

rity. 1 In video. 

JL grudge or hatred. Odium, su AeM*i \MAu;m 

U feeret gfmdie. Simattas > f« 
altus dolor. 

To btar a fecret grudge. Prcme- 
tc doloran corde. fii^ vafe^aftutus, fraudulentus, 
ad). 

Guilfulnefs. Fraudulentla# 

Guilefully. VafrWrauduknter, Grudge . of confitence. Labes J *A Quitbybrotberboodi or conipa- 

con(cIenti«. I w mcorpotate* $odalitiam 9 n. 

m of a difeafe. Re- (bdalitasj fratria, fratwnitat. fi 
dmonltio morbl. I -A G uild-kall.Gxrit munlcipa lit • Grudgingly^ or with an evil wiD, 

Otavat*, adv. 

<$jttf tl w pottage. Pulmentumj 

jus, avenaceutti> n. 

Barley gruel. Polenta hordea 
cea, ptl^narium. 

75 grtinifyUt Murmuroj ma&lGuilty 
fo^mufflto*, I--?-- A Guilfter f a coin. Numorai 
reus* Ave nummus Geldrlcus 
t <PUtUam> a bird. Jomu 
Wi. 

^Uttt* Rcatu«,fts. 

Guilt or gilded. Dcattratus 

Reu9j con(cius f <ons> 

affinis f ^nmmtl) ^» herb. L\tho*\ Found guilty* Noxius, obllOld* 

ui,ad}* 

To fyom bimfelf guilty. Con- 
ftio, contcius fom. * Grumous or in lumps and clots 
Orumofus. 

f Grunftl 3 an herb. Senecio. . 

8f ttttt 'Hk* a fwine. Grun 
nio. bear. Subo* 
Tie gjtunMngof the 
boar. Subatusj m. 
«4 grunting of fwine, 
tus«m» * • G ante U. i * \ Guilt inefs. Reatiif, nu 

GmuUj* Confer. 
Guiitlefsi Infons^ innocens. 
GuUtlefnefs. Innocentia, f # 
ft k ^iftjr 4 o/ Fur ti vel 
de furto teneor. 

T9 guilt lefs. Culpa vel crt- 
Grunnl- 1 mineabdim. 

Guilt-head or Sea^brcam. Aura- 

ckry/bphrys. 

the River Dee, anathelaksPcth* 

ble*meer. Althaea* fttP9. V. Nummus aureus. V. Gihny. x 

A duife orfafinon. Mos, mo- 

dut, nu 

^ ^Ull w Seagull. Gavia, 
lams. guaiacum. 

T«r 0Uftlrt»» Munio 4 

Ga/df 

GuWttth ibe parings of Haber- 

dine. Tomi vel prjeftgmina a- 
fclltpWcis. 

^ UBjjeon* Gobio, gobius> To g«// or rfweiv* c«e. Fraudo^ 
fundulus. jjppono, fhidror. 

To BUtlll. Caftro. V. GcW. M <Pulc|)(n. Parvus gulo five 
^ SUttCrSOU «r Kewrrf. Pr«- nelluo ; obeftlus. 
mium > remuneratio>mercefi > f. I + ^ule^, i. red in Heraldry. 

6uetfeiU4* Salgama, cucu- Color Ruber. 

meres conditivi. | A 0u!f . Gurges, vortex, m. 

ft.v0lltf0» Conjicio, conje* abylTus, vorago, £ 
auram facto, divino. I ^ g^// or bay. Sinus maris. 

^Cnf- Conjeftura. V. Ghefs. The Gulf of Venice. Adria,m. Hofpes, c. g. 
ft. Conviva. daili gueju Conviftor, nu 
An unbidden gueji Gullery. Impoftora. 
ft gllllf in thinking. Bilbio. 

T*o ©Ullet or WW, Gula, 

« v * «, ^ «fophagtt5, gufgulio, rumen, 

tnetoafeafa ot tbat- goetkfici- n. larynx, m. 

/r». Afymbolus,nu cocmpeta, I A gutiy-gut or glutton. Helluo, 

c. gen. umbra, £ I lureo. 

He that enteriaineth a guefl. Con- 1 A &\Hq. Hauftus. 
vlvator, m. | To gulp or fwaliow. Ingurgito, 

Vide avidihaurio. 

To gulp or pant. Palpito. Ineptla. Gewgaw. 

To gUSgU as a bottle doth. £• 
bUlliendo ftrepito, bilbio. 
To JJUtO or conduS. Duco, 

du&o, dcdiKO,dlrigo, rtgo. 
Guided or condulted. DuAus. 

HI guided. Seduftus. ™* BWtn of trees. Gummi in- 
declim refina, 

Gsirn Armoniack^ Ammordacum, 

rieut. 

The. gum of the Larch tree. La- 
rignarefina. A guide. Dux, duflor, mode- Ttegum of the Balm-tree. Opo- aulpex 

A truider. Duftor. , 

A guidance. DuAus, nu mo- 

deramen, aufpiciqm, n. 

t Guidagty money gtven for fafe 
condud. Pr*mtam condu£tfi9. 

f ^ ^tltDDtt ** Heraldry. Vex* 
ilium equeftre. 

To flutiD^ Dcauro. V. Gild. 
©Ull or fraud. Fraus , impo- 
rt ura, f. dolus, aftus,m. baUamum, n. 

T/ e gum oj the eyes. Gramia. 

G ummy or full of gum. Gum* 

mofts. ^ V 

Gummed on flifned with gum 

Gummatus, five gummitus,gum- 
ml interlitus. 

T*r (S>um or;<»r. Gingiva. 
A ©ntt# Sclopus, m. bombar- 
, da, f. tormentum. 
J A pot-gun. Siphunculus. 
n*«rula, flu torment!. 
Gun.pawd$jr. BomUKficw pal. 

w,pu!vbpyrtu* • 

Gu^jhot. Murifragium f tell 
/actus. 

2* ViWzfiHi. Extra teli ji. 

A gunner. Torme6tarius^(rti 
bardarius. . 

Tie MafUr^mmr , or Ai/frr d f 

g^imrf. Madiinai^m prafc 

T* let of a gun. Sclopum dtf 

plodere, exonerare. 

^ Guodola or f ^ o/ Venice. 
Cvmba Veneta. 

of meal whereof 

boujhol* breid is made. Fiaft' 

res, farina craflior. 

ft tnrgl* » g*rgie. Garga- 

nro. " 
IbWCMt <* Gurnard, 4 M % 

Cuculus, galeus. . 

To ijuOj ^ p f O fluo , mano 

profilio, exillo, ctuihpa 

-4 gufhingm. Profluvlutr. e- 
ruptio. 

^ ^Itlftr; Ora, fimbria, at 
fumcntum. 

t A gufet in Heraldry. Linca 

decuuata. 

* GuJtort*fl. Guftus. 

A ptli of wind. Flatus vthc- 
mcntlor,flabrum. 

A ut. Inteftinum. - 

T/*g*f# or entrails. Exta.pl, 
new:. . 

To rfrw o«t the guts of a fijh'. 

Exenterafe pifcem. . 

the blind .gut. Inteftinum c* 
cum. 

The hungry gut. Inteftinum fa 

jununu 

The fmall guts. Hia,n. 

Tlxfmall guts by which the meal 
paffeth out of the ftomach. La- 

ftes, f. 

The long gut. Longanum , inte- 
ftinum longucn. 

The Hfaigf>t gut or arfe-gut. In- 
teftinum rectum, colon, n. 

Ihe fretting of the'guts. Vcrml- 

natio, tormina, plv n^. . 
t Guhwort, an tytb. Alypum* 

A Gutting or greedy gut. Hel- 
luo, m. vorax, adj. 

^ Gutter; C^lalis, d. g. clo* 
a, canaliciila, <entina,lmbrex. 

gutter of A one. for water to 
afs in. Incile, n. incllla, f. 
To gutter. Lacuno. 

Gutter-work^ Opus imbrica- 
tum. 

An hollow gutter in rebating of 
Ipillars. Stria,F. 
Agutter receiving the rain ofdfc 
vers boufes. Compluvium. 
Gutters into which. eaves drop. 

Collide, colHqui*,deliqui*. 
A gutter-tjie. Imbrex, d. g. 

Full of gutters. Lacunofus. 

Fdftioned likf a gutter. Com* 

pluviatus,ad;. 

Guttide or Shrovetide. Baccba* 
nalia,pl.n. 

* Guttural or through the throan 
Gutturaiis. 

t A <Su^, a fcc-:ertn. Rett* 
naculum. *>#ttf* \ aterm in HcrdldrjAHad^ot itbeetLfo 

OrfclaocuU. / Itecfleb can. P«?otar0,pergr; e(Tenu Abfque\^ it* # cwtrtbilr, 
Ni ftjil- c/w /wfrj. riiii G «»M Y. j&«J60tl{. Afellui minor 
flu To htvt gray Win * Cwief«fc g»(^M»; . SemWir . . 

W/f-BjrbarMii,. Scuibltbaru*. 
Half.ctHmrty f mm. ScmlMg*. up* 
4j! '-'«. I^'/-^ Semiboj. Hriita. I itakknJtHiir. M h«A>. col i Semlcaper. Verteri*, adlaiitum.-, 4B%^« Compedcs; «»*#«r. S«<nJbwa. callarius. r 

_ „. . --. fink/stationer flop. 

to »tr. Sub(aiino, convitior . da 

A ifbe. Sanna,f. I A lb aft, kttu or handle. Mism^\A*h^i^^ u ^L l , * \*baif*moon. Semlluna. 

JjOPfitem. AcdpUer arde- \Hafled. MaWbrlatuj. U^SSafr^ 

I A Unit. h/t. Manubrium. 

cpMaf to. n ' gk * m * rtt I«ubu», 1 2* W^l DepTlii 
bafi$mtntt. FUmmi hmben- pfh$kr*-J«t «/ weight ; 

I Crinofiw, I H#fr 

f Uofus, ca. I Half a jur 4 Bemiannw, fern H Mtt A 

■ atianu 

Conferva J iblfun *h{ 

(fc 

Semtmodlus fr _ . SemiJugerfun, 

Hal fan ounce. SemuacJa 

If. a 
Depitoi de^ | But. 

A balf4)oly+day t Mlnutarias, propola,darda«ari- 

An baberdajbtr of bats and caps. 
Piieo, m. » 

i?AbtcSrpol0 weight. Libra I ^ ^weft or fogtfg pud. 

e. Tucetum • few tothrum, drop pfi ferus, agreftU, indomitw, JComabis 

«r«. / I A MJnh Urn IX. i6uhdar 

SafltAttt^ ARttw iaiitus. 

T» put m K/i kaberghn. Lorico 

as. 

^ifWf<( Wfc M hafagioo. Lo« 13 tut. 

'/ iMf * pim. Tri«nta|,n. 

AUgghm^r. T«c*tarl UMn . liEK^ XSSfitii KJ^T"* "/^W [it. foewm. v\d. Hay. 
Kit. lUte. Vld. 
I r* fa* Juveaca, juvencu 

oaratu. • - Veftitus, ap- la, bucula, vaccula, vitula. 
gSffii ^ . r , . »?atlv ^Grartdo, f. . 

Hab,limtnt$ of »ar. Arma- I y< bait-ftont. ■ Lapis wandinis. Her- H«ir ; bram..- Cerebrofin. 
H,wr.clotk. Cilicium, ». foplnw. 

Half-baked *r boiied, » rialf-iliv*. SemiviTQi. . - 

Semifomnli, 1M< 8emkc^ iwv*v □ r " w ;^! Afluefiro. | io 4 /^ip ^ /e^. 

3S"Zff If f'/ A I uafaaus ' J« ave % vo^afe 4 loV am thirhih. TACc 

W mm that drtfi 
trlae, arum. Half- Como- Icrematuj ScmHepiritus. * 

Semiaftuf) femU wentum,crafis > „ 

Mhabif or garb'of chalks. Ve* 

, B « n * veftitus. 

* fob,; fl e ,. Habitabilis, adj. 

Habitation «r dwelling,. 

Habkatio, f. habStaculum, do. 
micUium, a. 

i*S*«?'- ; 'HabitualU. " 

* HafciWe. riabitudo,<: 

Wflt or cw. ciedojconlciu fnanis, odiofiis, infen(us. 
An baimm qrime. FlagitlUm, I capto. 

ftelug,faclnus,.nefas. | + T^ ot Scmlput* Half-cut or pruned, 

Wfce «r «4W -/in-. iRh5». I m./^M. semlmoftuui , fe* To more hainous. £ero 

Haineufiy Men mianlmis. Flagitiosi, faciuo-I^U. Au!a,atri um . Af. Lucius [(Mfrtateit. Semefus. 8emirutui. 
The hair of the bead. 

BSMEa?* confl - a ^ * ^ 

Stc^oo. . bg^. c*—. —ijsse. Semiplenufc - 
Seminudttfc 
Semlapertit*. 

SertiilaocTw rhlfmpeneJ. 
Halfrtnt or torn* 

?«lf:rtpair% _ Semirefeaus Coma, ca- . ^^^Jfnmt uapdU I H&frL SemUrrus, 

ra, forum. 

A little hall. Atriolum. 
HaVda)i. Diesftftl. wf. Semimadidus. 

ritlfwtld, 9emifcrus. . 
^ Grcch^wordS) half ir made by 
Hemi \ at 9 Trabo. + ***Ufg*. Triburum in foro I Waif a circle ttemic^clus 1 e 

& propannis v^numcx. famUS 

Half a dance. Hemichoreum. 

Half the Sphere or corny afr of the 
heavens. Hemifphjerium. 
A balfvcrfe. Hcmiftichium, tit (word. Sicariug. '«* ta/ei 10 Wr f . Mango vete- 5?? ffi? „t , j ^mpcllo, 
fiitt, locator equorum. * W ^ Cili- TXv * Hacion-dayt. '^^^1^ ' D im!dio,abl. 

Asmuch % and b.tlf as much, or rinarius, locator equorum; 

£t ck F* W*; E 9 UU$ mcr i- 

torus^fiveconduftitms. 

jncretnx, f. 
Wti. Habitu?. Half as much more. Setqui^ in 

comp.ftfcuplum, n. 

Sefquihorai theirs 'undeV'the arm-holes I nllfu'' ^raftio, onis. . . 

Grandebal^ arum. • 1 5 M * A*. Voco, ^ U tf ^ 

I fern. 

"-<",v " v v» Dimidi 

mentis, in. Hair w/> w women t firtbeadt 
Anti*, capronx. bri/T*, pi. f. 

Curled L,ir., Capilli intorti. tybtej. Dimidio minws. A pound aid a half. Scitoiti-T 
bra,f. . 1 

SeCjuI* Proftibulnm,! »am within tkt ncttritt vuKS? J ' Dl ,™ dl ° minus. Imeofis,™. 

bri/T^pLf. eiWy/W/f# Vl \" a o i' n compoftrvn of LajinU ZjZeTaid btlf. 
V. Have. I r^i.^ f .... ^ | words ts ma.ic h\ tUmi * Ijt.., J ™ 
Ms i s ma 4c by rem j ^ 

Half -Cod. Semideus, 

P Sefijuimc dius, m. 
A fot and half. Sef juipes OJ a- f a foot and an half. It** 
itrlaquc amblunt inanum. Abftincre rauicollare. 

wf, t. Mriwrij- Partlcl- 1 " fcamWttj a pudding made 

r # Mver. Soctetatcra Ineo, I atmo ovillo inferautn. |To bands hn one. Apprc- 

t>articipo,divtdo; ? . \A $attlUt> K cr I'nendo, manum tnjicto, ? 

ft fct/w/ #l Dlmldfotlm. | !M*- " Pagus,nfc I To lay-iioleni bands on himfelf. 

$<tmmev» Malleus, m. tu- 1 Vim fibi Inferre , mortem fibi 
florli agere^ imperfeaum rclin- 1 dcfc martcUus. | confcilccre, 

quere *d mffhg of Wtf under c net hand. 

Sngrapha. 
» ajfurance under ones band. 
Cautlo chirograph!. :> 
Hani to band. Cominus. 

To fight band to bind. toforere* 

remanus. 7b rfit/f de into halves. Mediur 

divldo, dHTeco* bipertk 

pus. Wl. 

f Jbaliniftt litcras hammer. Malleolus*!*. I To fet bit band to * thing. Ob 
A door-hammer. Comix > can- figno, fubferibo. 

tfiarus, annutas, marculus* | To Jfcfj^ famfr. Jungere de* 

Rbom-M copper-fmitbs or br afters ham- I tras.. 

«w, Marculusytn. | To mitt a p % ood band. Conclnnh 

and Hj&lmOU I To hammer. . Cudo * accudo 

.„ Aul* five Curiae. imallco. 

+.H*lleluj*b. laudato Domi- ;Mm»mA Mal1eatus,p. Iv?'^* turning of a band. Di* , , 

•num. I ^hammerhtg. Malleatlo. ftum taftum , udo cum diglto, ^ band-breidth. Patmus. 

. _ ■ ^/^wmr. Maltotor. fccife, expeditfc, nullo cum ne 1 - 0/ « hand-breadth Palmaris. 

Wr. Rudcntes, fOnes tr-dc- f » .tamtr i» btsfteecb. Balbu- gotio. A*hand-ful1. Manipuliis, dra* 

[rii. " J"* . I At hand or bard by, an -4tv.|ma,n, feTciculu* manualis, 

itlfyaUiimt, afljk ofthhlndw vatttntodt. Leftus penfi- 1 Prc^,ln propinquo,in proximo 

>/ plaice. PaiTer plfcis. • . * ^ I p« manibus. From band to fnoutb. In diem, 
ex tempore. . 

Hani over head. Tcmerarfo; ifti 

confiilt6,temere. 

A hand-basket. Sportula % co- 
phi mw« 

A hand-bell. Tinttnnabulmn 
manuarium^ fio finUtfB. Sacro , confecro, M»fcamptr or hamper. Qua- I At hand, an Ad}. 
I dedico. . I icirpiculun m. corbis dot I inftarts, impetldem 
>An hallowing.. Confecradojde- 

dieatlo.. 

An hallowed or conftcraitd place. 
$«artnum% fatiCtuarluau n« ilp hallow or hollow. Contcntlm Calathus. fifcus pr jcpedla> irretlo, illaqueo* in- 
trico. 

A lulls hamper. QuafilluSj ca« 

niftellum. 

A hamper or basket of Often. A hanA*iu t. Sclopus % (elope- 

turn manuale; 

A hand-kgrcbief or+grcber. Stt 
darium. 

Amman hind.kpcbiffi&ifa 
phiolum} c*ritluml1rtteiim^' " 

A band-maid. Andlla. ' . ' ,7.). ^Kclateare ^ inclamo 

dogs. Canes clanian ?. To be at band. AoproDinquo » 

adfum in propinqno, Thuo, ad* 
veato* » 

As band or readily. Prje(l6 > nu- 
merate 

Jo be ready *t band. Praifto A band-mm.- Mola trufatllU. 

S? e : . . , . * ' Aband-faw. Serrula, 

To.be ntgb at hand, tmmlneo* I A band-vice. Cochlea Manacles for the ha.tdr. »fciy cae. a, coxendiX) I impended, ingruo. 
q. I To buy at she beft InftkarCi fiSteiKitare & ant I ^ bancb of vemfon. Clunls fe- re i magnarii9. Erne Handy. Maau promptusj ha 
bills. mart/ rlnaSftCtixaCerona. P%alttW haulm jb* ftm or ftalkA A little hartch. Cluolculus. Culmus> m. ftipnla^ To hand a thing to one. ma «*»^Halo, «r circ/e tftoia ifce I nus tradere v 
Mm. Halo. m.. \ Handed. DatatimmiflTus. 

«4^aKee hwfir^ that vobicb The right band. E^x tra. 
taftetb a Jbitp of barge qlong the The left hand. Siniftra, hcva. 
Wt/fr.Mielcivim, Left-banded. Sc£Vola>m« 

'AHalfier. Helciarius, m. . \ A man of his hands. Agilis. Befm 

A t m hand. Nullatenus, nu! lo 
pafto, nequaquam. 

To be before-hand whb one; Pr«- 
venio, anticiPo, praebecupo, _ # 
To pay mony hejorehand. In an- 1 A handy-craft. To play at Handy-dmtdyj or Han- 
dy-pandy. Mlcare dlgitls. 
Tocmeto bandy-ftrohjp. Comi- nus pugnare. us. Aral j ■ ■ * WOzm ™<»h coi teceflum fepnefentare pecuni 

am. a : _ * mm ■ . B 

- ' . . .artifot. 

officii* vine! (ive manuaria., 

^4 handy^craftsfnan. 4 0 mechanic* 
As Opificium ; opus promptus. Ambidexter, acquimanus. 

hand. Adextris« am redlgt gredior. mmgiiuiv. 

fr%AU. claudipo- 

flaking. Claudicatlp, 

Waiting* . Claudus, adj. „ ... 

-ft ma^g a bait in marching. Sub* On the left band. A finiftri, 
» fiftlKpedem figo^ celjb. \Ontlx one band. Kmc. 

*4*mUt 1F#. Reftis* mr retina- On the other hand. Iliinc, ex al 

cidvwn.. terd parte. 

{ Avi haluers end.. Refticula, fw . ]On both hands* Utrlnque, gtro- 1 re, fped 
Halter-tich^ Nebulo egregius. bique. 

A • bafter for a torfe. Capi- 1 To the right hand. Dextrorfum. I in te fitum eft. 

To tbe left band. Sintftrorftrm anWe SulHpio , ag- tre&o, palpo. • Demulce To handle much. ' Verfik 4 id with one. Agere 
cum aliquo. * 

To go in hand with a bufinefl. 

Occipio, capeflb. 

Tobettr one sn band. Pr* Ce fcr- | lare. 

To handle or entreat of* TtzCtOy 
It it in thy band. Penes tc eft 3 pertrafti itere^eventi- A bolter 

U9. La<jue- [The hollow of tbe band. Vola. 'To baiter. Capiftro , illaqueo, Ihe bachjfthe band. Metacar The palm of tbe hand. Palma, \Cap in band) Adv. Supplici To handle briefly. Attingo,,'aa* 
C ap m hand y Adj. Supplex, noto. 

venerabundus. I To handle a thing well. Sathft- itretio. pium, To Unbaher. Laquco expedi- 1 A hand*at cards. Sors^fc re. w • ~ > 

To come cap in band* 

Co* (uppltx venio rem gerere. 
Traftatus A band of a doctor dial. In- I Burnt in the hand. curatus. 1CU5. PertraAatus 
A(per& One haltered. Capiftratus> ilia- 1 dex, gnomoni m. \ \ To pay money in hand* In ante- I tus* mirt$ habi^s modis. Yiidig qweatus, p ( 

An halierii ftratio. 
Tot 

Illaqueatio, ca- I drupedem conftringcre Money To claphandt. Plaudo , manus arrhabo, odis acceptus. 

Arrha> | Handled foftly. Attreftatus. 

A handling. Traftatio, f.. tra feW. . . Dimfdium. V, Half. I complodo. ' I To fall into oner hand. In potc- I ftatus, m. 

K?am or fan behind tbe k$ee. j To get tbe upper hand. Supero, ftatem alkujus venire. . I A light handling. Attrcftatio 

fuperior evado, potiores [On either kan<{. Utrobique. I foem. 

Out of hand. E veftiglo, aftu- 111] handling? AbuGo. 
Give me ykur hand. Ctd6 ma- 1 turn, illico, confeftim, extern- 1 The Handle of* am tbim. Ma tfopksjm, 

A hm if bacon. Petafiyn. ar- J partes habeo. ] THUS pO XI. 

'To ba/hrflru flfrag plo. — — , I r -- I nubrium,capulum,capiiiufc 

To give the upper hand in voalk^ To come to hand or be tame. Man- 1 The handle of a cup. Anla> an Tobammflador. Poplites Cue- l ing. Claudere finiftrum latus. fuefco. ^^.^[expeditgre.^ 

Tpe Jpatne of a* kerfc-colar. fula. U - - - - — . — ■ — — — WW--—.— - w w, n«y«f 

To have a hand in a bufinefiAw hat timet next to hand. Qulc- j The handle of a Target. Umbo Participem efle five confti- quid infolumvenerit. TJelqiura , n, tomex, Incurva. um confilil ; intcrefTe netrotio. I Under band rjculum. oms. 

A fullers handle. Scalpromj n 


m l^^wr^ 


T 1 4 Bar V 


■■ • , 
.*! . t 


* 

* — * 4 #^fc#^v<Manubrlo. 

^"tntmil** Anfitu$>f. 
IBUfel, band-fale. Mer* 

I prWttl«> ftrena. 

Tobandftl a thing. Primul&iq 
Tobandftl as a cufiomer. AuTpt- 

tt and neat. •nElegans, 

commodut, habilli> lau- 
tt> politut . 

ii^ome and beautiful* Pul- 

cher, veouftui, lpeclo(us» 

w4 bandfomt bipu Lepldum di- 

andfvmHy.i El«[aiitcr r vemi^ 
f^««nmaaw, pulcfar6* drtctri, 

ConcinnA 

to tnakf hhtiifime* Polio * dt- 

coto^orno. t ^ [ * ; 

Handfomenefl. Elcgaatii^venut 
ftali ifweiesidecor, , c 

To yanff 9 Pcndo> fu/pen- 

day < v-fri t- »?^r^j \ 

7c if malefaSor. Qruclfi^ 
(alpenda, ftrangidio, cruel fiiffi- 

gOvl : i : J. e \y;/A K ■ :\ V-.i 

To hangbimftif. Vttam(|Upen^ 
i»<iy go &**g yossrfelf. Ad 

itftim res redHt* 
4 * * 1 ■ 1 Wwrerf at a room* Aulsts clr- I £b^iX " pb^ratusl r ^ n< ^ 

comiatus. . t ^fcaqutjaW^ s 

yi Hangman or txecuttener* Car- Ipetummanuale. 

^ Car <^ tf <>» « 

nWclna, fi, . „ f . j foparattgut. Conclonem babe- 
-4« hangup , $Dipenuo> f. IW- 

tbt hwghtof V bill. .DecUvi-Uti(rolcto,farigo. 

t ' . ^ . M IfrarWttlSer tbatgwh before 

-Ate baitgtng togtjbtr. Coh*ren« j and trovidtth lodging. Prodro- 

That Jangetb or mmainetp to j ^oau'm^GmfOh mentor,*. 
Hough* of romt. Periftrom^ | r«gl* h < : .. . .. V 

©ait0et or fi*rifyw4M*t+ To harbour, ftofpfcor. ftcclplo, 
* lie. , f. .enficuuw, m. «uis holbitio exclpent. 

Icatiu, cultec vroatoriii*. •. ;; ; • • \To harbour a flag. Cervuin cu- 
f*w4*mtmt 8ubftogijj««»0» banteip ftrvare, Wa. 
baket6>» balteuw. (1 . . 1 H«rM»^. Hofp.do execptu*. 

tttibangtrt* , CU(t«a«^ , apla, | ^» harbouKn $tat>nlariu$>>r> 

< ..." I 

De* To hangup^ Sufbcodo. 

To hang dom bis bead % ftc. 

mlttere caput . ■ v- > 

pobangby. •Apperidov 
To bang a chamber; Cubicul urn 

anl*b dricucdare. 

To banfy Neuu Pendeo r 

Whang before; Prapendeo. 
Ta bang down. Dependeo. pro* 
gendeo. 

2? h*ng over* Impendeo* lm|ni- 

^>promineciv 

^ bang dangling or tcofi< De- 

fluo,dependeo,lachanilTo. / 
To bang out. Emineo. 

To hang or cleave to. Adh*ieo: 
"obang tbgethen Cohaetto. 

To hang about ones neck. Ihhi- 

rcre ce^vicibus, amplefti colla 
iacertis/ - 
Go attfl be bangd* Abi in malam 

^Pendettii>. penfilis,i 
pendulus, ad;. arum ; cremafter fpcarius. ; \, t i pet, , . 
^pnk of thretd. Panufe rq* Harbourlejt. Inholpifcri 

4to»K*rf*n,dnefl. ^Vrfrtil in'Mw/wrW /or^V portusjn. 
clmatio five propeofio. 9«Cob * 

(ucftudo* : , . - 1 . of harbours* Portuoiut % 

To %m%%t* Inhie, g^ftio, cu- ad;. 

to, wto\h defidero. ■ WAX** not Mt. thirus^edurus, 
Mptt, *r hamper. Fifcus, I fl>iyu?,prmaiis f robuftus. 
^atlft* Mercatorura focic- I Hard* brawn. CajtloTuij adj. 

tali, five fgdalitium. 1 Hard as born. Corneas. 

f The bans of a door* Supetvi- I Hardijh. Duriuftulus, 

Hum ofti^ ante. \ffad> piffic«ii f ar- 

Hapt sn bolder, ] Infans in wtc- J duus, gravis. 

ro. I Scmewhat hard. Subdl(ficil}s. 

fy&ttft towns Jn Germany. Ct- Hard to away withal. Teuicus, 

ibci«ftu federat*sanfia*l auttertiiu intraaabilis. 
tlC3C 

ftanftl. Strena,?? Hard of t<$e< Aufterus 
bus. a n»vc lan^nvanfet. /. Merdmo- ] Hard to get. .t^arus. 

nU primitias accept ; \ Hard to be underjiood. Abftru- 

Hanfelied. ImbUtUS* . I fie, obfeurus. 

To oatltt* Ftcquento. Vide] Hard to bepleafed. ' JMoroiu^; 

^ ll ?*L *' r V ■ |H^4fAftir%i Surdaftcr. 

T frappamt c/^/- Hdr^ witted. Stupidus, plum- 
let . Cento, m. 4e«i ftftgulum beus. ebtufiis. tardus, adi. crafllus. : . | Hardhearted. Ferrcusdmmitis 

5?ap or chance.. CafliSjCV< 

^cxeflus, mv. £br$, fprtuna, f. I Hardrfaattedneff. Crudcli tas 
Good bap. , Poiftunlum 

^Ss^adlu? ^ f : - . M S^va, acris by Hi wiiw Demi (lUs, pen- 

uulus > devexus, dccllvi^ dccl- 
d-tts, adj. • ' ■ v ■ * 

^ ffworf, ikger deve- 
xus'^ »•'-: r 

4 hanging Y^-.tMall dmlnis 

Cto tAtff jSwrfe 4 banging look. 
VultuofusJ ■ 1 

Hatting over. Prominent*, im-i 

pendens, imminens , p. promi- 
nulus. ' 

loofely. taxus> p. flui- 

dus. * 

'Hanging about ^ or taking fiffi 
Ma of. Inhxrens, p. 

' cr : tot dint C<k 

wrens,. " ■ 

Hanged. Soibenfift. • '» -i 

wthji. to be banged* Crudari- 

US. / Itf Aw>. r Sors advcr£a. , j i cips 

iffl^i/- or fc> fetf. Fortft , for- f(<ir</ or unkind. Inlquus, ftve- 1 
tuit6,adv. ru$. 

By too d hap. Fdrtc fbrtunl. Hard or nigardly, ' Parcus , rc- 

TCfap ra .Ya n thing. . Agere ali- ftrittus, tenax, adj. 

quid (forte vel fortuity Hardi , an % Adv. Vehementer. 

'lis haphazard. In incerto eft. To hold hard. Ar£W teneo.* 

To .happen. Evenio , obvenio A To fplloppne hard. Infequor. * 

Contingo, obtlngq^ accido, cadoy Hard by, an Adj. ViCmys^proi 

'ftccedOii.fiOf . . ximus. : 

It bappeneth.. E^tnlt , accidit,- \ Hard by, an Adv. In proximo, 

contlngit, ebtingit, imp. prope, propter. 

Whaievtr happen. In omnem e- \ Hardly. Duriter,difficultcr. 
ventunu : " To harden or malt£ hard. Duro , 

Happy or blejfed. Foellxj bea- obduroj induro, perduro, cal* 
tus, adj. lnm obduco. 

Happy or luctyi Fortuhatus , I To harden ones fclf. Obfirmare 

fauftus, aufpicatus, pn>ipcr. animum. 

To make ha\fy. Beo, feficito. . To fa or. mx hard. Durefco, 
Happily^ B?att, foeliciter, fau- obdurefco, indurefco, qoaXki- 

fte , aufpicatb , • profperi , adv; co. ', : < 
Happinejf. Fcelicitas, beatitU- To be bard as brawn. ' Callefio, 

do, beatitas, profperitas. I&callifco WhtbariaitA 

To wan hard, or Jiff with cell* 
Obrigeo, rigefco, ^ 
To be m bard for one. Supero, 
pr«fto,plus valeo. 

Hardened or made hard. Dura-^ 

tus- p.* obdpratus. 

A hardening. Induratlo. 

l&rdmjt Duritia,durltie«. 

Hardnefi of the hand wnh work* 
infr. callus, nu 

Hardnefi, or firengfhof tod) or 

mind. Hobur,m. 

An bardnef! in the farts of tkt 

M> pcsally in the, fiver. ScJr- 
rhoma, n. 

Hardnefs, or baring In eupencei. 

Paj Jmonl a, & tcnacitas, t. 
Hdrdl, orfioutU. , $t?entt^, gna? 

Hardjhtp: tabor, m. ■ s 
Go to hardly. Agefis, *$eiiu 

*f Hard-beam or Horn-beam , a 

tree. Betulus,carplnus. 

H?arBK or valiant. Strenuus, 

interritus> tbrtis, animofus, au- 
dax. 

Hardy, that can indure bardlhip. 

Patfcof, tolcrans. 

F^/-*tfr4fw Prxceps > ad;. t 
Somewhat hardy, ot a (pretty hardy 

fellow. Audaculus, adj. 

Hardily. Strenuc, audenter, 

gnaviter, auditor. 
To be hardy. Audeo. 

Hardinefi. Audentia 1 audacla, 

fern. 

ftaw^/^. Flocd- itoel, 

ftupp*. 

A young hart or levmt. Lepul- 
culusi m. 

A hares form. Sedes leporis. i 

To flarta bare. Bxagitare 1c- 
porem. 

Of or, pertaining to an barf. Le- 
porl^adj. ' . 

T?Me one. PerterrcfiicipjCoq- 
(tern^metupe-ccllq. . . , 

Ahare r pip*or fnare.' JLcporicl- 

pula, tendicula, f, laqucus, m. 
Han-brain"J. Temerarlu$,prSe- 
ceps, vecors,veianus. 
A barefoot * a bird, iagft- 

pus. ; it ' , 

A harcliP. LabrMm fi(Tum.. 
f Hare f -bell s,, a flower* wacLq 
jhus Anglicus. " 
f Hares*ear % an herb. 

rum. . . • . f 

t ; Hares»!ettice. Sonchus 16vii}' 
q. d. laftuca leporlna. 

T Hare+Urong.^ Peuc^dahiim 

t t^arianl:* i. a tem in j^e- 

raldryy srben a Jijh .^ijpairt^d! 

jlafl&nguprigfrt. , PifttuA'figtii 

raereaa* h „ u , ,c .i , .} ? | 

t i&ar<C0r ,,^Mairj^oan 
Phafeolus. j , M I 

-4 $?avtcr» iagon, caois lepo- 

rarius. 

A 

n a k ■ * • * It- ■ ftarf to » W L# ^ ^ **! -* Mfclrt Scioto*, fta 

fyMtttt* Aufculto % aUWn I *<ft>g*'« " **»JV Lyricus, Tibo* lyatt. Habes. V. Have. 
prsbe*, admov&i adhibio, 1 dtbawedtart, ad}., I 7* folflt or make hajle. Fefttoo, 

To harp always on the fame firingi ] propero , accelero , appropcro, 

Eandeiti carittlenarn canere. . Idepropero, trcpltfo, ttiaturo.' 

.... _ ... _ 

F$ftinus,ptoperofc 
' Mturttlo. ■ 7. ? erramenra apu- i > vajten y res advcrto, attendo. 

Hdrkgers after news and, tales. 

Rumarom au cupes. . v 

•>4 barkgtjng. Attftultattb, f. 1 
Harkjtfrab. Hlttsv ctev ebo- 
dunfiliiterjcft. L »: \ . 

^ $*ttOt or **orr. Pellfcx/ISponHiaW^bbt* 
meretticula. 

©arm *r Hurt. Damnum, in- 

commodum, noxa. 

To barm one. Noeco, l*do. 
Out of bdws way* EKtra peri- 

^t,t^ ^ ^ j aft ^^ ^ | j 0 fattaf e. Vafto, depr*U, 
^ haftener. Inftlgatdr. • I 

. To be hk/iy tr Hjtj,' Ardeo, air- 

*_ *>f H«ir/7 ^ i. ravenous bird. ]dpfto, ferodo. 

1_ "ycned. Fdtinatus, appro* 

fyatquetylfjtf, i. •H4^ii«r.]peratu$ 9 mamratus>citatus. 
Sclopetum manuarium, bombar- j Hafl or bdjiening. Acceleration 

d«la< v trfcul Clades, labes, ca- 

tam{tas,f. 

Harmlejty tbsttak^s no bant?* In- 

tfcmnls, ihnoxius. 

Hdrmkfii fat does no barm, fn- 

WKuusi Innoccns. Tr: 

7V /w* one bamlefi. . , Pneftare 
allquem indemnem. ^tyarrpfo. teca,f.derttalc,lttoite i j re(tinancia , prope- 
?1?rkas. v feftlna ^ - • *An hater of men. Mifintbi^ 

-Anbrningof men. MiftnthrtK 

Ajfer of marxiag. MWo. 
gamia^f. 

HJfi^ Odium, invtdentiaan. 
imicitia^f. 3 

Trhtybwid. Simu!ta».f. 
mrial hatred. Odium cairiital^ 

iaternechNm,Vatin)amiaw 
tius. * r Qccqi eeftino Harrowed. Occatus Hdftinefi^ of <tefitrtfi. fcrvorj 

m* tcmeriras , prxcipitantia > 
iracundia, fcroda, f. barrover, Occator* 
t . Occatio, _ 

yl barrotter bawk. Rubwarius.| Hafty orra(k> andufty/ Teme* penit , prjepi'operus; 

tlia, ptjeceps, tumuli pro- 
fubi. 
2? 9«rVSW v VeHo, laceflb i 1 rant* , Impctuofus , »iracundus> » 4 
Harfhittfi -Afpeirltaj. H*mhfnej!orjrit*tf(fitm bttm. I W<r>fc/y. Afpcrfc, rigid*?. i/rj or i» hafte. Feftlnan> 
ttf. ^eftirt^, propert, cilcrlteir, 

curfim, raptim j ocyus, adv. ' ■ • w|abe» Habeo, teneb, pof- ^'^arfltWt ^orcina vifcera | Hdftin'p. " FruAiw prjecocesj 

.-Aj&iViHU Bxta porcina; 

UNCt'orftag. Cervus, " " ' 

A pa i-barf or Jhne-buck^ Tra- 1 leu itt 

A little hat. ^at» Galcrus, pctafu% pi tndemnitas, _. „ „ 

Harmlefncft or innoceney. Imo* 1 five Inteftina. 

fcntla, Infontla* 

Hxtmfulky..' t>aiiin©Ofi J 

Htyrfiefl). Innocui , inaocen . 
a^r^adV* - ' t " .. . I w4 &iri having young kotnsmtb 

* tiarmom pt*Hlody. ttarmih'h^ . Subulo,m, % ♦ 

ria>melb<Ba>cdiKentu^ Cervinum cornu. i^«»g»-cr«n?» ^ 0 __. 

flaw . 1^7 belonging to an hsrt , \loaf. Aptfk-,' ^ileus Albanus, a- Gakrtculusi' 1 '■ 

A broad brimmd bat. Cauda, 
umbell^t cuntnatus tfettjfiarmo 

Hartntnhujly. Concord! ter« 

S^mefov Arma> n. arma 
entaf. • <* ■ 

Cotpflw harytefs. Panoplia, f . . _ 

Bnnefrpr the breafi. Thotafr I t ula ^mpana. 

me. la tricolor. gua cervina. ro* cogitoj^cc . . . 

yr^r would you l)avt f. Quid 

Vh? quidqueris? V 

To bave t 1, to iak$ of cwy. Fero^ 

aufero. : 

Have him away. Auferte,.abdfr 
cite. . ■ ' " 

A$ I would have ^*V ; K* » 

ex knimi ftntentia* a v t n 5 ? 

7a do <f/ owe. woUld -Hvt kim. 
Moremgerere. 

What mafter have you £ Quo 

magi ft ro uteris? 
Priefts of Jupi- 1 To have or obtain. Potior* coo* tevdid wear. Albogalerus, m. ] IcqooiV Phyllitis, lin-M Cardinals hat. PHeum ru- brum. f Haps-tnfoil.' Melilotus, ier- I A haubhhd. . Splra, f. * # itpbarmft. Ocrea bmiilia* t HariJwton Seftr! 5 m arifto* I arius, pilcoj owls. Cod* R. ■w ^atc{>; Exciado* : r 

Hatched. EXclufus, p. 
/?/iic6 or of young. Pul- a^natur^ * 

t clufio pullorum. f Ham root. Libanotis. 
Hafting barnefsy fo called becaufe I H*V °f oak^ Robur, n. 
imp that wear it have but Jingle ^ WAttf). Vocus. V. Hearth. I lities, 

allowance. Simnlajres. fimplari* H/' ©jUtftfjOfte or jtrtechohf. \M hatching Foemra vel ex- 

Crnaft. 

barriiff. Pbaler*, ephip«w I Hierufalenl Articboh$. FIosfo- M« S?atCl) of 4 door. VcCtis 

H$ tyraraidalis. 

T*,barmf*.' Armo,lorlco. AJiUttltbarvtjl. Meflicula,f, 

HmuJRd. ; Armatus , ferratus, I Hay-harveft . Fasniftctum, n, 
loricaip^ p. . \HarveJltimc. Autumnus, m. 

Hf^fedborfet. Equl phalera !i% n % apparatus equeft 
iahbftfoTamm. Helclum* 

repagukim^cratis janufc 

T/?e Hatches of a fhtp. ; Fori,m. 

pergula, f.r catattroma, n. 

ditched^ as the kilt of a fword. 
Reticulata, crenatus, filis an* 

genteis circumvin£tus^ 
rUi$,.m." , Mi^tCielt Peftem 

belonging to harvelt. Autum-|U hatcheljlax. Carmino, as* 
natis, me(Iorius > adj. IbatcbeM. CarrmnatUs* 

Harvejl-jruits. Fruftlis autum- M« baicbeUer. Carminarius. 4 ? 

-wak^r (or a team+\mlts. M<^atC^et4 Securis, aftia, f. 

barvefi. ColUgereftu-M Huh hatchet. Securicula^aA fc. Loricatie,f» 
'maker. Thoracop 
mfabeK Mbdmeft ft*urer+ Samlarius, I ges. riitor, m. 
^ ^^atwlBi orHerauld. F»i 

J Vim* tyr^cithara,f; 

To bam CitbariiOj caaere fidi- 
ttur, r puUb lyranu ' 

is^lyriftes»ttdketi,m ' 
#Man*iriir^ GiAarfftna, 

Un Vdrfir tisdffingjeib to bis barf, 

tehawduswnv. ctola y dohbel!a,f. Hflitll or dijb of minced meat. \ Hatcieufaced. Vultuofts 

Mlnutau is. t fy&ffonort. Trachelium^ 
dtymttree.. Corylu^f. 
Halle nuts. Carya Pohtlca, a 

veil a rue nuees» . Hajle^n rt rpenfi + . Hatchet-fetch. Securidaca. 
An hatchet-helve. Manubrium. 

Jo late. Odi, ©dlo habco, 
abominor. 

To be hate*. Odio elTe. 

To hate etch ctbir. Mutuo odio 'it - rcitra, felifcus venter. 

v4 H?aflJU Fibula*. § Item A- 
labrumv 

Abating* Oppedulatioi Vifceralflagrare Hated. Eicofiis, perofiis , 

Dat. invifus, p. 

Hatingy or thai hdtetb. ExolttS, 

Perolus, cum AccuC Hawing. Habens, gaudens,p« $ 

Having or craving. Petax, avl- 

dus. .• 

Havino his fworfl by bis -fide. 

Acdnftus gladio. 

Having a cm on. Indutus ta- 
nk*. 

-4|&atoCtt* Partus*.*.;. , 
To arrive or come to haven* Ap« 

pello,is. : 

Come into haven. AppuKu?, p. 

Full, . if . baytnh /fPQrtuouw, 
ad;. .*: „ v\ M 

•t 'totfrtt* Avena> 

t m^W\Mnot%in tbemb. 

Libum avenaceum. 
ounces totbe found. J;lbrantf- 

iartegia/-. ; .: t v 

|?aHttl)tl?t Superbus * feftuo- 
W5, elatosi arrogaus, p» \ m . 

Full of haughty terms. . M.agQi" 

loquus, ad^ \ . ■ \ ' 

To be haughty. Superbio* - 
7<f grow haughty. -Infelelco. 

Haugbtiftefi. Superbia , arro- 

ganti^elatio^f. taftus,m.j 

Haughtily. 3up,erb&, arrogan* 

ter, elat&, adv. 

^aulm ijaum. stipula.v. 

Halm. 

-Atomncffr V. Hanch. 

To) fiailttfc Frequpnto, celebra, 
conftftor, advento. ,. .. 

To hauntjlewj. Scortor* 
To baunu as ftirits do. Inqulc- 
to,infefto* To fr*. • HAW H A Y t ' \ • * tartrlr t 
|>4Mffi tr c»/fw»; Mos, m 

Mhfietudo^f. 

j< /kiMt <»r J>/ice <jf meettng 
Conciliabulum* 
*4 pe$ haunt. Frequ^ntla. 

Fiequentatus, p;, b*ricoc 

Hay4*rvejf. Toenifedum 
Anbaj.loftorniow: Fceitife*. 

A bay-rick or bay^fidch^ 

lecmm. n. meta fent. • 
Full of bay. Foeno/Us , Man/uefa- 

ctai 

7a en/4#w a bawkt R^purgb , 
macero. 

A hawk^fuU fummei or firmed. 

Integr^pennatus five aiatus. 
The terms betotiging to hawkf j at. 

Not haunted* Infrequensi iirte- 1 the bawkj>aits. Volaturit, 'Ce- 
lebris, j/ • V V |volat% '•■ • - • • ' , 

A* haunter. Frequentator, ad- 1 She baits at a Blackbird. Ad I boot 4 . U cbmpenfi 

?entOr,m. merulaai contend ir. " 

A haunt r of alcbonfisy 8cc. Oa- 1 She bathes. Proluit Vel immer 
neo, popino* I git ft. 

An haunter of mens tables. Pa- 1 5/w caflt. Eruftat, vomit, put 

raffttis, cWpeta. , I gamentum remittit. 

An haunting. Fr<quertt4t)i6. |5*ec*e^f. Ludificatur. 
$at)0Ctt» St rages, cjedeSj cla- She collies. Coiltoeat, annul t. 
dcs,f. \Sl>e comes. Advolat. " jote&eak orSane tbsst 
11 head. 4. ^ 
£ totytrht* totakjiinies with 

wfij m. tefttdltula, indago, f. 

To mdlte buy. Fcfcmim verfire* . 
f HayJniti of bdji i. fcpes, and 

# _ . :fo. Jusrefir- 
cicndl feplmenta. 

/^^ common herdfmait of the town 

f baji |; Sepes, /iwi 
f. Cuftodia* Cuftos 

fcpium t aut potitfs Tbifwibimingoftbibeal 
t»«a, tr, verrijo, f. 7 ? 

bead of the army. Prlmi a- 

del. 

An bead-band . Capital, h. . 

That bathtwo beads. BUrto* 

THtbaAb thru leads. Trtteps- 
Tbdt both an hundred beads. Cm- 

ticeps,adj. 

Jo hit the nail on the bead. fte*» 

acu tangere. 

n bead . \. invention^ Aj Vafto i Y popu- j She comes well. Ad nutura five To dance the bay. ! in orbcm cho- lot. 

To mahf havock^ of an eftate. 

Vaftare, ph>digere opes. 

+ !l?aiir<antji a tetm inHeraU 
dry -of 4 jijh fet 'upright. Orl- 
ens/exorlens, emergens exaquJ . 

t ^ batttf * W« Ignavus. peqorls ibidem pafti. Armenta- Ex fiiopteingenlo. 

rius. I Heads of firings. Fqntiuiittet 1 incunftanter revolat. 
Sbeeowrs. Iu(iirgit» 
5 /v difgqyges* Regerit , re vo- 
mit E es. She endews. Degerit* 

She enterpenns. Pennuias Ultti- | Hazarded 

cat five Impede . 
She feeds. Ingerlti vefcitur. 

toatB of a thorn. Morum An- She fiiei the bird to the mark* tl*,2u(ra,fL 

A haw in the eye. Unguis* In Perfaglum cogit , refidentem verni cavermila, £ reas ducere. * | Headed with iron. Pr^pilatu 

^tyawrll. Perlculum, dlfcrl- I ferro m r 
men,n* fors,alea,f. 

To hazard. Perlclltor, mlttere 
in diftrlmcn, ftbco aleam. 

In di(cr|men mifliis. 

nazaraow. p^;iculo(us,anceps. 

Hazardous. PericuloW.' 

hazard in a TtnifrCwti Ca To put a fine on onq bead. Mul- 
ctam allcul irrogare. 

To breab^ones bead* Dlminuere 
caput. 

To lay their beads together. CoSt- 

fcrre confilia. • * / 

To jrive one Ns heady ReMMs obrervat. A haw in an horfes eye. , Ptery- I She fillies. Orrhottnaffat gtum% glaucoma, n« 

+ A 5}flto or clofe near the 
boufe. in Kent. Agellus^ cors, 
A harp-thorn. Spina alba.- 

+ CUmberland-himi*^. 
rla. 

^afolt/ Acciplter. 

lb* male of hawk*. Acdipiter 

mas. 

M ery of hawks. Pullities atf- 
dpitrum* 

A fi?r l -™»&*<l te*L Micro- \ feu 3emittit 'in aivum 

A long-winged bawl\. 

fteru?. * 

Toman a hawk^ • Cicuro,domo, 

manfuefacio. 

To haxrlu Aucupor, alites acci- 

pitre inleftQr, velyenov.. - She gives it over. Terglverfi- 
tur, deficit. 

She jouks. Conlppitur, obdor- 
mit. , 

A-M ^e mantles. DMpennat, pan- 
diculatur. 

Shemies. EgeAt. » 

She plumes. t Deplumat. 

She proins. ' Plumas comit five 

concinnat. . Haz*rd% \. A game at dice. Lu- 

fus aleatorius. 

^ ^*?e or tbich^feg. Nebula. 

Hazy. Nebulofus, caliginofus. 
Tifiwe arWntone. Perter- 

refacio. clamore obtundo. 
^mU^en $ a bird. 
corylorum. 

A b.ulc-nut-tree. CoryJus,f! 

H antt E. • habenas Macro- She pukes of puts over. Degent | tyt, jpfc, U. 
_ » . , ■ 1 . m Me.evenhe. Ipfeprorfiis. 

She rebaits. Repetit pugnam. j He* or this. Hie. • 

M VISDt Capufyn. 
ftare.. ■ ' ' 

She rowzeth. • 1 CorUlcat. r pltulum,h. 

The forc-part.of the bead; Slnci- X Let us Hrfl hawk^tbls 

kre lieth a Covy. Banc" primb | SJ* unemerpenns. drum tergit fixe exacuit 

She fores. Subvolat;. 
Ske tires. Exantlat. - A A . - x E^tricat five 

luftremus ftipulam, nam hie la- J cxpedit pennas. *ks Ho- put; n. frohs, £ 

T^e hinder part -of the head. Ckk 

ciput.. 

To belxad or cut of ones head. 
Amputare, recidere caput agmd). 

One who look^th to hawks* Ac* 

dpitwrluajf alconarius, m. 
AGoft>awl{.< > Phafianophonus. 

A Sparrow-hawk. Merularius 
accipiter, humip , , , A heading. Truncatio,f. 

A hawks hood.* Capitium, vela- \Tobeadafarty. ?Pr*fum, Impr- FringHlanus, mufculus, m. 

AftHamwerwhawk.' Rubetari- ow-hawki \A bowks men. , 
Her. geffes'. Ltfmmfcu^, m. [ 
dica accigltmm. ; • - f > 

Her lines. Tatnla, pi ttaciuiti. 

Her creianCe. Funiculus) m. Tintinhabulum. 

Oflen- ro,nrxerfe cuti imperio. 
To draw to a head* or to fum uf, 

Recapituior, in fummafo colli- "the button to lit-tbt beU. 
diK, f. ' 

. . A bai»kt tiring. . OfTeum, p. 

*A hawk mil mmmPd and re- \ Her cafiing. Purgamcfitum. i 

c i d l m * Manfiwtw, mauflie^ \ Htr mmi' Fimus, m. fimum, n 

Wttus, Famlharis. - Li Htrnk^fearet. Ames,i»perti 

A . g H r *" haw /*. A^rius, iyl-|caaucupatoria,fedesaccipit»um 
vcftns, imHwnfiwtus. Her mue, Cavca, caveola* tra- 

Ji Sore-katirks Hornotlnus, an- 

niculus* * . if HaWhcweetk Hlcradum. 

* mewed Haxlu Hypcrcnus, To harrkor far. Screo. 
K^ITte^ « » Ptdltrs. Mcrca 

*4 mtrved Hawk^of the firft coat. 

ST> : '^ ' i'i' 1 ^. . MWUMttJt Helcium. 

Of tbefecond. y Trlmus,triennis, 

Of the third y ice. . Quadrimus, 1 ^ Fcenum- . 
Madrlennis, Sec. . Kwmg% )(J r/^^ Fob- I He^-m p^rr 

v»w £; *cfi barely Apotrophus, num cordum^ferotlnum. tls. 
HWH. alumnus. \Mujlyhay. Foenum nteUott. IltoidM. Capitatus 

P To putHt in o*es bead. 
admoneo. 

To lofe hisJbead. Pl^efti caplte. 

To giveone his head. Laxare ba- 
benas:> . . To takg a bead. TUmultuor. 

AbAtdortop. Apex,fiimmitas. 

The head of a $ear. Cufpis,f. 

An arrow heady or heAdof a dart. 

Spkrulum, Q.aculeus (agittff. 

A broad arrow bead. Uncinus. 
A heady 07 root of an onion , 8cc. 

Bulbus,m. 

Full of Isttle round beads or roots. 
Bulbolus, adj. - 
Vide I The head cf a lute or viol. Ju« 

gumcithar*. 

A head-land. Prom on tori urn. 

Tributum cap!- 
Hand over bead. Tcmert, for 
tuit<J. - 

Over head and eart in love 
amore totus. 

To bring a fore to an head. tlfc 

, cus maturate. 
Oalllna I Head^acb. <iapltlsdotor.>- 

An addle-head. Fatuus.* 
A blockhead. Stipes. Mi 

A headboreughy q. d. Bural ca^ 

put ; verifts Va$ ftu fidejuflbr 
capitalist Decurio. 

Heady or rajb. Praceps , tj&is- 

nus, corebrofiiSj morofiis, opntu- 
max. »i 

Heady drinb^ • Potus in*brHh$i 4 

Ueadittefi. PernlcMtol ter&tA 
tas,f. j h ro': 

Headilf. Temerarii, faptbtt^ 

prjBcipitanter, adv. 
Head-long, with the head forPnoJI. 

Pwec*ps,;pro!fls t ad;. • 

lo c tji down headlong. Prxclpi* 

to, prieeipfttfm do. ^ 

A cafting down headlong. > Vfit* 

dpitatio, t; 

Headmen 1 or chief men. Prt>* 

ceres, optimates, primates, prU 

mores, m. • ^ 

The pale of headmen in a town or 
city. OPtimatus, m. . 
An beai-pMcc or Helmet. .Ca% 

lea,eaf1is,f. 

A Jbrewd -bead-piete. Sollcrs , 
fagax. 

T/;r head-piece of 4 dottrs Super* 
liminarc, hyperthyrum* 

The head-piece of a bridle. Ca* 
piftrum^ . 1 

The headftal of a bridle. . A«rea> 

f. capital, capiftrum. . 

fb* bead-dagypart of the headftal 
that hangew over » the , forehead* 

Frontale, n. .vt • • 

Uead+flrong. : JFtmerarius^ffrae- 

nis, fefiox, contumax, prifraflii 
tngenii, r«raftarius. - 

To |)eal or cure. Sano, cure^ 
KxJcdicor>4»edeor, relev^. . 

To heal throughly. . Acftitua* v 

led Suggcro t *foli4« tmti, Sana**, cura- [ a U« «• Ba 
w v* Ibulcai. 
8K?fL*' ii A \To play the neatJheard. Bubal 

2Wti<?,piedl(ad(>,fc 4 | Afwine^eard. Subulcus. 
ukdjcabllii, curabillt, adi. I Uearkment font. Bucolica, n AT t HvI<bg t an herb. Alyf-|2f the heart. "Xrmen^Ts, ad j. MftMk ♦/ t col- 1 titius, aracntivw Armetv ft* 

Sjgfw. « : «p«e. cm.\^tm%n. Art** 

Obtego, ftraguU* iawlvo ft I Cenotaphtum , honor* 
SMk ' ri « tumulus, fcretrum. 

• . Ita ;! * ^us, lain- 1 r* bearfe^hth. Pannus libltt- 

Jo b t in beahk. Valeo j.cowaJnwntum. r 

SaU-^mC * $«rt. Cor,peauin. ani- 

ffyf Sofplto. mus, m. 

J'ffl t Jfc fww «• iWh, Medium. 

Mlutarb, falubcr, falutifcr. j at?M „/ « t m . Me- 

Sm&' r Sofpes ,J " 7 

validus, Ittwlumh,vaten8. Itfe-wo/wi. Robur.n. 

-toSS?* 4 Sa,ubriter ' |W* J"*ri-ftri n g t . Pr«ordia, 
-w flWp. Accrvus, cumulus, n. fibrjc, f. ' 

Sj^ri?- a ^ Abjcftus, pufil- 

«7 m«A , frc. Con- 'animus. 

ItlSj.'* a ? <r * IBr . Wntneftof the heart. Deliqui- 

Acervadm, aggeftim, urn, abjeflio animi. 
^mulatjn, adr. . Stoutened , or 0/ grew 

Ac«n£ LiZ gatber in , ^f*«ff. Matfnammus, ani- 
tt^T^^ ? ' accumu , ,0 i w»fi»»™4ix, adj. fidens animi. 
SS^ 8 *? 0 ' ^sero, is. Hwrt/f/f. Excow, c . g. abie- 

[^^^"ulatufcaccumuia- Ous, dcfpondens. ' ; 
lKiffi!fe^ R, ^ a ^>* \ G y?*f>**«- Cordolium. 

£2fi?' ffc * C^cfto^to-M/^^. Arnica. 
SH2i „ , ' W^**"' corcuium, ani- 

lawi ^Mcemtor, m. cumu- vita mea, lumen taeum, mel me- 

*#J**tmg. Aoervado, cea 

o» cumulatio, accu 

IrWW* Audio. HatiAtmtd. , FerrcusJmmitU. 

•f-"Xrr « • • 1 1 mldolofui, ignavus. 

* i«r * a fa« ^Kda/co. ^0/ ^r»ianin,1s,ad;. 

Andftui) A Cogfl|.| .* km a heart WTa thing: 
-At btartr, w he which bearttb. 

Avaiu *' 1 "I* ftnfibua angi , ^ehem wter 

AodtftM ' Aa -:*-»- ' —""5.1 S 01 ' 1 ** difcruclari animi. 

» we »i f bearing. E xau- SterUefco, cJfetus fi,m. 

jfndiAi^rti'^ $ onder e animum. 

JdSr"^^ **• ° bfur ' 2d?' ta ^ crtomtaU C°n*en- 
^ Rumoi- 4 fnmtucu- t Heart* etfe j an herb. Herba 

«dltu, tulul prater auditt re- Wert an'imum, LfidK 

_ v - bono animo eflc. ' 

^SS&m T m am,en * ^-burning. Cardialgia,car- 
^i5w!?S J 8, . * Idiogmuj, 
£*i«rd »f borje*. Equltiunj ' V . 6 „ 6 ,_ fir . 
75 Animo, animoi ad- ^w>. fcontrilSSi. ' 

. Anl^atu, , 23££j& 

bunmng. Animatio. Heavy er duU. Segnls, inert ft 

"tony. Cordatut, anlmofuj. cors. .. - ^ ' nCW » fo 

*frwjr and well. Sahus, vz-l'l* be heavy- +- J 

«mmj cImtM Hilarij. ^ /na ^i»g fe^., cbntriftarin. 

Cardiacu». \HeavMr fj'^ 0 

W Animlt^«anlmo.Cn' mo^luSu,, m. a 

**!&£L mt b ^^^M^^ Grayed 

UtmltB * fynmt, Infincera»,M y 

languiduj, emortuus. Torp6 

Hcartfe/heper diflrufl. Diffi. 

uentia, abjeftio animi. 1 anxie, nwe„v, 

£ * Wrt*» Focus , (bculus. Mtig or wr/^. 0 Sav£' adi 

Behnwg „ the tear*. Foca- ^.•r^AijTRffi 

Heart k.mnty. Tributum foca ' ^ ' ' ^ 

* « •• ■ • I To make heavy m wain. Graw. 

*3**\&"T**& Cale- degravo»aggravo. ^ GW ° J 
ftao,calftcio, ferveftcio. \To wax b\a%in mirbt. i»« 

JifcwariMnw. Tepeftdo. vefco, ' IWgW - 
beating or making hot. Ca- H«-»i/y. Graviter. • 

S2? callus. fire * * *** *** 

votm^ ■^"^ fer " \l$&Z** ' Hebralfmdfc : 

Worn. tc -|? f ^i»- Circunueptu 

f Heatb*ofe t or Heatb of Jtri* 

A UW * ^Kfc Omentum llgneum. 

Lewr, tumco, «urgo. borarius, nu f ' > 

A heavt-fmng. Qblatio agi- 1 A «i,*/«.^ ft . Scpcs viwa< 
•Seplmentum, five elevata 

$eat>en. coelum 

Olym 5 ^«« e /w « «c. Sccurum 

Anhtdgingjtill- sarpa Heavenly. Coeieftis. ro,m pccuirius, , I mo-It^r i*>cg. coelitcs, fupcrJ, m 

Heavenly things. .Crtslcftia 
vina, fuper^ n. r^1l^ Scries fepii olyraplcus, adj. calicos I* rem heaven* Ccelitus, tus lis. 

deftime. 

f Htdge^vjjjr^ 
f Hedge-netih. 

pium 1 dan Gratiola.- 
Oaleopfis* 
u Fumarta fe- 
Jl hedge. 
] I » 

T*tnfole< 1 1 • • 
b&twoi. Erlnaceus % e« ]Hotro^Qn.| follcqututn; 

tthtati*, charogryllus* | * HeUeb$r$i $it herb, Hclltto- 

„ jlS tchlnata. * HtUenifm. Hellcnifmus. 

f 1 Hedie-bog Trefoil* Media I ^ fyrtfo ^/ «t Chvus \ 

ccWmu. ' [guberaacolum. 

jhftov Cura> cautio* cautela. [ft/?* ^ Ae/m. Clavum tenerc. 

f$ teed or mind. Oklcrvo, ad- I An pelmet or falleu Galea/. 

tertp, animadverto. I caflts^ f. cattida^ft . 

itbetd *r ghe heed* Attcndo. I the flume of an helmet* Crifta • 

Tmk!' \ ' ' . - 

mro, attendo. I Helmeted, er having a helmet on. 

maks good heed to a thing. Ac- 1 Galeatus, p. 

ci»o. 1+ Hetmei-fiower. Aconitum, 

fo tHk$ no heed. Negligo. | napellus. 

Htedu Cautus, (biers 

tittdinefr, Pr«cautio» 

t&ntlo. Itoi ufui,adj'umcntoe(Te^ 

Htedily or heedfully. Cautt, ac- I To help or cure. Medeor, medi- 

":, attend. Icor. 
/. Cautus. I To help up or out. Sublevo, ex- 

\fulneft. AttentiojdUigen- 1 pedlo. 

tot M ' „' ' tiP . fcrf/'iV. Noninmefi- 

Hetdlefi. Incautus, diffblutus. tum«ft, nort*ft in manu mei. 

> Neglige ntia , in- j / could not help it. Egoiftud 

cogitantia. I prycaverc non potui. 

Hetdlejly. Negligenter. I To help one to money, jtc. Sup- 

Vt t\ . Calx,d. g. calcane- J peditare nummos. 

!?»*• ,. . . „ . \tt*lp *»* in. Fac ut admlt- 
T? /rip up the betlt. Supplanto. | tar. 

f , m Jbip betlt. In< 

writ in alteram latus. I Helped* ' Adjutus, p. 

Tl Wow at the heelt. Profcqnor, J An helper. Adjutor,admini(ier, 
pttfequor. m af c . 
n mix his i heelt. Conjicere fe j Helping Opifer. 
m pedes. \ An toping. Opituhtio, f. 

Wtatorn heelt. Infto. Help. Auxilium, fubfidium^d- 

Tbe fflgft or weiifit of a thing. Jumentum, adwintculum, opera. 
Groitas, F. pondus, n. moles, By Gods help. Deo Juvante. 

r- „ . ~ I WW"'- AuxlHaris. 
*?j£* or fi' r *' S^jf. \Helplefs. mops. 
"Hegira, the atcount of time I As God help me. Mediusfidi- 
mng the Turkf and Arabt 

Jjjga prophet* > fc. Muhamme- 1 ^tltev belter. Confuse, te- 

- . . I m«*> nullo ordine. 

ai»-^*l r * c P arda «"u5> InATte ft>ellie tf» tf*. Securis 
■ i aw.?^" 1 t heus ' manubrium. 

mmt. Javenca , bucula, * Hem, an Inter j. Hem,ehem! 

ifia+ *ni*.j . M J&em <»/ « ^rfficw. Fimbria, 
* SSfe.feS A ! . ah J H Limbnlus, ora, *. 

2l?V tt r r f » ° r h J^ a ' r > °f Th3t ha,h a he * l > F'mbriatus. 
Twwr«? f ?? and f drt y 5. go. Tobem. Fimbrio, pr*texo. 
■SSK?^- r " ."■ „ „ ^ ^ • mterfepio, obf.deo. 

^tlnOW, Odiofus; V. Hai- 1 r» fe« in on every fide. Circum- 
Tlh#i« • I cludo, circumfepio. 

At$?h-. 2!^ C,g * Fimbriatus. 

SStti , Excreo,fcreo. J/ 

£ S? K f & de fi*>1 $ 10 mah fcwwi'* Scrcatio , f. 

1 ?elt I hSrZ- ' nhtrttanc( ' H«- care, qu. dicendo Ehem 1 
redltas, hjeredium, n. _ | To he m or bum one. Acclamo. 
tmm»ff W. Cannabe- riras Bouhlmj f.* H«r|«« J u<> cahnabf nut. 

Ihe hemp.tree. Vltexjf. 

"4$en« GaUina,f. 
> m hen. pava, F. 

«^^4^£e/i # pjiafiana. 

(Pilcis.) 
Ltmgobardica. herba 

**r*herb grouping of in awn a*. 

na> nerba noxla. f 
**llof herbs. Hetboft» # 
^herb-filler, Olitor. 
^ll manner of pot-herbs, olui* 

^MK°t an herb. Caulls; five Numldlca, guttata gallic 7*e Wi^fiS^» 

-AQtnnyhen. Melcagni, pene '"^ • ^ - 
lops, avis Pharaonis. 

^ wore Fulicd. 

^young hen. Galllnula, pulla 

ftra. v . . sphere' 

in the feed lietb. Umbella, muf 
carium, n . Gallina w!yiir graft Aew* 
mana* 

gotfrf laying hen 
driana. 

*4 W Inn. Gallina incubans. 
Toc/nri 41 4 /*//. Glocio, fin- 
gultb. 

.4 ben-rooft. CalUnarum ftdes. 
^ hen4)oufe. GalHnarium. 
Of an hen, Gallinaccuijadi. 
A ben-harm % a kite. Pygargus. 

tytribtttt, an herb. Hyofcra- 
mus. . * 

t Henbh or cbickpecd. Alfine. 
t Hens-bi!/. OnobryeMs. 
t Hens-feet. Fumaria ftplum. 

Wtltt. Hinc 9 adw 

ticnce,away Apage. 

Some years hence. Poft aUquot 
anncw. , 

From hence* Henceforth Abhlnc, deh^nc. 

or from henceforth. 
.dc'hi 

extern. 

Henceforward. Delaceps, quod 

fijPf reft, quod reliquum eft. 

Domefticu?. 

^4 henchman or page of honour. 

AlTecla, ephebus, antcambulo 
praetoris. 

t ttetttte, ^» fcer*. Calama- 
groftis, gramcn arundinaccum. 

f foetlt* Vide Caught. 
JOepfll. Fruftus fpin« alb*. 

* 'J/;f Heptarchy or five n king- 

doms. Heptarchia. 
5>Cr* Eam 3 illam. 

Her/e//; Se,feipfaT.. 

Skcberfetf. Ilia ipfa. 
Byherfetf. Sola. 
Her 0it>/7. Suus. 
Hc^; or l.er. let bHik*> hully or pill endoflng 

the feed. Perlcafpiom, su folU- 
decu- 1 cuius, m. filiqua^f. 

Herb of grace* Rutau 

t Herb-bane. Orobanche> 
f Her bonnet. Caryophy 1 lata * 
%*d. herba BcncdiOJ velbene* 
difta* 

+ Hert-CT*ri/l^fer # HeibaCbri. 
ftophoriana 9 aconitum tacemo- 
ium. 

t HtrbrfathiHcenfe* tlbano- 
tift. 

t Herb-Gerard* Podagra ria. 

t Herb-Robert. Geranium Ru- 
pert!, 

t Herb-trulove. Aconitum fi- 
lutiferum, herba Paris wl. 

f Herb two-pence. Nunrnula* 
ria 

t Herb-William. Amml, h. 

t Hcrb-milorr* Lyfimachta. 

Aherbinger. Pr*Cur(br» 
^fttrllOttr. Stibadium^bruP E)u$ > illiu9. 
IberaulB, Ewbajfador, or •Anh 

E/c/;e4f. Hxreditascaduca. 

SCH, Gehenna, f. infernum, 
Imerijpl.m. Tartarus, orcus, 
erebuf, avernus, m. 

A hell hound, or the dog of hell, 

Cerberus, canis triceps. 

Hem , or of hell. Tartareus- 

iWernalis. 

•rtO. Oca\patus,po(Tefru5. 

Suftentatus. 

tietU or accounted. V. Hold, * An Hemicychy or half circle. 

Hemicycius. 

* A Hewifthere. Hemifphxri- 
urn. 

* AHemiftkk^ i. half a verfe. 
Hemiftichium. 

??emtocftt Cicvsta. 

* The Himorrkoides or piles. 
Hsmorrhois,dis,f. 

$?emp. Cannabis , f. canna- 

bum. 

A hemp cord. Tomex. 
sntreater jor peace. Caduceator, 

facialis, m. [heraldus.] 

Herauldry. Jusfcciale. 

A king of heuutlds. Pater pa- 
tratus, m, fedalium antiftcs. 

An heraulds coat of arms. Pa- 
ludamentum, n. 

A little rr hit e rod which heraulds 

nfed. Caduccus, m. 

* An Herb. Herba, f. 

Herbage. Decims pro herbif. 
Herbage or pajiure. Pafcuum. 
+ Herbage, or liberty of gr icing. 

Jus depafcendi,Qiberum herba- 

* An Herbal. BotanoloRia, li- 
ber Botanicusj q. d. Herba- 
le. 

* An Herbalijt. Botanicus,pe- A!§vfo. Armentu.n. Vi 

Heard. . 

5)ere t hie, adv. 

Here and there. Paflitn , hit H* 
lie, hinc illinc, fparfim, adv. 

Heretofore. Ohm, quondam, 

prius,antca, antthac- 

* imtfter, Pofthac, ddndc, fa 
hinc, in niturdm,olim. 
Hmmays. In his partibus. 

Hereabouts. Loca hxc clrciter. 
Hereat, i, at thh thing. Ad hoc. 
Hereby. Ex hoc. 
Herein* in hac re. 

Hereof, heremth, hereupon, Hinc. 
Here, I. take. Hem tibt 
Hoe's to you. Propino tibi. 
/ am here. Adfum. 
1 11 be here again Jlraight. Mox 

hue revertar. 

t A fterelioBt. Heriban- 

pu^i ; ediftum regium ad cives 
in militiam evocandos. 

* Hereditaments. Haereditamcn- 
ta. 

* Hereditary. Hereditaria. 

* AnHerefie. H«refis,f. . 

* An HcreticL Hxreticus, m. 
An iKr.Ot. Vide Harlot. 

Donum mortuale. 
An fyttiu&z. H*reditas. V, 

Heir. 

* A Hermaphrodite, i. rrblcb is 
of boh fexes. Audrogynus, 
hermttphroditij?. 

* An Hermtte. Eremi ta, ana* 
choreta, m. 

f An Hermit fijh. Cancel (us. 

An.Hemritage . Ercmitie ccll^, 

crcruus 3 (% 

* Hvrmi- Ntmo4*9jt< cmtm> her* Abitonditas, i modaaylui. 

*A b*tn+jb*m A ffefcvfotV .Veatos vchcmcifs tatus. To Jfoe. Occulo,abdo>ab<coiV I proccllofiis. 
Locos irdds fire- 1 do, abftrudo, ooculto. \ A high forehead. Frpnsampla. 
To Ar <fc or c/o/K ContCgo, I One of a high forehead. Friito, I owfc 

-4* Hero, Hetos, rb. I opdrlo. celo,diflimulo. I male. I T fee ftimfrif dwtj. 

'irr/to. Pedes porter! I art. Poftcrtor 
binderPm of the bead. r oo! 
cjput, ocrfpitlum, n. 

Tit bmder part of the nfcL (w. 
vlx. * ^minded. Superbu*,Faftuo.| 4 ?< ww<r part of a p.$p. 

„ elatus, turgidus, ad;, I »•» J. • T 
t TCe jttte o/Sewrji i/i XV«i- 1 Bw^rw^. .PolVremus, t^jfj: 

^on y \. ptthap$ the eager, ^ftui 

Sabrto*. IT OMDttllttC i* Dcroih ,1 - nero. ricros,ra 

!|* HerWaror Hemci^ Htt(A~\l<> bide iti the ground. Defodio.l^ High Frieft. Pontifcx 

ctis. JT^*i*,ncutf /fefcW. La-lfummusiaccrdos. 

t 4 V«OII* * A 'dca, teo, delitco. dclitclco. . I Highly. AUi, fublimitcr, cx 
f Htowis Billy an kerb* Gerant- 1 Hsdy or hidden. Abdttus recon- ' " 
U«lv ditus. abfcrufus, occulta* , ab- 

A 9(tt((ane^ Turbo; pro- 1 fcondituf. 

A hider. Abicontor, m. 

pto*. i^-AWwf. Ablc'oafio, occulta- 

Pried herrings, Haleccs fiimo M hiding-place. Latcbra, re- It fHtfiV Vocatus, nomlna- 1 »" ire - Deg*tc 
Jurats. | ccffitt, latibulum. "~ ~ 

A Jblottd herring. Halcc infu- OA & M — w. w ~ , 

mata. |Gavea,f. 1^ tittle hill or bidock^ CoUicu- 1 Sf'** cardine mbtus. 

%4 piehfed herring. Halcc mu- Hidmuns-blind. Myindi. I lus, tumulus, pumas. I To fynt. Suggcro, ininuo, fig. 

Mriatica. MWDt^'fyn Tci^^ 

A red herring. Halcc fallta v<«l F. coriuiti, n. . J pes, cautes, t. pctra, f. I ^ *«^. Indicium, 

pafla. I PclIiceiiSy lcor-M» <w#-*jf// or ntole-hitl. For-I ^ ^ buckle-bon*. Qwu 

Halcc fc- 1 *cu$, adj. * I micarium, n. coilb formicofui. I toxeadix. 

To drejta hide. Sublgo, depfo. I * bill hm om like an elbow in I Hi tt *d. I>elttmbatus tus diQus. The fyn& of a deor. Oirdo, A ftiouen herring 

^ata# 
Sandaplla. Vide I The Hidebound, aJickgejT of cat. I *be Sea. Promontarium. | 7ha * *» *€b in the bif$< \£ 

„? , , Corla B°> f * * pbefideofdtt biU. Dorfum 

Hidebound y or fich, of the bide. \ fit. M ©ip, * fcny. Fruflus . rubl 

MNNb Corlaainofiif . Jfubftri- 1 T ^ rWg p/ 4 MP. Jupm , fo- 1 vulgaris. V. Hep. , ' 

t Hit*boru Cotylcdoh> umM- 

licus veneris, herba coxi*ndicum. 
* Hipccrifte. Hypocufis, r : HtJiWhn. Hcfitatlo* tytflt. Mandata, prrccpta. . - 

A Heutoclitu a word iriceu- 1 «us. -PCtcilium. 

tly declined. Heterocliton, n. I Hidc-btund or niggardly. Par- 1 2?* Ic t *f * Culmcn, n. 

Heterodox* of a diferentrfuig-X^twt*. [The foot of an bill, Radix mon- 

jkjm the Church. Hctero- 1 1 A gfQt 

Hlda, terra untas aratri 1 7»e c//T or edg of an hill. Cli 
cultur*fufficiens* manfum. doxu^ 

* Heterogeneous , of a different 
kjnd. Hetero$encut,difpar. 
A Jb(tC|(| or batcbil. Pe«cn, 

male. . • 

To bttebeh Carmino, pc^o. 
f l&eurW Heraldry. Olo-I Htdeoujly 

1)ull ctrulei. 

'TffeCfDv AfilOjH $ diffeco. 

Toben/inoQthwiibanax.. Do- 

lojdcdolo. 

/vtp rf/i^rr, . intcrfdndoj 
conddo. 

7i rwr^A iw. Exaftio. , 

Jbew i» pieces. Deartuo, con- 
Hewed in pieces. Condlui. 

A ketPtr offtonei. Laplcida. 

A hiving. Dolatio^ dolatura, 
condfio. 

Hewed. CJt/uf. 

R«£^te.. Prjtfraflus* m- 

HUb or tau. Procerus Hipocriie. Hypocrita, RU 
tyiW?tW> * fyd 0} trine, 14 
romatites , vinum aromatlcum, cuicurae iutticlens 5 manium. I vus. I romatites , vinum 

t Hidige. Hidagiur^, taxatiol^/ Countries. Montana, o-|<M* vinum Hlppoc 

Pro hlda terr*. I mm v I* ^ — rum. dwelleth ro- horfemens cxerciji. flip 

, , _ (r . w . , mus,circus. 

Horridd, torvi^dv. |W//y or o/W///. Monto-M» 5)lre or wages. Mcrccs 

fus- (edUj f.) ftipendium,^ ' 

, or of an kill. Monta- 1 T 0 h* r h or **& i° hire, 

co. • Hideoxfnefi. Horror. 
ftylormaksbafl. Fcftino. 

* An H'terarcb*. Hicrarchia 

* A Hieroglyphic^ or myiih„. - - 

jfewr. Hieroglyphicus chara- Capulus, manubrium Hilly 

nus. Condu< fter. 5)lm. Eum,illum. 
Himjdf. Se,ip(um. T0 hire, or let to hire. LoCO, ^ 

loco, as. : 

To hire ouf bsmfelf. Opera* Jo- 
care. "'>'■ 
Hired. Conduftus* bafcum } barb, cihdela rala, \Hekimfelf~ iiteipfc. 

candelana. 

^cjfus, altus, editua. 

fublimis, arduus, excelfts. . — 7 , r _ . JV , „ j . 

Very high. Pr«celfus, praaltus. t To tymu\t in the North* I. to I Mare. Equl^ncntum^ Bybimfcif. Solus*. iHiredfouldiert. Millfeftftbeih 

To ZvV».df *a tW mil. I diarii* mercenaril; conduAUii. HH 5 OlHs, pro tills. T6e *ire > <i Jlatlion to cover a 0« In fubllme, Ujrfum. 

Hi^fc frWt/i. Sublimis, adj. ^» fcirerf borfe. Equus condu* mpolitus. i - - 

ingofwood. Lignatio, £ I ^Mifirto^lm Altiu(culus. Claudico. . — 

i # a» Hebrew meafureX Alt! us, five meri tonus. 

containing four pots and a quar t:\lhe hire of a houfe ct lodging A Hew or colour. Sfcc 
*• Hexagq* of fix Angles. 

Hexagftpus, fexangulus. 

Carmen bcxamctrum. Locatorium. 

A days hire. Diarium, n. A tytnU, Ccrva. 

c A hind-calf. HinnuluSjm. , v 

io />e *%*er than others. Super- ^ C^/r> Ijftttl or ^ttt , « I ^ Conduflio,'!o:atlo# '* 

cm »nco. I hwbandry. Vcrna , ftr- M •/ /iijirf and rents; Kt 

To be breaft-bigb. Atfurgere pe-] vus; operarius , famulus , villi- \ demptor, condu€lor« 

h tfVtOKtl Ofcftumdicml 
tyepfer* Juvenca 

^ V^^OlD, « bird. 
Hie* A fctp w/. ftori. t jcus 

To be higher by bead and Jkoul- ' Hhd-berries. Bacc* rubl Idaei, ! Locator 

*«• Collo tcnus fuperemi-j vaccinia. lA tired'orpreflidfonldier. Au 

Picus, V- 1 Higbcft of all. Summus, (bpre- focm. . "* # i Hired. Conduflus,p. 

mus - • Tt > tytnOtr* Impcdio , pra»pe- f That may be hired. ConduftitI 
! feu rctia venjitorum. 

Atyt$\to&tJl> Vide Hay ward. 

H ante I. 

A $)|tfttl to b$mb fax or Imp. 
Pe&cn, n. bamus fcrrcus. s 

SXChUtf^r^icfcCOUSb^ Sin- 
gultus. 

;7o ha ve the hich^t. Singultio* 

bird, yirea, m. pkus Martins, 

picu.iuius. prohibeo iublimitas, celfitudo. j impedimcnto effc. " '\An hirJing, Mcrccnarius. 

Htghmfsortailnefs. ProceritasJ To hinder one that is ffieakgng.* + tyftft* Milium. 
A high place. Locus edttus. I Interpelio. 

J L •/•/« «i / fAn 1 * a-L: -x' (T> \ T. I. ' . J J;rt . t . . ^t/i Specula, f, " " j bo, interrurbi 

7h hjihray. Rcgia vla,via ftra- ' To hinder or flop one N. yifi. Ejus, illius. 

ill/ 0TTt7§ SUU5« 

Toljlfe, Sibilo,ftridco, ftrido 

j /r* i . . _ ^*»t _ ta, via publica. 

^4 higt^hoo. Pero, m. 
The high-poet*. Ruftict. 
Hiohnoon. Meridies ipfe. 
AhigUUy. Dies feftus. , 

High-bom. Kobili generc or- 
tus. 

I tUgh-wahr. ^Eftus, fis. remoror, retardo. 

Hindered. laterpellatus , irn- 

peditusi prxpeditus. * 

An liinderer. Intefpellator. 

K A hindering, I.tipeditio > rctar- 
dati'j, (. Exfibilo, cxplodo, exigo. 

To hifs like a gwfe. Gingrio. 1 
A hits or bijjino. Sibilus. 
Hijjldat. Exfibtlatus. 
An Hj/ifjo. Sibilatio. 
$)IQ, a nae of jtl.nce. Au! I A kiridersnce. ImpcJimentum, St ! 
obftaculqm, mora, lre,HQra,dam- • * A Hifiory. Hiftona. An 
i.ftorlcusJiiftorL»^ r ^ - ww, 

it of *m done ^jeitrioXmbi 

Amiales. ■ f **' ■ - f *~-- 

HiJIMcal or pertain 

its. Biftoricus, ad: m 
ft im ftrttftor, #WV' Riuclo, rauceo. 
uotrftnefi Raucltas, ramrtdd* 

ravh,f. ' I re. fing Uoarfly. RauCurtl C#1C — , . rfV ,. Railed • adv. ■ - 
Fcrio, fctw* j ft. Canw,incanus, adj. 

To pow hoary. Cifttfco. 

Rem 

Jlll_ # w , 

73) £if or /Arom Arietxi. 

mRHtinabatis* ^OflTehdo. ^ 
wlrie upof* a thing. Inddcre. 

To hit or bappetK Cadcrc. d04 pm attlngcre, figere. 

To bit the third in the fye. Cowl 
dim oculos cohfigpr 10 mto btary or mouldy. Mu- 

AU I cefco. ' 

HiarfbMjrf* Canl,omm. . 

Hoanneji tbrou$> agt% caniti^i 

• Willi ' 

Hoarinef vr mouldlneJT. MuCOr, 

fltus. 

J To bit the mark^ Mctam vcl feb- [ ffo^ r» m/tib fiofl. Pruinofus. 
emm^Xn^Crr^ I ^ifcoafl, Exercitus. V. Hojl Rufticiis. Imp: jhoVbtr * kind of. hijh Ivrfe 

fturco^ manmis. \ . » brare. f mm hobby+borfc, Arundo 
Hfe» Percuflus, idus, p # < I A Hobby , a hawk Acclpitcr Sas*-^ /. * 

?ai ^' • y. i , \To bold onet brtttbi Comprime- 

^cW,^^ tiffin*'*' COM " 
If Dare vela. 

nnfttd nf t 

in ahum. - 1, [ere album Th*t boldeth Jojh Tenax, per 
_ „ ... ,, tlnax, adj. 

mlniculum. Ad^ Al. 4laudarius,nifts. m to- bit the dam Aberrare ^ToboWt. SubfiTlto, fubfillo. 

VtNMlnt or buggs. Mania, 1 r _ impingere 

ffo hit ont a box oW ear* hit ont a dajh on the ttetb, \ larv», f. kmures. m. 

Pnan.,™ .„ ~ U J^j.fc/fa. Tcrrloolum, fpc 

Incu-, arum. 

S5j&r : - ib o r , \ M P 0 ** »f * hrii Suffrage, 

j, h 'l tf,* tort* aI ««- PPP 1 **. V. ' ' mem. pl m j Uft6 cen ft ri , 

©OU/ Heusl 

^ Teneo, ampleftor. II A (l 

TeholdaSatatK Hib'ett " 

turn. 

To fco/rf a Town by force, 
nere urbem armls. 

% Mi f aft. Arfletenco. • 
To bold 0* certain. Capio* con 
tined. r ' To bold; <v Iky hold. Appre- hendo, comprehendo. 
foUtgobkbold. Dimitto. 4 My hit. Sorsprofpera. 

■A bitting. Pcrcu(Iio,f. w bH i in & °»t Wifill another. I gines fuccido. 
IpniDio^ collifio, illifio, t. ||?«lt=tjW , bockf Frtceo. 
To hockte. Poplitcs five fu/T« Clientele fore poilidere, noma „ gnaculom,ti. 

'i ^ /{fcr > tebfiffft **ih Dens 
Obtt- : | can! eras. 

^ hold-faft in a mil. Uncus 

ferreus,clavu$» 

A boldfafl or pinch penny. Re- 

^ 1 W 0, » P« tenax, ad). 

fa Man nm Ytbt bold of a jbtp. Alvcus na- 

acre. hnmi. I uU f y formerly maneo, permatieo. %pMctralf, 

_ A jffQlt or hollow place. Cavl- 

Duro, J tas, ca vcrna. 

To make a hole. Cayo, excavo. AltW or remove further* Mp-\fot(thefecona Tuefdav diu»ir* u«u m C — - * 1 

feTo^rt- j £«/ler-jrf*Aj i» mtmtrjof the\ fiildaf ^ SuftllW<> > Tere- 

£j AircA oy /<i/fe« ^ f MMV . Djw« bem turned out i n «- 1 * 

SV4^w. Ftao.affiffo. lb. ^ rn' I — • $ In general, a bit} i 'Jal. 

Peao, earnii- 1 Dies feftus ^ foienrf,. 6 h Si'4*ffiw.; FIgo,affig 

^ mm ft 

!3W textorlu,. I £ Intcndetetjug perfo: fodio, perfodi tio, navale. 

~'m»-bhhe. Portus rcgin*. 

Itter. Hue. 
uifrtciSq^* HW illuc » J 2' Ad^al 

Haftcnus, huculquc. 
Tttbttberfide. Cit«rlor pars. 
v^Hhtrmoa. Citlmus. *" ^ 8uftinerC I A fme inft^ . 

^tZr ^Wp^V&ce. SpeLe. 
prenendo. ' mm, n. fpecus, latebra, f. 

, perarenon ootulr " I e ^^W 011 "^ Cuaiculus, 

Wmn in CbriJUbwrcb K% lU * I "vernula.ipec cauculator. 

^ ^Ofl of mtntr. Trulla. 
mi%. Refle ad^iti Te pro ludigenis babe 

^^niwH^ Pto«g« 

^O0» Portus * % Porcellus. m. 
-4 bog. verres caftra- alveare,n. 1 
SfJ* tf "- Alveari eondere. . ( 

»A«reAw, Api- fti, exeftu,, ma 

JjAjT* Beetle*. iO*fcJ 

^ T^s*. Hybrida. * AoW at a fcnjr. Remoror. I ^ ^ "^I "'. s „ e i unpa r 
T> Mdaconfnhmon. ConCul^\tbe hole Si an\*SZ. Vie 

^JoK or baigm bole. Aatnim, 

re » - r . e ..w- 1 Tbe orfc-tott. Culm. • ' - * 

ejt-bote, 

colum- 73be aa 

^ pigeon-hole. 
A place of boords maderrhb holes ^U'c^oi H am o. remanum. 

ifif ^"Sagtnatus P orcu», I acct ""- ^ *ftl- T*4a* ». A». : Modum 
nullum. , 

9*W«Ubo., Immodirf 
Ifitnc. coticula. 

0 bean ! 

IBibernos tenere altilis. 

Hara, ftlle, o. 
Axungia. 

^ tog-beard. Subulcuj, m. . 

j yo»«g p-ecf. Bi- 

oens, ovis bima. 

« - ' JESS. « 

^ *^ Exta porcelll,tu- 7* Antiquum 
obtlncre. 

continere. ■ 

7o*oW up hh hands. Tt^lffifr^S L ^ 

nicntum, columbarium. 

A Comy-bole. CunkUlI caver- 

nula vcl latibulum; 

Holes in the top of a rnajr. Li*, 

roem. manas. 

To hold off his hands 10 hold out ) ja. porrlfe 
To hold out , neut- 

pcrmanco. 

ToholdeMtasmneyiStc. Suf. 

ncio. . . To bold before. Pr«endo. 

ids* 

Te hold back^ Retlnco, detl 
Perfcvcro, | pta^m ° f * 

fcofci rf ^//w culm*, 
bjria, n. • • ■ ' - 

Tte fco/ei in 4» htmey comb, Cy N 
f ariis, m. ' 
^7»o/e w a bottom tree. Antrum 

arborls exefe. 

The hole in a dungeon. Tul 1 i a* 
num. 

The arm-hole. Axilla, a*a. 

Tf% Fe- / tia. 

t Honejlyjbe flewer. Viola lu- 
naris. <JnU fbliiil v ^ 1 v I ft* *#/» cm«. Ferl* acinivfrft* cohonefto, decoro, condecoro 

comriva oculU < » 1 I WU^r w feafts. Fc* bonttas, intcgrjtas, fides. 

Ike boles of the nofe* Narlsfpl- ri» coriccptiv*. . j \Hm#) , # cbajtiy. Pudici- 

ramina. • ' : ■ r | °f orMonpngto holy days 

A tot . «r wnf) cirt pf tckkb air 

pn*h f wind * or breath hffuetb t 

Splraculiam, n. ' - < 1 w luftcaltf. 

^ /vfe** cfiip out *>a Dlvcttl , , . . , . - ... . 
culumjanfraamfulfijgii. \Apoplfb holy water JM« 

Alurhmg-bole. Latibulum. pcrgUium,n. 
far/!*? U;. .Maltlcavus, ea- <%rt Mj ndfcr, BlamHtl*. 
vernofus, foraminofus. \Holydamc, Beatavirgo. 

By A>o/rj or miner in the earth, j T The My Elm-tree* Agnto 
Cimiculat im, adv . Hum. , 

tyoUfom. Saluber, falutarfs, t m 1 Ver ^.? 

fattfimufiSA Salubritas* P. It ^Vt^ 
Holcfemly. Sajubritcr, fani, Gt-Jabiyntmi fc. lancomci. »;i 
lutarlter,.ata . , fHolyhiftU. Carduus ' AC A little horsefly. Fldccuty. 
fioneftly. Honefti, probij 
tcgrt, adv. 

jbotteg* Mel i To tuUoto* Exslamo. Vide 

Hall0W m : . y - 

fy8ttoto% Cavu3,conavm, ca- 
ver npfasjadv^. 

Hi llow as a reed* FiftulofiiSi r : . 
To hollow *r l*ah$hollow. CaVo, 

excavo. \ ' 1 

To to//u'm /iAf .1 fponge. Fi- 

Made bo 1 1 err* Cavatus, excava-j 
tus. 

Made hollow lik$ « f ife* Tubtt- 
latu<>p» 

Holfawnefi. Cavltas, £ 

An hoflowncj* under ground, 

Antrum, n. caverna* £ 

At , htffow place in the ground! \ To hit one home* Urgco, uro. < 
Crypta,.f. 

Tbekollow of. the band. V6la*f. 
T/v fco lownefs #/ t be foot* SUb- 

w< mahjttg hollow* Excavati®. 
A b^lhw voice* . Vo< fufta* 

HtwrricdUbclloW) qn. wholly* 
Luculentcr viciti vcl fuperavtt* 

Holljw-lxarted.., Hypocr\ticu$* 

Hollow eyed* Pxtws. 

t Hollow-root. Piftolochia, ra- 
dix cava. o mkg honey. Melli fico. > 

The^ making of honey. Mellifi- 
catio, f. 'meinficium, n. . 
Honey : m*dt of flowers. Anthi- I A bcod 

. . nuftunel. 

Semen ifanaiiav yWrgjin honey. Mel purum.f- 

tfoney gatfarinfa or the time of 
making, honey* Vindemia .nod*- 1 A Mortis, hood* 

lismellatio. 
Homagium, hemi- 1 Smut&bmj* Horeumi n» 

A flact where, bees are kgfl to 

make toney. Mellariam* 

A man that felletb honey* Mel- rlfici, fplendlde x p W Url, adn 

T Homurary s /i»r ft*. 

nprariut. v . j ; 

1* « fit, male cogitat. 

C?aon for the beM. CucuK 

ltt5> m. capitium, velumyflaav 
nReiwu : 

Hwierf* Cucullatus, ad;. 
77v, n c Iwi^ Cappa, a. ' 

*4 hood for the fhoulders. Hu- 

merale, n. epomi^ £ * • diftus. 
^ Homage 

niiptt) iuramcntum fidelitatfs, 
fidel iras,obedicntia > fide3 clien- 

telaris,; 

.T* Mi -bopKdfS' Pareo , morem I llturgfts 
gero, homaglvun feu fidem pr^-] 5ireei at honey, iftellifluu*. 

ftare. 

At borne. Domi. 
Home f tiff Domicoenlum* 

At home with m.e. Apud mc« 
Homeward. Domum vcrfiis. 
Belonging to home* Doinefticus. 
To come Jhort borne. Deficerein J *" - - 

To begin at home. Ab ipfo lare 

incipere. 

Home-b ed* Mamnrtathreptus 3 
dorai edueatus. 

Hom.ffun. CralTus, rudis, im- 
polttus. 

Hmelfy an Mi* Rufticus, in* melleus. 

Of the Jam. hind as honey is, of* 

Melligenus* adj. 

To fweeten with honey. Melle 
condire. 

Hdnied or fweefned with boney* 

Mcllitus* 

My hone) . MeUiltum. • 
A honey-tffle. Melimelum. 
Honey dvw m Dro(bmell , mel 

rofcidom vel roreum. 

A honey-tomb* Favus. 

Howy fofs. Off* delibuta 5 aut 

fntinft* melle. 

Honey-fuckfe, a fhrub. Pt ricly- 
menum> bedy(arum. AquifoK* grifohum. . 

f Sea-botly m/ EryogiHrm ; 

BoUy-rofe. Ci(lusma$. 
5?tf[Upafe t Malva horten fis. 

* A HfitocAuJi or burm-ojftting. 

""[olocauftum. 

Jolim^wef* Ilex; it, Aqui- 
folium. 

+ •A VOltn^an IJland in a river. 

Infiilaaaukca. . 

iQtpen* Adjutus. HeQ. 
ilfltr 0/ 4 f i/lo/. Tbeca 

..ftlojftK,. 

;w*(X» Sanftus,, facer, 

m* ; , : 

*Ho/jf jtw>. Sacra fcriptura. 

To A| io/y. Ctonfrcro, facro, 
Hoiinefs* Sanaijta5,f. 1 

.SanOti>adv, 
JMgr. Diesfeftus^ 

Hoi. my h . F<?ci*,f.. folennl?. 
Half My day. Diq intercifuis, 

•To Rf!/%of holy day* Fcrior. 

Holy Ihurfdty. Dies Afcenfio. 

I/e Ho/jf GA(j/7, Spiritus, fan- urbanus/craffus, impolitus, vut- t Hony fudges y t)>e flowers* Flo- 
garls, incultiis, familiarls, quo-| ^cs periclymeni ftu caprifolti. 
tidlanus, 1 Hony-fweet* . Mellifluus. 

Very homely, Agreflis, trivialis, + Hony-wort. Cerinthe, f ♦ 
plebeius,adj- It French bony^fuchle n Hedyfi- 

Howlhefs. Rufticitas/tmmun. ™™ clypeatum 

ditiesjtenuitas; n ^ L 

homely jlylel 

gracilis. TtifolU tckle* 

Stylus tenuis, | Jjm pfatenfe/ ' 

i?0ft^m00tl, 1- the fir ft month 
Homely % an Adv. plaints; o* afu r *fi*r wantage* Aphrodi fia, hy- 
t be common fort* I nurbane,vul- 1 wene* ferix, Venerisfefta^ men- 

roelletis. 

* Honour.' Honor, honos, exi- 

ftiriatioj cultus, veneratio, dig- 

ni(as, amplitudo. 
Honour done unto one. Reveren- ganter 

Homely y or untearncdly, Indo- 
ftii inconditfe,.impblittf: 

Homers IVorlx of the deft >ul1 ion 

of Troy. ihas. 

* A Homicide or vian-flayer, |tia» dlgnatio,^ 
Homicida. 

* Homicide or acrofa 
m/tn-JLtugbter. 
Hooiicidium. ' ; • 

* An f/uw7/).Homilia > coBcio > f. 

* Himogeneaty of the fume kfnd* 

Homogencus* 

* Homonym j % \* a term in lo- 

l* c ks when one, word ftgnifies 
divers things. Homonymia. 

* Homonymous. Hemonymus, 

xquivoaw, ' 
4 fcoite* Coticula. :.' To honour. Honbro f honore 
proftquor^veneror, colo. ' 

honour or have in reverence.. 
Obfervo,admtror, 
To do ane an honour •i Honefto, 

cohonefto, dighor honore. 
Honoured* Honoratus , bonore 
affeflus, cultus. 

And it likg your honour* Si pla- 
cet dominatiom veftrs. . A French hood. . Redimlculum, 

Cucuftus. 

+n woman* hood* Calyptra , ca- 

lantica,f.. velum, peplus.. 

A mtttrni ig hood. Kpomk , t 

humerale, n. peplam. f . 

A Graduates hood. Epitogiutn, 
n, bugea. 

A livery hood. EpQtnts, 

A hawks hood* , Gdcullu<l. , * 
To hood. Velo. . 

Hooded* Velatus, cucullatus* 

To bood-rpink or blind one. Ob* 

nubo vel obvolvo caput. . 

Hood-winki. Caplte obvolu* 
tus. 

A play called hood-manllindy or 

blitsd<man*buf* Myinda vcl 

myiai . 

^H?00f* Ungula,f; 

T/wt hath an horned hoof. Cor* 
nipes,ad|. 

A fyootu Hamus, uncus. 
A little hook. Hamulus, m. 

A hooh^ or band of iron to hold* 

Capreolus, m. 

A hookjfa door or gate. . Cardo, 
d. g. 

A hool^ to catch fijl). Hamu9 pi- 

fcatorius. 

A fheef-book^ Agolus , m. pe- 
dum, n* * . 

AfteJlMbooh* Fuftina; creagra. 

A tittle ftefly-hook. .Fufcinula. 

The pot-book* oilares unci, an* 

fx, arum. 

A gra fling hool^ Harpago,ontS5 
mau:. . 

A bookjo cut any thing. Falx. 

Such a little hooL Falcula,f. ' 

Tkehooh ofaclajf. Anfula. 
A boat-book* Hama,ae. 
A wecding-book. . Runcina. 

Hooki to reap with* Fakes meP 

fbriae. A little bookjohercwitb rufhes are 

cur*. Scirptcula, f. 

A tenter book. Uncinus, cbvu? 

qncinatus. 

A well-hcokj>r drag. Liipus^iar- 
pago, onis, m. 

A hopk^chereon JleJ?> is banged. 

Carnanum, m. furcilla. Dejhe of honour: Ambiljo* ; 

Defims 6f honour* Ambitiofitt, | mem* Unctnulus. 

To hoohjogether* . . Confibulo/ Nxpia fuhebris..' .:. ^ J* Honourable* Venerabilis,mag- 

Honeft. Honeftus, .liberalis, j fiificus, honorabilis, honoriflcus, bonus^ fimplexj integer, prObus, 
adj. 

An toneft fe low. Frugi liocao, 
HeneftorcUjh Pudicus. . prxluftris, honeftus, adj. 

Kight honourable* Honoratiili- 

mus, perilluftris , ornatidimus, 
pratftantilDmus , illuftriflimu*. To hoo\ w. Adbamo, inuhco. 

To fwkjvitb h grapple* Harpa- 
go,as. 

To makg bookgd, Adunco. 

Hooked. Uncus , aduncus, ha- 
matus. 

Made 
% boom. CumtUI , unti* ( * vi? Hori*o»> Horlapn* fy&jpn borfi* * Hmm mW enacre. at* i iwn torr.s t0£ettm falcatut 

crookf Qu circulu» r» 

* . i uo Jurt, I * Horizontal* Horizontal^ 
(aiSrnefat. M^OJitt. Cornu, indecl. trarii caballi, m. iff the hooky, cr out of hu» I A Itttlc born. Corniculum 
M1 ~ * >? - - - x Abort or 1,4:' » - 1 L* 4. r "'. ■ 1 cenderc, conftcn jcre. 

SJ^tE'i " " k( L him M F y ''y^^h7rfa^ c.n. 

Bttetofr Aduftdta$,f. n. & buccina, f. Adroittert ciuam. 3 * cquitum ; J ****** 

JKoki»g. Adtamatlo. Ubuglc^ Corau vcwtori- \To Jit * borj f . Bja.h.wre. 1^,,^^^ 
|00U» Vieo. f'. J , I T^yer one on borfi Jaik, In e- Ah ccuitum 

Jlfctf. Clrtulus, orbl$,vlffl«». | 7j muiatfnu Inflaw coriw. quum tollcre. . Ll 4Wr, Acafo. Mddis 

Jnboop or ring of gold, lunula. U^ecf horn,. Stridor H- Horfij. Eqao Infiden,. ' doZ\^m dSSSf 

nnti i». nippoplanus. 

Horli.lmtr> Stipula, f. Clamo * ex- 1 ^ crto^d b Jt hoof .V: booty effect 
vibSfa tx>f a 

ofe\ or copper Vletor. A Mower, of ~ 

buccinator, m. ii rp, , r . , |--7-y— Hippago, 

iiv horfe m an an amy. Equi- A IwfccotLtr. Helclurn. 

^borfe^comb. 8trigU,U, or mid [wait* Cygnus | The # horns ofcrabs > fnails % tec* J tatus, fts, 

~ i,barb*. \ A pac^hotfe* Dorfuarium Ju- 1 A hofafbat. Equuleui, pullui. 

borfi-lojd. Sagma,n To bw* or I ay up 

Vide Hord. Rccondo. I 1*> R 

rium. n. Toftbot* Exclamo, yociferor.( ri . wm > 

WP* Salio^falto, fubfilio, ^« inborn* Cornu 
tl to. fubfu 
bop, Saltus, As. 

Abopp 

owl. tarium, cornugraphium. 
A hern*boo% Abccedaria tabu Atofrtiiter. tcaica,». 
A horfcchth. Dorfualc, 11. 

A borfe^race. .Hippodrptimi. afmus. \ A born owl. Otis, f. aflo,m. 

A hopper or he that boppetb. Sal- M *f^-irof^ or forttfication 
alcoltafte9. I Muaimentum angulare. oncranus. 

A light borfi. vcredus. 
•Hfaddlt-borfi* EquusvcaarK 
us, five epbippiarius. 

•4 horfe-Man. Eques, m. 
HorfcmanJUif. Peritia equitan- - v . v _. 

*f men % a tyd of flies. LiJberb, Cacalia^ tuflilago. 
bel 1 x • 1 1 Horfe-heal y an herb. Hclenl- ^ 

Mor^rapfings. AalewbC 

AGlut,m. m. ariMs, m. ; 

k^jtfrrf. Arbuftum, n. 

Mill-hopper. Infiwdibulom, M - 

Capfi molendini. . \Tm have their horns turned up 

$cotch-boppers , Ludas I Hcini. 

n mpufie. I That hath but one horn. Unicor berant. Cut ClUBCS protU- | [ S J i »»«. ^c/ wr/r. e 

Vm lmbim horns. Bicornts, ftitius, mcritorius. 

adj. ' " ° * • - -- flight horfe-maii. Vcrcdarius. ' 0n». 

cufforequui. f Horfe-:*ih EmACetum. 

An ambling borfi. Aftureo, *. + . Horfe-tong^. Hlppoilof. 
quu» g radarius,tollutarius. (fum. miwjioi. 

backpey borfi. Equus condu- * W«inm, U/ave J m thtt. 

lh«H»" - r <. i a j. \ • i —t'Wj mcritorius. Hofinna. . 

©Ope. Fiducia, fpes, f. Udj. I ^ Barb-borfi. Equus Numidi- M fooft or flocif/t? CalSea f 

|jn Jnducor,- in fpftn venio, J wrnis. ' U mr-borfi. Equus bellator. ' [Hoft-garttrt, Pafcl, cruralc* 

Hopfdfir. Spcratus. . M ^"W^^^XrabroJ ampa. PP ^ US * i 3 Af^?* • 

Spcrab,!^ ad,. . |* IfcH^ MM.^ Tfc «i/-C/r. Equu, temona- AnbofilSlfrM ft/t,. Qc . Not hoped for. Infpefatus. J Horoicopus' 
«e«rf« ow Aojo. Ek infperato. * CfarriM or fmy s Wf, Horri. 

«JI »ff e. Delpcratus, concla- Mils, terribills, horridus. dims 

matus, _ 

or hope. Ex- | horrendus, execrandus. 

mm it ^ a ^ ^ rrib fh H°rrendwm in mo- 
m forlorn hope. Antccurlores rius five temonl proximus. 
A miU-horfe. Molarium jumen- 
tum. , 

A prauncini borfe. Equus fter- 
nax rontocomiu^ 
An bofrhal for poor < 
Orphanotrophium, n. 
A little hoftiksi. Hoft. 

Themafter of fuel? an r ho$ital. .i ^ borfe that bath a walleye. Orphanotrophui* 

Glauciolus, m. \a» bohital for fick folks, • No- 

"tor. ■' ' " Admn«iu».m.- I itn exndtuiim, D™ Sibjath. 

'MWor. V.L IrTw oh btrMacK. or ^&*f^^*^W« ,w - 

. pcs,caupo. 
r 'I i _ 
i « r » • * ■ n #1 »»v«r cwmry*boufe. Suburfauum,! Hwlf* ftft^^ttaraen, <ed, 
villa* * % * Weram, veruntamen. 

AnhofieL or'boftelry* Tfotdo*\Amanfienl>oufe P Aula, fedes. fbwrjtfr or htifiever. (^uomo- 

rmn/paiKlochiuro^ho^ittum. Mj*m-l>o*/h Celia penuaria. docunqut, quoqu#modo, utcun- A*t*fltf$ % or the good wife \ 
an inn. Ho-pita* (T culum. ™ • *4 viliualling-houfe. Caupona, 

popina AnUoRLr. Stabuhrius. 

Atihoftry.. Stabulum. a _ _ , - . ■ 

* 7** Ha/I orco?ift#M*eJttMfc*M Brgaftulum. 

Hoftla* ' 

* Hojiile+as an enemy. ffofttiU, 

* ttop/ity. HoftWtas>f. 
foot. Calldus. 

-Tipm hot* Incalcfco. V.Hr*f. 
AhoiJcouf* or jiew. . Hypocau- A ho ufe of office. Forte*. 

jI Convocation-boufe. Scnacu- 

lum, n. 

ATown-boufe* Forum • 

A Kings or Princts koufe* Au- 
la, aula regta, bafillca, regia, rtujti, Uconicum, vaporarium, ] rcgii pcnatcs, palatium. 

{The fiidarium. 
Jomeftica* Vidl inner fart of an houfe 

Citrous, olla 1 ijctralc, n. 

*" Tie roo/ 0/ a beufi. Tectum. fe Uodg~poig. w w 

UtttuMM* *ttayjrem tbei^bcephufe. Alcre familiam. 

trench tjSHttg t^\\\X\tt\\t o ^ hok f e0TWltht ^ Abdere tc domf. 

A boufe^tper. Paterfamilias, 
matcrtamilias. 

•A boufi'+kcepcr*,a fervant. Oeco- 
rtomus* ceconama; villicus, vll- 

lica. 

Good houfe-kpping* Hofpitali- 
tas. . 

Of the fame houfe* Familiaris. 

Defcendedof amble houfe* Fa- q. di Alt* cochlcx. 
An tytfOtlw covering for bed jit 

mad* abroad* Mandra,fi cave* 
ola, tugurium* 

T* T)Otott or float. FtuHo. 

To Lover or fiir* Llbro pennas. 
To bover or hang over , redd) to 

W;, imminee. 

The , or M"* °f *1* 

binder leg. Suffrage, £ • 

To bough a beaji. Suffragincs Jmjlii ampliOTmi natus. 

fuccidere. 

To ^oriqfy ladd. Oocoj glcba 
miaocre. 

^HjOUkOtt. aupa, propria. 

To JhH t* boukptrt.* Caupoaor. 

Bmkfiert craft* Caupotiaria« 
ToJhQttl, Qlulo. 

^imltt. Ulufa. 
A |)ounl>» Cantt venatlcus, 
odonfequut. 

Abh9d-bou*d or drawing bound* 

InveWgariusjplaudus^eanis Sco- 
\\cb%> mttagon, m. 

-Ajoijiing bound* Melltxus ca- 

nh* 

A gdfeotidftmbound* Agaftu« <B 

A grey-bound* Canb lcporari- 1 A be ajkoldtr. Paterfamilias. 
m y canis OalHcus. IHouJhold-bread. Panis cibarins 

The bound-jijh. Muftctas !0Tis> I five fccundarius. 
lamlsu I Hokjhdd government * Oecono- 

Tbefhtied bound~fij!>. After!- 1 mia, f. 

1 houjhollfluf* Supellcx, f. 

Pertaining ta an houjhold* Do- tioufe by btufc* Domatim. 
To botjfe one* Accipere tefto 

vel hofpitio. 

To bs'bovfei at beaJIs are* Sta- 

bulo, ftabulor. 

A h**fingof beajlf in the winter* 
Stabulatio, f. 

T<i build houfer. ^Bdifico* 
Hokfc-leck. Seduai) fempcrvl- 
vtt 

t&0ltftl> 1. the Sacrament. 
Hoftiola. 

+ S?OU(e6otr. Lignum ad in- 
ftaurandam domu.n, eftoverium 

five jus xdiScandi. . 
^??0«(Oo!0» Familiajf. que, utut* 

how far f Qukm loog^ 
Horn firJhrtM Quatenut. 

Hot* h it that s u why ? Quid, 

auare, cur. 

koto long i Quamdiu , quotd> 

quoufque. 

How long fince ) Quam pridem, 
quamdudum. 

Howfb? Quid ita ? 

Pc- j Hm'tbinkyoH ? Quid tiba vide* 
'tur? ^ 
Htw fell you ? Quantl vendls ? 

How that , or />w for th.tt t 
Quid. 

How after know is redundant \ as 

He tyows not to govern* Nc* 
icit imperare. 

How now ? Quid hoc rei eft ? 

How then ? Quid turn poftea > 

How old are you ? Quot annos 

natus es? \ 
How great foeyer. Quart tufcun* 
que, quantuiquantus. 

HwjntaU foever, Quaatulufhin* 

que. 

Hop many foever* Quotquot. 
To lofpu Ululo, *xululo. 

To howl and cry* Ejulo. 

To howl.) as a dog* EkuIuIo, 
baubor. 
A bowling 

A Ijowlet* Cy- ■ !f Hounds-tongue f*n herb 

Jbikound-tn*. Coratts« 

An tow. Kfora>ft 
A ihtlt hour. Horala, t. 
'Haif an hour. Semthora. 

An pour and an half. Scfquito- 

Tbdt' h tbi face of an bour. 

Hbrariu5,adf. > 

In a good bvur*, Autpicatfc, bo^ 

nh dvibus, tcmpori, opportut^. 

j n an iU btiur. Hand aufj^lcatb , 

finlftro htb* 

Jit an hour appointed* Tempo- 

1st prsftitutOi 

Hourly* In boras. • 

An kour-ghfu CkpftmiifldK- 
um, ft* clepiydra, f. 

A private %to?liing boufe* - \ tar* 

a don^cttium, 

A Utile boufe* JBdioila , do* 

jmihdila, £ 

A ftfufe irribe pniverfitu Col- 

3egkuiu 7 > ■ 

> ttimfcor hinted. Gent/ f«nu* 

lb. mefticus^ crconomicus. 
Abiufc^vife* Mater famili&s, 

Houlewijry* Rei famUiaris ad- 

mimftratto. 

^ ^QUQ or wheezing cough. 

Tuflt*) f. a(predo gutturis. 

7a |jout. Exclamo, vociferor. 
To tout *t o»4. Explodo. 
ft^OtO t*f/o»v <ti or 

QyJHn. As 

How good ? Quim bonus ? 

How will? Quim bene f But 
Hp ^re^ ? Quantus ? 
Hum w«rA»^ Quantum ? 
For Aom tiiiicjb ? Quantt ? 
Bj> ion? much , before 0 €QWpara- 

the* Quo, quanto, 

H#» ? Quot ? . < 

Hob wdrt- twirl , fcaw ^ ? 

Quotics> 

howi. c. manner. , or 

by what means. Qucmadr^iodum, 
quomodb, qui, quo paQo, qua 

ration*, ur,uti ; qualiter. 
How do \oukpow nl Unde id 

lioip do you do ? Ut vale*? . t A tyltfte , a Dutch womant 

&wn. Paila, toga,pallium ora- 

liebre. ^ 

AmJ fy\l &c t sm 

?ua, tollkulus. 
0 hull beans 1 ftc. becbr tlcoi 
The bull of a fhip, Navls mi. 

oum corpus, tropis, f. 

To buU as a flip doth. Vaciilo. 

A »ttlfc or great (hip. %tUiz 

navls oneraria,holcas,f, 
t * ftntk ^» *<*r^ <r ^ w>. Ex- 

entero, evifcero. 

f Ifrtm* *'tm* Aquifoll. 
urn. 

To Jum Applaudo. *' 

To hum at bees do. Bomblfo, 

bombizo. mtom i il 

To bum andhawff^KmC^ 

Tfc humming bird. Tominius. 
Wj. 

A humming or buzzing* Mur- 
mur, n. applaufus* 

w4 humming of , or 

Bombilatio, f. 

T/?e humming of beef. Bombti 

apum. 

* Humane. Humanus, ad}, 

* Hwnanity or courtefie. H«* 

manitas. 

Humanl y or courleoujly* Huma* 

nltcr,perhumaqiter. . 

)9umme. SubmiflU^ humilis, 

Ululatus, ejula tu», fupplex, demlfTus; 

To humble or matg to futynlu 

Submi t toi fiimmltto , humilis 
demitto, fubdo. 
An humbling or fubnitffton* Slib-l 

Hnmbiy. Submifsi ; 'deitaliUy 

huniilitcr, fuppiiciter, adv. 

^4 (rumble-bee) or B/i^fcft 

Bombyllus* V •• v 

Ttv humbles of a deer. Cervioa 
vilcera. 

t Humble-bee^ an herb. Orchii 
4>hecodes« 

* numeration or moifiemng* 

Humeftatio. 

* Humid or moift. Humidufc \ 

* Humidity or moijlnej?. Hil- 

miditas. 

* HumitiyerbumbleneflMJiote* 
ftia,humiiita5jf. 

* Humiliation. HUmiliatlo. . 
A day of humiliation. Dies je- 
>uaii. 

* Humor or moifiure* Humon 
The rad cat humor. v 'Humor "ra- 

dicalis. 

Humor or 'meaning. , SinCm, 
A humor or tricky Facihus, n» 

To pleafe hit own humor. Ani- 

micausS. 

To be out of humor. In fermento 

cfle. 

To burner bnc. Ulula Upupa t $?0tbft(> i. the Sacrament gi- 
ven to a m.m in dinger of death. 

Hoftiola. . 

To fiotDt. Clartio, 
A *fi?op. Cclbx , genus na- 
vigiu 

^4 £>«tc* %. Corblta. 
H unu U. 

^Utifc^/Arn/. Gibbofiis,in- 
curvus. t 

The j^ttrltle W; Coxa, cox- 

endix, Ulhia, talus. 

Of or belonging to the buckle bone* 

Talarius, adj. 

A toucfeaet. Inftitor, propA- 

la, dardanarius. 

TohllDDlt. Confundo, turbo, 
mikreo, tecnerfe & confufim ago. 

In a huddle* Tumultuario, cok- 

AfyMand cry 7 or purfuing af- 
ter a malefattor. Sands infecu- 
tio, acclanuitlo, £Hute/ium 8c 

clamor.] 

Hue or colour. Species, color. 

To tyuff and blow. Anhelo. 
To hujf andvapour. Altum (pi- 
rare, mimtari. 

To huff *> man at chejf. Latrun- 

culiim captivum toflere feu le- 

vare. 

A Huff. Miles clbriofu*. 
Ta ^UflU . Compfedor, ampleic- 

or,ambabus ulnis ampleAi; 

l^USC. Vaftus, immanis , io- 
gens, 

Huaenej?. Vaftitas, tmmanitas, 
vaftitudo. *" 

A tuge dtsl. Nimium quantum. Obfeqjii, morem 
gerere. 

Anhunioror diftofiiicfn* Tndo* 
les, ingenium ^ mas , confuetu* 

^4 humor or fancy. Aflefbtio* 

preafant humor. Facetia, le- 
po*. 

in a humor* Lepidd, affeftatrf. 

Humerou* or humotfom* lAdTCh 

(us. * 
AnbHrtottfl. Affeaatus.- 

»,»;.. . 
* .* 1 < ■m 

Y\t> 1 * 1 • 1 - 1 %'•! 

■ ■-"■J: 1 V. 1 - 1? • 4 
i^e^» Centeh!,! 

hundred* QttCenn* 

hundred. Trcceati. SHSv! 

ll^oirfcliffirerf. Quadringentl. 

Jpfcibmtdred. Quingcnti* 

^oillSVibiw^ Sexcentl. 
l ^St9in hundred. .Scptingenti 
^ ^mgh bundrfd. OftlngentC 
iiiifk hundred. Nongenti V ■ ■ 1 i -.1 ■■; 1 . ^ .1. « 
. 1 . 1 .fie* hundred or a thoufand. Mil-jtor. 
11 Ik ' I That * Utttl w Jario, tot- 

?ueo, projlclo* 
i hurl or throw againfl. Im* 
pingo. 

lo hurl a dart. Taculor. 

A burling. Jaaus , conjeQus^ 
mafc. 

A hurler of dartt* Jaculator. 
A hurler of ftones* Laplda- 1 . . > • V 1 I •Mi' _ , . ... Miflnis. 

©ttrtlbaM. Aclldet, caftus. 
feibe rejt. Duccntefimus^&c. \A VWclt'bnxlt. Tumuitus,m. 

A hundred timet, Centies, and I turbt. 

ft tbe refi. Sexcenties, Sec. I A tytmiCMt* Tempefta$ dia- 

Ten hundred times. Millies. I bolida. 

A hundred) n fubfi* of number \ To fjurrgt Abrlpiq, rapio, ad- 
or retigbti Centenatius. $ Of 

people*. 8ec .Centuria.. \ To be in a hurry. . Tumultuor, 

! %0-hy a hundred to one. . Q30 * 

plghorc certarc. * J To burry ope on. . Accelero,pr* 

Scarce one of a hundred* Quto* 1 cipito. 

tu&iiii^iei . I A bufrro Tumukus. 

% divide by 9 Jor $nto hundredt* \ f A ^ut?Q, 4 wood oe fet o) 

Ccttturio. I trees.. Arboretum, qucrcctum, 

j - To punijh every . Ifundtedth foul* J ncmus, n. 

^#r.. Ccntefimare. J To fjurt. Noceo, l«do,obfum, 

Tbt company of 

Jurfo) f. \ To. hurt or impair. Offendo, de- 

*y hundreds. Ccnturiatim* I tcro. 

One in the hundred every monfhA To burl or wound. Vulnero. 
u h underfiotdof ufury.' CentC-| To hurt or endamage. Incom 

wa« I modo, officio. 
1 » ■ \ • 1 Itltg, Su(penlus. V. Haȣ. \ To }>urt or mar. Corrumpo,v]o> 
ell Bung. Probi vafatus. lo. 

$ttttgcr» Efiities, iuedta, fa- To hurt bk foot again/l anything. 

g w ' Implngo, all'do, offend.. 

^mmt gnat hunger. Buli- Hurt. Lxfus, violatus, faucia- 

\ttr.Jlarve<t, Fame encftus. J Hun or annoyed. b(Tcnlus, p. 

*my. Wuriens , p. famcli- 1 H*rt or marred. . Corruptus, p. 

' ' Sfam, Ham* u t • Hm W miJihi f: Nocwmcntam, 

Jitt hungry ftomach. Jejunus fi. n. noxa, pcrnicics, f. 

%> * om . achus - . t " urt tf r Maleficium, n. 

|grlo,fame lab«ro. UifpcDdlum, detrimentum , in- 

T*« /w»^rjf mi. Boviana fo- 1 commodum. 

it&e*.'.'.. MAwt. L*ftra,f. . 

Jejuni . \A butt or fort. Vulnus.n. 

^or> agito. H*«/./ «r tfc.u /w«e/A. Nocu- 

» im kunttng. Eo venatum* us, nocivw, noxlm, ad}. 

Tohuni rite ric het. .. Opes con- Hurtful or mifchievom, Perni- 

fiaor,diWtilS inhio. clofu j, malelicus. adj. 

T< > a«m afttt .or . fttk^out. Ve- , «r Mw/etf. hurt or 

rff'\ « . W' Dantoofiis, ad;. . • 

Tobm tnt m, Perquiro , ex- HurtfuUy. Nocenter , noclvc^ 

g 0 ^ noxi^adv. 

muted it and fio, Exigititau] HurtJuBy or mifchievcujly. Vet- 
lti'5', Ve jntu S , m. venar iiiciose, malefice, adv. 

I ttT" g ^ aff w * olt > Vcna - nos *> in/omnfode; aSr" 
X AT m ,, j W*«>//»<r/. Noxia. 

^ flay catted , H«« t ** . Fox to 1 H*»/e/?, or that burteth not. In. n.- 1 "™r»w vena- 

Est- * H '«*<». * To tod good bmbortd. Bonnfru 

fli efle, bece rem gerere. 

AnOlbmband. Nepos. 

To ^ tier 

ftmlliarem negllgcre, ncpotarl. 
To husband) at men husband their 
ground. Colo. 

To hueband or mmage a thing in I 
the fi ending. Cauti difperifo/ 

prudentcr adminiftro. 
Hutbanded. Cultus , manfiicfa- 
«us. § Bene collocatus. 
Sot husbanded. Incultus, neg- 
leftus. D 

U bmbands brother, tevir. 
^ hmbandm a n. Agricol a, c. g. 

rurlcola, agrlcultor, colonus, a- 
gricolator. 

TttP «>/7e 0/ <t husbandman. Co- 

lona,f f 

Hiubandry* Agricultura, agri- 
colatiO) agrorum cultus. 

Gesd husbandry. Erugalitas , 
parfimonla. 

/// husbandry. Prodigalitas, ne- 

potatus^ 

^W-H^te, Ticeo, 

muflttd, fileo. 1 

Tobufl^Ad* Comprimo, (edb, 
paco. N . 

Httjh or hold thy peace. Ne ver- 

bum nuidem ? au. 

A hufl) 6r iilence when there is no 
noife. Altum filentium. 

ftrtjBK 'or hull of a bean. Si- 
Hqua ? fi foliiculus. 
The hHsk^bf corn. Glunia, f. 
-acus% n. 

The hmh^ 'of a walnut. Cullep- 

la. 

Huth$d. Folltculatus. 
Hwkj. Acerofus. . 

t V)Uf[t\in$ people or Commu. 
ntcan/i. Sacramentl Eucfiari- 

fti*patrlclpes. 

t fyttQIngjtf, a principal Court 
m London, Huftingum \ q* d. 
Domus caufarum. 

^»!bwfft><fe. Materfimilias,f. 
A good hufwife. Fcomina fru- 
gi. 

Likje an hufwife* FVugaliter. 
^ 9>Ut. Tugurium. 
A fouldiers hut* Tentorium , 

contubernium. 

A ^Utcl) or bin. Area. 
A butch or bin to hgep bread in. 
Maftra, f, cardopm. . 

A hutch or fuch Itkg to hpp books 

in. Phiteus, foruli,,rt. 

To fttt$? or k&p a noife. Obftre- 
po,murmuro.. 

To buz as bees do* Sfcrido, ftri- 
deo,bombjlo. • j 

H ante Y. 

* To Jjp, Feftino, propero. 
Hy you again. Red! quim citA. 

* Hydrography y or the drfcription 

of water. Hydrographia?.; 

* Hydropic* l or fubjcli to the 
dropjle. ; Hydropicus. , 

* Hyemal or winterly. Hyetna- 
lis, ad). 

* AnHytmt. Hymnut, ,p»an. , 

t A 01 - husbandman. Co- 
lonus. . 

* Hyperbolical , J. above -belief. 
Hypcrbolicus. ^Jfleen. Flatul li^offirta^ 
Hypocrlfu,f. 

* An Hywriit or dtffonblir. 

Hypocrlta. . 

* Hyfocriticdl. Hypocrlttcu! 

nttus, fimulatuj. 

* The HjwJtatkal union of tbt 
wo mturtt in one ferfon. Unto 

hypoftatlca. 

* AnHyothtfit or fuppofithn. 

Hypototw, f. 

* Hypothetical; Hypothcticu*. 

* Hyjlerical, ttoubia mtb Jitt tf 
the mother. Hypericin. >. 

* Mop. Hyrtbpus, f. 
Hedg4n/jep. Orariola. 

t A ^gtD. Hitha, /. portui. . 4 . 
* ... -if * * 
I. ante A. » - * o* ) *■ •1 * I my f elf. EgOfltef 

W^nAdu. Etiam^iti. , 

r f J« W»t 9albutio f garrio, 

Ajabberm . .BalbutWs,f. I 

* A Jacinth 7 a precious ftiniei 
Hyacinthus. . .. J . 

/.Sack or turn-frit. Veruver--. 
(orium. 

A jack to pull off boott. .Ljgel- 

lum btfUfcum gd detralicndas 

ocreas. 

A jack in bowling.. Scopusfive 

metti 4n (phariftcrio. 

A j(tc{ to drinks out of. \JtCU • 

wyphw> ocrca. , . 

t A jachcor coa^t ufod in 

Paludainentum , lorica linea % 

[wamfeafium,] 

A yacfo the male hawk* Acd- 
pitermas. 

A Jach^am Apex. Slmlus, fi- 
mia. 

A Jackziaw. Grjfculus, mone* 
dufa^. 

A Jvkj a Mu Lucius, ( ' • 

t Jachjty tbehedg, an herb. M* 

JiarKi. " , ,. 

Jacl^rrith a laitthorn^ a meteor. 
Ignis fatuus. 

The Jac^ofa Jl>ip. ,Apluftr& 

vexillum. , • 

The Jac% in Virginals. ? Bpfoo* 

nia,orum. ,» ' . . 

Jack f mm Proter vus, adj f W 
A jackal. Lupus aur^cusf 

A MtUtt* Exomts, tupicu- 

ia, wgum, fagulun^. , 

A Jacket or coat ufed in wfir* pa- 

entum,n* lorica. 

A Jacobs jtaf. .^ftreL.bium> 

qu. fcalajac«bi. 

A $HlW>r Jbrry borfi. Cabal- 

lus,equus vilis $c ignavus. ; 
A lean jade. f . Equus.ftngofus. 
A fiutnblingiade. Ceipit^ttor. . 

An over-ridden jade* Equos 
en\ertrus. 

A jade or whore* Scof tillum, 

meretrlx triobolans. 

A jadifi) trich. Protervia. . • 

^ $ZB«. Lacinia*f.v 
To utg. Lacinio, inotdo^ -co** 
leribillo, cancello^ . . \ " ^ 

The fawn* glandarla , grai*. 

• A - ;6S«ttf 4 tnd(to#rf I cuius. 
„..,. .aclniofin, lactalatuiij -4 3faxl»- Career, m. V. Ge*l. 

. ifctQ*) fcrratu*, . ' 
£i Salt. Ergaftulwm , o. car 

A Jtiltr. Brgaftulariufc . . : ' 
^ JiAM* Fortoe^ latrlna,^ 

emu, ' V 

I Mti C. 
3fcf • Glades, £ gclw. •I . . ^| £a Gladalis, adj 
Ajaii* farmer. Forlcarum con " ' " ' 

duftor. I * ^hnography *r the plot of * ■ 3ftf <fc dry, * Jwu*, 
III. . # 

Jell t °f mM # 1 J ufiaw 
lum cottum, gelatina, Jus gel*- 

turn. • ' . 

!MJ Getatt cydo- 

nia.. VJnouorunleJf. >fi,nlil 

^ 3fent1 W #**f. Afturco. I f ** # Sin, q«5d li. 

35 ieoparD <fr mdanger. Perl* | Jf yi; Sin minto, fin alL 

clltorjndiicrlmciiadduco. I ter, fin fecus. : 
in jeopardy. Periclltam. i A.'A Quaff, ac fi, tanquam. I mt F. 

SIT* SI, con;. 

SiquU. 
Fat any time. Slqt T** Maftibrf fide-piftt of a\ huilding. IcbnographlaimoduUw. Mj^w<% "periclitatio, f. Iperindequali. 

Ant*, paraftades, f. ah- Jeoparded* In difcrimcn mif- ^ Mf 4, ,y; simulare 

— ^1 -*... I T ytM^j T> liUS. ' houft 

tepagmenta 

t jimbeuie^ L armour /*ri 

f«* Tlblalia ferrea. 
f S. J*wes»it>oru Jacobsa. 

ft iatlgU. • Oarrio, alteitof 
A }aniLr. Blatcro,rabula, ga, ]r > 

4rulus,m. ' 

A jangling.' Altcrcatio , difce- 
ptatio. 

•^3!atl{j«r^ Miles prztoria- 

mis Turcicus, fatclits Ottoman- 
nlcus. ,: 

*fi*. Avenaceum, n. pants avc 
naceus. 1 

Tftnuaria I ant t V* 

* 

*' Idea> i« the form of an) 

ifciifg conceived in ikt mind Jdea* I f <f / Pcrlculofus, 
Uem. 1 J w-^*— Jwptrdj 
ncuti Identity^ u ftvncncjiof a thing. 

3lBf0 « wo/tiA, Idus, * Jin Idiot. 

Iitdoftas. 

•An ignorant * 

Id iota, plcbeius, 

■ 

or fool. Infi. Idiot or natural. Fatuus, I ftfltcum. 

(hjltut, mentis Inops* L ' ^ JerfalCOtt* Gyro-ftlco, 
vel grypho-fttco 5 sk. 

ftjCfltarir% Caedo^agcllo, 
verbcr >. 

to krhjr wince as a borfe. Cal- 
citro. 

•Ajtrk* Vcrbcr,n. V. , o -, v ^ 

^ JttWlt ^ iwitff. Turaicu- ™ l h obfeurus. 
la, tunicella, f, '* r ~ 

A jerkin of leather cicmRwbere. 
If it Md mi been for you. Abfit 

tis,profivtiltis. * m 
If for whether, tfum, M j 

trim* * tgnblp of mehn birth. l^ no . ^ * ftoprieiy 

jfcech. Idlotifiniw. y*r*in $ the tercel of the Jerfalcon. 
Ardearius mas* 

* Jejfmin* Jafminum. 

lion jejfamh. Polcmonlum. * t Ignominy or infamy 

Colobiiim I ma 9 infamia. 

Ignominious. Inftmisj nomJ. Ye + January* Januarias* 1 yr.~"r> 

f To\%Morftfi. Jocor> ludo. \ l «*otifm or folly. Fatuitaf 

ft far ^ difapet. DllTono,diC 1 w ^ ' 

[4ideo, cUfcrepli). 

Jarrinr. Dift^ r — , t - . n r * 

fiiri, ad). • • cuusjfrnatus. 

Jt jarring Concetto* dUbi- \Me,*r iiifa. Defidtofus, Igna- 1 % \ W» J*o«, . 

\kf i jah Difcordo, dif- [Mwrcarelejf, Ncgligcns, fu- f M Jocusjdcridiculumilu- U^ Latct me * me 

1 ■mihis. % ■ 1 dus, facetia* 1 c *~** - 1 * * ' Dlftrcpanfj p. ditTo-1 3[Dlt oratleifurt. Otloflis, va- 1 %tfttg for hawks. 

* Memnifci. Pittada , Morantla r 1^ 

fciua, imperltia, f. • i . 

* Ignorant or unskilful, ign*. 

rus* nefciuv infeius^ impctltui. 

niais>f. convenio. fc <A for. art earthen pot for oil S of\ Jdte or Jtmple. Frlvolus* vanus, M hiting jjl. Sarcafmus 

' - t 1 fcomma, diaci _ :enum, n 

Merry jtfls. Sales, n twenty gbiiont* Urceus „ 

SMttlU ■ - ^ ^ ete CelTator, m. 

Itfflta^ftrttga Fabula* 

!4b»rtus& |w»nditys. I robe idle, otior , ceflfe , lan 

%Mhaw\. Acclpiter tml-l Suco, ot ium ago, torpeo* rv 0 /WW1P 

recensfe nldo ^ apotropiius. ygmvidk ortitker. Langue* °f J*J*'- . . Jocofus> dicax. 

tajbiip or Jejfemin. JaCni- Ico^torpelco. I /^/Iwg. Jocans, - * — - ' 

tiUm; j \ lJt ™ef?>JlKggiJhne/},orlhher- 

' lia, (bcordia, incr. \*Ay*fii*g> Jocatlo, dcrlfio, 

Scurrilitas. foem* 

Tobeinjeff. Jooor. 

In yep. Per ;ocarab foco, 

Rf^faM jejting. Extra ;ocum. 
Fuliefjejis^, Jocofus, dicax. 
79™*. Jocans , p, jocularis fugit,clam me eft. 
/ am not ignorant. , Nonfiim ne- 

Wud, nonmepraterlt.lafetVel 

nigir. 

imprudenter, } n fd^ adv. . ' • ' J * ■ ijkrtfene* Ja(pis,f. nefi. DefidU, (bcofdi 

etttl^ Jacuium ^pltem. tia^ fv languor, torpor jyigwdance* Chorea, trPpu- 

dmm. •dytfler* Jocator, Joculator ^ Mil or meafure of wine. Ca- 

pula^capeduncula, ' 

forrybo trix,lordida& improvida mulicr* - — w w ^ 

"AftMcyjefter. Scurta,m. 

* ^ !/9««* Jefuka, Loyolita. | re five aucupari verba; ft ;//^/eor *t/e<2 iwrff. Capta* ATitth javeltn. n»i\ui»« u 1 •••»«, pi^rm*. 

/tfw/rii fDi/A d ferierf A^</. Otiosi, de(7dios6 

Trivia, fi Idbl(im 3 /'fimula-J mm U9 9 .panKamI*iiiiS3aretal^ 
He (hat Searttb ajavelfc Hafta- cnim. Jmaic, " | linglt* Tinnio. 

ttft^ veks, m. Wat which is facrijiced to idols. 

Tfc 3|JUIIlIlff of a door. Po- Idolothytum, n. 

ftesjrtti tntaijf. Vide Jin Idolater. Idololatra,c.g. 

TV HauttDiCt* Regius mor- Uft/awm. Idololatricus. 

* x*/«rjr or worfiipping of idols. 3«* Gagates, rr 

bus. " I Idololatria. . |ftfW# Tollutim 

m: Jaundtet 9 or than ft idolize. Devcncror , cultu 
Jaundice. Arquatus, J divlno profequor*- Affeftator ad; Ifterus I ante E. The seilot* Jaundice. 
aurigd, aurugo, f. 

Sic{ rf ibeyellow Jaundice. I- JfWlOttjS. 2elotypus,furpicio- 
Aericus , auruginoius , arqua- ws. 

tto. ' ftie 7 WoK/ # ZelotypiJ affi- 

ft Wtlltt or go up and down* cior, fofpicer* 
DJfcurfo, vagor* To mmto one jealous. Zelotypii 

j*jam*Zxtfr;tmrfoum. afficio. < J ^ 

^fonii'if ivteeL Radii, 'hf^te/ry. Sufpicioft. 

7% 5Iato O^r gum Wherein the Jealoufie. ZclotV pia, f. 
teethhefet. Gingiva^ mala. 1 * ' " r 

The jaws. Fauces, riftus. 

The jitw-bone. ivtaxilla, mandi- 
bula,f: - 

belonging to the jaw+bont. ' Ma- 
xil^arlsj mandibukrts. 

, The jaw-teeth. Dentea molarcs, 
. wicr. Cortex ' (ebri- 1 ^ ywg/er." 

fugus Peruvianus. lco?eius. , 

~, ~ — . , "Jippo. Tunica. 

let. Tollutim vel tolutatim 

incedere.. ( . | , m9 

To jet lih$ a Lord. . Magnificfe , ^ M 

mcedo. J3HI, J. ^ii or W. Malus* 

70 ^/ «p awrf Vagor, ipa- pravus^icquam. 
tior, j-Jtf/tir/fc^ Agrotus, aeger/ 

^^f/fer. Gradarius. ■ ft be ill. /Egroto, malfchabeo. 

t 3j^tfOW* Mcrccs naufragac. To be ill of a difeajc. Laborare 
*^3!fcto» Judaeus. Imorbo. 
t Jews ears. Fungus fambucl- 1 ^favoured. Deformis. 
nuJ. I Ul-favouredly. Turpiter, inde- 

A Jews t rump. Crembalum* — ' 

^Setoel. Gemma, f. jocaleJ^'V/ name. Iafamia , dede- 
neut. hang about cus, n Monile,n. 

A jewel houfe. Gazoptylaci 
um, cimcliarchium. Malevolentia fat. ) a ft one. Gagate^, m. 

0 jeer* Subfanno, derideo, 
nafo fuipendo. 

A jeer. Sanna, f. (comma, n. , . ...wm^^v, 

^ t effget orfaufap. Tucetum. TAf ?«/x/hr o/ffce jewel houfe. ci- I ft '«% i//. Molefti fero 

jjtgOtto!) , the j acred name of 1 — 1:— — • — «- mth an ill will* Invitus. 

tf« Mali, perperiai) 

incommode meliarchus, m. 
A jeweller. Gemmarius ^ 3JIanD* Infula* 
*An alet flr w/« fca/e. Ocellus * Tht 
r ImbeclH 

beciHItas, . Pollo^rno^e 

^A/. Illldtui . 'licpro* 

Sr. Ioluftida. , VMmfoUlfhment. Adottiatio. 

.Mim^Mtbm. Ko-\JhoimUt*. Favilla,f. 

feiirlui, adalterlaus* w Faylllaciai, adj. 

.Jfiertf/. . Tcdsm^" IQifija^lif* Iflw Jteftfr »M^r« Quatuortem 

ttmm^ avaritia. I'ft (mfiejil 

f Illicit Pt unlawful. Illicit us. prodigot s 'mmww. immodeR*, love 

reeundrf. / 

* lmmodefly. |mmodeftii,tUr^ 
pltudo. > - 

* Immortal. Immw tails. 

* Immortality. Immortality. 

immortally, Immortalktr,*ter« 
ndm. 
li To immortalkk 
i Immortalieati 

!/^. f Decoquo, lode* fto;7. Cdrrum 1 Illiterate or unlearned. 
6b»* ru'dis. 

> ft Itluminue. fltumi 

* Anltlufion. Vifum>phanttf-